š€€• ‘ š• ˜€” ‘˜ ‚• ‰ ‚ PRACOVNÍ OBUV €-’•€• €† € €’…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>CZ ////////////////////////////////////////////////////////////////////</p> <p>PRACOVN OBUV</p> <p> KOTNK Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd</p> <p>POLOBOTKA Obuv Farmka LOW lut, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>Kategorie podle evropsk direktivy PPE 89/686/EEC jako obuv pro minimln rizika. Dokladem o posouzen shody vrobku je ozna-en CE na vrobku. Obuv je uren do prosted, kde nen riziko uklouznut. Obuv m vbornou absorpci energie v oblasti paty.</p> <p>Pklad znaen:</p> <p> 285681, Trn ulice, 750 02 Perov I Msto, Czech republic Typ: Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd, Obuv Farmka LOW lu-t, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>Velikost: 38-46, 39-46</p> <p>Msc a rok vroby: 3/2011</p> <p>Piktogram informace:</p> <p>Znak shody:</p> <p>NVOD K POUITZkouen, ped pouitmProtoe obuv obsahuje tuh sousti, je nutn pelivm zkou-enm a menm stanovit jej vhodnou velikost. Obuv se pizpsobuje noze uivatele, nikdo by neml nosit obuv, kterou ji nosil nkdo jin. Ped pouitm zkontrolujte obuv, jestli se na n nevyskytuj zjevn vady. Pokud se objev tyto znmky opoteben, je teba obuv vymnit:1. Zanajc zeteln nebo hlubok praskliny do poloviny tlouky svrku2. Siln oden svrku3. sti svrku jsou deformovan, splen, vyskytuj se natave-niny nebo bubliny nebo se trhaj sti v4. Na podevi jsou praskliny vce ne 10mm dlouh a 3mm hlubok5. Svrek se oddluje od podeve vce ne 10mm a 15mm v dlce a 5mm v ce (hloubce)6. Vka vstupk deznu podeve v mst ohybu je men ne 1,5mmJe vhodn as od asu zkontrolovat rukou vnitek obuvi, aby se zjistilo pokozen podvky nebo ostr okraje tuinky na ochra-nu prst, kter mohou zpsobit porann.Upevovac systm (zdrhovadla, nrovadla, krouky) mus bt v provozuschopnm stavu. Uzvry obuvi mus bt sprvn vy-uvny a tkaniky dn pitaeny.</p> <p>istn a oetovnNa usovou obuv je vhodn bn krm na boty. Obuv z hladkch usn zbavit neistot mkkm kartkem, hadkem, ppadn vlhkou houbou. Obuv ze syntetickch materil se ist vodou s pdavkem sapontu a po oplchnut se vyte had-kem. Textiln obuv se ist kartovnm a podle druhu textilu a povahy zneitn tak vytrnm za vlhka, obuv neperte. Na obuv, kter pichz do styku s vlhkost, se doporuuje pout impregnan prostedky. I nejkvalitnj use si zachov dobr vlastnosti jen po omezenou dobu, pokud nen sprvn oet-ovna. Z hygienickch dvod se doporuuje vystkat obuv antibakterilnm ppravkem. Po prci se obuv skladuje tak, aby mohla vyschnout, nejlpe pi pokojov teplot v dobe vtran mstnosti. Usovou obuv neumsujte pli blzko zdroj tepla, aby use nepeschla a nepopraskala.</p> <p>ivotnost obuvi zvis na me pouvn a rychlosti opoteben v danch podmnkch. Nevhodnmi skladovacmi podmnkami, ne-sprvnm udrovnm a oetovnm se ivotnost obuvi zkracuje. Zrun doba je 24 msc. V dnm ppad nelze zamo-vat zrun dobu s ivotnost vrobku. Pi intenzivnm uvn me bt ivotnost obuvi krat ne poskytovan zruka.</p> <p>K tto obuvi nen ureno dn psluenstv ani nhradn sti.</p> <p>Obuv skladujte a pepravujete nejlpe v pvodnm balen, chrate ped vlhkem, pmm slunenm svtlem a extrmnmi teplotami.</p> <p>SK /////////////////////////////////////////////////////////////////////</p> <p>PRACOVN OBUV</p> <p>KOTNK Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd</p> <p>POLOBOTKA Obuv Farmka LOW lut, Obuv Farmka LOW hnd </p> <p>Kategorie podle evropsk direktivy PPE 89/686/EEC jako obuv pro minimln rizik. Dokladem o posouzen shody vrobku je ozna-en CE na vrobku. Obuv je uren do prostredia, kde nie je riziko pomykntia. Obuv m vborn absorpciu energie v oblasti pty.