SaB - Stavebnictvo a byvanie október 2011

 • Published on
  14-Mar-2016

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asopis SaB Stavebnctvo a bvanie u trins rokov prina zaujmav informcie z oblasti bvania, pravy exteriru domu i z oblasti stavebnctva. Zameriava sa na tvorby interirov, aktulne trendy v bvan a na novinky v individulnej vstavbe a rekontrukcii rodinnch domov a bytov. SaB ako jedin titul na slovenskom medilnom trhu pravidelne prina pecilnu prlohu o alternatvnych a energeticky spornch formch bvania, a to u od roku 2005. Cieom prlohy je prinies novinky z oblasti stavebnch materilov a technolgi, ktor slovensk i zahranin firmy ponkaj na vstavbu nzkoenergetickch i pasvnych budov a na rekontrukciu budov v nzkoenergetickom tandarde.

Transcript

 • ISSN 1336-0191

  oktber 2011 I 1,95 (59, K) I ronk 13www.stavebnictvoabyvanie.sk

  VIACTEPLA

  ZA MENEJ PEAZ

  Inteligentnspotrebie

  PECILNAPRLOHA:ARCHITEK-TONICKSAE

  najkrajsiunajkrajsiuzhrad

  uviac na str. 66

  Sa Exkluzivne

  DARA ROLINSAKO DIZAJNRKA

  PREDPLATE SI

  A ZMETE SVOJINTERIR!

  viac na str. 50

  A S O P I S , S K T O R M S A O P L A T S T A V A , R E K O N T R U O V A , B V A .

  v inteririJesenn

  nladaEAENERGETICK ALTERNATVY SPORA ENERGIE V BUDOVCH

  Titulka oktober2011_THIS.indd 2 30. 9. 2011 12:59:36

 • Mte nrok na to najlepieirok vber dlhodob tradcia modern technolgie uniktny materil vborn ceny

  www.velux.sk 02 33 000 555

  2

  011

  VEL

  UX

  GR

  OU

  P

  VEL

  UX

  A V

  ELU

  X L

  OG

  O S

  R

  EGIS

  TRO

  VAN

  O

  CH

  RAN

  N

  ZN

  MK

  Y P

  OU

  VA

  N

  V L

  ICEN

  CII

  VEL

  UX

  GR

  OU

  P.

  Stren okn

  staveb a byv 227x297 27_9.indd 1 6.9.11 12:57SaB-oktober 2011_NEW.indd 2 30. 9. 2011 13:09:08

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 3 30. 9. 2011 18:06:06

 • ADRESA REDAKCIEMoyzesova 35, 010 01 ilinatel.: +421/41/5079 312, 5640 370, fax: +421/41/5640 371sab@mediast.skwww.stavebnictvoabyvanie.sk

  REDAKCIAfredaktorka:Mgr. Bar bara Tur kov, 041/5079 337turci ko va@mediast.skRedaktorky:Mgr. Slva tefancov, 041/5079 345stefancova@mediast.skIng. Jana Zajasensk, 041/5079 324zajasenska@mediast.skObrazov redaktorka: Ing. Jana Zajasensk, 041/5079 324

  REDAKN RADAProf. Ing. Zu za na Ster no v, CSc., Ing. Eva Wernerov, Prof. Ing. Jn Bujk, PhD., Prof. Ing. udovt Fillo, CSc., Prof. Ing. Pavol Juhs, DrSc., Ing. Juraj Krlik, Ing. Ivona Partmanov

  OBCHODN RIADITEKAJana Zemkov, zemkova@mediast.sktel.: 0948 158 835, 0905 275 610

  Inzertn oddelenie:inzercia@stavebnictvoabyvanie.sk

  Ing. Pavol Juroek, jurosek@mediast.skIng. Zuzana Roaiov, rozaiova@mediast.skIng. Eva Kuzmov, kuzmova@mediast.skudmila Podhorcov, podhorcova@mediast.skJana Cikhartov, cikhartova@mediast.sk

  B. Bystrica: 048/415 25 76, 77, 0903/537 255Ing. ubomr Hajel, hajsel@mediast.skAnna urekov, dureckova@mediast.sk

  PRODUKCIABarbora Podkrivack, podkrivacka@mediast.sktel.: 041/5079 312

  VYDVAMEDIA/ST, s. r. o., ilina IO: 36 380 849I pre DPH: SK2020102568

  RIADITEKA VYDAVATESTVAIng. An t nia Franekov, franekova@mediast.sk

  RIADITE DISTRIBCIEIng. Pavol Juroek, jurosek@mediast.sktel.: 0903 50 90 93

  MARKETINGJn Franek, franek@mediast.sk

  PREDPLATNpredplatne@stavebnictvoabyvanie.skpredplatne@mediast.sktel.: 041/5640 370

