SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING - heta 800 Aqua/vejledning... · SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING…

  • Published on
    16-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1</p><p>www.heta.dk</p><p>SCAN LINE 800 AQUAB</p><p>ET</p><p>JE</p><p>NIN</p><p>GS</p><p>VE</p><p>JLE</p><p>DN</p><p>ING</p><p>DK</p><p>www.heta.dk</p></li><li><p>2</p><p>Vi nsker jer tillykke med jeres nye brndeovn, og vi er overbevist om, at i vil f stor nytte og glde af jeres inve-stering. Srlig hvis i flger nedenst-ende rd og anvisninger.Scanline 800 Aqua godkendt efter EN 13240, 15 a B-VG, NS 3058/3059 og AEA (Defra). Med godkendelsen har forbrugeren garanti for, at brndeovnen lever op til en rkke specifikationer og krav, som </p><p>Husk1. Srg altid for fri adgang til evt. ren-</p><p>selemme i skorsten.2. Srg altid for rigelig frisk luft til rum-</p><p>met.3. Bemrk at evt. udsugningsventila-</p><p>torer som krer i samme rum som brndeovnen kan bevirke at skor-stenstrkket bliver for svagt, hvilket kan medfre at ovnen ikke brnder optimalt. Endvidere kan det med-fre, at der kan komme rg ud af ovnen, nr fyrlgen bnes.</p><p>4. Eventuelle luftriste m ikke kunne tildkkes.</p><p>GulvmaterialeMan skal sikre sig, at gulvunderlaget kan bre vgten af brndeovn og evt. top monteret stlskorsten. Brn-deovnen skal st p et underlag af ikke brndbart materiale, f.eks. en stl gulvplade, et flise- eller klinkegulv. Strrelsen p et ikke brndbart under-lag, der skal afdkke gulvet skal udf-res i henhold til de nationale og lokale regler.</p><p>SkorstenstilslutningSkorstenens lysning skal flge de na-tionale og lokale bestemmelser. Lys-nings arealet br dog ikke vre mindre end 175 cm2, svarende til en diameter </p><p>sikrer at der er brugt gode materialer, at ovnen er god for miljet, og at den har en fin fyringskonomi.</p><p>I Deres nye brndeovn finder De fl-gende:</p><p>a. Betjeningsvejledning b. En kold hnd / handskec. En prvningsattest for skorstens- fejers ptegning. (Kun i DK) </p><p>Opstilling af ovnenOvnen skal altid opstilles i henhold til nationale og evt. lokale regler.Man skal flge de lokale bestemmelser med hensyn til opstilling af skorsten og tilslutning til skorsten. Sprg derfor al-tid Deres lokale skorstensfejer til rds inden opstilling, da det er Dem selv, der har ansvaret for at gldende regler er overholdt.</p><p>AfstandsbestemmelserDer skelnes mellem installation op til brndbar vg eller ikke brndbar vg.Hvis vggen er af ikke brndbart ma-teriale, kan ovnen i princippet pla-ce-res helt op imod den. Vi anbefaler dog min. 5 cm. af hensyn til rengring bag ovnen.Minimum afstande til brndbart ma-teriale fremgr af typeskiltet, samt tabel side 6.</p><p>Advarsel! Da en brndeovn bliver varm under fyring (mere end 90C), skal der udvises en fornden forsigtighed. Brn br undg kontakt med ovnen. Der m ikke opbevares brandbart materiale i rummet under askeskuffen.</p><p>OPSTILLINGSVEJLEDNING</p></li><li><p>3</p><p>p 150 mm. Hvis der monteres spjld i rgrret, skal der i lukket stilling vre fribning p min. 20 cm2. Hvis de lo-kale bestemmelser tillader det, kan der tilsluttes 2 lukkede ildsteder til samme skorsten. Man skal dog vre opmrk-som p lokale krav til afstanden mel-lem de 2 tilslutninger. Brndeovnen m aldrig tilsluttes en skorsten, hvor der er tilsluttet et gasfyr.En effektiv ovn stiller store krav til skor-stenen. Lad derfor Deres skorstensfe-jer vurdere Deres skorsten.