(ŠKOLSKI KURIKULUM 2012-13) - esos.hr KURIKULUM 2012-13.pdf · novinarska skupina-izdavanje Školskog lista za ško lsku ... prevencija neprihvatljivog ... program prevencije nasilja i pove Ćanja sigurnosti u

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    223

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Elektrostrojarska obrtnika kola </p><p>Zagreb, Selska cesta 83 </p><p>KOLSKI KURIKULUM </p><p>Zagreb, rujan 2012. </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 2 od 71 </p><p>SADRAJ: </p><p>stranica 1. UVODNI DIO .......................................................................................................... 5 </p><p>2. PODACI O KOLI ................................. ................................................................. 6 </p><p>3. SADRAJ RADA KOLE ............................. ......................................................... 7 </p><p> 4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA .................... ................................................. 8 </p><p>5. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - ELEKTRO ............ ........................ 9 </p><p>6. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA - STROJARI ............ ...................... 10 </p><p>7. BOJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA ......................... 11 </p><p>8. ORGANIZACIJA NASTAVE .......................... ..................................................... 12 </p><p>9. IZBORNA NASTAVA ................................ ........................................................... 14 </p><p> MATEMATIKA U STRUCI ......................................................................... 14 </p><p> TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA ................................................. 15 </p><p> RAUNALSTVO ....................................................................................... 16 </p><p> PROJEKTIRANJE I IZVOENJE ELEKTRINIH INSTALACIJA .............. 17 </p><p>10. DODATNA NASTAVA ............................... .......................................................... 18 </p><p> JEZINA GRUPA (ENGLESKI JEZIK) ...................................................... 18 </p><p> PRIPREMA UENIKA ZA REGIONALNA I DRAVNA NATJECANJA ..... 19 </p><p> KOLSKO NATJECANJE AUTOLIMARA, AUTOMEHATRONIARA, </p><p>AUTOMEHANIARA, ELEKTROINSTALATERA, </p><p>ELEKTROMEHANIARA I AUTOELEKTRIARA .................................... 19 </p><p>11. DOPUNSKA NASTAVA .............................. ......................................................... 20 </p><p> ENGLESKI JEZIK ..................................................................................... 21 </p><p> NJEMAKI JEZIK ..................................................................................... 21 </p><p>12. FAKULTATIVNA NASTAVA .......................... ...................................................... 22 </p><p> KULTURA IZRAAVANJA I OPHOENJA ............................................... 22 </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 3 od 71 </p><p>13. IZVANUIONIKA NASTAVA ........................................ .................................... 31 </p><p> POSJETI IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA ............... 31 </p><p>14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI....................... .................................................. 32 </p><p> POSJET HRVATSKOM SABORU ............................................................ 32 </p><p> POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH </p><p>INTEGRACIJA .......................................................................................... 33 </p><p> NOVINARSKA SKUPINA-IZDAVANJE KOLSKOG LISTA ZA kolsku </p><p>godinu 2012./2013. ................................................................................... 33 </p><p> SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 34 </p><p> MOJ GRAD, MOJA DOMOVINA-POSJETI KULTURNIM </p><p>INSTITUCIJAMA LOKALNOG I NACIONALNOG ZNAAJA .................... 34 </p><p> OSNIVANJE KOLSKOG GLAZBENOG SASTAVA ................................. 