Rph matematik tahun 2

  • Published on
    24-May-2015

  • View
    4.324

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 2

2. MINGGU BIDANG /TAJUKSTANDARDSTANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 1.1 Menama dan (i) Menamakan nilai nombor hingga 1000:Nombor Bulat 1 menentukan nilai (a) Membaca sebarang nomboryang diberi dalam perkataan hingga 1000 nombor (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.(c) Memadankan angka dengan namanya dalam perkataan.(ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000:(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut denganmenggunakan objek , gambar , garis nombor dan abakus 4:1(b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.(c) Menyusun kumpulan objek ,kad gambardan kad angkamengikut tertib menaik dan tertib menurun .(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nomboryang terletak diantaranya. 1.2 Menulis nombor (i) menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor ituNombor Bulat 2dalam perkataan hingga 1000(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000 1.3 melengkapkan (i) membilang nombor dalamlingkungan 1000 secaraNombor Bulat 3 sebarang rangkaian (a) Seratus-seratus hingga 1000 nombor (b) Sepuluh-sepuluh(c) Satu-satu(d) Dua-dua(e) Lima-limatertib menaik dan menurun 3. (ii) melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan1000 secara :(a)seratus-seratus(b)Sepuluh-sepuluh(c)Satu-satu(d)Dua-dua(e)Lima-limatertib menaik dan menurun 1.4 Menentukan nilai (i) Menamakan niali tempat bagi setiap digit dalam sebarangNombor Bulat4 tempat bagi sebarang nombor hingga 1000 hingga 1000 nombor (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000.(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombordengan menggunkan abakus 4:1.(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam :(a) sabutan ratus, puluh dan sa(b) Bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. 1.5 Membundarkan (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh danNombor Bulat5 sebarang nomborratus yang terdekat . hingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat. 4. 2.1 Menambah (i) menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpaTambah6 sebarang dua nombormengumpul semula. Dalam(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit denganmengumpul semula dariLingkungan(a) sa ke puluh(b) Puluh ke ratus1000(c) Sa ke puluh dan puluh ke ratusHasil tambahnya hingga 1000(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus4:1 2.2 Menambah (i) menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpaTambah7 sebarang tiga nombor mengumpul semula. Dalam(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit denganmengumpul semula dariLingkungan(d) sa ke puluh(e) Puluh ke ratus1000(f) Sa ke puluh dan puluh ke ratusHasil tambahnya hingga 1000(iii) Menambah sebarang tiga ombor dengan menggunakan abakus4:1 2.3 Menyelesaikan(i) mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.Tambah8 masalah tambah (ii) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan Dalamdua nomborLingkungan1000 5. 3.1 Menolaki) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa Tolak Dalam9 sebarang dua nombor. mengumpul semula. Lingkungan (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit denganmengumpul semula dari 1000 (a) e puluh(b) Puluh ke ratus(c) ke puluh dan puluh ke ratus(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus4:1 3.2 Menolak berturut- (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor Tolak Dalam10 Lingkungan 1000 turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula . (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan menggunakan abakus 4:1 3.3 Menyelasaikan (i) i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. Tolak Dalam11 Lingkungan 1000 masalah tolak (ii) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor 4.1 Menulis ayat(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:Darab12 matematik bagi operasi darab (a) bahan konkrit (b) Gambar (c) Garis nombor (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang : (a) dua-dua (b) Lima-lima (c) Sepuluh-sepuluh (d) Empat-empat 6. 4.1 Menulis ayat (iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan : Darab13 matematik bagi operasi darab(a) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yangrelevan dalam konteks darab,(b) Menulis simbolnya,(c) Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkansituasi yang diberi.(iv) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua,lima-lima , sepuluh-sepuluh dan empat - empat berbantukan :(a) Objek(b) Gambar(c) Garis nomborYang sama banyak.(v) Menulis operasi darab yang sama jawapanya dengan operasidarab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yangdidarabkan. 4.2Melengkapkan(i) Membina sifir dua, lima ,10 dan empat dengan berpandukan: Darab14 ayat matematik darab (a) objek konkrit(b) Gambar(c) Garis nombor(ii) Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar.(iii) melengkap ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua,lima, 10 ,empat , satu dan sifar. 