Sample Kajian

  • Published on
    26-Nov-2015

  • View
    20

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pk

Transcript

<ul><li><p>KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM </p><p>MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 </p><p>BAGI TAJUK KITARAN AIR </p><p>NUR FARHANAH BT MOHD AMIN </p><p>INSTITUT PENDIDIKAN GURU </p><p>KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU </p><p>2011 </p></li><li><p>KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM </p><p>MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 </p><p>BAGI TAJUK KITARAN AIR </p><p> NUR FARHANAH BT MOHD AMIN </p><p>Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat </p><p>penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian </p><p>(Sains Pendidikan Rendah) </p><p>INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL </p><p>KUALA TERENGGANU </p><p>OKTOBER 2011 </p></li><li><p>ii </p><p>PENGESAHAN PENYELIA </p><p>Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada </p><p>pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan </p><p>penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian </p><p>(Sains Pendidikan Rendah) </p><p>Tandatangan : </p><p>Nama Penyelia : Dr. HAJAH NIK ZAHARAH BT NIK YAACOB </p><p>Tarikh : 13 OKTOBER 2011 </p></li><li><p>iii </p><p>PENGAKUAN PENULIS </p><p>Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan </p><p>dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. </p><p>Tandatangan : </p><p>Nama Penulis : NUR FARHANAH BT MOHD AMIN (881125-01-5138) </p><p>Tarikh : 13 OKTOBER 2011 </p></li><li><p>iv </p><p>DEDIKASI </p><p>Teristimewa buat ayah dan ibu tersayang, </p><p>Mohd Amin Bin Abd. Rauf dan Masita Bt Taib, </p><p>Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan, </p><p>semangat dan nasihat yang kalian titipkan... </p><p>Tidak dilupakan adik-beradik yang dikasihi, </p><p>Mohd Hafiz, Mohd Akmal dan Nur Firzanah, </p><p>Terima kasih kerana memberi inspirasi... </p><p>Khas buat Mohd Fairus Naim Bin Ahmad, </p><p>Terima kasih tidak terhingga atas segala bantuan, curahan idea yang </p><p>menjadi pembakar semangat untuk meneruskan perjuangan ini... </p><p>Buat sahabat-sahabat, Khasnya PISMP Sains Ambilan 2008, </p><p>Terima kasih kerana menjadi teman yang setia, memahami dan menceriakan hidup ini, </p><p>Sesungguhnya memori yang pernah kita cipta bersama akan terabadi </p><p>di dalam sanubariku buat selama-lamanya... </p></li><li><p>v </p><p>PENGHARGAAN </p><p> Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana </p><p>dengan kurniaan dan rahmat dariNya, akhirnya saya berjaya menyiapkan kajian ini. </p><p>Dengan hati yang tulus ikhlas, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih </p><p>kepada pensyarah penyelia, Dr. Hajah Nik Zaharah Bt. Nik Yaacob atas segala </p><p>bimbingan dan tunjuk ajar yang diberi sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini. </p><p> Kerjasama yang baik daripada pihak Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit, </p><p>Kuala Terngganu amatlah dihargai. Tidak ketinggalan penghargaan buat semua </p><p>pensyarah khususnya pensyarah Jabatan Sains IPG KDRI yang telah banyak memberikan </p><p>bantuan dan pendapat sepanjang proses menyiapkan kajian ini. </p><p> Penghargaan juga ditujukan kepada kedua ibubapa, adik beradik dan sahabat </p><p>handai atas kerjasama serta sokongan padu yang diberikan. Akhir kata, sekalung terima </p><p>kasih buat semua yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam </p><p>membantu menjayakan