ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike -  2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama ... za učenike - ljubitelje ... obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje page 1
ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike -  2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama ... za učenike - ljubitelje ... obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje page 2
ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike -  2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama ... za učenike - ljubitelje ... obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje page 3
ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike -  2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama ... za učenike - ljubitelje ... obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje page 4

ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike - 2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama ... za učenike - ljubitelje ... obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje

Embed Size (px)

Text of ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA za učenike - 2014-2015 konkurs - osnovAktivima nastavnika matematike...

 • 1

  "ARHIMEDES"- MATEMATIKO DRUTVO 11103 BEOGRAD, Deanska br. 6, pot. fah 88

  Tel. (011) 3245-382 i 3245-383, faks 3245-383

  Tekui raun: 205 -11047 - 24 i 170 - 766 - 44 E-mail: arhimed1@eunet.rs Internet: www. arhimedes.rs

  Br. 5815/2014 KONKURS - OBAVETENJE Beograd, 01.09.2014.

  Aktivima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim kolama i aktivima uitelja u osnovnim kolama na podruju Beograda,

  uenicima - ljubiteljima matematike

  "ARHIMEDESOVA"

  KOLA MLADIH MATEMATIARA za uenike - ljubitelje matematike

  iz osnovnih i srednjih kola

  "Arhimedesova" kola mladih matematiara (AMM) u Beogradu, kao vid zajednike dodatne nastave matematike za uenike iz vie kola, radie i ove kolske godine i to u etiri punkta: Beograd-Centar (3 lokacije), Banovo Brdo, Zemun, Novi Beograd. Mogue je otvaranje i drugih punktova - ako ima uslova. Uenici se sami opredeljuju za punkt AMM koji im odgovara. Ove godine upisujemo 41. generaciju uenika. Svi uslovi su isti kao u proloj godini.

  U AMM konkuriu uenici - ljubitelji matematike iz O (IVIII r.) i S (IIV r.) sa ocenom 5 iz matematike na kraju prole k. godine, prvenstveno oni koji vole matematiku, nezavisno od toga da li su do sada pohaali AMM. U okviru AMM radie i grupa starijih predkolaca.

  Pohaanje AMM koristie naroito onim uenicima koji i sami ele da proire i prodube svoje matematiko znanje i u tom smislu uloe odgovarajui napor. Tome e doprineti i iskusni nastavnici - "Arhimedesovi" saradnici, kao i "Arhimedesova" riznica materijala koji e se koristiti u radu (zadaci za razne namene, ukljuujui i takmienja).

  U AMM realizuju se dva programa (kursa): program A (standardni, 44 asa) i program B (vii, 54 asa). Program A je program koji je realizovan tokom svih prethodnih godina. Program B je neto vieg nivoa (po broju asova, nivou, irini i dubini obrade gradiva). Standardni program A realizuje se za starije predkolce i za sve razrede O

  (IVIII) i S ((IIV). Povieni program B je samo za IVVIII r O i IIV r. S. Za uenike I, II i III razreda O, kao i do sada, realizuje se samo program A. Za S i VIII r. O radie se i po specijalizovanom program B* (Olimpijska grupa), samo ako bude dovoljan broj prijavljenih uenika.

  Prijavljivanje za AMM vri se do 15.09.2014. godine - na obrascima koji se mogu dobiti u "Arhimedesu" (svakog dana do 20 .). Uzorke prijava poslali smo i kolama. Prijava treba da sadri sledee podatke: prezime i ime uenika, imena oba roditelja, razred koji uenik sada pohaa, naziv kole i mesto u kome se ona nalazi, kunu adresu (ulica i broj, mesto i broj pote), kao i napomenu o priznanjima koja je u 2014. godini uenik dobio na takmienjima iz matematike ili na zavrnom testu u nekoj od "Arhimedesovih" kola (ako ih je pohaao: AMM, AZMM, ALMM). Prijavu potpisuju roditelj i uenik.

  Popunjene prijave treba doneti u "Arhimedes" - Beograd, Deanska 6 ili poslati potom na adresu: MD "Arhimedes", pot. fah 88, 11103 Beograd.

