S Y L A B U S - wneiz. ?· Student zna podstawy ... 1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>S Y L A B U SNazwa programu ksztacenia:WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z</p> <p>analiza ekonomiczna(KIERUNKOWE)</p> <p>Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:4.3WW57AIJ2587_36S</p> <p>Zakad Analizy Ekonomiczno-FinansowejNazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:</p> <p>Nazwa kierunku:</p> <p>Profil ksztacenia:Forma studiw:</p> <p>finanse i rachunkowo</p> <p>Specjalno:I stopnia lic., stacjonarne oglnoakademicki</p> <p>obowizkowy semestr: 4 - jzyk polskiStatus przedmiotu / moduu: Jzyk przedmiotu / moduu:</p> <p>Rok Semestr Forma zaj Liczba godzin Formazaliczenia ECTS</p> <p>2 54wiczenia 30 ZO</p> <p>wykad 15 E</p> <p>Razem 45 5Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ</p> <p>Prowadzcy zajcia:Zrozumienie i interpretacja za pomoc metod badawczych informacji o przedsibiorstwie w celu podejmowaniawaciwych decyzji i sprawnego zarzdzania przedsibiorstwem.Ocena zjawisk gospodarczych wystpujcych w podmiotach gospodarczych i ich otoczeniuWykorzystanie rde informacji generowanych przez podmioty gospdoarcze</p> <p>Cele przedmiotu /moduu:</p> <p>Student zna podstawy rachunkowoci, finansw, zarzdzania, ekonomiki przedsibiorstw.Zna tre podstawowych informacji zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych.Powinien posiada nawyki ksztacenia ustawicznego, potrafi pracowa w grupie i jest przygotowany doobserwacji i analizowania otoczenia.</p> <p>Wymagania wstpne:</p> <p>EFEKTY KSZTACENIA</p> <p>Odniesienie doefektw dlaprogramu</p> <p>Odniesienie doefektw dla</p> <p>obszaruLp Opis efektuKODKategoria</p> <p>wiedza</p> <p>Posiada umiejtnoci wykorzystaniawiedzy teoretycznej do opisu ianalizowania procesw gospodarczych.</p> <p>K_W14K_W15K_W16</p> <p>S1A_W05S1A_W06S1A_W06</p> <p>EP11</p> <p>Analizuje przyczyny przebiegu konkretnychprocesw i zjawisk gospodarczych. K_W21 S1A_W07EP22</p> <p>Wykorzystuje zdobyt wiedz wpraktycznym dziaaniu w ocenie sytuacjifinansowej przedsibiorstwa</p> <p>K_W26 S1A_W10EP33</p> <p>umiejtnoci</p> <p>Posiada umiejtnoci wykorzystywaniawiedzy teoretycznej do opisu ianalizowania procesw gospodarczych.</p> <p>K_U01K_U02K_U03</p> <p>S1A_U01S1A_U01S1A_U01</p> <p>EP41</p> <p>Analizuje przyczyny przebiegu konkretnychprocesw i zjawisk gospodarczych. K_U04 S1A_U02EP52</p> <p>Wykorzystuje zdobyt wiedz wpraktycznym dziaaniu w ocenie sytuacjifinansowej przedsibiorstwa.</p> <p>K_U06K_U07K_U08K_U15</p> <p>S1A_U03S1A_U03S1A_U03S1A_U08</p> <p>EP63</p> <p>kompetencje spoeczne</p> <p>Rozumie potrzeb uczenia si przez caeycie zwaszcza zwizane z ewolucj prawaz dziedziny finansw i rachunkowoci</p> <p>K_K01 S1A_K01EP71</p> <p>Potrafi myle i dziaa w sposbprzedsibiorczy. K_K06 S1A_K06EP82</p> <p>Potrafi uzupenia i doskonali nabytwiedz i umiejtnoci. K_K07 S1A_K07EP93</p> <p>Liczba godzinTRECI PROGRAMOWE Semestr</p> <p>1/3</p> <p>Przedmiot: analiza ekonomiczna</p> <p>Forma zaj: wykad</p> <p>11. