Schamper 291

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27 november 1991

Transcript

 • Zei de RijkswachterG o tc h a -v o o r d e o n -

  w e te n d e n o n d e r ju ll ie - is

  e e n m is d a a d s p e l le t je

  w a a rb ij e e n g ro e p m e n se n

  (m e e s ta l s tu d e n te n ) e lk a a r

  m e t n e p -p is to le n en d ito

  p ijlt je s te l i j f g a a n . V a n 1 2

  n o v e m b e r to t 12 d e c e m -

  b e r z o u d e n V R G (V la a m s R e c h ts g e n o o ts c h a p )- , V E K

  (V la a m s e E c o n o m is c h e K r in g )- e n V T K (V la a m s e T e c h -

  n is c h e K r in g , d e b u rg e r lijk s ) -s tu d e n te n e lk a a r o p d ie

  m a n ie r b e k a m p e n . H e t g ro te m o o rd s p e l w e rd m e t ve e l

  ta m -ta m a a n g e k o n d ig d en n a h e t b e ta le n v a n 1 0 0 lu tte le

  fra n k s k e n s m o c h t ie d e re e n z ijn k in d e rtijd h e rb e le v e n .

  E lk e d e e ln e m e r k re e g z ijn w a p e n en e e n fic h e (T a rg e t-

  c a rd ) m e t in lic h tin g e n e n fo to va n z ijn s la c h to ffe r . D e

  b e d o e lin g w a s om je ta rg e t , e e n a n d e re d e e ln e m e r zo

  v lug m o g e lijk u it te s c h a k e le n " e n e r d a a rb ij v o o r te z o rg e n

  z e lf n ie t g e ra a k t te w o rd e n . E rg e n s in d e z e s ta d lie p

  im m e rs e e n a n d e re s p e le r m e t jo u w T a rg e t-c a rd o p zak ,

  op zo e k n a a r z ijn s la c h to ffe r . W ie g e ra a k t w e rd , m o e s t z ijn

  T a rg e t-c a rd a fg e v e n a a n z ijn m o o rd e n a a r en zo ke n d e

  d ie m e te e n z ijn v o lg e n d e s la c h to ffe r . A lle s w a s g o e d

  g e re g e ld , d u s d a a r g in g e n z e ... a lth a n s , d a t d a c h te n ze .

  STREETFIGHTER

  E r w a s n a m e lijk n k le in p ro b le e m p je . A a n g e z ie n

  s ta m c a f s e n a u d ito r ia k o g e lv r ij te rre in w a re n , b e s lo te n

  d e c o w b o y s e n c o w g ir ls hu n d u e ls o p s tra a t u it te v e c h te n .

  In G e n t is m en e r e c h te r v a n o v e r tu ig d d a t F a r W e s t - en

  a n d e re c a rn a v a ls to e s ta n d e n - z ic h b e p e rk e n to t d e O v e r-

  p o o rts tra a t, en d a n nog lie fs t d e d o n d e rd a g a v o n d . V a n -

  d a a r d a t e n k e le w a k k e re b u rg e rs - b ij h e t z ie n v a n a l d a t

  g e w e ld - h u n v e ra n tw o o rd e lijk h e id o p n a m e n e n d e

  R ijk s w a c h t b e ld e n . D e e n e o p ro e p v o lg d e d e a n d e re o p

  z o d a t d e w e ts d ie n a a rs e r v a n o v e rtu ig d ra a k te n d a t h e t

  o m v e rk ie z m g s p ro p a g a n o a v a n d e C C C m o e s t g a a n .

