REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I vpz-hr.s3-eu-west-1. o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i ... Propisane i priznate mjere zaštite od požara sadržane u propisima i ... GROMOBRANSKE INSTALACIJE

 • Published on
  10-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  REVIZIJA PROCJENE UGROENOSTI OD POARA I

  TEHNOLOKE EKSPLOZIJE ZA VIROVITIKO PODRAVSKU

  UPANIJU

 • 2

  UVOD

  Na zahtjev Virovitiko-podravske upanije, u svrhu provoenja mjera zatite od poara i

  tehnolokih eksplozija koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona,

  priznatim pravilima tehnike prakse, planovima zatite od poara i tehnolokih eksplozija i drugim

  odlukama tijela dravne uprave, lokalne samouprave i uprave te opim aktima pravnih osoba

  sukladno lanku 13. stavak 1. i 7. Zakona o zatiti od poara (NN 92/10) provedeno je

  usklaivanje Procjene ugroenosti od poara. Revizija procjene ugroenosti od poara izraena je

  sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije (NN 35/94.,

  110/05. i 28/10.). Revizija procjene ugroenosti od poara obavljena je s ciljem strune analize,

  utvrivanja postojee opasnosti i predvianja odgovarajue mjere zatite od poara i tehnolokih

  eksplozija kako bi se izbjeglo ugroavanje ivota i zdravlja ljudi, kao i unitavanje graevina i

  njihovih sadraja. Revizijom se utvruju vrste i izvori opasnosti za nastajanje poara i tehnolokih

  eksplozija, a kao struna podloga za izradu procjene koriteni su:

  Zakon o zatiti od poara (NN 92/10),

  Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),

  Zakon o gradnji (NN 153/13),

  Zakon o prostornom ureenju (NN 153/13),

  Zakon o zatiti okolia (NN 80/13, 153/13, 78/15),

  Zakon o zapaljivim tekuinama i plinovima (NN 108/95, 56/10),

  Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

  Zakon o umama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14),

  Zakon o poljoprivrednom zemljitu (NN 39/13, 48/15),

  Zakon o poljoprivredi (NN 30/15),

  Zakon o zatiti prirode (NN 80/13),

  Zakon o zatiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04),

  Zakon o odrivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

  Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10),

  Pravilnik o izradi procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije (NN 35/94, 110/05,

  28/10),

  Pravilnik o planu zatite od poara (NN 51/12),

  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

  Pravilnik o hidrantskoj mrei za gaenje poara (NN 08/06),

  Pravilnik o razvrstavanju graevina, graevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroenosti

  od poara (NN 62/94, 32/97),

  Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu skladita od poara i eksplozija (SL 24/87)

  primjenjuje se temeljem Zakona o normizaciji (NN 55/96),

  Pravilnik o zatiti od poara u skladitima (NN 93/08),

  Tehniki propis za sustave zatite od djelovanja munje na graevinama (NN 87/08, 33/10),

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 05/10),

  Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94),

  Pravilnik o minimumu tehnike opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95),

 • 3

  Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad odreenih vatrogasnih postrojbi

  dobrovoljnih vatrogasnih drutava (NN 91/02),

  Pravilnik o ureivanju uma (NN 79/15),

  Pravilnik o zatiti uma od poara (NN 33/14),

  Pravilnik o uvjetima za postupanje sa otpadom (NN 123/97, 112/01),

  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

  Pravilnik o sustavima za dojavu poara (NN 56/99),

  Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 141/08),

  Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zatite zdravlja radnika te tehnikom

  nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i ureaja u prostorima ugroenim eksplozivnom

  atmosferom (NN 039/06, 106/07),

  Pravilnik o mjerama zatite od poara pri izvoenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i

  srodnih tehnika rada (SL 44/88),

  Pravilnik o zapaljivim tekuinama (NN 54/99),

  Pravilnik o tehnikim zahtjevima za zatitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

  vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 031/11)

  Pravilnik o programu osposobljavanja i usavravanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94).

