Revision af mindre virksomheder

 • Published on
  14-Nov-2014

 • View
  3.829

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Revision af mindre virksomheder Obligatorisk efteruddannelse 9. november 2011 Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Statsautoriseret revisor Thomas Nic. Nielsen

2. Kursusindhold

 • Velkommen og afstemning af forventninger
 • Srligt om mindre virksomheder
 • rsregnskabet og ledelsesberetningen
 • Fravalg af revision
 • Etiske regler og uafhngighed
 • Clarity-projektet og -standarderne
 • Revisionsprocessen
 • Revisionsptegninger og andre erklringer
 • Revisionsprotokollen
 • Dokumentation
 • (U)lovlige kapitalejerln
 • Afslutning og opflgning p forventninger

3. Hvem er vi?(1:2)

 • Cand.merc.aud. 2004
  • Aalborg Universitet
  • Danica-prisen for bedste kandidatafhandling
 • Ph.d. 2010
  • Afhandling om Going concern i retligt perspektiv
  • Udgivet af Karnov Group (Thomson Reuters)
 • Aalborg Universitet 2004-2008
  • Ph.d.-stipendiat
  • Tuborgfondets Erhvervskonomiske Pris
 • Beierholm 2009-
  • Faglig udviklingsafdeling
  • Ansvarlig for erklringer og selskabsretlige forhold
 • Aalborg Universitet 2011-
  • Ekstern lektor
 • Underviser internt og eksternt
 • Artikler i Revision & Regnskabsvsen samt INSPI

4. Hvem er vi?(2:2)

 • HD (R) 2002
  • Aalborg Universitet
 • Cand.merc.aud. 2007
  • Aalborg Universitet
 • Statsaut. revisor 2009
  • SR-Akademi
 • Beierholm 1998-
  • Kundebetjening p ledelsesniveau af en rkke erhvervsvirksomheder
  • Ansvarlig revisor p egne opgaver
  • Stor interesse for ivrksttere
 • Underviser internt og eksternt

5. Srligt om mindre virksomheder 6. Revisorloven 7. Anvendelsesomrdet(1:3)

 • Sikkerhed
  • Hj eller begrnset
  • Erklringer uden sikkerhed m ikke indeholde udtalelse, der ger brugeres tillid til erklringsemnet
 • Hvervgiver
  • Erklring omfattet, hvis revisor indser eller burde indse, at erklringen vil blive brugt over for tredjemand
 • Regnskab
  • Indsnvres - fx udgr skatteregnskaber, bningsbalancer, likvidationsregnskaber, fusionsregnskaber, projektregnskaber af definition
  • Rapporter udgr af anvendelsesomrde

Erklringer, der i vrigt krves i henhold til lovgivning eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug 1, stk. 3 Andre erklringer Revisionsptegninger p regnskaber samt erklringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hverv-giverens eget brug 1, stk. 2 Erklringer med sikkerhed 8. Anvendelsesomrdet(2:3) Ja Ja Tavshedspligt Ja Ja Underretning, konomiske forbrydelser Andreerklringer Erklringer med sikkerhed Ja Ja Disciplinre sanktioner Ja Ja Lovpligtig forsikring Professionel kompetence og fornden omhu God revisorskik Krav til revisors arbejde 9. Anvendelsesomrdet(3:3) Nej Ja Erklring skal afgives gennem revisionsvirksomhed Nej(men oplysningskrav) Ja Uafhngighed Nej Ja Kvalitetskontrol Andre erklringer Erklringer med sikkerhed Nej Ja En rkke andre krav til revisor og revisions-virksomhed Nej Ja Offentlighedens tillidsreprsentant 10. Efteruddannelse, godkendt revisor, deponering

 • Fagligt indhold
  • Revisions- og erklringsomrdet samt etik, regnskabsvsen og konomistyring, direkte og indirekte skatter samt andre mere valgfri omrder relateret til revisionsvirksomheden, herunder selskabsret og virksomhedsledelse
  • Efteruddannelse skal vre p et passende fagligt niveau
 • Krav om dokumentation
  • Indberetning til Revireg
  • Mindre del kan indhentes inden for frist fastsat af E&S (20 timer)
 • Deponering (6)
  • Godkendelse kan fs igen, hvis efteruddannelseskrav er opfyldt
  • Efteruddannelseskrav ej opfyldt => srlig prve
  • Srlig prve kan kun bruges, hvor der har vret deponeret
  • Alternativ er fratagelse af godkendelse (8)
 • Omfattet af kvalitetskontrol