  B li jk b a a r z ijn h e t e n k e l e x - r i jk s w a c h te rs d ie m e t d e z e

  g ro e p e r in g s y m p a th is e re n , w a n t e r w e rd in v o l o rn a a t

  u itg e ru k t. B o v e n d ie n k re e g m en o p h e t h o o fd b u re a u ee n

  d re ig te le fo o n t je b in n e n ( v o lg e n s d e o rg a n is a to re n h e le -

  m a a l n ie t g e p le e g d d o o r e e n G o tc h a -d e e ln e m e r) d a t

  g e r ic h t w a s te g e n e e n re c h te r d ie o p d a t o g e n b lik ee n

  X T C -z a a k b e h a n d e ld e , w a a rn a b e s lo te n w e rd d e o m g e -

  v in g v a n h e t g e re c h ts g e b o u w a f te z e tte n m e t r i jk s w a c h -

  te rs in b u rg e r.

  HORSEFIGHTER

  B in n e n h e t g e b o u w ( ja w e l) w a s e e n c o w g ir l o p z o e k

  n a a r p o te n t i le s la c h to ffe rs . Z ij w o o n d e u it a c a d e m is c h e

  in te re s s e e e n z it t in g b ij v a n h e t h o f v a n b e ro e p (n ie t te

  v e rw a rre n m e t h e tg e li jk n a m ig e V R G -c a f ) . D e r i jk s w a c h -

  te rs d ra a id e n d e ro lle n o m e n n a m e n d e d a m e in b e s la g

  (o f w a s h e t h e t w a p e n ? ). O p d e R e c o le tte n le i w a re n d e

  p lo e g e n o n g e v e e r e v e n s te rk , m a a r g e z ie n n ie m a n d h e t

  s ta rtsch o t w o u g e v e n (g e lu k k ig h a d d e b e tro kke n rijk sw a ch -

  te r n o g n o o it n a a r M ia m i V ic e g e k e k e n en b le e f h ij

  k o e lb lo e d ig ) w o n n e n d e r i jk s w a c h te rs m e t fo rfa it-s c o re .

  H e t la a ts te w a p e n fe i t : e n k e le c o w b o y s re d e n m e t e e n

  m o d e rn p a a rd ( n m e t v ie r w ie le n ) la n g s h e t g e re c h ts g e -

  b o u w . A a n g e z ie n d e in z it te n d e n w ild m e t h u n w a p e n s

  z a te n te z w a a ie n , g a v e n a tte n te r i jk s w a c h te rs (a lw e e r

  z i j !) hu n p a a rd d e s p o re n . D e p a a rd e n d e r r i jk s w a c h t z ijn

  b e te r g e tra in d , d e g e v o lg e n la te n z ic h ra d e n .

  N e g e n re v o lv e rh e ld e n w e rd e n in m id d e ls v o o rg e le id .

  D it p a a rd je k r ijg t n o g e e n s ta a rt je . . .

  P V D B

  HET SPEL EN H O E HET O E S P E E L D H A D M O E T E N W O R D E N

  V E R D E R IN D E Z E S C H A M P E R :

  A lle s o v e r a l le s

  Agenda (p. 2)A lle s o v e r o n s z e lf

  Colofon (p. 2)N ik s o v e r o n s z e lf

  Maar des te meer over Wis- en Natuurkunde (p. 2)

  B o lle b u ik e n

  Stretchen met Jean-Pierre Van Rossem (p. 3)

  P u n tig e h o o fd e n

  Hoe gezond is het om Konventvoorzit- ter te zijn ? (p. 3)

  H e t O p p e r s te g e lu k

  Een hoofdredacteur in verrukking door de terugkeer van het idool (p. 4)

  K u ifje In S c h a m p e r

  Een van gezondheid blakende Konventvoorzitterspreekt (p. 5)

  C o k e

  Hoe funky is een kip ? (p. 5) G I p G o p

  Hoe funky is Will Tura ? (p. 6) A n o n ie m

  Ontslagen op de filmpagina (p. 8)

  S c h a m p e r k re e g v a n

  e e n d e e ln e m e r d e in fo r -

  m a tie -e n in s c h rijv in g s b ro -

  c h u re in h a n d e n . E n k e le

  z in s n e d e n d a a ru it k lin k e n

  a c h te r a f to c h w e l e e n

  b e e tje b iz a re n w ille n w e je

  z e k e r n ie t o n th o u d e n .

