shakespeare živi u školama

  • Published on
    29-Jan-2017

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>www.shakespearelives.org</p><p>#ShakespeareLives</p><p>shakespeareivi u</p><p>kolamaPAKET RESURSA ZA NASTAvNiKE</p></li><li><p>Obrazovni paket Shakespeare ivi kreirali su zajednikim snagama British Council i Royal Shakespeare Company povodom 400. godinjice Shakespeareove smrti koja se obiljeava 2016. godine.</p><p>Obrazovni paket istrauje Shakespearea kao pisca koji i danas govori u ime svih ljudi i naroda, obrauje znaajna pitanja i teme o ljudskom iskustvu, kao i znaenje pojma graanin u 21. stoljeu. Ovaj paket podstie nastavnike i uenike da se pozabave nekim od pitanja, tema i ideja Shakespeareovih drama, te istrae kako i zato su one i dan danas relevantne i aktuelne u naim ivotima, gdje god da ivimo. </p><p>Shakespeareove drame su odigrane nebrojeno puta otkako su napisane, prije vie od 400 godina, a jo uvijek ima toliko razliitih vienja Shakespeareovog djela. Svako vienje naglaava drugaije teme i ideje, a mi se nadamo da ete uivati istraujui one koje prikazujemo u ovom paketu.</p><p> R</p><p>SC. P</p><p>hoto</p><p> by </p><p>Ellie</p><p> Kur</p><p>ttz.</p></li><li><p>Kako koristiti ovaj paket 05</p><p>Savjeti za istraivanje Shakespeareovih djela 06</p><p>Rukovoenje i vlast Da li se voa raa ili postaje? 08</p><p>Porodica i meuljudski odnosi Da li roditelji uvijek znaju najbolje? 14</p><p>Identitet i jednakost Da li se svi ljudi raaju jednaki? 24</p><p>Sudbina i usud Da li ljudi kontroliu vlastitu budunost? 34</p><p>Pravda i pravila Da li bi bez pravila nastao haos? 44</p><p>Uvod u nastavni metod baziran na teatru 52</p><p>divoTA!TiSikoja</p><p>KRoENjE goRoPAdiPRvi iN, dRUgi PRiZoR </p><p> 0, </p><p>UENoSTi,</p></li><li><p>shakespeare je dramski pisac svjetskog znaaja i ovaj paket kolskih resursa, koji British Council proizvodi u saradnji s royal Shakespeare Company, pomoi e mladima u velikoj Britaniji i inostranstvu da proire svoje horizonte. mladi ljudi kroz ovaj novi resurs mogu istraivati vibrantni svijet shakespeareovih drama i o njima otkriti nove spoznaje kroz teme relevantne i 400 godina nakon to su ova djela napisana.</p><p>Sir Ciarn Devane, generalni direktor,British Council</p><p>mi u rsC vjerujemo da shakespeareovo djelo pripada svima i da predstavlja vaan dio nae zajednike kulturne batine: batine kojoj bi svi uenici trebali imati pristup. Nadamo se da e ovaj resurs vaim uenicima omoguiti da istraujui shakespeareova djela otkriju da su neke od kljunih tema i ideja tih djela relevantne i danas, u naim ivotima, i da e im pomoi da razviju dublje razumijevanje samih sebe, ljudi oko sebe i svijeta u kojem ivimo.</p><p>Gregory Doran, umjetniki direktor,Royal Shakespeare Company </p><p>PARTNERi</p><p> RSC</p><p>. Pho</p><p>to b</p><p>y R</p><p>ob</p><p> Fre</p><p>eman</p><p>.</p><p>British Council je britanska internacionalna organizacija za obrazovne mogunosti i odnose u kulturi. Stanovnicima Velike Britanije i drugih zemalja pruamo priliku za sticanje meunarodnog iskustva i irom svijeta gradimo povjerenje meu ljudima.