(KOLSKI KURIKULUM 2012-13) - esos.hr KURIKULUM 2012-13.pdf novinarska skupina-izdavanje kolskog lista za ko lsku ... prevencija neprihvatljivog ... program prevencije nasilja i pove anja sigurnosti u

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    222

  • Download
    6

Transcript

Elektrostrojarska obrtnika kola Zagreb, Selska cesta 83 KOLSKI KURIKULUM Zagreb, rujan 2012. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 2 od 71 SADRAJ: stranica 1. UVODNI DIO .......................................................................................................... 5 2. PODACI O KOLI ................................. ................................................................. 6 3. SADRAJ RADA KOLE ............................. ......................................................... 7 4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA .................... ................................................. 8 5. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - ELEKTRO ............ ........................ 9 6. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - STROJARI ............ ...................... 10 7. BOJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA ......................... 11 8. ORGANIZACIJA NASTAVE .......................... ..................................................... 12 9. IZBORNA NASTAVA ................................ ........................................................... 14 MATEMATIKA U STRUCI ......................................................................... 14 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA ................................................. 15 RAUNALSTVO ....................................................................................... 16 PROJEKTIRANJE I IZVOENJE ELEKTRINIH INSTALACIJA .............. 17 10. DODATNA NASTAVA ............................... .......................................................... 18 JEZINA GRUPA (ENGLESKI JEZIK) ...................................................... 18 PRIPREMA UENIKA ZA REGIONALNA I DRAVNA NATJECANJA ..... 19 KOLSKO NATJECANJE AUTOLIMARA, AUTOMEHATRONIARA, AUTOMEHANIARA, ELEKTROINSTALATERA, ELEKTROMEHANIARA I AUTOELEKTRIARA .................................... 19 11. DOPUNSKA NASTAVA .............................. ......................................................... 20 ENGLESKI JEZIK ..................................................................................... 21 NJEMAKI JEZIK ..................................................................................... 21 12. FAKULTATIVNA NASTAVA .......................... ...................................................... 22 KULTURA IZRAAVANJA I OPHOENJA ............................................... 22 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 3 od 71 13. IZVANUIONIKA NASTAVA ........................................ .................................... 31 POSJETI IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA ............... 31 14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI....................... .................................................. 32 POSJET HRVATSKOM SABORU ............................................................ 32 POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA .......................................................................................... 33 NOVINARSKA SKUPINA-IZDAVANJE KOLSKOG LISTA ZA kolsku godinu 2012./2013. ................................................................................... 33 SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 34 MOJ GRAD, MOJA DOMOVINA-POSJETI KULTURNIM INSTITUCIJAMA LOKALNOG I NACIONALNOG ZNAAJA .................... 34 OSNIVANJE KOLSKOG GLAZBENOG SASTAVA ................................. 35 SLOBODNA AKTIVNOST UENIKA NOVI MEDIJI ................................ 35 NOGOMET ............................................................................................... 36 KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO ................................................. 37 KOARKA ................................................................................................ 38 PLESOVI ................................................................................................. 39 15. PROJEKTI ..................................... ..................................................................... 40 15.1. PROJEKT UNAPREENJA RADA KOLE ................................... ............ 40 STRUNA EDUKACIJA NASTAVNIKA .................................................... 41 SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 41 SURADNJA S FORDOM .......................................................................... 42 OBILJEAVANJE VANIJIH DATUMA ..................................................... 43 RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA .... 45 ISGE PROJEKT ........................................................................................ 46 ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODEL .................................... 46 15.2. OPREMANJE PROSTORA .......................... ............................................... 47 OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRINIM INSTALACIJAMA ............. 47 OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU ................................ 48 OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIKU I AUTOMEHATRONIKU ............................................................................ 49 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 4 od 71 16. RAZNI PROGRAMI ................................ .............................................................. 50 DUHOVNI DOM-OTKRIVANJE MARKOVOG EVANELJA .................... 50 PREDSTAVLJANJA KOLE NA MANIFESTACIJAMA DOJDI OSMA I DAN OTVORENIH VRATA KOLE-AKTIVNOSTI U VEZI UPISA U PRVI RAZRED ................................................................................................... 51 RAD NA PREZENTACIJI KOLE ............................................................. 52 SPOMENICI HRVATSKIH VELIKANA U ZAGREBU ................................. 53 ZADOVOLJSTVO UENIKA KVALITETOM IVOTA .............................. 54 MEMOAIDS ............................................................................................ 55 PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA ............................................................................................ 56 PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U KOLI ....................................................................................................... 57 PROJEKT MLADI NA TRITU RADA I KORUPCIJA-i tvoje NE je vano ....................................................................................................... 58 17. STRUNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA .......... ...................... 59 POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAKOM VELESAJMU: ZAGREB AUTO SHOW ............................................................................................ 59 POSJET PRIREDBI U HOTELU SHERATON AUDIO VIDEO SHOW ...... 59 POSJET TVORNICI AUTOMOBILA REVOZ U NOVOM MESTU, SLOVENIJA ............................................................................................. 60 POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAKOM VELESAJMU: SAJAM GLAZBE I MULTIMEDIJE ........................................................................ 60 JEDNODNEVNI ILI DVODNEVNI IZLET 2.A ............................................ 61 STRUNO PUTOVANJE I IZLETI 1.A ..................................................... 61 MATURALNO PUTOVANJE 2.C ............................................................... 62 MATURALNO PUTOVANJE 2.M .............................................................. 62 MATURALNO PUTOVANJE 2.B ............................................................... 63 18. GODINJI KALENDAR RADA ....................... .................................................... 64 VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. 2012./2013. ............................................................................................... 69 GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA NASTAVNIKOG VIJEA k. god. 2012./2013. ..................................... 70 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 5 od 71 1. UVODNI DIO Odgoj i obrazovanje ostvaruju se u koli na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, te kolskog kurikuluma. Svake kolske godine kola je duna izraditi kolski kurikulum i godinji plan i program rada kao osnovne dokumente na temelju kojih radi. kolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvruje dugorone i kratkorone planove i program rada kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. (Statut l.12.) Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je nacionalni kurikulum koji utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama, te vrednovanje i ocjenjivanje, a donosi ga resorni ministar. Glavna zadaa kolskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila kole; on je osobna iskaznica kole i odraz je njene vlastite obrazovne politike i filozofije, a svi sadraji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja s ciljem poticanja intelektualnog, osobnog, socijalnog, duhovnog i tjelesnog razvoja uenika. kolskim kurikulumom se utvruju: aktivnost, program/projekt ciljevi aktivnosti, programa/projekta namjena aktivnosti, programa/projekta nositelji aktivnosti, programa/projekta nain realizacije aktivnosti, programa/projekta vremenik aktivnosti, programa/projekta trokovnik aktivnosti, programa/projekta (detaljan ili okvirni) nain vrednovanja (evaluacija) i koritenja rezultata vrednovanja kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15.rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea, a sukladno lanku 28.stavak 7.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i uenicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan, ako je objavljen na mrenim stranicama kole (www.esos.hr). kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 6 od 71 2. PODACI O KOLI Elektrostrojarska obrtni ka kola Zagreb, Selska cesta 83 TELEFONI: centrala: 3018611, 3023823 ravnatelj: 3695080 tajnitvo: 3695080 zbornica: 3026165 ISDN: 3023822 e-mail: info@esos.hr web stranica: www.esos.hr FAX: 3695080 IRO RAUN : 2360000-1102107201 OIB: 48544291322 IFRA: 21-114-530 MATINI BROJ: 3774503 RAVNATELJ: Anto Dela, dipl.ing. VODITELJI: Stanislav Marasovi, dipl.ing. Nenad Divi, prof. mr.sc.Dragana Katunari, prof. TAJNICA: Adela Julari, upravni pravnik STRUNO-PEDAGOKA SLUBA: pedagog: Nada Bevanda, prof. psiholog: Andrea Kuhner VODITELJ RAUNOVODSTVA: Lana Rukavina, oecc. OSNIVA: Grad Zagreb REGISTRACIJA :: 01.09.19991. godine kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 7 od 71 3. SADRAJ RADA KOLE Ove kolske godine izvodit emo nastavu u dva podruja rada i 11 razliitih obrtnikih (JMO) zanimanja u trogodinjem trajanju. Podru ja rada: strojarstvo i elektrotehnika. Trogodinji obrtni ki JMO programi: automehatroniar, automehaniar, autolimar, zlatar, urar, precizni mehaniar, pukar, autoelektriar, elektroinstalater, elektromehaniar, elektroniar-mehaniar. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 8 od 71 4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA razred broj uenika Zanimanje razrednik 1-A 27 Automehatroni ar Ljubica Papi 1-B 26 Automehatroni ar Mladen Mili evi 1-C 33 Automehani ar Dragutin Bi in 1-D 32 Automehani ar eljko Cvrtila 1-E 30 Autolimar, Urar Zlatko Hrenjak 1-F 30 Zlatar, Pukar, Elektroinstalater Anita Bari i 1-G 10 Autolimar Zvonimir Vlai 1-H 27 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Diana Vrkljan Lovri 1-I 29 Elektroinstalater Damir olig 1-L 28 Autoelektri ar Valerija Bartolec 1-M 29 Autoelektri ar Krunoslava Suac 2-A 28 Automehatroni ar Darko Josip Zrinjan 2-B 22 Automehani ar Brankica Grgi Elzner 2-C 21 Automehani ar Diana Hrak 2-D 23 Automehani ar Gyngyi Dohoczky 2-E 18 Autolimar, Urar Marijana Kira 2-F 20 Zlatar, Pukar, Elektroinstalater Anka Rotte r 2-G 7 Autolimar Mirjana Kefe ek 2-H 22 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Mirjana Pavkovi 2-I 23 Elektroinstalater Dominika Papi Kuki 2-L 24 Autoelektri ar XXE 2-M 22 Autoelektri ar Vlaho Kova evi 3-A 30 Automehatroni ar Miroslav Bra i 3-B 20 Automehani ar Boko Crnjak 3-C 20 Automehani ar Ankica Vlai ek 3-D 19 Automehani ar Vlasta Dobrilovi 3-E 11 Autolimar, Precizni mehani ar Krunoslava Suac 3-F 13 Zlatar, Urar, Pukar Dubravka Mr en 3-H 21 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Sanja Vitica 3-I 17 Elektroinstalater Sanda Strai i 3-L 20 Autoelektri ar Jadranka Reek 3-M 20 Autoelektri ar Jelena Matijevi kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 9 od 71 5. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA ELEKTRO RAZREDI kolska godina 2012./2013. Razred Broj uenika Izborni predmet Strani jezik Zanimanje Turnus Vjer. Etika Engl. Njem. I popodne II -ujutro I. H 27 19 8 26 1 ELEKTROMEHANIAR (17) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (10) I I. I 29 29 0 29 0 ELEKTROINSTALATER I I. L 28 28 0 28 0 AUTOELEKTRIAR II I. M 29 21 8 23 6 AUTOELEKTRIAR I II. H 22 18 4 22 0 ELEKTROMEHANIAR (14) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (8) II II. I 23 23 0 23 0 ELEKTROINSTALATER I II. L 24 24 0 24 0 AUTOELEKTRIAR II II. M 22 13 9 17 5 AUTOELEKTRIAR I III. H 21 15 6 19 2 ELEKTROMEHANIAR (10) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (11) I III. I 17 14 3 12 5 ELEKTROINSTALATER II III. L 20 20 0 20 0 AUTOELEKTRIAR II III. M 20 11 9 18 2 AUTOELEKTRIAR I Ukupno I. godina 113 97 16 106 7 Ukupno II. godina 91 78 13 86 5 Ukupno III. godina 78 60 18 69 9 Ukupno I + II +III 282 235 47 261 21 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 10 od 71 6. