Sadrzaj VRIJEDNOSNI PAPIRI

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    383

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Vrijednosni papiri investicije i instrumenti financiranja</p> <p>Silvije ORSAG Vrijednosni papiri investicije i instrumenti financiranja Izdava: Revicon d.o.o. Envera ehovia 14 Sarajevo Za izdavaa: Marin IVANIEVI Recenzenti: prof. dr Mirko PuljI prof. dr Dragan MIkEREVI Prelom: Silvije ORSAG tampa: tamparija FOjNICA Fojnica Za tampariju: ehzija BuljINA</p> <p>CIP - katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 336.763:658.14/.17](075.8) ORSAG, Silvije Vrijednosni papiri : investicije i instrumenti financiranja / Silvije Orsag. - Sarajevo : Revicon, 2011. - XXXVI, 1048 str. : graf. prikazi ; 27 cm Bibliografija: str. [993]-1004 ; bibliografske i druge biljeke uz tekst ISBN 978-9958-757-30-3 COBISS.BH-ID 18538502</p> <p>silvije orsag</p> <p>Vrijednosni papiriinvesticije i instrumenti financiranja</p> <p>SARAjEVO, 2011.</p> <p>PREDGOVOR</p> <p>Vrijednosni papiri, a napose dionice, u relativno su kratkom vremenskom razdoblju postali dio nae poslovne i privatne svakodnevnice. Kako je pretean dio nae populacije rastao bez izravne intimne komunikacije s onim to se naziva industrija vrijednosnih papira, stvarani su razliiti sudovi o dionicama i dioniarstvu, o vrijednosnim papirima i novim moguim oblicima tednje. esto su ti sudovi oblikovani kroz euforine situacije tranzicijske gospodarske zbilje, a nadasve one s podruja bive drave. Poevi od negativnog stava uvjetovanog skandalima u procesima pretvorbe i privatizacije, a poduprtog valom netransparentnih preuzimanja i stvaranja nacionalnih obiteljskih ekonomskih carstava, pa do euforinog oduevljenja i strastvenog nadmetanja za svime to bi se moglo nazvati dionicom nakon spektakularnog paralelnog uvoenja dionica Plive d.d. na Londonsku i Zagrebaku burzu, kao prvog izvorno nekapitalistikog drutva. I povijest se ponavlja! Stiavanjem euforije uvoenja domaih dionica na londonsko trite ponovno se nazire nepovjerenje prema dionicama, da bi se trite ponovno postepeno zagrijavalo i, konano, eksplodiralo upaljenim fitiljima u prii o natjecanju za preuzimanje Plive i uvoenja INA dionica na javno trgovanje u sklopu privatizacije najvee domae naftne tvrtke. Euforija hrvatskog trita kapitala zahvatila je i susjedna trita ali i investitore iz susjednih zemalja. I povijest se opet ponavlja! Doao je novi slom. Na sreu sve vlade iz tranzicijskog miljea mogu isticati alibi za svoju nedjelotvornost ponavljajui da se radi o krizi uvezenoj iz sloma financijskih trita Sjedinjenih Amerikih Drava i ostalih razvijenih zemalja. Euforija i panika svojstveni su i drugim, razvijenim financijskim tritima, posebice tritima dionica i drugih financijskih instrumenata. Iako se takva trita mogu promatrati kroz stalno izmjenjivanje euforije i panike zbilja dioniarstva, i investicijske tednje uope, mnogo je manje spektakularna u svojoj osnovi. Iza euforinih sporadinih kupoprodaja i spektakularnih preuzimanja i kontranapada ugroenih uprava napadnutih tvrtki, iza fanatinog optimizma prema svemu to se moe nazvati vrijednosnim papirom, iza padova i lomova te paninih strahova od daljnjeg srozavanja cijena, nalazi se svijet racionalnih investitora i dobro utemeljenih dionikih drutava. Svijet ija je svrha pomiriti razliite potroake strasti pojedinca i potreba privrednih subjekata, dionikih drutava, za kapitalom. Premisa je ovog racionalnog svijeta da se preko mehanizma trita kapitala skladno ostvare dvosmjerne koristi: Za dionika drutva to je pribavljanje potrebnih novanih sredstava i financiranje uz najnie trokove kapitala novac se nalazi na cesti, samo ga treba znati pokupiti! Za pojedince to je likvidna investicija i vei prinosi u odnosu na klasinu tednju misli se na