35 </p><p> SLOBODNA AKTIVNOST UENIKA NOVI MEDIJI ................................ 35 </p><p> NOGOMET ............................................................................................... 36 </p><p> KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO ................................................. 37 </p><p> KOARKA ................................................................................................ 38 </p><p> PLESOVI ................................................................................................. 39 </p><p>15. PROJEKTI ..................................... ..................................................................... 40 </p><p>15.1. PROJEKT UNAPREENJA RADA KOLE ................................... ............ 40 </p><p> STRUNA EDUKACIJA NASTAVNIKA .................................................... 41 </p><p> SURADNJA S RENAULT NISSAN HRVATSKA ....................................... 41 </p><p> SURADNJA S FORDOM .......................................................................... 42 </p><p> OBILJEAVANJE VANIJIH DATUMA ..................................................... 43 </p><p> RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA .... 45 </p><p> ISGE PROJEKT ........................................................................................ 46 </p><p> ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODEL .................................... 46 </p><p>15.2. OPREMANJE PROSTORA .......................... ............................................... 47 </p><p> OPREMANJE KABINETA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I </p><p>MODERNE TEHNOLOGIJE U ELEKTRINIM INSTALACIJAMA ............. 47 </p><p> OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU ................................ 48 </p><p> OPREMANJE KABINETA ZA AUTOMEHANIKU, AUTOELEKTRIKU I </p><p>AUTOMEHATRONIKU ............................................................................ 49 </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 4 od 71 </p><p>16. RAZNI PROGRAMI ................................ .............................................................. 50 </p><p> DUHOVNI DOM-OTKRIVANJE MARKOVOG EVANELJA .................... 50 </p><p> PREDSTAVLJANJA KOLE NA MANIFESTACIJAMA DOJDI OSMA I </p><p>DAN OTVORENIH VRATA KOLE-AKTIVNOSTI U VEZI UPISA U PRVI </p><p>RAZRED ................................................................................................... 51 </p><p> RAD NA PREZENTACIJI KOLE ............................................................. 52 </p><p> SPOMENICI HRVATSKIH VELIKANA U ZAGREBU ................................. 53 </p><p> ZADOVOLJSTVO UENIKA KVALITETOM IVOTA .............................. 54 </p><p> MEMOAIDS ............................................................................................ 55 </p><p> PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG </p><p>PONAANJA ............................................................................................ 56 </p><p> PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U </p><p>KOLI ....................................................................................................... 57 </p><p> PROJEKT MLADI NA TRITU RADA I KORUPCIJA-i tvoje NE je </p><p>vano ....................................................................................................... 58 </p><p>17. STRUNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA .......... ...................... 59 </p><p> POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAKOM VELESAJMU: ZAGREB </p><p>AUTO SHOW ............................................................................................ 59 </p><p> POSJET PRIREDBI U HOTELU SHERATON AUDIO VIDEO SHOW ...... 59 </p><p> POSJET TVORNICI AUTOMOBILA REVOZ U NOVOM MESTU, </p><p>SLOVENIJA ............................................................................................. 60 </p><p> POSJET PRIREDBI NA ZAGREBAKOM VELESAJMU: SAJAM </p><p>GLAZBE I MULTIMEDIJE ........................................................................ 