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA STROJARSKI RAZREDI kolska godina 2012./2013. Razred Broj uenika Izborni predmet Strani jezik Zanimanje Turnus I ujutro Vjer. Etika Eng. Njem. II - popodne I. A 27 27 0 27 0 AUTOMEHATRONIAR II I. B 26 15 11 23 3 AUTOMEHATRONIAR I I. C 33 33 0 33 0 AUTOMEHANIAR I I. D 32 18 14 28 4 AUTOMEHANIAR II I. E 30 20 10 25 5 AUTOLIMAR (23), URAR (7) II I. F 30 20 10 28 2 ZLATAR (10), PUKAR (11), ELEKTROINSTALATER (9) I I. G 10 0 10 9 1 AUTOLIMAR I II. A 28 21 7 27 1 AUTOMEHATRONIAR II II. B 22 22 0 22 0 AUTOMEHANIAR I II. C 21 21 0 21 0 AUTOMEHANIAR I II. D 23 13 10 17 6 AUTOMEHANIAR II II. E 18 15 3 17 1 AUTOLIMAR (16), URAR (2) II II. F 20 15 5 17 3 ZLATAR (7), PUKAR (3), ELEKTROINSTALATER (10) II II. G 7 0 7 6 1 AUTOLIMAR II III. A 30 23 7 29 1 AUTOMEHATRONIAR I III. B 20 20 0 20 0 AUTOMEHANIAR I III. C 20 20 0 20 0 AUTOMEHANIAR II III. D 19 14 5 10 9 AUTOMEHANIAR II III. E 11 9 2 11 0 AUTOLIMAR (10), PRECIZNI MEHANIAR (1) I III. F 13 11 2 12 1 ZLATAR (7), PUKAR (5), URAR (1) I Ukupno I godina 188 133 55 173 15 Ukupno II godina 139 107 32 127 12 Ukupno III godina 113 97 16 102 11 Ukupno I+II+III 440 337 103 402 38 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 11 od 71 7. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA kolska godina 2012./2013. Razred Broj uenika Izborni predmet Strani jezik Vjeronauk Etika Engleski jezik Njemaki jezik Ukupno I. godina 301 230 71 279 22 Ukupno II. godina 230 185 45 213 17 Ukupno III. godina 191 157 34 171 20 Ukupno I + II +III 722 572 150 663 59 kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 12 od 71 8. ORGANIZACIJA NASTAVE Nastavu emo izvoditi u dvije smjene: - prva smjena zapoinjat e u 7.30 sati, a zavravati u 12.35 sati estim, odnosno 13.20 sedmim satom. - druga smjena zapoinjat e u 13.30 sati, a zavravati u 18.35 sati estim, odnosno 19.20 sedmim satom. Nastavni proces emo izvoditi kontinuiranom izmjenom tjedan prakti ne i tjedan teorijske nastave. Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtni ka zanimanja: trebaju realizirati 900 sati prakti ne nastave pri emu e tijekom cijele nastavne godine prvi i drugi razredi u tjednu praktine nastave imati 2 dana praktine nastave u koli i 3 dana praktine nastave u obrtnikim radionicama, a trei razredi u tjednu praktine nastave imat e 1 dan praktinu nastavu u koli, a 4 dana praktine nastave u obrtnikim radionicama. Iznimno razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtni ka zanimanja u programu automehatroni ar trebaju realizirati u prvom i drugom razredu po 784 sata prakti ne nastave , a trei razredi 760 sati prakti ne nastave . kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 13 od 71 RASPORED PRAKTINE I TEORIJSKE NASTAVE TIJEKOM CIKLUSA OD TJEDNA TEORIJSKE I TJEDNA PRAKTI NE NASTAVE Razred I-Turnus II-Turnus Dan Dan P U S P P U S P 1-A R R OR OR OR T T T T T 1-B T T T T T R OR OR OR R 1-C T T T T T OR OR R R OR 1-D OR R R OR OR T T T T T 1-E OR OR OR R R T T T T T 1-F T T T T T OR OR OR R R 1-G T T T T T OR OR OR OR OR 1-H T T T T T OR R R OR OR 1-I R OR OR OR R T T T T T 1-L OR OR R R OR T T T T T 1-M T T T T T R R OR OR OR 2-A R R OR OR OR T T T T T 2-B T T T T T OR OR R OR R 2-C T T T T T R R OR OR OR 2-D OR OR R OR R T T T T T 2-E OR OR OR OR OR T T T T T 2-F OR OR R R OR T T T T T 2-G OR OR OR OR OR T T T T T 2-H R R OR OR OR T T T T T 2-I T T T T T R R OR OR OR 2-L OR OR OR R R T T T T T 2-M T T T T T OR OR OR R R 3-A T T T T T OR OR OR OR OR 3-B T T T T T T OR OR OR OR 3-C T OR OR OR OR T T T T T 3-D OR T OR OR OR T T T T T 3-E T T T T T T OR OR OR OR 3-F T T T T T OR OR OR OR OR 3-H T T T T T R OR OR OR OR 3-I R OR OR OR OR T T T T T 3-L OR OR OR OR R T T T T T 3-M T T T T T OR OR OR OR R T Teorijska nastava u koli R Praktina nastava i laboratorijske vjebe u koli OR Praktina nastava u obrtnikim radionicama kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 14 od 71 9. IZBORNA NASTAVA Aktivnosti, program MATEMATIKA U STRUCI Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave matematike u struci su poboljanje osnovnog matematikog znanja koje se obrauje u redovnoj nastavi. Takoer se u izbornoj nastavi obrauju oni sadraji koji su uenicima potrebni za daljnje kolovanje, a nema ih u planu za redovnu nastavu. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima koji se za nju opredijele u drugim, odnosno treim razredima. Nositelj programa Ankica Vlaiek, Mirjana Pavkovi, Gyngyi Dohoczky nastavnici matematike Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom, grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Takoer je za realizaciju potrebna raunalna uionica zbog zornog prikaza pojedinih elemenata. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 15 od 71 Aktivnosti, program TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave tjelesne i zdravstvene kulture su usavravanje motorikih i funkcionalnih karakteristika i odgojnih zadataka koji se takoer obrauju u redovitoj nastavi. U izbornoj nastavi obrauju se oni elementi ili sportovi koji su uenicima stimulativni i interesantni da bi to bolje i efikasnije shvatili da je sport samo dio ivota i da je koristan za njihovo zdravlje i da im bude svakodnevna navika u ivotu, a ne optereenje, obaveza ili teret. Namjena programa Namijenjen je svim uenicima koji se za izbornu nastavu iz tjelesne i zdravstvene kulture opredijele u prvim, drugim i treim razredima. Nositelj programa Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture koji to imaju u redovnom zaduenju: Miroslav Brai, Mladen Petri i Miljenko Vuji Nain realizacije Nastava se realizira u kolskoj dvorani i kolskim igralitima, izvodi se homogeniziranom grupama, u frontalnom, grupnom i individualnom obliku koji treba biti to vie zastupljen. Za realizaciju nastave potrebno je imati to vie materijalnih uvjeta rada i rekvizita da bi se elementi to lake savladali realizirali. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 16 od 71 Aktivnosti, program RAUNALSTVO Ciljevi programa Osnovni cilj je osposobiti uenika za samostalno koritenje raunala kao osnovnog alata u poslovanju. Namjena programa Namjena je ukljuiti to vie uenika prvih, drugih i treih razreda u aktivno koritenje raunala i stvoriti naviku koritenja raunala u uenju, slobodnom vremenu i u praktinom radu. Poticati radoznalost za novim sadrajima i izrazima. Nositelj programa Gyngyi Dohoczky, Mirjana Kefeek Nain realizacije Program se izvodi u Kabinetu raunalstva tako da svaki uenik samostalno radi na svom raunalu. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje s obzirom na nova postignua pojedinca jer uenici u grupi dolaze s razliitim predznanjem. Proirivanje uenikova interesa za razliite mogunosti rada na raunalu. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 17 od 71 Aktivnosti, program PROJEKTIRANJE I IZVO ENJE ELEKTRINIH INSTALACIJA Ciljevi programa Usvojiti nain projektiranja ,dokumentiranja i nain izvoenja elektrinih instalacija. Uenik e stei kompetencije da moe jednostavne elektrine instalacije projektirati i izvesti. Namjena programa Namjena programa je nauiti uenike projektiranju jednostavnih elektrinih instalacija prema zadanim parametrima, koristiti tehnike propise i standarde, prirunike, kataloge i udbenike, spojiti sve elemente elektrinih instalacija, izraditi dokumentaciju elektrinih instalacija, elektrinih materijala i elemenata . Nositelj programa Nenad Divi, prof. Nain realizacije Nastavni proces se realizira u uionicama , laboratoriju, a predvien je i posjet Tehnikom muzeju i dr. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi u uionici i laboratoriju jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine. U listopadu 2012. je predvien posjet Tehnikom muzeju, u studenom 2012. posjet Elektrokontaktu, a u travnju 2013. posjet Solis projektu. Trokovnik Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo Nain vrednovanja Rezultate vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju poboljanja nastavnog proces i daljnjeg rada u koli. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 18 od 71 10. DODATNA NASTAVA Aktivnosti, program JEZINA GRUPA (ENGLESKI JEZIK) Ciljevi programa Organizacija kolskog natjecanja iz engleskog jezika za druge razrede Elektrostrojarske obrtnike kole, bez obzira na profesora koji predaje u pojedinom razredu. Namjena programa Uvjebavanje uenika za primjenu steenih jezinih vjetina u praksi, te njihovo produktivno sluenje jezikom. Pripremanje uenika za kolsko i druge vrste natjecanja iz engleskog jezika, te priprema za upanijsko i dravno natjecanje. Nositelj programa Brankica Grgi Elzner, prof. Nain realizacije Nakon to se od Agencije za odgoj i obrazovanje dobiju termini natjecanja, pripremit e se sve za natjecanje na kolskoj razini, a odrat e se u terminima odreenima od strane Agencije i po pravilima propisanim takoer od strane Agencije. Vremenik aktivnosti U veljai ili oujku 2013. Trokovnik Nagrade za uenika u vidu knjiga, CD-a i slino. Nain vrednovanja Uenicima e se vrednovati postignuti uspjeh na natjecanjima, te takoer poveanje postojee ocjene iz engleskog jezika. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 19 od 71 Aktivnosti, program PRIPREMA UENIKA ZA REGIONALNA I DRAVNA NATJECANJA Ciljevi programa Usavravanje teorijskih i praktinih znanja u podruju zanimanja. Namjena programa Aktivnost je namijenjena uenicima svih zanimanja za koje e se organizirati regionalno i dravno natjecanje. To se odnosi na uenike treih razreda, u izuzetnom sluaju drugih razreda. Nositelji programa 1. Ravnatelj 2. Mentori za teoriju: diplomirani inenjeri strojarstva i elektrotehnike prema dogovoru 3. Mentori za praktini dio: struni uitelji i suradnici u nastavi 4. Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Timski rad Vremenik aktivnosti Drugo polugodite k. god. 2012./2013. Trokovnik Financiranje kole cca 15000 kuna (nagrade uenika, ruak, trokovi organizacije). Nain vrednovanja Prva tri uenika dobivaju nagradu za uspjeh u svakom zanimanju, a ostali uenici koji sudjeluju na natjecanju pohvalnicu od kole. Aktivnosti, program KOLSKO NATJECANJE AUTOLIMARA, AUTOMEHATRONI ARA, AUTOMEHANI ARA, ELEKTROINSTALATERA, ELEKTROMEHANI ARA I AUTOELEKTRIARA Ciljevi programa Pripremiti uenike za kolsko natjecanje za sva zanimanja. Namjena programa Poticanje uenika koji pokau dobro poznavanje struke u praktinom i teorijskom dijelu na jo bolji rad i znanje. Nositelji programa Suradnici u nastavi, struni uitelji i profesori iz struke. Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan. Nain realizacije Priprema uenika u kolskim radionicama. Vremenik aktivnosti Od sijenja do travnja 2013. Trokovnik Ovisno o zanimanju, cca 1000 kn po zanimanju za kolsko natjecanje. Nain vrednovanja Najbolji uenik u svakom zanimanju dobiti e nagradu, a ostali uenici pohvalnicu od kole. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 20 od 71 11. DOPUNSKA NASTAVA Aktivnosti, program ENGLESKI JEZIK Ciljevi programa Dopunska nastava namijenjena je uenicima prvih razreda kod kojih se tijekom kolske godine pojave tekoe u razumijevanju i savladavanju programskih sadraja u redovnoj nastavi. Namjena programa Ponavljanje i dodatna obrada gradiva s osobitim naglaskom na gramatike jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezinih vjetina (sluanja, govorenja, itanja i pisanja) potrebnih za sluenje engleskim jezikom u govornom i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara i gramatikih struktura obraenih tijekom nastave. Nositelji programa Krunoslava Suac, prof. i Diana Hrak, prof. Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici u terminu izvan nastave s ciljem pripreme uenika za bolje ukljuivanje u rad u razredu i uspjeno savladavanje obraenog gradiva;usvajanjem vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu,razgovora,frontalni i individualni rad) ;uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja,individualnog rada i rada u grupi), a sve u cilju davanja zadovoljavajuih rezultata u smislu napredovanja uenika i uspjenog zavretka kolske godine uenika obuhvaenih dopunskom nastavom. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Elektrostrojarska obrtnika kola. Nain vrednovanja Provoenje ankete meu uenicima. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 21 od 71 Aktivnosti, program NJEMAKI JEZIK Ciljevi programa Ciljevi su ponavljanje i dodatna obrada prijeenog gradiva s osobitim naglaskom na gramatike jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezinih vjetina (sluanja, govorenja, itanja i pisanja) potrebnih za sluenje njemakim jezikom u govornom i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara i gramatikih struktura obraenih tijekom nastave. Namjena programa Za uenike kole kod kojih se tijekom kolske godine pojave tekoe u savladavanju, razumijevanju i shvaanju programskih sadraja u redovitoj nastavi, organizirat e se dopunska nastava njemakog jezika. Ukljuivanje uenika u dopunsku nastavu predlagat e predmetni nastavnik. Nositelji programa Diana Vrkljan Lovri, prof. Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici u terminu izvan nastave s ciljem pripreme uenika za bolje ukljuivanje u rad u razredu i uspjeno savladavanje prijeenog gradiva,usvajanjem vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu, razgovora, frontalni i individualni rad), uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja, individualnog rada i rada u grupi) a sve u cilju davanja zadovoljavajuih rezultata u smislu napredovanja uenika i uspjenog zavretka kolske godine uenika obuhvaenih dopunskom nastavom. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Elektrostrojarska obrtnika kola. Nain vrednovanja Nazonost uenika i aktivnost biljeit e se u posebnom Dnevniku rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 22 od 71 12. FAKULTATIVNA NASTAVA 12.1 Kultura izraavanja i opho enja Nastavnici nae kole imaju potekoe pri izvoenju nastave. Problemi se iz godine u godinu gomilaju i dovode u pitanje kvalitetno izvoenje nastavnog plana i programa. Naa kola upisuje djecu skromnog predznanja, s vrlo niskim prosjekom ocjena iz osnovne kole, djecu iz socijalno ugroenih obitelji gdje poesto proivljavaju teke obiteljske situacije ili djecu prezaposlenih roditelja koji su malo vremena posveivali njihovu odgoju i obrazovanju, djecu s razliitim oblicima tekoa u razvoju, djecu iz Doma za odgoj i preodgoj mladei iz upanieve itd. Ova djeca u veini sluajeva, u odgojnom, kulturolokom,obrazovnom, pedagokom i svakom drugom smislu trebaju strunu pomo. Veina ih nekvalitetno provode slobodno vrijeme, nemaju nikakvu predodbu o svojoj budunosti, niti sebi postavljaju ikakve ciljeve u tom smislu. Rad s djecom koja nisu usvojila osnovne norme ponaanja i koja nemaju radnih navika postaje sve tei i nastavnicima postavlja nove izazove. Uenici s kojima radimo esto obiteljske probleme donose u kolu gdje u zamjenu za rad i marljivost pokazuju verbalno, a nerijetko i fiziko nasilje. Posljedice ovakvog stanja su sve vei broj pedagokih mjera, ponavljanje razreda ili naputanje kole, a kod nastavnika nemogunost provedbe zadanih predmetnih programa. Imajui sve ovo u vidu, na inicijativu ravnatelja kole, napravljen je program fakultativne nastave koja bi se provodila kroz nastavni predmet Kultura izraavanja i opho enja koji bi predavali profesori hrvatskog jezika, vjeronauka i stranih jezika. Aktivnosti, program KULTURA IZRAAVANJA I OPHO ENJA Ciljevi programa Uvesti uenike u osnovna pravila bontona, kako u koli, tako i izvan nje, motivirati uenika za svakodnevno usvajanje znanja, pokazati im najlake metode uenja i pomoi im u savladavanju tekoa, ukazati na vanost odgovornog ponaanja u drutvu, potaknuti uenike na odgovorno ponaanje prema sebi i drutvu, pouiti uenike ispravnoj komunikaciji, nenasilnom rjeavanju problema i nenasilnoj komunikaciji. Kod uenika razvijati sve oblike tolerancije i prihvaanja, nauiti ih ivjeti u multikulturalnoj i multietnikoj zajednici, ukazati na osnovna graanska prava i obveze ureenog drutva, te na potrebu formiranja osobnog stava prema pojavama u drutvu, pogotovo kad su u pitanju mediji i medijske manipulacije. Nauiti uenike pisanju molbe, albe i ostalih obrazaca koji e im trebati kad zavre kolu. Namjena programa Program je namijenjen uenicima svih razreda kole. Nositelj programa Ravnatelj, pedagog, profesori hrvatskog jezika, vjeronauka i stranih jezika. Nain realizacije Kroz nastavni predmet u trajanju jedan sat tjedno Vremenik aktivnosti Cijelu nastavnu 2012./13. godinu. Trokovnik Nema dodatnih trokova. Nain vrednovanja Anketa djelatnika i uenika kole o kulturi izraavanja i ophoenja uenika. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 23 od 71 Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet Kultura izraavanja i opho enja za PRVU godinu uenja (jedan sat tjedno, 35 sati godinje) Red.br. Nastavna jedinica Ciljevi i zadaci Nastavne metode Nastavna sredstva i pomagala 1. Pozdrav je prvi oblik ljubaznosti Nauiti uenike koliko je vaan prvi kontakt s osobom - on je klju za nae prihvaanje izlaganja, razgovora, demonstracije tekst - predloak, ploa, kreda 2. Treba znati razgovarati Nauiti uenike koliko je vaan razgovor jer se preko njega ostvaruje odnos s drugom osobom Izlaganja, razgovora,vjebi tekst - predloak, ploa, kreda 3. Komunikacija putem pisma telefona i mobitela Osposobiti uenike da znaju napisati pismo i ispravno koristiti telefon i mobitel Izlaganja, razgovora, pisanja ploa, kreda 4. Kulturno i civilizirano praenje kazaline i kino predstave i televizijskog programa Ukazati uenicima na vanost kulturnih dogaanja i osposobiti ih za primjereno praenje istih Izlaganja, rasprave, zakljuivanja ploa, kreda, biljenica, audiovizualna sredstva 5. Pristojno ponaanje u sredstvima javnog prijevoza, automobilu i vlaku Nauiti uenike kako se pristojno ponaati tijekom putovanja u razliitim prijevoznim sredstvima Izlaganja, razgovora. ploa, kreda, audiovizualna sredstva 6. Pristojno ponaanje u restoranu , kampu i hotelu Nauiti uenike kako se ponaati u prostorima uslune djelatnosti Izlaganja, vjebi i zakljuivanja ploa, kreda, biljenica, audiovizualna sredstva 7. Kulturno ponaanje u koli, uredu ili na poslu Kod uenika stei navike kulturnog ponaanja u javnim ustanovama i na poslu Izlaganja, vjebi i zakljuivanja ploa, kreda, biljenica, audiovizualna sredstva 8. Vanost odijevanja Razvijati svijest o potrebi primjerenog urednog i skladnog odijevanja Izlaganja, razgovora, demonstracije i zakljuivanja audiovizualna sredstva, biljenica 9. Najvanije je prijateljstvo Potaknuti uenike na stvaranje pravih prijateljstava s drugima Izlaganja, raspravljanja tekst - predloak, biljenica 10. Druenje, povezanost, zajednitvo Vanost zajednitva i druenja s drugima Izlaganja, raspravljanja, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica 11. Odgovornost i sloboda Upoznati uenike sa znaenjem ovih pojmova, uputiti na to da vie slobode uvijek znai i vie odgovornosti izlaganja, razgovora, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica, ploa, kreda 12. Odgovornost prema sebi ovjek je u prvom redu odgovoran prema samom sebi; analizirati oblike te odgovornosti izlaganja, raspravljanja, zakljuivanja anketni listii, biljenica 13. Odgovornost i ljubav Upozoriti na potrebu odgovornosti u ljubavi, kako fizikoj tako i emocionalnoj pisanja, izlaganja, zakljuivanja audiovizualna sredstva, biljenica 14. Drutvena odgovornost Ukazati na potrebu odgovornosti u drutvu izlaganja, razgovora, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica, ploa, kreda kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 24 od 71 15. Drutvena odgovornost Analizirati posljedice neodgovornog ponaanja pisanja, izlaganja, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica, ploa, kreda 16. Odgovornost prema prirodi Ukazati na neophodnost odgovornog ponaanja prema prirodi i hitnost promjene ovjekovog ponaanja prema njoj pisanja, izlaganja, zakljuivanja audiovizualna sredstva, biljenica 17. Utjecaj medija na svijest ovjeka Osvijestiti uenicima potrebu ispravnog koritenja medija izlaganja, raspravljanja, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica 18. Medijske manipulacije Ukazati na mogunost zloupotrebe medija izlaganja, raspravljanja, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica 19. Utjecaj dugotrajnog izlaganja elektronikim medijima na zdravlje ovjeka Ukazati na tetne posljedice dugotrajnog izlaganja elektronikim medijima pisanja, izlaganja, zakljuivanja tekst - predloak, biljenica 20. Stvaranje osobnog i kritikog stava prema svijetu oko sebe Osvijestiti potrebu stvaranja vlastitog miljenja o svemu izlaganja, rasprave, zakljuivanja biljenica, ploa, kreda 21. Ulaganje u znanje - najisplativije je ulaganje Ukazati na materijalnu i nematerijalnu vrijednost znanja, na konkretnim primjerima dokazati da ja ulaganje u znanje najsigurnije ulaganje izlaganja, pokazivanja, razgovora ploa, kreda, audiovizualna pomagala 22. Kako uiti- anketa Utvrditi navike i metode uenja kako bi nastavnik stekao jasnu sliku o tome pisanja, zakljuivanja, zapaanja anketni listii, ploa, kreda 23. Vanost postavljanja ciljeva: elim, hou, mogu Ukazati na vanost postavljanja jasnih i ostvarivih ciljeva tijekom cijeloga ivota izlaganja, razgovora, zakljuivanja ploa, kreda, audiovizualna pomagala 24. Definiranje vlastitih ciljeva Pomoi uenicima da sami osvijeste i definiraju vlastite ciljeve pisanja, zakljuivanja, heuristikog razgovora ploa, kreda, biljenica 25. Organizacija i dobro koritenje vremena Navesti uenike da razmiljaju o kvalitetno iskoritenom vremenu te da samostalno i disciplinirano organiziraju svoj dan, tjedan izlaganja, razgovora , zakljuivanja ploa, kreda, biljenica 26. Koncentracija i uenje Koncentracija kao najvaniji preduvjet brzog i kvalitetnog uenja. Ukazati na vanost koncentracije za trajno pamenje usvajanog znanja pisanja, zapaanja, heuristikog razgovora ploa, kreda, audiovizualna pomagala 27. Vjebe za bolju koncentraciju Nauiti uenike kako se koncentrirati na zadano gradivo kroz praktine vjebe. itanja, pisanja, izlaganja, dijaloga ploa, kreda, nastavni listii 28. Metode uenja:od jednostavnog ka sloenom; od lakeg ka teem Na konkretnim primjerima pokazati kako se i najtee gradivo moe nauiti itanja, pisanja, zakljuivanja ploa, kreda kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 25 od 71 29. Kako uspjeno uiti matematiku? Prethodne metode vjebati na oglednim primjerima iz matematike kako bi pomogli uenicima u savladavanju matematikog gradiva pisanja, zapaanja, zakljuivanja ploa, kreda, nastavni listii 30. Sinteza poglavlja o uenju Podsjetiti uenike na najvanije preduvjete za dobro i kvalitetno uenje heuristikog razgovora, zakljuivanja ploa, kreda 31 Pisano i usmeno izraavanje Primjena usvojenih znanja pisanja, razgovora biljenica 32 Pisanje pisama Osvojiti znanja potrebna za pisanje pisama upuivanja, pisanja biljenica 33 Slubeno/ poslovno i intimno pismo - vjeba Uoiti razlike pri pisanju poslovnog i intimnog pisma upuivanja, pisanja tekst - predloak, biljenica 34 Javni govor Nauiti pisati javni govor i javno govoriti upuivanja, pisanja, sluanja tekst - predloak, biljenica 35 Govor kao umijee komuniciranja Stei samopouzdanje i druge vjetine za valjanu komunikaciju izlaganja, upuivanja, pisanja biljenica, audiovizualna sredstva Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet Kultura izraavanja i opho enja za DRUGU godinu uenja (jedan sat tjedno, 35 sati godinje) Red.br. Nastavna jedinica Ciljevi i zadaci Nastavne metode Nastavna sredstva i pomagala 1. Svakodnevna komunikacija Spoznati vrijednosti uljudnog ponaanja u svakodnevnom ivotu izlaganja audiovizualna sredstva 2. Pojam komunikacije, svrha i funkcija Usvojiti pojam i vrste komunikacije razgovora ploa, kreda, biljenica 3. Uljudno komuniciranje Usvojiti oblike uljudnog komuniciranja rada na tekstu nastavni listii 4. Pasivna komunikacija Ukazati na oblike pasivne komunikacije izlaganja nastavni listii 5. Agresivna komunikacija Ukazati na oblike agresivne komunikacije razgovora tekst - predloak 6. Asertivna komunikacija Razraditi pojem asertivne komunikacije izlaganja audiovizualna sredstva 7. Asertivna komunikacija Vjebati asertivnu komunikaciju razgovora audiovizualna sredstva 8. Verbalna i neverbalna komunikacija Osvijestiti vanost verbalnog i neverbalnog komuniciranja heuristikog razgovora audiovizualna sredstva 9. Meusobno uvaavanje u svakodnevnoj komunikaciji Nauiti suraivati bez obzira na razliite stavove reproduktivnog razgovora ploa, kreda, biljenica 10. Pravila uljudnog ponaanja, faze komuniciranja Usvojiti faze djelotvornog komuniciranja razgovora ploa, kreda, biljenica 11. Uspostavljanje kontakta s korisnikom usluge Usvojiti pravila poslovnog komuniciranja izlaganja audiovizualna sredstva kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 26 od 71 12. Suradniki odnosi - uoavanje stavova drugih Osvijestiti vanost pozitivnih meuljudskih odnosa frontalnog rada nastavni listii 13. Kompromis, empatija Uputiti uenike na vanost kompromisa i empatije u svakodnevnom ivotu rada na tekstu nastavni listii 14. Sukobi na radnom mjestu Ukazati na mogunost sukoba na radnom razgovora ploa, kreda, biljenica 15. Rjeavanje sukoba na radnom mjestu Ukazati na naine konstruktivnog rjeavanja odreenih problema reproduktivnog razgovora ploa, kreda, biljenica 16. Medijacija - definicija Objasniti pojam medijacije frontalnog rada ploa, kreda, biljenica 17. Podruja primjene Ukazati uenicima kako primijeniti medijaciju u praksi frontalnog rada ploa, kreda, biljenica 18. Koraci u postupku medijacije Objasniti korake u procesu medijacije reproduktivnog razgovora nastavni listii 19. Demonstracija medijacije Vjebati praktinu primjenu medijacije reproduktivnog razgovora audiovizualna sredstva 20. Vjebanje medijacije u malim grupama Vjebati praktinu primjenu medijacije heuristikog razgovora ploa, kreda 21. Tolerancija - openito Upoznati uenike s pojmom tolerancije, njezinom povijeu i znaenjem danas. Ukazati na vanost razvijanja tolerancije kao preduvjeta za miran suivot u urbaniziranom i globaliziranom svijetu izlaganja, razgovora, zakljuivanja kreda, ploa 22. Pojam razliitosti Usvojiti znaenje pojma razliitosti, njezine vanosti za napredak drutva. Spoznati potrebu prihvaanja razliitosti kao neeg neizbjenog ali i pozitivnog izlaganja, raspravljanja, zakljuivanja kreda, ploa, audiovizualna sredstva 23. Temeljna ljudska prava Nauiti osnovna prava koja imaju svi ljudi bez obzira na meusobne razlike. Usvojiti naela po kojem su svi ljudi u startu jednaki i pred zakonom i pred ljudima rad na tekstu, heuristiki razgovor kreda, ploa, audiovizualna sredstva 24. Stereotipi i predrasude Upoznati uenike, na konkretnim primjerima, sa tetnou predrasuda i stereotipa koji proizlaze iz neznanja i nerazumijevanja, a najee su u osnovi netolerancije. izlaganja, rasprave, zakljuivanja kreda, ploa 25. Suosjeanje/ empatija Upoznati uenika s pojmom empatije, s potrebom razvijanja empatije kao djelatnog sredstva za razvijanje tolerancije rad na tekstu, heuristiki razgovor kreda, ploa, biljenica 26. Tolerancija kultura, obiaja, navika Upoznati uenike s injenicom postojanja bezbrojnih oblika razliitih naina ivljenja s potrebom njihova aktivnog suivota. Usvojiti tolerantno prihvaanje razliitosti kao modusa ivljenja. izlaganja, heuristikog razgovora... kreda, ploa, biljenica kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 27 od 71 27. Regionalna, etnika i rasna tolerancija Nauiti razlikovati nacionalizam i ovinizam, znaenje pojma rasizam. Upozoriti ih na primjere ratnih sukoba uzrokovanih etnikom netolerancijom izlaganja, razgovora , zakljuivanja,... kreda, ploa, audiovizualna sredstva 28. Vjerska tolerancija Podsjetiti uenike na primjere vjerske netrpeljivosti koji su kroz povijest rezultirali ratnim sukobima. Nauiti prepoznati slinosti meu razliitim religijama izlaganja, razgovora, itanja kreda, ploa, audiovizualna sredstva 29. Politika tolerancija Ponoviti osnovne postulate demokracije, podsjetiti ih na sudbinu politikog jednoumlja na ovim prostorima i u svijetu. Ukazati na hrvatski politiki pluralizam danas, ukazati na potrebu razvijanja politike tolerancije. rad na tekstu, heuristiki razgovor kreda, ploa, biljenica 30. Seksualna tolerancija Upoznati uenike s promjenom drutvenog pogleda na razliite seksualne orijentacije te sa zakonskim rjeenjima u Europi i kod nas. Poticati toleranciju prema pripadnicima razliitih seksualnih orijentacija izlaganja, pisanja, razgovora kreda, ploa 31. Tolerancija u sportu Potaknuti uenike da promisle svoju navijaku poziciju i odbace navijaki ekstremizam. Nauiti ih toleranciji u navijanju itanja, pisanja, heuristikog razgovora kreda, ploa, biljenica 32. Tolerancija u svakidanjem ivotu( u obitelji, koli, ulici) Potaknuti uenike na promiljanje situacija iz svakodnevnog ivota u kojima bi tolerancija pojednostavila i olakala ivljenje. Ukazati na potrebu dvosmjernosti tolerancije na relaciji uenik-nastavnik, dijete- roditelj pisanja, izlaganja, zakljuivanja kreda, ploa, biljenica 33. Tolerancija u Hrvatskoj nakon Domovinskog rata Podsjetiti na zbivanja na ovim prostorima 90-tih godina 20. st. Povui paralele sa slinim zbivanjima drugdje u svijetu. Poticati toleranciju koja jedina otvara prostor suivotu izlaganja, rasprave, zakljuivanja kreda, ploa, biljenica 34. Tolerancija u Hrvatskoj kao lanici EU Ukazati na skori ulazak Hrvatske u multikulturalnu, multietniku i multirasnu zajednicu u kojoj e se moi preivjeti uz pomo tolerancije rad na tekstu, heuristiki razgovor kreda, ploa, biljenica 35. Ponavljanje