kajian tindakan ini. </p></li><li><p>vi </p><p>ABSTRAK </p><p>Subjek Sains merupakan subjek yang menuntut ketekunan murid untuk menghafal </p><p>banyak fakta, istilah, nama-nama saintifik, melabel dan sebagainya. Satu kaedah yang </p><p>sesuai dan menepati citarasa murid masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan </p><p>pembelajaran (P&amp;P) yang dikendalikan oleh guru Sains akan mencapai kepuasan dan </p><p>memberi kesan yang maksimum. Menyedari akan hakikat bahawa kanak-kanak amat </p><p>menggemari muzik dan nyanyian, maka pengkaji telah menjadikannya sebagai satu </p><p>kaedah dalam menjalankan aktiviti P&amp;P Sains. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk </p><p>menentukan keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid Tahun 5 </p><p>bagi tajuk Kitaran Air. Reka bentuk kajian adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Seramai 10 orang murid Tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit </p><p>telah dipilih sebagai responden kajian ini. Instrumen yang digunakan ialah Ujian Pra dan </p><p>Ujian Pasca, pemerhatian serta soal selidik. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan </p><p>pada nilai min ujian iaitu dari 32.0 kepada 51.0. Berdasarkan analisis borang pemerhatian </p><p>dan soal selidik, penggunaan kaedah nyanyian dalam P&amp;P Sains berupaya meningkatkan </p><p>minat murid untuk belajar serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang </p><p>menyeronokkan. Keputusan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan kaedah </p><p>nyanyian berjaya membantu murid mengingat proses Kitaran Air. </p><p>Kata kunci: Keberkesanan, Kaedah, Nyanyian, Meningkatkan, Ingatan. </p></li><li><p>vii </p><p>ABSTRACT </p><p>Science is the subject which demanded pupils diligence to memorize lot of facts, terms, scientific names, labelling and so on. Due to this, a method that is suitable and fulfil </p><p>pupils interest needs to be applied so that teaching and learning (T&amp;L) process that conducted by Science teacher will going to reach satisfaction and giving maximum </p><p>effect. Realizing the fact that children really like music and song, researcher have choose </p><p>singing method to be carry out in the Science T&amp;L process. The aim for this research is </p><p>to determine the effectivenss of singing method to enhance Year 5 pupils memorization for the topic Water Cycle. The research design that been used is qualitative and quantitative method. Respondents of this research involved 10 pupils of Year 5 Bestari </p><p>from Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit . Pre-test and post-test, observation and </p><p>questionnaire have been used as the instruments for this research. The analysis of data </p><p>showed that the value of mean marks increased from 32.0 to 51.0. Data from the </p><p>observation and questionnaire showed that the using of singing method in Science T&amp;L </p><p>process is able to increase pupil interest and can provide enjoyable and entertaining learning environment. This research proves that singing method is really works to help </p><p>pupils in memorizing Water Cycle process. </p><p>Key words: Effectiveness, Singing, Method, Enhance, Memorization. </p></li><li><p>viii </p><p>KANDUNGAN </p><p> Muka Surat </p><p>PENGESAHAN PENYELIA ii </p><p>HALAMAN PENGAKUAN iii </p><p>DEDIKASI iv </p><p>PENGHARGAAN v </p><p>ABSTRAK vi </p><p>ABSTRACT vii </p><p>KANDUNGAN viii </p><p>SENARAI JADUAL xi </p><p>SENARAI RAJAH </p><p>SENARAI LAMPIRAN </p><p>xii </p><p>xiii </p><p>1.0 PENDAHULUAN </p><p> 1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu 1 </p><p> 1.2 Sorotan Literatur 4 </p></li><li><p>ix </p><p>2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN </p><p> 2.1 Tinjauan Masalah 11 </p><p> 2.2 Analisis Tinjauan Masalah 12 </p><p>3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN </p><p>3.1 Objektif Kajian </p><p>3.2 Soalan Kajian </p><p>3.3 Kepentingan Kajian </p><p>3.4 Definisis Operational / Istilah </p><p>3.5 Batasan Kajian </p><p>19 </p><p>19 </p><p>20 </p><p>20 </p><p>23 </p><p>4.0 KUMPULAN SASARAN </p><p>4.1 Latar Belakang Sekolah </p><p>4.2 Latar Belakang Murid </p><p>24 </p><p>24 </p><p>5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN </p><p>5.1 Prosedur Tindakan </p><p>5.2 Prosedur Pengumpulan Data </p><p>25 </p><p>31 </p></li><li><p>x </p><p>6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 35 </p><p>7.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 54 </p><p>8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 59 </p><p>RUJUKAN 60 </p><p>LAMPIRAN 63 </p></li><li><p>xi </p><p>SENARAI JADUAL </p><p>Jadual Muka Surat </p><p>1 Analisis Keputusan Lembaran Kerja Murid </p><p>13 </p><p>2 Catatan Bebas Berdasarkan Pemerhatian </p><p> 15 </p><p>3 </p><p>4 </p><p>5 </p><p>6 </p><p>7 </p><p>8 </p><p>9 </p><p>10 </p><p>Analisis Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) </p><p>Gred Dan Markah Ujian </p><p>Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan </p><p>dan Kumpulan Kawalan </p><p>Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan </p><p>Rawatan dan Kumpulan Kawalan </p><p>Perbandingan Nilai Min Ujian Bagi Kumpulan Rawatan </p><p>dan Kumpulan Kawalan </p><p>Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam </p><p>Pemerhatian </p><p>Kekerapan Tingkah Laku Murid Bagi Kumpulan </p><p>Rawatan dan Kumpulan Kawalan </p><p>Analisis Borang Soal Selidik </p><p> 17 </p><p> 36 </p><p> 36 </p><p> 39 </p><p>43 </p><p>45 </p><p>46 </p><p>50 </p></li><li><p>xii </p><p> SENARAI RAJAH </p><p>Rajah Muka Surat </p><p>1 Gelung Kajian Tindakan Kemmis &amp; McTaggart (1988) </p><p>25 </p><p>2 Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan </p><p>Rawatan </p><p> 37 </p><p>3 </p><p>4 </p><p>5 </p><p>6 </p><p>7 </p><p>Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan </p><p>Kawalan </p><p>Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca </p><p>Bagi Kumpulan Rawatan </p><p>Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca </p><p>Bagi Kumpulan Kawalan </p><p>Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema </p><p>Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi </p><p>Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan </p><p> 37 </p><p>40 </p><p> 40 </p><p>47 </p><p>51 </p></li><li><p>xiii </p><p>SENARAI LAMPIRAN </p><p>Lampiran Muka Surat </p><p>A Lembaran Kerja </p><p> 63 </p><p>B Borang Pemerhatian (Catatan Bebas) </p><p>64 </p><p>C </p><p>D </p><p>E </p><p>F </p><p>G </p><p>H </p><p>Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) </p><p>Lirik Lagu Kitaran Air </p><p>Ujian Pra </p><p>Ujian Pasca </p><p>Borang Pemerhatian </p><p>Borang Soal Selidik </p><p> 65 </p><p> 66 </p><p> 67 </p><p> 70 </p><p>73 </p><p>74 </p></li><li><p>1 </p><p>1.0 PENDAHULUAN </p><p>Bahagian ini mengupas tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu serta refleksi </p><p>sorotan literatur yang merangkumi literatur dan kajian yang berkaitan dengan tajuk </p><p>kajian. </p><p>1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu </p><p>Bagi praktikum fasa ketiga, pengkaji telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Darat </p><p>Batu Rakit, Kuala Terengganu. Pengkaji diberi tanggungjawab untuk mengajar subjek </p><p>Sains bagi Tahun 5 Bestari sebanyak empat masa seminggu. Semasa berbincang dengan </p><p>guru Sains kelas 5 Bestari, pengkaji diberitahu bahawa murid kelas ini terdiri daripada </p><p>murid yang lemah dalam pelajaran serta bersifat agak pasif ketika proses pengajaran dan </p><p>pembelajaran (P&amp;P). Pencapaian mereka dalam ujian bagi subjek Sains juga sangat </p><p>lemah. Bukan setakat itu sahaja, terdapat juga murid yang masih tidak boleh menulis dan </p><p>membaca dengan lancar. Guru Sains kelas ini mencadangkan saya agar banyak </p><p>menggunakan kaedah pemusatan guru seperti teknik bercerita daripada menggunakan </p><p>kaedah pemusatan murid. </p><p>Pada minggu ketiga, pengkaji mengajar tajuk Kemandirian Spesis Tumbuhan. </p><p>Objektif P&amp;P pada hari tersebut adalah untuk mengenalpasti empat agen pencaran bagi </p><p>tumbuhan beserta contoh-contoh tumbuhan. Sesi P&amp;P pada hari tersebut berjalan </p><p>dengan lancar. Murid kelihatan bersemangat untuk mendalami tajuk baru ini yang dikira </p><p>sangat menarik untuk diterokai. Semasa pengkaji memberikan penerangan, hanya </p><p>sebahagian murid sahaja yang kelihatan berminat untuk mendengar. Begitu juga dengan </p></li><li><p>2 </p><p>tumpuan, hanya sebahagian sahaja yang benar-benar memberi tumpuan terhadap apa </p><p>yang pengkaji sampaikan. Namun, semasa menjawab lembaran kerja yang diedarkan, </p><p>sebahagian besar murid didapati menghadapi kesukaran untuk melengkapkannya. </p><p>Pada kelas yang berikutnya, pengkaji memulakan sesi P&amp;P bagi kelas yang sama </p><p>dengan meminta murid mengingati kembali agen-agen tumbuhan beserta contoh yang </p><p>telah dipelajari pada sesi P&amp;P sebelum itu. Namun apa yang mendukacitakan pengkaji, </p><p>sebahagian besar murid tidak berjaya memberikan jawapan dengan tepat. Mereka </p><p>menjawab, Saya tak ingat lah cikgu. Sesi P&amp;P diteruskan dengan tajuk yang sama </p><p>iaitu Kemandirian Spesis Tumbuhan tetapi pada kali ini pengkaji berfokuskan kepada </p><p>ciri-ciri buah atau biji benih yang dipencarkan oleh setiap agen. Seperti biasa, sesi P&amp;P </p><p>berjalan lancar. Murid dilihat memberi perhatian di dalam kelas pada awal sesi P&amp;P </p><p>sahaja. Selebihnya, murid kelihatan bosan. Apabila ditanya sama ada mereka faham atau </p><p>tidak apa yang guru ajar, mereka menjawab Faham cikgu. Apabila selesai memberi </p><p>penerangan terhadap satu agen pencaran, pengkaji terus menyuruh murid untuk </p><p>menyatakan kembali apa yang dijelaskan sebentar tadi. Murid boleh menjawab soalan </p><p>tersebut. Tetapi apabila tiba kepada fasa membuat latihan, kebanyakan murid tidak boleh </p><p>menjawab soalan yang dikemukakan. </p><p>Situasi ini telah mendorong pengkaji untuk mencari punca dan alternatif lain </p><p>yang boleh digunapakai bagi mengatasi masalah murid Tahun 5 Bestari ini. Berdasarkan </p><p>kepada pemerhatian pengkaji, masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid ini adalah </p><p>kegagalan dalam menghafal fakta Sains. Ini disuarakan sendiri oleh mereka yang sering </p><p>merungut kerana menghadapi kesukaran untuk mengingati fakta-fakta di dalam mata </p><p>pelajaran khususnya mata pelajaran Sains. Masalah kegagalan murid untuk menghafal </p></li><li><p>3 </p><p>fakta ini tidak boleh dipandang enteng. Ini kerana, lama-kelamaan