investitore, a ne na pekulante. Ove se dvojake koristi ostvaruju kroz funkcioniranje financijskih trita, naelno kroz meuovisnost primarnog i sekundarnog trita kapitala, odnosno, preciznije, primarnog i sekundarnog trita vrijednosnih papira. Trite kapitala i njegov najdinaminiji segment, trite vrijednosnih papira posebice podupire i razvija financijska industrija. Razvojem trita kapitala razuuje se i domaa financijska industrija. Uz poslovne banke sve su znaajniji investicijski fondovi i drugi financijski posrednici koji osiguravaju diversificirane investicije, a naravno, razvijaju se i brokerske kue, te specijalizirani investicijski savjetnici i upravljai investicijskih portfolija. Izazovi koje namee dioniarstvo i trgovina dionicama privlai brojne pojedince na nunu specijalizaciju na podruju financijske analize kako bi se ukljuili u rastuu financijsku industriju te zauzeli lukrativna i prosperitetna mjesta na tritu. Potreba za financijskim znanjima dvojako je uvjetovana. S jedne strane dionika drutva zapoljavaju sve vie specijalista koji e kroz komunikaciju s financijskim tritima omoguiti svome drutvu kontinuirani rast i razvoj u skladu investicijskim idejama i mogunostima koje osigurava trite i preko ogranienih mogunosti internog prikupljanja kapitala. S druge strane, sve intenzivnije financiranje domae privrede preko trita postavlja sve vee zahtjeve pred financijsku industriju, kako glede potrebne pomoi pri pribavljanju kapitala preko trita, tako i glede pruanja usluga trgovanja, savjetovanja i voenja investicijske aktivnosti za investitore.</p> <p>viii</p> <p>Predgovor</p> <p>PovijestKorijeni ove knjige mogu se datirati s, danas dalekim, kasnim sedamdesetim godinama kada je autor zavolio podruje financija i svijet brojki u ekonomiji. Kao mladi istraiva autor se je postepeno zbliavao sa, za ta vremena, financijama drugog svijeta, onog zapadnog. Kada je, deceniju kasnije, dioniarstvo postalo nadolazea zbilja, publikacije o temama vezanim za vrijednosne papire mogle su ugledati svjetlo dana bez straha da e ostati samo izdavaki poduhvat, bez stvarne itateljske publike, ili tek tivo koje moraju savladati studenti nesvjesni pravog razloga za to. Krajem osamdesetih godina na poticaj ambicioznog izdavaa i autorova prijatelja stvorena je ideja za ovakvu knjigu, tako da je u sijenju 1990. godine izala publikacija Problematika financiranja poslovanja i razvoja inkorporativnog poduzea. Ta je Prabaka, trebala itateljskoj publici dati kroki procesa financiranja, u svijetu dominantnog, legalno oblika organizacije velikih poduzea dionikog drutva, odnosno, kako ga nazivaju preko bare korporacije, izraz koji se pomodno sve ee uje i u miljeu tranzicijskih gospodarstava vjerojatno je zvunije biti direktor ili predsjednik uprave neke korporacije ili kompanije nego direktor nekog dionikog drutva ili, jednostavnije, direktor nekog drutva. Prabaka je bila znanstveni, edukativni i literarni opis svijeta koji je vrlo brzo postajao stvarnost za sve ire domae puanstvo. Iako nije, izgledom i posebice naslovom, plijenila panju, rasprodana je u, za tadanje hrvatske prilike, kratkom roku. Na taj se je nain postavio zahtjev za novo izdanje, ali i za ukljuivanje u to izdanje dodatnih sadraja dionikog gospodarstva. Drugo izdanje izalo je 1992. godine pod nazivom Financiranje emisijom vrijednosnih papira. Izmjena naziva uinjena je kako radi prilagoavanja prethodnog preglomaznog naslova eljama trita, tako i zbog injenice da je dolo do znatnije izmjene strukture rada i izrazito opsenih dopuna prezentirane materije. Na taj se nain ovo drugo izdanje moe tretirati i kao nova zasebna knjiga, odnosno to je prvo izdanje knjige Financiranje emisijom vrijednosnih papira. Sintagma vrijednosni papiri u naslovu knjige upuuje na analizu ovih financijskih instrumenata i