ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI - djadp.ro consiliul judetean iasi anexa nr.1 d.j.a.d.p

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  HOTA.RA REA n r.365 privind aprobarea modificarii Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrari drumuri poduri al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor Si Podurilor

  Ia0 pentru anul 2017

  Consiliul Judetean

  Avand in vedere:

  - Expunerea de motive privind aprobarea modifickii Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrari drumuri poduri al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor Podurilor Iasi pentru anul 2017, prezentata de ckre Prewdintele Consiliului Judetean Iasi in calitatea sa de initiator, inregistrata sub numsdrul 26506 din data de 22.09.2017;

  - Raportul de specialitate privind aprobarea modifickii Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrki drumuri §i poduri al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Ia§i pentru anul 2017, elaborat de Directia Tehnica §i Investitii — Serviciul Tehnic, Investitii i Monitorizarea Lucrkilor Publice, inregistrat sub nr.26505 din 22.09.2017;

  - Nota de fundamentare privind aprobarea modificarii Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrki drumuri §i poduri al pentru anul 2017, elaborate de cdtre Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Ia§i sub nr. 6928 din data de 21.09.2017, transmisa cu adresa nr. 6938 din data de 22.09.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 26407 din data de 22.09.2017;

  - Nota de fundamentare privind aprobarea modifickii Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrari drumuri poduri al D.J.A.D.P. Ia§i pentru anul 2017, elaborate de catre Directia JudeteanA de Administrare a Drumurilor Si Podurilor Ia§i sub nr. 6852 din data de 20.09.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 26498 din data de 22.09.2017;

  - prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile §i completkile ulterioare;

  - prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completkile ulterioare;

  - prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

  - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de 25 septembrie 2017;

  HCJI nr.365/26.09.2017 Paging 1

 • PRESEDI Dr. Ing. M

  - Votul exprimat in edinta ordinary de plen din data de 26 septembrie 2017 si consemnat in procesul - verbal al acesteia;

  In temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit.a) pct.12, art.97 alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publics locals, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,

  HOTARASTE:

  Art.! Se aproba modificarea Anexei 1 — Reparatii curente in Programul de lucrari drumuri §i poduri al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Iasi pentru anul 2017 conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari va fi asiguraa de Directia Economics §i Directia Judeteand de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Ia§i.

  Art.3 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa va comunica in copie prezenta hotarare:

  a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i;

  b) Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor Podurilor Ia§i;

  c) Directiei Tehnice §i Investitii;

  d) Directiei Economice - Serviciul Buget.

  Art.4 Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurafa de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

  Data astazi: 26 septembrie 2017

  CONTRASEMNEAZA, SECRETAR A JUDETULUI IASI,

  Laeram ra Vern ica

  HCJI nr.365/26.09.2017 Paging 2

 • CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Anexa nr.1 D.J.A.D.P. la.51

  54-x PROGRAM LUCRARI DRUMURI SI FODOR' Ailoi

  t CY 26 REPARATII CURENTE 2017

  Nr. crt. CAPITOL DE CHELTUIELI PROGRAM 2017 INITIAL (mil lel) INFM111:11,11i(mli leO PROGRAM 2017(mn

  leo DENUMIRE OBIECTIV SAU LUCRARE o 1 2 3 4

  A. SERVICII PREGATITOARE AFERENTE iNTRETINERII SI

  REPARARII DRUMURILOR PUBLICE 116,14 0,00 116,14

  A.1.1 CADASTRUL DRUMURILOR 44,74 0,00 44,74 1 DJ 282 Iasi-Bulbucani km.6+700-35+591 2 DJ 281D Bulbucani - Coamele Caprei km.19+601-31+383 3 DJ 281 B Coamele Caprei - Belcesti km.0+000-10+249 4 DJ 281 Belcesti - Siretel - Lespezi km.20+794-61+870 5 DJ 208 Lespezi - Iim.jud. Suceava km.44+075-47+296 6 DJ 282H ipote - lirn. jud. Botosani, km 6+416 - 12+626