</p><p>Tilslutning til muret skorstenMurbsning fastmures i skorsten og rgrr fres ind i denne. Murbsning eller rgrr m ikke fres ind i selve skorstenslysningen, men kun til den indvendige side af skorstenslysningen. Samling mellem murvrk, murbsning og rgrr ttnes med ildfast materiale / snor.</p><p>Tilslutning til stlskorstenVed montering fra topafgang brnde-ovn direkte til stlskorsten, anbefales det at lade skorstensrret g inden i rgstudsen, sledes at evt. sod og kondens ledes ind i ovnen i stedet for udvendig p ovnen. Ved opstilling hvor skorstenen fres op gennem loftet, skal nationale og lokale regler flges m.h.t. afstande til brand-bart materiale. Det er vigtigt at skor-sten monteres med tagbring, s ov-nens topplade ikke brer skorstenen (stor vgt kan medfre skader p og eller stj fra ovnen).</p><p>TrkforholdDrlige trkforhold kan medfre, at rg trnger ud af ovnen, nr lgen b-nes.Min. skorstenstrk for Scan-Line 800 Aqua er 12 PA for at give en tilfreds-stillende forbrnding. Der vil dog vre </p><p>risiko for rgudslip, hvis fyrlgen bnes under kraftig fyring. Rggastemperatur ved nominel ydelse er 182C henfrt til 20C. Rggasmasseflowet er 6,3 gram/sek. Skorstenens trk skabes p grund af skorstenens hje temperatur og den kolde udetemperatur. Skorstenens lngde og isolering, vind- og vejrforhold har ogs indflydelse p, om der kan skabes det rette undertryk i skorstenen.Inden genoptnding efter lngere tids stilstandsperiode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri for evt. blokerin-ger (sodpropper, fuglereder).</p><p>Nedsat trk kan forekomme nr: Temperaturforskellen er for lille, f. eks ved drlig isoleret skorsten Udetemperaturen er hj, f. eks om </p><p>sommeren Det er vindstille Skorstenen er for lav og i l Falsk luft i skorstenen Skorsten og rgrr tilstoppet Huset er for tt (manglende friskluft </p><p>tilfrsel). Negativ rgtrk (drligt trkfor- hold) ved kold skorsten eller van- skelige vejrforhold kan der kom- penseres ved at give ovnen mere lufttilfrsel end sdvanlig.</p><p>God trk forekommer nr: Temperaturforskellen i skorsten og </p><p>udetemperatur er stor Det er klart vejr Der er en god vind Skorstenen har den rette hjde, min 4,00 meter over ovnen og fri af tagryg.</p></li><li><p>4</p><p>Eks. p anbefalede trsorterog deres typiske vgtfylde pr. m3 angi-vet som 100% tr med et vandindhold p 18%</p><p>Trsort kg/m3 Trsort kg/m3</p><p>Bg 710 El 540</p><p>Ask 700 Skovfyr 520</p><p>Elm 690 Lrk 520</p><p>Ahorn 660 Lind 510</p><p>Birk 620 Gran 450</p><p>Bjergfyr 600 Poppel 450</p><p>Pil 560</p><p>Brug af olieholdige trsorter som teak og mahogni frardes, da det kan give skader p glasset.</p><p>Brndvrdi i trDer skal bruges ca. 2,4 kg almindeligt brnde for at erstatte 1 liter fyringsolie. Alt tr har stort set har samme brnd-vrdi, pr kg., som er ca. 5,27 kW/time for absolut trt tr. Brnde med en fugtighed p 18% har en nytteeffekt p ca. 4,18 kW/time pr. kg, og 1 liter fyringsolie indeholder Ca. 10 kW/time.