Report, 2013 Irish...  Web viewCabhraíodh le 15,302 íospartach, ar an iomlán, tríd an maoiniú…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Tuarascil Bhliantil 2013

CLR BHAR

Mr

Leathanach Uimh.

Achoimre Fheidhmeach

2

1

Forbhreathn ar mhaoini a rinne an Coimisin in 2013

3

2

Maoini a dhil an Coimisin de rir earnla

4

3

Cinnt maidir le maoini do 2014

6

4

Solthar foirne agus oibrithe deonacha

6

5

An Fram Comhchomhairleach

6

6

Gnomhaochta eile an Choimisiin in 2013

7

Aguisn A

Iarratais ar mhaoini ar irigh leo in 2013

9

Aguisn B

Dileadh an mhaoinithe in 2013

11

Aguisn C

Maoini a dileadh ar eagraochta idir 2005 agus 2013

12

Aguisn D

Lon na n-ospartach ar tacaodh leo agus lon na n-oibrithe deonacha

13

Aguisn E

Ballraocht an Choimisiin um Thacaocht dospartaigh na Coireachta

14

(An Coimisin um Thacaocht dospartaigh na CoireachtaTuarascil don Aire Dl agus Cirt agus Comhionannais2013)

Achoimre Fheidhmeach

Dhil an Coimisin um Thacaocht dospartaigh na Coireachta 1,203,157 in 2013 ar 49 eagraocht san earnil dheonach a sholthraonn seirbhs tslne do thacaocht dospartaigh na coireachta. Chaith na 49 eagraocht a maoinodh 1,196,478 san iomln de mhaoini an Choimisiin, arb ionann agus mad 5% chaiteachas 2012. Thug na heagraochta maoinithe roinnt barrachais bheaga anonn 2012 go 2013.

Cabhraodh le 15,302 ospartach, ar an iomln, trd an maoini seo, i gcomparid le 15,637 in 2012, arb ionann agus laghd 2% (mr 2.6).

Bh 49,357 cruinni n teagmhil ar an nguthn leis na hospartaigh sin. Nuair a dhantar comparid, bh bunmhad 34% le sonr ar an lon cruinnithe i gcomparid le 2012 (mr 2.6).

Thug 484 oibr deonach cnamh do thionscadail mhaoinithe (mr 4).

Fostaodh coibhis 28 ball foirne lnaimseartha sna tionscadail channa (mr 4).

Rechtladh cruinni amhin den Fhram Comhchomhairleach in 2013. Ba tama an Fhraim an caidreamh idir ospartaigh na coireachta agus na mein (mr 5).

1.Forbhreathn ar mhaoini a rinne an Coimisin in 2013

1.1 Feidhm thbhachtach den Choimisin is ea maoini a dhileadh ar eagraochta san earnil dheonach a chuireann tacaocht ar fil dospartaigh na coireachta. Cuireadh buisad iomln de 1,212,000 ar fil don Choimisin in 2013. Dhil an Coimisin 1,203,157 ar 49 eagraocht. Bh lon beag eagraochta nr chaith an maoini iomln a dhileadh orthu, rud a d'fhg gur chaith na heagraochta maoinithe 1,196,478 ar an iomln. Caitheadh fulleach an bhuisid ar rechtil an Fhraim Chomhchomhairligh agus ar chostais riarachin eile.

1.2Cuireadh fgra poibl sna nuachtin nisinta i m Dheireadh Fmhair 2012 chun iarratais ar mhaoini do 2013 a lorg. Bhain formhr na n-iarratas a fuarthas le heagraochta a chuir isteach ar mhaoini agus a fuair maoini n gCoimisin i mblianta roimhe sin. Fuair an Coimisin 54 iarratas agus faomhadh 49 ceann dobh.

1.3T an Coimisin neamhsplech go hiomln ina phriseas cinnteoireachta agus scrdatear gach iarratas ar fhintas an iarratais fin. Bhain mid suntasach den mhaoini a cuireadh ar fil le solthar na seirbhse tionlacain chirte dospartaigh na coireachta, go hirithe ospartaigh forigean teaghlaigh agus ospartaigh agus a dteaghlach a fhreastalaonn ar an bPromh-Chirt Choiriil i mBaile tha Cliath. Ina theannta sin, thug an Coimisin cnamh deagraochta chun tacaocht mhothchnach, comhairleoireacht agus faisnis a chur ar fil dospartaigh na coireachta tr lnte cabhrach n cruinnithe duine ar dhuine.