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarzdzaniu przedsibiorstwem 4</p> <p>12. rda informacji na potrzeby analiz ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania 4</p> <p>13. Etapy prac analitycznych, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wynikw analizekonomicznych 4</p> <p>24. Ocena efektywnoci gospodarowania kapitaem ludzkim 4</p> <p>15. Wskaniki i systemy wskanikw w ocenie sytuacji finansowej przedsibiorstwa, kryteria ocenysytuacji finansowej przedsibiorstw 4</p> <p>36. Ocena statycznej pynnoci finansowej (dugoterminowa, krtkoterminowa, kapita pracujcy,model pynnoci finansowej, badanie dynamicznej pynnoci finansowej) 4</p> <p>27. Analiza zaduenia i niezalenoci finansowej 4</p> <p>28. Badanie sprawnoci dziaania przedsibiorstwa 4</p> <p>29. Pomiar i analiza rentownoci 4</p> <p>Forma zaj: wiczenia</p> <p>21. Charakterystyka rde informacji, omwienie przykadowych rde informacji 4</p> <p>22. Charakterystyka i wykorzystanie metod analizy ekonomicznej w praktyce gospodarce nakonkretnym przykadzie 4</p> <p>33. Przedstawienie i zastosowanie metod wykorzystywanych ocenie efektywnoci gospodarowaniakapitaem ludzkim w przykadowej firmie 4</p> <p>34. Omwienie wykorzystania metod oceny efektywnoci i wykorzystania zasobw majtkowych wprzykadowej firmie 4</p> <p>35. Analiza zaduenia badanego przedsibiorstwa 4</p> <p>66. Ocena statycznej i dynamicznej pynnoci finansowej badanego przedsibiorstwa8 4</p> <p>57. Omwienie wykorzystania metod oceny sprawnoci dziaania przykadowego przedsibiorstwa 4</p> <p>68. Wykorzystanie i zastosowanie metod analizy rentownoci w przykadowej firmie 4</p> <p>Prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody ksztacenia</p> <p>Gabrusewicz W. (2014): Analiza finansowa przedsibiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE,Warszawa</p> <p>Gobiewski G. red. (2016): Analiza finansowa w przedsiebiorstwie, Difin, WarszawaLiteratura podstawowa</p> <p>Nr efektuksztacenia z</p> <p>sylabusa</p> <p>EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY</p> <p>EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP6</p> <p>KOLOKWIUM</p> <p>EP3,EP4,EP5,EP6,EP7,EP8,EP9</p> <p>ZAJCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJ)</p> <p>Metody weryfikacjiefektw ksztacenia</p> <p>Forma i warunkizaliczenia</p> <p>Zaliczenie wicze:- kolokwium (75% oceny)- aktywne uczestnictwo studenta w zajciach (25% oceny).Kolokwium i egzamin obejmuj pytania teoretyczne i zadania; weryfikuje osignicie efektwksztacenia w zakresie wiedzy i umiejtnoci,Ocen z przedmiotu jest redni ocen uzyskan z zaliczenia i egzmainu.Zasady wyliczania oceny z przedmiotu</p> <p>4 analiza ekonomiczna Nieobliczana</p> <p>4 analiza ekonomiczna [wiczenia] zaliczenie zocen4 analiza ekonomiczna [wykad] egzamin</p> <p>Metoda obliczaniaoceny kocowej</p> <p>Sem. Przedmiot RodzajzaliczeniaMetodaobl. oceny</p> <p>Waga doredniej</p> <p>2/3</p> <p> J. Kowalik, K. Hawran, E. Mioduhcowska-Jaroszewicz (2016): Wskaniki sektorowe w oceniespek publicznych na podstawie sprawozda finansowych przedstawionych wedug MSR, ,Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4, cz.1 (ZN Uniwersytetu Szczeciskiego. Finanse. Rynki.Ubezpieczenia), SzczecinE. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska (2016): Analityczno-syntetyczna formasprawozdania finansowego,, Studia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i ZarzdzaniaUniwersytetu Szczeciskiego nr 44/1, nt. Problemy wspczesnej ekonomii tom , SzczecinK. Hawran, J. Kowalik, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (2017): Wskaniki sektorowe w spkachgiedowych za okres 2013-2014, , Studia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzanianr 50/3, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin</p> <p>Prdkiewicz K., Golej R. (2015): Analiza finansowa w przedsiebiorstwie, Marina, Wrocaw</p> <p>Literatura uzupeniajca</p> <p>Liczba godzin</p> <p>NAKAD PRACY STUDENTA</p> <p>45Zajcia dydaktyczne</p> <p>4Udzia w egzaminie/zaliczeniu</p> <p>20Przygotowanie si do zaj</p> <p>15Studiowanie literatury</p> <p>25Udzia w konsultacjach</p> <p>0Przygotowanie projektu / eseju / itp.</p> <p>16Przygotowanie si do egzaminu/zaliczenia</p> <p>0Inne</p> <p>CZNY nakad pracy studenta w godz. 125</p> <p>Liczba punktw ECTS 5</p> <p>3/3</p> <p>S Y L A B U SNazwa programu ksztacenia:WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-RiFwUBBPO</p> <p>analiza produktw finansowych(SPECJALNOCI / SPECJALIZACJE / MODUY SPECJALNOCIOWE)</p> <p>Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:4.3WW57AIJ2431_14S</p> <p>Katedra FinanswNazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:</p> <p>Nazwa kierunku:</p> <p>Profil ksztacenia:Forma studiw:</p> <p>finanse i rachunkowo</p> <p>Specjalno:I stopnia lic., stacjonarne rachunkowo i finanse w</p> <p>usugach biznesowych BPO/SSCoglnoakademicki</p> <p>obowizkowy semestr: 6 - jzyk polskiStatus przedmiotu / moduu: Jzyk przedmiotu / moduu:</p> <p>Rok Semestr Forma zaj Liczba godzin Formazaliczenia ECTS</p> <p>3 36wiczenia 15 ZO</p> <p>wykad 15 ZO</p> <p>Razem 30 3Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. SAWOMIR FRANEK</p> <p>Prowadzcy zajcia:</p> <p>Zapoznanie ze zoonoci produktw finansowych dostpnych w ofercie rnych instytucjiCele przedmiotu /moduu:</p> <p>Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu finansw (w tym bankowoci, ubezpiecze i rynku kapitaowego)Wymagania wstpne:</p> <p>EFEKTY KSZTACENIA</p> <p>Odniesienie doefektw dlaprogramu</p> <p>Odniesienie doefektw dla</p> <p>obszaruLp Opis efektuKODKategoria</p> <p>wiedza</p> <p>Student ma wiedz o istocie produktwfinansowych i rnicach midzy nimi. K_W01 S1A_W01EP11</p> <p>Student zna cechy charakterystyczneposzczeglnych produktw finansowych. K_W08 S1A_W03EP22</p> <p>umiejtnoci</p> <p>Student umie oceni przydatnoposzczeglnych produktw finansowych dozaspokojenia oczekiwa podmiotwgospodarczych i klientw detalicznych.</p> <p>K_U03 S1A_U01EP31</p> <p>Student potrafi wskaza wady i zaletyoferty w zakresie poszczeglnychinstrumentw finansowych.</p> <p>K_U07 S1A_U03EP42</p> <p>kompetencje spoeczne</p> <p>Student umie w zrozumiay sposbkomunikowa si z innymi w zakresieprezentowania oferty produktwfinansowych.</p> <p>K_K05 S1A_K05EP51</p> <p>Liczba godzinTRECI PROGRAMOWE Semestr</p> <p>Przedmiot: analiza produktw finansowych</p> <p>Forma zaj: wykad</p> <p>21. Cechy produktw finansowych i specyfika ich sprzeday 6</p> <p>22. Lokacyjne (inwestycyjne) produkty finansowe bankw 6</p> <p>23. Kredytowe produkty finansowe bankw 6</p> <p>24. Produkty rozliczeniowe 6</p> <p>25. Produkty leasingowe i faktoringowe 6</p> <p>1/3</p> <p>26. Produkty ubezpieczeniowe 6</p> <p>37. Produkty rynku kapitaowego 6</p> <p>Forma zaj: wiczenia</p> <p>21. Determinanty korzystania z produktw finansowych - dyskusja 6</p> <p>22. Analiza oferty lokacyjnej bankw 6</p> <p>23. Analiza oferty kredytowej bankw 6</p> <p>24. Analiza ofert firm leasingowych i faktoringowych 6</p> <p>25. Analiza produktw ubezpieczeniowych 6</p> <p>26. Analiza