Scoala Postliceala - Vasile Alecsandri, Municipiul Buzau_AT

 • View
  167

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informatii postliceala

Transcript

 • Investete in oameni ! FONDULSOCLALEUROPEAN

  UNIUNEA EUROPEANA

  !f e ~ GUVERNUL ROMAN lEI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007 - 2013 2007-2013 51 PROTECTIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20 13 Axa priori tara I: "Educafia ~i formarea profesionala In sprijinul cre~terii economice ~i dezvoltarii societlitii bazate pe cunoa~tere" Domeniul major de interventie: 1.1. "Accesul1a educatie ~i formare profesionala initia1a de calitate"

  I I M INISTL:RUL EDU CA "(I E I CE RCETA RII I T!NERETULUI ~ I SPORTULUJ

  OIPOSDRU

  Tit1ul proiectu1ui: Dezvo1tarea cu1turii calitlitii ~i fumizarea unei educatii de calitate In sistemul de lnvatamant preuniversitar din Romania prin implementarea standardelor de referintli Contract nr. POSDRU /85/1.1/S/55330

  Atestat

  privind nivelul calitatii educatiei oferite de catre unitatea de invatamantv $coala Postliceala VASILE ALECSANDRI, municipiul Buzau, judetul BUZAU

  nivelul postliceal '

  raportat Ia indicatorii de performanta din standardele de referinta evaluate (standarde de calitate)

  Agenlia Roman~ de Asigurare a Calil!ii

  Tn lnva1amantul Preuniversitar

  '\ ~ o/ft.;zo~

  Se confirma indeplinirea standardelor de acreditare, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum ~i a Standardelor de acreditare ~ide evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar.

  Se atesta obtinerea calificativelor Satisfacator, Bine ~i Foarte Bine, cu un punctaj de 47,432, Ia 24 de indicatori de performanta prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 1534/2008, privind aprobarea Standardelor de referinta ~i a indicatorilor de performanta pentru evaluarea ~i asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.

  Activitatea de evaluare externa periodica s-a desfasurat in anul ~colar 20112012 ~i a fost finantata de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, in cadrul proiectului ,Dezvoltarea culturii calitatii ~i furnizarea unei educatii de calitate in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania prin implementarea standardelor de referinta", ID 55330.

  Activitatea de evaluare externa periodica a fost realizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu completari ~i modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 33 ~i art. 40.

  Raportul de evaluare externa este public ~i poate fi consultat pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro

  Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul ~colar 20122013, pana in anul ~colar 2016-2017, inclusiv.

  Unitatea de invatamant are obligatia de a solicita urmatoarea activitate de evaluare externa periodica pana Ia sfarsitul anului scolar 20152016, cu derularea activitatii de evaluare in aiml scolar 2016-20'17. ' '

  ' '

  Manager de proiect,

  Constanta-Valentina MIHAILA

  ci

 • t're ~ UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007 - 2013 2007 -2013 ol PROTECTIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  lndice de eficienta, conform Hartii Nationale a Riscului Educational: 0,968

  I M!NISTERUL ED U CAT I E I CERCHiiRII

  I TINERETULUI $1 SPORTULUI OIPOSDRU

  REZUL TATE ALE EVALUARII PERIODICE

  '"' c;; s:: 0 ~~

  "' ~ II)

  -= ~ u :! "' u

  <

  "' '"' :rgc;; -- s::

  c) resurse umane

  a) continutul programelor de studiu

  u 0 ~ ~- I b) rezultatele li:u W::.

  ~-c CCCI>

  .. _

  '"' ~ c;; u :; c "' E "' 0> ctl s:: ctl :;: u

  c) activitatea de cercetare tiintifica sau caz

  a) strateg

  Evaluator extern, coordonator

  ~i func(ionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna

  Liviu GAIA Director unitate de invatamant

  s

  B

  B

  Evaluator extern, membru Radu GHERGHE Presedinte Consiliu de Administratie Evaluator extern, monitor lon VASILE Pre!?edinte CEAC Expert ARACIP, responsabil Regiune de dezvoltare Silviu DANET Observator desemnat de lnspectoratul !?Colar judetean Lucica STANCULEANU

  AgenJia RomAnai de Asigurare a Calilililii

  in Tnvilitamantul Preuniversitar

  Punctaj final obtinut: 47,432

  2

  2

  Eugenia DRAGHICI Eugenia DRAGHICI Cristina VELNICERU I