RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI - ?· RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI List Pasterski Episkopatu Polski na…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

RODZINA SZKO TRZEWOCI

List Pasterski Episkopatu Polski na sierpie miesic abstynencji

Umiowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Kadego dnia syszymy o kryzysie ekonomicznym, ktrego konsekwencje odczuwaj cae spoeczestwa. Rzadko mwi si jednak, e aktualne problemy wynikaj z gbokiego kryzysu moralnego. Czowiek staje si winiem cywilizacji chciwoci i rywalizacji, a narastajcy w nim stres sprawia, e ucieka w wiat konsumpcji, rozrywki i przyjemnoci. Coraz wicej osb jest uzalenionych od narkotykw, lekw antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu. Mwi si dzi wrcz o epoce uzalenie oraz naogowej osobowoci naszych czasw.

1. Szkodliwo naduywania alkoholu

W Polsce wci najpowaniejszym zagroeniem jest fakt nadmiernego spoywania alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie czy wdce jest substancj niebezpieczn, ktra moe uzalenia, niszczy zdrowie i ycie. Wedug danych statystycznych a 14 % dorosych Polakw pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczestwa. Ponad milion Polakw jest uzalenionych. Co najmniej dwa miliony dzieci yje w rodzinach obarczonych dramatem uzalenienia. Kady polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 z na pokrycie strat wynikajcych z nadmiernego spoycia alkoholu. Jak wynika z dostpnych danych dzisiejsza sytuacja jest alarmujca, a spoycie alkoholu cigle wzrasta, zwaszcza wrd ludzi modych.

Naduywanie alkoholu, oprcz skutkw spoecznych i ekonomicznych, powoduje rwnie osabienie lub utrat wiary i trwanie w grzechu. Dlatego stanowi zagroenie dla zbawienia czowieka. Duszpasterstwo i apostolstwo trzewoci s odpowiedzi Kocioa na wyzwania, jakie pyn z naduywania alkoholu. Koci przypomina o wartoci cnoty trzewoci i wzywa do jej ochrony. Trzewo wyraa si w odpowiedzialnej postawie wobec napojw alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem i roztropnoci. Istot cnoty trzewoci jest nie tyle waciwa miara w spoyciu, ile atwo ycia w abstynencji. Tego musimy si cigle uczy, przezwyciajc nasze saboci. Postawa wobec napojw alkoholowych ujawnia istotn prawd o kadym czowieku. Jest odwzorowaniem osobistej hierarchii wartoci, stopnia wewntrznej wolnoci i panowania nad sob. Uciekanie si do alkoholu w trudnych sytuacjach yciowych, czy te traktowanie go jako sposobu na ukrycie wasnych saboci, to wyrany sygna wkraczania na drog uzalenienia. Ryzyko jest tym wiksze, im czciej czowiek szuka w alkoholu remedium na problemy.

2. W rodzinie uczymy si trzewoci

Najwaniejsz rol w ksztatowaniu waciwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. B. Jan Pawe II nazwa rodzin szko bogatszego czowieczestwa, a papie Benedykt XVI podczas wiatowego Spotkania Rodzin w Mediolanie mwi o yciu rodzinnym jako szkole cnt spoecznych. To w domach rodzinnych powinna ksztatowa si trzewo indywidualna i spoeczna. Rodziny od samego pocztku swojego istnienia musz pielgnowa atwo ycia bez alkoholu. Jest to niezwykle wane w wychowywaniu dzieci, ktre od najmodszych lat niczym zwierciada odbijaj zachowania swoich rodzicw. Gesty,

czyny i sowa rodzicw s dla nich najbardziej sugestywn lekcj. Gdy wic dzieci bd widzie, e ich matki i ojcowie potrafi y bez alkoholu, bd ich naladowa. Jeeli za bd obserwowa rodzicw upijajcych si, topicych w alkoholu problemy, jedynie w nim szukajcych odpoczynku i relaksu, to rwnie w wiadomoci dzieci alkohol stanie si gwnym sposobem radzenia sobie z trudami ycia. Dlatego matki i ojcowie powinni czsto zadawa sobie pytanie: czy to, co robi, jest dobrym przykadem dla moich dzieci?

Wszystkim rodzinom, ktre kadego dnia s szkoami trzewoci, wyraamy nasz gbok wdziczno i uznanie. One s nadziej spoeczestwa i Kocioa. Niestety s wrd nas rodziny, ktre nie podejmuj tej wanej misji. W zbyt wielu domach alkohol jest nieodcznym elementem codziennego ycia. Szczeglnie bolesnym jest fakt, e mimo cennych inicjatyw spoecznych, wci wiele kobiet w ciy spoywa alkohol. Wpywa na to rwnie egoistyczna postawa wspmaonkw, ktrzy nie wspieraj swoich on w tym wanym czasie, a czsto wrcz namawiaj je do picia. Chocia rosnce ceny zmuszaj do coraz wikszych wyrzecze, to w wielu skromnych domowych budetach zawsze znajd si pienidze na alkohol. Zasmucajce jest, e Polacy wydaj rocznie na alkohol ponad 35 miliardw zotych. Problemem jest take pobaliwy stosunek rodzicw do spoywania alkoholu przez dzieci. Usprawiedliwianie synw i crek, przyzwalanie na weekendowe upijanie si, to otwieranie drzwi przed przyszymi dramatami, ktre nie pojawiaj si nagle, lecz narastaj powoli kumulujc wiele pozornie nieistotnych wydarze. Odpowiedzi na problemy powinna by troska o to, by wszystkie rodziny byy miejscem ksztatowania dojrzaych postaw.

