Sistemul nervos prezentare generala

 • Published on
  29-Dec-2015

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

article

Transcript

 • .I

  O Sistemul nervosperiferic cuprindeperechi de nervi cese ramifica din siste-mul nervos central.Rolul lor este trans-miterea informa1iilorde la mu~chi, respec-tiv organele de sim1spre sistemul nervoscentral, de exemplude la nivelul ochiuluila cel al creieruluijonglerului.O Celulele nervoa-se sunt celule desti-nate transmiterii im-pulsurilor. Sunt com-puse dintr-un corpcelular ~i din prelun-girile acestuia. Anu-mite celule nervoase

  ~ transmit excitatiile~ organelor de si;"tE altele transmit co- menzile creierului si~ .

  ale maduvei spinarii,~ iar altele realizeazaw~ legaturi intre celulele~ senzoriale ~i motorii.

  Sistemul nervos ne controleaziiactivitatea de 1a o mi~care 1aalta -totu~ fiirii exceptie.Sistemul nervos este cea maicomplexii ~i cea mai impor-tantii ret;ea de control ~i dedistributie a. informatii1or.

  modificarea cWmic~ a mediului inconjurator saulipsa de oxigen, toti ace~ti factori le pot dete-riora. Deteriorarea celulei ne1Voase poate aveaconsecinte grave, deoarece celulele distruse nuse refac niciodat:l. Sistemul ne1Vos are dou~p~rti importante, cu efecte reciproce: sistemulne1Vos central, care cuprinde creierul ~i m~duvaspin~rii ~i sistemul ne1Vos periferic, ce cuprinde

  totul in afarn de tesutul nelVos din sistemulcentral.

  Sistemul periferic are doua componenteimportante: sistemul nelVos somatic ~i celvegetativ.

  O sarcina importanta a sistemului nelVossomatic este adunarea informatilor de laorganele de simt ~i transmiterea lor la sistemul

  F :lr:l sistem nervos nu exist:l auz ~ivedere, nu este durere ~i bucurie, dar nusunt nici mi~c:lri coordonate, ar fi de

  neinchipuit reglarea unor functii fiziologice cadigestia sau respii-atia, fM:l s:l mai vorbimdespre importanta memoriei ~i a lu:lrii dedecizii, despre sentimente, afectivitate,gandire ~i vorbire.

  pa~ile sistemului nervosElementele de bazil ale sistemului nervos suntcelulele nervoase, numite neuroni, In nurru1r demai multe milioane, care impanzesc tot organis-mul uman aserruln:ltor unor conductori dintr-unaparat electric complicat. Rolullor este de a pri-mi informatii dintr-un anumit punct al organis-mului ~i de a transfera aceste informatii altor ce-lule nervoase care s:l dec~ze o anumit:lreactie, de exemplu, contractia anumitor grupurimusculare.

  Celulele nervoase sunt sensibile la stimuliiexteriori: leziuni mecanice, infectii, presiune,

  13

 • este sustinerea unor reflexe simple prln acelecelule ne1VOaSe care parcurg un drum scurt insus sau in jos in maduva, ~i de asemenea inter-neuronii care rea1izeaza O legatura apropiat:1 in-tre celulele ne1Voase, senzitive ~i motorii. Deexemplu, daca din intamplare mana noastraatinge plita incinsa, receptorii sensibilit:1tii dure-

  rrulduva spinarii, iar la capatul lor cel rnaiindepartat de creier intra in legatura cu celulelesau fibrele senzitive ~i motorii ale sistemuluinervos periferic. Prin golul dintre doua celule -prin ~a numita sinapsa -impulsurile trec cuajutorul unor substante chimice, denumite me-diatori chimici. in al doilea rand, rolul rrulduvei

  roase prin fibrele senzitive transmit infOm1atia inmaduva spinarii. O parte din aceas~ infom1atieeste transrnisa prin inter-neuronil corespun-~tori la nervul care coordone~ rni$carea mai-nil $i a bratului $i in mod "automat" retragemmana. Cealal~ parte a infom1atiilor primite dinreceptorii durerii prin intermediul inter-neu-

  1';

 • SISTEMUL NERVOS

  ronilor ajung la nervii care regleaz~ ~c~rile ga-tului, declamand ~carea autorna~ a capuluiin directia locului unde s-a declan$at durerea, insfa~it, inforrnatia ajunge in creier unde se COn$-tientizeaz:l sensibilitatea tenllicl ~i dureroas~,

  CreierulCreierul are trei p~rti principale: trunchiulcerebral, af1at in prelungirea m~duvei s'pirulriipe care se allii cele dou~ emisfere cerebrale,creierul mare (cerebrum), locul gandiriicon$tiente ialsub cele dou~ emisfere, in spate,se g~se~te a treia parte, creierul mic(cerebellum),