i utvrivanje gradiva Ponoviti oblike tolerancije, osnovne pojmove te razloge i naine njezine primjene. Podcrtati kako je tolerancija klju za snalaenje u urbaniziranom i globaliziranim svijetu zakljuivanja, sinteze kreda, ploa kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 28 od 71 Okvirni nastavni plan i program za fakultativni predmet Kultura izraavanja i opho enja za TREU godinu uenja (jedan sat tjedno, 32 sata godinje) Red.br. Nastavna jedinica Ciljevi i zadaci Nastavne metode Nastavna sredstva i pomagala 1. ivotopis Nauiti kako napisati ivotopis i to sve ivotopis treba sadravati itanja, pisanja, uvjebavanja udbenik, tekst, predloak ivotopisa, biljenica, ploa 2. Poslovno pismo to je poslovno pismo, emu slui i kada ga piemo? Razviti sposobnost oblikovanja poslovnog pisma. U samostalnoj vjebi pisanja poslovnog pisma razvijati znanje potrebno za ovu vrstu komunikacije itanja, pisanja, povezivanja, zakljuivanja,dijalog, pisanog izraavanja tekst poslovnog pisma, udbenik, biljenica, ploa 3. Promocija u poslovnom komuniciranju Osposobiti uenika za promociju u poslovanju; o ponudi i potranji, izradi kataloga, o sustavu nuenja i prigodnim poslovnim aktivnostima. Razviti sposobnost promidbe kao bitne odrednice u obrtnitvu itanja, pisanja, zakljuivanja, uvjebavanja uzorci promotivnih tekstova, grafoskop, raunalo, biljenica, ploa 4. Kratki priopajni tekstovi namijenjeni javnom priopavanju-vijest, obavijest, oglas Nauiti uenika kako se pie vijest, obavijest, oglas; struktura i stil ovih vrsta. Primjena nauenog u praksi itanja, pisanja, pisanog izraavanja, uvjebavanja udbenik, primjeri kratkih priopenja, tekstovi, biljenica, ploa 5. Kratki priopajni tekstovi namijenjeni privatnom priopavanju-estitka, zahvalnica, saalnica (suutnica) Osposobiti uenika kako napisati estitku zahvalnicu, izraziti suut. Razvijati svijest o potrebi da svakodnevno sudjelovanje u ovoj vrsti komunikacije. itanja, razgovora,dijaloga,pisanja i uvjebavanja udbenik, grafoskop, biljenica, ploa 6. Zapisnik- voenje zapisnika tijekom usmene rasprave;raspravljako umijee Uenici bi trebali nauiti kako se vodi rasprava, to je raspravljako umijee i to sve sadri zapisnik. Kako iz diskusije izdvojiti bitno, pogotovo zakljuke. Osposobiti uenike sa samostalno vode zapisnike itanja, razgovora, raspravljanja, dijaloga, pisanja udbenik, biljenica, ploa 7. Pisana rasprava - ciljevi, metode izraavanja, temeljne tvrdnjom razradba tvrdnje Uenici bi trebali spoznati o elementima pisane rasprave, o temi, tvrdnjama i razradbi tvrdnje te donoenju zakljuaka. Razvijati spoznaju o potrebi cjeloivotnog obrazovanja itanja, pisanja, dijaloga, povezivanja, zakljuivanja tekst pisane rasprave, biljenica, ploa kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 29 od 71 8. Obrasci u standardnom poslovanju - ugovor, narudbenica, nalog za otpremu robe, dostavnica ili otpremnica Osposobiti uenike da praktino znaju koristiti sve obrasce u poslovanju. Razvijati svijest o potrebi voenja poslovnih knjiga kao preduvjeta dobrog poslovanja razgovora, izlaganja, pisanja, skupnog rada tiskani obrasci, grafoskop, biljenica, raunalo 9. Obrasci u standardnom poslovanju - dokumenti za prijevoz,robe-prijevoznice, fakture, pournice ili urgencije, otkloni ponude, narudbe i suradnje Nauiti uenike da samostalno znaju popuniti bilo koji obrazac i da znaju namjenu svakog obrasca pisanja, grupnog rada tiskani obrasci, grafoskop, ploa, biljenica 10. Obrasci u standardnom poslovanju - opoziv, opomena reklamacija, nagodba, zakljunica, priznanica Uenike osposobiti da se znaju koristiti obrascima, te razvijati svijest o aurnom ispunjavanju svojih obaveza prema poslovnim partnerima pisanja, grupnog rada, povezivanja tiskani obrasci, grafoskop, ploa, biljenica 11. Graanska prava i dunosti - uvod Razviti svijest uoavanja prava i dunosti, usvojiti pojmove: demokracija, sloboda izlaganja, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak 12. Razvoj graanskih prava i dunosti Objasniti razvoj shvaanja ljudskih prava i dunosti kroz povijest izlaganja, itanja, povezivanja, zakljuivanja ploa, kreda, biljenica 13. Hrvatska od prvih seoba do demokracije Razvijati svijest o nacionalnoj prolosti razgovora, itanja, pisanja ploa, kreda, biljenica 14. Graanska prava u Hrvatskoj od 1990- tih do danas Upoznati uenike s padom komunizma i razvojem prvih stranaka izraavanja, povezivanja, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak 15. Ustav Republike Hrvatske Objasniti temeljne vrijednosti ugraene u Ustav RH itanja, razgovora, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak 16. Zatita ljudskih prava i temeljnih sloboda Razviti stav o drutveno prihvatljivom ponaanju rasprave itanja , pisanja ploa, kreda, biljenica 17. Gospodarska, socijalna i kulturna prava Razviti pozitivan odnos prema radu i rjeavanju socijalnih problema. Poticati interes za znanstveno, kulturno i umjetniko stvaralatvo itanja, razgovora, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak 18. Druge kulture Upoznavanje s razliitim kulturama i njihovim obrascima ponaanja razgovora, rasprave, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak 19. Hrvatska u multikulturalnom svijetu Objasniti ulogu Hrvatske u multikulturalnom svijetu povezivanja, zakljuivanja, pisanja ploa, kreda, tekst - predloak kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 30 od 71 20. Rasprava na prijeene teme Navesti uenike da sami zakljuuju i stvaraju svoje miljenje rasprave, skupnog rada, pisanja. ploa, kreda, biljenica 21. Djeca i mladi u medijskom okruenju Pokazati, istraiti vrijednost medija u svakodnevnom ivotu. Poticati uenike na praenje medija itanja, pisanja razliiti osvrti na medije TV, biljenica, ploa 22. Utjecaj zabavnih emisija i reklama na formiranje stajalita i ponaanja Istaknuti pozitivne i negativne osobine medija pisanja, gledanje TV, sluanje biljenica 23. Upotreba tuica i anglizama u medijima Napomenuti vrijednost dominacije hrvatske rijei heuristikog razgovora, rada na tekstu biljenica, ploa 24. Nepotivanje pravila hrvatskoga jezika u medijima Osposobiti uenike za prepoznavane pravilne upotrebe rijei rada na tekstu biljenica, ploa 25. Kako se sluiti medijima Uenicima prenijeti ispravne naine sluenja medija heuristikog razgovora, rada na tekstu biljenica 26. Vjerodostojnost medija Postupno istraiti istinitost medija heuristikog razgovora, itanja udbenik 27. Utjecaj crtanih filmova na djecu Istaknuti prednosti i nedostatke crtanih filmova heuristikog razgovora, pisanja biljenica 28. Mona uloga televizije Objasniti ueniku mo televizije na njegov svjetonazor izlaganja, razgovora, itanja biljenica, ploa 29. Smisao kritike Upoznati uenika sa smislom kritike kao pozitivne ivotne odrednice razgovora, itanja, pisanja biljenica, ploa 30. Stvaranje kritikog stava prema informacijama u medijima Ukazati na mogunost medijskih manipulacija,ralaniti kako i zato se to redi pisanja, rada na tekstu, itanja biljenica, ploa, audiovizualna sredstva 31. Razgovor o obraenim temama Podsjetiti uenike na najvanije zakljuke iz obraenih tema razgovora, zakljuivanja biljenica, ploa, audiovizualna sredstva 32. Razgovor o obraenim temama Podsjetiti uenike na najvanije zakljuke iz obraenih tema razgovora, zakljuivanja biljenica, ploa, audiovizualna sredstva kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 31 od 71 13. IZVANUIONIKA NASTAVA Aktivnosti, program POSJETI IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA Ciljevi programa Uenike upoznati s vrhunskim djelima filmske i scenske umjetnosti i djelima poznatih slikara. Uenike voditi na djela posebne kvalitete i originalnosti ili ona koja su rijetko dostupna (izlobe npr.). Nastojati pratiti kvalitetnu suvremenu hrvatsku i svjetsku produkciju, zatim izvedbe klasinih djela hrvatske i svjetske knjievnosti i pritom sve maksimalno povezivati s programom i sadrajem nastave hrvatskog jezika. Namjena programa Uenike senzibilizirati za razliite vrste umjetnosti i osposobiti za kritiki odnos prema vienom. Nositelji programa eljko Cvrtila i Sanda Straii nastavnici hrvatskog jezika Nain realizacije Organiziranje grupne posjete (jedan razred ili vie razreda) kino predstavi, kazalinoj predstavi ili izlobi. U razredu: uenici dobivaju sve potrebne informacije o onome to e se gledati. Gledanje dogovorenog filma, kazaline predstave ili izlobe. Poslije odgledanog, u razredu: diskusija o vienom. Pisanje filmskih, kazalinih ili likovnih kritika (ovisno o gledanom). Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine. Obavezno: etiri posjeta sveukupno; vrsta posjeta (kino, kazalite ili izloba) ovisit e o trenutnoj kino/kazalino/izlobenoj ponudi. Ostalo: ukoliko bude interesa. Trokovnik Uenici sami snose trokove ulaznica. (profesori takoer) Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (ukoliko redovno pohaaju izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za kritiku. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 32 od 71 14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Aktivnosti, program POSJET HRVATSKOM SABORU Ciljevi programa stjecanje znanja o politikim ustanovama i procesima uenje domoljublju snalaenje u demokratskoj participaciji razvijanje politike kulture upoznavanje s nositeljem najvie zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj Namjena programa stvoriti kod uenika mogunost zauzimanja stajalita prema aktualnim politikim zbivanjima stjecanje znanja o politici kao fenomenu i vanosti politike u svakodnevnom ivotu upoznavanje s ustrojstvom hrvatske drave i podjelom vlasti u dravi Nositelj programa mr.sc.Dragana Katunari, prof. Nain realizacije U okviru nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo prilikom obrade nastavne jedinice Hrvatski sabor skupini motiviranih uenika drugih razreda omoguiti posjet Saboru. Vremenik aktivnosti Tijekom II. polugodita, ovisno o mogunostima realizacije od strane kole i Slube za odnose s javnou Hrvatskog sabora. Trokovnik Nema dodatnih trokova. Nain vrednovanja Razgovor o aktualnim politikim temama, foto dokumentacija, plakati, izvjea i komentari uenika, ocjena za posebno aktivne pojedince. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 33 od 71 Aktivnosti, program POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Ciljevi programa Podizanje razine znanja naih uenika o Europskoj uniji openito i njezinim institucijama, te o procesu pristupanja Republike Hrvatske EU. Namjena programa Putem edukativnog predavanja i prezentacije, namijenjene ba uenicima, pruiti im temeljne informacije o naem MVPEI, o EU, kao i niz dodatnih informacija koje se tiu mogunosti suradnje naih uenika s vrnjacima u dravama lanicama EU kroz razliite oblike mobilnosti unutar EU. Nositelj programa mr.sc.Dragana Katunari, prof. Nain realizacije U okviru sata razrednika ili fakultativnog predmeta Kultura ophoenja i izraavanja omoguiti skupini motiviranih uenika zavrnih razreda ili cijelim razredima posjet MVPEI, ovisno o tehnikim mogunostima realizacije posjeta. Vremenik aktivnosti Tijekom II. polugodita, ovisno o mogunostima realizacije od strane kole u tjednu Otvorenih vrata MVPEI. Trokovnik Nema dodatnih trokova. Nain vrednovanja Razgovor o aktualnim temama vezanim za ulazak nae drave u punopravno lanstvo EU, foto dokumentacija, plakati, izvjea i komentari uenika, lanci u kolskom listu egrt, ocjena za posebno aktivne pojedince. Aktivnosti, program NOVINARSKA SKUPINA IZDAVANJE KOLSKOG LISTA ZA KOLSKU GODINU 2012./2013. Ciljevi programa Cilj rada novinarske skupine je razvoj sposobnosti novinarskog naina pisanja, komunikacije i timskog rada, kreativnosti, stvaralakog rjeavanja problema, kao i samopouzdanja, te pozitivne afirmacije i poticanje zanimanja za stvarnost oko sebe. Namjena programa Omoguavanje kreativnog provoenja slobodnog vremena uenicima zainteresiranim za novinarsko izraavanje, aktivno sudjelovanje u praenju kolskih projekata i stvaranje kolskog lista ,,egrt,,. Nositelj programa Uenici novinarske skupine i profesorica Dominika Papi Kuki Nain realizacije Novinari su podijeljeni u dvije grupe, svaka grupa sastaje se u svom tjednu nastave, uenici razgovaraju o temama i dogovaraju profil lista. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine pratimo sva zbivanja vezana za kolu, istraujemo pojedina teme koje bi bile zanimljive i uenicima i profesorima. U ovoj kolskoj godini planiramo izdati sedamnaesti broj kolskog lista. Trokovnik Sredstva potrebna za tiskanje kolskog lista. Nain vrednovanja Zadovoljstvo stvaranja, motivacija uenika, uspjeh na LiDraNu. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 34 od 71 Aktivnosti, program SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA Ciljevi programa Cilj suradnje je upoznavanje uenika s novim tehnologijama u automobilskoj industriji. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima drugih i treih razreda u zanimanju automehatroniar, autoelektriar, automehaniar i autolimar. Nositelj programa Struni uitelji iz Renault Nissan Slovenija, Kandijska cesta 56 Novo Mesto, Slovenija. Koordinator suradnje je Darko Josip Zrinjan. Nain realizacije Kombinacija praktine i teorijske nastave odvijat e se u Elektrostrojarskoj obrtnikoj koli, Zagreb, Selska 83. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine 2012./2013.. Intenzitet aktivnosti ovisit e o broju odabranih tema i broju uenika koji e biti ukljueni u projekt. Trokovnik Trokove dolaska strunih uitelja iz Novog Mesta podmiruje Renault Nissan Hrvatska. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u radu u obrtnikoj i kolskoj radionici. Aktivnosti, program MOJ GRAD, MOJA DOMOVINA POSJETI KULTURNIM INSTITUCIJAMA LOKALNOG I NACIONALNOG ZNA AJA Ciljevi programa Upoznati muzeje i institucije od lokalnog i nacionalnog znaaja, jaati svijest o kulturnim i nacionalnim vrednotama. Namjena programa irenje vidika uenika izvan standardnog kolskog programa, poticanje zanimanja za izvannastavne aktivnosti, jaanje svijesti o vanosti kulturne batine grada Zagreba, te institucija od nacionalnog znaaja. Nositelj programa Knjiniarka Dragica Kvesi i profesorica hrvatskog jezika Dominika Papi Kuki Nain realizacije Uenici e imati struno voenje kroz nekoliko zagrebakih muzeja i kulturnih institucija ( HAZU, NSK), te e nakon svakog posjeta u prostorima knjinice izraditi plakate i prezentacije koje e objaviti u kolskom listu i predstaviti ostalim uenicima. Vremenik aktivnosti Od listopada 2012. do svibnja 2013. godine. Trokovnik Uenici e sami platiti ulaznice za muzeje, a trokove izrade plakata i prezentacija, osigurat e kola. Nain vrednovanja Iskazivanje pozitivnog odnosa prema kulturnim i nacionalnim vrednotama. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 35 od 71 Aktivnosti, program OSNIVANJE KOLSKOG GLAZBENOG SASTAVA Ciljevi programa Okupiti skupinu uenika koji sviraju neki instrument ili su povezani s glazbom. Namjena programa Uvjebati glazbu kojom bi se popratila dogaanja u koli i kojom bi se privuklo to vie uenika na kolska dogaanja. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Probe tijekom kolske godine, nastupi na priredbama u koli. Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit e o interesu uenika te o dogaanjima u koli. Trokovnik 3000 kn Nain vrednovanja Uspjenost kolskog glazbenog sastava ocjenjivala bi se na kraju svake priredbe ili nekog kolskog dogaanja. Aktivnosti, program SLOBODNA AKTIVNOST U ENIKA NOVI MEDIJI Ciljevi programa Okupiti skupinu uenika koja bi tijekom kolske godine biljeila (slikala i snimala) sva bitna dogaanja u koli. Izrada filmova. Prezentacija snimljenih materijala na web stranici kole. Organiziranje projekcija i tematskih predstavljanja iz svijeta filma i glazbe. Namjena programa Motivirati uenike da i sami doprinesu promidbi kole. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Snimanje i slikanje dogaanja u koli (npr. tribine,natjecanja,predavanja i sl.) Izrada kratkih filmova koji bi se mogli koristiti u nastavi. Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit e o interesu uenika te o dogaanjima u koli. Trokovnik Fotoaparat s mogunou HD snimanja. Stalak za fotoaparat. Raunalo s odgovarajuim softverom. Nain vrednovanja Na kraju kolske godine organizirala bi se izloba najuspjenijih slika, te prikazivanje filmova. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 36 od 71 Aktivnosti, program NOGOMET Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti nogomet su usvajanje tehnike i taktike nogometne igre,odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivniku ekipu, poveanje radne sposobnosti, razvijanje sportskog duha, elje za pobjedom, druenje, razvijanje morfolokih obiljeja, motorike i funkcionalne sposobnosti. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Profesor tjelesne i zdravstvene kulture: Miroslav Brai Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima (kolskoj dvorani i kolskom igralitu), gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad strunih profesora. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od listopada do svibnja, po jedan sat tjedno s utakmicama izmeu odjeljenja. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, a potrebni materijalni uvjeti rada za organizaciju su 20 nogometnih lopti, komplet mrea za male golove, 2 toperice, 3 zvidaljke, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju prvenstva. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 37 od 71 Aktivnosti, program KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO Ciljevi programa U kolskoj godini 2012./2013. odrat e se nogometno prvenstvo izmeu razreda po dobnim skupinama/razredima. Na prvenstvu e sudjelovati 6 skupina, po 2 skupine za svaku godinu. Sudjelovat e 31 ekipa, koje e odigrati u regularnom prvenstvu 65 utakmica i u doigravanju 22 utakmice do konanog prvaka kole. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Miroslav Brai prof. TZK-a Nain realizacije 65 - utakmica po skupinama 12 utakmica etvrtfinala 6 - utakmica polufinala 3 - utakmice finala / godinama 1 - finalna utakmica Vremenik aktivnosti Kroz kolsku godinu e se odigrati 87 utakmica, to znai 2 utakmice kroz tjedan jednako 65 utakmica kroz 32 radna tjedna a doigravanje od 22 utakmice odigrat e se po rasporedu na samom zavretku nastavne godine (polovina svibnja). Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, a potrebni materijalni uvjeti rada za organizaciju su 20 nogometnih lopti, komplet mrea za mala golove, 2 toperice, 3 zvidaljke, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju prvenstva. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 38 od 71 Aktivnosti, program KOARKA Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti koarka su usvajanje tehnike i taktike koarkake igre, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivniku ekipu. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potovati. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za koarku u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (Vuji Miljenko) Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima (kolska dvorana, kolsko igralite) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad strunih profesora. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz utakmice izmeu odjeljenja. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 10 koarkakih lopti, 4 mreice za ko, komplet dresova za pobjednike lige. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 39 od 71 Aktivnosti, program PLESOVI Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti plesovi su usvajanje plesnih vjetina iz razliitih vrsta plesova. Razvijanje osjeaja za ritam i tempo. Razvijati svijest o vanosti uvanja, unaprjeivanja i promicanja zdravlja. Razvijanje morfolokih, motorikih i funkcionalnih sposobnosti. Druenje i zabava izmeu uenika. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima nae kole . Nositelj programa Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (Petri Mladen) Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad strunih profesora. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni su radio CD, snimljena muzika na CD. Po potrebi nastupa posudiona narodnih nonji. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 40 od 71 15. PROJEKTI 15.1 PROJEKT UNAPREENJA RADA KOLE Na glavni projekt je unaprijediti rad kole odnosno postii cilj, a to je imati suvremeno opremljenu kolu koja e opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnolo ke i pedagoke tijekove i u kojoj e raditi stru no i pedagoki educirani nastavnici, kolu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu meu nastavnicima i u enicima, kolu u koju e uenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavni ke, te motivirani za stjecanje stru nih kompetencija. Isto tako, kolu koja e omogu iti u enicima postizanje stru nih kompetencija potrebnih za trite rada, te ljud skih osobina. Vano je da, zajedno s ravnateljem, svi nastavnici i uenici svojim idejama i prijedlozima kreiraju nastavni proces i ivot kole. U skladu s tim, osniva se Odbor za unapre enje rada kole koji se sastoji od voditelja, struno-pedagoke slube i lanova iz reda Nastavnikog vijea. Odbor e biti poveznica izmeu ravnatelja i nastavnika, te e zajedno s ravnateljem izraditi kolski kurikulum za iduu kolsku godinu u kojem e, izmeu ostalog, biti definirano djelovanje potrebno za poboljanje rada kole. U kreiranje kolskog kurikuluma ukljuit emo i uenike koji e na sjednici Vijea uenika iznijeti svoje prijedloge za unapreenje rada kole. Na poetku ove kolske godine pokrenuli smo proces izrade kolskog kurikuluma. Na sjednici Nastavnikog vijea raspravljali smo kakvu kolu elimo imati, te je zakljueno da nam je glavni cilj imati suvremeno opremljenu kolu koja e opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnoloke i pedagoke tijekove i u kojoj e raditi struno i pedagoki educirani nastavnici, kolu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu meu nastavnicima i uenicima, kolu u koju e uenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje strunih kompetencija. Isto tako, kolu koja e omoguiti uenicima postizanje strunih kompetencija potrebnih za trite rada, te ljudskih osobina. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 41 od 71 STRUNA EDUKACIJA NASTAVNIKA STRUNI SEMINARI U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE, TE RAZNIH DRUGIH INSTITUCIJA SEMINARI ZA STRUNE NASTAVNIKE U SURADNJI S GOSPODARSTVOM Aktivnosti, program Suradnja s RENAULT NISSAN HRVATSKA Ciljevi programa Cilj suradnje je upoznavanje nastavnika s novim tehnologijama u automobilskoj industriji. Namjena programa Namijenjena je svim strunim uiteljima, nastavnicima praktine nastave i profesorima koji predaju u zanimanju automehatroniar, autoelektriar, automehaniar i autolimar. Nositelj programa Struni uitelji, nastavnici praktine nastave i profesori koji predaju u zanimanju automehatroniar, autoelektriar, automehaniar i autolimar. Koordinator suradnje je Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Kombinacija praktine i teorijske nastave odvijat e se u Renault Nissan Slovenija, Kandijska cesta 56 , Novo Mesto,Slovenija. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine 2012./2013. Intenzitet aktivnosti ovisit e o broju odabranih tema i broju ljudi koji e biti ukljueni u projekt. Trokovnik Gorivo i cestarina za prijevoz osobnim automobilom u Novo Mesto je 300 kn. Cijena seminara za jednu osobu po danu iznosi otprilike 1400 kn, a te trokove snosi Renault Nissan Slovenija. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teoretskoj nastavi. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 42 od 71 Aktivnosti, program SURADNJA S FORDOM Ciljevi programa Cilj suradnje je upoznavanje nastavnika s novim tehnologijama u automobilskoj industriji. Namjena programa Namijenjena je svim strunim uiteljima, nastavnicima praktine nastave i profesorima koji predaju u zanimanju automehatroniar, autoelektriar, automehaniar i autolimar. Nositelj programa Struni uitelji, nastavnici praktine nastave i profesori koji predaju u zanimanju automehatroniar, autoelektriar, automehaniar i autolimar. Nain realizacije Kombinacija praktine i teorijske nastave odvijat e se u Ford training centru u Elektrostrojarskoj obrtnikoj koli. Vremenik aktivnosti Planirani seminari trebali bi se odvijati tijekom cijele kolske godine 2012./2013. Trokovnik Seminari su besplatni za djelatnike kole. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teoretskoj nastavi. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 43 od 71 Aktivnosti, program OBILJEAVANJE VANIH DATUMA- KULTURNA DJELATNOST KOLE Ciljevi programa 1. razvoj svijesti i stavova o vanosti ouvanja tradicije obiljeavanja vanih datuma iz narodne i meunarodne povijesti i sadanjice 2. razvoj moralnih, estetskih, duhovnih, vjerskih i drutvenih vrijednosti 3. poticanje kreativnog izraavanja 4. razvoj odgovornosti prema opem dobru, prirodi, radu, ivotu, pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponaanju Namjena programa - estetsko ureenje kole i stvaranje pozitivnog kolskog ivota i ozraja - suradniki rad uenika, djelatnika kole i roditelja - afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav ivot, sport i rekreacija...) Nositelj programa - struna vijea (osobito vijee hrvatskog jezika, drutvene grupe predmeta, tjelesne i zdravstvene kulture) - razrednici i uenici - struno-pedagoka sluba, tehniko osoblje i uprava kole - kolska knjinica - vijee uenika i vijee roditelja Nain realizacije - obiljeavanje odreenih datuma na satovima razredne zajednice (izrada plakata, razgovori, nastavne jedinice, radionice na odreenu temu) - izrada literarnih radova i izlobi na odreenu temu - izlobe, ukraavanje kole prigodnim sadrajima (blagdani) - posjet strunim i drugim izlobama i manifestacijama, predstavama i slino - sudjelovanje na sportskim manifestacijama unutar i izvan kole, promidba zdravog ivota i bavljenja sportom - sveani domjenak povodom boinih i novogodinjih blagdana (ovisno o financijskim mogunostima kole) - obiljeavanje Dana kole (sportske i kulturne aktivnosti) - obiljeavanje Dana maturanata, sveana podjela zavrnih svjedodbi - provedba preventivnih programa - sudjelovanje i organiziranje humanitarnih akcija - evidencija svih sadraja i zbivanja na web stranici kole i u kolskom listu Vremenik aktivnosti - tijekom godine prema planu aktivnosti Trokovnik - potroni materijal za izradu plakata i izlobi - razni materijal za obiljeavanje blagdana - troak za sveani domjenak - po odluci ravnatelja ovisno o financijama kole - troak ulaznica na predstave, izlobe i sline manifestacije - troak za obiljeavanje Dana kole (motivacija, nagrada, okrjepa uenika ...) - nagrade najboljim uenicima kole (maturantima) Nain vrednovanja - ocjena zadovoljstva kolskim ozrajem uenika, djelatnika i roditelja kole (evaluacijski listii i ankete, izmjena pozitivnih iskustava, ideja za poboljanje i slino) kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 44 od 71 OBILJEAVANJE BLAGDANA I VANIH DATUMA U KOLI -kolska godina 2012./2013. DATUM PRIGODA 08.09. MEUNARODNI DAN PISMENOSTI 16.09. MEUNARODNI DAN ZATITE OZONSKOG OMOTAA 21.09. MEUNARODNI DAN MIRA 22.09. EUROPSKI DAN BEZ AUTOMOBILA 01.10. MEUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA 04.10. SVJETSKI DAN IVOTINJA 05.10. SVJETSKI DAN UITELJA (UNESCO) 08.10. DAN NEOVISNOSTI BLAGDAN RH 16.10. SVJETSKI DAN HRANE 01.11. SVI SVETI BLAGDAN REPUBLIKE HRVATSKE 10.11. SVJETSKI DAN ZNANOSTI ZA MIR I RAZVITAK 16.11. MEUNARODNI DAN TOLERANCIJE (UNESCO) 18.11. DAN SJEANJA NA VUKOVAR 25.11. MEUNARODNI DAN ZA UKLANJANJE NASILJA NAD ENAMA 01. 