Rodziny, bdcie szkoami trzewoci tworzc wsplnoty gbokiej wiary. Szczera wi z Bogiem i ycie wedug Ewangelii chroni przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, otwrzcie si na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe Kocioy, w ktrych nie zabraknie miejsca dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary. Pielgnujcie kultur rodzinnego przeywania niedzieli oraz wit i uroczystoci.

Rodziny, bdcie szkoami trzewoci troszczc si o autentyczne i gbokie wizi rodzinne. Chrocie i umacniajcie mio, ktra jest najwikszym darem Boga dla czowieka, a jednoczenie wielkim zabezpieczeniem przed naogami. Pamitajcie, e wiat nie koczy si na ekranach komputerw i telewizorw, na indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy potrzebuj zrozumienia i uwagi, dobrego sowa, wsplnie spdzanego czasu.

Rodziny, bdcie szkoami trzewoci ofiarujc modziey pozytywne wsparcie, zwaszcza wtedy, gdy przez odmow spoywania alkoholu, spotka si z odrzuceniem ze strony rwienikw. Nie wychowujcie oportunistw, nie przyuczajcie do picia, ale bdcie oparciem dla odwanych, poszukujcych trzewoci!

Wy za, drodzy modzi, chrocie i umacniajcie swoj trzewo. Cieszcie si piknem ycia, ktre daje wam Bg. Nie szukajcie wrae tam, gdzie moecie znale jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia i marze, ktre alkohol moe wam odebra.

3. Rodzina potrzebuje spoecznego wsparcia

Na drodze do wychowania w trzewoci rodziny potrzebuj bezpiecznego i przyjaznego rodowiska. Potrzebuj spoeczestwa, w ktrym nie ma przyzwolenia na sprzeda alkoholu nieletnim. Rodzice maj prawo oczekiwa, e ich dzieci nie otrzymaj alkoholu na spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaci czy na dyskotece. Maj te prawo wymaga od szkoy i nauczycieli jednoznacznego stosunku wobec picia alkoholu. Abstynencja dzieci i modziey nie jest dobrowolnym wyborem, lecz koniecznoci.

Aby budowa trzewe spoeczestwo potrzeba take odwagi i odpowiedzialnoci wszystkich, a wic rwnie parlamentu, rzdu i samorzdw. Trzeba postawi tam zalewaniu Polski punktami sprzeday alkoholu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktrej jeden taki punkt przypada na mniej ni 200 mieszkacw. Nie moemy milcze, gdy masowo liberalizuje si prawo dotyczce liczby tych miejsc i odlegoci od szk, wity czy orodkw zdrowia. Nie moemy si zgodzi na to, e na stacjach paliw masowo sprzedaje

2

si napoje alkoholowe, gdy - jak wiadomo - co czwarty miertelny wypadek spowodowany jest przez nietrzewego kierowc.

Potrzeba odwagi i determinacji we wprowadzaniu przepisw, ktre pozwol zapobiega problemom niszczcym tak wiele dobra w naszych rodzinach i ojczynie. Poniewa czsto reklamy pokazuj napoje alkoholowe jako wybawienie od zmartwie i rdo szczliwego ycia, trzeba dy do cakowitego zakazu takich reklam i innych form promocji alkoholu. Szczeglnie niepokojcy jest fakt, e na przykad do promocji piwa wykorzystuje si symbole narodowe, takie jak polska flaga i hymn. czenie najwaniejszych dla Polakw wartoci z alkoholem jest niedopuszczalne. Z ca moc przypominamy, e ochrona trzewoci narodu, to nie tylko sprawa rodziny, ale caej spoecznoci, wadz rzdowych i samorzdowych, to polska racja stanu.

4. wiadectwo abstynencji

Sierpniowe woanie o dobrowoln abstynencj to jedno z wielu dziaa, ktre podejmuje Koci. Dzikujemy kapanom, osobom konsekrowanym oraz wiernym wieckim za zaangaowanie w budowanie kultury trzewoci. Zachcamy do rozszerzania dziaalnoci istniejcych i zakadania nowych stowarzysze, grup, fundacji, ktre bd promowa trzewo w codziennym yciu. Wci potrzeba takich inicjatyw, jak Ruch Trzewoci im. w. Maksymiliana Marii Kolbego, ktry w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia dziaalnoci.

Jak co roku prosimy o wspaniae wiadectwo abstynencji, ktra jest darem mioci. Prosimy o abstynencj przeywan w sposb radosny i odwany. Zdolno rezygnacji z alkoholu z motyww religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych oraz umiejtno zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie s powodem do wstydu. S znakiem mdroci i odpowiedzialnoci.

Takiego wiadectwa potrzebuj dzisiaj rodziny, potrzebuje caa nasza ojczyzna. W tym roku przypada stulecie mierci wybitnego apostoa trzewoci, b. Bronisawa Markiewicza. Ten wielki kapan i patriota mwi, e zdrajc narodu i wiary jest ten, kto dzieci i modzie chciaby wychowa ze szklank piwa lub kieliszkiem wina w rku.[] Polska albo bdzie trzewa, albo nie bdzie jej wcale.

Drodzy Bracia i Siostry! Nie pozwlmy, aby brak trzewoci osabia nasze ycie rodzinne i narodowe. Pamitajmy, e trzewa i silna Bogiem rodzina jest fundamentem narodu. Dlatego przyzywajc wstawiennictwa Jasnogrskiej Matki i Krlowej Polski, najgorcej prosimy: Rodziny, bdcie szkoami abstynencji, ktra prowadzi do trzewoci caego narodu.

Na sierpie, miesic abstynencji, czas pielgrzymek, u