</p><p>Svrha RSC je kreacija prvoklasnih scenskih izvedbi Shakespeareovih djela i prikazivanje tih djela to brojnijoj publici, kako u Stratfordu na rijeci Avon, tako i u Londonu, diljem Velike Britanije i cijelog svijeta. Posebnu panju poklanjamo predstavljanju batine Shakespeareovih djela djeci i mladima, potiui njihov cjeloivotni odnos sa Shakespeareom i pozorinim izvedbama.</p><p>04</p></li><li><p>Ovaj paket je osmiljen da bi nastavnicima irom svijeta pomogao u oivljavanju Shakespeareovih drama i da se potakne uenje kroz nastavni plan i program. Paket je podijeljen u pet kljunih tema: Rukovoenje i vlast, Porodica i meuljudski odnosi, Identitet i jednakost, Sudbina i usud i Pravda i pravila.</p><p>U okviru svake tematske sekcije nai ete irok spektar aktivnosti za uenike u dobi od 7-14 godina. Moete te aktivnosti prilagoditi uzrastu uenika i koristiti ih kao polaznu taku pojedinih asova ili kao elemente projekta koji obuhvata i druge predmete kolskog plana i programa, a koji se moe ostvariti u saradnji s partnerskim kolama u inostranstvu.</p><p>Cijeli paket obuhvata napomene za nastavnike s poticajnim pitanjima, te fokuse uenja, sugestije za aktivnosti i teme za raspravu, odlomke iz drama, poveznice s nastavnim planom i reference na graanske vrijednosti i nazore. Kad koristite odlomke iz drama, prije tampanja moete poveati veliinu slova, da bi uenicima bilo lake itati.</p><p>Dodatni materijali i odlomci iz drama dostupni su na https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/shakespeare-lives gdje moete preuzeti vie kopija paketa na engleskom i velkom jeziku. </p><p>Mnoge ideje i aktivnosti mogue je obraditi u tradicionalnim postavkama uionica. Za neke aktivnosti moe biti potrebno da se stolovi gurnu u stranu ili da se obezbijedi vei prostor, poto su aktivnosti inspirisane stvarnim probama glumaca i reisera RSC.</p><p>Ukoliko niste upoznati s nastavnim metodama baziranim na teatru, ili ih dosad niste koristili pri obradi Shakespeareovih djela, moe vam biti korisno preraditi ideje predloene na kraju ovog paketa. Ovaj zavrni dio se fokusira na Julija Cezara, ali mnoge ovdje zacrtane aktivnosti mogu se prilagoditi za upotrebu u drugim dijelovima ovog resursa. </p><p>Pokuajte sagledati Shakespeareove drame na vie naina. Pogledajte filmsku adaptaciju ili itajte drame u razliitim prevodima; koristite bilo koji pristup koji e Shakespearea pribliiti vaim uenicima. Imajte na umu da je Shakespeare pisao za pozorite njegova su djela osmiljena za izvedbu na sceni, pred publikom. </p><p>Ukoliko ih samo itamo, moemo propustiti dobar dio njihovog arma i zanimljivosti. Preporuujemo da ovaj paket podijelite sa svojim partnerskim kolama, da ga koristite kao polazite za planiranje asova i da kroz Shakespearea ponete istraivati svijet. </p><p>Nakon to isprobate neke od predloenih aktivnosti, moete i svojoj iroj zajednici prikazati program inspirisan Shakespeareom, bez obzira da li se radi o predstavi, govoru, uenikim esejima nastalim tokom obrade pojedinih tema. Razmislite kako biste u ove aktivnosti mogli ukljuiti i svoje partnerske kole. </p><p>Mnotvo ideja za slavljenje i obradu Shakespeareovih djela u kolama i mjesnim zajednicama moete nai na internetskoj stranici RSC: www.rsc.org.uk/education, a meu njima i za tu svrhu posebno ustanovljeni set resursa koji e vam pomoi da postavite vlastitu produkciju Sna Ivanjske noi.