1.4Cuireadh scala faoi chinneadh an Choimisiin chuig na heagraochta rathla go raibh siad le maoini a fhil faoi dheireadh mh na Nollag 2012. Rinneadh formhr na nocaochta tosaigh sa chad rithe in 2013, faoi rir gur comhlonadh riachtanais an Choimisiin maidir le tuarasclacha ar mhaoini 2012 agus prifl caiteachais do 2013 a chur isteach. Leithdhiltear maoini ar bhonn ocaocht tosaigh 80% den tsuim a dheonatear, agus octar an 20% deiridh a luaithe a chomhlontar roinnt coinnollacha. Faoi dheireadh Aibrein 2013, ocadh 789,890 amach le heagraochta maoinithe. Is ard a chiallaigh sin n go ndearnadh thart ar 80% de na hocaochta fideartha tosaigh ag an bpointe sin.

1.5Rinne an Coimisin mionanails ars ar thuairiscein cheann bliana 2013 a sholthair na heagraochta maoinithe. T an anails iomln ar fil ar lithren Grasin an Choimisiin (www.csvc.ie) faoi Foilseachin agus t an teideal Achoimre ar Mheasnacht 2013 agus ar Thuarasclacha Airgeadais 2013 uirthi. Tugtar point a thinig chun cinn san anails maidir le lon na n-ospartach ar tugadh cnamh dibh agus na dteagmhlacha a rinneadh leis na hospartaigh sid agus lon na foirne agu na n-oibrithe deonacha a bh fostaithe ag na heagraochta maoinithe i mreanna 2 agus 4 thos.

1.6Anuas air sin, thug an Coimisin faoi anails ar chuntas inichta 2012 a chuir na heagraochta maoinithe isteach in 2013. Rinne siad anails ar na clchist a bh a gcoimed ag na heagraochta sid. Tugann an Coimisin faoi deara go nochtann a gclchist, a lirtear i seachtain, ar an iomln, go raibh clchist ag na heagraochta ag deireadh thrimhse chuntasaochta 2012 chun oc as 9 seachtaine de ghnomhaocht. Bheadh leibhal n bairde de chumhdach n ba stuama, d mbeadh seo indanta. N lmh chnta , ina thaobh seo, go gceanglaonn an Coimisin go gcaitear an dileadh laistigh den bhliain filire. Prionsabal ginearlta cuntasaochta an Rialtais at ann seo, fach. N hionann an scal sna hearnlacha agsla maidir leis seo, agus n raibh ach clchist nos l n seachtain amhin ann i gcs eagraocht amhin san earnil ghinearlta agus bh clchist 175 seachtain ag eagraocht eile san earnil seo. Nocht an anails gur thinig laghd 3% ar an ioncam iomln do gach eagraocht in 2012, i gcomparid leis an ioncam in 2011. Ba iad na hearnlach ba mh ar thinig laghd orthu na hearnlacha gnasacha agus comhairleoireachta ar thinig laghd 11% orthu sa d chs. Thinig laghd 3% ar an gcaiteachas foriomln, chomh maith.

2. Maoini a dhil an Coimisin de rir earnla

2.1Dheonaigh an Coimisin maoini do dheich n-eagraocht a chuireann seirbhs ar fil dospartaigh na coireachta go ginearlta. T an Coimisin ag oibri le hearnil na coireachta ginearlta chun seirbhs a leathn. T an Coimisin ssta, freisin, go bhfuil mad mr tagtha ar lon na nospartach a bhfuil Tacaocht dospartaigh sa Chirt ag cabhr leo agus a bhfuil leas bhaint acu as na hiseanna den chad scoth dospartaigh at i bhfoirgneamh na gCirteanna Breithinais Coirila i mBaile tha Cliath. Chaith eagraochta maoinithe 487,509 san iomln agus iad ag freastal ar riachtanais ospartaigh na coireachta ginearlta. Bionann an caiteachas seo agus 41% den mhaoini a dhil an Choimisiin. Bhothas in ann tac le 9,822 ospartach (chuir 2,679 glao ar an Lne Chabhrach dospartaigh na Coireachta) a bhuochas leis sin.