11. Underskriftsforhold ( 11 & 12)

 • Kun SR og RR (godkendt revisor) m underskrive revisionsptegninger
  • Valgt til at udfre opgaven
  • Forestet og har det endelige ansvar for opgaven
  • Evt. sammen med rigsrevisor
  • Revisors navn og titel + revisionsfirmaets navn og titel skal fremg
 • Fortsat krav om mindst 1 SR p brsnoterede selskaber
 • Udenlandske revisorer kan ikke afgive revisionsptegning p rsrapporter - men kan dog afgive erklringer med eller uden sikkerhed om andre forhold
 • Medarbejdere og ikke-revisorer m medunderskrive andre erklringer med sikkerhed

12. Etik og god revisorskik ( 16)

 • Etik skrevet ind i revisorloven
  • 16, stk. 1: Integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfrd samt professionel kompetence og fornden omhu ved udfrelsen af opgaverne for 1, stk. 2-erklringer
  • 16, stk. 3: Professionel kompetence og fornden omhu ved udfrelsen af opgaverne for 1, stk. 3-erklringer
 • Grundlggende principper
  • Integritet
  • Objektivitet
  • Professionel kompetence og fornden omhu
  • Fortrolighed
  • Professionel adfrd

13. Revisorskifte generelt ( 18)

 • Henvendelse til fratrdende revisor og pligt til at oplyse grundene til fratrden opretholdt undret
 • Meddelelsespligt ved bde revision og review
  • ret fr + indevrende r
 • Fratrdende revisor har pligt til at give tiltrdende revisor adgang til alle relevante oplysninger om revisionskunden
  • Forml at sikre smidige revisorskifter og undg eventuelle forbehold
  • Ikke generelt, men konkret angivelse af oplysninger, der nskes adgang til eller udleveret - dvs. mundtligt eller skriftligt
  • Tiltrdende revisor vurderer relevans
  • Ikke information, der kan fremskaffes p anden mde
  • Udelukkende for rsrapporter, dvs. ikke andre opgrelser
  • Behov for prcisering af pligter og retsstilling

14. Revisorskifte i utide ( 18)

 • Revisor kan fratrde i utide, hvis det ikke strider mod god revisorskik
 • Virksomheden kan kun udskifte revisor i utide, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil
  • Revisors underretningspligt over for E&S suppleres med krav om redegrelse fra revisor forget risiko ved revisionen?
  • Selskabets pligt til at anmelde ndringer af registrerede forhold suppleres med krav om redegrelse om selskabets forklaring p skifte
 • Begrundelse for fratrden fra lovbemrkninger
  • OK ved uafhngighedskonflikt, manglende betaling
  • Ikke OK, hvis kunde ikke giver adgang til ndvendige oplysninger eller ved uenighed om indhold af regnskabet medmindre forholdet bliver s belastet, at revisors eneste udvej er at opsige aftalen

15. Revisionsprotokol ( 20 & 21)

 • Ved lovpligtig og frivillig revision
 • Ophr af krav om omtale af detaljeret kontrol eller afgivelse af rapporter/erklringer ved rdgivning og assistance
 • Srlige krav til revisionsprotokol for virksomheder oplistet i RL 21, stk. 3
  • Andre ydelser end revision leveret til kunden af revisionsvirksomheden og dens dattervirksomheder
  • Foranstaltninger ivrksat for at mindske eventuelle trusler mod revisors uafhngighed, som dokumenteret af revisor
 • Ogs til revisionsudvalgets brug