  Propisane i priznate mjere zatite od poara sadrane u propisima i standardima

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija za Virovitiko-podravsku upaniju

  izraena u oujku 2009. godine od strane tvrtke Zatita Inspekt d.o.o. iz Osijeka

  Revizija procjene ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija sluiti e kao osnova za izradu

  Plana zatite od poara u kojem e se rijeiti organiziranje preventivnog djelovanja na zatiti

  imovine mjetana i pravnih osoba, kao i uinkovito gaenje poara. Sadraj Procjene:

  A Prikaz postojeeg stanja

  B Procjene ugroenosti za podruja opina i gradova

  C Struna obrada injeninih podataka

  D Prijedlog tehnikih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se

  opasnost od nastajanja i irenja poara smanjila na najmanju moguu razinu

  E Zakljuak

  F Grafiki prilozi

 • 4

  UVOD 2

  A) PRIKAZ POSTOJEEG STANJA 8

  1. POVRINA 9

  2. BROJ PUANSTVA 12

  3. PREGLED PODRUJA STAMBENIH, INDUSTRIJSKIH, TURISTIKIH, GRADSKIH I

  SEOSKIH NASELJA TE PODRUJA UMSKIH I POLJOPRIVEDNIH POVRINA 14

  3.1. STAMBENI KOMPLEKSI UNUTAR UPANIJE 15

  3.2. INDUSTRIJSKE ZONE 15

  3.3. TURISTIKA NASELJA 20

  3.4. GRADSKA I SEOSKA NASELJA 30

  3.5. PREGLED UMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRINA 32

  4. PREGLED GRAEVINA GLEDE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I IRENJA POARA KOJE

  SU ODREENE PROCJENOM UGROENOSTI ZA PODRUJE OPINE ILI GRADA 34

  4.1. OPIS STANJA 35

  5. PREGLED CESTOVNIH I ELJEZNIKIH PROMETNICA KOJE PROLAZE PREKO

  PODRUJA GRADA ZAGREBA I UPANIJE UZ OZNAAVANJE PRIKLJUAKA LOKALNIH

  PROMETNICA 39

  5.1. CESTOVNE PROMETNICE 40

  5.2. ELJEZNIKE PROMETNICE 45

  6. PREGLED VODOVODNE I VANJSKE HIDRANTSKE MREE, PLINOVODA, NAFTOVODA I

  DRUGIH GLAVNIH INSTALACIJA ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARI 48

