Selekční efekt

  • Published on
    22-Aug-2014

  • View
    112

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Selekn efekt</p> <p>Ddinost tlesn vky u lid( F. Galton )Generace Odchylky od prmru populace Rodi -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomk -4,0 -2,5 -1,5 -1,0 0 +1,0 +1,5 +2,0 +4,5</p> <p>Odchylka jednotlivch vlastnost se nikdy nepen na potomstvo cel, ale pouze z sti. U potomk snaha o nvrat k prmru populace (genetick homeostzesnaha udret rovnovn stav v populaci). F. Galton zjistil, e u tlesn vky se dd v prmru odchylky (slo ddinosti); nvrat k prmru populace in ( slo regrese). Tyto hodnoty (podle F. Galtona) pro kadou vlastnost i kadou populaci jin.</p> <p>Selekn efekt (selekn pokrok; odezva na selekci; genetick zisk).</p> <p>Kad bod pedstavuje rodiovsk pr a jeho potomstvo; sted prmr stejn u obou generac x = y ; pokud selekce = 0 ; prosted- ob generace stejn. Pozitivn selekce nejlepch rodi: umouje realizaci seleknho efektu</p> <p>x1 .. prmrn uitkovost vybranch rodiovskch pr d odchyl. takto vybranch rodi od prmru y1 (x2) ..prmrn uitkovost jejich potomk G.odchylka tchto potomk od prmru b P/ = 2 = Gr/ d rodie prm. 1) = 2 * = h2 * 0,5 ( dm + df) Pouit: i.standardn selekn diference 2) 3)G</p> <p>d = x1 - x Gr = x2 - x ( y1 - y)</p> <p>G</p> <p>=</p> <p>A</p> <p>* i * rAvlastn uitkovost</p> <p>rA = h</p> <p>G</p> <p>= *i*</p> <p>2</p> <p>P</p> <p>4) rel. = 2 * i = G : fenotyp. smrodatnou odchyl. x( ) = 197 cm ( o.h.) Pklad 2 = 0,3 ; P (s) = 5 cm = 202 cm ()1</p> <p>= 200 cm ()1</p> <p>;</p> <p>rA = h2 = h = 0,55</p> <p>ad1)</p> <p>= * 0,5 ( dm + df) = 0,3 * 0,5 ( 5+3) = 1,2 cm x2 = + G = 197 + 1,2 = 198,2 cmG</p> <p>ad3)</p> <p>G</p> <p>= 2 * i *</p> <p>P</p> <p>= 0,3 * 0,8 * 5 = 1,2 cm</p> <p>;</p> <p>i (ds) = d/s = 4/5 = 0,8 (prm. sel. dif.) ad4) G = 2 * i = G/s = 0,3 * 0,8 = 1,2 / 5 = 0,24( rel.)</p> <p>ad2)</p> <p>G</p> <p>=</p> <p>A</p> <p>* i * rA = 2,75 * 0,8 * 0,55 = 1,2 cm</p> <p>(vpoet aditivn genetick smrodatn odchylky tzn 2.75!!) 5) Gt = G / J = 1,2 / 7 = 0,17 cm t- zpravidla 1 rok J- gener.int. Odhad seleknho efektu je vdy zaten uritou chybou Obdobn jako ( PH) = A * ( 1- r2A ) : n = 2,75 * ( 1- 0,3) : 30= = 0,4 cm n- poet rodi; nap.30</p> <p>= 1,2 cm 1 * 0,4 ( 68% pp) ; ( 95% pp) G = 1,2 cm 3 * 0,4 ( 99% pp)G</p> <p>G</p> <p>= 1,2 cm 2 * 0,4</p> <p>Souhrn .. stanov.G</p> <p>G</p> <p>= 2 * 0,5 ( dm + df) = 2 * d =h* ( rA )A</p> <p>G</p> <p>*i</p> <p>G</p> <p>= 2 * i * i=d/P</p> <p>P</p> <p>;d=i</p> <p>P</p> <p>Odvozen :G</p> <p>= 2 * d =h*h*d/ =h* =h* / A* iA</p> <p>G rel. = 2 * i = G /P</p> <p>P</p> <p>*</p> <p>P</p> <p>P</p> <p>*i*</p> <p>P</p> <p>Gt = G / J t- zpravidla 1 rok</p> <p>2=</p> <p>2</p> <p>A</p> <p>/</p> <p>2</p> <p>P</p> <p>Jak zjistme i ( ds) ? vpoet ( i (ds) = d / tabulky (viz 5. cvi.)P</p> <p>G</p> <p>= h2 * i *</p> <p>P</p> <p>= h2 * d /</p> <p>P</p> <p>*</p> <p>P</p> <p>daje pkladu: h2=0,55, x:140kg, x:160kg, x:150kg, s: 12kg; sA: 8,9kg</p> <p>= 0,55 * 15 / 12 * 12 = 8,25 kg blkov. 