</p><p>CO2 udledning1000 liter fyringsolie danner ved for-brnding 3,171 tons CO2. Da tr er en CO2 neutral varme/energikilde, sparer man miljet for ca. 1,3 kg. CO2, hver gang man har brugt 1 kg almindeligt brnde.</p><p>SkorstensbrandSkulle der opst skorstensbrand, hvil-ket kan fremkomme p grund af fejl-be-tjening eller lngere tids brug af fugtig tr, lukkes lge, samt lufttilfrsel helt i, hvorved ilden kvles. Tilkald brandvsen.</p><p>Frste fyringBrndeovnen er behandlet med en varmebestandig maling som hr-der ved en temperatur p ca. 250C. Denne hrdeproces vil bevirke en del rg- og lugtgener, s der br udluftes kraftigt.For at undg at snoren i lgen klber sig fast til ovnen ved denne hrdepro-ces, skal lgen bnes let hver 10. min. de frste 2 timer der fyres i ovnen.Indfyringsmngden br vre ca. 1,5 kg tr.</p><p>BrndeDeres nye ovn er EN godkendt til fyring med brnde. Der m derfor kun an-vendes rent trt tr til afbrnding i ov-nen. Brug aldrig ovnen til afbrnding af drivtmmer da det kan indeholde me-get salt, som derved kan delgge ovn og skorsten. Ligeledes m affald, malet tr, trykimprgneret tr, eller spn-plader ikke afbrndes, da disse kan udsende giftig rg og dampe. Korrekt fyring giver optimal varmeudbytte og konomi. Man undgr samtidig milj-problemer i form af lugt- og rggener, endvidere mindskes risikoen for skor-stensbrand.Er tret fugtigt, bruges en stor del af varmen til at fordampe vandet og varmen forsvinder op gen-nem skorstenen. Det er derfor ikke bare ukonomisk at fyre med fugtigt tr, men det giver ogs get risiko for lbesod, rg- og miljproblemer. Der-for er det vigtigt, at man anvender trt tr, d.v.s. tr med et fugtindhold p max. 20 %. Dette opns ved at lagre tret 1-2 r fr brug. Brndestykker med en diameter over 10 cm. br kl-ves, inden lagring. Brndestykkerne skal have en passende lngde (ca. 25 cm.) s de kan ligge plant over gldela-get. Ved lagring i det fri er det bedst at overdkke tret.</p><p>BETJENINGSVEJLEDNING</p></li><li><p>5</p><p>Regulering af luftOvnen tilfres forbrndingsluft, ved hjlp af hndtaget bagerst p siden.Forbrndingsluften er helt ben i top-stilling, fig 1. Forbrndingsluften lukkes gradvist. Ved at snke hndtaget og er helt lukket i bundstilling. Fig 2.</p><p>OptndingLg 2 stykker brnde i bunden. Oven-p stabler du pindebrnde i lag med luft imellem, s du kan tnde i den verste del. Anvend evt. paraffin op-tndingsposer. Flammerne skal arbej-de sig oppe fra og ned. Der bnes helt for forbrndingsluften, og indfyringsl-gen stilles p klem (ca. 1 cm ben). Nr ilden har godt fat og skorstenen er ble-vet varm (efter ca. 10 minutter) lukkes indfyringslgen. Det anbefales at hele den frste indfyring afbrndes med forbrndingsluften helt ben sledes at ovn og skorsten bliver godt gennem-varm.</p><p>PfyringNormal pfyring br ske mens der end-nu er et godt gldelag. Fordel glderne i bunden men med flest forrest i ovnen. Brndestykker svarende til ca. 1,9 kg placeres ovenp glderne i et lag vin-kelret p indfyringsbningen. bn for-brndingsluften helt og hold evt. lgen p klem (det ikke ndvendigt at holde lgen p klem, men det kan fremskyn-de antndingen af brndslet). Tret vil nu antndes inden for ganske kort tid (typisk 1 til 3 min). Hvis der er an-tndt med ben lge lukkes denne </p><p>kort efter brndslet er antndt og nr ilden har godt fat i alt tret justeres forbrndingsluften til det nskede ni-veau. Nominel drift 8,7 KW. Svarer til at forbrndingsluften er ca. 70 % ben. Srg ved pfyring for at brndslet ikke ligger for tt, da det vil give en drlige-re forbrnding og dermed en ringere udnyttelse af brndslet.Der m ikke fyldes mere brndsel i ovnen, end op til Maksimal fyldnings-mrket. Se fig. 3.