RYNEK WYROBÓW BUDOWLANYCH - ?· Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Rozporz ądzenie Min.…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>1</p> <p>RYNEK BUDOWLANY</p> <p>RYNEK WYROBW BUDOWLANYCH</p> <p>Politechnika lska w Gliwicach</p> <p>Wydzia Budownictwa</p> <p>Katedra Procesw Budowlanych</p> <p> Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr </p> <p>305/2011 z 9 marca 2011 (tzw. CPR - Construction Products Regulation), ustanawiaj ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylaj ce dyrektyw Rady 89/106/EWG w penym zakresie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2013 roku. </p> <p>Zastpuje tzw. dyrektyw budowlan - Dyrektyw Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblienia ustaw i aktw wykonawczych Pastw Czonkowskich dotyczcych wyrobw budowlanych (89/106/EWG), w zakresie nadzoru nad wyrobami budowlanymi wprowadzonymi do obrotu. </p> <p>Aktualny stan prawny - UE</p> <p> Zasady tworzenia, uznawania i stosowania specyfikacji technicznych </p> <p> Zasady i procedury oceny zgodnoci wyrobw budowlanych</p> <p> Obowizek oznakowania CE wyrobw wprowadzanych na rynek (EOG)</p> <p> Specyficzne uregulowanie wymg posiadania systemu zakadowej kontroli produkcji</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>2</p> <p>Aktualny stan prawny - PolskaAkty prawne wdraajce dyrektyw (ju wycofan) budowlan 89/106/EWG</p> <p> Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych</p> <p> Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie systemw oceny zgodnoci, wymaga, jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobw budowlanych oznakowaniem CE</p> <p> Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie sposobw deklarowania zgodnoci wyrobw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym</p> <p>Aktualny stan prawny - Polska</p> <p>Projekt nowej ustawy o wyrobach budowlanych strona Ministerstwa Transportu, Budownictwa i </p> <p>Gospodarki Morskiej</p> <p>http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna</p> <p>cieka: www. transport.gov.pl / akty prawne / projekty/ projekty ustaw / Budownictwo</p> <p> W Polsce system nadzoru rynku w zakresie wyrobw (wszystkich) wprowadzanych do obrotu tworzony jest w oparciu o ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Ustawa ta transponuje do polskiego </p> <p>systemu prawnego dyrektywy nowego podejcia UE. </p> <p> Ustawa ta nie uwzgldnia jednak specyfiki niektrych wyrobw, w tym zwaszcza specyfiki </p> <p>wyrobw budowlanych. </p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>3</p> <p> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci .</p> <p>Ustawa okre la:1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodnoci </p> <p>z zasadniczymi i szczegowymi wymaganiami dotyczcymi wyrobw;</p> <p>2) zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji;</p> <p>3) sposb zgaszania Komisji Europejskiej i pastwom czonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriw;</p> <p>4) zadania Polskiego Centrum Akredytacji;</p> <p>5) zasady dziaania systemu kontroli wyrobw wprowadzonych do obrotu.</p> <p>7</p> <p> Wg ustawy O wyrobach budowlanych </p> <p>rzecz ruchoma, bez wzgldu na stopie jej przetworzenia,przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowaniaw sposb trway w obiekcie budowlanym, wprowadzana doobrotu jako wyrb pojedynczy lub jako zestaw wyrobw dostosowania we wzajemnym poczeniu stanowicymintegraln cao uytkow i majca wpyw na spenieniewymaga podstawowych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane</p> <p>Wyrb budowlany</p> <p>Wedug aktualnego stanu prawnego, wyrobami budowlanymi</p> <p>podlegajcymi regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych s wyroby</p> <p>ktre s objte zakresem przedmiotowym mandatw udzielanych przez</p> <p>Komisj Europejsk na opracowanie europejskich norm</p> <p>zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat</p> <p>technicznych. Wykaz ww. mandatw zosta ogoszony obwieszczeniem</p> <p>Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu</p> <p>mandatw udzielonych przez Komisj Europejsk na opracowanie</p> <p>europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do</p> <p>europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym</p> <p>tych mandatw (M. P. Nr 32, poz. 571).