  GRAFICK TDIO MEDIA/STGrafika: Viktor Rek, Erika KaraffovVtvarn koncepcia:Mria Mrzikov, Viktor Rek, rek@mediast.sk

  TLAVK, a. s., Harmanec

  ROZIRUJEMedia Print Kapa, Slovensk pota, a. s., In-terpress, stavebn sporitene, sie predajn so stavebnmi ma te ril mi, erpacie stanice PHM a skromn predajcovia. Objednvky na pred-platn prijma kad pota a doruovate Slo-venskej poty. Objednvky do zahraniia vyba-vuje Slovensk pota, a. s., Stredisko predplatn-ho tlae, Uzbeck 4, P. O. BOX 164, 820 14 Brati-slava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

  Nevyiadan rukopisy a mate rily redakcia nevracia. Redakcia nezodpoved za obsah inzercie. Celoron predplatn: 9,95 (299, Sk). Objednvky prijma sekretarit redakcie

  REGISTRAN SLOEV 3439/09

  FOTO NA TITULNEJ STRANEbyDara

  edito

  rial

  media/st alej vydva:

  MESANKY:Strojrstvo/Strojrenstv

  MONOTEMATICKPUBLIKCIE:Top trendy vbvanTop hotelierstvoTop hotelnictvTrendy ZIMATrendy LETOEko bvanie

  FOTO

  Jan

  a Za

  jase

  nsk

  Ven itatelia,neviem, ako vy, ale ja povaujem jese za najkrajie obdobie roka. Najm, ak je tak slnen a tepl ako t tohtoron. Letn hora-vy pominuli, dni s ete dos dlh na to, aby sme si vyli do prrody, alebo si s priatemi urobili v zhrade prjemn grilovaku. Otvorili sa brny divadiel a koncertnch sien, pominula aj povestn uhorko-v sezna...Za chladnch jesennch veerov vak urite ocenme aj monos po-sedie si pri kozube, ktor je nielen cennm zdrojom tepla mimo vy-kurovacej sezny, ale aj esteticky psobivm doplnkom interiru. Pozornos sme zamerali aj na domce spotrebie, kde sme pre vs hadali dizajnrsky vydaren a zrove sporn rieenia. Pre tch, ktor stavaj i rekontruuj svoje nov bvanie, je tento as spojen s nronm hadanm tch najlepch rieen a materilov, zaobstarvanm vhodnho zariadenia a doplnkov.Vetci si elme, aby bolo nae bvanie nielen prjemn, ale aj ekono-micky nosn, postaven z kvalitnch, poda monosti prrodnch i recyklovatench materilov. Trend poslednho desaroia nm toti priniesol nielen nov mdne trendy a zaujmav dizajnrske inpir-cie, ale aj poznanie, e musme zniova energetick nronos svoj-ho ivota. Architektonick trendy a vvoj stavebnch materilov i technolgi prinaj monosti, o akch sa nm pred pr rokmi ani nesnvalo. Dnes si meme dovoli stava domy a verejn budovy s vekmi skle-nenmi plochami, ktor stieraj hranice medzi vonkajm a vntor-nm prostredm bez toho, aby sme museli plati vysok sumy za ich vykurovanie, chladenie a osvetovanie. A vetko smeruje k tomu, e nov stavby si v nealekej budcnosti bud vyrba potrebn ener-giu sam. Jese je aj obdobm vznamnch architektonickch a realizanch sa, Stavba roka a Ce.Za.Ar. Nominovan stavby vm predstavuje-me v pecilnej asti asopisu s tm, e o vsledkoch sa a o ocene-nch stavbch sa dotate v decembrovom SaB.

  Prjemn tanie!

  Barbara Turkov

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 4 30. 9. 2011 17:22:51

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 5 30. 9. 2011 17:22:53

 • 4 Sod Ekoma design4 Sukrva nzvy tyroch talianskych znaiek bytovho nbytku vponuke spolonosti Ekoma design, ponkajcich to najlepie ztalianskeho dizajnu irokmu spektru zkaznkov. Kombinciou jednotlivch produktov znaiek Salcon, Santarossa, Softline aSovet mono klientovi ponknu alternatvu umoujcu zariadenie takmer celho obytnho priestoru.

