silabus istorija umjetnosti

  • Published on
    11-Aug-2015

  • View
    242

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>ISTORIJA UMJETNOSTI ISILABUS</p> <p>Ovaj silabus traje 15 nedelja, po dva asa u nedelji. U toku 7. i 14. nedelje predvieni su kolokvijumi koji se polau pismeno. Na kraju, 15. nedelje ispit se polae usmeno.</p> <p>Ciljevi : Razumjevanje bazinih pojmova, podataka i koncepata u domenu istorije u mjetnosti Shvatanje progresa umjetnosti kao fluidni razvoj nedolazeih serija stilova i trendova koji se preklapaju i koji su meusebno zavisni, kao i fenomene istorijskih dogaaja Prepoznavanje bazinih koncepata koji su inherentni za svaki stil i poznavanje najboljih primjera svakog stila</p> <p>Napomena:Za svako predavanje su pobrojani odreen broj umjetnikih djela. U nekim sluajevima predava e prokazati sva pobrojana umjetnika djela, a nekada fokus e se zadrati samo na neka odreena.</p> <p>Primarna literatura:Janson H.W, Istorija umetnosti, 2 vol. B. Vujovi, Istorija umetnosti, Beograd</p> <p>Prva nedeljaUvod u istoriju umjetnosti-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>bazini koncepti, ikonografija, termini i tehnike diskusija ta je umjetnost; esetetika; razlozi i upotreba umjetnosti; lijepe umjetnosti i primjenjene umjetnosti srodne umjetnike tradicije i umjetniki kontinuiteti; ta je umjetniko djelo i ta se podrazumjeva pod umjetnikim vjetinama (koordinacija, imaginacija, kreativnost, originalnost), talentom i stilom vizuelni elementi: linija, boja, svjetlo, kompozicija, forma, prostor ikonografija medijumi terminologija: realizam, naturalizam, iluzionizam, figurativnost, idealizacija, stilizacija,reprezentativno, minijatura, apstraktno tematika: likovi i figure, mitologija, istorija, mrtva priroda, anr- scene, pejsa</p> <p>Druga nedeljaUmjetnicko oblikovni i prikazivacki koncepti kroz istoriju umjetnosti -</p> <p>-</p> <p>prikazivanje - pojam; korelacija sa estetikom i semiologijom centalni elemenat prikazivanja - mimesis koncept formalnog prikazivanja simboliko prikazivanje deskriptivno prikazivanje</p> <p>Preporuena literatura: Hanna Fenichel Pitkin, The concept of representation</p> <p>Trea nedeljaUmjetnost i funkcije umjetnosti -</p> <p>definicije umjetnosti funkcije umjetnosti: nemotivirane i motivirane funkcije umjetnosti nemotivirane funkcije: osnovni ljudski instinkt za harmoniju, balans i ritam; iskustva misterije; ekspresija imaginacije; univerzalna komunikacija; ritualna i simbolika funkcija motivirane funkcije: komunikacija; umjetnost kao zabava; avante-garde ili umjetnost u politikom kontekstu; umjetnost kao psiholoka aktivnost; umjetnost kao socioloki fenomen; umjetnost kao propaganda ili komercijalizam.