Sistem Organizovanja Sportske Rekreacije Na Međunarodnom Nivou

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistem Organizovanja Sportske Rekreacije Na Meunarodnom Nivou

Transcript

Sistem organizovanja sportske rekreacije na meunarodnom nivou

Sistem organizovanja sportske rekreacije na meunarodnom nivouMentor: Prof. Dr. Muriz Hadzikadunic Student: Elvis BecirovicNa meunarodnom nivou formiran je veliki broj organizacija i oblika djelovanja na podruju sporske rekreacije.Uglavnom postoje dva tipa meunarodnog organizovanja: prvi ine meunarodne organizacije za sportsku rekreaciju i slobodno vrijeme: drugu ine komiteti za sportsku rekreaciju koje osnivaju ve postojee meunarodne sportske i druge organizacije, koje pokuavaju proiriti svoje djelovanje i na podruju sportske rekreacijeDo sada su formirane i djeluju sljedee meunarodne organizacije :-Federation International du Sport pour tus ( FISPT )

-European Federation for Company Sport

-World Leisure and Recreation Association ( WLRA )

-Commitet Sport And Leisure pri CIEPSS ( ICSSPE )

- Comite Sportif International du Travall ( CSIT ) -Trim and Fitness International Sport for All association ( TAFIS )- Commitee Sport for All IOC

Federation International du Sport pour tus ( FISPT )

Meunarodna organizacija sport za svakoga formirana je 1982. godine, sa sjeditem u Strasburu. Ova organizacija okuplja pojedince i kolektive , kao i javne udruge koje ele pomoi u ostvarenju ideje "Sport za sve" kao sredstvo ouvanja zdravlja, zdravog naina ivota ,samoispunjenja i sredstvo povezivanja ljudi iz cijelog svijetaCiljevi ove organizacije su : Organizovanje meunarodnih " Sport za sve " sastanaka u vidu simpozija , konferencija , regionalnih i meunarodnih seminara i kongresa , informativnih sedmica, pustolovnih i sportskih istraivanja , studijskih putovanja , itd. . Organiziranje teajeva i struno usavravanje strunjaka u podruju sporske rekreacije , stvaranje najpovoljnijih uvjeta , tako da ti strunjaci mogu ostvariti svoju zadau , i promovirati ' Sport za sve' programe . Razvoj i podrka u provedbi " Sport za sve " programa ; Stimulisanje" Sport za sve " sponzorstava . Organiziranje dogaaja , sportskih feti, igara, meunarodnih " Sport za sve " putovanja i promoviranje sportskog turizama u cjelini .

European Federation for Company SportEuropska federacija za sportsku rekreaciju u preduzeima udruuje specijalizovane organizacije koje razvijaju sportsku rekreaciju u preduzeima. Osnovana je 1962. u Baselu, i dans broji 32 zemlje lanice iz cijele Europe, meu kojima je i Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost federacije je organizovanje Ljetnih i Zimskih festivala ( svake druge godine) .Glavni cilj ove organizacije, jos od samog njenog osnivanja, je bio da ojaaju meuljudske i kulturne odnose zaposlenih radnika, diljem Europe, kroz sport.Glavni instrument za ostvarivanje tog cilja bile su upravo Ljetne i Zimske igre preduzea.

World Leisure and Recreation Association( WLRA)Svjetska asocijacija za slobodno vrijeme i rekreaciju,formirana je 1953. godine u New Yorku pod nazivom International Recreation Ass Socialation (IRA), a 1973. godine promjenila je ime u WLRA.Sa vie od 60 godina tradicije ova organizacija angairana je u pruanje tehnike podrske,zagovaranja i istraivake aktivnosti za promicanje rekreacije i slobodne aktivnosti na globalnoj razini kao sto su : organizovanje kongresa diljem svijeta, svake dvije godine, organizovanje World Leisure igara od 2010., organizovanje World Leisure festivala i World Leisure EXPO u Kini.