  6.1. VODOVODNA I HIDRANTSKA MREA 48

  6.2. PLINSKA MREA 51

  6.3. NAFTOVODI 54

  6.4. PRIJEVOZ ZAPALJIVIH TEKUINA, PLINOVA, EKSPLOZIVNIH I DRUGIH

  OPASNIH TVARI 54

  6.5. DRUGE GLAVNE INSTALACIJE ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH TEKUINA, PLINOVA

  I OPSNIH TVARI 54

  7. PREGLED VEIH GRAEVINA ZA USKLADITENJE ZAPALJIVIH, EKSPLOZIVNIH I

  PLINOVITIH TVARI ILI DRUGIH OPASNIH TVARI 55

  7.1. GRAEVINE S RADIOAKTIVNIM TVARIMA 55

  7.2. GRAEVINE S EKSPLOZIVNIM TVARIMA 55

  7.3. GRAEVINE PLINOVITIH I DRUGIH OPASNIH TVARI 57

  8. PREGLED GLAVNIH ENERGETSKIH INSTALACIJA S NJIHOVIM VENTILIMA 67

  8.1. GRAEVINE ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRINE ENERGIJE 67

  9. PREGLED ZNAAJNIJIH GRAEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEI

  BROJ OSOBA 69

 • 5

  10. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH

  VATROGASNIH POSTROJBA ZA GAENJE POARA 75

  10.1. ORGANIZACIJA VATROGASNE ZAJEDNICE U UPANIJI 75

  10.2. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH

  POSTROJBI 76

  10.3. STANJE VOZNOG PARKA U SREDINJIM POSTROJBAMA UPANIJE 93

  10.4. PREGLED VOZILA ZA RAD NA VISOKIM OBJEKTIMA, AUTO LJESTVE 99

  10.5. PREGLED MJESTA NA KOJIMA JE ORGANIZIRANO STALNO VATROGASNO

  DEURSTVO 100

  11. PREGLED UREENIH PRIRODNIH CRPILITA VODE ZA GAENJE POARA 101

  12. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKE I RADIOVEZE UPORABLJIVIH U GAENJU POARA 118

  13. PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BOLNICA KOJE BI PRUILE PRVU POMO

  OZLIJEDENIM U GAENJU POARA 125

  13.1. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZATITE 125

  13.2. ORGANIZACIJA PRUANJA MEDICINSKE POMOI U UPANIJI 126

  13.3. PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA UPANIJE 126

  14. PREGLED UMSKIH POVRINA I VRSTE SASTOJAKA UMA UZ IZGRAENOST PUTOVA

  I POARNIH PROSJEKA 130

  14.1. UMSKE POVRINE KOJIMA GOSPODARE I UPRAVLJAJU H 130

  14.2. POVRINE UMA U VLASNITVU FIZIKIH OSOBA 131

  15. PREGLED POLJOPRIVREDNIH POVRINA I IZGRAENOSTI PUTOVA 132

  16. PREGLED ZATIENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI U UPANIJI 134

  17. PREGLED BROJA POARA I VRSTA ZNAAJNIJIH GRAEVINA I PROSTORA NA KOJIMA

  SU NASTAJALI POARI U ZADNJIH 10 GODINA 135

  B) PROCJENE UGROENOSTI ZA PODRUJA OPINA I GRADOVA 137

  C) STRUNA OBRADA INJENINIH PODATAKA 139

  ZAHTJEVI 141

  POAR I NJEGOVE PRATEE POJAVE 142

  BRZINA IZGARANJA 142

  RAZVOJ POARA 142

  FAZA LOKALIZIRANJA POARA 143

  1. IZGRAENOST I POVEZANOST NASELJA, GRADOVA, ZONA TE UMSKIH I

  POLJOPRIVREDNIH POVRINA GLEDE UVJETA ZA IRENJE POARA 144

  2. IZGRAENOST PROMETNICA ZA AKCIJU GAENJA POARA 146

  3. UINKOVITOST IZGRAENE HIDRANTSKE MREE ZA GAENJE POARA 147

  4. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POARA U GRAEVINAMA GDJE BORAVI VEI BROJ

