Skf q4 2010_pr_sv

  • View
    666

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. SKF Bokslutskommunik 2010Tom Johnstone, vd och koncernchef:SKF levererade ett mycket bra resultat under 2010, med rekordsiffror fr rrelseresultat ochrrelsemarginal samt ett starkt kassaflde. Vi tog ett antal steg under ret fr att ytterligarestrka koncernen och ppnade tre nya fabriker, samt informerade om tv nya fabriker till somska strka vr utveckling i snabbvxande omrden och segment. Vi avslutade dessutomfrvrvet av Lincoln Industrial som kompletterar vr befintliga smrjsystemverksamhet. Alladivisioner och geografiska omrden visade som frvntat en mycket god tillvxt under fjrdekvartalet.I brjan av 2011 frvntar vi oss en fortsatt positiv volymutveckling. Vi kommer dock mtamotvind p grund av valutan och hgre rmaterialkostnader, utver det vi redan sett underfjrde kvartalet. Fr att understdja vrt lngsiktiga resultat och tillvxtml kommer vi attytterligare ka vra investeringar inom tillverkning, forskning och utveckling, samt kafrsljnings- och ingenjrsresurser.Kv4Kv4Helr Helr 2010 200920102009Frsljning, Mkr 15 40913 887 61 029 56 227Rrelseresultat, Mkr2 202 1 0048 4523 203Rrelsemarginal, % 14,3 7,2 13,85,7Rrelsemarginal exkl. omstrukturering, % 14,910,1 14,28,0Resultat fre skatt, Mkr2 048 7657 5492 297Nettoresultat, Mkr1 350 5055 2961 705Resultat per aktie, kr 2,871,0511,28 3,61Frsljningskningen p 11,0% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hnfras till: volym16,3%, pris/mix 0,9% och valutaeffekter -6,2%. Fr helret kan kningen p 8,6%, uttryckt ikronor, hnfras till: volym 14,1%, pris/mix 0,1% och valutaeffekter -5,6%.Kvartalet inkluderade kostnader, till fljd av frvrvet av Lincoln Industrial, p cirka 100 Mkrsom pverkar rrelseresultatet. Engngsposterna som pverkade rrelseresultatet fr helretuppgick till totalt 190 Mkr.Frslag till utdelningTill fljd av fretagets starka resultat, kassaflde och marknadsutsikter har styrelsen beslutat attfresl rsstmman en kning av utdelningen med 43%, vilket ger en utdelning p 5,00 (3,50)kronor per aktie.Marknadsutsikter fr frsta kvartalet 2011Frsljningsutveckling jmfrt med frsta kvartalet fregende rEfterfrgan p SKFs produkter och tjnster frvntas bli ptagligt hgre fr koncernen,divisionerna och samtliga geografiska omrden.Frsljningsutveckling jmfrt med fjrde kvartalet 2010 och justerat fr normaltssongsmnsterEfterfrgan frvntas bli ngot hgre fr koncernen och fr samtliga geografiska omrden.Industrial Division och Service Division frvntas bli ngot hgre och Automotive Division hgre.TillverkningsnivTillverkningsnivn kommer att vara ptagligt hgre r ver r och ngot hgre jmfrt medfjrde kvartalet, justerat fr normalt ssongsmnster.