</p><p>kakoovAj paket</p><p>KoRiSTiTi</p><p>KLjUobratite panju na ove ikone njima se istiu kljune informacije. ikone olakavaju navigaciju kroz ovaj dokument.</p><p>Kljuna pitanja</p><p>Potrebna nastavna sredstva</p><p>istraite radni listovi za tampanje</p><p>Napomene </p><p>05</p></li><li><p>XX</p><p>Savjete koji slijede RSC nudi na osnovu viegodinjeg iskustva teatarskih proba i izvedbi. Detaljniji pregled o tome kako se ovi i ostali pristupi mogu koristiti u postavci konkretnih djela moete nai u odjeljku Uvod u nastavni metod baziran na teatru.</p><p>Savjeti za nastavnu obradu Shakespearovih djela</p><p>SAvjETiNASTAvNUSHAKESPEARoviHdjela</p><p>oBRAdU</p><p>Dok obraujete Shakespeareova djela, ohrabrujte uenike da razmiljaju kao detektivi. Sve su indicije ve tu, u jeziku, ali se moraju pohvatati malo po malo. U istraivanju indicija uenicima efikasno pomae itanje teksta na nekoliko razliitih naina. Na primjer, ako od uenika zatraite da scenu itaju u parovima leima okrenuti jedan drugom, apatom, doi e do izraaja </p><p>neto bitno drugaije nego u iitavanju kad od uenika zatraite da itaju hodajui i naglaavajui sve rijei koje imaju veze s odreenom temom, kao to je porodica, ili mo. Nemojte se bojati da isti odlomak s uenicima proitate na tri ili etiri razliita naina; uenici e svaki put razumjeti neto novo.</p><p>Igre su neizmjerno fleksibilne i mogu se prilagoditi potrebama praktino svakog teksta na kojem radite. Ako, na primjer, igramo igru Ledena kraljica (Crna maca) jen, dva, tri... onaj iza ijih se lea prikradamo moe biti kralj Duncan. Kad se ta osoba okrene, onaj ko se nije zaledio i na koga ta osoba pokae moe biti Macbethova savjest </p><p>koja glasno izgovara Macbethove misli dok ide prema odajama kralja Duncana. Ledena kraljica (Crna maca) moe biti i, na primjer, Prospero, a ostali uenici mogu biti Caliban i, ako uhvaeni kad se Prospero okrene, izgovarati Moj je ovaj otok. </p><p>Formirajte manje grupe, od tri do pet uenika, za kreiranje scena koje e cijelom razredu omoguiti da istrai glavne likove. Neka grupe kreiraju ive slike, ili zamrznute kadrove, na teme kao to su Kralj i njegovi podanici, Susret triju vjetica ili Vojnici se vraaju iz bitke. To e vam omoguiti predstavljanje kljunih likova </p><p>i situacija jo na poetku drame. Moete grupama zadati i kreaciju ivih slika na osnovu specifinih stihova, to e vam omoguiti da vidite kako razliiti uenici interpretiraju odreene stihove, na primjer: junak Macbeth on doista zasluuje to ime ili dok ga nije rasporio od pupka do eljusti.</p><p>Za kreiranje ivih slika dajte grupama deset sekundi. Taj rok je dovoljno dug da se zadatak obavi, a dovoljno kratak da budete sigurni da djeci nee biti vano s kim </p><p>su u grupi. Pozitivan izazov moe biti i dodatni zahtjev da se taj zadatak obavi bez upotrebe rijei pri dogovoru.