SEJARAH FALSAFAH

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    2.870

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>PPPH1153 PENGANTAR FALSAFAH</p> <p>DISEDIAKAN OLEH:</p> <p>GP01655 NORHANA BINTI AYOB</p> <p>DISEMAK OLEH:</p> <p>PROFESOR MADYA DR.AHMAD SUNAWARI BIN LONG</p> <p>LATAR BELAKANG FALSAFAH DEFINISI: Gabungan dua perkataan Greek- Iaitu -Philien bermaksud menyintai. -Sophos bermaksud hikmah. *Falsafah bermaksud kecintaan terhadap hikmah. *Ahli falsafah pula bermaksud orang yang menyintai hikmah.</p> <p>-Signifikan:satu bidang ilmu yang banyak mengemukakan masalah dan menunjukkan jalan penyelesaian. -Falsafah membawa kebahagiaan,memantapkan individu,memahamkan budaya luar, membezakan antara zahir dan batin serta ia merupakan satu ilmu yang sentiasa berkembang.</p> <p>SIFAT :Sesuatu yang bersifat konseptual(idea yang melibatkan pemahaman.</p> <p>Dua perkara utama yang menarik: -Ahli falsafah seorang yang mengejar dan mencari hikmah walaupun tidak semestinya dapat memilikinya. Hikmah digunakan dalam pelbagai bidang. -Harun Hadiwojono(1980,7)menyatakan kebijaksanaan atau hikmah adalah pengertian dan pencarian utama kepada falsafah. -Plato mengatakan falsafah adalah suatu keadaan atau suasana seseorang itu berusaha mendapatkan hikmah sebagai hasil daripada beberapa tahun pendidikannya dalam dialetika. -Aristotle pula menyatakan falsafah disamakan dengan metafizik kerana metafizik mengkaji hakikat zat sesuatu dan penyebab utama. -al-Kindi (185/801-260/873)mengistilahkan falsafah sebagai ilmu mengenai hakikat sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanggapinya. -al-Farabi(339H/950M) pula mengatakan falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah. -Rusell(1872-1970) menyimpulkan falsafah sebagai suatu ilmu yang terletak antara teologi dan sains. Galakan Islam terhadap falsafah: Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menggalakkan penggunaan akal.( ) </p> <p>Perbezaan falsafah dengan sains: Kajian falsafah bersifat umum manakala sains lebih kepada persoalan khusus. Sains hanya mengkaji fakta sedangkan falsafah mengkaji fakta dan system nilai. Falsafah mengkaji persoalan yang lebih asas daripada sains.</p> <p>*Mempunyai bidang kajian yang luas</p> <p>*Berfikir secara kritis ( tiga ciri utama:sikap yang konsisten, berhujah dengan bukti yang kukuh mempunyai kesejajaran idea )</p> <p>*Hikmah merangkumi(masalah,sikap, Metodologi,aktiviti, kesimpulan dan kesan falsafah).</p> <p>PENGKAJIAN DALAM FALSAFAH</p> <p>-*Sikap konsisten</p> <p>(tidak mempunyai falsafah yang Bercanggah)</p> <p>*Metodologinya adalah berbeza dengan metodologi sains. -falsafah mendasarkan kpd akal yang rasional sebagai wadah mencari kebenaran terhadap suatu teori yg dibuat -sains menumpukan kepada kaedah empirical sesuatu teori yg dilakukan dalam makmal.</p> <p>*Berfikir secara Komprehensif -pemikiran falsafah tidak wujud dalam bidang lain -persoalan tidak bersifat saintifik -persoalan membawa kekeliruan&amp;pemikiran yang mendalam untuk mencari jawapan -persoalan memaksa kajian pelbagai bidang.</p> <p>*Melakukan perbandingan -secara individu -antara individu -antara tamadun</p> <p>* Membuat penilaian@kesimpulan -matlamat terakhir dalam aktiviti falsafah -lima kaedah:induksi, deduksi, dialetika, analitik dan sintetik</p> <p>*Empat peringkat - peringkat awal -zaman pertengahan -zaman moden -zaman kontemporari</p> <p>*Zaman Pra-Socrates -abad ke-6 S.M. di Yunani -tiga isu utama(hakikat dan perubahan akal dan etika. -sifat utamanya cuba memahami secara rasional dunia alam semula jadi *Zaman Socrates -Socrates(469-399 S.M.) dilahirkan di bandar Athens -mempertahankan kebebasan berfikir dan keagungan kebenaran -signifikan dalam perkembangan Falsafah Yunani.