Schaapskooi week 47 2012

 • View
  244

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Schaapskooi week 47 2012

Transcript

 • SchaapskooiH e e r d e Wa p e n v e l d Ve e s s e n Vo r c h t e n H a t t e m E p e E m s t O e n e Va a s s e n We l s u m

  NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Oplage 28.250 exemplaren28e jaargang nr. 1 3, 20 november 2 0 1 2

  MEUBELEN

  S L A P E N

  Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

  www.pijnappel.info

  Zonnepanelen

  Dorpsstraat 24a, 8167 NL OeneT 0578 - 64 11 48

  www.derijwielhoek.nl

  FIETSEN OP MAAT!

  Vanaf hedenook PEPER

  dealer!

  Vraag de mogelijkheden.

  auto palace heerde

  www.mijnPEUGEOTgarage.nl

  Stationsstraat 9-11 Heerde

  Tel:088 - 003 5535

  w w w.krcaccountants.nl

  rondw eg 13 8091 x a w ezep [038] 444 62 44 em ail:info@k rcaccou n tan t s.n l

  t

  OndernemendeAccountants

  top 3 beste voor-waarden

  Kunst met een verhaal

  Sint in Hattem

  HEERDE- In 1986 ontwierp hij hetgebouw en nu heeft hij er zijn eigengalerie in geopend: Fons Harleman.In het voormalig VVV-gebouw inHeerde heeft Fons de tentoonstellingKunst met een verhaal samengesteldmet werk van de Zuid-Afrikaansekunstenaar Gordon Dumayne. Eenbijzonder moment voor een bijzon-der project, aangezien deze galeriekunstenaars met een verhaal eensteuntje in de rug moet bieden. Zijzijn, om welke reden dan ook, nietin staat hun werk zelf aan de man tebrengen en ik help hen hier graag bij, aldus Fons.Hoe leuk is het nou dat ik de bele-ving van kunst vanuit mijn ontwerpmag uitdragen. Wethouder HubertBgemann opende de expositie.Toen ik hier in Heerde kwam,

  stoorde ik me wel aan de panden dieleeg staan in Heerde. Ik vond het danook geweldig dat Fons plannen hadmet dit kantoor en dat die planneniets met kunst te maken hebben, al-dus de wethouder, Goed dat julliedit doen.Samen met Fons opende Hubert en-thousiast de galerie. Tijdens de ope-ning van de galerie werd bekend datkunstenaar Gordon een landelijkecompetitie voor kunstenaars meteen verhaal heeft gewonnen. Hier-mee heeft hij een expositie verdiendop het evenement Masters of Luxery2012 (Miljonairsfair) in Amsterdam,welke in december zal worden ge-houden. De gexposeerde kunstwer-ken zijn tegen kostprijs te koop. Hetproject heeft geen winstoogmerk eniedereen die zich aangesproken voelt

  om als kunstenaar of vrijwilliger eenbijdrage te leveren aan dit project kancontact opnemen met B.v.B@hetnet.nl(Beleving van Beeldendekunst) of tel.06-53151171.

  Harleman bedankt iedereen die dit pro-ject mogelijk heeft gemaakt: Mededankzij mijn vrouw Rina onze kinde-ren Elise en Jordy en sponsoren Roe-lof Koebrugge Vormgeving,Printshop van der Most, BouwbedrijfIJzerman, Voegerbedrijf gebr. TerVelde, Heva klimaat&techniek,Limburgia vlaaispecialiteiten, hetHeerder fruithuis van den Belt,PUUR! proef het verschil,Wijnkoperij Kroese, Monique Steen-bergen, Jan Mulder en Albert Kraan,is het mij mogelijk gemaakt de gale-rie feestelijk in gebruik te nemen.

  HATTEM- Sint Nicolaas en zijnZwarte Pieten zijn weer in het land.Afgelopen zaterdag kwam de Goed-heiligman met zijn gehele gevolg aanin Roermond.Direct na aankomst ging de Sint naarHattem. Hij kwam met zijn boot vanafhet Apeldoorns Kanaal waardoor hetvoor veel ouders en kinderen moge-lijk was om een stukje mee te fietsenlangs het water. De Goedheiligmanwerd in de haven verwelkomd doorhonderden belangstellenden en na-

  tuurlijk burgemeester Wiggers. Hoe-wel hij nog een rondje door de bin-nenstad moest maken, nam de Sint detijd om de kinderen te begroeten, te-keningen in ontvangst te nemen en eenpraatje te maken. Onder muzikale be-geleiding van De Hanewakkers gingde stoet, met Sint en een paar van zijnPieten in de Sinterklaaskoets, door hetHattemse centrum.Op de markt genoten de kinderen vande Sinterklaasshow met Sinterklaas-liedjes en Pieten-zumba.