  Sovet Sklo ako fascinujci ma-teril pretaven do irokej ponuky jedlenskch ikonferennch stolov abytovch doplnkov

  SaB-oktober 2011_.indd 6 29. 9. 2011 23:25:35

 • Softline dizajnov jedlensk abarov stoliky voriginlnych materilovch afarebnch prevedeniach

  EKOMA design, spol. s. r. o. SHOWROOM Bajkalsk 29, 821 01 Bratislava, tel.: +421 2 581 001 83, fax: +421 2 581 001 84, e-mail: ekoma@ekoma.sk

  Predajn miesta: Uniconsult, s. r. o., Elektrin 5, 911 01 Trenn, PRODesign, ermesk cesta 3, 040 01 Koice www.ekoma.sk

  Salcon Progresvny vrobca sedacch sprav ponka taliansky dizajn ukryt vistch lnich

  Santarossa to najlepie znbytku do obvacch izieb aspln vmodernom podan

  SaB-oktober 2011_.indd 7 29. 9. 2011 23:25:46

 • BVANIE12 Aktulne18 Osobnos

  Tma: Teplo domova20 Nalate sa jesenne30 Moja intucia ma nesklamala34 Ako vyarova domcu pohodu?

  Interir42 oraz inteligentnejie spotrebie46 o novho v kuchyni

  EXTERIRTma: Jese v zhrade58 Jesenn chvle v zhrade62 Report: Symbiza betnu a di-

  vokej prrody

  STAVEBNCTVO72 Aktulne

  Tma: Viac tepla za menej peaz78 Viac tepla za menej peaz84 Efektvne a inn vykurovanie

  pecilna prlohaTma: Stavebn sae104 CE.ZA.AR. 2011110 Stavba roka 2011

  ENERGETICKALTERNATVY124 Aktulne

  Tma: Obnova budov v nzkoenergetic-kom tandarde133 Opatrenia na spory energie

  v budovch

  S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  energetick alternatvy

  ASOP IS OENERGET ICK CH SPOR CH AOBNOV ITENCH ZDROJOCH ENERGIE

  Podpora zelenej architektry

  FOTO

  ADAM

  MR

  K

  OPATRENIA NA SPORUENERGIE V BUDOVCH

  MIMORIADNE VYDARENREKONTRUKCIA

  SPORN DETAILY

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 123 29. 9. 2011 23:50:49

  8 OBSAH oktber 2011

  62

  128

  80 11884

  30

  2018

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 8 30. 9. 2011 17:23:29

 • Element. Moja harmnia je dokonale zloen z malch kskov.

  Sstredm sa. Kad element m svoj as a svoje miesto. Vetko mus by v harmnii. Aj svetlo i prtmie, i zvukov atmosfra naprklad v kpelni. Potom ma u ni neme vyvies z miery. plne dokem ovlda sm seba, a preto pokladm za samozrejm, e mem ovlda aj svoje elektrick spotrebie elegantne na diaku. Je to ako prenanie mylienok. Vetko mi spln kvalitn elektrointalcia Element. www.abb.sk/vypinace

  ABB, s.r.o.Dbravsk cesta 2841 04 BratislavaTel.: 02 - 594 18 701, 801Fax: 02 - 594 18 766

  online

  top-fashion.sk

  PRVE V PREDAJI!

  Prv slo magaznu

  TOP FASHION256 strn zo sveta mdy,

  krsy a najnovch trendov

  O K T B E R 2 0 1 1

  9

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 9 30. 9. 2011 17:53:25

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 10 30. 9. 2011 17:23:39

 • FOTO

  CO

  NM

  OTO

  Jese je vaka skracujcim sa dom a meniemu mnostvu slnench lov oznaovan za obdobie depresi. Bojova proti nim mete rznymi

  zbraami i u zvenm pohybom a portovmi aktivitami, sprvne vybranm jedlom s omega-3-mastnmi kyselinami alebo farbami

  a atmosfrou v interiri. S tm poslednm vm vieme pomc aj my...

  vaniestr. 11 56

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 11 30. 9. 2011 17:23:40

 • S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  12 BVANIE aktulne

  Run majster v ahan Run mixr EHM 4600 je sympak vchrmovom odeve. Hravo zvl-

  da ahanie aj hnetenie, vaka metlikm spro lom V(na rchle aha-nie) anadstavcom na miesenie. Na zaiatku vyuva nzke otky, o po-

  te kad kuchrku apekrku pri mixovan srovn smkou, ktor sa pri rchlom tarte zvykne rozpri vade naokolo. Smixrom mete pracova vpulznom reime vpiatich rchlostiach, zvladne aj turbo. Na

  dotyk pote soft-touch rukovou. Elektrick kbel m dku a 1, 5m, prkon spotrebia je 300 W. Po pouit sta vloi metliky do umvaky

  riadu aist zloi do kompaktnej zostavy spolu smixrom.