</p> <p>Tym samy np. beton towarowy nie jest wyrobem budowlanym (w wietle</p> <p>prawa) producenci betonu nie s zobowizani do przestrzegania CPR</p> <p>ani ustawy o wyrobach budowlanych, w szczeglnoci do utrzymywania</p> <p>Zakadowej Kontroli Produkcji.</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>4</p> <p>wyrb budowlany oznacza kady wyrb lub zestaw</p> <p>wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwaego</p> <p>wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czciach,</p> <p>ktrego waciwoci wpywaj na waciwoci uytkowe</p> <p>obiektw budowlanych w stosunku do podstawowych</p> <p>wymaga dotyczcych obiektw budowlanych;</p> <p>zestaw oznacza wyrb budowlany wprowadzony do obrotu</p> <p>przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwch</p> <p>odrbnych skadnikw, ktre musz zosta poczone, aby</p> <p>mogy zosta wbudowane w obiektach budowlanych.</p> <p>Wyrb budowlany - wg rozporzdzenia PEiRUE nr 305/2011 (CPR)</p> <p> Okrelanie wymaga podstawowych:</p> <p>1. Nono i stateczno (bezpiecze stwo konstrukcji)</p> <p>2. Bezpiecze stwo po arowe</p> <p>3. Higiena, zdrowie i rodowisko</p> <p>4. Bezpiecze stwo u ytkowania</p> <p>5. Ochrona przed haasem</p> <p>6. Oszczdno energii i izolacja cieplna</p> <p>7. Zrwnowa one wykorzystanie zasobw rozp. UE 305/2011 zacznik 1)</p> <p>Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr </p> <p>305/2011 z 9 marca 2011 (CPR - Construction Products Regulation)</p> <p> system europejski (to obecnie reguluje CPR , czyli rozporzdzenie PEiR UE nr 305/2011)</p> <p> system krajowy.</p> <p>Wedug dotychczasowych zasad producenci wyrobw </p> <p>budowlanych mog wprowadza na rynek polski wyroby </p> <p>budowlane w oparciu o:</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>5</p> <p>Podstaw oceny zgodnoci wyrobw s specyfikacje </p> <p>techniczne wyrobw (normy lub aprobaty </p> <p>techniczne, dokumentacja techniczna wyrobu </p> <p>(jednostkowego)).</p> <p> znak CE normy EN zharmonizowane lub </p> <p>europejskie aprobaty techniczne (wg nowych przepisw UE nie bdzie ju europejskich aprobat technicznych a tzw. </p> <p>europejskie dokumenty oceny na podstawie ktrego dla </p> <p>wyrobu bd wydawane tzw. europejskie oceny techniczne)</p> <p> znak B normy krajowe lub krajowe aprobaty </p> <p>techniczne (wg projektu ustawy o wyrobach bud. nie bdzie krajowych aprobat technicznych a tzw. krajowe oceny </p> <p>techniczne)</p> <p>aprobata techniczna (krajowa) - pozytywna ocena </p> <p>techniczna przydatnoci wyrobu budowlanego do </p> <p>zamierzonego stosowania;</p> <p>europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena </p> <p>techniczna przydatnoci wyrobu budowlanego do </p> <p>zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z </p> <p>wymaganiami Unii Europejskiej</p> <p>(zmiana na: europejski dokument oceny dokument </p> <p>przyjty przez uprawnion JOT (specyfikacja techniczna) </p> <p>stanowicy podstaw do wydawania europejskich ocen </p> <p>technicznych.)</p> <p>Zakres i warunki przeprowadzania oceny zgodnoci wyrobu budowlanego jest cile </p> <p>okrelony prawem dla poszczeglnych rodzajw wyrobw, (w zalenoci od ich wpywu na spenienie </p> <p>podstawowych wymaga dotyczcych obiektw </p> <p>budowlanych), ustalone zostay tzw. systemy oceny zgodnoci.</p> <p>Specyfikacja techniczna wyrobu okrela jaki system oceny naley zastosowa do oceny </p> <p>zgodnoci tego wyrobu.