ia boleh </p><p>menimbulkan perasaan bosan untuk belajar, dan secara tidak langsung boleh menjurus </p><p>kepada penurunan prestasi dalam peperiksaan. Bidang Sains tidak seharusnya menjadi </p><p>satu perkara yang membosankan, sukar dan sesuai untuk pelajar yang pintar sahaja. </p><p>Pengkaji ingin membuktikan bahawa Sains itu adalah menyeronokkan. </p><p>Satu inovasi perlu dilakukan demi menarik minat serta merangsang minda murid </p><p>untuk mendekati serta mencintai mata pelajaran Sains. Guru yang bijak akan mengambil </p><p>peluang dengan memancing murid untuk mencintai mata pelajaran yang diajar dengan </p><p>cara memahami minat serta kecenderungan murid-muridnya. Selain itu, guru juga harus </p><p>kreatif dalam memilih kaedah pengajaran yang boleh menarik minat murid dan </p><p>seterusnya dapat memotivasikan mereka untuk mendalami sesuatu mata pelajaran </p><p>tersebut. Justeru itu, pengkaji ingin menggunakan kaedah nyanyian untuk membantu </p><p>murid menghafal fakta-fakta Sains. </p><p>Pengkaji akan menggunakan sebuah lagu yang boleh membantu murid </p><p>mengingati fakta bagi sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Sains. Rasionalnya adalah </p><p>untuk membantu murid-murid yang lemah ini untuk menguasai keseluruhan tajuk </p><p>tersebut hanya melalui sebuah lagu. Pengkaji membuat keputusan untuk </p><p>mengaplikasikan kaedah nyanyian ini bagi tajuk Keadaan Bahan (States of Matter) </p><p>dengan berfokus kepada proses Kitaran Air (The water Cycle). Kanak-kanak, malah </p><p>sehingga ke peringkat usia remaja merupakan golongan yang amat menggemari lagu dan </p><p>nyanyian. Oleh itu, peluang harus diambil oleh para guru untuk menyelitkan elemen seni </p><p>dan lagu di dalam proses P&amp;P di dalam bilik darjah. Cara sebegini bukan sahaja dapat </p></li><li><p>4 </p><p>membantu murid mengenali dan menghafal fakta Sains dengan mudah, malah boleh </p><p>meransang suasana P&amp;P yang menyeronokkan serta menghiburkan. </p><p>1.2 Sorotan Literatur </p><p>1.2.1 Literatur Berkaitan </p><p>Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut dan menggesa kaum guru </p><p>membuat perubahan dimana salah satu elemen penting dalam perubahan ialah kreativiti. </p><p>(Hj. Mohd Ali, 1994). Seorang guru yang hebat bukanlah diukur berdasarkan kepada </p><p>kemahiran mengajarnya semata-mata, tetapi juga kreativiti yang ditonjolkan dalam </p><p>setiap sesi P&amp;P yang disampaikan. Kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan </p><p>bukan sahaja dapat menambat hati murid untuk belajar, malah dapat membantu mereka </p><p>mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran tersebut, selaras dengan </p><p>kenyataan Yong &amp; Biramiah (1996) iaitu Seorang guru yang kreatif akan bertindak </p><p>sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi para pelajar. </p><p>Jika suatu masa dahulu pendidikan itu lebih bersifat formal, serius serta </p><p>bertumpu kapada penguasaan ilmu semata-mata, tetapi pada zaman yang serba moden </p><p>ini, perubahan yang ketara telah berlaku terhadap sistem pendidikan negara. Pendidikan </p><p>sekarang lebih mementingkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan </p><p>bermakna yang menuntut guru untuk menjadi seorang individu yang kreatif dan inovatif. </p><p>Noor Azmi (1998) menyatakan bahawa pengembangan kreativiti yang bermaksud </p><p>aktiviti-aktiviti yang kreatif secara logik, membina daya imaginasi dan boleh memberi </p><p>pandangan merupakan fokus pengisian kurikulum ab...</p></li></ul>