</p> <p>etvrta nedeljaIdeje o umjetnosti od magijskog do obrednog -</p> <p>slike i skulpture kao magijski predmeti pojava kompozicija u kontekstu rituala plodnosti (pojava nagih ena-boginja plodnosti)</p> <p>-</p> <p>nefunkcionalni razlozi za umjetniku aktivnost: dekorativni i personalno ukraavanje</p> <p>Peta nedeljaRazvoj umjetnosti u praistoriju Periodi: Paleolit (40,000-10,000 p.n.e.), Mezolit (10,000-8,000 p.n.e.) i Neolit (8,000-3,000 p.n.e.) A. Paleolitska i mezolitska umjetnost Osnovni elementi: - akvizacija manuelnih tehnika (izrada pribora, rezbarija, modeliranje, slikanje) - upotreba prirodnih materijala (glina, kamen, pigmenti, drveni ugalj; upotreba ruku i pribora u kreiranju umjetnosti) - peinsko slikarstvo - paleolitska skulptura: vrste otkrivenih predmeta ( ivotinjske figure, ljudi, dekorativni pribor) - preteravanje da bi se naglase vane karakteristike ili koncepti (na primjer-plodnost ) - opservacija prirode - ponovna upotreba istih podruja u peini za slikanje SLIKE: </p> <p>peinsko slikarstvo: komplene cjeline ili detalji ivotinja: Vallon-pontdarc (konji), Altamira (bizoni pokazuju kako formacije prirodnog kamena sugeriraju animalne forme), Lascaux (bikovi) predmeti od gline: Bizon (Ariege)</p> <p>rezbareni predmeti: ivotinje: bizon od irvasovog roga ( La Madeleine); konj od mamutske kosti (Vogelherd); ljudska bia (Villendorfska Venera, Boginja plodnosti iz Cernavoda; ovjek-lav iz HohlensteiStadela; enska glava iz Brassempouy; glava kozorogog bacaa koplja (Ariege) reljefne skulpture: Venera iz Laussela</p> <p>Preporuena literatura: Thomas Powell, Prehistoric Art, NY:Praeger,1966; Paul Bahn, The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art, Cambridge UP, 1998</p> <p>esta nedeljaB. Neolitska i primitivna umjetnost</p> <p>Osnovni elementi: SLIKE neolitski megaliti: menhiri, dolmen iz Karnaca, kromleni (Stonehenge) maske iz Kongoa kultne kue iz Okeanije mermerna glava-idol na Kikladama nastanak prvih naseljenih mjesta i stvaranje neolitske kulture grobni spomnici i svjetita(menhiri, dolmeni i kromle) umjetnost metalnog doba</p> <p>Sedma nedeljaKolokvijum</p> <p>Osma nedeljaBezvremenost Mesopotamija umjetnosti proto-istorije i rane istorije </p> <p>A. Sumero-akadska umjetnost Osnovni elementi: -</p> <p>SLIKE </p> <p>umjetnost lokalnih gradova-drava i njejzini opti trendovi umjetost i arhitektura u slubi teokratije: bogovi (statuete koji sadre boanstvenu prisutnost), oboovatelji (velike oi koji usmeravaju pogled na boga; sklopljene ruke koji evociraju ljudskost prije boanstvenog); zigurat i njegov kompleks (simbolizira svetu planinu; udubljenja i projekcije na spoljnim zidovima, unutranje cele, kriva osovina) (Sumer) grobna dobra i pokopani mrtvac pronalazak klinastog pisma</p> <p>grupa statueta iz Abuovog hrama u Tel Asmari alabasterna enska glava iz Uruka(3500-3000 god.p.n.e.) akadski vladar iz Nanive (2300-2200g.p.n.e.) ziggurat u Dur-Untau</p> <p>Deveta nedeljaB. Asirsko-vivalonska umjetnost Osnovni elementi: - pojava arhitektonskih spomenika palata - prvi sastavljeni zakon- Hamurabijev zakonik - intenzivna izgranja zigurata - nastariji pokuaji reljefnih predstava SLIKE pobednika stela Naram-Sina </p> <p>krilati bik iz Sarganove palate Asurbanipalova palata reljefi Hamurabu prima Zakon od boga Sunca amaa i scena lova iz palate u Nanivi vaza iz Suze</p> <p>Deseta nedeljaC. Persijska umjetnost Osnovni elementi: nedostatak religiozne arhitekture monumentalne palate kreiranje posebnog oblika stuba naglaeni dekorativni elementi u umjetnosti intenzivan razvoj zlatarstva</p> <p>SLIKE