Rola jaką odgrywa turystyka i jej znaczenie polityczne ...lotur.eu/UploadFiles/399/1394/1435317988-Rola_jaka_odgrywa... ·…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Jan Korsak Travel Time prezes@traveltime.info.pl Waciciel i Dyrektor zarzdzajcy Cargo and Travel Agency Przewodniczcy Komitetu Gospodarki Turystycznej Krajowej Izby Gospodarczej</p> <p>Rola jak odgrywa turystyka i jej znaczenie polityczne, ekonomiczne </p> <p>i spoeczno-kulturalne</p> <p>1</p> <p>mailto:prezes@traveltime.info.pl</p> <p>95,7mld</p> <p>Warto udziau gospodarki turystycznej w PKB Polski w mld zotych</p> <p>2</p> <p>UDZIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W PKB (w %)</p> <p>Udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski to ju 6%!</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>4,5</p> <p>5</p> <p>5,5</p> <p>6</p> <p>2009 2010 2011 2012</p> <p>PRZYJAZDY TURYSTW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI (W TYS.)</p> <p>Wzrost w turystyce przyjazdowej w cigu 5 ostatnich lat o 33%</p> <p>4</p> <p>11000</p> <p>12250</p> <p>13500</p> <p>14750</p> <p>16000</p> <p>2008 2009 2010 2011 2012 2013</p> <p>11%</p> <p>7%</p> <p>Wejcie Polski do strefy Schengen</p> <p>KRAJOWE PODRE POLAKW (POW. 15 LAT, W MLN OSB)</p> <p>Wzrost liczby wyjazdw w turystyce krajowej (3 ostatnie lata) - o 43%</p> <p>5</p> <p>28</p> <p>32</p> <p>36</p> <p>40</p> <p>44</p> <p>2011 2012 2013</p> <p>29,6</p> <p>40,5</p> <p>42,5</p> <p>Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Bada Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013 temat nr 1.30.06(099) Aktywno turystyczna Polakw.</p> <p>RANKING KONKURENCYJNOCI GOSPODAREK W SEKTORZE TURYSTYKI (140 KRAJW)</p> <p>Wzrost w rankingu konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&amp;T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, z czego o 7 pozycji w ostatnim roku.</p> <p>6</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>60</p> <p>2009 2011 2012</p> <p>58</p> <p>49</p> <p>42</p> <p>Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel &amp; Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w 2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku zajmowaa 49 miejsce (poprawa o 7 pozycji), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki turystycznej znacznie si poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2013 </p> <p>Pozycja PolskiWzrost w rankingu konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&amp;T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, z czego o 7 pozycji w ostatnim roku</p> <p>7</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>60</p> <p>2009 2011 2012</p> <p>58</p> <p>49</p> <p>42</p> <p>Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel &amp; Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w 2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku zajmowaa 49 miejsce (poprawa o 7 pozycji), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki turystycznej znacznie si poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2013 </p> <p>Polityka turystyczna - to wszelkie dziaania orodkw decyzyjnych, wtym zwaszcza wadz pastwowych rnego szczebla (krajowego, regionalnego i lokalnego), majce na celu: </p> <p>zaspokojenie potrzeb turystycznych wasnego spoeczestwa; </p> <p>racjonalne wykorzystanie walorw turystycznych oraz zasobw pracy i kapitau w sferze gospodarki turystycznej; </p> <p>ksztatowanie optymalnych rozmiarw i struktury ruchu turystycznego,a take oglne sterowanie rozwojem turystyki, zuwzgldnieniem jej licznych funkcji oraz zwizkw zrnymi sferami ycia spoecznego i gospodarczego. </p> <p>8</p> <p>Badania przeprowadzone przez wiatow Organizacj Turystyki (UNWTO) wykazay, e w wikszoci krajw polityka </p> <p>turystyczna najczciej dotyczy nastpujcych zagadnie:</p> <p>1. Administrowanie i zarzdzanie turystyk, gwnie poprzez dziaalno wyspecjalizowanych