</p> <p>PERKEMBANGAN FALSAFAH</p> <p>* Plato - Plato(428-348 S.M.) - berketurunan aristocrat - cintakan kebenaran&amp;mementingkan proses taakulan dlm semua perkara. - percaya kepada kewujudan Tuhan - seorang pemikir sistematik dlm penulisannya - menggunakan teori bentuk,ilmu, kiasan gua dan pembahagian (garisan pembahagi) -konsep Negara ideal (golongan pekerja, tentera dan pemerintah) - sekiranya gagal maka membentuk empat Kerajaan(Timokrasi,Oligarki,Demokrasi dan Depotisme) - Teori kekalan roh(nafsu,emosi&amp;rasional) - Dua metod kekalan roh ialah mitos dan perbandingan.</p> <p>*Aristotle -dilahirkan di Stagira(348 S.M.) - karya Aristotle (karya popular-pelajar&amp;orang awam, Karya kajian ilmiah dan bahan kuliah) -karyanya juga dibahagikan kepada tiga tahap Perkembangan kehidupannya(semasa menuntut di akademik,semasa merantau ke Asia Minor dan semasa kembali ke Athens)</p> <p>*Neoplatonisme -pembentukan semula pemikiran plato pusat pertemuan antara falsafah dan agama.</p> <p>*Pengaruh falsafah Yunani terhadap falsafah Islam - perluasan pentadbiran Islam ke kawasan Timur - gerakan penterjemahan di Baghdad - galakan daripada pemerintah al-Makmun</p> <p>*Zaman Paderi(abad 4-9M)Pemikiran-dikuasai golongan paderi Gereja Kristian -utama aspek teologi dalam falsafah -unsur falsafah pemikiran Plato, Neoplatonis&amp;pemikiran logic Aristotle -ahli falsafah dua kelompok(Yunani dan Latin)</p> <p>*Zaman Kebangkitan Averoisme (abad 13 M)-golongan Averois utamakan falsafah berbanding teologi kristian. -zaman mengharmonikan falsafah dengan agama -abad ke-14 falsafah Barat mula memisahkan falsafah daripada agama</p> <p>ZAMAN PERTENGAHAN -abad ke -4 M. -kemuncak pertemuan antara falsafahYunani dan agama. -ahli falsafah tiga kelompok(Islam, Yahudi &amp; Kristian)</p> <p>*Zaman Skolastik(abad 10-13 M) -digelar skolastik melalui pendidikan berbentuk trivium&amp;quadrivium -banyak penterjemahan karya Yunani -kemuncak falsafah ini dengan kemunculan Falsafah Islam -dua peringkat(terpengaruh pemikiran neoplatonisme dan terpengaruh dengan karya Aristotle)</p> <p>*Zaman Renaissance-bermula kejatuhan kerajaan Constantinople 1453 M. -dikenali zaman penemuan dan pembebasan karya klasik. -pemisahan antara falsafah dan teologi oleh John Duns Scotus. -Falsafah terbahagi dua: zaman falsafah kemanusiaan dan zaman falsafah tentang</p> <p>alam.</p> <p>*Zaman Falsafah Kemanusiaan (1400-1500 M)-persoalan peranan dan kedudukan Manusia di alam ini. -Kehidupan yang baik adalah hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>*Zaman Falsafah Tentang Alam (1500-1600M)-tumpuan kepada alam dan hubungannya dengan alam semesta menggunakan pendekatan saintifik.</p> <p>* Falsafah Abad 17(Falsafah Rasionalisme)- falsafah ini dipimpin tiga ahli falsafah Utama:Rene Descartes(1596-1650), Benedict Spinoza(1632-1677) dan Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716). -dipengaruhi perkembangan sains dan Matematik.</p> <p>*Falsafah Moden-bermula di Barat di Beua Eropah abad ke-17(muncul aliran rasionalisme. -kebenaran bersumberkan ketaakulan. -dimulakan dengan Rene Descartes(15961650M). -tiga cirri utama:bersifat rasional, naturalistic,dan berbentuk saintifik. -penolakan system skolastik.</p> <p>*Falsafah Abad 18(Falsafah Empirisme)-falsafah Rasionalisme mendapat tentangan daripada Empiris British. -dakwaan tidak ada ilmu bersifat a priori mesti bersifat a posteriori. -Tokoh aliran ini:John Locke(1632-1704) George Berkeley(1685-1753) dan David Hume (1711-1776). -dikenali zaman Pengajaran bagi falsafah Barat.</p> <p>*Falsafah Abad 19(Falsafah Romantisme Dan Pasca Kantianisme)-Abad ke-19 muncul gerakan Romantisme</p> <p>*Falsafah Abad ke- 20 (Falsafah Pragmatisme)-tiga aliran utama:pendukung</p> <p>di Barat. -didorong perasaan marah dan simpati Terhadap peperangan berbentuk keagamaan dan perang saudara di Negara Perancis, England dan Jerman. -Tokoh terkenal aliran ini antaranya: Jean Jacques Rousseau, Jacob Fries Mary Shelley. -abad ini juga muncul falsafah Pasca Kantianisme.