Rodno budzetiranje - Priručnik

 • Published on
  31-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • RODNO BUDETIRANJEPraktina primjena

  Prirunik

 • REPUBLIKA SRPSKAVLADA

  GENDER CENTAR - CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  Rodno budetiranje:praktina primjena

  Prirunik

  Jun 2011.

 • 22

  Naziv:Rodno budetiranje: praktina primjena,Prirunik

  Izdava:Gender centar Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske

  Za izdavaa:Spomenka Kruni, direktorica

  Original:Gender budgeting practical implementation. HandbookPrepared by Sheila Quinn

  Directorate General of Human Rights and Legal AffairsCouncil of EuropeApril 2009F-67075 Strasbourg Cedexhttp://www.coe.int/

  Council of Europe, 2009

  Originalni prirunik tampao Savjet Evrope

  Prevod publikacije na srpski jezik:Aleksandra Davidovi

  NAPOMENA: Prevod teksta je vjeran originalu. Za potrebe tampanja prirunika u Republici Srpskoj, prevedeni tekst je izmijenjen samo u pogledu referenci na stranice prirunika sa odreenim tematskim cjelinama.

  Mjesec i godina izdanja:Jun 2011.

  Dizajn korica:Europrint, Banja Luka

  tampa:Europrint, Banja Luka

  Tira:300 kom.

 • 3

  Sadraj

  UVOD .......................................................................................................................................................................................................... 5

  Fokus prirunika .......................................................................................................................................................................... 5

  Ciljna publika ................................................................................................................................................................................. 6

  Deavanja u oblasti rodnog mejnstriminga .............................................................................................................. 7

  Rodno budetiranje - ambiciozan poduhvat ........................................................................................................... 7

  Sadraj prirunika ....................................................................................................................................................................... 9

  1. KAKO SPROVESTI RODNO BUDETIRANJE ...................................................................................................................... 11

  Uvod .................................................................................................................................................................................................. 11

  Pretpostavke za rodno budetiranje ............................................................................................................................. 11

  Razumijevanje pojma rod/gender ................................................................................................................................. 12

  Politika opredijeljenost ....................................................................................................................................................... 12

  Birokratska opredijeljenost.................................................................................................................................................. 12

  Operativno prevoenje dravne politike rodne ravnopravnosti ................................................................ 13

  Urodnjavanje svakodnevnih procesa rodni mejnstriming kao organizaciona promjena ....... 14

  Uspostavljanje zahtjeva i sistema podataka ............................................................................................................. 14

  Tri faze rodnog budetiranja .............................................................................................................................................. 15

  Instrumenti rodnog budetiranja ................................................................................................................................... 19

  Rodno osjetljiva analiza javne potronje .................................................................................................................... 19

  Osnovni pristup - analiza raspodjele beneficija ..................................................................................................... 21

  Proirenje analize ....................................................................................................................................................................... 23

  Izgradnja gender/rodne ekspertize ............................................................................................................................... 25

  Integrisanje rodne perspektive kao kategorije analize .................................................................................... 25

  2. RODNO BUDETIRANJE NA RAZLIITIM NIVOIMA .................................................................................................... 31

  Centralni dravni nivo ............................................................................................................................................................ 31

  Uvoenje zakonske obaveze rodnog budetiranja ............................................................................................. 32

  Povezivanje rodnog budetiranja sa procesima budetske reforme ....................................................... 34

  Vjebe izraunavanja trokova.......................................................................................................................................... 34

  Rodno budetiranje na nivou sektora/odjeljenja ................................................................................................. 36

  Rodno budetiranje na regionalnom nivou/nivou lokalne uprave........................................................... 37

  Rodno budetiranje na programskom nivou .......................................................................................................... 39

  Pilot inicijativa za rodno budetiranje .......................................................................................................................... 40

 • 44

  3. ULOGA CIVILNOG DRUTVA .................................................................................................................................................... 43

  Uvod .................................................................................................................................................................................................. 43

  Austrija Watchgroup: gender i javne finansije (grupa za nadzor) ........................................................... 45

  Savezna inicijativa za rodno budetiranje u Njemakoj (BigBudget) ....................................................... 45