2. Sidan 1 av 20Utvecklingen under fjrde kvartalet jmfrt med samma period fregende rFrsljningen i lokala valutor var ptagligt hgre fr koncernen, fr Europa, Nordamerika,Latinamerika och Asien, samt fr divisionerna.Tillverkningsnivn var ptagligt hgre n under fjrde kvartalet fregende r.Finansiella fakta31 december30 september 31 decemberNyckelsiffror201020102009Varulager i % av rsfrsljningen 21,1 20,2 20,9Avkastning p sysselsatt kapital fr12-mnadersperioden, %24,020,7 9,1Avkastning p eget kapital fr12-mnadersperioden, %28,424,3 9,0Soliditet, % 36,0 36,0 35,8Skuldsttningsgrad, %48,6 47,6 49,3Nettoskuldsttning/eget kapital, % 80,5 61,5 68,9Registrerat antal anstllda44 742 42 475 41 172SKF-koncernens balansrkning och nyckelsiffror ovan r pverkade av frvrvet av LincolnIndustrials preliminra balansrkning. Exklusive Lincoln Industrial var varulagret 20.0% och antaletanstllda var 42 735. Den totala kpeskillingen fr Lincoln Industrial var 7 047 Mkr med enkassafldeseffekt om 6 764 Mkr.Kassaflde, efter investeringar och fre finansiella poster, var -5 966 Mkr (1 445) fr fjrde kvartaletoch -2 838 Mkr (5 752) fr helret 2010. Exklusive frvrvet av Lincoln Industrial var kassafldet798 Mkr fr fjrde kvartalet och 3 926 Mkr fr helret.Finansnettot fr fjrde kvartalet 2010 var -154 Mkr (-239) och fr helret var det -903 Mkr(-906). Siffran fr helret har en negativ effekt p 225 Mkr, vilket hnfr sig till en frlust p denrntebrande fordran p Ovako.Valutakurser, omrkningseffekter och effekter frn transaktionsflden, hade en negativ effekt p 50Mkr p SKFs rrelseresultat under fjrde kvartalet och en negativ effekt p cirka 400 Mkr underhelret, jmfrt med samma period fregende r. Det berknas bli en negativ effekt p 150 Mkr prrelseresultatet under frsta kvartalet och fr helret en negativ effekt p 900 Mkr, baserat pnuvarande antaganden och valutakurser samt jmfrt med samma period fregende r.Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 1 184 Mkr (1 217), vilket var 1,9% (2,2) av denrliga frsljningen, exklusive investeringar i IT-lsningar. Antalet nya patentskningar var 251(218).SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011Fr att fortstta att sammanlnka de ledande befattningshavarnas och aktiegarnas intressenfreslr styrelsen att rsstmman i april 2011 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram2011. Villkoren fr freslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 r i allt vsentligt desamma som villkoren fr programmen fr 2008, 2009 och 2010.Det r freslaget att programmet omfattar hgst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoneri SKF-koncernen, inklusive koncernledningen, med mjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier avserie B i SKF. Antalet aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnadav finansiellt ml som styrelsen uppstllt i enlighet med SKF-koncernens styrmodell TVA och avseperioden 2011 till och med 2013 och uppg till hgst 1 000 000 serie B aktier. 3. Sidan 2 av 20SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008, vilket beslutades av rsstmman den 16 april 2008,kommer att avslutas under frsta kvartalet 2011. Resultatet r att runt 250 av SKF-koncernensbefattningshavare kommer att f cirka 117 000 aktier av serie B i SKF (cirka 12% av maximaltilldelning), motsvarande cirka 25 Mkr inklusive sociala avgifter.ret i korthetKoncernens pgende aktiviteter fr att minska kostnader, tillsammans med de frbttradefrsljnings- och tillverkningsvolymerna, samt det fortsatta genomfrandet av koncernensstrategi hade en mycket positiv effekt p koncernens rrelseresultat och resulterade irekordsiffror i form av rrelseresultat och rrelsemarginal. De tgrder som har tagits under senarer fr att gra SKF ett mer robust