*EKSISTENSIALISME -Kewujudan yang mengutamakan Fakta terhadap kewujudan. -hasil daripada aliran fenomenologi. -menekankan kebebasan memilih. -antara tokoh yang menonjol ialah Sartre.</p> <p>Falsafah Neo-Kantianisme, aliran pragmatism dan utamakan sains. -peranannya menjadi perantara dan menyediakan asas pemikiran teoritikal -kecenderungan utama mengukur Kebenaran.</p> <p>*Aristotle mendefinisikan sebagai ilmu tentang kewujudan yang bersifat sejagat. -sebagai kajian benda.</p> <p>*Maksud perkataan metafizik Ialah melangkaui alam fizik *Aquinas menyamakan pengertian metafizik dengan falsafah utama dan ilmu falsafah ketuhanan.</p> <p>*al-Farabi membahagikan tiga bahagian: -antologi -jenis mawjudat yang menghubungkan perkara pokok dengan teori sains. -mawjudat yang tidak berjasad.*ciri kajiannya: -komprehensif terhadap kewujudan -sesuatu yang paling benar -melangkaui alam pancaindera -metode lebih bersifat a priori.</p> <p>METAFIZIK</p> <p>*Rahsia di sebalik alam fizik -empat skop utama</p> <p>Antologi</p> <p>kosmologi</p> <p>psikologi rasional</p> <p>teologi rasional</p> <p>-perbincangan kepada sifat sesuatu benda yang membentuk alam.</p> <p>-manusia dianggap sebagai makhluk rasional &amp;bersifat Spiritual.</p> <p>-perbincangan atau wacana mengenai kosmos @ alam.</p> <p>-mengenai ketuhanan atau perkara ghaib.</p> <p>*Berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani,episteme bermaksud ilmu dan logos bermaksud sains atau kajian. -mengenai sifat ilmu dan bagaimana menjustifikasi ilmu yang diperolehi. -mempunyai hubungan rapat dengan metafizik. -keperluan bidang epistemologi kepada Metafizik:Golongan epistemologi Idealis golongan epistemologi realis golongan epistemologi dualis</p> <p>*Definisi ilmu:falsafah Barat mengaitkan ilmu dengan pengetahuan berakar-umbikan konsep tahu. -bagi ahli epistemolgi ilmu bermaksud kepercayaan yang benar yan boleh dibuktikan. *Justfikasi kepercayaan dan sumber Ilmu pengetahuan: -seorang epistemologis mengkaji dengan melibatkan persoalan bagaimana, tahap ilmu pengetahuan dan kesahihan ilmu seseorang terhadap kepercayaannya. *Intuisi: -dalam konteks falsafah ialah ilmu yang diperolehi secara langsung melalui proses Taakulan akal atau teknik inferensi. -Herbert Feigl menyatakan tujuh bentuk intuisi untuk menjustifikasikan kepercayaan(Blackwood1975,209-221).</p> <p>EPISTEMOLOGI</p> <p>*Sensasi(pengalaman pancaindera) -maklumat yang diproses oleh otak hasil daripada pengalaman yang diperolehi melalui pancaindera. -tiga jenis data bersumberkan pancaindera data pancaindera, data somatic dan data halusinasi. -ahli falsafah bersumberkan ilmunya melalui pancaindera dikenali sebagai empiris. -antara tokoh berfahaman empiris ialah John Locke.</p> <p>Kesedaran pancaindera</p> <p>garapan langsung terhadap idea Kebenaran terbukti dengan sendirinya benar ilmu berbentuk naluri persepsi di luar jangkauan pancaindera</p> <p>Pengalaman mistik</p> <p>gerak hati yang disertai dgn penilaian berdasarkan impresi lepas dan memori</p> <p>WAHYU: -dua kaedah wahyu disampaikan iaitu melalui penurunan kitab wahyu dan melalui ilham Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi dan disampaikan kepada orang lain.</p> <p>AUTHORITI: -diterima secara total dan mempunyai dua pengertian iaitu ia merujuk kepada Tuhan dan merujuk kepada maklumat yang diterima melalui fakta bersumberkan media massa dan media cetak.</p> <p>EPISTEMOLOGI</p> <p>KEIMANAN/KEPERCAYAAN: -tiga aspek keimanan iaitu merujuk - kepercayaan secara taklid kepada kumpulan atau mazhab. - Kepercayaan berdasarkan harapan - Kepercayaan disertakan dengan proses taakulan dan diterima sebagai aspek kajian bidang epistemology.</p> <p>ALIRAN PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI:-sejarah epistemology Barat terdapat tiga aliran utama iaitu rasionalisme,empirisme dan skeptisme. -cuba menjelaskan tentang sumber dan hakikat ilmu. -pertentangan antara golongan empirisme dan rasionalisme mengenai sumber idea dan bagaimana sifatnya yang benar itu tidak boleh dipertikaikan.