  La Plataforma Impacto de Gnero Ya .......................................................................................................................... 46

  enska budetska grupa Ujedinjenog Kraljevstva (The United Kingdom Womens Budget

  Group) ............................................................................................................................................................................................. 47

  Evropska mrea za rodno budetiranje - The European Gender Budget

  Network (EGBN) ........................................................................................................................................................................ 48

  4. PRILOZI .................................................................................................................................................................................................. 49

  Rjenik termina ........................................................................................................................................................................... 49

  Resursi .............................................................................................................................................................................................. 52

  Internetske stranice ................................................................................................................................................................. 52

  Bibliografija .............................................................................................................................................................................................. 54

 • Uvod 5

  Uvod

  Fokus prirunika

  Svrha ove publikacije je da poslui kao vodi kroz praksu rodnog budetiranja. Ovo nije knjiga za poetnike. Postoje brojne publikacije koje detaljno opisuju razloge za rodno budetiranje, te pruaju osnovne informacije o ovoj temi i njenom istorijatu. Primjeri tih publikacija su nabrojani na kraju ovog prirunika, u poglavlju Resursi, na stranici 53.

  Ovaj prirunik polazi od pretpostavke da ve postoji odgovarajue razumijevanje pojma rod/gen-der, ciljeva strategije ravnopravnosti polova, naina na koje se manifestuje neravnopravnost polova, potreba za strukturalnim promjenama koje imaju za cilj borbu protiv nenamjerne rodne pristrasnosti i osnova rodnog/gender mejnstriminga kao strategije za rjeavanje pitanja ravnopravnosti polova. Rodno budetiranje, kao instrument rodnog mejnstriminga, ne moe da se primjenjuje bez osnov-nog poznavanja ovih fundamentalnih elemenata. injenica je da su neke od pilot inicijativa za rodno budetiranje dovele do novog ili dubljeg razumijevanja pojma rod/gender meu ukljuenim ak-terima. Meutim, usvajanje strategije rodnog budetiranja zahtijeva prethodna iskustva u bavljenju pitanjima rodne ravnopravnosti. Rodno budetiranje nije, samo po sebi, prvi korak u procesu.

  Slijedee poglavlje, Kako provesti rodno budetiranje, na stranici 11, poinje diskusijom o vrsti iskusta-va i uslovima koji moraju biti ispunjeni prije nego to ponemo da se bavimo rodnim budetiranjem. Ta iskustva i uslovi predstavljaju nain provoenja rodnog budetiranja. Jedno od iskuenja u koje moemo doi prilikom korienja ovog prirunika bi moglo biti preskakanje ovih osnovnih eleme-nata i prelazak na dijelove teksta koji se bave specifinim instrumentima i pristupima. Postoji velika potranja za specifinim instrumentima, za nekom vrstom bukvara jasno izloenim koracima koje je potrebno provesti. Meutim, sutinski elementi se ne mogu zaobilaziti ili kratko spajati. To je posebno sluaj ukoliko e se praksa rodnog budetiranja iz analitike vjebe pretvoriti u strategiju mejnstriminga. Iskustvo velikog broja praktiara ukazuje na to da je, s obzirom na injenicu da instru-menti tek treba da budu usvojeni, vanije staviti fokus na razvijanje pristupa koji se zasniva na lokalnim okolnostima. Stvarni instrumenti analize, reformulisanja i mejnstriming e se materijalizovati tek nakon to bude identifikovan opti cilj.

  ta je rodno budetiranje?

 • Uvod6

  Ciljna publika

  Ovaj prirunik je namijenjen osobama koje su odgovorne za sprovoenje rodnog budetiranja. Rodno budetiranje, prema definiciji Savjeta Evrope, predstavlja rodni mejnstriming u budetskim procesima. 1

  Definicija rodnog budetiranja

  Rodno budetiranje predstavlja uvoenje principa rodne ravnopravnosti, tj. primjenu rodnog mejn-striminga u budetskom procesu. Oznaava rodnu analizu budeta, integrisanje rodnog aspekta na svim nivoima budetskog procesa i restrukturisanje prihoda i rashoda kako bi se omoguilo promo-visanje ravnopravnosti polova.