2.2 Seirbhs dospartaigh forigean teaghlaigh

Dfhaomh an Coimisin 28 iarratas ar mhaoini eagraochta a sholthraonn seirbhs dospartaigh forigean teaghlaigh, go promha chun seirbhs tionlacain chirte a chur ar fil. Chaith eagraochta san earnil seo 450,412 de mhaoini an Choimisiin, arb ionann agus 38% den mhaoini iomln a dhil an Coimisin. Cabhraodh le 3,737 ospartach forigean teaghlaigh, arb ionann agus mad 12% ar lon na nospartach ar cabhraodh leo in 2012.

2.3Seirbhs dospartaigh forigin ghnasaigh

Dfhaomh an Coimisin ceithre iarratas ar mhaoini eagraochta a sholthraonn seirbhs dospartaigh forigin ghnasaigh. Chaith eagraochta san earnil seo 155,257 de mhaoini an Choimisiin, arb ionann agus 13% den mhaoini a dhil an Coimisin ar eagraochta maoinithe. Cabhraodh le 654 ospartach drochside gnasa tr mhaoini an Choimisiin. Is ionann sin agus laghd 24% ar lon na nospartach ar cabhraodh leo in 2012.

2.4 Seirbhs comhairleoireachta

Chaith cig eagraocht a chuir seirbhs comhairleoireachta ar fil do 860 ospartach na coireachta 63,100 de mhaoini an Choimisiin in 2013. Bionann an tsuim sin agus 5% de dhileadh foriomln an Choimisiin ar eagraochta maoinithe.

2.5 Seirbhs do leana arb ospartaigh na coireachta iad

Thug an Coimisin maoini do CARI agus do Barnardos in 2013. Fuair CARI, a sholthraonn tacaocht do leana arb ospartaigh dhrochside gnasa iad, agus d dtuismitheoir nach ndanann an drochsid, maoini i leith seirbhs tacaochta tionlacain chirte do leana a mbonn orthu freastal ar an gcirt mar fhinnithe. Solthraonn Barnardos comhairleoireacht do leana ar lucht mala iad agus tacaonn maoini an Choimisiin le comhairleoireacht do na leana sin ar lucht mala iad de bharr dnbhsaithe. Is ionann an 40,200 den mhaoini a chaith an earnil seo agus 3% de dhileadh iomln an Choimisiin. Thacaigh na heagraochta seo le 229 leanbh arb ospartaigh iad agus lena ndaoine muinteartha, ar mad 67% seo i gcomparid le 2012.

2.6Lon na nospartach ar cabhraodh leo

Go hachomair, chabhraigh 49 eagraocht le lon iomln de 15,302 ospartach. Is ionann sin agus laghd foriomln 2% ar an lon ospartach ar tugadh cnamh dibh i gcomparid le 2012. Thinig laghd 8% ar an lon ospartach ar tugadh cnamh dibh san Earnil Ghinearlta agus thinig laghd 24% ar an earnil Forigin Ghnasaigh. Bh 49,357 cruinni n teagmhil ar an nguthn leis na hospartaigh seo i rith na bliana. B'ionann seo agus mad ar an lon cruinnithe a tugadh le fios in 2012. Bard ba chis le cuid den mhad seo gur thuairiscigh 47 eagraocht ar an lon cruinnithe in 2013, i gcomparid le 41 eagraocht a rinneadh tuairisci ar an lon seo in 2012. Nuair a chuirtear na 41 eagraocht a rinne tuairisci in 2012 i gcomparid leis na heagraochta canna in 2013, lirigh na 40,194 cruinni in 2013 mad suntasach 34% fs fin. Ba iad na menlonta teagmhlacha in aghaidh an ospartaigh, tr theagmhil, i gcomparid le dh cheann in 2013.

2.7n uair a bunaodh an Coimisin in 2005 go dt deireadh 2013, t 9.626 millin leithdhilte ag an gCoimisin ar eagraochta san earnil dheonach a bhonn ag tac le hospartaigh na co