</p> <p>Prklad znaenia: 285681, Trn ulice, 750 02 Perov I </p> <p>Msto, Czech republic</p> <p>Typ : Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd , Obuv Farmka LOW lu-t, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>Vekos: 38-46, 39-46</p> <p>Mesin a rok vroby: 3/2011</p> <p>Piktogram informace:</p> <p>Znak shody:</p> <p>NVOD NA POUITESkanie, pred pouitmPretoe obuv obsahuje tuh asti, je treba starostlivm ska-nm a meranm stanovi jej vhodn vekos. Obuv sa prispsobuje k nohe uvatea, nikto by nemal nosi obuv, ktor u nosil niekto in. Pred pouvanm skontrolujte obuv, i sa na nej nevyskytuj vonkajie chyby. Ak sa objavia tieto znmky opotrebovania, treba obuv vymeni:1. Zanajce zreten alebo hlbok praskliny do poloviny hrbky svrku2. Siln odretie svrku3. asti zvrku s deformovan, splen, vyskytuj sa nataveni-ny alebo bubliny alebo sa trhaj asti vov.4. Na podove s praskliny viac ako 10mm dlh a 3mm hlbok5. Zvrok sa oddeuje od podovy viac ako 10mm a 15mm v dke a 5mm v rke (hbke)6. Vka vstupkov deznu podovy v miestach ohybu je men-ia ako 1,5mmJe dobr pravidelne skontrolova rukou vntro obuvi, aby sa zistilo pokodenie podvky alebo ostr okraje tuinky na ochranu prstov, ktor mu spsobi poranenie.Upevovac systm (zipsy, nurovadl, krky) musia by v po-hotovostnom stave. Uzvery obuvi mus by sprvne vyuvan a tkaniky riadne pritiahnut.</p> <p>istenie a oetrovanieNa obuv z usn je vhodn ben krm na obuv. Obuv z hladkch usn zbavi neistoty mkkm kefkou, handrou, prpadne vlhkou pon-giou. Obuv zo syntetickch materilov sa istia vodou s prdavkom sapontov a po oplchnut sa vytiera handrikou. Textiln obuv sa ist kefovanm a poda druhu textilu a povahy zneistenia, takisto vytieranm za vlhka, obuv nepra. Na obuv, ktor prichdza do sty-ku s vlhkosou, sa odporaj pouva impregnan prostriedky. Aj najkvalitnejia use si zachov dobr vlastnosti len po obmedzen dobu, ke nie je sprvne oetrovan. Z hygienickch dvodov sa odpora vystrieka obuv antibakterilnym prpravkom. Po prci sa obuv skladuje tak, aby mohla vyschn, najlepie pri izbovej teplote v dobre vetranej miestnosti. Obuv z usn neumiestujte prli blzko zdroja tepla, aby use nevyschla a nepopraskala.</p> <p>ivotnos obuvi zvis na miere pouvania a rchlosti opotrebovania v danch podmienkach. Nevhodnmi skladovacmi podmienkami, nesprvnym udrovanm a oetrovanm sa ivotnos obuvi skracuje. Zrun doba je 24 mesiacov. V iadnom prpade sa ned zame-ni zrun dobu s ivotnosou vrobku. Pri intenzvnom pou-van me by ivotnos obuvi kratia ako poskytovan zruka.</p> <p>K tejto obuvi nie s uren iadne prsluenstvo ani nhradn asti.</p> <p>Obuv skladujte a prepravujte v pvodnom balen, chrte pred vlhkom, priamym slnenm iarenm a extrmnymi teplotami.</p> <p>PL ///////////////////////////////////////////////////////////////////</p> <p>ROBOCZE OBUWIE</p> <p>TYP: KOSTKA Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd</p> <p>PBUT Obuv Farmka LOW lut, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>I kategorii zgodnie wedle dyrektywy europejskiej PPE 89/686/-</p> <p>robu z norm stanowi znak CE na wyrobu. Obuwie to przezna-czono dla rodowiska, gdzie brak ryzyka polizgu. Cao obu-wia posiada doskonae pochanianie energii w obszarze pity.</p> <p>Przykad oznakowania:</p> <p> 285681, Trn ulice, 750 02 Perov I Msto, Czech republic </p> <p>Typ: Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd, Obuv Farmka LOW lu-t, Obuv Farmka LOW hnd Rozmiar: 38-46, 39-46 Miesic i rok produkcji: 3/2011 Piktogram informacyjny: </p> <p>Znak zgodnoci:</p> <p>INSTRUKCJA UYTKOWNIKAPrzymierzenie przed zastosowaniemPoniewa obuwie zawiera sztywne elementy, naley okreli jego odpowiedni rozmiar poprzez staranne przymierzenie i sprawdzenie.Obuwie dostosuje si do stopy uytkownika, dlatego nikt nie miaby nosi obuwia, ktre nosi ju kto inny.Przed zaoeniem sprawd obuwie, czy nie wystpuj na nim widoczne wady. Jeeli pojawi si nastpujce objawy zuycia, naley dokona wymiany obuwia:1. Rozpoczynajce si widoczne lub gbokie pknicia do poowy warstwy materiau