  Program A (standardni)

  mailto:arhimed1@eunet.yuhttp://www.arhimedes.co.yu/

 • 2

  Za program A (44 asa) konkuriu uenici IVIII raz. O i IIV razreda S. Za program A konkuriu i stariji predkolci. Za O realizovae se u svim punktovima (Centar, Banovo Brdo, Zemun i Novi Beograd), a za S samo u punktu Centar. Nastava je po razredima u periodu oktobar-maj, po rasporedu koji e uenici dobiti. Odeljenja se formiraju samo ako se prijavi najmanje 12 uenika.

  To vai i za odeljenja u okviru jedne kole. U punktu Beograd-Centar nastava e biti pre podne po 2 kolska asa i to:

  subotom (u 9 ili 10.30 asova) ili nedeljom (u 9.00 ili 11.00 asova) - prema rasporedu koji se pravi po zavretku prijavljivanja. Svaki uenik dobija raspored asova za celu godinu. Zavisno od broja prijavljenih, fomira se vie odeljenja istog razreda. Nastava poinje 11. ili 12. okt. 2014. (program A) i 27. sept. (B).

  U punktovima Banovo Brdo (O "Josif Pani", Poeka 52), Zemun (O "Svetozar Mileti", Nemanjina 25), Novi Beograd (O "20.oktobar" - Blok 70 - samo za

  uenike te kole) nastava je subotom pre podne (u 9 ili 10.30 asova). Za odeljenja formirana u okviru jedne kole samo za uenike te kole, pravi se odgovarajui raspored asova, na primer, u O "Lazar Savati" u Zemunu, "S. Markovi" i J. Miodragovi" u Beogradu.

  Za upis u AMM po programu A (standard) nema prijemnog testa.

  Mogu je i naknadni upis.

  Program B (povieni)

  Za program B (54 asa po odeljenju) konkuriu uenici IVVIII raz. O i S realizovae se samo u punktu Beograd-Centar subotom ili nedeljom pre podne.

  Izbor uenika za AMM - program B obavie se na osnovu njihovih dosadanjih uspeha i rezultata na prijemnom testu (ispitu).

  Testa su osloboeni uenici koji su u 2014. godini uestvovali na meunarodnim takmienjima iz matematike (IMO, Balkanijada, LK Turnira grado-va) ili su dobili nagradu/pohvalu na dravnom (republikom) takmienju iz matematike, Matematikpm turniru, na finalu takmienja "Mislia", finalu Dopisne matematike olimpijade ili finalu Internet matematike olimpijade. Ostali uenici rade prijemni test (maksimum je 50). Pri tome, uenici koji su na gradskom takmienju, zavrnom testu ili za reavanje konkursnih zadataka u nekoj od "Arhimedesovih" kola osvojili nagradu ili pohvalu, dobijaju dodatne bodove. Dodatni bodovi za I, II, III nagradu ili pohvalu su redom: 25, 20, 15 ili 10 bodova.

  Za izbor konkuriu uenici koji imaju ukupno vie od 60% moguih bodova. Konanu odluku o broju primljenih uenika donosi Komisija za upis.

  Priznanja sa takmienja podnose se na uvid prilikom prijavljivanja.

  Testiranje e se obaviti 20.09.2014. godine (subota) na Uiteljskom fakultetu u Beogradu (Kraljice Natalije 43, ranije:Nar.fronta 43) po sledeem rasporedu: IV i V razred O u 9 asova; VI, VII i VIII razred O i S - u 10.30 as.

  Na ime trokova testiranja (naknada za sale, trokovi pripreme i obrade materijala) uenici na licu mesta plaaju 100 dinara u gotovu i dobijaju priznanicu. Neprijavljeni uenici ne mogu pristupiti testiranju.

  Na osnovu rang-lista, koje e se sainiti posle obrade rezultata testiranja i ostalih dokumenata o uspehu kandidata, formirae se odeljenja za nastavu po programu B. Odeljenje se formira samo ako ima dovoljno kandidata (minimum 12).

  Nastava po programu B izvodie se subotom ili nedeljom pre podne samo u punktu Beograd-Centar (mogue lokacije: O "Drinka Pavlovi" (Kosovska 19) i "Arhimedes" (Deanska 6). Raspored emo dati posle testiranja i naknadnih konsultacija. Nastava e poeti 27. ili 28. septembra 2014.