produktw finansowych dla importerw i eksporterw 6</p> <p>37. Analiza produktw rynku kapitaowego 6</p> <p>Wykad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wiczenia oparte na porwnaniu produktwfinansowych oferowanych przez instytucje dziaajce na polskim rynku (z wykorzystaniem praktykmidzynarodowych)</p> <p>Metody ksztacenia</p> <p>Perez K., Ziarko-Siwiec U. (2014): Instytucje finansowe, CeDeWu, Warszawa</p> <p>Sopoko A. (2010): Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa</p> <p>Literatura uzupeniajca</p> <p>Liczba godzin</p> <p>NAKAD PRACY STUDENTA</p> <p>30Zajcia dydaktyczne</p> <p>0Udzia w egzaminie/zaliczeniu</p> <p>15Przygotowanie si do zaj</p> <p>10Studiowanie literatury</p> <p>10Udzia w konsultacjach</p> <p>0Przygotowanie projektu / eseju / itp.</p> <p>0Przygotowanie si do egzaminu/zaliczenia</p> <p>10Inne</p> <p>Nr efektuksztacenia z</p> <p>sylabusa</p> <p>KOLOKWIUM</p> <p>ZAJCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJ)</p> <p>Metody weryfikacjiefektw ksztacenia</p> <p>Forma i warunkizaliczenia</p> <p>Ocena na podstawie kolokwium pisemnego (waga 50%) w formie testu z uwzgldnieniem pytaproblemowych obejmujcego weryfikacj wiedzy i umiejtnoci pozyskanych w trakcie wykadw iwicze wedug nastpujcej skali:* ocena dostateczna - co najmniej 50% punktw moliwych do zdobycia,* ocena dobra - co najmniej 75% punktw moliwych do zdobycia,* ocena bardzo dobra - co najmniej 90% punktw moliwych do zdobycia.Zasady wyliczania oceny z przedmiotuOcen z przedmiotu ustala si jako redni arytmetyczn oceny z wykadu (50%) i oceny z wicze(50%), zaokrglan do najbliszej oceny zgodnej z regulaminem studiw. Warunkiem uzyskaniaoceny pozytywnej jest jednak, aby obydwie oceny czstkowe (z wykadw i wicze) byypozytywne.</p> <p>6 analiza produktw finansowych Nieobliczana</p> <p>6 analiza produktw finansowych [wykad] zaliczenie zocen6 analiza produktw finansowych [wiczenia] zaliczenie zocen</p> <p>Metoda obliczaniaoceny kocowej</p> <p>Sem. Przedmiot RodzajzaliczeniaMetodaobl. oceny</p> <p>Waga doredniej</p> <p>2/3</p> <p>CZNY nakad pracy studenta w godz. 75</p> <p>Liczba punktw ECTS 3</p> <p>3/3</p> <p>S Y L A B U SNazwa programu ksztacenia:WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFwMSP</p> <p>analiza rynkw finansowych(SPECJALNOCI / SPECJALIZACJE / MODUY SPECJALNOCIOWE)</p> <p>Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:4.3WW57AIJ2931_2S</p> <p>Katedra Ubezpiecze i Rynkw KapitaowychNazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:</p> <p>Nazwa kierunku:</p> <p>Profil ksztacenia:Forma studiw:</p> <p>finanse i rachunkowo</p> <p>Specjalno:I stopnia lic., stacjonarne decyzje finansowe w MSPoglnoakademicki</p> <p>obowizkowy semestr: 3 - jzyk polskiStatus przedmiotu / moduu: Jzyk przedmiotu / moduu:</p> <p>Rok Semestr Forma zaj Liczba godzin Formazaliczenia ECTS</p> <p>2 33laboratorium 15 ZO</p> <p>wykad 15 ZO</p> <p>Razem 30 3Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI</p> <p>Prowadzcy zajcia:Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnie z zakresu analiz na rynkach finansowych zeszczeglnym uwzgldnieniem szans i zagroe w dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw oraz wskazanienarzdzi analiz ich czynnikw zewntrznych i wewntrznych</p> <p>Cele przedmiotu /moduu:</p> <p>Student zna podstawy finansw, rachunkowoci