Darije i Kserks prilikom audijencije, Persepolis (oko 490g.p.n.e.) Darijeva apandana u Persopolisu krilasti bik sa ljudskim likom</p> <p>Jedanaesta nedeljaBezvremenost umjetnosti proto-istorije i rane istorije Egipat A. Arhitektura Osnovni elementi:-</p> <p>Arhitektura hramova, tombi, kua i palata tehnika mogunost izrade u razliitim materijalima i izrada prirodnih materijala i njihovo oblikovanje u trajnije materijale Kontinuitet kulture, ivota i umjetnosti: ivot poslije smrti Javna/monumentalna versus privatne arhitekture: hramovi glorificiraju boja djela kao put u raj Oblici hramovne arhitekture: tumulus, mastaba , piramida</p> <p>SLIKE </p> <p>Keopsova, Kefrenova i Mikerenova piramida Hram Honsu u Karnaku Amonov hram u Karnaku i hram Ramzesa II u Abu Simbelu</p> <p>Dvanaesta nedeljaB. Skulptura</p> <p>Osnovni elementi:</p> <p>SLIKE </p> <p>Korelacija skulpture sa arhitekturom Frontalna postavljenost i statinost skulpture Realizam u skulpturama Staroga Carstva, idealizacija forme u Srednjem Carstvu, dogmatizam i konvencije Novoga Carstva</p> <p>Narmerova paleta Portret Hesira iz Sakare (oko 2650 g.p.n.e.) Pisar iz Sakare (oko 2400 g.p.n.e.) Mikerin i njegova ena iz Gize Princ Rehotep i njegova ena Nofret(oko 2850 g.p.n.e.)</p> <p>Trinaesta nedeljaC. Slikarstvo Osnovni elementi: Vanost slika: slike, kao rijei, dovode stvari do esencije ivota; zbog toga se pojavlje realizam, opis prirode je znaajan Simbolizam i portreti: mukarci se boje crveno, dok ene uto; jednakost polova; opis pokazije sudbinu Konceptualna priroda slike, red, organizacija prostora: slikarstvo u registrima, voluminoznost i neobinost u ljudskim telima</p> <p>-</p> <p>SLIKE Scene iz lova , zidna slika iz grobnice (oko 1360 g.p.n.e.) Muziarke Tutankamon u lovu</p> <p>etrnaesta nedelja</p> <p>Kolokvijum</p> <p>Petnaesta nedelja</p> <p>Polaganje ispita</p> <p>ISTORIJA UMJETNOSTI IISILABUS</p> <p>Prva nedeljaEgejska umjetnost- Krit i MikenaOsnovni elementi: Jednostavna elegancija Kikladske uglavnom izraene na figurinama i Egejske umjetosti,</p> <p>Minojska umjetnost koja se tipizira prema veselosti i interesu za prirodu Palatni kompleksi, manje jedinstveni od onih u Mesopotamiji, koji slue za administraciju i komercijalne aktivnosti Mikenska umjetnost sadri monumentalnost Kiklopske arhitekture u korelaciji sa finim zlatnim predmetima koji se nalaze u grobovima</p> <p>-</p> <p>Kraljevska prijemna dvorana: velika pravougaona prostorija sa centralnim ognjitem gdje se dolazi kroz otvoreni trijem sa stubovima, koja je postala osnova za razvitak megarona od kojeg e se kasnije razviti grki hram</p> <p>SLIKE </p> <p>Zmijska boginja Palata u Knososu Palata u Festi Bera pamuka akrobata sa bikom Mladi iz povorke vaza sa oktopodom vaza etalica atrijeva grobnica lavlja porta</p> <p>Druga nedeljaAntropomorfija i antropometrija antike grke umjetnosti Periodizacija grke umjetnosti - homerovski period (XI-VIII vek p.n.e.)-</p> <p>arhajski period (VII- VI vek p.n.e.)</p> <p>- klasini period ( V-IV vek p.n.e.) - helenistiki period (IV-I vek p.n.e.)