</p><p>UENiCi KAo dETEKTivi </p><p>ZANiMLjivE PoKRETAKE AKTivNoSTi ZA iSTRAivANjE gLAvNiH TEMA</p><p>KREiRANjE iviH SLiKA dRAMSKiH LiKovA3</p><p>4</p><p>1</p><p>2</p><p>PoSTAvLjAjTE vREMENSKE RoKovE</p><p> Za </p><p>06</p></li><li><p>XX</p><p>Imajte na umu da je svaka predstava mjeavina injenica i tumaenja. U drami Macbeth, na primjer, tri ene kau Macbethu da e on jednog dana biti kralj, ali od vae interpretacije zavisi kako se one na pozornici pojavljuju, nestaju, kreu i govore. </p><p>Uenici na osnovu svog tumaenja mogu praviti izbore u vezi s postavkom, dizajnom i znaenjem. Niko ne zna </p><p>kako bi trebao izgledati Macbeth, ili kako izgleda duh Banqua. Da li se Banquov duh uopte pojavljuje na sceni takoe je pitanje izbora. Ukoliko smatrate da se on treba pojaviti na sceni, publika moe vidjeti ta je Macbethu u glavi i moe saosjeati s njim; u protivnom publika vidi koliko Macbeth svojim gostima mora djelovati poremeeno.</p><p>Kada uenici shvate da su, na primjer, mnogi od Shakespeareovih savremenika, dakle njegova engleska publika, istinski vjerovali da vilinska populacija moe biti zlurada i da je Ivanjdan potencijalno opasno doba godine kad se otvara portal izmeu ljudskog i vilinskog </p><p>svijeta, njihov rad na Macbethu ili Snu Ivanjske noi moe dobiti novo znaenje. Izazov za nas sastoji se u tome da Shakespeareova djela prikaemo na nain koji na dananju publiku djeluje podjednako snano kao i na onu od prije 400 godina.</p><p>Znamo da djecu intrigira ljepota i struktura Shakespeareovog jezika i da im ne smeta to ne shvataju ba sve to je, u stvari, dio arma. Istraivanje znaenja neobinih rijei i fraza za njih predstavlja uzbudljiv izazov. Ali tekst obraujte u dijelovima primjerene veliine. Na </p><p>primjer, izdvojite desetak redova teksta koji prate narativni luk posebno interesantnog prizora ili solilokvija, omoguite djeci da ih dobro shvate, pa onda uvedite jo teksta, ili im otkrijte ta se kasnije dogaa prelazei na sljedei prizor drame. </p><p>Imajte na umu da se engleski urednici esto ne slau oko znaenja starijih rijei i izraza, kao i da razliiti prevodioci te rijei i izraze razliito prevode na isti jezik; u razredu je uvijek zanimljivije krenuti od zvuka takvih rijei i pustiti </p><p>uenike da razmisle o moguem znaenju umjesto da odmah pribjegnu rjeavanju misterija nalazei znaenje u fusnotama.</p><p>PoTAKNiTE UENiKEdA iNTERPRETiRAjU TEKST </p><p>8</p><p>7</p><p>6</p><p>5</p><p>UKLjUiTE U RAd dRUTvENA i HiSToRijSKA SAZNANjA dA Bi UENiCi MogLi SMjESTiTi djELo U KoNTEKST STvARNog SvijETA</p><p>KoRiSTiTE oRigiNALNi TEKST ALi SE NEMojTE PLAiTi REdigovANjA</p><p>ZAjEdNo iSTRAUjTE jEZiK</p><p>Vie o obrazovnim metodama koje RSC koristi za istraivanje Shakespeareovih djela moete nai na www.rsc.org.uk/education</p><p> R</p><p>SC. P</p><p>hoto</p><p> by </p><p>Ro</p><p>b F</p><p>reem</p><p>an.</p><p>07</p></li><li><p>Ciljevi Istraiti svojstva snanog vostva i djelotvornog govornitva kroz Shakespeareove drame i modernije primjere. itati i razgovarati o stihovima, scenama i govorima iz Shakespeareovih drama, a neke od njih i odglumiti.</p><p>Veze s nastavnim planom i programom Engleski jezik, knjievnost, drama, drutvene nauke</p><p>Graanske vrijednosti i nazori Komunikativnost, saradnja, kreativno i kritiko miljenje.</p><p>Nastavna pomagala Veliki otvoreni prostor za praktini rad, veliki komadi papira, olovke, pristup Internetu, digitalne kamere, kopije odlomaka drama i govor Baraka Obame.</p><p>iN </p><p> PRvi </p><p> R</p><p>SC. P</p><p>hoto</p><p> by </p><p>Kei</p><p>th P</p><p>atti</p><p>son.