sila trenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sila trenja sila trenja sila trenja sila trenja sila trenjadelodelodelo

Text of sila trenja

Sila trenja Ft F Fts Ftd p tF F = Trenje je posljedica privlanih sila meu esticama tijela koja se dodiruju. FF FF Sila trenja je pokretaka sila pri vonji na kotaima i pri hodanju. Koenje pomou diska i ploica Primjer 1: Kolikom najveom akceleracijom moe krenuti automobil ako je faktor trenja izmeu kotaa i ceste 0,4? Rjeenje: = 0,4 a = ? a = mmg =a = g = 0,4 9,81 m s-2 , a = 3,9 m s-2 mFtPrimjer 2: Kolika mora biti najmanja vrijednost faktora trenja da bi se automobil mogao gibati uz brijeg nagiba 30o akceleracijom 0,6 m s-2? Rjeenje: o = 30o a = 0,6 m s-2 = ? 1 gFtFFR = Ft Fg1 2 23 mg mgma = 2 mg mg ma = 3 2 3 2 mg mg ma = + : mg =+3) 2 (mgg a m32gg a += 3 s m 81 , 9s m 81 , 9 s m 6 , 0 22 --2 -2+ = = 0,65 o Primjer 3: Na horizontalnoj podlozi poloeno je tijelo mase 380 g. Kolikom horizontalnom silom moramo djelovati na tijelo da se ono: a) nakon 2 s ubrza do brzine 3 m s-1 b) giba stalnom brzinom? Faktor trenja izmeu tijela i podloge je 0,3. c) Koliku bi brzinu tijelo postiglo za 3 s pod utjecajem sile iz pitanja b) da nema trenja? Rjeenje: FtFFR = F Ft ma = F mg ma + mg = F F = m(a + g) tva =|.|

\| + = gtvm F ||.|

\| + =2 --1s m 81 , 9 3 , 0s 2s m 3kg 380 , 0 FF = 1,69 N a) v = 3 m s-1 F = ? m = 380 g = 0,3 t = 2s = 0,380 kg b) v = konst. F = ? FtFF = Ft , F = mg = 0,3 0,380 kg 9,81 m s-2 , F = 1,12 N c) F = 1,12 N = 0 v = ? FF = ma tvm F = t F t = mv kg 380 , 0s 3 N 12 , 1 = =mFtvv = 8,84 m s-1 : m FR1 = Fg FN FR2 = FN Ft , m1a = m1g FN , m2a = FN -m2g (m1 + m2)a = (m1 m2)g 2 12 1) (m mg m ma+= kg 4 kg 5s m 81 , 9 ) kg 4 2 , 0 kg 5 (-2+ =a = 4,58 m s-2 Primjer 4: Visee tijelo prikazano na slici ima masu 5 kg, a tijelo na vodoravnoj podlozi 4 kg. a) Kolikom se akceleracijom gibaju tijela ako je faktor trenja izmeu tijela i podloge 0,2? b) Kolika je napetost u uetu koje povezuje tijela? Rjeenje: m1 = 5 kg m2 = 4 kg = 0,2 FN FN Fg Ft a) a = ? b) FN = ? m1a = m1g FN FN = m1g - m1a FN = m1 (g a) = 5 kg (9,81 m s-2 4,58 m s-2) FN = 26,15 N Primjer 5: Tijelo pone kliziti niz kosinu nagiba 30o te nakon 50 cm postigne brzinu 2 m s-1. Koliki je faktor trenja izmeu tijela i kosine? Rjeenje: o = 30o 1gF2gF30o 30o 30o gFtFNFFR = Fg1 Ft 232mg mgma =mamg mg =2 23 2 ma mg mg 2 3 = : mg 33) 2 (mga g m = 32ga g = a = ? v2 = 2as sva22=m 0,50 2) s m 2 (2 -1=a = 4 m s-2 3 s m 81 , 9s m 4 2 s m 81 , 92 --2 -2 = = 0,11 , s = 50 cm = 0,50 m , v = 2 m s-1 = ? Zadatak 1: Pri brzini 36 km h-1 voza kamiona iskljui motor i jednolikim koenjem zaustavi kamion za 5 s. Kolika je bila sila koenja, ako je masa kamiona 5 t? Koliki je faktor trenja, ako je podloga horizontalna? Rjeenje: vo = 36 km h-1 = 10 m s-1 = 5000 kg F = ? F = ma a = ? vo = - at : t F = - 10 000 N = ? F = mg : mg mgF= = 0,2 2 -s m 9,81 kg 5000N 000 10=t = 5s m = 5t tvao =tvm Fo =s 5s m 10kg 5000-1 =F = - 10 kN Zadatak 2: Tijelo mase 12 kg poinje se gibati niz kosinu nagiba 10 %, te za 10 s prijee 30 m. a) Kolika je sila trenja? b) Uz koju bi se silu trenja tijelo gibalo jednoliko niz kosinu? Rjeenje: m = 12 kg 10110010= =lht = 10 s s = 30 m 1gFtFFR = Fg1 Ft a) tFlhmg ma =malhmg Ft =) ( alhg m Ft =Ft = ? a = ? 22ats = 22tsa =|.|

\| =22tslhg m Fth l ||.|

\| =22 -) s 10 (m 30 2101s m 81 , 9 kg 12Ft = 4,6 N b) Ft = ? 1gFtFh l Ft = Fg1 lhmg Ft =101s m 9,81 kg 122 - =Ft = 11,8 N Zadatak 3: Kolika bi vuna sila bila potrebna za jednoliko gibanje tijela uz kosinu u sluaju a) i b) iz prethodnog zadatka? Rjeenje: a) Ft = 4,6 N 1gFtFh l Fv = ? vFFv = Fg1 + Ft t vFlhmg F + =N 6 , 4101s m 9,81 kg 122 -+ =Fv = 16,4 N b) Ft = 11,8 N Fv = ? 1gFtFh l vFFv = Fg1 + Ft = Fv = 23,6 N 2Ft = 2 11,8 N Zadatak 4: ovjek vue sanduk mase 10 kg po horizontalnom podu djelujui na njega silom 40 N koja s ravninom poda zatvara kut 30o. a) Kolika je sila trenja izmeu sanduka i poda ako je faktor trenja 0,4? b) Kolika bi bila sila trenja kada bi ovjek odluio gurati sanduk silom jednakog iznosa koja s ravninom poda zatvarakut 30o? Bi li se sanduk pokrenuo? Rjeenje: m = 10 kg Fv Ft = Fp = (Fg Fv) Fh F Fg 30o Ft = 31,24 N |.|

\| =2N 40s m 9,81 kg 10 4 , 02 -|.|

\| =2Fmg Ft o = 30o F = 40 N = 0,4 a) b) Fv Fh F Fg 30o Ft = Fp = (Fg + Fv) |.|

\| + =2Fmg Ft |.|

\| + =2N 40s m 9,81 kg 10 4 , 02 -Ft = 47,24 N 23 FFh =23 N 40 =, Fh = 34,64 N Fh < Ft Sanduk se ne bi pokrenuo.