KOLSKI KURIKULUM 2015-16 - esos.hr ?KOLSKI KURIKULUM 2015-16_za WEB.pdf prevencija neprihvatljivog ... 16.4 program prevencije nasilja i poveanja sigurnosti u ... 16.5 rad na ureenju i oplemenjivanju kolskog prostora ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    228

  • Download
    2

Transcript

Elektrostrojarska obrtnika kola Zagreb, Selska cesta 83 KOLSKI KURIKULUM Zagreb, rujan 2015. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 2 od 85 Sadraj 1. UVODNI DIO ................................................................................................................................52. PODACI O KOLI .......................................................................................................................63. SADRAJ RADA KOLE .........................................................................................................74. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA ......................................................................................85. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA - ELEKTRO RAZREDI kolska godina 2015./2016. ................................................................................96. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA - STROJARSKI RAZREDI kolska godina 2015./2016. ............................................................................... 107. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA kolska godina 2015./2016. ................................................................................................................................. 118. ORGANIZACIJA NASTAVE .................................................................................................. 128.1 RASPORED PRAKTINE I TEORIJSKE NASTAVE TIJEKOM CIKLUSA OD TJEDNA TEORIJSKE I TJEDNA PRAKTINE NASTAVE............................................139. IZBORNA NASTAVA ............................................................................................................... 149.1. DIJAGNOSTIKA OPREMA I ODRAVANJE ...............................................................149.2. ORGANIZACIJA OBRTA ..................................................................................................149.3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE .........................................................................................159.4. ELEKTRINE INSTALACIJE ...........................................................................................169.5. TEHNIKO CRTANJE .......................................................................................................169.6. TEHNOLOGIJA AUTOMEHATRONIKE .........................................................................179.7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA ......................................................................189.8. MATEMATIKA U STRUCI ...............................................................................................199.9. RAUNALSTVO ................................................................................................................199.10. TEHNIKE MOTORNIH VOZILA ......................................................................................209.11. VOZILA POSEBNE NAMJENE .........................................................................................219.12. PROJEKTIRANJE SHEMA TISKANIH VODOVA RAUNALOM ...............................219.13. RAUNALSTVO ................................................................................................................229.14. DIJAGNOSTIKA MOTORNIH VOZILA ..........................................................................2310.DODATNA NASTAVA ............................................................................................................ 2510.1 ENGLESKI JEZIK ...............................................................................................................2510.2 NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA .........................................................................2610.3 PRIPREMA UENIKA ZA MEUUPANIJSKA I DRAVNA NATJECANJA ...........2610.4 KOLSKA NATJECANJA IZ STRUKE ............................................................................27 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 3 od 85 11.DOPUNSKA NASTAVA ......................................................................................................... 2811.1. ENGLESKI JEZIK ...............................................................................................................2811.2. NJEMAKI JEZIK ..............................................................................................................3012. IZVANUIONIKA NASTAVA ............................................................................................ 3112.1. EDUKACIJA UENIKA U TOKI EDUKACIJSKOM CENTRU (TEC) .......................3112.2. POSJETI MUZEJIMA, IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA .........3212.3. POSJET MUZEJIMA I INSTITUCIJAMA U OKVIRU NASTAVE POVIJESTI.............3412.4. POSJET OBRTNIKOJ RADIONICI ILI PODUZEU AD PLASTIC U ZAGREBU ...3512.5. POSJET TVORNICAMA, MJERNIM LABORATORIJIMA, IZLOBAMA I MUZEJIMA O PROIZVODNIM PROCESIMA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA ......................3612.6. POSJET TVORNICAMA ORUJA, IZLOBAMA ORUJA, ZBIRKAMA ORUJA, RADIONICAMA ZA POPRAVAK ORUJA, MUZEJIMA KOJI POSJEDUJU ZBIRKE ORUJA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA, POSJET STRELJANAMA ....................................3712.7. POSJET ZAVODU ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUILITA U ZAGREBU ............................3813. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ......................................................................................... 3913.1. DOMOVINSKI RAT U KNJIEVNOSTI I NA FILMU ....................................................3913.2. KORELACIJA NASTAVNIH SADRAJA MEU DRUTVENIM PREDMETIMA (ETIKA, POLITIKA I GOSPODARSTVO, POVIJEST, VJERONAUK) ..........................4013.3. KOARKA ..........................................................................................................................4013.4. KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO ........................................................................4113.5. KOLSKO STOLNOTENISKO PRVENSTVO .................................................................4113.6. ZIMOVANJE - PLANINA ..................................................................................................4213.7. NOGOMET ..........................................................................................................................4213.8. ATLETIKA - TRANJE .....................................................................................................4313.9. BADMINTON .....................................................................................................................4413.10.STREET WORKOUT ..........................................................................................................4513.11.ODBOJKA ...........................................................................................................................4613.12.STOLNI TENIS ...................................................................................................................4713.13.LIKOVNO-FOTOGRAFSKA SKUPINA ...........................................................................4813.14.POSJET