  D ie g e n e d ie d e b ro c h u re s a m e n g e s te ld h e e ft b e s c h ik t

  b li jk b a a r o v e r h e ld e rz ie n d e k w a lite ite n . D e e e rs te re g e ls

  lu id e n im m e rs a ls v o lg t: *In d e m a a n d n o v e m b e r e n d e -

  c e m b e r o rg a n is e re n h e t V .E .K ., h e t V .R .G . e n h e t V. T.K .

  h e t g ro te m o o rd s p e l. W ij v e rz e k e re n u s p a n n in g , a v o n -

  tu u r, r o m a n t ie k e n n ie t te v e rg e te n ... e e n o v e rd o s is

  p a ra n o ia . " D ie p a ra n o ia zo u z ijn h o o g te p u n t m o e te n

  k e n n e n o p d e " m o o r d fu i f v an w o e n s d a g 11 d e c e m b e r,

  w a a r o o k d e d iv e rs e p rijz e n o v e rh a n d ig d z u lle n w o rd e n

  (d o o r d e r i jk s w a c h t ?).

  E e n a n d e r in te re s s a n t g e g e v e n is to ch o o k w e l h e t

  v o lg e n d e : B i j in s c h r ijv in g w o rd e n d e re g le m e n te n d o o r d e

  d e e ln e m e r z o n d e r m e e r a a n v a a rd , d a a rb ij z a l d e d e e ln e -

  m e r o o k a a n v a a rd e n d a t de o rg a n is a to re n in g e e n g e v a l

  a a n s p ra k e lijk k u n n e n w o rd e n g e s te ld v o o r g e b e u r li jk e

  o n g e v a lle n , h i j z a l d it b e v e s tig e n d o o r h e t p la a ts e n van

  z ijn h a n d te k e n in g ." O f d e g e b e u r te n is s e n v a n d e a fg e -

  lo p e n w e k e n a ls o n g e v a lle n ka n b e s c h o u w e n is w a a r-

  s c h ijn li jk e e n m o o ie k lu if v o o r ju r is te n .

  S c h ie te n m o c h t n ie t o v e ra l: B i j h e t s p e le n v a n h e ts p e l

  m o e t m e n re k e n in g h o u d e n m e t d e n e u tra le z o n e s , d it z ijn

  p la a ts e n w a a r e r n ie t g e s c h o te n m a g w o rd e n . V o o re e rs t

  m a g e r n ie t g e s c h o te n w o rd e n in u n iv e rs ita ire b ib lio -

  th e k e n , a u d ito r ia o f a n d e r le s lo k a le n w a a r le s s e n v a n d e

  b e tro k k e n fa c u lte ite n p la a ts v in d e n , o n g e a c h t o f e r in d e z e

  la a ts te le s is o f n ie t. v e rv o lg e n s is o o k d e Y u c c a (V .E .K .)

  v e rb o d e n g e b ie d , a ls o o k h e t v o e p a d d a t v la k v o o r d it

  g e b o u w . (K la re ta a l!) O o k h e t H o f v a n B e ro e p (V .R .G .) is

  e e n n e u tra le z o n e , n e t z o a ls h e t e e rs te g e d e e lte v a n d e

  S a v a a n s tra a t. E v e n e e n s z i jn d e lo k a le n v a n h e t \/.T .K .

  a ls o o k d e z e v a n h e t s tu d e n te n h u is "de B ru g " v e rb o d e n

  g e b ie d (n ie t te v e rw a rre n m e t h e t re s ta u ra n t w a a r a

  v o lo n t m a g g e s c h o te n w o rd e n ) . (S m a k e lijk !) "D e o rg a n i-

  s a to re n h a d d e n e r b li jk b a a r n ie t a a n g e d a c h t o m o o k h e t

  ju s t it ie p a le is to t n e u tra le z o n e u it te ro e