12. SVJETSKI DAN AIDS-a (WHO) 03.12. MEUNARODNI DAN OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA 10.12. DAN OVJEKOVIH PRAVA 25.12. BOI 15.01. DAN MEUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE- SPOMENDAN RH 27.01. SVJETSKI DAN VJERSKE SLOBODE 27.01. DAN SJEANJA NA HOLOKAUST I SPREAVANJE ZLOINA PROTIV OVJENOSTI 11.02. SVJETSKI DAN BOLESNIKA 14.02. VALENTINOVO- DAN ZALJUBLJENIH 21.02. MEUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO) 08.03. MEUNARODNI DAN ENA 11-17.03. DANI HRVATSKOGA JEZIKA 22.03. SVJETSKI DAN VODA 27.03. SVJETSKI DAN KAZALITA 31.03. USKRS 01.04. DAN BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA 07.04. SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 22.04. DAN PLANETA ZEMLJE 26.04. DAN OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 01.05. PRAZNIK RADA BLAGDAN RH 08.05. SVJETSKI DAN CRVENOG KRIA 12.05. MAJIN DAN 15.05. MEUNARODNI DAN OBITELJI 18.05. MEUNARODNI DAN MUZEJA 30.05. TIJELOVO-BLAGDAN RH 31.05. SVJETSKI DAN BEZ PUENJA 04.06. MEUNARODNI DAN NEDUNE DJECE, RTAVA NASILJA (UNESCO) 05.06. SVJETSKI DAN ZATITE OVJEKOVE OKOLINE 20.06. SVJETSKI DAN IZBJEGLICA (UN) 21.06. SVJETSKI DAN GLAZBE 22.10. DAN ANTIFAISTIKE BORBE- BLAGDAN RH 25.06. DAN DRAVNOSTI- BLAGDAN RH 26.06. MEUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE DROGE I ILEGALNE TRGOVINE (UN) 05.08. DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI- BLAGDAN RH 15.08. VELIKA GOSPA- BLAGDAN RH kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 45 od 71 Aktivnosti, program RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA Ciljevi programa 1. poticanje kreativnog, estetskog i radnog izraavanja 2. razvoj odgovornosti prema opem dobru, prirodi, radu, ivotu, pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponaanju Namjena programa - estetsko ureenje kole i stvaranje pozitivnog kolskog ivota i ozraja - suradniki rad uenika, djelatnika kole i roditelja - afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav ivot, sport i rekreacija, odgovornost za ureenje radnog prostora) Nositelj programa - tehniko osoblje kole (domari i spremaice) - struni uitelji i uenici na praktinoj nastavi u kolskim radionicama - vijee tjelesne i zdravstvene kulture - vijee uenika i vijee roditelja - prema potrebi vanjski strunjaci-majstori - ideje:struno-pedagoka sluba i ostali prema volji i sklonostima Nain realizacije - ureenje travnatih povrina oko kole (kontinuirano, te ovisno o godinjim dobima) - bojanje uionica, ureenje dvorita, portskog igralita i dvorane, predvorja kole, hodnika i drugih prostorija u koli - ureenje i odravanje kolskih radionica i kabineta - ureenje sanitarnih vorova kole (planski prema financijama kole) - stolarski, staklarski, parketarski radovi - zamjena dotrajalog (planski prema financijama kole) - ostali radovi prema potrebi i mogunostima Vremenik aktivnosti - tijekom nastavne godine ovisno o vremenskim i financijskim prilikama i organizaciji rada tehnike slube i nastave u kolskim radionicama Trokovnik - troak za cvijee i ostalo raslinje (vanjsko i unutranje) - troak farbanja prostora (uionice, portska dvorana, dvorite , kolske radionice i slino) - troak za postavljanje plakata, oglasnih ploa i slino - troak za ostale radove (zamjena dotrajalih i tronih prozora, parketa i ostalo) Nain vrednovanja - ocjena zadovoljstva kolskim ozrajem - prijenos ideja, iskustva, smjernica... - evaluacijske ankete o zadovoljstvu izgledom kole kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 46 od 71 Aktivnosti, program ISGE projekt Ciljevi programa Poticanje energetske aktivnosti u Hrvatskoj. Namjena programa U okviru projekta Europske Unije pratiti i smanjiti potronju energenata u koli. Nositelj programa Ravnatelj Anto Dela, knjiniar Dragica Kvesi, domari : Boidar Jurenec i Ivica Horvatini Nain realizacije Tjedno praenje potronje energenata i unoenje podataka u aplikaciju ISGE. Vremenik aktivnosti Tjedni i mjeseni unos podataka, tijekom nekoliko godina. Trokovnik Sredstva su osigurana od Poglavarstva grada Zagreba. Nain vrednovanja Ekoloka svijest, uteda energije i poboljanje uvjeta rada u koli. Aktivnosti, program Energetska u inkovitost KNX Model Ciljevi programa Opremanje kabineta za energetsku uinkovitost . Namjena programa U okviru projekta Europske Unije opremiti kabinet i osposobiti nastavnike za davanje licenci instalaterima KNX-a. Nositelj programa Ravnatelj Anto Dela, vanjski suradnik Igor Njegovan, voditelj praktine nastave Stanislav Marasovi i profesor praktine nastave Damir olig. Nain realizacije Detaljno navedeno u odobrenom projektu. Vremenik aktivnosti Tijekom 2013. godine.. Trokovnik Sredstva su osigurana u okviru projekta Europske Unije. Nain vrednovanja Navedeno u odobrenom projektu. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 47 od 71 15.2 OPREMANJE PROSTORA a) OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRI NIM INSTALACIJAMA Aktivnosti, program OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRI NIM INSTALACIJAMA (soba br. 10) Ciljevi programa Dovriti opremanje kabineta za obnovljive izvore energije i moderne tehnologije u elektrinim instalacijama s naglaskom na KNX tehnologiji i proizvodnji elektrine energije pomou vjetra. Namjena programa Odravanje laboratorijskih vjebi za elektrine instalacije i izabrana poglavlja iz elektrinih instalacija (kao to su projektiranje elektrinih instalacija, obnovljivi izvori energije i sl.); odravanje raznih seminara na temu obnovljivih izvora energije... Nositelj programa Damir olig, in.el.teh. Boidar Petkovi, VKV elektriar Nain realizacije a) prenaponska zatita i izvoenje uzemljenja za potrebe kabineta; b) upravljanje rasvjetom u prostoru pomou dimabilnih prigunica; c) nabava, izrada i montaa LED rasvjete za industriju HB 380-120, 4500 K, upravljane PVM regulatorom; d) nabava, izrada i montaa didaktikog panela za elektrine instalacije u sanitarnim vorovima i kupaonicama s primjerom izjednaenja potencijala; e) nabava, izrada i montaa didaktikog panela za rasvjetu s rasvjetnim tijelom i regulatorom rasvjete do 600 W; f) upravljanje rasvjetom pomou PLC-a "LOGO 230 RC" tvrtke Siemens; g) nabava i montaa panik rasvjete LED; h) nabava i montaa kompaktnog KNX EIB panela s dogradnim EIB panelima (aktuatorima, senzorima, spojnim priborom i sl.); i) nabava i montaa opreme za proizvodnju elektrine energije pomou vjetra Vremenik aktivnosti Sve navedene aktivnosti i radovi planiraju se zavriti do 01.07. 2013. godine. Trokovnik Maksimalni mogui iznos trokova procjenjuje se na cca 100.000,00 kuna. Nain vrednovanja Opremanjem i proirenjem ovog kabineta poboljavaju se uvjeti za odravanje LV iz spomenutih predmeta u deficitarnom zanimanju elektroinstalater, die se ekoloka svijest kod uenika i profesora, te poveava energetska uinkovitost samog prostora. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 48 od 71 b) OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU Projekt OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU Cilj projekta Dovriti opremanje laboratorija za elektroniku. Namjena projekta Odravanje laboratorijskih vjebi (LV) za elektroniku grupu nastavnih predmeta koji postoje u svim elektro zanimanjima, a to su (ovisno o zanimanju): audio i videotehnika, digitalni sklopovi i upravljanje, elektroniki sklopovi, elektronika i upravljanje, primjena mikroupravljaa, obrada zvuka i videotehnika. Nain realizacije i aktivnosti Izvriti nabavu preostalih komponenata, mjernih instrumenata i opreme prema POPISU S TROKOVNIKOM koji je izraen u oujku 2011. i predan Ravnatelju. Nakon nabave pristupit e se sljedeim aktivnostima: Centralni upravlja ki pult Elektro-mehanika montaa i dovretak pulta. Radno-mjerni stolovi 7 kom. (za izvoenje praktinog dijela vjebi) Izrada fotopredloaka tiskanih ploica stabiliziranih istosmjernih izvora (modul 4). Izrada tiskanih ploica. Elektro-mehanika montaa i dovretak stolova. Stol katedra Izrada audio pojaala 265W / 8. Mjerni instrumenti i oprema Njihovo postavljanje i putanje u funkciju. Raunalna oprema Ugradnja software-a. Povezivanje svih raunala (1+7) u internu raunalnu mreu. Uzemljenje za laboratorije u sobama 42 i 41 Postavljanje uzemljivaa i elektromontaa. Antenski sustav za prijam zemaljskih i satelitskih radio i TV stanica. Nabava potrebnih dijelova. Elektromehanika montaa. Ulazna vrata i prozor Nabava dijelova i popravak. Zavjese na prozorima Nabava i montaa. Vanjska sjenila za prozore Nabava i montaa. Nositelji - -izvritelji projekta Centralni upravljaki pult: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Radno-mjerni stolovi: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Stol katedra: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Mjerni instrumenti i oprema: I. Kovaevi + B. Prian. Raunalna oprema: Osoba zaduena za odravanje kolske informatike opreme + I. Kovaevi. Uzemljenje: I. Kovaevi + Z. Primorac + B. Petkovi s uenicima + domar. Antenski sustav: I. Kovaevi + B. Prian s uenicima + domar. Sjenila: domar. Ulazna vrata i prozor: domar. Zavjese: domar. Vremenik aktivnosti Ovisi o prikupljenim sredstvima i nabavi komponenata. Trokovnik Detaljan trokovnik je prikazan u POPISU S TROKOVNIKOM. Nain vrednovanja Opremanjem laboratorija omoguit e se odravanje LV iz spomenutih elektronikih predmeta i ispunjavanje minimalnih uvjeta opremljenosti laboratorija zadanih u JNP i OOP (donesenim od strane nadlenih ministarstava). U radovima bi osim nastavnika sudjelovali i uenici koji su taj dan na praktinoj nastavi u koli (kao dio praktine nastave) ili bi im to mogao biti praktini dio pomonikog ispita zavrnog ispita. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 49 od 71 c) OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIK U I AUTOMEHATRONIKU U OKVIRU PROJEKTA MAJSTORSKA KOL A Projekt OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIKU I AUTOMEHATRONIKU (soba P1 i P2) Cilj projekta Opremanje kabineta sa suvremenom opremom za izvoenje vjebi. Namjena projekta Odravanje vjebi iz struke za automehaniare, autoelektriare i automehatroniare u redovnom i u obrazovanju odraslih. Nain realizacije i aktivnosti Sredstvima dobivenim od MINISTARSTVA PODUZETNITVA I OBRTA nabaviti opremu a prostor urediti sredstvima GRADSKOG UREDA ZA OBRAZOVANJE KULTURU I PORT. Nositelji programa Ravnatelj Anto Dela i profesori: Mladen Milievi, Mario Vlahovi, Boris Babi i Darko Josip Zrinjan. Vremenik aktivnosti Do kraja prvog polugodita. Trokovnik Trokove nabavke opreme pokriva ministarstvo poduzetnitva i obrta a graevinsko instalaterskih radova gradski ured za obrazovanje kulturu i port. Nain vrednovanja Anketa uenika i profesora na kraju nastavne godine. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 50 od 71 16. RAZNI PROGRAMI Aktivnosti, program DUHOVNI DOM OTKRIVANJE MARKOVOG EVAN ELJA Ciljevi programa Zajedniki susreti, sluanje , temeljito kritiko razluivanje , samokritiko preispitivanje i tumaenje mentaliteta, stanja svijesti i duha naega vremena, naih suvremenika i samih sudionika u svjetlu Markovog evanelja. Obraenje, duhovna obnova, inkulturacija i akulturacija Evanelja u nove kulturne obrasce i modele. Prepoznavanje drugaijih odnosa, rjeenja i odgovora od onih ustaljenih i zarobljenih eljeznim okovima lane sigurnosti u duhovnom susretu s Isusom iz Nazareta. Namjena programa Osvijestiti ulogu Duha Bojega u stvaranju zajednitva. Izgradnja svijesti i savjesti u osobnom i drutvenom ivotu uenika. Potaknuti uenike i djelatnike na svakodnevno ivljenje Boje rijei. Kritiko razluivanje i razlikovanje, ali i prosuivanje, vrjednovanje povijesnog, nacionalnog, kulturnog i deklarativnog izraavanja vjere. Angairano, zauzeto i promiljeno poniranje u dubinsku dimenziju vjere. Suoavanje s radikalnom novou i novom radikalnou evaneoske poruke Marka. Izgradnja unutranjeg ovjeka (Ef 3, 16). Nositelj programa Vlaho Kovaevi, vjerouitelj i Dragica Kvesi, knjiniarka. Nain realizacije Formirati skupinu od desetak uenika koji bi se ,zajedno sa zainteresiranim djelatnicima,sastajali u prostorima knjinice, jednom tjedno. Vremenik aktivnosti Listopad 2012. svibanj 2013. Trokovnik Trokove umnoavanja materijala (oko 100 kuna) snosit e kola. Nain vrednovanja Evaluacija e dijelom ostati u domeni duhovnog, a dijelom e se vidjeti u promjeni od stalne okrenutosti prolosti pomijeane s folklornim i masovnim kranstvom. I to na nain provjere prihvatljivosti i prakticiranja temeljnih vrijednosti (transcendencija, ljudska osoba, ljudsko dostojanstvo, moderna drava, demokracija, sloboda, autonomija, jednakost, bratstvo, sestrinstvo, ljudska prava, vladavina zakona, solidarnost, pravda, pravednost, tolerancija, dijalog, prijateljstvo, obitelj, brak, zajednitvo) na kojima poiva suvremeno drutvo, iji su vrijednosni ontoloki, antropoloki i etikitemelji i korijeni u kranstvu. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 51 od 71 Aktivnosti, program PREDSTAVLJANJE KOLE NA MANIFESTACIJAMA DOJDI OSMA I DAN OTVORENIH VRATA KOLE AKTIVNOSTI VEZANE ZA UPIS U 1. RAZRED KOLE Ciljevi programa Promocija kole i obrtnikih programa Namjena programa - poznati uenike 8.razreda i njihove roditelje sa zanimanjima nae kole, organizacijom, mjestom i nainom odvijanja teorijske i praktine nastave, te s ostalim relevantnim sadrajima i informacijama vezanim uz kolovanje i upis u prvi razred - profesionalno usmjeravanje, tj. upuivanje u adekvatni oblik srednjokolskog obrazovanja - zainteresirati budue uenike za obrtnike programe nae kole Nositelj programa - povjerenstvo za upis - struni aktivi - ravnatelj - uenici volonteri - nositelji aktivnosti prezentacije kole Nain realizacije - priprema, izrada i distribucija materijala za prezentaciju kole - obilazak osnovnih kola i predstavljanje kole i programa rada - priprema i upoznavanje sa slubenim informacijama oko upisa i specifinim informacijama oko programa / zanimanja, organizacijom kole i slino - raspodjela zaduenja i sastanci povjerenstva i volontera uenika - obavijest medijima - za Otvoreni dan kole: ureenje prostora kola, doek uenika i roditelja, razgledavanje kole,davanje informacija, podjela promotivnih materijala - Za Dojdi osma : ureenje tanda, davanje informacija i promotivni materijala uenicima i roditeljima Vremenik aktivnosti - vrijeme pojaanih priprema za upis (od travnja do lipnja 2013.) - predviena jedna subota u svibnju 2013.g. za Otvoreni dan kole - termin u svibnju po odreenju Gradskog ureda za Dojdi osma - primanje uenika i roditelja prije slubenih termina prijava za upis, a koji naknadno dolaze traei informacije Trokovnik - izrada, distribucija promotivnih materijala - motivacija lanovima povjerenstva i volonterima Nain vrednovanja - ocjena povjerenstva za upise i utvrivanje smjernica za sljedeu godinu - procjena zadovoljstvo korisnicima, tj. posjetiteljima - prenoenje pozitivnih rezultata i iskustva kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 52 od 71 Aktivnosti, program RAD NA PREZENTACIJI KOLE Ciljevi programa 1. poveanje protoka i brzine informacija o svim relevantnim sadrajima rada kole prema korisnicima (uenici, roditelji, djelatnici, obrtnici, lokalna zajednica i ostale potencijalno zainteresirane osobe) 2. lake ostvarivanje kontakta korisnika sa slubama kole 3. predstavljanje kole ime se ostvaruje i gradi imid kole Namjena programa - predstavljanje kole i prijenos svih vanih informacija moguim korisnicima Nositelj programa - struno-pedagoka sluba - tehnika pomo strunjaka - ostali sudionici kole : uenici, djelatnici, roditelji i vanjske slube Nain realizacije - izrada / dizajn letka o koli za upis u 1. razred - izrada CD-prezentacije o koli - stvaranje sadraja za web stranicu kole - rad na tekstu i izrada oglasnih prostora o koli i sadrajima - sudjelovanje na manifestacijama npr. Dojdi osma i Otvoreni dan kole - sudjelovanje u izradi ostalih materijala za promociju kole (kemijske olovke, majice s natpisom kole i slino) Vremenik aktivnosti - tijekom cijele nastavne godine - pojaani rad u vrijeme priprema upisa u 1. razred Trokovnik - honorar za provedbu nositelju aktivnosti iz sredstava kole ili prema dogovoru s ravnateljem - izrada i distribucija letaka za upis u kolu (cca 1500 kn) iz sredstva kole - izrada i mnoenje CD a s prezentacijom kole (cca 1000 kn) - trokovi uredskog materijala - trokovi ostalih materijala za promociju (u dogovoru sa naruiteljem ,a po odluci ravnatelja) Nain vrednovanja - prijenos informacija o koritenju (usmena predaja ili anketa) - procjena zadovoljstva korisnika sadrajima kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 53 od 71 Aktivnosti, program SPOMENICI HRVATSKIH VELIKANA U GRADU ZAGREBU Ciljevi programa S uenicima povijesne grupe obii javne spomenike u gradu Zagrebu i aktualne izlobe posveene osobama koje su obiljeile hrvatsku povijest. Cilj je upoznati uenike s velikanima iz hrvatske prolosti. Uz pronalaenje, obilazak i fotografiranje spomenika, uenici e napisati tekst o znaaju i ulozi pojedine povijesne osobe, autoru spomenika, mjestu gdje je spomenik postavljen, te e u knjinici napraviti izlobu. Namjena programa Proiriti vidike uenika izvan standardnog kolskog programa, potaknuti zanimanje za izvannastavne aktivnosti i samostalno istraivanje i upoznavanje kulturne batine grada Zagreba. Osvijestiti vanost i znaaj pojedinih osoba u hrvatskoj povijesti te jaati domoljublje. Nositelj programa Knjiniarka Dragica Kvesi, profesorica povijesti Anita Barii Nain realizacije Uenici e ciljano obii pojedine spomenike i muzeje u centru Zagreba te e nakon svakog posjeta u prostorima knjinice izraditi fotografije i napisati osvrt o pojedinom spomeniku koje e izloiti u kolskoj knjinici i predstaviti ostalim uenicima. Vremenik aktivnosti Od listopada 2012. do svibnja 2013. godine. Trokovnik Trokove izrade fotografija i plakata, osigurat e kola (oko 200 kuna). Nain vrednovanja Iskazivanje pozitivnog odnosa prema kulturnim i nacionalnim vrednotama. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 54 od 71 Aktivnosti, program ZADOVOLJSTVO UENIKA KVALITETOM IVOTA Ciljevi programa Istraiti koliko su nai uenici zadovoljni ivotom openito kao i pojedinim aspektima ivota (meuljudski odnosi, zdravlje, obrazovanje, tjelesni izgled, ekonomski i socijalni status). Namjena programa Dobiti sliku stvarnog osjeaja zadovoljstva ivotom naih uenika. Osvijestiti kod uenika vlastito zadovoljstvo ivotom, te ih potaknuti na razvijanje vlastitih sposobnosti za poboljanje i obogaivanje kvalitete ivota. Nositelj programa Ivanka Popi, dipl.psih. i Dragica Kvesi, dipl.bibl. Nain realizacije U prostorima kolske knjinice provest emo upitnik s uenicima treih razreda. Nakon istraivanja, obradit emo podatke koje emo zajedno s uenicima prokomentirati i dati prijedloge kako mogu utjecati na osobni osjeaj zadovoljstva kvalitetom ivota. Vremenik aktivnosti Listopad i studeni 2012. Trokovnik Trokove umnoavanja upitnika snosit e kola. Nain vrednovanja Rezultati e biti objavljeni u kolskom listu i predstavljeni drugim uenicima na satovima razredne zajednice i roditeljima na Vijeu roditelja. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 55 od 71 Aktivnosti, program MEMOAIDS Ciljevi programa Informirati uenike o spolnim bolestima, te ukazati na rizino spolno ponaanje - ne samo u razredu, ve i u svakodnevnom druenju (kvart, kafi), preko mladih edukatora koji e iriti znanje u svakodnevnom, neposrednom razgovoru sa svojim vrnjacima. Poveati svijest o AIDS-u, smrtonosnoj spolnoj bolesti, te mogunostima prevencije odgovornim spolnim ponaanjem (asertivno ponaanje), te adekvatnom zatitom (koritenje prezervativa). Namjena programa Projekt je namijenjen uenicima drugih razreda strojarskog turnusa. Nositelj programa Sanda Straii, prof. i Diana Hrak, prof. Nain realizacije Organiziranje i odravanje predavanja o HIV/AIDS-u (suradnja sa kolskom lijenicom). Odabir edukatora vrnjaka, upoznavanje sa programom, podjela materijala. Priprema tribine o HIV/AIDS-u (rad sa edukatorima). Odravanje tribina o HIV/AIDS-u. Informiranje roditelja o programu, putem roditeljskih sastanaka. Priprema radionice o koritenju prezervativa (rad sa edukatorima). Odravanje radionica o koritenju prezervativa. Priprema radionice o asertivnom ponaanju (rad sa edukatorima) Odravanje radionica o asertivnom ponaanju. Obiljeavanje svjetskog dana AIDS-a. Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine. Trokovnik Iz sredstava kole (ukoliko projekt ne bi financirao Centar za reproduktivno zdravlje Klinike za djeje bolesti, Klaieva 16, Zagreb). Nain vrednovanja Provoenje ankete meu uenicima za vrednovanje radionica. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 56 od 71 Aktivnosti, program PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA Ciljevi programa 1. prevencija nezdravih stilova ponaanja afirmacijom pozitivnih 2. vrijednosti, poticanjem zdravih stilova ivota i razvoja opih 3. kompetencija 4. zatita reproduktivnog zdravlja 5. prevencija ovisnikog ponaanja (alkohol, duhan, droge) 6. zdrave prehrambene navike 7. sigurnost mladih u prometu 8. zatita od pirotehnikih i eksplozivnih sredstava 9. razvoj svijesti o vanosti zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba, razvoj samokontrole ponaanja i emotivnog reagiranja 10. edukacija nastavnika/ roditelja o razvojnim karakteristikama mladih 11. svijest o vanosti humanitarnog djelovanja 12. jaanje sportskog duha i zdravih navika 13. razvoj tolerancije i potivanja odnosa meu spolovima Namjena programa - prevencija neprihvatljivog ponaanja kod mladih s naglaskom na jaanje odgovornosti za vlastito zdravlje i kompetentno ponaanje Nositelj programa - razrednici, struno-pedagoka sluba, struni aktivi (osobito TZK i drutvena grupa predmeta), kolska lijenica, djelatnici MUP-a, uenici, djelatnici zdravstvenih i drugih strunih ustanova, lanovi vijea uenika i vijea roditelja Nain realizacije - edukativna predavanja i radionice s uenicima - edukativna predavanja za nastavnike (razvojne karakteristike mladih s naglaskom na emotivno doivljavanje i reagiranje) - izrada oglasnih prostora, edukativnih materijala - obiljeavanje vanih datuma (Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dana bez puenja, Svjetski dan Crvenog kria, Svjetski dan sporta, mjesec borbe protiv ovisnosti, Svjetski dan AIDS-a i ostalih) - projekt prevencije nasilja u mladenakim vezama - provedba humanitarnih akcija (Darivanje krvi, akcije Caritasa) - portske aktivnosti kole - rad na uvoenju dodatnih raznih sadraja i izvannastavnih aktivnosti, raznih uenikih sekcija sa ciljem kreiranja slobodnog vremena mladih Vremenik aktivnosti - tijekom nastavne godine, u dogovoru sa terminima predavaa - kontinuirano - u skladu sa terminima i akcijama obiljeavanja vanih datuma Trokovnik - trokovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava kole (edukativni materijali, oglasne ploe, ureenje prostora) - trokovi strunih predavaa za nastavnike - troak odravanja portskih i slinih sadraja Nain vrednovanja - evaluacija - procjena zadovoljstva i zainteresiranosti uenika temom i sadrajem kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 57 od 71 Aktivnosti, program PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVE ANJA SIGURNOSTI U KOLI Ciljevi programa 1. suoavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilnog / neprihvatljivog ponaanja u koli i kolskom okruenju te, poveanje svijesti o problemu nasilja 2. educiranje, tj. poveanje informiranosti svih sudionika o oblicima i posljedicama nasilja i senzibilizacija za probleme nasilja u koli 3. poveanje efikasnosti odgovora kole na nasilje (mjere i aktivnosti, protokoli postupanja ...) 4. razvoj socijalnih vjetina s naglaskom na nenasilno rjeavanje problema (pravila nulte tolerancije nasilja) i prosocijalno ponaanje 5. stvaranje pozitivne kolske klime i odnosa suradnje i suodgovornosti Namjena programa - prevencija i rad na smanjivanju nasilja u koli Nositelj programa - struno-pedagoka sluba kole - razrednici - vanjski strunjaci (interdisciplinarni tim za poveanje sigurnosti u koli, ostali strunjaci) - vijee uenika i vijee roditelja Nain realizacije - edukacija nastavnika , uenika i roditelja - rad s uenicima (razgovori, radionice, razredna pravila ) - rad s roditeljima (individualni savjetodavni rad, roditeljski sastanci: stilovi roditeljskog odgoja, roditeljska odgovornost - provoenje upitnika i prezentacija rezultata (stavovi o nasilju - identifikacija uenika s rizinim oblicima ponaanja i savjetodavni rad - rad na provoenju pedagokih mjera spreavanja - izrada edukativnih materijala i oglasnih ploa - deurstva u kolskim prostorima, rad na fizikoj sigurnosti kole i ureenje kolskog prostora i poticajnog kolskog ozraja - sandui povjerenja - koordinacija interdisciplinarnog tima za poveanje sigurnosti, suradnja s vanjskim institucijama - uloga kontakt policajca (obilazak kole i okruenja, predavanja uenicima 1. razreda, te po potrebi ostalim razredima ) - organiziranje to veeg broja izvannastavnih aktivnosti s ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti - svaki nastavnik je duan na svom satu ugraditi smisao za meusobno uvaavanje, toleranciju i suradnju ( odgojna komponenta), a razrednik je duan na satovima razredne zajednice obraditi teme iz podruja nenasilja prema programu rada razrednog odjela, te informirati i educirati roditelje o pojavama nasilja i nenasilnom rjeavanju problema - medijacija u koli razrada projekta Moemo to rijeiti medijacijom u koli protiv nasilja u drutvu Vremenik aktivnosti tijekom cijele nastavne godine Trokovnik - trokovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava kole - honorar za strunu edukaciju nastavnika iz sredstava kole prema odluci ravnatelja - troak strunog usavravanja strunih suradnika i nastavnika iz sredstava kole Nain vrednovanja - analiza pojava nasilja u koli tijekom i na kraju nastavne godine (oblici ponaanja, koliina, broj izreenih pedagokih mjera, tete na imovini kole i slino i usporedba s prolom kolskom godinom) - analiza anketa - evaluacijski listii - razmjena procjena stanja sigurnosti u koli s lanovima interdisciplinarnog tima kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 58 od 71 Aktivnosti, program PROJEKT MLADI NA TRITU RADA i KORUPCIJA i tvoje NE je vano Ciljevi programa - poveanje svijesti uenika kao buduih zaposlenika o vanosti potivanja zakona u podruju rada i posljedicama rada na crno - podizanje razine svijesti kod uenika o tetnosti korupcije i doprinos njezinom suzbijanju - neformalno obrazovanje mladih radi zatite njihovih radnih i socijalnih prava Namjena programa - uenici treih razreda Nositelj programa - nevladina udruga DIM (Udruga za graansko obrazovanje i drutveni razvoj), razrednici, predmetni profesori, ravnatelj kole, pedagoginja i psihologinja kole Nain realizacije - inicijalno ispitivanje uenika o znanjima iz ovog podruja - edukacija uenika u okviru satova razredne zajednice i ostalih nastavnih predmeta prema posebnom rasporedu iz podruja rada na crno i rada prema zakonskim propisima - provoenje istraivanje percepcije meu srednjokolcima - priprema uenika za slijedeu fazu ivota, fazu rada, upuivanje uenika u aktivnosti koje slijede poslije stjecanja prvog zanimanja - podjela edukativno- informativne broure Radna knjiica za mlade - upoznavanje nastavnikog vijea s realizacijom i postignuima projekta - evaluacija meu uenicima i profesorima koji su prisustvovali Vremenik aktivnosti k.god.2012./2013. Trokovnik DIM je osigurao sredstva za ovaj projekt. Nain vrednovanja - valorizacija projekta - materijal ima suglasnost MZOS- a za distribuciju po kolama kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 59 od 71 17. STRUNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA Aktivnosti, program POSJET PRIREDBI NA ZAGREBA KOM VELESAJMU : ZAGREB AUTO SHOW Ciljevi programa Upoznavanje uenika s novim tehnologijama u svijetu automobila. Namjena programa Namijenjena je uenicima u zanimanju autoelektriar, automehaniar, automehatroniar (II-M,II-A, III-A). Nositelj programa Nastavnik praktine nastave Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Posjet priredbi u tjednu praktine nastave. Vremenik aktivnosti Travanj 2013. Trokovnik Cijena ulaznice za priredbu je 20 kn. Uenici sami snose taj troak. Nain vrednovanja Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz steene spoznaje. Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u struci. Aktivnosti, program POSJET PRIREDBI U HOTELU SHERATON: AUDIO VIDEO SHOW Ciljevi programa Upoznavanje uenika s novim tehnologijama u svijetu audio sustava koji se ugrauju u automobile. Namjena programa Program je namijenjen uenicima treih razreda u zanimanju autoelektriar i automehatroniar. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Posjet priredbi je planiran u tjednu kad su uenici na praktinoj nastavi. Vremenik aktivnosti Studeni 2012. Trokovnik Cijena ulaznice za priredbu je 20 kn. Uenici sami snose taj troak. Nain vrednovanja Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u struci. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 60 od 71 Aktivnosti, program POSJET TVORNICI AUTOMOBILA REVOZ U NOVOM MESTU, SLOVENIJA Ciljevi programa Upoznavanje nastavnika i uenika s tehnologijom proizvodnje automobila Renault. Namjena programa Namijenjena je uenicima treih razreda u zanimanju autoelektriar, automehaniar, automehatroniar i autolimar. Mogui maksimalni broj je 40 uenika Nositelj programa Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Odlazak autobusom u Novo Mesto. Vremenik aktivnosti I. ili II. polugodite -ovisno o tome kad e tvornica odobriti posjet. Trokovnik Cijena po ueniku je cca100 kn. Nain vrednovanja Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz steene spoznaje. Aktivnosti, program POSJET PRIREDBI NA ZAGREBA KOM VELESAJMU : SAJAM GLAZBE I MULTIMEDIJE Ciljevi programa Upoznavanje uenika s novim tehnologijama u svijetu medije. Namjena programa Program je namijenjen uenicima treih razreda u zanimanju autoelektriar i automehatroniar. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Posjet priredbi je planiran u tjednu kad su uenici na praktinoj nastavi. Vremenik aktivnosti Studeni 2012. Trokovnik Ulaz na priredbu je besplatan. Nain vrednovanja Bolje razumijevanje teoretskog gradiva kroz steene spoznaje. Bolje razumijevanje modernih tehnologija koje se primjenjuju u struci. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 61 od 71 Aktivnosti, program JEDNODNEVNI ILI DVO/TRODNEVNI IZLET Ciljevi programa Upoznavanje znamenitosti grada koji e se posjetiti. Namjena programa Uenici II-A razreda. Nositelj programa Razrednik Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Odlazak i povratak autobusom na odredite koje odaberu roditelji na I. roditeljskom sastanku u rujnu. Vremenik aktivnosti Svibanj/lipanj 2013.godine. Trokovnik Cijena izleta bi bila do 300 kn za jednodnevni, te 100 kn za dvo/trodnevni po ueniku. Nain vrednovanja Zadovoljstvo uenika kvalitetom i sadrajem izleta. Aktivnosti, program STRUNO PUTOVANJE I IZLETI I-A Ciljevi programa Upoznavanje naina rada u tvornicama vezanim za automobilsku industriju , proirivanje znanja iz zemljopisa, kao i upoznavanje kulture i znamenitosti mjesta koja e se posjetiti. Namjena programa Svim uenicima I A razreda, s ciljem boljeg i konkretnijeg upoznavanja struke i budueg zanimanja, kao i upoznavanje novih gradova i mjesta. Nositelj programa Razrednica: Ljubica Papi Nain realizacije Struno putovanje i izlezi organizirali bi se prema eljama i mogunostima i uenika i roditelja. Postoji mogunost putovanja unutar Hrvatske, a i struna putovanja u inozemstvo. Vremenik aktivnosti Tijekom nekih od uenikih praznika, a izleti krajem svibnja ili poetkom lipnja 2012.godine, tj. tijekom kolske 2012./2013. godine. Trokovnik Trokove putovanja snose roditelji uenika. Nain vrednovanja Foto dokumentacija, izvjee i anketa meu uenicima o provedenim putovanjima i sl.. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 62 od 71 Aktivnosti, program MATURALNO PUTOVANJE II-C Ciljevi programa Upoznavanje drugih kultura, obiaja, naroda, na grupnom putovanju uz druenje s vrnjacima. Namjena programa Putovanje u grupi vrnjaka kako bi se meusobno obogatili novim iskustvima kroz druenje i pri tom doli u doticaj s drugim kulturama i obiajima. Nositelj programa Diana Hrak, razrednica, u suradnji s ostalim zainteresiranim razrednicima. Nain realizacije U dogovoru s uenicima i roditeljima izabrati destinaciju putovanja i optimalnu agenciju, te prema planu i mogunostima odrediti i termine putovanja. Vremenik aktivnosti Tijekom drugog polugodita, po mogunosti za vrijeme ljetnog odmora uenika. Trokovnik Sve trokove snose roditelji uenika. Nain vrednovanja Vrednovanje bi iznosili kao povratnu informaciju nakon putovanja kroz oglasne ploe ili pisanjem lanka u kolskom listu ili blogove ili neki drugi uenicima primjeren nain izraavanja svojih utisaka s putovanja i vlastitu ocjenu uspjenosti istog. Aktivnosti, program MATURALNO PUTOVANJE II-M Ciljevi programa Kulturno se obrazovati, upoznati druge gradove i kulture,njihove povijesne spomenike i znamenitosti itd. Kroz meusobno druenje i zabavu zavriti srednjokolsko obrazovanje s najljepim uspomenama. Namjena programa Uenicima II-M razreda. Nositelj programa II-M razred i razrednik Vlaho Kovaevi Nain realizacije Tijekom kolske godine u dogovoru s roditeljima izabrati odredita koja e uenicima biti zanimljiva i agenciju koja e organizirati putovanje, te realizirati putovanje krajem kolske godine. Vremenik aktivnosti Priprema putovanja tijekom kolske godine, a samo putovanje vjerojatno u tjednu proljetnih praznika ili poetkom kolske godine 2013./2014. Trokovnik Trokove putovanja snose sami roditelji i uenici. Nain vrednovanja Znanje koje e uenici stei o drugim kulturama i njihovoj povijesti, te lijepe uspomene koje ostaju za cijeli ivot. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 63 od 71 Aktivnosti, program MATURALNA EKSKURZIJA II-B Ciljevi programa Putovanje u inozemstvo radi upoznavanja kulturnih i kulturolokih prilika te zemlje, te ujedno odmor za uenike. Namjena programa Uenicima II-b razreda Nositelj programa Brankica Grgi Elzner, prof./ IIb razred Nain realizacije Uenici e putovati organizirano autobusom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom, zavisno od toga to budu zahtijevale i omoguavale dane okolnosti. S uenicima e putovati i razrednik kao pratnja. Vremenik aktivnosti Tijekom godine (POETKOM KOLSKE 2013./2014.) Trokovnik Uenici e putovanje platiti vlastitim sredstvima koje e im osigurati njihovi roditelji. Profesor putuje kao pratnja te se njegov put financira iz sredstava agencije. Nain vrednovanja Vrednovanje bi iznosili kao povratnu informaciju nakon putovanja kroz oglasne ploe ili pisanjem lanka u kolskom listu ili neki drugi uenicima primjeren nain izraavanja svojih utisaka s putovanja i vlastitu ocjenu uspjenosti istog. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 64 od 71 18. GODINJI KALENDAR RADA 1. kolska godina traje od 01. rujna 2012. i zavrava 31.kolovoza 2013. godine 2. Nastavna godina za I., II., i III. razrede poinje 03.rujna 2012. a zavrava 14.lipnja 2013. za I. i II. razrede, odnosno 17.svibnja 2013. za III. (zavrne) razrede 3. Nastava se organizira u dva polugodita Prvo polugodite traje od: 03.rujna 2012. do 21. prosinca 2012. Drugo polugodite traje od 14. sijenja 2013. do 14.lipnja 2013., odnosno za zavrne razrede do 17. svibnja 2013. Nenastavni dan u I. polugoditu je 02. studeni 2012. Nenastavni dan u I. polugoditu je 21. prosinca 2012. Nenastavni dan u II. polugoditu je 31. svibnja 2013. 4. Nastava u koli planira se na temelju 35, a za zavrne razrede na temelju 32 nastavna tjedna. 5. Nastava se izvodi u dva turnusa (smjene) u petodnevnom, odnosno estodnevnom radnom tjednu, s tim da se u pravilu izmjenjuje tjedan teorijske i tjedan praktine nastave koja se dijelom izvodi u obrtnikim, a dijelom u kolskim radionicama. 6. Kontrolni ispiti za uenike drugih razreda bit e organizirani od 04. do 15. oujka 2013. godine prema posebnom rasporedu. 7. Tijekom kolske 2012./2013. godine uenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor. Zimski odmor traje od 24.prosinca 2012. do 11.sijenja 2013. Proljetni odmor traje od 25.oujka 2013. do 29.oujka 2013. Ljetni odmor traje od 17. lipnja 2013. do 31.kolovoza 2013., osim za uenike koji polau popravne, odnosno izvanredne kontrolne ispite, razredne ispite, pomonike ispite i brane zavrni rad ili za uenike koji idu na praktinu nastavu ili odrauju praksu, s tim da im ukupni odmor ne moe biti krai od 45 radnih dana. Maturalna putovanja kola planira u travnju, svibnju, lipnju i kolovozu 2013. godine Dan maturanata planira se za 17. svibnja 2013. 8. Jednodnevni izleti planiraju se tijekom nastavne godine ovisno o organizacijskim i vremenskim uvjetima. 9. Struni izleti, posjete i ekskurzije organizirat e se prema slobodnim terminima i mogunostima. 10. Dan kole je 23. svibnja 2013. godine kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 65 od 71 IZVANREDNI KONTROLNI ISPITI, IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA I POMONIKI ISPIT U ZIMSKOM ROKU kolske 2012./2013. godine 1. Prijave za izvanredne kontrolne ispite predati u tajnitvu kole 14.sijenja 2013. 2. Izvanredni kontrolni ispiti - 17. i 18. sijenja 2013. prema posebnom rasporedu 3. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 11. veljae 2013.godine 4. Prijave za Pomoniki ispit predati u tajnitvo kole do 01. veljae 2013.godine 5. Praktini rad Izradbe i obrane zavrnog rada i Pomonikog ispita uenici e obaviti od 04. veljae do 15. veljae 2013. godine 6. Sjednica Prosudbenog odbora - 18. veljae 2013. godine 7. Pismeni dio Pomonikog ispita - 19. veljae 2013. godine 8. Obrana ZAVRNOG RADA i usmeni dio Pomonikog ispita 25. i 26. veljae 2013. godine prema posebnom rasporedu 9. Sjednica Prosudbenog odbora - 27. veljae 2013. godine 10. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 04. oujka 2013. godine kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 66 od 71 ZAVRETAK NASTAVNE GODINE 2012./2013. 1. Redovna nastava za uenike III. godine za I. i II. turnus zavrava 17. svibnja 2013. 2. Nadoknada nastave za uenike III. godine bit e organizirana po posebnom rasporedu od 06. do 17. svibnja 2013. 3. Razredni i predmetni ispiti organizirat e se u skladu s lankom 120. i 121. Statuta 4. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za III. razrede 20. svibnja 2013. 5. Produna nastava za uenike III. razreda odrat e se od 21. svibnja do 27. svibnja 2013. 6. Prijave za popravne ispite uenici III. razreda trebaju predati u tajnitvo do 27. svibnja 2013. 7. Popravni ispiti za uenike III . razreda odrat e se 03. i 04. lipnja 2013. prema posebnom rasporedu 8. Sjednica Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za III. razrede 05. lipnja 2013. 9. Redovna nastava za uenike I. i II. godine zavrava 14. lipnja 2013. 10. Nadoknada nastave za uenike I. i II. razreda biti e organizirana po posebnom rasporedu od 03. do 14. lipnja 2013. 11. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za I. i II. razrede 17.lipnja 2013. 12. Produna nastava za uenike I. i II. razreda odrat e se od 18. lipnja do 26. lipnja 2013. 13. Prijave za popravne ispite za I. i II. razrede predati u tajnitvo do 26. lipnja 2013. 14. Popravni ispiti za I. i II. razrede odrat e se 01., 02. i 03. srpnja 2013. prema posebnom rasporedu 15. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea - 05. srpnja 2013. 16. Upis ponavljaa I. i II. razreda bit e 18. i 19. lipnja, te 30. kolovoza 2013. godine od 8,00 do 12,00 sati u razvojno-strunoj slubi. 17. Upis uenika u II. i III. razred bit e 30. kolovoza 2013. godine kod razrednika. kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 67 od 71 POPRAVNI I IZVANREDNI KONTROLNI ISPITI U DRUGOM ROKU kolske 2012./2013. godine 1. Prijave za popravne i izvanredne kontrolne ispite predati u tajnitvo kole do 20. kolovoza 2013. 2. Sjednica Nastavnikog vijea - 21. kolovoza 2013. 3. Popravni ispiti odrat e se 22. i 23. kolovoza 2013. prema posebnom rasporedu. 4. Izvanredni kontrolni ispiti odrat e se 26., 27., 28. i 29. kolovoza 2013. prema posebnom rasporedu 5. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea nakon popravnih i izvanrednih kontrolnih ispita - 30. kolovoza 2013. IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA I POMONIKI ISPIT U LJETNOM ROKU kolske 2012./2013. godine 1. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 22. oujka 2013. godine 2. Prijave za Pomoniki ispit predati razredniku do 29. svibnja 2013. godine 3. Praktini rad Izradbe i obrane ZAVRNOG RADA i Pomonikog ispita uenici e obaviti od 31.svibnja do 10.lipnja 2013. godine 4. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 07. lipnja 2013. godine 5. Pismeni dio Pomonikog ispita od 12. do 17. lipnja 2013. godine prema rasporedu koji odreuje predsjednik povjerenstva. 6. Sjednica Prosudbenog odbora - 11. lipnja 2013. godine 7. Obrana ZAVRNOG RADA i usmeni dio Pomonikog ispita 18., 19. i 20.lipnja 2013. godine po posebnom rasporedu 8. Sjednica Prosudbenog odbora - 21.lipnja 2013. godine 9. Datum sveanog uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU i Svjedodbi o POMONIKOM ZVANJU 04. srpnja 2013. godine u 10,00 sati kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 68 od 71 IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA I POMONIKI ISPIT U JESENSKOM ROKU kolske 2012./2013. godine 1. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 21. kolovoza 2013.godine 2. Prijave za Pomoniki ispit predati u tajnitvo kole do 21. kolovoza 2013.godine 3. Praktini rad Izradbe i obrane zavrnog rada i Pomonikog ispita uenici e obaviti od 22. kolovoza do 30.kolovoza 2013. godine 4. Sjednica Prosudbenog odbora - 30. kolovoza 2013. godine 5. Pismeni dio Pomonikog ispita 30. kolovoza 2013. godine prema rasporedu koji odreuje predsjednik povjerenstva 6. Obrana ZAVRNOG RADA i usmeni dio Pomonikog ispita 03. i 04. rujna 2013. godine prema posebnom rasporedu 7. Sjednica Prosudbenog odbora - 05. rujna 2013. godine 8. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU i Svjedodbi o POMONIKOM ZVANJU 10. rujna 2013. godine kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 69 od 71 VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. 2012./2013. Ljetni rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 12. listopada 2012. godine ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 30. oujka 2013. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 06. lipnja 2013. godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 19., 20. i 21. lipnja 2013. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 09. srpnja 2013. godine u 10,00 sati Jesenski rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 12. listopada 2012. godine ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 09. srpnja 2013. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 21. kolovoza 2013.godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 03. i 04. rujna 2013. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 10. rujna 2013. godine Zimski rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 12. listopada 2012. godine ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 12. do 31. listopada 2012. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 05. studenoga 2012. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 29. studenoga 2013. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 10. veljae 2014.godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 24. i 25.veljae 2014. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 03. oujka 2014. godine kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 70 od 71 GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA NASTAVNIKOG VIJEA U kolskoj 2012./2013.godini MJESEC DATUM SAT RUJAN 28.rujna 2012. godine 15.30 sati LISTOPAD 26.listopada 2012. godine 15.30 sati STUDENI 30.studenoga 2012. godine 15.30 sati PROSINAC 21.prosinca 2012. godine 10.00 sati SIJEANJ 25.sijenja 2013. godine 15.30 sati VELJAA 22.veljae 2013. godine 15.30 sati OUJAK 21.oujka 2013. godine 15.30 sati TRAVANJ 26.travnja 2013. godine 15.30 sati SVIBANJ 20.svibnja 2013. godine 17.00 sati LIPANJ 05.lipnja 2013. godine 16.00 sati LIPANJ 17.lipnja 2013. godine 10.00 sati SRPANJ 05.srpnja 2013. godine 10.00 sati KOLOVOZ 21.kolovoza 2013. godine 10.00 sati KOLOVOZ 30.kolovoza 2013. godine 10.00 sati kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 71 od 71 Ovaj Kurikulum razmatran je na sjednici Nastavnikog vijea 22. kolovoza 2012. Ravnatelj: Anto Dela, dipl. ing. Ovaj Kurikulum za k. g. 2012./2013. usvojen je na sjednici kolskog odbora 12. rujna 2012. Predsjednica kolskog odbora: mr.sc. Dragana Katunari, prof. Ovaj Kurikulum za k. g. 2012./2013. stupio je na snagu danom usvajanja i primjenjuje se za kolsku 2012./2013. godinu. Ravnatelj: Anto Dela, dipl. ing. Klasa: 602-03/12-32/2 Ur. broj: 251-301-01-12-1 Zagreb, 12. rujna 2012.

Recommended

View more >