  U definiciji koju Savjet Evrope koristi za rodni mejnstriming su identifikovana i lica odgovorna za rodni mejnstriming, tj. uesnici koji su uobiajeno ukljueni u kreiranje politika.

  Definicija rodnog mejnstriminga

  Rodni mejnstriming je (re)organizacija, unapreenje, razvoj i evaluacija procesa politika, tako da pers-pektiva rodne ravnopravnosti bude ugraena u sve politike, na svim nivoima i u svim fazama, od strane uesnika koji su uobiajeno ukljueni u kreiranje politika.

  To znai da se rodno budetiranje ne treba preputati novoj kohorti specijalista, ve je potrebno da se tim pitanjem pozabave i da ga konano prihvate svi oni iji se svakodnevni posao odnosi na formu-lisanje i sprovoenje javnih politika i pruanja usluga. U skladu s tim, najvei dio posla e odraivati izabrani predstavnici vlasti, dravni slubenici i drugi zaposlenici u javnoj slubi. Dobro upravljanje uopte, a integrisanje rodne perspektive, tj. rodni mejnstriming posebno, zahtijeva da u proces budu uvedeni i brojni drugi uesnici, ukljuujui civilno drutvo, parlamentarne predstavnike, socijalne partnere, sindikate, strunjake za pitanja roda/gendera i akademike. Iznad svega, akteri koji su nor-malno ukljueni treba da se poveu sa enama, da otvore prostor za uee ena i da kreiraju kanale koji e obezbijediti da se uje glas ena.

  Uloga civilnog drutva je tu od vitalnog znaaja. Veliki dio pionirskog rada u oblasti rodnog budetiranja je obavilo upravo civilno drutvo. Tamo gdje je rodno budetiranje bilo najuspjenije, civilno drutvo je bilo prisutno kroz inicijative, javno zagovaranje, obezbjeivanje strunosti i kapaciteta za praenje.

  1 Kako se razvila praksa rodnog budetiranja, za mnoge projekte bi se moglo smatrati da izlaze iz okvira ove definicije. Oekivanja koja se povezuju s rodnim budetiranjem se vrlo esto razlikuju od oekivanja povezanih sa strategijom mejnstriminga. Na primjer, u velikom broju novih nezavisnih drava, fokus kampanje javnog zagovaranja za uvoenje rodnog budetiranja je na obezbjeivanju veih sredstava za socijalne usluge i socijalnu zatitu. U dijelu teksta Pilot inicijativa za rodno budetiranje, na stranici 40, opisan je niz projekata koji pokuavaju da uvedu rodno osjetljive pristupe u donoenje budetskih odluka koje, iz razliitih razloga, nisu u skladu s pristupom rodnog mejnstriminga.

 • Uvod 7Uvod

  Deavanja u oblasti rodnog mejnstriminga

  Razliite ocjene rodnog mejnstriminga ukazuju na odreeni broj ogranienja i izazova (vidjeti u di-jelu Opaanja u vezi s rodnim mejnstrimingom, dalje u tekstu). Iz tih razloga, meu zagovornicima rodnog budetiranja postoji odreena zabrinutost o povezivanju rodnog budetiranja s rodnim mejnstrimingom. Rodno budetiranje, sa svojim fokusom na budetu na novcu stavlja rodna pitanja u novu dimenziju kreiranja dravnih politika. Prema Holvoetu, rodno budetiranje oslobaa rod iz arene mekih socijalnih pitanja i podie ga na nivo makroekonomije (Holvoet, 2006). U sluaju rodnog mejnstriminga, inicijalna entuzijastina politika posveenost i opredijeljenost, koja je dovela do gotovo univerzalnog usvajanja rodnog mejnstriminga prije vie od deset godina, nije se odrala. Meutim, i dalje ostaje odreena nada da fokus stavljen na budete moe ponovo da oivi rodni mejnstriming. Bez sumnje, ovaj prirunik postavlja rodno budetiranje unutar okvira rodnog mejnstriminga i pretpostavke da se rodni mejnstriming ne moe ostvariti bez fokusa na budete.

  Rodno budetiranje - ambiciozan poduhvat

  Kada se poeo pojavljivati kao potencijalno produktivna strategija u Evropi, prije nekih deset...

Recommended

View more >