</p> <p>A. Vazno slikarstvo Osnovni elementi:-</p> <p>razvoj razliitih slikarstva</p> <p>umjetnikih</p> <p>tehnika</p> <p>i</p> <p>stilova</p> <p>vaznoga</p> <p>stilovi se menjaju i demonstriraju poveane mogunosti i individualitet umjetnika utjecaji dolaze iz prirode, ali i sa Istoka. Iza apstraktnog stila dolazi klasini koji naglaava balans, ljepotu i proporciju, simetriju, pokret i idealizaciju ljudskog tijela Keramika: poetak sa jednostavnom geometrijskom dekoracijom, kasnije se dodaju ljudske i ivotinjske figure geometrijski stil (1100-700); onda slijede novi motivi sa Istoka:imaginarne ivotinje, spirale, rozete, krilati monstrumi, scene borbi i elja za eksperementisanjem - orijentalizirani stil (700-600) Veliki stepen umjenosti pri izradi u arhainom stilu (600480) Vazno slikarstvo cvjeta do pojave zidnoga slikarstva (oko 450 god.):stil crnih figura i crvenih figura</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>SLIKE </p> <p>Dipilonska vaza (VII vek. P.n.e.) Psijaks, antika amfora iz Dulija, Herakle davi nemejskog lava /oko 525 god.p.n.e.) Kiliks, Pehar lovca ptica Krater, Ganimed sa obruom i petlom Keramiki pehar, Apolon prosipa rtveno vino</p> <p>Trea nedeljaB. ArhitekturaOsnovni elementi: -</p> <p>Razliiti redovi Hramovni plan i vrste hramovne arhitekture Elementi hrama Urbana rjeenja grkih gradova Antiki teatri Sinteza svih grana graditeljstva, slikarstva, skulpture i primjenjene umjetnosti u arhitekturi</p> <p>SLIKE </p> <p>Maloazijski stil (Zevsov hram u Pergamonu; hram Arine Polijas u Prijeni) Atiko-jonski stil (Erehtijon i hram Atine nike na Akropolisu) Korintski stil ( Olimpijon u Atini, Zevsov hram u Atini; Apolonov hram u Miletu)</p> <p>etvrta nedelja</p> <p>C. SkulpturaOsnovni elementi:-</p> <p>Skulptura arhainog perioda pokazuje utjecaje iz Egipta: ukoen stav sa stisnutom pesnicom, jedna noga naprijed, formalna ekspresija(arhajski osmjeh); kubinost figura kurosa i kora</p> <p>-</p> <p>skulptura (slobodna ili arhitektonska) Klasini period pokazuje novi karakteristini element: kontrapposto. Panja na anatomske detalje: umjetnute oi, bronzane trepavice, bakarna usta. elja da se prikae pokret i ljepota, unutranja harmonija u skulpturi Helenistika skulptura naglaava nove proporcije (izdueno tijelo, manja glava), vea koncentracija na realizmu, vie ekspresije, vie nasilja, razliite poze, ekstremno torzo Arhitektonska skulptura: najprije se pojavljuje u arhajskom stilu na pedimentu hramova; vakav visoki reljef omoguava slobodnostojeu skulpturu. Balansirane i postavljene simetrino skulpture na svaku stranu pravougaone prostorije. Pediment klasinog donba je slobodan, frizevi i metope su takoer skulpturirani. Borbe se prikazuju da bi se dolovile mitoloki pojmovi i da podsjete na tekue politike dogaaje, nikako da opisuju aktuelna deavanja (Borba kentaura i lapida je sa ciljem paralele persijskog napada na Grku)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>SLIKE </p> <p>Arhajsko doba (enska figura; Kuros; Kora u dorskom peplosu;Glava Rampin;Hera sa Samosa; Auriga; Kritijev mladi) Klasino doba ( djela Mirona,Polikleta i Fidija) Helenistiko doba (djela Skopasa, Praksitela i Lizipa)</p> <p>Peta nedeljaImperijalna logika rimske