60 </p><p> JEDNODNEVNI ILI DVODNEVNI IZLET 2.A ............................................ 61 </p><p> STRUNO PUTOVANJE I IZLETI 1.A ..................................................... 61 </p><p> MATURALNO PUTOVANJE 2.C ............................................................... 62 </p><p> MATURALNO PUTOVANJE 2.M .............................................................. 62 </p><p> MATURALNO PUTOVANJE 2.B ............................................................... 63 </p><p>18. GODINJI KALENDAR RADA ....................... .................................................... 64 </p><p> VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. </p><p>2012./2013. ............................................................................................... 69 </p><p> GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA </p><p>NASTAVNIKOG VIJEA k. god. 2012./2013. ..................................... 70 </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 5 od 71 </p><p>1. UVODNI DIO Odgoj i obrazovanje ostvaruju se u koli na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, te kolskog kurikuluma. Svake kolske godine kola je duna izraditi kolski kurikulum i godinji plan i program rada kao osnovne dokumente na temelju kojih radi. kolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvruje dugorone i kratkorone planove i program rada kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. (Statut l.12.) Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je nacionalni kurikulum koji utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama, te vrednovanje i ocjenjivanje, a donosi ga resorni ministar. Glavna zadaa kolskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila kole; on je osobna iskaznica kole i odraz je njene vlastite obrazovne politike i filozofije, a svi sadraji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja s ciljem poticanja intelektualnog, osobnog, socijalnog, duhovnog i tjelesnog razvoja uenika. kolskim kurikulumom se utvruju: </p><p> aktivnost, program/projekt ciljevi aktivnosti, programa/projekta namjena aktivnosti, programa/projekta nositelji aktivnosti, programa/projekta nain realizacije aktivnosti, programa/projekta vremenik aktivnosti, programa/projekta trokovnik aktivnosti, programa/projekta (detaljan ili okvirni) nain vrednovanja (evaluacija) i koritenja rezultata vrednovanja </p><p> kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15.rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea, a sukladno lanku 28.stavak 7.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i uenicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan, ako je objavljen na mrenim stranicama kole (www.esos.hr). </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 6 od 71 </p><p>2. PODACI O KOLI Elektrostrojarska obrtni ka kola Zagreb, Selska cesta 83 TELEFONI: centrala: 3018611, 3023823 ravnatelj: 3695080 tajnitvo: 3695080 zbornica: 3026165 ISDN: 3023822 e-mail: info@esos.hr web stranica: www.esos.hr FAX: 3695080 IRO RAUN : 2360000-1102107201 OIB: 48544291322 IFRA: 21-114-530 MATINI BROJ: 3774503 RAVNATELJ: Anto Dela, dipl.ing. VODITELJI: Stanislav Marasovi, dipl.ing. Nenad Divi, prof. mr.sc.Dragana Katunari, prof. TAJNICA: Adela Julari, upravni pravnik STRUNO-PEDAGOKA SLUBA: </p><p> pedagog: Nada Bevanda, prof. psiholog: Andrea Kuhner VODITELJ RAUNOVODSTVA: Lana Rukavina, oecc. OSNIVA: Grad Zagreb REGISTRACIJA :: 01.09.19991. godine </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 7 od 71 </p><p>3. SADRAJ RADA KOLE Ove kolske godine izvodit emo nastavu u dva podruja rada i 11 razliitih obrtnikih (JMO) zanimanja u trogodinjem trajanju. Podru ja rada: strojarstvo i elektrotehnika. Trogodinji obrtni ki JMO programi: automehatroniar, automehaniar, autolimar, zlatar, urar, precizni mehaniar, pukar, autoelektriar, elektroinstalater, elektromehaniar, elektroniar-mehaniar. </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 8 od 71 </p><p>4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA </p><p>razred broj </p><p>uenika Zanimanje razrednik </p><p>1-A 27 Automehatroni ar Ljubica Papi </p><p>1-B 26 