centralnych organw administracji pastwowej do spraw turystyki (np. tworzenie i egzekwowanie prawa turystycznego, powoywanie odpowiednich instytucji turystycznych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, formalnoci graniczne, wsppraca midzynarodowa) w 85% krajw; </p> <p>2. Planowanie przestrzenne w turystyce (np. opracowywanie planw zagospodarowania turystycznego, ochrona rodowiska, deglomeracja ruchu turystycznego, finansowanie publicznej infrastruktury turystycznej) - w 80% krajw; </p> <p>3. Planowanie ekonomiczne w turystyce (np. okrelanie miejsca turystyki w planach gospodarczych, system podatkowy, inicjatywy prawnoekonomiczne, wydawanie licencji na dziaalno, polityka celna, dewizowa itp.) - w 77% krajw; </p> <p>4. Planowanie spoeczne w turystyce (okrelanie celw spoecznych turystyki i sposobw ich osigania, okrelanie polityki finansowej na rzecz turystyki socjalnej, dotowanie wybranych inwestycji, interwencjonizm pastwowy w zakresie konsumpcji turystycznej, dofinansowanie uczestnictwa w turystyce) w 73% krajw; </p> <p>5. Ksztacenie zawodowe (np. okrelanie zapotrzebowania na kadr turystyczn, programy nauczania, dotowanie szkolnictwa turystycznego) - w 75 % krajw; </p> <p>6. Marketing i promocja turystyki (np. zachcanie turystw zagranicznych do przyjazdu do danego kraju, oraz zniechcanie wasnych obywateli do wyjazdw turystycznych za granic, finansowanie kampanii promocyjnych, prowadzenie biur informacji i promocji w kraju i zagranic) - w 80% krajw; </p> <p>7. Badania naukowe i statystyka turystyczna (gromadzenie i publikowanie oficjalnych danych na temat podstawowych przejaww turystyki (baza noclegowa, statystyki dotyczce zagranicznego ruchu turystycznego) w 80% krajw[1]. </p> <p>[1] Alejziak W., Polityka turystyczna, [w:] Nauki o turystyce Cz. II (red. R. Winiarski), Studia i Monografie, AWF Krakw, 2004, ss. 40-94. </p> <p>9</p> <p>Szczegowe zadania polityki turystycznej dobrze okrela model opracowany przez D.L. Edgella (tzw. Edgels Model National </p> <p>Tourism Policy), ktry obejmuje nastpujce dziaania: 1. Wspieranie waciwego i zrwnowaonego rozwoju zasobw turystycznych; </p> <p>2. Odpowiednie gospodarowanie zasobami ludzkimi, podnoszenie ich kwalifikacji i kreowanie nowych miejsc pracy; </p> <p>3. Maksymalizacj dochodu z turystyki midzynarodowej, przy ograniczeniu wypywu rodkw, w ramach zagranicznej turystyki wyjazdowej; </p> <p>4. Zachcanie do modernizacji i poprawy konkurencyjnoci sektora bazy noclegowej; </p> <p>5. Zapewnienie dogodnego transportu midzynarodowego, dostpnoci komunikacyjnej oraz odpowiedniej jakoci usug w tym zakresie; </p> <p>6. Przeciwdziaanie zjawisku sezonowoci turystyki; </p> <p>7. Uatwienie graniczne dla turystw krajowych i zagranicznych (procedury paszportowe, wizowe, dewizowe); </p> <p>8. Wspieranie przemysu zaopatrujcego hotele; </p> <p>9. Ustanowienie bodcw fiskalnych dla przycignicia kapitau inwestycyjnego; </p> <p>10.Okrelenie celw narodowych, ktre mog by wsparte przez turystyk; </p> <p>11.Troska o to, aby poszczeglne organy wadzy pastwowej wspieray rozwj turystyki; </p> <p>12.Dziaania na rzecz usuwania barier kulturowych i religijnych; </p> <p>13.Zapewnienie rwnego dostpu dla odwiedzajcych i spoecznoci lokalnej do publicznych obiektw rekreacji i kultury; </p> <p>14.Zapewnienie ochrony rodowiska i skarbw kultury; </p> <p>15.Popieranie aktywnoci lokalnych organizacji turystycznych promujcych region; </p> <p>16.Czuwanie nad tym, aby interesy turystyki krajowej byy w peni brane pod uwag.