  VAASSEN- Zaterdagavond kwam Sint Nicolaas aan in Vaassen. Voor Kas-teel Cannenburch was een podium opgesteld waar een aantal Pieten devele kinderen en hun ouders en grootouders vermaakten met een muzikaleshow. Als verrassing kwam de Goedheiligman niet vanuit het bos maarwerd hij samen met zijn Pieten per koets vanaf de weg naar het kasteelgebracht. Op het podium werd hij welkom geheten namens de ondernemers-vereniging en wethouder De Vries. Na dit vrolijke welkom maakte de Sintonder muzikale begeleiding van een dweilorkest een rondje door het cen-trum van Vaassen. Op het marktplein eindigde de rondrit en werd de Goed-heiligman op de podiumwagen toegezongen door alle kinderen.

  Avondintocht inVaassen

  www.heerdeonline.nl

 • S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 2 PA G I N A 2

  )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

  !"#$!%

  &&&$#$!%

  $'($'

  %%!)*)

  !""

  $+ $

  $'($

  ,-.

  $'($

  - !,!$

  $)!$

  /#-!0-!,!!*

  ,--,!-#%(

  -.,!-!*) (

  !00&)

  !%)!$

  #$ %&'(

  ''

  %!!,-1",$!%

  -!1# -!

  2 23 )!

  4%$'('''

  ( -%5

  -!*"-!1# -! )!$!%

  6-1#-! -,--

  4%5

  (*

  '(

  -%5

  0&%%" -,-$1

  )%-1- !(

  !-&

  789(%-!%-.!

  !:!(,%!

  ,1!-!* -

  ,-!!!)1!-

  !%,,-!)

  !0&-&&&$#$!%$

  !"#!"$

  !% "" $& "

  '!(

  !

  $)*+ ""

  '*

  *"

  $*, -

  '!*

  '

  ! * -(

  !

  *.

  * /)(

  -

  0( -

  " "12,"

  3* 3

  24)2

  5678*9:;;6;

  < =)" ' >"=)" ?-%"

  "" "

  ",#"3" - -&

  @) " -# &(" 3&&& A"

  < # (" !))" "!

  ?555

  < =)" ,")),"A "B,""" "

  2 " "$ 3+ (

  C!! " "+ D)""668E8E!%!

  !""

  @ -& " ! 2# -(

  ") + -& " -7(#

  ""2 " -& ")&

  #!1

  @& "1 + -& ") -"?5E?&

  #( ""F."

  &3 -7(E8;6??E6

  )" " !

  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG "2 + -& ?5E?

  -3

  "3

  H -& "&( -3

  #

  @)#&" &")"

  ED )" 2"&

  ! 2

  0

  ?D ! "20

  ! "( -&-"" "

  ) "" 2 "& -

  "

  ID H#-2 ) -& "0

  % --( -! *H2J ")

  & &) -& "

  $%

  H& -& ")7(

  ( &")

  K#)) " 2 ( -

  ) "2"&?

  8E95+' ! &&&

  #)+ -& ?5E?& F

  @)???7(&) )

  " 2 &( - -"" #&

  ( ". "% &

  . &C"2&D ( ""HH*HHH*HHH*

  @)?5?E?9?7?8(&) *

  ) " 2 E:I5

  (& 2 ",)

  .& -( -". "!& -

  ""2 ""

  # -"#"

  -)"""3

  " 2" L+L "1"("?575I?655

  !23575MII:975E

 • S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 2 PA G I N A 3

  4WWWHEERDENL

  !

  "

  #

  #

  $

  %

  "

  $"&

  '$

  #"""

  ()*+,--),)

  +.(/,((

  0

  1"2

  "

  "

  1345

  +.(/6.(

  7 8"098

  ""/*&6.

  7 !:!""

  6)&.(

  !6(/.

  $";;

  ""

  $$

  """

 • S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 2 PA G I N A 4

  4WWWHEERDENL4WWWHEERDENL

  !"##$

  %

  #'#! !

  #! !######(

  ) %#*'%

  ) #+#

  ,-%

  ) #.

  %

  %

  #'#! !

  #! !###(

  ) ##.

  %

  .

  /-+'00101

  %

  ###

  ##(

  2 ###

  34'.

  .(! !

  ####

  #####

  ) #.!%

  .(-#! !

  ) #*5#

  .(#! !

  ) #*11

  %

  .( !#! !

  ) *65

  #0 -

  .+

  %

  ) 789*

  */-5#+

  ##

  ::#

  0 5

  #

  #

  ) 7#5#

  0 !#

  .

  ) %#!-#;

  ) ;*%#! #

  ;!'#! !%#

  ###"

  $#%#0

  #! #! !

  !

  #