</p><p>Reduceret afbrndingOvnen er velegnet til intermitterende brug. nsker man at fyre med mindre effekt, gres dette ved at pfylde en mindre mngde tr af gangen og til-fre en mindre luftmngde, men husk, forbrndingsluften m aldrig lukkes helt under fyring. Det er vigtig at ved-ligeholde gldelaget. Svag varme fs, nr tret er afblusset, hvilket vil sige, der ikke kommer flammer fra tret, da det er omdannet til gldende trkul. </p><p>Optimal fyringFor at opn optimal fyring og hjest mulige virkningsgrad er denne ovn konstrueret p en mde, s den selv giver en optimal blanding af sekundr og primr Luft (i denne vejledning blot kaldt forbrndingsluften). Dette giver en hj virkningsgrad og ruden bliver holdt helt ren for sod, fordi sekun-drluften skyller ned over den. Vr opmrksom p, at ovnen naturligvis vil sode hvis der skrues for langt ned for luften. Der bliver ikke tilfrt nok ilt, </p><p>Fig. Fig.1 2</p><p>ben Lukket</p><p>Fig. 3</p></li><li><p>6</p><p>Ovndata tabel i h. t. EN 13240-afprvning.</p><p>Ovn typeScan-Lineserien</p><p>Nominel rggas tem-peratur c</p><p>Rg-studsmm</p><p>Indfyrings-mngdekg</p><p>Trkminmbar</p><p>NominelydelsekW</p><p>Ydelse p vandkW</p><p>Ydelse til rummetkW</p><p>Ydelse p vand%</p><p>Ydelse til rummet%</p><p>800 Aqua 182 150 1,9 0,12 8,7 5,6 3,1 64 36</p><p>Ovn typeScan-Lineserien</p><p>Maksimal drift tryk</p><p>bar</p><p>Kedelens vand indhold</p><p>liter</p><p>Virknings-grad </p><p>%</p><p>Afstand til brnd-bart materiale i mmbag ved sidenovnen af ovnen</p><p>Mblerings-afstand fraovnen mm</p><p>Ovnensvgt </p><p>kg</p><p>800 Aqua 4 14 87 22 175 750 173</p><p>Den nominelle effekt, er den effekt som ovnen er afprvet ved.Afprvning er foretaget med forbrnding, ca 70% ben.</p><p>og der opstr risiko for at rude mv. vil sode til. Ved en kombination af oven-nvnte og evt. fugtigt tr, kan tilsod-ningen blive s kraftig og klbrig, at ttningssnoren p lgen vil blive ryk-ket af, nr lgen bnes nste dag.</p><p>Eksplosionsfare!!! Det er meget vigtigt aldrig at forlade ovnen, inden der er blivende flammer efterpfyldning af tr (vil normal frem-komme inden for 1/2 - 1 min). </p><p>Eksplosionsfare kan evt. opst, hvis der fyldes for meget tr p ovnen, idet der udvikles store mngder gas, som kan eksplodere, hvis lufttilfrslen bliver for lille. Det er en fordel at lade et lag aske ligge i bunden af brandkammeret. Vr forsigtig, nr askeskuffen tm-mes. Der kan gemme sig glder i asken i lang tid.</p><p>DRIFTFORSTYRRELSEROpstr der lugt- eller rggener, er det vigtigt frst at undersge, om skorste-nen er tilstoppet. Minimumstrkket skal naturligvis vre tilstede, for at opn en fornuftig styring af ilden. Man skal dog vre opmrksom p, at skorstenstrk-ket er afhngigt af vindforholdene. Ved stor vindstyrke, kan trkket blive s kraftigt, at montering af et spjld i rg-rret til regulering af trkket, kan blive ndvendigt. I forbindelse med fejning af skorstenen skal man vre opmrksom </p><p>p, at der kan lgge sig sod m.m. p rgvendepladen. Brnder tret for hur-tigt, kan det skyldes et for kraftigt skor-stenstrk. Man br ligeledes undersge om pakning i lge er i orden.Varmer brndeovnen for lidt, kan det skyldes brugen af vdt tr. En stor del af varmeenergien bliver brugt til trring af tret, og resultatet er en drlig var-mekonomi samt forget risiko for til-sodning af skorstenen.