  U toku kolske godine, pod odreenim uslovima, uenicima e se omoguiti prelazak sa jednog programa na drugi.

 • 3

  Spiskovi primljenih uenika u AMM za sve programe (A, B) i raspored za nastavu, kao i lokacije gde e se drati nastava, bie objavljeni 25.09.2014. u "Arhimedesu", Beograd, Deanska 6. Mogu je i naknadni upis.

  Program B (Olimpijska grupa). Kao i prethodnih 16 godina, u okviru AMM

  planira se da radi i specijalna "Olimpijska grupa" za (program B, ako bude zainteresovanih, najmanje 12 uenika u grupi), koju ine potencijalni kandidati za ekipe nae zemlje na meunarodnim takmienjima iz matematike (odgovara povienom

  programu B), ako poloe prijemni test za progam B.

  Za redovno pohaanje nastave u AMM uenik dobija uverenje (sertifikat), a za zapaeniji uspeh na zavrnom testu (na kraju kol. godine) ueniku se dodeljuje nagrada (sa diplomom) ili pohvala. Zbog neopravdanih izostanaka i neizvravanja drugih obaveza uenik moe biti tokom godine iskljuen iz AMM.

  Cena. Uenici AMM su lanovi Drutva "Arhimedes". Za rad AMM ne dobijamo sredstva ni od koga. Zbog toga uenici AMM plaaju odreenu naknadu iz koje se podmiruju lanarina za "Arhimedes" (1.000,00 din.) i kolarina, tj. trokovi rada AMM (naknada za korienje uionica i drugih prostorija, trokovi umnoavanja i slanja obavetenja, oglasi, priprema i odravanje nastave, didaktiki materijali i knjige za uenike, korienje biblioteke, trokovi zavrnog testiranja, nagrade, diplome i drugi obrasci, lanske knjiice, porez i doprinosi, odravanje opreme, PTT, grejanje, struja, admini-stracija, knjigovodstvo i dr.). Cena (ukupan iznos naknade) u bodovima i uslovi plaanja ostaju nepromenjeni, tj. isti su kao i u si 270 bodova (evra) u 5 jednakih rata po 54 boda. Meutim, zavisno od broja rprethodnih 6 godina.

  Za program A cena za celu kolsku godinu iznoata (1, 1a, 2, 3, 4, 5) i rokova plaanja, odobrava se popust, pa tada cena iznosi redom: 220, 230, 240, 250, 260 i 270 bodova (evra).

  Za program B cena za celu kolsku godinu iznosi 330 bodova (evra) u 5 rata po 66 bodova, tj. (s popustima): 280, 290, 300, 310, 320 i 330 bodova (evra), zavisno od broja rata i rokova plaanja.

  Ako se nastava izvodi u nekoj koli samo za uenike te kole i kola obezbeuje prostor (koji "Arhimedes" ne plaa), onda uenik plaa 80% cene (odnosi se samo na program A).

  Plaanje se vri u gotovu, ekovima ili na tekui raun "Arhimedesa" br.

  2051104724, a dinarska vrednost boda obraunava se po srednjem kursu NBS za 1 EVRO na dan uplate. Ukupan iznos se obavezno zaokrugljuje na desetice dinara.

  Detaljnije obavetenje (uputstvo) o plaanju (iznosi rata, rokovi, naini plaanja i dr.) moe se dobiti i u "Arhimedesu" prilikom prijavljivanja, a bie podeljeno i na prvim asovima nastave u AMM i objavljeno na naem sajtu.

  Beneficije. 1. Po automatizmu. Uenici koji su u toku 2014. godine uestvovali na meunarodnim matematikim takmienjima (IMO, Balka-nijada, LK Turnira gradova) plaaju samo godinju lanarinu 1000 dinara (oko 10 bodova). Uenici koji su u 2014. godini na dravnom (republikom) takmienju iz matematike, na "Arhimedesovom" matematikom turniru, na finalu takmienja "Mislia", finalu Dopisne matematike olimpijade ili finalu Internet mat. olimpijade osvojili I,