</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>6</p> <p>Systemy oceny zgodnociSystem Zadania producenta Zadania jednostki notyfikow anej / akredytowanej Baza do znakowania CE / B</p> <p>4 Wstpne badania typu wyrobuZakadowa kontrola produkcji Deklaracja zgodno ci (deklaracja wa ciwo ci uytkowych) Producenta3 Zakadowa kontrola produkcji Wst pne badanie typu wyrobu</p> <p>2 Wstpne badanie typu wyrobuZakadowa kontrola produkcjiCertyfikacja zakadowej kontroli produkcji na podst awie kontroli wst pnej Deklaracja zgodno ci (deklaracja wa ciwo ci </p> <p>uytkowych) Producenta+ </p> <p>Certyfikacja zakadowej kontroli produkcji</p> <p>2+(wyelimino</p> <p>wany)</p> <p>Wstpne badanie typu wyrobuZakadowa kontrola produkcjiBadanie prbek zgodnie z ustalonym planem</p> <p>Certyfikacja zakadowej kontroli produkcji na podst awie:- kontroli wst pnej- cigego nadzoru, oceny i zatwierdzenia kontroli </p> <p>produkcji</p> <p>1Zakadowa kontrola produkcjiUzupeniaj ce badanie prbek zgodnie z ustalonym planem</p> <p>Certyfikacja zgodno ci wyrobu na podstawie zada jednostki notyfikowanej oraz zada przypisanych do producenta</p> <p>- wst pne badanie typu wyrobu- wst pna kontrola fabryki i zakadowej kontroli produkc ji - cigy nadzr, ocena i zatwierdzanie zakadowej kontro li </p> <p>produkcji Deklaracja zgodno ci /(deklaracja wa ciwo ci uytkowych) Producenta </p> <p>wraz z Certyfikatem zgodno ci </p> <p>wyrobu</p> <p>1+Zakadowa kontrola produkcjiUzupeniaj ce badanie prbek zgodnie z ustalonym planem</p> <p>Certyfikacja zgodno ci wyrobu na podstawie zada jednostki notyfikowanej oraz zada przypisanych do producentaZadania jednostki notyfikowanej:</p> <p>- wst pne badanie typu wyrobu- wst pna kontrola fabryki i zakadowej kontroli produkcj i- cigy nadzr, ocena i zatwierdzanie zakadowej kontro li </p> <p>produkcji- audit-badanie prbek pobranych z fabryki, z rynku lub na </p> <p>placu budowy </p> <p>W procesie oceny zgodnoci wyrobu budowlanego (z </p> <p>odpowiednimi specyfikacjami technicznymi wyrobu) </p> <p>bior udzia: </p> <p> W systemie krajowym (znakowanie B) producent, jednostki</p> <p>akredytowane (badawcze i/lub certyfikujce) </p> <p> W systemie europejskim (znakowanie CE) producent, </p> <p>jednostki notyfikowane (z dowolnego kraju UE)</p> <p>Akredytacja uznanie i potwierdzenie kompetencji przez PCA </p> <p>(Polskie Centrum Akredytacji)</p> <p>Notyfikacja zarejestrowanie w Centralnej Komisji UE jednostki </p> <p>akredytowanej w kraju i rekomendowanej przez waciwego </p> <p>ministra </p> <p>System europejski</p> <p>Oznakowanie materiau budowlanego symbolem CE informuje, e producent maj cy siedzib w UE dokona oceny zgodno ci, oraz :</p> <p> aktualnie e wyrb jest zgodny ze zharmonizowan Norm Europejsk (hEN) lub z europejsk aprobat techniczn </p> <p> Od 1 lipca 2013 e wyrb jest zgodny z wa ciwo ciami uytkowymi zadeklarowanymi przez producenta w Deklaracji Wa ciwo ci Uytkowych ( wedug Europejskiej Oceny Technicznej)</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>7</p> <p>Dopuszczalne odstpstwa od obowizku </p> <p>sporzdzania deklaracji waciwoci uytkowych</p> <p>1.Wyrb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym, okre lonym obiekcie przez producenta, ktry ponosi odpowiedzialno za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekt budowlany, zgodnie z maj cymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialno osb, ktre (zgodnie z tymi przepisami) s odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektu budowlanego. </p> <p>Dopuszczalne odstpstwa od obowizku </p> <p>sporzdzania deklaracji waciwoci uytkowych</p> <p>2.Wyrb budowlany jest produkowany na terenie budow y w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z maj cymi zastosowanie przepisami krajowymii na odpowiedzialno osb, ktre (zgodnie z tymi przepisami) s odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektu budowlanego. </p> <p>3. Wyrb budowlany jest produkowany w sposb tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkw i w nieprzemysowym procesie produkcyjnym w celu waciwej renowacji obiektw budowlanych urz dowo chronionych zgodnie z przepisami krajowymi</p> <p>System europejski - oznakowanieAktualnie oznakowanie symbolem CE powinno zawiera : znak zgodno ci, dwie ostatnie cyfry roku w ktrym wyrb zosta wprow adzony na rynek odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji techniczne j, nazw i adres producenta, data oznakowania (dwie ostatnie cyfry roku), numer certyfikatu zgodno ci (jeli zosta wydany) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfi kuj cej (jeli braa udzia).