Sistemul nervos prezentare generala

  • Published on
    29-Dec-2015

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

article

Transcript

<ul><li><p>.I</p><p>O Sistemul nervosperiferic cuprindeperechi de nervi cese ramifica din siste-mul nervos central.Rolul lor este trans-miterea informa1iilorde la mu~chi, respec-tiv organele de sim1spre sistemul nervoscentral, de exemplude la nivelul ochiuluila cel al creieruluijonglerului.O Celulele nervoa-se sunt celule desti-nate transmiterii im-pulsurilor. Sunt com-puse dintr-un corpcelular ~i din prelun-girile acestuia. Anu-mite celule nervoase</p><p>~ transmit excitatiile~ organelor de si;"tE altele transmit co- menzile creierului si~ .</p><p> ale maduvei spinarii,~ iar altele realizeazaw~ legaturi intre celulele~ senzoriale ~i motorii.</p><p>Sistemul nervos ne controleaziiactivitatea de 1a o mi~care 1aalta -totu~ fiirii exceptie.Sistemul nervos este cea maicomplexii ~i cea mai impor-tantii ret;ea de control ~i dedistributie a. informatii1or.</p><p>modificarea cWmic~ a mediului inconjurator saulipsa de oxigen, toti ace~ti factori le pot dete-riora. Deteriorarea celulei ne1Voase poate aveaconsecinte grave, deoarece celulele distruse nuse refac niciodat:l. Sistemul ne1Vos are dou~p~rti importante, cu efecte reciproce: sistemulne1Vos central, care cuprinde creierul ~i m~duvaspin~rii ~i sistemul ne1Vos periferic, ce cuprinde</p><p>totul in afarn de tesutul nelVos din sistemulcentral.</p><p>Sistemul periferic are doua componenteimportante: sistemul nelVos somatic ~i celvegetativ.</p><p>O sarcina importanta a sistemului nelVossomatic este adunarea informatilor de laorganele de simt ~i transmiterea lor la sistemul</p><p>F :lr:l sistem nervos nu exist:l auz ~ivedere, nu este durere ~i bucurie, dar nusunt nici mi~c:lri coordonate, ar fi de</p><p>neinchipuit reglarea unor functii fiziologice cadigestia sau respii-atia, fM:l s:l mai vorbimdespre importanta memoriei ~i a lu:lrii dedecizii, despre sentimente, afectivitate,gandire ~i vorbire.</p><p>pa~ile sistemului nervosElementele de bazil ale sistemului nervos suntcelulele nervoase, numite neuroni, In nurru1r demai multe milioane, care impanzesc tot organis-mul uman aserruln:ltor unor conductori dintr-unaparat electric complicat. Rolullor este de a pri-mi informatii dintr-un anumit punct al organis-mului ~i de a transfera aceste informatii altor ce-lule nervoase care s:l dec~ze o anumit:lreactie, de exemplu, contractia anumitor grupurimusculare.</p><p>Celulele nervoase sunt sensibile la stimuliiexteriori: leziuni mecanice, infectii, presiune,</p><p>13</p></li><li><p>este sustinerea unor reflexe simple prln acelecelule ne1VOaSe care parcurg un drum scurt insus sau in jos in maduva, ~i de asemenea inter-neuronii care rea1izeaza O legatura apropiat:1 in-tre celulele ne1Voase, senzitive ~i motorii. Deexemplu, daca din intamplare mana noastraatinge plita incinsa, receptorii sensibilit:1tii dure-</p><p>rrulduva spinarii, iar la capatul lor cel rnaiindepartat de creier intra in legatura cu celulelesau fibrele senzitive ~i motorii ale sistemuluinervos periferic. Prin golul dintre doua celule -prin ~a numita sinapsa -impulsurile trec cuajutorul unor substante chimice, denumite me-diatori chimici. in al doilea rand, rolul rrulduvei</p><p>roase prin fibrele senzitive transmit infOm1atia inmaduva spinarii. O parte din aceas~ infom1atieeste transrnisa prin inter-neuronil corespun-~tori la nervul care coordone~ rni$carea mai-nil $i a bratului $i in mod "automat" retragemmana. Cealal~ parte a infom1atiilor primite dinreceptorii durerii prin intermediul inter-neu-</p><p>1';</p></li><li><p>SISTEMUL NERVOS</p><p>ronilor ajung la nervii care regleaz~ ~c~rile ga-tului, declamand ~carea autorna~ a capuluiin directia locului unde s-a declan$at durerea, insfa~it, inforrnatia ajunge in creier unde se COn$-tientizeaz:l sensibilitatea tenllicl ~i dureroas~,</p><p>CreierulCreierul are trei p~rti principale: trunchiulcerebral, af1at in prelungirea m~duvei s'pirulriipe care se allii cele dou~ emisfere cerebrale,creierul mare (cerebrum), locul gandiriicon$tiente ialsub cele dou~ emisfere, in spate,se g~se~te a treia parte, creierul mic(cerebellum),</p><p>De~i multi nervi senzitivi se tenniru1 lanivelul creierului ~i multi nervi motori pomescde aici, totu~i rnajoritatea celulelor din creiersunt inter-neuroni Cu rol in