umjetnosti A. ArhitekturaNovi koncept u arhitekturi: preferiranje zatvorenog prostora Inovacije u arhitekturi: upotreba betona, kupola i valuta; lukova; bazilika, atrijum</p> <p>-</p> <p>Inovacije u dekoraciji: iroka upotreba mozaika (zidovi, podovi,tavanice); pejsa postaje predmet zidnoga slikarstva Upotreba javnih prostora i mjesta (gradska organizacija, javna skulptura koja glorificira imperatora) Eklektizam u rimskoj arhitekturi, prvenstveno grki i etrurski utjecaj</p> <p>-</p> <p>SLIKE Koloseum u Rimu Rimski akvadukt Karakaline terme Panteon Konstantinov slavoluk</p> <p>esta nedeljaB. Rimska skulptura i slikarstvoOsnovni elementi: Glavna karakteristika kulture je koncentracija na praktine aspekte umjetnosti, pa je u skulpturi i slikarstvu naglaena komponenta osjeaja za red i utilitarizam, ozbiljnost i autoritativnost Tipizacija reljefa prema koncentraciji fugura Identifikuju se etiri tipa slikarstva Portret reflektira interest u realizmu i idealizaciji</p> <p>SLIKE </p> <p>August u mermeru Marko Aurelije Konjanika statueta u Rimu</p> <p>Rimski patricije Aulus metulus Carska porodica reljef Ara Pacis - Oltar mira (13-9) Trajanov stub u Rimu ( 106-113) Darije u bitci kod Isa Persej i Andromeda, slika iz Pompeje (65-70) Portret mlade ene-pjesnikinje Safo iz I veka</p> <p>Sedma nedelja</p> <p>Kolokvijum</p> <p>Osma nedeljaUmjetnost srednjeg vijekaMonoteizam i plotinski koncept kasne antike i ranog srednjeg vijeka</p> <p>A. Ranohrianska umjetnost Osnovni elementi:Adaptacija ranijih motiva, stilova grko-rimskog perioda koji slue u svrhu hrianstva</p> <p>-</p> <p>Najranija hrianska ceremonijala</p> <p>umjetnost</p> <p>u</p> <p>slubi</p> <p>pogrebnih</p> <p>Hrianska ikonografija readaptira pagansku mitologiju i rimski imperijalni simbolizam Razvoj Hristove figure od dobrog pastira/ spasioca i filozofa/uitelja do Hristosa Heliosa i imperijalnog vladara Raja Hrianska zdanja inkorporiraju elemente kunog atrijuma, kapela katakombi, baziliku, prijemnu salu, pravougaoni plan Zapada i centralni plan Istoka;</p> <p>-</p> <p>SLIKE </p> <p>Zidno slikarstvo: Podzemna katakomba Sv. Petra i Marcelina; Mozaik: Rim: Hrist u Uzvienju iz Sante Pudencijane; Lot iz Santa Marije Madore: Ravena:Hrist kao dobar pastir iz Mauzoleja Gala Plaside; apsidni mozaici iz Sv. Apolinare in Klase; mozaik iz San Vitale; Ilustrirani manuskripti: scene iz vatikanskog virgila; scena iz Vienskog Genezisa Pogrebni objekti: sarkofag Juniusa Basusa; sarkofag Dobrog Pastira Zdanja: Rim: bazilika sv. Petra; Santa Konstanca; Santa Pudicienta; Ravena: Gala Plasida</p> <p>Deveta nedeljaB. Umjetnost VizantijeOsnovni elementi: Ravna spoljanost nasuprot bogato dekorirane unutranjosti</p> <p>-</p> <p>Slike sada slue da se obrazuje vjernik, da se objasni hrianska dogma,poruka umjesto emocije trai filizofiju i simbolizam; umjesto realizma slika reflektuje unutranju esenciju koja je iznad svjetovne pojavnosti Solidne forme naglaavaju stav i gestikulaciju na raun naturalizma i iluzionizma, iako opstojavaju ovi stilovi Umjetnost Vizantije na balkanskim teritorijama; njihova specifinost i umjetnike kole</p> <p>-</p> <p>SLIKE...</p>