16. Arbejdspapirer ( 23)

 • Krav om udarbejdelse af arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklring
 • Opbevaring i 5 r
 • Ved revision af modervirksomheder skal arbejdspapirerne tillige dokumentere den gennemgang, der er foretaget af det revisions-arbejde, der er udfrt af andre revisorer med henblik p koncern-revisionen
 • Srligt opbevaringskrav for revision udfrt af revisorer uden for EU
  • Moderrevisor skal opbevare eksemplar af dokumentation
  • Dattervirksomheder af betydning for koncernregnskabet
  • Undtagelser
   • Aftale om fyldestgrende og ubegrnset adgang eller andre passende foranstaltninger
   • Hindringer, der skal dokumenteres
   • Aftale med pgldende tredjeland

17. Uafhngighed ( 24)

 • Uafhngighedsbestemmelser skrevet om
  • Revisorlovens 24-26 og uafhngighedsbekendtgrelsen
  • Ikke tiltnkt vsentlige materielle ndringer i forhold til revisorlov af 01.09.03
 • Flgende er indarbejdet i RL
  • Definition af netvrk
  • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Skal ses i sammenhng med reglerne om intern rotation, ejerskab, vederlag og kvalitetssikring
 • Uafhngighed i revisorloven alene krav til RL 1, stk. 2 erklringer

18. Rapport om gennemsigtighed ( 27)

 • Beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskabet, revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur, beskrivelse af netvrk og aftaler hermed
 • Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag
 • Kvalitetsstyringssystem, herunder politikkerne for uafhngighed og efteruddannelse,
 • Angivelse af seneste kvalitetskontrol
 • En erklring fra revisionsvirksomhedens verste ansvarlige ledelse om, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og uafhngighedspolitikken overholdes
 • Regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens strrelse, herunder samlet omstning fordelt p honorar for revision af regnskaber, honorar for andre erklringsopgaver med sikkerhed, skatterdgivning og andre ydelser, og
 • En liste over PIE-virksomheder hvor der er afgivet erklringer med sikkerhed.
 • KUN relevant for revisionsvirksomheder, der udfrer opgaver efter RL 1, stk. 2, i virksomheder omfattet af RL 21, stk. 3.

19. Kvalitetskontrol ( 28 & 29)

 • Revisortilsynet udfrer tilsynet p vegne af E&S
 • Tilsynet ansvarlig for udvlgelse af kontrollanter
  • Godkendelse af kontrollanter sker for en 5-rig periode
  • Kontrollanten skal have den forndne kompetence
  • Krav at kontrollantens revisionsfirma ikke ved den seneste kontrol har modtaget sanktioner fra Revisortilsynets side
  • Godkendelsen kan tilbagekaldes
 • Revisortilsynet vil faststte og st for betaling, dog den kontrollerende virksomhed, der betaler
 • For nuvrende vil det vre SRer, der er kontrollanter, men mulighed for andre

20. Kvalitetskontrol ( 28 & 29)

 • Kontrollen udfres med hjst 6 rs mellemrum, dog hjst 3 r, hvis kunder omfatter PIE-virksomheder
 • Ngtelse af kontrol medfrer fratagelse af godkendelse
 • Rdgivning og andre erklringer (RL 1, stk. 3) er ikke omfattet af offentlig kvalitetskontrol
 • Revisorer for PIE-virksomheder skal p hjemmesiden beskrive:
  • Kvalitetsstyringssystem
  • Politikker for uafhngighed og (fortsat) kundeaccept

21. Finanskrise 22. Overvejelser som flge af finanskrisen

 • Notat fra FSR, dateret 28.01.09 Udfordringer i forbindelse med rsrapporten
 • Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dateret 06.03.09 Udvalgte revisionsmssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ndrede markedsforhold
 • Artikler i Revision og Regnskabsvsen og INSPI

23. Overordnede overvejelser

 • Going concern
  • Er der indikationer p at virksomheden har vanskeligheder med at overholde lneaftaler?
  • Har virksomheden behov for refinansiering af gld, herunder risiko for forgende finansieringsomkostninger?
  • Fungerer virksomhedens forretningsplan under nye markedsforhold?
  • Har virksomheden manglende eller reduceret evne til at betale kreditorer ved forfald, herunder for sen afregning til det offentlige?
  • Er virksomhedens drift afhngighed af enkelte kunder?
  • Er virksomhedens drift afhngighed af enkelte leverandrer?
 • Kapitaltab
  • Har ledelsen reageret herp?