zewntrznego2. Zaawansowane obdarcie materiau zewntrznego3. Czci przyszwy s zdeformowane, spalone, wystpuj roz-topione obszary lub baki lub pruj si czci szww4. Na podeszwie wystpuj pknicia o dugoci powyej 10 mm i gbokoci powyej 3 mm</p> <p>5. Przyszwa oddziela si od od podeszwy wicej ni 10 mm do 15 mm na dugo i 5 mm na szeroko (gboko)6. Wysoko wystajcych czci wzoru podeszwy w miejscu ugicia wynosi mniej ni 1,5 mmPolecamy czas od czasu sprawdzi rcznie wntrze butw tak, eby odkry uszkodzenie podeszwy lub ostre brzegi usztywni-enia do ochrony palcw, ktre mog spowodowa obraenia. System mocowania (suwak, sznurki, oczka) powinien by w stanie zdolnym do uytkowania. Naley poprawnie korzysta ze suwakw i odpowiednio cign sznurki.</p> <p>Czyszczenie i opiekaDo obuwia z wyprawionej skry polecamy zwyky krem do butw. Obuwie z materiaw syntetycznych oczyszcza si za pomoc wody z dodatkiem detergentu i po opukaniu naley wytrze szmat. Do obuwia naraonego na wilgotno poleca-my zastosowanie rodkw impregnacyjnych. Nawet skra o na-jwyszej jakoci zachowuje dobre cechy tylko przez ograniczony okres, jeeli nie jest objta odpowiedni opiek. Z powodw higienicznych polecamy zastosowanie spreju antybakteryjnego. Po zakoczeniu pracy skaduje si obuwie tak, eby mogo od-powiednio wysuszy si, najlepiej przy temperaturze pokojowej. Obuwia z wyprawionej skry nie naley ustawia zbyt blisko rde ciepa, eby si skra zbyt nie przesuszya i nie popkaa.</p> <p>Okres przydatnoci obuwia zaley od stopnia uytkowania oraz szybkoci zuycia w danych warunkach. Poprzez nieodpowied-nie warunki skadowania, nieprawidow opiek i konserwacj skraca si okres przydatnoci obuwia.Okres gwarancyjny wynosi 24 miesicy. W adnym przypadku nie wolno zamienia okresu gwarancyjnego z okresem przydatnoci obuwia. W razie intensywnego korzystania moe okres przydat-noci obuwia by krtszy od przyznanego okresu gwarancyjnego.</p> <p>Do tego obuwia nie przeznaczono adnych akcesoriw lub czci zamiennych.</p> <p>Obuwie naley skadowa i transportowa najlepiej w oryginal-nym opakowaniu, chroni przed wilgotnoci, bezporednim witem soca oraz ekstremalnymi temperaturami.</p> <p>EN //////////////////////////////////////////////////////////////////////</p> <p>WORK SHOES ANKLE - Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd</p> <p>LOW SHOE - Obuv Farmka LOW lut, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>-ment (PPE) pursuant to Directive 89/686/EEC (the PPE Directive) as shoes suitable for minimal risks. The CE label proves products confor-mity with the Directive. The shoes are meant for environments that do not pose a risk of slipping. The heel absorbs energy and the shoes.</p> <p>Labelling example:</p> <p> 285681, Trn ulice, 750 02 Pe -rov I Msto, Czech republic</p> <p>Type: Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd, Obuv Farmka LOW lu-t, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>Size: 38-46, 39-46</p> <p>Month and year of production: 3/2011</p> <p>Information pictograms:</p> <p>CE symbol: INSTRUCTIONS FOR USETesting before useBecause the shoes contain solid parts, it is necessary to determi-ne the appropriate size through careful testing and measuring. Footwear adapts to a wearers foot; nobody should wear shoes that someone else has already worn. Before use, check the shoes for apparent defects. If you see any of the following signs of wear, the shoes should be replaced:</p> <p>thickness of the top material2. Severe top material abrasions3. Upper parts are deformed, have been burned, melted or show bubbles; cracked seams4. Sole cracks - more than 10 mm long and 3mm deep5. Upper has been separated from the outer sole more than 10 mm to 15 mm in length and 5 mm in width (depth)6. Height of the outer sole pattern studs at the bend is less than 1.5 mmOccasionally check the inside of the