  PRIP

  RAV

  ILA

  Bar

  bara

  Tur

  ko

  v F

  OTO

  arch

  v

  riem

  Ovldacie tlaidl s ochranou proti otlakom prstovVo verejnch, komernch iskromnch priestoroch priahuj ovldacie tlaidl Visign spolonosti Viega pozornos vaka svojmu dizajnu aatraktvne na pohad ostan aj po viacerch pouitiach. pecilna povrchov prava brni tomu, aby po spusten splachovania ostali na ovldacch tlaidlch ruiv stopy po prstoch. Povrchov prava je neviditen, odoln proti oderu atrvalo odoln voi benm istiacim prostriedkom. Aby sa dizajn akomfortn pouvanie ani vo verejnej akomernej sfre nevyluovali, m Viega vprograme ovldacie tlaidl Visign for Style 13 aVisign for Style 14, vhodn pre vetky podomietkov splachovacie ndrky Viega.

  Novinka z For Interior PrahaNajv jesenn vetrh bvania veskej republike For Interior op priniesol novinky zoblasti vybave-nia interirov adizajnu. Naprklad kolekcia Nature design je zaloen na jednoduchosti ajedinenos-ti materilu, zktorho s jednotliv kusy nbyt-ku adoplnkov vyroben. Ide najm odrevo, hlavne brestov, ktor pochdza zdemont prmorskch chatr, ml, vlnolamov atrupov lod alebo odre-vo vyplaven morom. Jednotliv kusy maj jednodu-ch, ale nadasov dizajn as vyroben svekm re-meselnm fortieom, priom si zachovvaj pvod-n patinu akvalitu, aby vynikol charakter materi-lu. Kad kus nbytku idoplnok je jedinen origi-nl. Na kolekcii pracovali talianski dizajnri tri roky scieom bolo vytvori ju tak, aby sa hodila do rusti-klneho aj modernho interiru.

  *WOTLBDFTUBD#SBUJTMBWBUFMGBYFNBJMTUVEJP!LTEBOJFMBTL

  0UWSBDJFIPEJOZQPQJTP

  0%4MJNL)MLPWB#SBUJTMBWBUFMGBYFNBJMTUVEJP!EBOJFMBJOUFSJFSTL

  0UWSBDJFIPEJOZQPQJTP

  XXXEBOJFMBJOUFSJFSTL

  LVDIZOTLMJOLZ]BUOLZBUZQJDLOCZUPL

  OD Slimk, Hlkova 1, 821 08 Bratislava 27tel./fax: 02/44 44 28 30, 0905 440 398, e-mail: studio@danielainterier.sk

  Otvracie hodiny: po-pi 10.00 - 18.00, so 9.00 - 13.00

  Koick 37/A, 821 04 Bratislavatel./fax: 02/53 41 19 27, 0905 440 397, e-mail: studio@ksdaniela.sk

  Otvracie hodiny: po-pi 9.00 - 18.00, so 9.00 - 13.00

  www.danielainterier.sk

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 12 30. 9. 2011 17:23:40

 • Rolf Benz MIO. u sa tem.

  me zai to krsnekto nava svojim zmyslom,

  a inpiratvne z tohtosveta.

  Design: Norbert Beck www.rolf-benz.com

  Kabelka Rolf Benz MIO Bag.Dokonal doplnok: pri kpe pohovky Rolf Benz MIO v koi vintage dostanete zdarma kabelku Rolf Benz MIO z rovnakej koe (hodnota 596 EUR*).Iba do 31. 12. 2011.Design: Nadine Lemberg

  * Nezvzn cenov odporanie

  ZENO ShowroomBratislava OC Atrium Einsteinova 9 Tel.: 02/6353 00 64 info@zeno.skKoice trova 40 Tel.: 055/685 40 62 kosice@zeno.skwww.zeno.sk

