Savoie - Annecy

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure van Annecy

Transcript

 • I N H O U D

  De agglomeratie Annecy...................................................p 0 4

  R ech teroev er...................................................................p 0 5

  S ou rces d u L ac ...............................................................p 0 6

  L ink eroev er.....................................................................p 0 7

  K aart............................................................................p 0 8

  N atu u r & meer.................................................................p 1 0

  P atrimoniu m................................................................p 1 2

  R ond leid ingen...............................................................p 1 8

  S p ort en activ iteiten........................................................p 2 0

  E v enementen...............................................................p 2 6

  P rak tis ch e Informatie.....................................................p 3 0

  L igging en b ereik b aarh eid .............................................p 3 2

  E n u k rijgt u itv oerige, ju is te engev arieerd e informatie ov er alle p laatsend ie aan h et meer liggen: accommod atie en activ iteiten, ond er meer op cu ltu reel en s p ortief geb ied . E en eenv ou d ige ensnelle manier om h et geb ied w aarnaar u op v ak antie w ilt gaan b eter te leren

  k ennen. Dez e s ite b ied t toegang tot d e talloz e internets ites v an lok ale

  V V V -k antoren en d iens tv erlenend e b ed rijv en.

  Klik op de internetsite :

  w w w .la c -a nnec y .c om

  G E G E V E N S V A N V V V -KA N T O R E N E N IN F O R M A T IE P U N T E N R O N D O M H E T M E E R V A N A N N E C Y

  ANNECYV V V . v a n D e A g g lom era tiev a n A nnec y1 , ru e Jean-Jau r s - 7 4 0 0 0 AnnecyT l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 3 3F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 8 7 2 0info@ annecytou risme.com - w w w .lac-annecy.com

  ANNECY-L E V IEU XInform a tiepu nt in ju li en a u g u stu sAll e d es P latanes - (p ark eerp laats v an P lage d Alb igny)T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 6 0 4 2 5

  In f o b a lie v a n D O U S S AR D (open in Ju li en A u g u stu s)P lage d e Dou s sard - B ou t-d u -L ac - T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 8 1 6 9

  In f o b a lie v a n M O NT M IN (open in Ju li en A u g u stu s)C ol d e la F orclaz - 7 4 2 1 0 M ontmin - T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4

  L INK ER O EV ER V AN H ET M EER V AN ANNECYB P 3 9 - 7 4 3 2 0 S ev rier - T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 0 5 6info@ v is it-lacannecy.fr - w w w .v is it-lacannecy.fr

  S O U R CES D U L AC D ANNECY - P AYS D E F AV ER G ESIn f o b a lie v a n F AV ER G ESP lace M arcel P iq u and - 7 4 2 1 0 F av erges - T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 4 5 9 6 - tou risme@ p ays -d e-fav erges .com - w w w .p ays -d e-fav erges .com

  In f o b a lie v a n S AINT -J O R IO ZR ou te d e lE glise - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 9 6 1 1

  In f o b a lie v a n S EV R IERR ou te d Alb ertv ille - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 8 6 6

  In f o b a lie v a n D U ING T (open in Ju li en A u g u stu s)R u e d u V ieu x V illage - T l.: + 3 3 (0 )4 5 0 7 7 6 4 7 5

  Z O NNEO EV ER V e y r ie r -d u -L a c , M e n t h o n -S t -B e r n a r d , B lu f f y , T a llo ir e s2 7 , R u e And r T h eu riet - 7 4 2 9 0 TalloiresT l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 6 5 9info@ riv ep leinsoleil.com - w w w .riv ep leinsoleil.com

  2

 • Wij danken u voor de belangstelling die u toont

  voor ons gebied en doen u h ierbij de inform atie toekom en

  die nuttig kan z ijn bij de voorbereiding van uw verblijf.

  M et h et uitz onderlijke landsc h ap p elijk sc h oon door

  een c om binatie van m eer en bergen, en de c ulturele,

  sp ortieve of rec reatieve ac tiviteiten,

  gez ellige ontm oetingen en grootse feesten z al h et m eer

  van A nnec y u in alle seiz oenen bekoren.

  Wij staan tot uw besc h ikking voor nadere inlic h tingen

  en w ensen u nu al een aangenaam verblijf.

  Wij zien uw komst van harte tegemoet !

  3

  WelKomAAM HET MEER VAN ANNECY

 • De Gemeenschap van de Agglomeratie vanAnnecy, die in 2 0 0 1 aan de noordk ant vanhet meer is opgericht, omvat 1 3 gemeenten(1 3 4 .5 1 2 inw oners). E r w orden veel gemeenschappelijk e diensten aangeb oden, z oals b ijvoorb eeld openb aarvervoer, w atervoorz iening, cu ltu rele activiteiten,sportaccommodaties, economische ontw ik k eling en toerisme.

  De dy namische economie ervan steu nt opeen internationaal gerichte stru ctu u r van

  toonaangevende indu strie n en dienstverlening, en op z ak elijk en recreatief toerisme.

  E r b estaan grote contrasten tu ssen de nab ijgelegen maar nog z eer landelijk e dorpen als M ontagny -les-L anches, Q u intal of C havanod en de centrale stad Annecy, met z ijn5 2 .1 0 0 inw oners !