</p><p>RUKovoENjE vLAST</p><p> i </p><p>Da li se voa raa ili postaje</p></li><li><p>Karakteristike rukovoenja, ubjedljivost javnog nastupa i retorika.</p><p>Za one koji ovu temu ele detaljnije ispitati, na kraju ovog paketa postoji opirnija obrada teme rukovoenja i vlasti kroz nastavni metod baziran na teatru, a na primjeru drame Julije Cezar. Predloeni metod moete koristiti prije, kasnije ili kao dio ove etape rada.</p><p>Uvod</p><p>FoKUS UENjA</p><p>AKTivNoSTi ZA ZAgRijAvANjE</p><p>Uzmite konkretne primjere rukovodilaca u vaoj koli, gradu ili zemlji. Koje ih vjetine odlikuju kao dobre rukovodioce? Kako su se nali na vlasti i kako zadravaju te pozicije?</p><p>Predloite uenicima da razmisle o odgovorima na ova pitanja. Pitajte ih da li znaju neke primjere vladara iz prolosti ili sadanjosti koji su nastali i onih koji su kao takvi roeni?</p><p>Shakespeareove drame su pune likova koji su ili roeni kao vladari, ili su vlast izgubili, ili je pokuavaju osvojiti. Kakva su vrsta voe ovi Shakespeareovi likovi? ta oni preduzimaju u nastojanju da osvoje ili odre vlast? </p><p>Shakespeareove drame esto poinju situacijom u kojoj je normalan poredak stvari poremeen, i gdje se vladari i voe smjenjuju. To znai da su ostali likovi esto prisiljeni da svoje ponaanje promijene vrlo brzo kako bi impresionirali novog vladara i sebe zaitili.</p><p> Pozovite uenike da se slobodno kreu otvorenim prostorom.</p><p> Jednog meu njima odredite da bude voa. Neka ta osoba na glavi nosi krunu i, zavisno od drame koju obraujete, te uenike zovite kralj ili kraljica.</p><p> Ostalim uenicima recite da se pri susretu s voom ponaaju onako kako pretpostavljaju da se treba ponaati prema novom voi. Objasnite im da je ta osoba tek postala voa te da se stoga ne zna kako e pristupiti rukovoenju. Kako e uenici reagovati na novog vou?</p><p> Zaustavite kretanje uenika i upitajte novog vou: Kakvo ti se ponaanje svia? ta ti najvie smeta? Na osnovu tih odgovora ustanovite tri nova pravila za cijeli razred. Ta pravila mogu odraziti to da se novom voi, na primjer, svia kad se ljudi naklanjaju ali ne voli kad se previe smiju i ne eli da mu ljudi prilaze previe blizu ni da ga dodiruju.</p><p> Recite uenicima da se odsad postupa po ovim pravilima, te da shodno njima prilagode ponaanje prema voi; vi pratite kako se mijenja ponaanje u datom prostoru.</p><p> Ponovite ovu vjebu. Ponite od poetka ali za vou odredite drugog uenika, preporuivi mu da smisli neka pravila koja se razlikuju od prethodnih.</p><p> Diskutujte s uenicima o tome kakav je osjeaj u njima probudilo saznanje da se moraju prilagoditi i promijeniti. Da li im je bilo lako shvatiti ta se svia novom voi? Kako su se osjeali za vrijeme smjene vlasti, u razdoblju izmeu jednog i drugog voe?</p><p>Ova aktivnost predstavlja dobar nain za uvoenje pojmova stil rukovoenja i autoritet. U sluaju Shakespeareovih djela Richard II ili Henri IV, Dio I, na primjer, ovo moe biti odlian nain da se uenici potaknu na razmiljanje o tome ta se dogaa kada se na dvoru mijenjaju pravila i dvorani se moraju prilagoditi novom vodstvu. </p><p>Uvodne scene mnogih Shakespeareovih drama esto otkrivaju slina stanja promjene i neizvjesnosti. Ova aktivnost moe se p...</p></li></ul>