Commitet Sport And Leisure pri CIEPSS ( ICSSPE )Komitet za sport i slobodno vrijeme( ICSSPE ) osnovan je 1964. godine u sastavu CIEPS-a meunarodnog savijeta za nauku u sportu i tjelesnom odgoju UNESCOO-aGlavni ciljevi organizacije su :-Istraivanje i bolje razumjevanje svih aspekata ljudskog kretanja-Edukacija ljudi za bolju kvalitetu ivota-Zastupanje svih prava vezanih za aktivan stil ivota i moralnim vrijednostima koje su svojstvene sportskoj aktivnosti.

Comite Sportif International du Travall ( CSIT )Meunarodna komsija sporta radnika formirana je 1946. godine u Briselu sa ciljem da razvija meunarodni sport radnika.Ciljevi organizacije su: - okupiti radnike i amaterske sportske organizacije iz cijeloga svijeta i podsticati stvaranje novih organizacija- suraivati sa drugim organizacijama sa istim ciljevima i vrijednostima- promovirati sve aktivnosti koje imaju za cilj privui to vei broj ljudi da se bave sportskim aktivnostima, bez obzira na njihovu dob, pol i tjelesno stanje, a sve u cilju poboljanja kvaliteta ivota

Aktivnosti:

-Organizovanje CSIT prvenstava ( svake druge godine, uz uee radnika i ametera iz zemalja lanica organizacije. Prisutni sportovi su : atletika koarka, fudbal, odbojka na pjesku, ah, hrvanje, gimnastika, dudo, plivanje, stoni tenis ,tenis, odbojka. )

-organiziranja sportskih sveanosti, natjecanja, sportskih i kulturnihmanifestacija, posebno u oblasti sporta za sve, sporta unutar radnih mjesta i sporta za slobodno vrijeme

-organiziranje predavanja i seminara za edukaciju i usavravanje vodstva, supervizora i trenera

6 Trim and Fitness International Sport for All association ( TAFIS )

Rad ove organizacije poeo je 1960. godine kao poluredovito meunarodno okupljanje pojedninih osoba zainteresovanih za tjelesno vjebanje i fitnes, pod nazivom Trim and Fitnes. Pojam 'sport za sve' tada je bio malo poznat.1991. godine TAFISA ( trim i fitnes, meunarodna asocijacija sport za sve) je slubeno registrovana u Frankurtu u Njemakoj.

TAFISA programi i dogaaji ukljuuju:

TAFISA svjetski dan etnje ( odrava se svakog prvog vikenda u Oktombru. Uestvuje preko 12 miliona ljudi irom planete, razliitog doba, spola, profesije, a sve u cilju promovisanja pozitivnih efekata bavljenja fizikom aktivnosti. )TAFISA svjetski dan natjecanja ( je prijateljsko meunarodno natjecanje 'sporta za sve' gdje se lokalne zajednice u cjelom svijetu takmie jedne protiv drugih. Dogaaj je zabavan i stvara svijest i entuzijazam za fiziki aktivan ivot. Od svog osnivanja 1991. TAFISA svjetski dan natjecanja je postao veoma popularan u cijelom svijetu i svake godine sve je vie uesnika i gradova domaina. )

Commitee Sport for All IOCKomitet sport za svakog osnovan je 1983 godine, kojeg je forimirao meunarodni olimpijski komitet, kao odgovor na sve vei interes u sportskoj praksi i razvoju trenda zdravlja / fitnessa i tjelesne aktivnosti .Najvaniji cilj komiteta je potaknuti i poduprijeti razvoj rekreativnog sporta ,te ukazivanje na zdravstvene i socijalne koristi koje mogu stei svi lanovi drutva kroz redovite tjelesne aktivnosti

Jedno od osnovnih naela komiteta je to da je sport ljudsko pravo svakog pojedinca, bez obzira na rasu, drustvenu klasu, pol i dob