  4

  AnnecyDE AGGLOMERATIE

  O p b asis van hu n z eer u iteenlopend landschappelijk ,

  historisch en indu strieel erfgoed heb b en de 1 3

  gemeenten van het F ranseministerie van C u ltu u r het

  felb egeerde k w aliteitsk eu rmerkArt et H istoire

  (K u nst en H istorie) ontvangen (z ie rondleidingen).

  De agglomeratie heeft toegang tot het meer via

  de 2 dichtstb evolk te gemeenten, te w eten Annecy

  en Annecy -le-V ieu x , w aar men k an w andelen over meerdan 5 k ilometer oever om het

  schitterende panorama te b ew onderen en in iederjaargetijde deel te nemen

  aan talloz e cu ltu rele,sportieve en recreatieve

  activiteiten.

 • De Rive Plein Soleil omvat de gemeenten V ey rier-du -lac ,

  M enth on-Saint-B ernard,B lu ffy en Talloires .

  Veyrier-du-Lac : k om w eer op k rac h ten in dit dorp op de h ellingen van de M ont V ey rier en geniet van de magnifiek e

  u itz ic h ten op h et meer van A nnec y .

  M en t h o n -S ain t-B ern ard : dez e p laats , die h is toris c h b ek end is om de middeleeu w se

  b u rc h t, ontvangt u voor een aangenaam verb lijf ter p laatse en in de omliggende dorp jes met h u n p ittores k e s feer.

  B luffy : vanu it dit landelijk e en p ittores k e dorp k u nt u in ieder

  jaargetijde aangename toc h ten mak en.

  Tallo ires : in dez e ru s tige en au th entiek geb leven p laats , k u nt u o.a.

  onts p annen genieten van een gas tronomis c h e maaltijd.

  5

  Zonneoever

 • Le Pays de Faverges, La n d v a n F a v erg es g eb ied v a n S o u rc es d u La cd A n n ec y , b es ta a t u it 1 0 d o rp en , C h ev a lin e, C o n s -S te-C o lo m b e,D o u s s a rd , F a v erg es , G iez , La th u ile, M a rlen s , M o n tm in , S t F err o l,S ey th en ex en 1 0 0 g eh u c h ten k a ra k teris tiek e g eh u c h ten w a a r d e b erg enen h et m eer h a rm o n ieu s in elk a a r o p g a a n .

  B erg en en m eer, een o n a fs c h eid elijk e tw ee een h eid m et een k leu rrijk s c h ild ers p a let : b erg w a n d elin g en m a k en in h et P a rc N a tu rel R g io n a l d uM a s s if d es B a u g es , lu ieren o p h et s tra n d , fla n eren d o o r d e ty p is c h e d o rp en en p a rk en , s k ien m et d e h ele fa m ilie, een en o rm e b elev en is tijd en s h et p a ra g lid en , fietsen o p s p ec ia a l a a n g eleg d e ro u tes , a p a rtep lek jes o n td ek k en , w a ters p o rten in B o u t d u La c ...

  6

  Sourcesdu Lac

  In d e " S o u rc es d u La c d A n n ec y " is h et g o ed to ev en en u k u n t h et

  g eh ele ja a r o v erro m p elen d e la n d s c h a p p en o n td ek k en !

  H et g eb ied v a n d e S o u rc es d u La c d A n n ec y n o d ig t u u it v o lo p

  te g en ieten , in d e z o n o f o n d er d e s n eeu w v lo k k en , v a n een v erb lijf

  v o l k leu r, s en s a tie en p lez ier.

 • De linkeroever van het meer van Annecy strekt zich uit vanS evrier tot Duing t, via d e C ol d e L eschaux .

  H et is een streek met zacht g looiend e b erg en met het afw isselend e land schap van het reg ionale natuurp ark

  M assif d es B aug es. H ier is voor elk w at w ils :

  aan d e oever van het meer lig t op slechts enkele minuten van Annecy een route voor w and elaars, fietsers of skaters over

  het trac van d e voormalig e sp oorw eg van Annecy-Alb ertville.

  7

  Linkeroever

  De route voert lang s S evrier, S aint-Jorioz en Duing t.

  O ok kunt u met uw g ezin g enieten van d elang zaam aflop end e strand en, recreatieactiviteiten en b ezien

  sw aard ig hed en.

  L a C hap elle-S aint-M aurice, E ntrevernes,L eschaux en S aint-E ustache zijn allemaal

  charmante b erg d orp jes d ie een b ezoekw aard zijn, met p laatselijke

  b eziensw aard ig hed en en schitterend ew and elp ad en d ie u d oor een

  ong erep te natuur voeren.

  Deze streek heeft alles in huis voor een harmonieuze vakantie.

 • Het meer van Annecy biedt allereerst een schitterend landschap: een blauw meero mring d do o r berg en, waarvan de k leuren vari ren met het jaarg etijde o f de lichtval :van het z o merse g ro en en blauw to t de prachtig e weerspieg eling en in de herfst en het smettelo z e wit van de berg to ppen in de winter.D ank z ij de tallo z e acties van natuurbescherning van de laatste veertig jaar k unnen de inwo ners en bez o ek ers g enieten van een beho uden g ebleven natuur: het wo rdtbescho uwd als n van de scho o nste meren van E uro pa.

  H e t w a te r is z o h e ld e r d a t je w e l e e n p a a r m e te r o n d e r w a t