</p> <p>10</p> <p>Wedug H. Durand, P. Gouiranda oraz J. Spindlera, pastwo moe wystpowa na rynku turystycznym w charakterze: regulatora, dystrybutora oraz producenta</p> <p>Pastwo jako regulator. Rola pastwa sprowadza si w tym przypadku do podejmowania dziaa stymulujcych lub ograniczajcych okrelone procesy zachodzce na rynku turystycznym. Dziaania te mog dotyczy tak sfery produkcji, jak i konsumpcji turystycznej. Pastwo, korzystajc z rnorodnych instrumentw, moe wpywa zarwno na wielko i charakter popytu turystycznego, jak te stymulowa poda turystyczn. </p> <p>Pastwo jako dystrybutor. W tym przypadku funkcje pastwa dotycz transferu (dystrybucji) rnego rodzaju dbr i usug pomidzy rne sektory gospodarki, przedsibiorstwa, grupy spoeczne oraz poszczeglnych ludzi. W odniesieniu do popytu dziaalno ta przejawia si miedzy innymi w zmniejszaniu dysproporcji w zakresie dostpnoci do turystyki, co dotyczy zwaszcza osb charakteryzujcych si niszym statusem ekonomicznym, ktre s gwnym beneficjentem wiadcze przyznawanych w ramach tzw. turystyki socjalnej. Natomiast w odniesieniu do poday przejawia si koncesjonowaniu i licencjonowaniu dziaalnoci turystycznej, rnego rodzaju zgodach i pozwoleniach inwestycyjnych itd. </p> <p>Pastwo jako producent. Wrd dbr i usug turystycznych wyrni mona dobra publiczne (tzw. dobra wolne), ktre z natury s niesprzedawalne oraz dobra prywatne, ktre s przedmiotem wymiany i podlegaj sprzeday. Pastwo, jako waciciel wielu walorw turystycznych, udostpnia je turystom, wystpujc w charakterze producenta. Niektre z nich s im sprzedawane inne udostpniane s nieodpatnie lub czciowo odpatnie. Dotyczy to zarwno tzw. dbr publicznych niehandlowych (np. rezerwy przyrody i parki narodowe, jak te dobr prywatnych znajdujcych si pod opiek pastwa (np. uzdrowiska czy obiekty dziedzictwa kulturowego. Warto doda, e w niektrych krajach (Grecja, Hiszpania, Chiny) pastwo bdc wacicielem niektrych firm turystycznych (g. przewonikw, touroperatorw i sieci hotelowych) - jest niejako bezporednim producentem dbr i usug turystycznych.</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>Bilans turystyki Jak turystyka </p> <p>si nie bilansuje i czy powinna? </p> <p>Koncepcje polityki turystycznej</p> <p>Cele pozaekonomiczne: </p> <p>spoeczne, ekologiczne, w centrum uwagi znajduje si czowiek, rodowisko przyrodnicze oraz kulturowe. </p> <p>Cele ekonomiczne: </p> <p>wykorzystanie turystyki do osignicia gospodarczych celw strategicznych kraju. </p> <p>Cele mieszane: </p> <p>ekonomiczno-spoeczne lub ekonomiczno-ekologiczne.</p> <p>13</p> <p>Struktura zarzdzania turystyk. Rola Pastwa, samorzdw ibiznesu w kreowaniu rynku turystycznego.</p> <p>14</p> <p>Zarzdzanie rozwojem turystyki</p> <p>15</p> <p>Zarzdzanie rozwojem turystyki</p> <p>Zadanie kompleksowe i wieloetapowe. Polega na formuowaniu strategii rozwoju turystyki ijej realizacji poprzez tzw. zadania wasne oraz prby oddziaywania na otoczenie. Formuowanie strategii i efekty jej realizacji uzalenione s jednak od wielu przesanek, ktre musz by spenione. </p> <p>Spenienie uwarunkowa, wynikajcych zetapu poprzedniego, warunkuje postpowanie w etapie nastpnym.</p> <p>16</p> <p>KLIMAT DO ROZWOJU TURYSTYKI</p> <p>stanowisko wadz rozumienie cech strategii dostrzeganie symptomw zagroenia</p> <p>DZIAANIA WARUNKUJCE SUKCES</p> <p>innowacje orientacja na klienta</p> <p>aspekt funkcjonalny</p> <p>aspekt przestrzenny</p> <p>rdo: UE Pozna</p> <p>WIZJA ROZWOJU TURYSTYKI</p> <p>STRATEGIA</p> <p>zadania wasne oddziaywanie na otoczenie </p> <p>oddziaywanie na poda oddziaywanie na popyt zarzdzanie</p> <p>17</p> <p>TOUROPERATORZY - AGENCI </p> <p>(biura podry)</p> <p>FIRMY TRANSPORTOWE </p> <p>(moliwoci dojazdu)</p> <p>WADZE REGIONALNE Lokalne organizacje</p> <p> turystyczne</p> <p>PRODUKT TURYSTYCZNY W REGIONIE </p> <p>Wytwrcy: noclegi, wyywienie, transport, </p> <p>rozrywka, sport</p> <p>SPOECZNO LOKALNA</p> <p>RODOWISKO NATURALNE</p> <p>WADZE CENTRALNE Narodowa Organizacja </p> <p>Turystyczna</p> <p>WALORY HISTORYCZNE I KULTUROWE</p> <p>Ministerstwo Sportu i Turystyki</p> <p>System poday turystycznej</p> <p>18</p> <p>Strategia rozwoju turystyki musi by efektem rozwiza makro-ekonomicznych, podejmowanych na szczeblu centralnym. Dotyczy to takich zagadnie, jak: </p> <p>tworzenie infrastruktury komunikacyjnej, </p> <p>decentralizacja funduszw publicznych, </p> <p>zwikszanie stopy zatrudnienia, </p> <p>stanu i ochrony rodowiska, </p> <p>ochrony granic i polityki wizowej, </p> <p>bezpieczestwa obywateli i turystw, </p> <p>promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, </p> <p>rozwiza ekonomicznych zapewniajcych rozwj i ochron brany turystycznej, </p> <p>ochrona klienta.