flltrar~a, a!lalizarea~i depozitarea inforrnatiilor, Un rol important aIcreierului este p~strarea inforrnatiilor sosite de laorganele de simt, Creierul poate readuce rnaitarziu aceste inforrnatii pentru a fi folosite inluarea de decizii, De exemplu durerea resimti~la atingerea plitei incinse intrn in memorie ~ieste readus~ ori de cate ori ne gandim s:latingem sau s:l nu atingem plita,</p><p>Limbajul ~i luarea de deciziiActivitati1e con$tiente ale creierului au loc lanivelul scoartei cerebrale, "stratul" exterior aIcreierului, Anumite parti ale scoartei cerebraleiau parte la transformarea In simturi ainforrnatiilor transmise de organele de simt,altele coordoneaz:l voibirea, iar altele au un rolIn coordonarea mi~carilor prin centrelemotoare,</p><p>Scoarta cerebrala cuprinde pe lang~ centrelemotoare, senzoriale, centrul 1imbajului, altezone legate intre ele prin milioanele de celulenervoase, zone care sunt in stcins~ leg~tur;l cu</p><p>]0 Corpu.l omenesc 6 -REFLEXE ~I REPLICA DE EXCITA11E Corpulomenesc 11 ~ COORDONAREA ~I REGLAREA MI~CARII</p><p>gandirea, cu simturile ~i cu luarea de decizii. O Sistemul nervos periferic are doua com-Creierul mic se afla in imediata apropiere a ponente principale: sistemul nervos somaticernisferelor cerebrale, este cuplat de trunchiul ~i vegetativ. Pentru activita,ile dorite, de e-cerebral ~i in primul cind are rol in coordonarea xemplu pentru a merge cu bicicleta, principa-mi~arilor. Coordoneaza independent de vointa lul raspunzator este sistemul nervos somatic.noastra acele grupuri musculare care au rol intinuta ~i in echilibrul corpului; creierul mic -ni~te radacini subtiri -pomesc in numar rnareprin colaborare cu zonele motorii ale ni~te fibre subtiri, numite dendrite. in afara loremisferelor cerebrale --are rol central in din corpul celulei se intinde o prelungire rnaicoordonarea !Di,'!c:lrilor. rnare, numita axon, care la capatul opus fata de</p><p>Trunchiul cerebral prin diferitele stnicturi are corpul celular, se imparte in multe ramuri ~imulte roluri fiziologice: "centrele" reglarii fiecare ramura se tennina intr-o "maciuca"activitatii plamanilor, inimii, ~i reglarea nervoasa terminala.a vaselor sanguine. Anumite parti ale. ..trunchiului cerebral functioneaza ca ni~te statii Transmlterea.lmp~lsurI19r .Cl.Jde transmitere a diferitelor impulsuri sosite din aJutorul medlatorllor chlmlclmaduva spinarii ~i creier. Una din pal1ile cele Fiecare maciuca terminala se apropie demai mici ale trunchiului cerebral este dendrita aItei celule nervoase, dar nu o atinge inhipotalamusul, care este centrul honnonal ~i al totalitate, formand sinapsa. Cu ajutorul unorreglarii tennice. substante chimice de transmitere -neuro</p><p>transmitatori -impulsurile "trec" dintr-o parte aCelulele nervoase sinapsei in aIta. cand excitatia atinge maciuca</p><p>Celulele nervoase au un rol atat de important in tenninala din axon, in anumite conditii poatefunctionarea intregului sistem nervos, incat "sari" sinapsa ~i i~i continua drumul prinnecesita sa ne ocupam rnai indeaproape de dendritele celulei nervoase vecine.aceste celule. Pentru sustinerea activitatii sistemului nervos</p><p>Tesutul nu este compus nurnai din celule central este nevoie de mult oxigen ~i substantenervoase, ci. ~i din celule gliale (neuroglia nutritive, adica de o bogata circulatie sanguina.inseamna "lipiciul nervului"), care apara, in afara de asta creierul ~i maduva spinarii sunthranesc ~i sprijina celula nervoasa. Celulele aparate ~i prin anatomia lor: creierul aparat denervoase se pot inmulti, ~i pentru a avea o viata craniu, maduva spinarii de coloana vertebrala.lunga, au rnare nevoie de aceste "celule de in al doilea cind, atat creierul cat ~i maduva</p><p>~ ajutor". Daca o celula nervoasa este distrusa spinarii sunt aparate de trei straturi de pielita~ prin lezaresau boa1a, nu va fi inlocuita niciodata fibroasa numita meninge. Cavitati1e interioare</p><p>de o aIta celu1a nervoasa. ale creierului ~i ale maduvei spinarii suntO Dupa na~tere, celulele sistemului Celulele nervoase sunt foarte diferite, dar umplute cu un lichid denumit lichidulnervos pot cre~te in timp, dar nu se pot structura lor de baza este identica: au un nucleu cefalorahidian, care are un rol de a amortizainmul'i, de aceea sunt de neinlocuit. .aflat in centrul corpului celulei, de unde -ca traurnatismele provocate din exterior.</p></li></ul>