  A.4 71,40 STUD11, CERCETARI, EXPERIMENTARI INCLUS1V URMARIREA IN

  EXPLOATARE A ACESTORA 0,00 71,40

  / Di 248A DJ 248A - Expertiza geotehnica Glodenii Gandului km 38+800- 38+900(extravilan Glodenii Gandului) L=100 ml

  35,70 35,70

  2 DJ 249A DJ 249 A Expertiza geotehnica Cristesti 5+800-6+100 L=300 ml 35,70 35,70

  B LUCRARI SI SERVICII PRIVIND INTRETINEREA CURENTA A

  DRUMURILOR PUBLICE 11.174,67 3037,10 14.211,77

  B 101 iNTRETINEREA CURENTA PE TIMP DE VARA 5174,67 3037,10 8211,77 B 101.1 INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE — PLOMBARI 2121,01 0,00 2.121,01

  LOTUL 1 733,66 0,00 733,66

  DJ 207A Limits Jud. Neamt-Stornesti-Bocnita-Popesti (DJ 282 D) Km. 37+448 - 44+221

  DJ 246

  Limita Jud. Vaslui-Tufestii de Sus-Scanteia-Cauesti-Scheia-Draguseni. Ipatele-Cuza Voda-Tungujei-Tibanesti-Jigoreni-Suhulet-Tansa-Limita Jud. Vaslui(Dagata) Km. 26+258 - 27+888. Km. 42+602 - 43+722.

  Km. 54+750 - 74+638

  DJ 248A Iasi-Miroslava-Voinesti-Slobozia-Domnita-Tibana-Garbesti-Glodenii

  Gandului-Razboieni-Tibanesti-Limita Jud. Vaslui Km. 19+200 - 20+600 Km. 41+200 - 48+089

  DJ 248C Budesti( DJ 248 B)- Budesti-Mogosesti-Ciurea-Lunca Cetatuiei (DJ 248) Km. 0+000 - 5+049. Km. 13+769 - 14+710

  DJ 248F Voinesti-Manjesti-Budesti-Mironeasa-Cioca Boca-Frenciugi-Limita Jud. Vaslui Km. 8+337 - 11+946 Km. 20+821 - 24+023

  DJ 280 Strunga(DN 28)-Habasesti-Bratulesti-Handresti-Oteleni-Limita Jud.

  Neamt- Piscu Rusului-Zece Prajini-Dagata-Baluspsti-Limita Jud. Vaslui Km. 0+000 - 18+094

  DJ 280C DN 28 (Letcani)-Banu-Dumesti Km. 0+000 - 4+394

  DJ 282E DN 28 (Baltati)-Lumgani-Sinesti-Madarjac-Runcu-Poiana de Sus - Tibana(DJ 248 A) Km. 0+000 - 4+023 Km. 11+046 - 14+861

  LOTUL 2 668,63 0,00 668,63

  DJ 244F DN24(Serbesti)-Serbesti-Dolhesti-Mosna-Bohotin-Grozesti-DJ 249 Km. 7+670 - 8+258 Km. 17+205 - 30+795

  DJ 244G' DN 28 - Podu Hagiului - Cozmesti Km. 0+000 - 10+002 DJ 247 Barnova (Dn 24)-Dobrovat Km. 0+000 - 15+900

  DJ 248B Vanatori (DN 24)-Horlesti-DN28 Km. 0+000 - 0+115 Km. 4+105 - 4+245 Km. 6+561 - 7+910 Km. 10+631 - 10+681 Km. 15+720 -

  15+770

  DJ 248D Ciurea(DJ 248 C)-Todirel-Cercu-Barnova-Pietraria-Tomesti-

  Holboca(DJ 249 A) Km. 0+000 - 0+400 Km. 3+460 - 4+633 Km. 5+633 - 6+587 Km. 10+221 - 11+789

  DJ 249A lasi(DN 28)-Holboca-Cristesti-Manzatesti-DC16 Km. 2+200 - 3+100 Km. 4+607 - 6+879 Km. 8+165 - 11+729