  OSOBA, INDUSTRIJSKIM, SKLADINIM I DRUGIM OPASNIM GRAEVINAMA I

  LOKACIJAMA, ODNOSNO ZONAMA 149

 • 6

  5. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POARA U ODREENIM UMSKIM I POLJOPRIVREDNIM

  PODRUJIMA 153

  5.1. Opasnosti od nastajanja poara na povrinama pod umama 153

  5.2. Opasnosti od nastajanja poara na poljoprivrednim povrinama 157

  6. OPASNOSTI PRI TRANSPORTU I PRIJEVOZU OPASNIH TVARI I ODREIVANJE

  PODRUJA NA KOJIMA SE TAKVA OPASNOST OEKUJE 158

  6.1. Podruja djelovanja vatrogasnih postrojbi u sluaju akcidenta s opasnim

  tvarima 158

  6.2. Prometni pravci gdje se oekuju opasnosti pri prijevozu opasnih tvari 158

  7. OPASNOSTI NA INSTALACIJAMA ZA DISTRIBUCIJU PLINA I ELEKTRINE ENERGIJE 161

  7.1. Opasnosti na instalacijama za distribuciju plina 161

  7.2. Opasnosti na instalacijama za distribuciju elektrine energije 161

  8. OPASNOST KOJA PROIZILAZI IZ DOTRAJALOSTI GRAEVINA, TEHNOLOGIJA ILI

  INSTALACIJA ZA RAZVOD ENERGENATA 162

  9. OPASNOST ZBOG NEIZGRAENOSTI PUTOVA ILI NJIHOVE NEDOVOLJNE IRINE ZA

  GAENJE POARA VATROGASNIM VOZILIMA 164

  10. FUNKCIONALNOST SUSTAVA VEZA ZA OPAANJE I GAENJE POARA 166

  11. BROJNOST I OSPOSOBLJENOST PUANSTVA ZA GAENJE POARA 167

  12. PRIJEVOZ SNAGA ZA GAENJE POARA 167

  13. DJELOTVORNOST ZDRAVSTVENE ZATITE I PREHRANE GASITELJA NA VEIM

  POARIMA 168

  13.1. Zdravstvena zatita 168

  13.2. Prehrana gasitelja 168

  14. BROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA 169

  D) PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIKIH MJERA 174

  1. ORGANIZACIJSKE MJERE 175

  VATROGASNE POSTROJBE 175

  NORMATIVNI USTROJ ZATITE OD POARA 175

  PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI NASTANKA I IRENJA

  POARA 176

  2. TEHNIKE MJERE 177

  VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA 177

  SMJETAJ TEHNIKE I OPREME 177

  SREDSTVA VEZE, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA 177

  3. MJERE U PRAVNIM OSOBAMA 178

  4. URBANISTIKE MJERE 179

  5. MJERE VEZANE UZ KOLIINU VODE ZA GAENJE 180

  MINIMALNE KOLIINE VODE ZA GAENJE POARA I TLAK 180

 • 7

  HIDRANTSKA MREA ZA GAENJE POARA 180

  OSTALI IZVORI VODE ZA GAENJE POARA 181

  6. MJERE ZATITE POSEBNO UGROENIH GRAEVINA I PROSTORA 181

  INDUSTRIJSKE GRAEVINE 181

  SKLADITA 181

  ODLAGALITA KOMUNALNOG OTPADA 181

  MJERE ZATITE OD POARA NA GRAEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS

  ELEKTRINE ENERGIJE 182

  GROMOBRANSKE INSTALACIJE 182

  MJERE ZATITE OD POARA NA GRAEVINAMA ZA DISTRIBUCIJU I USKLADITENJE

  ZAPALJIVIH TEKUINA I PLINOVA 183

  OSVJETLJAVANJE PUTOVA ZA EVAKUACIJU I IZLAZ 183

  ZATITA GORIVIH NOSIVIH KONSTRUKCIJA 184

  7. MJERE ZATITE NA OTVORENOM PROSTORU 184

  ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE 184

  TEHNIKE MJERE 184

  E) ZAKLJUAK 188

  F) NUMERIKI I GRAFIKI PRILOZI 192

 • 8

  A) PRIKAZ POSTOJEEG STANJA

 • 9

  1. POVRINA

  Virovitiko-podravska upanija nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru

  dodira Sredinje i Istone Hrvatske. Na upaniju otpada oko 5% hrvatske granice i to na sjeveru

  s Maarskom. Udaljenosti toaka sjever - jug i istok - zapad, prikazanih na slici 2, su 58 km,

  odnosno 74 km. Prema Uredu za katastarsko-geodetske poslove Virovitiko- podravske upanije,

  upanija se prostire na povrini od 2.022,03 km. Virovitiko-podravska upanija smjetena je

  izmeu sjevernih obronaka Bilogore, Papuka i Krndije na junom, te rijeke Drave na sjevernom

  dijelu upanije uz granicu s Maarskom. Stoga njezino podruje ine dvije reljefno razliite

  cjeline: ravniarski dio (dravska podolina) i brdski dio (Bilogora i Papuk).