Automehatroni ar Mladen Mili evi </p><p>1-C 33 Automehani ar Dragutin Bi in </p><p>1-D 32 Automehani ar eljko Cvrtila </p><p>1-E 30 Autolimar, Urar Zlatko Hrenjak </p><p>1-F 30 Zlatar, Pukar, Elektroinstalater Anita Bari i </p><p>1-G 10 Autolimar Zvonimir Vlai </p><p>1-H 27 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Diana Vrkljan Lovri </p><p>1-I 29 Elektroinstalater Damir olig </p><p>1-L 28 Autoelektri ar Valerija Bartolec </p><p>1-M 29 Autoelektri ar Krunoslava Suac </p><p>2-A 28 Automehatroni ar Darko Josip Zrinjan </p><p>2-B 22 Automehani ar Brankica Grgi Elzner </p><p>2-C 21 Automehani ar Diana Hrak </p><p>2-D 23 Automehani ar Gyngyi Dohoczky </p><p>2-E 18 Autolimar, Urar Marijana Kira </p><p>2-F 20 Zlatar, Pukar, Elektroinstalater Anka Rotte r </p><p>2-G 7 Autolimar Mirjana Kefe ek </p><p>2-H 22 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Mirjana Pavkovi </p><p>2-I 23 Elektroinstalater Dominika Papi Kuki </p><p>2-L 24 Autoelektri ar XXE </p><p>2-M 22 Autoelektri ar Vlaho Kova evi </p><p>3-A 30 Automehatroni ar Miroslav Bra i </p><p>3-B 20 Automehani ar Boko Crnjak </p><p>3-C 20 Automehani ar Ankica Vlai ek </p><p>3-D 19 Automehani ar Vlasta Dobrilovi </p><p>3-E 11 Autolimar, Precizni mehani ar Krunoslava Suac </p><p>3-F 13 Zlatar, Urar, Pukar Dubravka Mr en </p><p>3-H 21 Elektromehani ar, Elektroni ar-mehani ar Sanja Vitica </p><p>3-I 17 Elektroinstalater Sanda Strai i </p><p>3-L 20 Autoelektri ar Jadranka Reek </p><p>3-M 20 Autoelektri ar Jelena Matijevi </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 9 od 71 </p><p> 5. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA </p><p>ELEKTRO RAZREDI kolska godina 2012./2013. </p><p>Razred Broj </p><p>uenika </p><p>Izborni predmet Strani jezik </p><p>Zanimanje </p><p>Turnus </p><p>Vjer. Etika Engl. Njem. I popodne </p><p>II -ujutro </p><p>I. H 27 19 8 26 1 ELEKTROMEHANIAR (17) </p><p>ELEKTRONIAR-MEHANIAR (10) I </p><p>I. I 29 29 0 29 0 ELEKTROINSTALATER I </p><p>I. L 28 28 0 28 0 AUTOELEKTRIAR II </p><p>I. M 29 21 8 23 6 AUTOELEKTRIAR I </p><p>II. H 22 18 4 22 0 ELEKTROMEHANIAR (14) </p><p>ELEKTRONIAR-MEHANIAR (8) II </p><p>II. I 23 23 0 23 0 ELEKTROINSTALATER I </p><p>II. L 24 24 0 24 0 AUTOELEKTRIAR II </p><p>II. M 22 13 9 17 5 AUTOELEKTRIAR I </p><p>III. H 21 15 6 19 2 ELEKTROMEHANIAR (10) </p><p>ELEKTRONIAR-MEHANIAR (11) I </p><p>III. I 17 14 3 12 5 ELEKTROINSTALATER II </p><p>III. L 20 20 0 20 0 AUTOELEKTRIAR II </p><p>III. M 20 11 9 18 2 AUTOELEKTRIAR I </p><p>Ukupno </p><p>I. godina 113 97 16 106 7 </p><p>Ukupno </p><p>II. godina 91 78 13 86 5 </p><p>Ukupno </p><p>III. godina 78 60 18 69 9 </p><p>Ukupno </p><p>I + II +III 282 235 47 261 21 </p></li><li><p> kolski kurikulum 2012./2013. Stranica 10 od 71 </p><p>6. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA U ENIKA STROJARSKI RAZREDI kolska godina 2012./2013. </p><p>Razred Broj uenika </p><p>Izborni predmet Strani jezik Zanimanje </p><p>Turnus </p><p>I ujutro </p><p>Vjer. Etika Eng. Njem. II - popodne </p><p>I. A 27 27 0 27 0 AUTOMEHATRONIAR II </p><p>I. B 26 15 11 23 3 AUTOMEHATRONIAR I </p><p>I. C 33 33 0 33 0 AUTOMEHANIAR I </p><p>I. D 32 18 14 28 4 AUTOMEHANIAR II </p><p>I. E 30 20 10 25 5 AUTOLIMAR (23), URAR (7) II </p><p>I. F 30 20 10 28 2 ZLATAR (10), PUKAR (11), ELEKTROINSTALATER (9) I </p><p>I. G 10 0 10 9 1 AUTOLIMAR I </p><p>II. A 28 21 7 27 1 AUTOMEHATRONIAR II </p><p>II. B 22 22 0 22 0 AUTOMEHANIAR I </p><p>II. C 21 21 0 21 0 AUTOMEHANIAR I </p><p>II. D 23 13 10 17 6 AUTOMEHANIAR II </p><p>II. E 18 15 3 17 1 AUTOLIMAR (16), URAR (2) II </p><p>II. F 20 15 5 17 3 ZLATAR (7), PUKAR (3), ELEKTROINSTALATER (10) II </p><p>II. G 7 0 7 6 1 AUTOLIMAR II </p><p>III. A 30 23 7 29 1 AUTOMEHATRONIAR I </p><p>III. B 20 20 0 20 0 AUTOMEHANIAR I </p><p>III. C 20 20 0 20 0 AUTOMEHANIAR II </p><p>III. D 19 14 5 10 9 AUTOMEHANIAR II </p><p>III. E 11 9 2 11 0 AUTOLIMAR (10), PRECIZNI MEHANIAR (1) I </p><p>III. F 13 11 2 12 1 ZLATAR (7), PUKAR (5), URAR (1) I </p><p>Ukupno I godina 188 133 55 173 15 </p><p>Ukupno II godina </p><p>139 107 32 127 12 </p><p>Ukupno III godina </p><p>113 97 16 1...</p></li></ul>