shoe by hand for damage to the lining and for sharp edges at the toe box, either of which may cause injury.Mounting system (zips, laces, rings) must be operable. Shoe closures must be properly used and laces must be tight. UsageUse the specic type of shoe meant for the kind of expected hazard, e.g. mechanical hazards, cut protection, puncture protection, electrical hazard protection, high or low temperature and humidity protection. Cleaning and careOrdinary polish may be used for the leather shoes. Clean footwear </p> <p>Shoes made of synthetic materials can be cleaned with water with a mild detergent and dried with a cloth after rinsing. Use a brush to clean textile shoes; you can also wipe them out using a soft cloth depending on the type of fabric and nature of dirt; never wash your shoes in a washing machine. Use impregnation agents for </p> <p>shoes that come into contact with moisture. Even the best-quality leather retains its protective characteristics for a limited time if not treated properly. For hygienic reasons, it is recommended to spray shoes with an antibacterial agent. After work, place your shoes in an area where they can dry out, preferably at room temperature in a properly ventilated room. Do not place leather shoes too close to heat sources; otherwise the leather may dry out and crack. Footwear durability depends on use and wear rate under given conditions. Improper storage conditions, improper maintenance and improper treatment will result in a shorter life of your shoes. The warranty period is 24 months. Be sure not to confuse a shoes lifetime with the product warranty period. If footwear is used intensively, the duration of the shoes useful lifetime may be shorter than the granted warranty. No accessories or spare parts are delivered together with these shoes. Shoes should be stored and transported preferably in their ori-ginal packaging, protected from moisture, direct sunlight and extreme temperatures.</p> <p> DE /////////////////////////////////////////////////////////////////////</p> <p>ARBEITSSCHUHE STIEFELETTE - Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd</p> <p>HALBSCHUH - Obuv Farmka LOW lut, Obuv Farmka LOW hnd Diese Schuhe sind als persnliche Schutzkleidung (PSA) der I. Kategorie nach der europischen Richtlinie 89/686/EWG als </p> <p>ber die Erfllung dieser Norm durch das Produkt ist die CE--Kennzeichnung auf Produkt. Die Schuhe sind fr eine Umgeb-ung bestimmt, in der kein Risiko des Ausrutschens besteht. Die Schuhe haben eine hervorragendes Energieaufnahmeverm-gen im Fersenbereich und sind fr Arbeiten geeignet.</p> <p>Beispiel der Kennzeichnung:</p> <p>Kennung des Erzeugers: 285681, Trn ulice, 750 02 Perov I Msto, Czech republic</p> <p>Typ: Obuv Farmka HIGH lut, Obuv Farmka HIGH hnd, Obuv Farmka HIGH WINTER hnd, Obuv Farmka LOW lu-t, Obuv Farmka LOW hnd</p> <p>Gre: 38-46, 39-46</p> <p>Monat und Jahr der Herstellung: 3/2011</p> <p>Piktogramm mit Informationen: </p> <p>Prfzeichen: </p> <p> GEBRAUCHSANLEITUNGTesten vor GebrauchDa die Schuhe aus festen Bestandteilen bestehen, ist es no-twendig, die richtige Gre durch sorgfltiges Testen und Me-ssen zu bestimmen. Schuhe passen sich der Fuform eines Trgers an; man sollte keine Schuhe tragen, die bereits von einer anderen Person ge-tragen wurden. Prfen Sie die Schuhe vor dem Gebrauch auf sichtbare Sch-den. Wenn Sie eine der folgenden Abnutzungserscheinungen </p> <p>1. Deutlich erkennbare oder tiefe Risse bis zur Hlfte der Strke des Obermaterials2. Starker Abrieb des Obermaterials3. Obermaterial ist verformt, verbrannt, geschmolzen oder hat Blasen gebildet; gerissene Nhte4. Risse in der Sohle lnger als 10 mm und tiefer als 3 mm5. Obermaterial ist mehr als 10-15 mm in der Lnge und 5 mm in der Breite (Tiefe) von der Auensohle ab...</p>