4.3 Menyatakan (i) Menyatakan secara spontan sifir dua , lima , 10 , empat , satu dan Darab15 secara spontan sifir darabsifar mengikut :(a) tertib menaik(b) Rawak(c) Salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberihasil darab tertentu. 7. (ii) menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1Menyelesaiakn (i) Menggunakan sifir dua, lima , 10 dan empat bagi: Darab16masalah harian yangmelibatkan sifirdarab.(a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi.(b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban duanombor.5.1 Menulis ayat(i) Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua , lima-lima , sepuluh- Bahagi17matematik bagioperasi bahagisepuluh dan empat-empat dengan menyatakankumpulan yangdiperoleh dengan menggunakan :(a) Objek(b) Gambar(c) Garis nombor(ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan :(a) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yangrelevan dalamkonteks bahagi(b) Menulis simbolnya(c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayatmatematik berdasarkan situasi yang diberi.(iii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti :(a) Pengumpulan(b) Pengongsian(c) Tolak berturut-turut(d) Songsangan operasi darab5.2 Melengkapkan(i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian Bahagi18ayat matematikbahagidengan dua , lima , sepuluh dan empat berpandukan :(a) objek konkrit(b) gambar(c) Garis nombor(ii)Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu. 8. (iii)Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar. (iv) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir dua,lima , 10 , empat ,satu dan sifar. 5.3 Menyatakan(i) menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua,lima , 10 , Bahagi19 secara spontan yang melibatkan pembahagian empat , satu dan sifar mengikut : (a) tertib menaik (b) Rawak (c) Salah satu daripada duanombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal. (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1 5.4 Menyelesaikan (i) Menggunakan pembahagian dengan dua ,lima , 10 dan empat Bahagi20 masalah harian yang melibatkan pembahagian bagi : (a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi (b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dengan dua. Lima , 10 , empat , satu dan sifar. 6.1 Mehan pecahan (i) Mengenal pasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan Pecahan21 wajar penyebutnya hingga 10 denganmenggunkan bahan konkrit , ga,mbar dan lipatan kertas. (ii) Menyebut pecahan wajar satu perdua,satu pertiga , satu perempat , satu perlima,satu perenam , satu pertujuh, satu perlapan , satu persembilan dan satu persepuluh. (iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya 9 dan penyebutnya 10 (iii)Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi . 9. 6.2 Menulis pecahan (i) Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnyaPecahan22 wajar Membanding nilai hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah . (i) Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1Pecahan23 dua pecahan wajar 7.1 Mengenal pasti dan penyebutnya hingga 10 dengan berpandukan lipatan kertas , papan pecahan dan gambarajah. (i) Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan Perpuluhan24 konsep perpuluhan (ii)Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul. (iii)Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor. (iv)Molorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. 7.2 Menulis (i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan Perpuluhan25 perpuluhan 7.3 Membanding apabila disebut. Mengikut lorekan pada gambarajah dan pada garis nombor. (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar Perpuluhan26 nilai perpuluhan 8.1 Mengenal dan perpuluhan sembilan dengan berpandukan lipatan kertas , garis nombor dan gambarajah , (i) Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100. Wang hingga27 RM100 menyebut nilai mata wang Malaysia (ii)Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 (iii) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100 10. 8.2 Menambah nilai(i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan : Wang hingga28 RM100 wang(a) Ringgit (b) Sen (c) Ringgit dan sen Dan jumlah tidak melebihi RM100. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan : (a) Ringgit (b) Sen (c) Ringgit dan sen dan jumlah tidak melebihi RM100. 8.3 Menolak nilai i) Menolak dua nilai wang yang melibatkan : Wang hingga29 RM100 wang(d) Ringgit (e) Sen (f) Ringgit dan sen (ii) Menolak berturut-turut tiga nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 yang melibatkan : (a) Ringgit (b) Sen (c) Ringgit dan sen 8.4 Menyelasaikan (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah dan tolak Wang hingga30 RM100 masalah harian yang melibatkanoperasi tambah dan toperasi tolak . yang melibatkan wang . (ii) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak berkaitan dengan wang. 11. 9.1 Menyatakan(i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam Masa dan31Waktuwaktu dalam jam danminit(ii)mengemnal tanda senggatan dan angka yang menandakangandaan