Sistem Organizovanja Sportske Rekreacije Na Međunarodnom Nivou

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistem Organizovanja Sportske Rekreacije Na Meunarodnom Nivou

Transcript

<p>Sistem organizovanja sportske rekreacije na meunarodnom nivou</p> <p>Sistem organizovanja sportske rekreacije na meunarodnom nivouMentor: Prof. Dr. Muriz Hadzikadunic Student: Elvis BecirovicNa meunarodnom nivou formiran je veliki broj organizacija i oblika djelovanja na podruju sporske rekreacije.Uglavnom postoje dva tipa meunarodnog organizovanja: prvi ine meunarodne organizacije za sportsku rekreaciju i slobodno vrijeme: drugu ine komiteti za sportsku rekreaciju koje osnivaju ve postojee meunarodne sportske i druge organizacije, koje pokuavaju proiriti svoje djelovanje i na podruju sportske rekreacijeDo sada su formirane i djeluju sljedee meunarodne organizacije :-Federation International du Sport pour tus ( FISPT )</p> <p>-European Federation for Company Sport</p> <p>-World Leisure and Recreation Association ( WLRA )</p> <p>-Commitet Sport And Leisure pri CIEPSS ( ICSSPE )</p> <p>- Comite Sportif International du Travall ( CSIT ) -Trim and Fitness International Sport for All association ( TAFIS )- Commitee Sport for All IOC</p> <p>Federation International du Sport pour tus ( FISPT )</p> <p>Meunarodna organizacija sport za svakoga formirana je 1982. godine, sa sjeditem u Strasburu. Ova organizacija okuplja pojedince i kolektive , kao i javne udruge koje ele pomoi u ostvarenju ideje "Sport za sve" kao sredstvo ouvanja zdravlja, zdravog naina ivota ,samoispunjenja i sredstvo povezivanja ljudi iz cijelog svijetaCiljevi ove organizacije su : Organizovanje meunarodnih " Sport za sve " sastanaka u vidu simpozija , konferencija , regionalnih i meunarodnih seminara i kongresa , informativnih sedmica, pustolovnih i sportskih istraivanja , studijskih putovanja , itd. . Organiziranje teajeva i struno usavravanje strunjaka u podruju sporske rekreacije , stvaranje najpovoljnijih uvjeta , tako da ti strunjaci mogu ostvariti svoju zadau , i promovirati ' Sport za sve' programe . Razvoj i podrka u provedbi " Sport za sve " programa ; Stimulisanje" Sport za sve " sponzorstava . Organiziranje dogaaja , sportskih feti, igara, meunarodnih " Sport za sve " putovanja i promoviranje sportskog turizama u cjelini .</p> <p>European Federation for Company SportEuropska federacija za sportsku rekreaciju u preduzeima udruuje specijalizovane organizacije koje razvijaju sportsku rekreaciju u preduzeima. Osnovana je 1962. u Baselu, i dans broji 32 zemlje lanice iz cijele Europe, meu kojima je i Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost federacije je organizovanje Ljetnih i Zimskih festivala ( svake druge godine) .Glavni cilj ove organizacije, jos od samog njenog osnivanja, je bio da ojaaju meuljudske i kulturne odnose zaposlenih radnika, diljem Europe, kroz sport.Glavni instrument za ostvarivanje tog cilja bile su upravo Ljetne i Zimske igre preduzea. </p> <p>World Leisure and Recreation Association( WLRA)Svjetska asocijacija za slobodno vrijeme i rekreaciju,formirana je 1953. godine u New Yorku pod nazivom International Recreation Ass Socialation (IRA), a 1973. godine promjenila je ime u WLRA.Sa vie od 60 godina tradicije ova organizacija angairana je u pruanje tehnike podrske,zagovaranja i istraivake aktivnosti za promicanje rekreacije i slobodne aktivnosti na globalnoj razini kao sto su : organizovanje kongresa diljem svijeta, svake dvije godine, organizovanje World Leisure igara od 2010., organizovanje World Leisure festivala i World Leisure EXPO u Kini.