svrstava rad u podruje investicijske analize, odnosno eksterne financijske analize. Izraz financiranje upuuje, pak na emitente tih vrijednosnih papira, poglavito na dionika drutva tako da ujedno svrstava ovaj rad u podruje poslovnih financija, odnosno upravljanja financijama ili interne financijske analize, koja se sve vie, pod utjecajem amerike literature oznaava sintagmom korporacijske financije. Knjiga Financiranje emisijom vrijednosnih papira kao slijednica knjige Problematika financiranja poslovanja i razvoja inkorporativnog poduzea, doivjela je dobar prijem na tritu, tako da je i ona rasprodana u relativno kratkom roku. Kako je u meuvremenu znaaj vrijednosnih papira u hrvatskom gospodarstvu bitno porastao, narasli su i zahtjevi itateljske publike za novim izdanjem ove knjige, zbog ega su se autor i izdava i odluili za novo, drugo izdanje Financiranja emisijom vrijednosnih papira. Imajui u vidu narasle potrebe za domaom literaturom, odnosno za literaturom na domaem jeziku o vrijednosnim papirima i financiranju dionikih drutava, posebice u svrhu edukacije studenata, financijskih eksperata i najire itateljske publike ovo izdanje je, polazei od dobro prihvaenog naziva i strukture prethodnog izdanja, bitno dopunjeno, ime je i prethodni sadraj znaajno izmijenjen, tako da bi se ak i ovo drugo izdanje moglo tretirati kao novim. Meutim, kako je u velikoj mjeri, uz naslov, zadrana i struktura knjige sutinski se radi o novom, dakle drugom izmijenjenom izdanju knjige. Drugo izdanje Financiranja emisijom vrijednosnih papira izalo je 1997. godine. I to je izdanje bilo dobro prihvaeno na tritu i rasprodano, iako je, u irem smislu, to bilo ve tree izdanje knjige koja je u razliitim intenzitetima tretirala podruje vrijednosnih papira i njihov koritenja za financiranje. Zbog zauzetosti autora i zbog potrebe za takvim tivom na hrvatskom jeziku 2002. godine objavljeno je tree izdanje knjige, i to kao reprint drugog izdanja, odnosno tree neizmijenjeno izdanje. Sline prilike onima hrvatskog trita kapitala vladale su i na bosansko-hercegovakom tritu, djelomino uz odreeni vremenski pomak. Suraujui s raznim udrugama, savjetnikim kuama i institucijama toga trita jasno je prepoznata potreba za slinim tivom koje e primarno biti usmjereno na edukaciju specijalista u industriji vrijednosnih papira bosansko-hercegovakog trita kapitala, a sekundarno na edukaciju gospodarstvenika glede korisnosti upotrebe vrijednosnih papira za financiranje poslovanja i razvoja dionikih drutava. Slino prilikama u kojima je dogovoreno izdanje Prabake, na poticaj ambicioznog izdavaa i autorova prijatelja stvorena je ideja za neto drugaiju knjigu koja je izdana 2003. godine u Sarajevu pod jednostavnim naslovom Vrijednosni papiri.</p> <p>Predgovor</p> <p>ix</p> <p>Knjiga Vrijednosni papiri primarno je usmjerena prema analizi utrivih financijskih investicija. U tom je smislu knjiga vie usmjerena tzv. eksternom pristupu financijskoj analizi, za razliku od knjige Financiranje emisijom vrijednosnih papira koja je primarno usmjerena na tzv. internu financijsku analizu, gdje se utrive financijske investicije promatraju kao instrumenti financiranja dionikih drutava. Zbog toga je knjiga Vrijednosni papiri proirena prema knjizi Financiranje emisijom vrijednosnih papira detaljnijom analizom financijskih izvedenica, posebice utrivih terminskih ugovora i opcija, te opcijama koje sastavlja dioniko drutvo na svoje dionice. Ipak, u dogovoru s izdavaem, u knjizi Vrijednosni papiri ostali su, u znaajnoj mjeri, i sadraji interne financijske analize, tako da je ostala i dalje znaajna veza te knjige s knjigom Financiranje emisijom vrijednosnih papira, odnosno s njihovom zajednikom prethodnicom knjigom Problematika financiranja poslovanja i razvoja inkorporativnog poduzea Tree izdanje knjige