2 Pouze relat. sel. efekt: h * i = 0,55 * 1,25 = 0,6875 = GmG G</p> <p>- odhad ; zaten uritou chybou - ta zvis na tech = * ( 1 r2A ) : 10</p> <p>faktorechG A</p> <p>daje naeho sledovn 8,9 * ( 1 0,55) : 10 = 1,89 kg Pp. % 8,25 + - 1 * 1,89 68 8,25 + - 2 * 1,89 95 8,25 + - 3 * 1,89 99,7 ! Pozn.: obdoba A za n 1 Selekn intenzita ( i , ds ) je pmo mrn seleknmu pokroku jestlie p ( in. sel.) d s(i) G Podmnky : 1/Normln rozdlen ( zpravidla ano) 2/Ostr selekn hranice (ne) 3/Nekonen velk populace (tak ne) zejmna testan zazen)</p> <p>Selekn Remontn podl zklad 0,10 0,30 0,50 N=2 0,56 N=10 1,54 1,07 0,74 N=50 1,70 1,14 0,80 N= 1,75 1,16 0,80 Praktick dopad !? Zkrcenm genetickho intervalu urychlme Gt Generan interval uvaovat zvl pro a . Pklad pro skot ( dojnice) vk pi 1. otelen 2,25 roku vk pi poslednm otelen 5,75 roku stedn vk matek pi narozen potomk (2,25 + 5,75) 4 roky Bci zaazeni do testace Potek testace 1,25 roku Doba bezosti 0,75 roku Vk testovanch bk pi nar. 1. telat</p> <p>2,00 roky</p> <p>Konec testace 1,75 roku Doba bezosti 0,75 roku Vk testovanch bk pi nar.posl.telat 2,50 roku 1/2 (2,00 + 2,50) 2,25 roku Generan interval- prmrn vk rodi pi narozen potomk urench pro dal plemenitbu.</p> <p>Pklad na vztah mezi testan kapacitou, hodnotou p a i. Selekce kanc vkrmnost, jaten hodnota. Stanice s nzkou a vysokou testan kapacitou.Kriteria Poet plemennch kanc ( v chovu) Poteba kanc ( ron) Poet vhodnch kanek pro test ( ron) Testan kapacita ( ron) Podl kanek pro testaci vhodnch pro chov ( ron)(20% vyazeno v prbhu testace)</p> <p>Testan kapacita nzk vysok 25 25 10 10 200 200 25 125 80% 80%</p> <p>Ron otestovno kanek vhodnch pro chov Remontn podl (p) Intenzita selekce (i)</p> <p>20 100 10/20=0,5 10/100=0,10 0,80 1,75</p> <p>Intenzita selekce (i) pi vysok textan kapacit je 2x vy; zven testan kapacity 5x zvyuje i 2,2x Vhody staninho a polnho testu. Metody odhadu seleknho pokroku a) kontroln populace</p> <p>Gt = ( Pt- Kt)- ( Po- Ko) / t = ( 250- 170)- ( 190- 160) / 10 = 5 b) Opakov.pipa. stejnch rodi</p> <p>Gt = 2 * ( Pt- St)- (Po- So) / t = 2*(3900-3700)-(3500-3600) / 9 = 66,6 kg c) Realizovan selekce G OB GOB 215 kg .jOB 8r. Bi OKGOK 112 kg .jOK 7,3 MBGMB 240 kg jMB 7,5 Ki MKGMK 33 kg..jMK 4,5 GAR = GOB+ GOK+ GMB+ GMK = 215+112+240+33 jOB+jOK+jMB+jMK 8+7,3+7,5+4,5 = 600/27,3 = 22 kg Ki+1 Bi+1</p> <p>Korelovan selekn pokrok : = bGy/x * Gx by/x genetick regrese (tko se zjiuje); jej nahrazen rGxy x selektovan vlastnost pm, pomocn vl., informanvlastnost nezvisl promnn y korelov.vlastnost ,uitkov vl., nepm vl. zvisle promnn bAy/x= covA(xy)/ Ax2 * Ay / Ay = (covA(xy)/Ax Ay Ax</p> <p>*</p> <p>Ax</p> <p>)*(</p> <p>Ay</p> <p>/</p> <p>Ay</p> <p>)</p> <p>ne krc.