oraz matematykiWymagania wstpne:</p> <p>EFEKTY KSZTACENIA</p> <p>Odniesienie doefektw dlaprogramu</p> <p>Odniesienie doefektw dla</p> <p>obszaruLp Opis efektuKODKategoria</p> <p>wiedza</p> <p>zna podstawowe metody i narzdzia analizrynkw finansowych K_W16 S1A_W06EP11</p> <p>zna ograniczenia teorii i zaoenianiezbdne do prawidowego stosowania ichw praktyce</p> <p>K_W22 S1A_W08EP22</p> <p>umiejtnoci posiada umiejtno prowadzenia analiz narynkach finansowychK_U08K_U15</p> <p>S1A_U03S1A_U08EP31</p> <p>kompetencje spoeczne</p> <p>jest wiadomy znaczenia stosowanychmetod w praktyce gospodarczej i wzwizku z tym potrafi dokonywa wyborwodpowiedniej metody w danychokolicznociach</p> <p>K_K04 S1A_K04EP41</p> <p>Liczba godzinTRECI PROGRAMOWE Semestr</p> <p>Przedmiot: analiza rynkw finansowych</p> <p>Forma zaj: wykad</p> <p>31. Zagadnienia wstpne ? teorie i paradygmaty 3</p> <p>22. Analiza fundamentalna jako podstawowe rdo informacji dla przedsibiorstwa 3</p> <p>33. Analiza wskanikw rynkowych i wycena akcji 3</p> <p>24. Narzdzia budowy portfela inwestycyjnego 3</p> <p>55. Elementy inynierii finansowej ? instrumenty i wycena. Konstrukcja instrumentw pochodnych.Zasady ich wykorzystywania w praktyce. Modele wyceny. 3</p> <p>Forma zaj: laboratorium</p> <p>21. Analiza rde informacji o sytuacji na rynku finansowym (komunikaty rynkowe, dane rynkowe,bazy danych) 3</p> <p>1/3</p> <p>42. Analiza szeregw czasowych na rynkach finansowych (stopy procentowe, kursy walut, kursyakcji, indeksy giedowe) 3</p> <p>33. Wskaniki analizy technicznej na przykadzie rynku NewConnect 3</p> <p>34. Inynieria finansowa? konstrukcja instrumentw i elementy wyceny 3</p> <p>35. Produkty rynku finansowego w zarzdzaniu ryzykiem MSP 3</p> <p>wykad, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca w grupach, studia przypadkwMetody ksztacenia</p> <p>Elton E., Gruber M. (1998): Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierw wartociowych,WIG Press, Warszawa</p> <p>Hull J. (1999): Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa</p> <p>Tarczyski W. (1998): Inynieria finansowa, Placet, Warszawa</p> <p>Tarczyski W. (1997): Rynki kapitaowe. Metody ilociowe, Placet, Warszawa</p> <p>Literatura podstawowa</p> <p>Jajuga K., Jajuga T. (2016): Inwestycje, PWN, Warszawa</p> <p>Majewska A. (2004): Ocena metod ilociowych w wycenie instrumentw pochodnych, WNUS,SzczecinMajewski S. (2012): Wpyw czynnikw behawioralnych na rynkow wycen akcji. Ujcieilociowe, WNUS, SzczecinTarczyski W., Tarczyska-uniewska M. (2006): Metody wielowymiarowej analizyporwnawczej na rynku kapitaowym, PWN, Warszawa</p> <p>Literatura uzupeniajca</p> <p>Liczba godzin</p> <p>NAKAD PRACY STUDENTA</p> <p>30Zajcia dydaktyczne</p> <p>2Udzia w egzaminie/zaliczeniu</p> <p>15Przygotowanie si do zaj</p> <p>10Studiowanie literatury</p> <p>5Udzia w konsultacjach</p> <p>0Przygotowanie projektu / eseju / itp.</p> <p>13Przygotowanie si do egzaminu/zaliczenia</p> <p>0Inne</p> <p>Nr efektuksztacenia z</p> <p>sylabusa</p> <p>EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM</p> <p>EP3,EP4ZAJCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJ)</p> <p>Metody weryfikacjiefektw ksztacenia</p> <p>Forma i warunkizaliczenia</p> <p>Zaliczenie wykadw: kolokwium pisemne w formie testu wyboru oraz kilku krtkich pytaotwartych (problemowych)Zaliczenie laboratoriw:...</p>