</p> <p>RASIONALISME: -merupakan teori ilmu yg dipegang oleh ahli falsafah abad ke-17 dan 18. -mengandungi kepercayaan dengan system ketaakulan sahaja. -pengasas kepada aliran ini adalah Rene Descartes(1596-1650M). -beliau membuktikan ilmu yang terhasil melalui proses taakulan dgn menggunakan akal semata-mata tanpa mengaitkan peranan pancaindera.</p> <p>EMPIRISME: -aliran falsafah yang berpendapat bahawa ilmu adalah bersumberkan pengalaman pancaindera sahaja. -menolak pandangan falsafah platonisme, Idealism dan rasionalisme. -antara yg mengasaskan aliran ini adalah John Locke (1632-1704). -falsafah ini juga berkembang dalam dunia falsafah akhlak.</p> <p>SKEPTISME: umumnya bermaksud falsafah yg menyatakan ilmu yg pasti terhadap sesuatu hakikat mungkin dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. -tidak mempercayai maklumat melalui pancaindera. tiga jenis pengalaman pancaindera bersifat ilusi: *ilusi garapan pancaindera. *garapan pancaindera bersifat relative menyebabkan berlakunya komplikasi terhadap persepsi seseorang. *halusinasi. -aliran ini bermula pada zaman Yunani. -bagi tradisi falsafah Islam, al-Ghazali adalah tokoh skeptic yg menafikan peranan ilmu melalui hasil daripada pancaindera dan ketaakulan.</p> <p>DEFINISI:</p> <p>FAKTOR KEPERLUAN FALSAFAH</p> <p>-etika bermaksud suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. -penumpuan kepada tingkah laku manusia, samada peribadi,sosial atau politik. -berkaitan dgn setiap bidang kehidupan dan terangkum dlm kajian sains sosial. -perbezaan etika dgn sains sosial: *etika lebih kepada peraturan dan tingkah laku manusia. Manakala sains sosial bersifat deskriptif iaitu mengenai masyarakat atau perlakuan ahli ekonomi. *dari aspek permasalahan,etika lebih kepada maksud konsep seperti baik,benar atau mengkaji permasalahan dbwh suasana baik. Metode ini tidak ada didalam sains sosial. -ia juga menghubungkan antara tingkah laku individu dengan akal. -etika juga diperbincangkan hanya ada dalam tradisi Islam iaitu persoalan akhlak.</p> <p>ETIKA: untuk mencari kehidupan yang baik. -mencari nilai mutlak tentang kebaikan. menyediakan metode yang sesuai dlm membuat keputusan. penyediaan prinsip tingkah laku.</p> <p>FALSAFAH ETIKA</p> <p>ETIKA NORMATIF: -penyediaan prinsip umum mengenai tingkah laku. -menumpukan kepada asas moral yg digabungkan dgn factor rasional dimasukkn dlm sebarang bentuk tindakan, bg kesahihan seseorang.</p> <p>ETIKA ANALITIK: -tumpuan kepada menyelidik dan mengkaji maksud etika yg digunakan dalam etika normative.-menyelidik kepercayaan seseorang terhadap nilai moral secara taakulan samada yg dipercayai oleh pelaku tindakan itu benar atau tidak.</p> <p>TEORI NILAI DLM FALSAFAH ETIKA: - ada lapan(teori teleologi, hedonisme, deontologi, subjektif, objektif, naturalisme, teori bukanNaturalism, Relativisme dan teori absolutisme.</p> <p>FALSAFAH AKHLAK ISLAM: -Empat sumber utk menilai sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ialah melalui al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Qias.</p> <p>PERSOALAN SEMASA FALSAFAH ETIKA: EUTHANASIA -disebut sebagai pembunuhan ihsan. -iaitu kaedah mematikan seseorang tanpa rasa sakit bagi mengurangkan keperitan atau kesakitan yg ditanggung oleh seseorang. -dalam Islam kaedah ini diharamkan kerana termasuk didalam membunuh diri.</p> <p>-Politik berasal daripada perkataan Yunani politicos berkenaan negara, polites warganegara atau negara, polis negara dan politeiea hak warganegara. -menurut Aristotle,politik adalah sebahagian aktiviti manusia yg disifatkannya sebagai haiwan politik dlm sebuah polis yang saling bekerjasama demi mencapai kebahagiaan. -dua aliran kontemporari mengenai makna politik iaitu aliran instrumental mengatakan ia adalah satu cara yg digunakan indivdu mempertahankan perjanjian demi mendapat faedah daripada proses kerjasama dan mengelak diri drpd tidak bekerjasama. -ali...</p>