</p> <p>= =</p> <p>Px Py</p> <p>*h *hAx</p> <p>Jedn se o odhad aditivn smrodatnch odchylek ( znak x i y ; pomoc h2 a</p> <p>A P</p> <p>) pro</p> <p>.</p> <p>r Gxy = covA(xy) / = rGxy * nebo :</p> <p>* / = +</p> <p>Ay</p> <p>Ay</p> <p>Ax</p> <p>* Gx Ay * ix * rAx * rGxy</p> <p>+) korelace mezi : odhadovanou a skutenou plem. hodn. fenotypem a plem. hodn. u VU = h U = Gy/ Gy = rA(x) / rA(y) * rGxy * i(x) / i(y)U innost</p> <p>Dva ukazatele jaten hodnoty brojlerovch krlk x- iv hmotnost ped porkou p= 0,20 i = 1,40rGxy = 0,82</p> <p>y- hmotnost jaten opracovanho tla</p> <p>x - h2 = 0,40 y - = 0,55</p> <p>h = 0,63 p= 200 A= 126 = 0,74 = 120 = 88,8 Selekn pokrok na zklad iv hmotnosti (x) : Gx = A * i * h = 126 * 1,40 * 0,63 = 111,13g Selekn hmotnost na zklad hmotnosti jaten opracovanho tla (pm selekce) ; (y) : Gy = A * i * h = 88,8 * 1,40 * 0,74 = 91,99g Selekn pokrok v hmotnosti jaten opracovanho tla (y) na zklad selekce iv hmotnosti ped porkou (x). = rGxy * Ay / 111,13 = 64,33g = 64,22gAy Ax</p> <p>* Gx = 0,82 * 88,8 / 126 *</p> <p>* ix * rAx * rGxy = 88,8 * 1,40 * 0,63 * 0,82 =</p> <p>innost nepm selekce : U = Gy / Gy = rA(x) / rA(y) * rGxy = 64,3 / 91,99 = 0,63 / 0,74 * 0,82 = 69,89 % Pozn.: ix = iy Monosti zven G G = h2 * d / J Perspektivn zkrcen generanho intervalu (J) =</p> <p>MOET systm (multiple ovulation and embryo transfer) - zkracovn generanho intervalu s uritou toleranc ke sniovn spolehlivho odhadu plemenn hodnoty krav i bk. Systm juveniln adultn MM MO 3lakt. M 3lakt. M 1lakt. VL 1lakt. M-VS;O-VS 1lakt. VS 1lakt. M-PS; O-PS 1lakt. PS 1lakt. Odhad PH a nsled. Odhad PH a nsled. seselekce vhradn na lekce- pvod,vlast.uit. zklad pvodu. a souroz.;gener.inter.in Gener.inter.- in 1,8r. 3,7 r. Generan interval- kon..p. 6,25r. Nukleus- Stdo, ve kterm jsou soustedna pikov zvata dan populace. Veker (podrobn) KU zde. Ve std se provd opakovan superovulace elitnch krav vetn zskvn embry po elitnch kravch a bcch.</p> <p>= h2 * 0,5 *(dm+df) 300kg= 0,3*0,5(?+0)Gr</p> <p>dm = 2*Gr / h2 = 2*300 / 0,3 = 2000kg 2000 +4000 = 6000 kg; uitkovost plemenka = h2 * (P - ) = 0,3 * (6000-4000)= 600kgjeho plemenn hodnota</p> <p>+)</p> <p>= +M / 2 = 600+0 / 2 = 300kg</p> <p>uitkovost jeho potomstva; nhodn vbr matek</p> <p>2 = Gr / d = Gr / (0,5 * (d+d) = 300 / 0,5* (2000+0)) = 0,3;vpoet ddivosti +) Pp = (Po+PM) / 2 * 2 = (2000+0) / 2) * 0,3 = =300kg; vpoet uitkovosti potomstva pomoc fenotypurodi</p> <p>Populace, ve kter x () = 4000kg mlka Dcery bka k +300kg ; jejich matky - nhodn vbr.</p>