 • DJ 249B DN 28 - Osoi Km. 0+000 - 1+000 r

  DJ 249D Cristesti (DJ 249A) - Tutora - Grozesti -Gorban(DN 28) Km. 6+677 -

  10+771 Km. 14+511 - 18+296 Km. 21+300 - 21+632 kNr

  al 249E DN 28-Tomesti-Chiperesti-Tutora Km. 0+000 - 7+837 ,.... 4: T Vy .A., DJ 280E Iasi (DN 28)-Rediu Km. 0+366 - 5+820 DJ 282G Iasi - Aroneanu 3+200 - 5+000

  LOTUL 3 193,57 0,00 193,57

  DJ 249C DN 24 C - Radeni - Roscani Km. 0+000 - 6+210

  DJ 281 Podu lloaiei (DJ 282D)-Erbiceni-Spinoasa-Belcesti-Tansa-Hodora-

  Bahlui-Ceplenita-Badeni - DN 28B Km. 0+279 - 10+748 , km 19+807-28+577

  98,89 0,00 98,89

  1/1 281D DN 28B(Ceplenita)-Ceplenita-Petrosica-Coarnele Caprei-Focuri- Gropnita (DJ 282) Km. 0+000 - 2+012 Km. 164 555 - 19+598

  LOTUL 4 525,16 0,00 525,16

  DJ 207M DN 28-Scheia-Alexandru loan Cuza - DJ 208G Km. 0+000 - 6+178

  DJ 208 Limita Jud. Neamt-Mircesti-Halaucesti-Luncasi-Cozmesti-Stolniceni Prajescu-Valea Seaca-Heci-Lespezi-Buda-Limita Jud. Suceava Km.

  0+000 - 23+041 Km. 28+047 - 46+850

  DJ 2080 Limita Jud. Neamt-Halaucesti-Kogalniceni-Movileni - (DN 28) Km.

  7+216 - 11+701 DJ 208K DN 2-Cristesti Km. 0+000 - 3+368 DJ 208L DJ 208 - Bratesti-Miroslovesti Km. 1+991 - 2+903

  DJ 208N Lespezi (DJ 208)- Dumbrava-Vanatori (DJ 208 I) Km. 0+000 -

  1+000 DJ 2080 Ciohorani (DN 2)-Cozmesti (DJ 208) Km. 0+000 - 2+612 DJ 208R DN 28-Mircesti(DJ 208) Km. 0+000 - 5+161 DJ 280B Targu Frumos(DN 28)-Cucuteni Km. 2+614 - 10+737 DJ 281A I larlau-Maxut-Deleni Km. 0+301 - 3+200 Km. 4+000 - 8+800 DJ 281E DJ 281 C- Todiresti Km. 0+000 - 2+899

  B 101.1.2 REFACERE DALE DIN BETON 78,94 0,00 78,94 LOTUL 2 63,15 0,00 63,15

  DJ 248B Vanatori (DN 24)-Horlesti-DN28 Km. 0+115 - 4+105 Km. 4+245 -

  6+561 Km. 7+910 - 10+631 Km. 10+681 - 15+770

  DJ 249A lasi(DN 28)-Holboca-Cristesti-Manzatesti-DC16 Km. 3+100 - 4+607

  Km. 6+879 - 11+729 LOTUL 3 15.79 0,00 15.79

  DI 281 Podu Iloaiei (DI 282D)-Erbiceni-Spinoasa-Belcestr- Fansa-Hodora- Bahlui-Ceplenita-Badeni - DN 28B Km. 124-007 - 19+807

  B 101.1 2 COLMATARI FISURI SI ROSTURI LA DALE 21,32 0,00 21,32 LOTUL 2 14,55 0,00 14,55

  DJ 248B Vanatori (DN 24)-Horlesti-DN28 Km. 0+115 - 4+105 Km. 4+245 -

  6+561 Km. 7+910 - 10+631 Km. 10+681 - 15+770

  DJ 249A l