  Slika 1: Poloaj Virovitiko-podravske upanije u Hrvatskoj

  Ravniarski dio je na sjeveru upanije i predstavlja ga nizina uz rijeku Dravu, dok juni dio ine

  sjeveroistoni, osojni obronci lanca Bilogore, Papuka i Krndije, presijecani poprenim udolinama

  vodotokova. Tako je u upaniji preteit nizinski i breuljkasti reljef, a u manjoj mjeri gorski reljef

  koji ine brda i gore Papuka visoke i do 850 m. Tablica 1 prikazuje podatke o reljefu prostora

  upanije. Ova slika reljefa obogaena je nizom promjena koje ine blage kosine i promjene visina

  na junom dijelu, kao i promjene irine same ravnice. Prostor upanije ine i dijelovi izoliranih

  dolina uz aavicu, Voinsku rijeku i eralinicu te slivovi prema Dravi: Josine rijeke, Lendave,

  Oenice, Dabrovice, Brenice, aavike, Vodenike i Voinske rijeke, Vuice i brojnih manjih

 • 10

  potoka. Rijeka Drava regulirana je i plovna od Terezinog Polja gdje je premotena za promet s

  Maarskom. U tom prostoru izgraeni su i kanali (upanijski), a ima i jedan vei ribnjak

  komercijalne svrhe (Grudnjak koji se nalazi u sklopu PP Orahovica).

  Tabela 1: Reljef prostora upanije

  R. br. Visinski pojas km % Status

  1. 0 - 100 m 135 6,67 nizina

  2. 100 - 120 m 840 41,52 nizina

  3. 120 - 160 m 515 25,46 nizina

  4. 150 - 200 m 175 8,65 pobre

  5. preko 200 m 357 17,70 gorje

  Vodne povrine u Virovitiko-podravskoj upaniji su na 3.767 ha i ine oko 2% njezine ukupne

  povrine. Prostor Virovitiko-podravske upanije pripada geografskom podruju Podravine, koje je

  jednim dijelom prostor Sredinje Hrvatske, a drugim dijelom Istone Hrvatske. Budui da je taj

  prostor na prijelazu prema istonohrvatskoj ravnici, to i klimatske osobine pokazuju prijelazni

  karakter prema svjeijoj i hladnijoj klimi Sredinje Hrvatske, pa su klimatske osobine ovog

  prostora svjea klima kontinentalnog tipa. Prosjene godinje temperature zraka kreu se od

  sjeverozapada prema jugoistoku od 10C do 10,7C, s time da su prosjene temperature ljeti

  20C, a zimi je prosjek -0,3C. Godinja koliina padalina varira od 552-1.114 mm ili prosjeno

  815 mm godinje, a mjeseno od 45 (u veljai) do 90 mm (u lipnju), s time da su dva

  maksimuma u lipnju i studenome, a minimumi su u kasno ljeto, poetak jeseni i tijekom zime.

  Podruje Virovitiko-podravske upanije relativno je bogato vlagom tijekom cijele godine.

  Prosjene mjesene vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%. Najuestaliji vjetrovi su

  jugozapadnog i sjeverozapadnog smjera, a zimi jugoistonog smjera, dok su tijekom proljea i

  jeseni vjetrovi jugozapadnog pravca. Pojave oblanosti najee su u jesenskim i zimskim

  mjesecima. Relativno velika koliina padalina i prosjeno mala oblanost u vegetacijskom

  razdoblju oznaavaju pljuskovit karakter padalina.

  Virovitiko-podravska upanija ima u svojem sastavu:

  tri grada: Viroviticu, koja je i sjedite upanije te Orahovicu i Slatinu,

  13 opina: Crnac, ainci, aavica, Gradina, Luka, Mikleu, Nova Bukovica,

  Pitomaa, Sopje, Suhopolje, pii Bukovica, Voin i Zdenci, koje gravitiraju prema

  kljunim aritima razvoja, tj. gradovima, pa predstavljaju potencijalne lokalitete

  razvojnih projekata

  190 naselja

 • 11

  Slika 2: Prostorni obuhvat Virovitiko-podravske upanije

  Slika 3: Teritorijalna podjela Virovitiko-podravske upanije

 • 12

  Prema povrini na kojoj se prostire, VP zauzima 14. mjesto u Republici Hrvatskoj.

  Tabela 2: Naselja i stanovnitvo upanije u nacionalnom kontekstu

  R

  .

  b

  r.

  Pokazatelji Hrvatska...

Recommended

View more >