</p></li><li><p>7</p><p>Advarsel Enhver uautoriseret ndring af brndeovn samt anvendel-se af uoriginale reservedele vil med-fre bortfald af garanti.</p><p> Skader forrsaget af forkert brug. Transportomkostninger i forbindelse </p><p>med garantireparation. Montering/demontering ved garantireparation.Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanr. </p><p>GARANTI</p><p>VEDLIGEHOLDELSE Ovnen er overfladebehandlet med varmebestandigt lak. Brndeovnen rengres med en fugtig klud. Udbed-ring af eventuelle skader kan foretages med en reparationslak, som kan kbes p spraydse. </p><p>Rengring af glasVed en drlig forbrnding, f.eks. ved fyring med vdt tr, kan glasruden blive let sodet. Dette kan nemt og effektivt fjernes med dertil beregnet glasrens eller almindelig flydende skurepulver. </p><p>Heta brndeovne gennemgr engrundig kvalitetskontrol under produk-tionen fr de forlader fabrikken til for-handleren.</p><p>Derfor ydes 5 rs garanti p fabrikationsfejl.Garantien omfatter ikke: Sliddele/skrbelige dele ssom: Ildfaste sten i brndkammeret, glas, ttningsbnd og risteramme.</p><p>Ovnen er forberedt for frisk-luft ind-tag. </p></li><li><p>8</p><p>Tilkobling af ekstern lufttilfrsel (friskluft) ved gulv p Scan-Line 800 Aqua</p><p>Ved tilkobling af ekstern udeluft kan 100 ventilations-rr (evt. Lindab) benyttes med tilhrende spndebnd</p></li><li><p>9</p><p>4 5 6</p><p>7</p><p>Tmning af askespand Fig. 4-7</p><p>Rensning Fig 8-14 for sod efter skorstensfejning og evt. udskiftning af sten p Scan-Line 800 standard</p><p>8</p><p>14</p><p>131211</p><p>109</p></li><li><p>10</p><p>Udtagning af rgchikaneplader og rengring af klerr Fig. 15-19 </p><p>15</p><p>19</p><p>1817</p><p>16</p><p>Det er vigtigt, at rgchikane pladerne ligger, som monteret p billedet (som fra fabrik), da det ellers vil resulterer i stort tab af virkningsgrad og forhjet skorstens temperatur</p><p>verste rgchikane plade vippes, s evt. sod frit kan falde ned i brndkam-mer, efterflgende er det vigtigt, at pladen vippes tilbage, da det ellers vil resulterer i stort tab af virkningsgrad, og forhjet skorstens temperatur</p></li><li><p>11</p><p>Vandtilslutning af Scan-Line 800 AquaFig. 20 </p><p>Udluftningsskrue</p><p>Fremlb (Varm) 1/2 RG (pkt 4)</p><p>12 mm kobberrr for vandtilslutning (pkt 1) 12 mm kobberrr for </p><p>klevand til aflb - kog-ningssikring (pkt 2)</p><p>Retur (kold)1/2 RG (pkt 3)</p><p>SYR-Temperaturventil (pkt. 5)</p></li><li><p>12</p><p>CA</p><p>-24-</p><p>11-2</p><p>015 </p><p> 003</p><p>7-13</p><p>80</p><p>Scan-Line 800 Aqua er leveret fra Heta sledes at ovnen monteres p eksiste-rende anlg med tilhrende cirkulati-onspumpe og sikkerhedsventil.Det skal ved tilkobling af ovnen sikres at ovnen via cirkulationspumpen tilf-res min. 140 liter vand/pr. time, og at det eksiste...</p></li></ul>