fretag har gett resultat, vilket man ser p den positivautvecklingen under 2010 och terhmtningen under 2009.Som ett resultat av SKF-koncernens starka utveckling och strategi meddelades nya finansiella ml ioktober 2010. De nya mlen r att hlla en rrelsemarginal p nivn 15%, rlig frsljningskning ilokala valutor p 8% och avkastning p sysselsatt kapital p 27%. Mlet fr varulager, som r 18%av frsljningen, kvarstr. De huvudsakliga initiativen fr att understdja strategin och mlenframver kommer vara att accelerera den lnsamma tillvxten, minska kostnader och investera itillvxt.Tre nya fabriker ppnades under ret, tv i Indien, i Haridwar och Ahmedabad, och en i Tver iRyssland. Dessa fabriker, som alla nya SKF-lokaler, r byggda enligt LEED-standard, detamerikanska miljklassningssystemet fr byggnader. SKF meddelade ocks byggnation av tv nyafabriker, som kommer att ppna senare delen av 2011. En ny ttningsfabrik r under byggnation iMysore, Indien, och en lagerfabrik etableras i Dalian, Kina, som ska tillverka mellanstora lager tillindustrimarknaden.SKF ppnade nio SKF Solution Factory-anlggningar under ret, vilka var totalt 17 vid slutet av2010. Dessa anlggningar samlar SKFs expertis under ett tak och har redan visat sig vara till nyttafr kunder och terfrsljare genom att gra SKFs kunskap mer ltttkomlig fr dem.Fr att stdja utvecklingen i Asien ppnade SKF ett nytt globalt teknikcenter i Kina, fr attkomplettera det center som ppnade i Indien under 2009. Dessa nya globala teknikcenter kommeratt bli en vsentlig del av SKF-koncernens globala teknikntverk och kommer att fra nyproduktutveckling nrmare kunderna i denna snabbvxande region.Frvrv av Lincoln Industrial (se separat pressmeddelande daterat den 23 december 2010)SKFs frvrv av Lincoln Holdings Enterprises (Lincoln Industrial), en ledande leverantr avsmrjsystem och smrjverktyg, avslutades vid rsskiftet. Lincoln Industrial har sitt huvudkontor i St.Louis i Missouri, USA och har cirka 2 000 anstllda och hade en frsljning 2010 p cirka 400miljoner US-dollar med en rrelsemarginal p cirka 24%.Det hr frvrvet r helt i linje med SKFs strategi att vxa inom smrjsystemmarknaden. LincolnIndustrial utgr ett starkt komplement till SKFs befintliga smrjsystemverksamhet nr det gllergeografisk nrvaro, teknik och tillverkning, speciellt i Nordamerika och Asien. Lincoln Industrial gerSKF dessutom frbttrad tillgng till eftermarknaden fr smrjverktyg och smrjutrustning iNordamerika. 4. Sidan 3 av 20Lincoln Industrial ingr i koncernens balansrkning vid rsskiftet 2010 med fljande preliminrafrvrvsbalanser:Verkligt vrde av frvrvade nettotillgngar (Mkr):Immateriella tillgngar7 032Rrelsetillgngar1 747vriga skulder-1 732Kpeskilling 7 047Frvrvade likvida medel-283Kassafldeseffekt6 764Lincoln Industrials resultatrkning kommer att ing i koncernen frn och med frsta kvartalet 2011,som en del av en ny affrsenhet fr smrjsystem inom SKF Industrial Division.Baserat p de preliminra frvrvsbalanserna frvntas de rliga avskrivningarna bli knappt 25miljoner US-dollar avseende frvrvade immateriella tillgngar och materiella anlggnings-tillgngarefter justeringar till verkligt vrde. Rrelseresultatet kommer att pverkas negativt huvudsakligen ifrsta kvartalet med cirka 15 miljoner US-dollar, relaterat till justering till verkligt vrde pvarulager som en del av frvrvsbalanser fr Lincoln Industrial.Se bilaga 8 fr mer information angende frvrvet av Lincoln Industrial.Avyttring efter bokslutsdagenSKF avyttrade sin smidesverksamhet, Officine Meccaniche Villar Perosa SpA (OMVP), i Villar Perosa,Italien, till det tyskbaserade fretaget Neumayer Tekfor Holding GmbH, ett av Europas strstasmidesfretag. Frsljningen r i linje med SKFs strategi att avyttra tillverkning som inte