Financiranje emisijom vrijednosnih papira iz 2002. godine rasprodano je u jo kraem razdoblju, od izdanje iz 1997. godine. Na taj je nain hrvatska itateljska publika pokazivala zanimanje za takvim tivom, jer se ono, u meuvremenu, afirmiralo kao edukacijsko sredstvo vezano za izuavanje financijske analize, kako na razini treninga financijskih eksperata, tako i na razini obrazovanja studenata na podruju financijske analize prediplomskih i poslijediplomskih studija. Zahvaljujui tome to su u bosanskohercegovakom izdanju knjige Vrijednosni papiri ostali i sadraji interne financijske analize nedostatak odgovarajue literature na hrvatskom tritu uslijed rasprodanosti treeg izdanja knjige Financiranje emisijom vrijednosnih papira gotovo da se nije osjetio jer je sarajevsko zamijenilo hrvatsko izdanje knjige. Kako je u meuvremenu rasprodana i knjiga Vrijednosni papiri, uz potrebu za novim hrvatskim izdanjem, javila se je i potreba za novim bosansko-hercegovakim izdanjem. Na taj je nain roena ideja za objedinjavanjem ova dva izdanja tako da novo izdanje knjige Vrijednosni papiri predstavlja drugo bosansko-hercegovako izdanje, ali i etvrto hrvatsko izdanje knjige Financiranje emisijom vrijednosnih papira.</p> <p>etvrto, odnosno drugo izdanjeZa potrebe etvrtog, odnosno drugog izdanja knjiga je temeljito preoblikovana, kako po sadraju, tako i izgledom i grafikim rjeenjima. Tako je ovo etvrto izdanje knjige tehniki znaajno prilagoeno potrebama studiranja predmetne materije. U tu su svrhu uvedene vanjske margine koje se koriste za oznaavanje kljunih rijei radi lakeg snalaenja u prezentiranoj materiji, za oznaavanje opisa slika, predstavljenih praktinih i hipotetikih primjera, te oznaavanje prezentiranih tablica. Zajedno sa sadrajem novo izdanje knjige olakava snalaenje u prezentiranoj strukturi teksta. Za udovoljavanje tim potrebama morao se je poveati sam format knjige. Knjiga je opremljena, kao i prethodna izdanja, popisom literature i glosarom najvanijih pojmova. Konano, zbog potrebe kvantifikacije financijskih odluka u praksi i edukacije studenata i financijskih eksperata u cilju primjene prezentiranih kvantitativnih modela u knjizi su nadodane financijske tablice i tablica povrina ispod normalne krivulje. Takvom razinom opremljenosti knjige nastojalo se je omoguiti itateljima studiranje predmetne materije na razliitim razinama. Osim to je, sadrajno gledano, u knjizi zastupljena materija financijske analize razliitih stupnjeva sloenosti, glosarom se omoguava utvrivanje znanja na pojmovnoj razini te, u kombinaciji s istaknutim kljunim rijeima, produbljivanje i proirenje spoznaje o tim pojmovima. Proirenje glosara ujedno je plod autorova nastojanja utemeljenja i proirenja domaeg financijskog izriaja, koji nee biti optereen nepotrebnom kroatizacijom mnogih, prilino slobodno i iroko odabranih, engleskih financijskih termina. Razumijevanje sadraja financijske analize nemogue je bez potrebnih kvantifikacija. Radi olakavanja potrebnih kvantifikacija su iz prethodnih izdanja knjige pridruene financijske tablice. Korisnost takvih postepenih kalkulacija za razumijevanje sutine vremenske vrijednosti novca i diskontne tehnike, kao i za razumijevanje shvaanja rizika kao nestalnosti svakako je neupitna. Zbog toga su i u ovom izdanju pridruene financijske tablice i tablice povrina ispod normalne krivulje. Meutim, kako je razvoj financijske industrije, kao i znaajno smanjenje cijena elektronikih ureaja bitno proirilo upotrebu specijaliziranih financijskih kalkulatora i u naoj sredini, knjiga je dopunjena prikazima mogunosti koritenja tih specijaliziranih financijskih kalkulatora za obavljanje potrebnih prorauna vremenske vrijednosti novca i koritenja temeljnih metoda kvantifikacije ekonomske vrijednosti kroz diskontnu tehniku.</p> <p>x</p> <p>Pred...</p>