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 13 30. 9. 2011 17:23:45

 • S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  14 BVANIE aktulnePR

  IPR

  AVIL

  A Sl

  va

  tef

  anco

  v F

  OTO

  arch

  v

  riem Smart TV

  DesignLine Edge Smart LED TV je plne novm radom televzorov Philips, kto-rch hlavnou prednosou je upta odlinm dizajnom. es stupov uhol sklo-nu zrove zaruuje opti-mlne pohodlie pri sledo-van. DesignLine snadaso-vm bielym ormovanm vy-u va vnimon vlastnos-ti ambientnho osvetlenia Ambilight Spectra 2na obi-dvoch stranch. Okrem mo-dernho dizajnu disponu-je aj trendovmi Smart technolgiami, spolu spri-pojenm WiFi, ktor umo-uj sledova lmy ale-bo fotogra e zo smart pho-nu, notebooku alebo pros-trednctvom internetu pria-mo na TV.

  Kozuby DRUNa slovensk trh priiel vrobca plynovch kozubov, rma DRU zHolandska. Kozuby tejto rmy maj modern, minimalistick kontrukciu avrazn sklenen plochy. i u horizontlne, do predeovacch stien, strojstrannm zasklenm alebo rohov, s vdy elegantn. Komfortn obsluhu zaru programovaten diakov ovldanie. Kozuby predva rma GEMMY, s. r. o., ako vhradn zstupca znaky DRU na Slovensku. Mete si z nich vybra aj na webovej strnke rmy GEMMY. www.gemmy.sk

  Expert na vnoDokonal gastronomick zitok si me-te dopria aj doma. Anemuste by expert

  na vno, aby ste vedeli, e biele aerven sa skladuj ipij pri rznej teplote. Biele aru-

  ov vno sa odpora konzumova vychla-den na 10 15 stupov, erven znesie

  onieo viac podva sa pri teplote 16 18 stupov. Svinotkou znaky Fagor si kvalit-

  n vno na prty i kromantickej veeri vo dvojici vychutnte tak, ako si tento krov-

  sk npoj skutone zasli.

  Beatles na mieruU do siedmich dn sa m-ete sta hrdmi majite-mi Slnenc od van Gogha alebo Madony vskalch od Leonarda da Vinciho. Ak ste vernm fanikom pop artu, Warholova zn-ma plechovka rajino-vej polievky Campbells i jeho farebn portrty Beatleskov mu spr-jemni v domov vakom-kovek formte. Databza portlu obrazov na mieru obsahuje takmer 23 tisc motvov, zktorch viac ako 1700 njdete vzloke re-produkcia obrazov.

  Historick spechV minulom sle sme psali otudentovi Adrinovi Mankoveckom zVVU,

  ktor postpil do nle dizajnovej sae Electrolux Design Lab 2011. A, prekvapivo, vsilnej konkurencii vyhral. Stal sa prvm Slovkom, kto-

  r preiel sitom sae azrove aj prvm slovenskm vhercom vhist-rii. Inpirciu vraj nachdza vkadodennom ivote. Jeho nvrh prenosnho

  istia kvn umouje jednoduch archle istenie.

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 14 30. 9. 2011 17:23:45

 • POSTE

  HOLLEX LUXURY LIVINGHSTENS CONCEPT STORE1iGUDQi$,YDQNDSUL'XQDML7HO(PDLOKDVWHQV#KROOH[VNZZZSRVWHOHKDVWHQVVN

  www.hollex.sk

  www.postele-hastens.sk, www.hollex.sk

  3UtGLWHVLY\EUDW~QDMOHSLXSRVWHSUHYiVYSHFLiOQ\FKUR]PHURFKSRGDYiKRHODQLDVYNRXDGRFP.

  D O P L N K Y

  2500 EURZADARMO*

  * Pri kpe postele Auroria v rozmere od 180x200 cm.

  LEN

  DO

  31. O

  KTB

  RA

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 15 30. 9. 2011 17:23:46

 • S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  Peletov systm Tulikivi Green P10

  Chceli by ste vo svojej Tulikivi peci spa-ova pelety aj dreven polen? Sno-vm hybridnm systmom spaovania je to mon. Vo vrivej komore pece sa vemi efektvne mieaj spaovan ply-ny. Je to dan tm, e hlavn as spa-

  ovacieho vzduchu prdi do ohniska po-medzi otvory vohniskovch platniach, priamo do horiaceho plamea. Na z-klade efektvneho premieania plynu avzduchu je spaovanie obzvl ist

  aefektvne. www.mastencovepece.sk

  SRDENE VS POZVAMENA NVTEVU NHO STNKU

  NA VSTAVE MODDOM 2011

  19. 23. 10. 2011H...