</p> <p>Szczebel Pastwa</p> <p>19</p> <p>Strategia rozwoju produktu turystycznego tworzona by musi na szczeblu regionu. Ma ona charakter dwuszczeblowy. </p> <p>Szczebel regionalny, gdzie decyzje podejmuj wadze wojewdzkie, chocia dotyczy on regionw turystycznych nie pokrywajcych si z granicami wojewdztw. </p> <p>Szczebel lokalny, gdzie decyzje podejmuj wadze gminne. </p> <p>To wanie na tym szczeblu zapadaj decyzje dotyczce rozwoju wybranych produktw turystycznych. </p> <p>Szczebel Regionu</p> <p>20</p> <p>WOJEWDZTWOSZCZEBEL </p> <p>REGIONALNY</p> <p>GMINASZCZEBEL LOKALNY</p> <p>WACICIELE OBIEKTW </p> <p>INWESTORZY</p> <p>Oznakowanie - informacja</p> <p>Budowa szlakw</p> <p>Parkingi</p> <p>Infrastruktura techniczna</p> <p>Gospodarka komunalna</p> <p>1. Opracowanie rdzenia wybrany produkt - obszar</p> <p>2. Badania rynkowe popyt biecy</p> <p>i przyszy</p> <p>3.Propozycje budowy </p> <p>infrastruktury turystycznej</p> <p>4. Okrelenie lokalizacji </p> <p>szczegowej przyszych 5. Dostpno </p> <p>miejsca docelowego6. Poprawa stanu </p> <p>zagospodarowaniaotoczenia</p> <p>7. Odrbno kulturowa </p> <p>spoeczno lokalna</p> <p>8. Ochrona rodowiska</p> <p>9. Marketing produktu regionu</p> <p>10. Przeksztacenia zawodowe - </p> <p>szkolenia</p> <p>Rola sektora publicznego w tworzeniu strategii produktu turystycznego</p> <p>21</p> <p>Zaspokojenie potrzeb wynikajcych zturystycznego acucha wartoci jest zadaniem kompleksowym ijednoczenie skomplikowanym.</p> <p>Region jest najwaniejszy wturystycznym acuchu wartoci</p> <p>22</p> <p>Kontakty po wizycie</p> <p>i wspomnienia</p> <p>Wyobraeniao regionie</p> <p>przed wyjazdem</p> <p>Informacjaprzed</p> <p>wyjazdem</p> <p>Robienierezerwacji</p> <p>Podr doregionu</p> <p>turystycznego</p> <p>Przywitanie,pierwszewraenie</p> <p>Informacjew regionieo regionie</p> <p>Punktywyywienia</p> <p>Atrakcyjnoturystyczna</p> <p>Infrastrukturai rodowisko</p> <p>Poegnaniei powrtdo domu</p> <p>Miejscazakwaterowania</p> <p>Turystyczny acuch wartoci</p> <p>23</p> <p>Wadze samorzdowe oddziauj na rozwj funkcji turystycznej przy pomocy instrumentw (A. Sztando 2001). </p> <p>Instrumenty, przy pomocy ktrych wadze samorzdowe mog oddziaywa na rozwj turystyki, mona podzieli na: </p> <p>planistyczne, </p> <p>organizacyjno-instytucjonalne, </p> <p>informacyjne, </p> <p>ekonomiczno-finansowe, </p> <p>pobudzania infrastrukturalnego. [R.Pawlusiski 2005, P.R.Murphy 2004]</p> <p>Instrumenty oddziaywania wadz na rzecz rozwoju turystyki</p> <p>24</p> <p>Efekty oddziaywania samorzdw na rozwj turystyki okrelamy poprzez stopie realizacji instrumentw speniajcych warunki rozwoju funkcji turystycznej. </p> <p>Instrumenty te nie maj jednakowego znaczenia, dlatego trzeba nada im wagi. </p> <p>KLIMAT DO ROZWOJU TURYSTYKI</p> <p>stanowisko wadz rozumienie cech strategii dostrzeganie symptomw zagroenia</p> <p>DZIAANIA WARUNKUJCE SUKCES</p> <p>innowacje orientacja na klienta</p> <p>WIZJA ROZWOJU TURYSTYKI</p> <p>STRATEGIA</p> <p>poda, popyt, zarzdzanie oddziaywanie na otoczenie </p> <p>25</p> <p>Dobry klimat do rozwoju turystyki jest podstaw oceny dziaa, warunkujcych sukces. Do dziaa tych zaliczamy innowacje iorientacje na klienta. Innowacje rozpatrujemy w ujciu funkcjonalnym i przestrzennym. </p> <p>Innowacje o charakterze funkcjonalnym tworz niezbdne oglne warunki do rozwoju przedsibiorczoci w regionie i sprzyja powinny rozw...</p>

Recommended

View more >