</p> <p>Commitet Sport And Leisure pri CIEPSS ( ICSSPE )Komitet za sport i slobodno vrijeme( ICSSPE ) osnovan je 1964. godine u sastavu CIEPS-a meunarodnog savijeta za nauku u sportu i tjelesnom odgoju UNESCOO-aGlavni ciljevi organizacije su :-Istraivanje i bolje razumjevanje svih aspekata ljudskog kretanja-Edukacija ljudi za bolju kvalitetu ivota-Zastupanje svih prava vezanih za aktivan stil ivota i moralnim vrijednostima koje su svojstvene sportskoj aktivnosti.</p> <p>Comite Sportif International du Travall ( CSIT )Meunarodna komsija sporta radnika formirana je 1946. godine u Briselu sa ciljem da razvija meunarodni sport radnika.Ciljevi organizacije su: - okupiti radnike i amaterske sportske organizacije iz cijeloga svijeta i podsticati stvaranje novih organizacija- suraivati sa drugim organizacijama sa istim ciljevima i vrijednostima- promovirati sve aktivnosti koje imaju za cilj privui to vei broj ljudi da se bave sportskim aktivnostima, bez obzira na njihovu dob, pol i tjelesno stanje, a sve u cilju poboljanja kvaliteta ivota</p> <p>Aktivnosti:</p> <p>-Organizovanje CSIT prvenstava ( svake druge godine, uz uee radnika i ametera iz zemalja lanica organizacije. Prisutni sportovi su : atletika koarka, fudbal, odbojka na pjesku, ah, hrvanje, gimnastika, dudo, plivanje, stoni tenis ,tenis, odbojka. )</p> <p>-organiziranja sportskih sveanosti, natjecanja, sportskih i kulturnihmanifestacija, posebno u oblasti sporta za sve, sporta unutar radnih mjesta i sporta za slobodno vrijeme</p> <p>-organiziranje predavanja i seminara za edukaciju i usavravanje vodstva, supervizora i trenera</p> <p>6 Trim and Fitness International Sport for All association ( TAFIS )</p> <p>Rad ove organizacije poeo je 1960. godine kao poluredovito meunarodno okupljanje pojedninih osoba zainteresovanih za tjelesno vjebanje i fitnes, pod nazivom Trim and Fitnes. Pojam 'sport za sve' tada je bio malo poznat.1991. godine TAFISA ( trim i fitnes, meunarodna asocijacija sport za sve) je slubeno registrovana u Frankurtu u Njemakoj.</p> <p>TAFISA programi i dogaaji ukljuuju:</p> <p>TAFISA svjetski dan etnje ( odrava se svakog prvog vikenda u Oktombru. Uestvuje preko 12 miliona ljudi irom planete, razliitog doba, spola, profesije, a sve u cilju promovisanja pozitivnih efekata bavljenja fizikom aktivnosti. )TAFISA svjetski dan natjecanja ( je prijateljsko meunarodno natjecanje 'sporta za sve' gdje se lokalne zajednice u cjelom svijetu takmie jedne protiv drugih. Dogaaj je zabavan i stvara svijest i entuzijazam za fiziki aktivan ivot. Od svog osnivanja 1991. TAFISA svjetski dan natjecanja je postao veoma popularan u cijelom svijetu i svake godine sve je vie uesnika i gradova domaina. )</p> <p>Commitee Sport for All IOCKomitet sport za svakog osnovan je 1983 godine, kojeg je forimirao meunarodni olimpijski komitet, kao odgovor na sve vei interes u sportskoj praksi i razvoju trenda zdravlja / fitnessa i tjelesne aktivnosti .Najvaniji cilj komiteta je potaknuti i poduprijeti razvoj rekreativnog sporta ,te ukazivanje na zdravstvene i socijalne koristi koje mogu stei svi lanovi drutva kroz redovite tjelesne aktivnosti </p> <p>Jedno od osnovnih naela komiteta je to da je sport ljudsko pravo svakog pojedinca, bez obzira na rasu, drustvenu klasu, pol i dob</p>