  De~i multi nervi senzitivi se tenniru1 lanivelul creierului ~i multi nervi motori pomescde aici, totu~i rnajoritatea celulelor din creiersunt inter-neuroni Cu rol in flltrar~a, a!lalizarea~i depozitarea inforrnatiilor, Un rol important aIcreierului este p~strarea inforrnatiilor sosite de laorganele de simt, Creierul poate readuce rnaitarziu aceste inforrnatii pentru a fi folosite inluarea de decizii, De exemplu durerea resimti~la atingerea plitei incinse intrn in memorie ~ieste readus~ ori de cate ori ne gandim s:latingem sau s:l nu atingem plita,

  Limbajul ~i luarea de deciziiActivitati1e con$tiente ale creierului au loc lanivelul scoartei cerebrale, "stratul" exterior aIcreierului, Anumite parti ale scoartei cerebraleiau parte la transformarea In simturi ainforrnatiilor transmise de organele de simt,altele coordoneaz:l voibirea, iar altele au un rolIn coordonarea mi~carilor prin centrelemotoare,

  Scoarta cerebrala cuprinde pe lang~ centrelemotoare, senzoriale, centrul 1imbajului, altezone legate intre ele prin milioanele de celulenervoase, zone care sunt in stcins~ leg~tur;l cu

  ]0 Corpu.l omenesc 6 -REFLEXE ~I REPLICA DE EXCITA11E Corpulomenesc 11 ~ COORDONAREA ~I REGLAREA MI~CARII

  gandirea, cu simturile ~i cu luarea de decizii. O Sistemul nervos periferic are doua com-Creierul mic se afla in imediata apropiere a ponente principale: sistemul nervos somaticernisferelor cerebrale, este cuplat de trunchiul ~i vegetativ. Pentru activita,ile dorite, de e-cerebral ~i in primul cind are rol in coordonarea xemplu pentru a merge cu bicicleta, principa-mi~arilor. Coordoneaza independent de vointa lul raspunzator este sistemul nervos somatic.noastra acele grupuri musculare care au rol intinuta ~i in echilibrul corpului; creierul mic -ni~te radacini subtiri -pomesc in numar rnareprin colaborare cu zonele motorii ale ni~te fibre subtiri, numite dendrite. in afara loremisferelor cerebrale --are rol central in din corpul celulei se intinde o prelungire rnaicoordonarea !Di,'!c:lrilor. rnare, numita axon, care la capatul opus fata de

  Trunchiul cerebral prin diferitele stnicturi are corpul celular, se imparte in multe ramuri ~imulte roluri fiziologice: "centrele" reglarii fiecare ramura se tennina intr-o "maciuca"activitatii plamanilor, inimii, ~i reglarea nervoasa terminala.a vaselor sanguine. Anumite parti ale. ..trunchiului cerebral functioneaza ca ni~te statii Transmlterea.lmp~lsurI19r .Cl.Jde transmitere a diferitelor impulsuri sosite din aJutorul medlatorllor chlmlclmaduva spinarii ~i creier. Una din pal1ile cele Fiecare maciuca terminala se apropie demai mici ale trunchiului cerebral este dendrita aItei celule nervoase, dar nu o atinge inhipotalamusul, care este centrul honnonal ~i al totalitate, formand sinapsa. Cu ajutorul unorreglarii tennice. substante chimice de transmitere -neuro

  transmitatori -impulsurile "trec" dintr-o parte aCelulele nervoase sinapsei in aIta. cand excitatia atinge maciuca

  Celulele nervoase au un rol atat de important in tenninala din axon, in anumite conditii poatefunctionarea intregului sistem nervos, incat "sari" sinapsa ~i i~i continua drumul prinnecesita sa ne ocupam rnai indeaproape de dendritele celulei nervoase vecine.aceste celule. Pentru sustinerea activitatii sistemului nervos

  Tesutul nu este compus nurnai din celule central este nevoie de mult oxigen ~i substantenervoase, ci. ~i din celule gliale (neuroglia nutritive, adica de o bogata circulatie sanguina.inseamna "lipiciul nervului"), care apara, in afara de asta creierul ~i maduva spinarii sunthranesc ~i sprijina celula nervoasa. Celulele aparate ~i prin anatomia lor: creierul aparat denervoase se pot inmulti, ~i pentru a avea o viata craniu, maduva spinarii de coloana vertebrala.lunga, au rnare nevoie de aceste "celule de in al doilea cind, atat creierul cat ~i maduva

  ~ ajutor". Daca o celula nervoasa este distrusa spinarii sunt aparate de trei straturi de pielita~ prin lezaresau boa1a, nu va fi inlocuita niciodata fibroasa numita meninge. Cavitati1e interioare

  de o aIta celu1a nervoasa. ale creierului ~i ale maduvei spinarii suntO Dupa na~tere, celulele sistemului Celulele nervoase sunt foarte diferite, dar umplute cu un lichid denumit lichidulnervos pot cre~te in timp, dar nu se pot structura lor de baza este identica: au un nucleu cefalorahidian, care are un rol de a amortizainmul'i, de aceea sunt de neinlocuit. .aflat in centrul corpului celulei, de unde -ca traurnatismele provocate din exterior.