24. Ledelsesberetningen

 • Eventuel usikkerhed ved indregning og mling skal beskrives (note)
 • Usdvanlige forhold, der kan have pvirket indregning eller mling skal beskrives
 • Vsentlige begivenheder efter balancedagen skal beskrives
 • (fx efterflgende kursudsving p aktiver mlt til dagsvrdi)
 • Srlige risici skal beskrives
 • Forventet udvikling skal beskrives
 • Klasse B-virksomhederskalmedtage en ledelsesberetning, hvis der er
 • sket vsentlige ndringer i virksomhedens aktiviteter og konomiske
 • forhold (RL 77)

25. Anlgsaktiver

 • Nedskrivningstest (RL 42)
  • Har virksomheden vsentlige goodwill-belb?
  • Forventede fremtidige pengestrmme skal estimeres under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan under nye markedsforhold
  • Diskonteringssatser m, alt andet lige, forventes at vre steget
 • Revurdering af brugstider
 • Revurdering af restvrdier (scrapvrdi)
 • Vrdiansttelse af investeringsejendomme til dagsvrdi
  • Forventede fremtidige pengestrmme
  • Sikkerhed for lejeindbetalinger
  • Afkastkrav
 • Vrdiansttelse af finansielle aktiver til dagsvrdi
  • Definition af dagsvrdi
  • Konsekvenser af ineffektive markeder

26. Omstningsaktiver

 • Vrdiforringelsesindikatorer p varelagre
  • Ukurans som flge af manglende eftersprgsel
  • Lavere omstningshastighed
  • Manglende nedskrivning til nettorealisationsvrdi
 • Vrdiforringelsesindikatorer p debitorer
  • Mulige incitamenter til regnskabsmanipulation
  • Eksponering i kritiske brancher
  • Nedskrivning til imdegelse af tab
 • Skatteaktiver
  • Sandsynlighed for fremtidigt overskud
  • Skrpede betingelser for indregning ved historiske underskud

27. Gld, hensatte forpligtelse og eventualforpligtelser

 • Gldsforpligtelser
  • Refinansiering
  • Brud p debt covenants m.v. (overholdelse af lnebetingelser)
  • Klassifikation langfristet/kortfristet
 • Hensatte forpligtelser
  • Omstrukturerings-/nedlukningsforpligtelser
  • Udskudte skatteforpligtelser
 • Eventualforpligtelser
  • Kautioner og afgivne garantier
  • Tilsagn om kapitaltilfrsel
  • Tabsgivende kontrakter
  • Erstatningskrav som flge af opsagte aftaler

28. Begivenheder efter statusdagen

 • Gennemgang af forretningsgange, som ledelsen har etableret eller tilrettelagt for at sikre, at efterflgende begivenheder identificeres
 • Konklusioner p revisionsomrderne skal undersges med henblik p at afdkke forhold vedrrende efterflgende periode
 • Referater af bestyrelses- og direktionsmder afholdt efter balancedagen skal gennemgs
 • Mnedsbalance og eventuelle perioderegnskaber skal gennemgs
 • Drifts- og likviditetsbudgetter gennemgs samt der foretages budgetopflgning
 • Besvarelse af advokatbrev vurderes, herunder tidspunktet for besvarelsen
 • Der foretages vurdering af finansielle kontrakter herunder kbs- og salgskontrakter
 • Det undersges om der er sket vsentlige ndringer i ejerforhold eller organisationen, herunder om der er sket tilkb eller frasalg af dele af virksomheden

29. Begivenheder efter statusdagen

 • Ledelsen foresprges til om der er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan pvirke regnskabet
 • Det vurderes med udgangspunkt i den overordnende risikovurdering, om begivenheder udenfor virksomheden i den efterflgende periode kan f vsentlig indflydelse p virksomhedens forhold
 • Indhentelse af underskrift p ledelsens regnskabserklring
 • Ved revision af mindre virksomheder er bogfringen ikke altid blevet opdateret for efterflgende periode, og der er formentligt heller ikke afholdt bestyrelsesmder. Det er vigtigt i den forbindelse at revisor udfrer relevante handlinger, ssom
 • foresprgsler til ledelsen
 • ge