</p> <p>Po 1 lipca 2013 roku - oznakowanie symbolem CE powinn o zawiera : znak zgodno ci, dwie ostatnie cyfry roku, w ktrym zostao ono zamies zczone po raz pierwszy, nazwa i adres siedziby producenta (lub znak identyfiku jcy pozwalaj cy jednoznacznie </p> <p>okreli te dane), niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji wa ciwo ci u ytkowych, numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfi kuj cej (jeli braa udzia) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji techniczne j, zamierzone zastosowanie wyrobu (okre lone w zastosowanej specyfikacji) poziom lub klasa zadeklarowanych wa ciwo ci u ytkowych,Ponadto oznakowaniu powinny towarzyszy piktogramy lub inne znaki wskazuj ce na zagro enie jeli wyst puje</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>8</p> <p>Oznakowanie materiau budowlanego znakiem budowlanym B jest dopuszczalne, je li:</p> <p> producent maj cy siedzib w Polsce dokona oceny zgodno ci,</p> <p> wyda na swoj wyczn odpowiedzialno krajow deklaracj zgodno ci z Polsk Norm wyrobu albo krajow aprobat techniczn .</p> <p>Uwaga nale y si spodziewa zmian podobnych, jak w systemie europejskim.</p> <p>System krajowy</p> <p>System krajowy</p> <p>Oznakowanie znakiem budowlanym B zawiera: znak zgodno ci, numer identyfikacji akredytowanej jednostki </p> <p>certyfikuj cej,Dodatkowe informacje: siedziba i adres producenta identyfikacja wyrobu budowlanego, numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub </p> <p>aprobaty technicznej, numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci, inne dane.</p> <p> Wykonany wedug indywidualnej dokumentacji </p> <p>technicznej, ktra zawiera:</p> <p>- opis rozwizania konstrukcyjnego,</p> <p>- charakterystyk materiaow,</p> <p>- informacj dotyczc projektowanych waciwoci </p> <p>uytkowych wyrobu budowlanego,</p> <p>- okrelenie warunkw zastosowania,</p> <p>- instrukcj obsugi i eksploatacji.</p> <p> Dokumentacja sporzdzona przez projektanta obiektu lub z </p> <p>nim uzgodniona.</p> <p>Wyrb przeznaczony do jednostkowego zastosowania (rynek krajowy)</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>9</p> <p>Wyrb regionalny</p> <p> wytwarzany tradycyjnie, na okrelonym terenie,</p> <p> wytwarzany przy uyciu metod sprawdzonych w </p> <p>wieloletniej praktyce,</p> <p> przeznaczony do lokalnego stosowania.</p> <p>Decyzj wojewdzkiego inspektora nadzoru budowlanego </p> <p>wyrb budowlany moe zosta uznany za wyrb regionalny.</p> <p>Przykadowe wyroby podlegaj ce poszczeglnym systemom oceny </p> <p>Zacznik nr 1 do rozporzdzenia w/s oceny zgodnoci i znakowania wyrobw</p> <p>ZAKADOWA KONTROLA PRODUKCJI</p> <p>Staa wewn trzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, ktrej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez producenta powinny by w sposb systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur post powania</p> <p>Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02</p> <p>10</p> <p>ZAKADOWA KONTROLA PRODUKCJI-cd</p> <p>system dokumentowania kontroli powinien gwarantowa jednolit interpretacj zapewnienia jakoci i umo liwi osi gni cie wymaganych cech wyrobu oraz efektywno ci dziaania systemu kontroli produkcji .</p> <p>ZAKADOWA KONTROLA PRODUKCJI</p> <p>System obejmuj cy: procesy kontroli, pomiarw i bada zwizane z </p> <p>zapewnieniem jakoci wyrobu </p> <p> zasoby materialne rodki techniczne, wyposaenie, materiay itp.</p> <p> informacje </p> <p> kompetencje ludzi </p> <p>Uporzdkowanie systemu tworz zasady opisane w Ksidze ZKP (Ksidze jakoci), planach kontroli i bada, procedurach, instrukcjach itp.</p> <p>Cele ZKP</p> <p> zapewnienie zgodno ci produkowa...</p>

Recommended

View more >