MUZEJU ILUZIJA ...............................................................................................4813.15.,,NO KNJIGE ...................................................................................................................4913.16.PISCI NA MREI MJESENO SUDJELOVANJE NA ON-LINE SEMINARIMA ..4913.17.POSJET HRVATSKOM SABORU .....................................................................................5013.18.POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA ................................5113.19.PRIKAZ I INTERPRETACIJA PROLOSTI POMOU FILMOVA ................................5113.20.SAMOSTALNI UENIKI RADOVI ...............................................................................5213.21.NOVINARSKA SKUPINAIZDAVANJE KOLSKOGA LISTA EGRT ZA KOLSKU GODINU 2015./2016. .......................................................................................5213.22.TJEDAN TOLERANCIJE - FESTIVAL IDOVSKOG FILMA ZAGREB ......................53 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 4 od 85 14.PROJEKTI ................................................................................................................................... 5414.1. PROJEKT UNAPREENJA RADA KOLE .....................................................................5414.2. STRUNA EDUKACIJA NASTAVNIKA .........................................................................5414.3. ISGE PROJEKT ...................................................................................................................5514.4. ERASMUS + SURADNJA SA SREDNJOM STRUKOVNOM KOLOM IZ FRANCUSKE I INDUSTRIJSKO OBRTNIKOM KOLOM IZ SLAVONSKOG BRODA ................................................................................................................................5514.5. IZRADA ELEKTRINOG VOZILA ..................................................................................5614.6. PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA OSNOVNI KNX MODUL ...................................................................................................5614.7. PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA SPECIJALIZIRANI KNX MODUL ELEKTRO ZANIMANJA ......................................5714.8. PROJEKT- UGRADNJA SUSTAVA S VJETROAGREGATIMA (HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM) ZA PROIZVODNJU ELEKTRINE ENERGIJE ZA OSOBNU POTRONJU .......................................................................................................................5714.9. LENUCIJEVA POTKOVA: OBILJEJA I ZNAAJ .......................................................5814.10.VJERSKI PLURALIZAM - POSJET VJERSKIM ZAJEDNICAMA .............................5915.OPREMANJE PROSTORA ................................................................................................... 6015.1. OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU ....................................................6015.2. OPREMANJE PRAKTIKUMA ZA AUTOELEKTRIKU ..................................................6116.RAZNI PROGRAMI .................................................................................................................. 6216.1 PREVENTIVNI PROGRAM-ZATITA PSIHOFIZIKOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA ........................................................6216.2 PROGRAM PREVENCIJE NASILJA U MLADENAKIM VEZAMA ...........................6416.3 PROGRAM PREVENCIJE TRGOVANJA LJUDIMA (ANTITRAFFICKING) ...............6516.4 PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U KOLI ............6616.5 RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA .......................6716.6 KULTURNA DJELATNOST KOLE-OBILJEAVANJE VANIH DATUMA .............6916.7 OBILJEAVANJE BLAGDANA I VANIH DATUMA U KOLI .................................7117.STRUNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA ........................................ 72 17.1 STRUNI POSJETI .............................................................................................................72 17.2 IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA ............................................................................75 18.GODINJI KALENDAR RADA ............................................................................................ 7819.VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. 2015./2016. ........ 8320.GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA NASTAVNIKOG VIJEA U kolskoj 2015./2016.godini ................................................................................ 84 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 5 od 85 1. UVODNI DIO Odgoj i obrazovanje ostvaruju se u koli na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, te kolskog kurikuluma. Svake kolske godine kola je duna izraditi kolski kurikulum i godinji plan i program rada kao osnovne dokumente na temelju kojih radi. kolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program rada kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. (Statut l.12.) Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je nacionalni kurikulum koji utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama, te vrednovanje i ocjenjivanje, a donosi ga resorni ministar. Glavna zadaa kolskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila kole; on je osobna iskaznica kole i odraz je njene vlastite obrazovne politike i filozofije, a svi sadraji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja s ciljem poticanja intelektualnog, osobnog, socijalnog, duhovnog i tjelesnog razvoja uenika. kolskim kurikulumom se utvruju: aktivnost, program/projekt ciljevi aktivnosti, programa/projekta namjena aktivnosti, programa/projekta nositelji aktivnosti, programa/projekta nain realizacije aktivnosti, programa/projekta vremenik aktivnosti, programa/projekta trokovnik aktivnosti, programa/projekta (detaljan ili okvirni) nain vrednovanja (evaluacija) i koritenja rezultata vrednovanja kolski kurikulum donosi kolski odbor do 30.rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea, a sukladno lanku 28.stavak 9.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i uenicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan, ako je objavljen na mrenim stranicama kole (www.esos.hr) u skladu s propisima vezanim uz zatitu osobnih podataka. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 6 od 85 2. PODACI O KOLI Elektrostrojarska obrtnika kola Zagreb, Selska cesta 83 TELEFONI: centrala: 3023 823; 301 86 11 ravnatelj: 3695 080 tajnitvo: 3695 080 obrazovanje odraslih: 3023 822 e-mail: info@esos.hr web stranica: www.esos.hr FAX: 3026 165 IBAN: HR4823600001102107201 OIB: 48544291322 IFRA: 21-114-530 MATINI BROJ: 3774503 RAVNATELJ: Anto Dela, dipl.ing. VODITELJI: mr.sc.Dragana Katunari, prof. Nenad Divi, prof. Marijana Kira, dipl.ing. TAJNIK: Adela Julari, upravni pravnik STRUNI SURADNICI: pedagog: Nada Bevanda, prof. psiholog: Andrea Kuhner Urem, prof. defektolog: Andrea Medi, prof. knjiniar: Dragica Kvesi, prof. VODITELJ RAUNOVODSTVA: Lana Rukavina, oecc. OSNIVA: Grad Zagreb REGISTRACIJA:: 01.09.19991. godine Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 7 od 85 3. SADRAJ RADA KOLE Ove kolske godine izvodit emo nastavu u dva podruja rada i 9 razliitih obrtnikih (JMO) zanimanja u trogodinjem trajanju. Podruja rada: strojarstvo i elektrotehnika. Trogodinji obrtniki JMO programi: automehatroniar, automehaniar, autolimar, zlatar, pukar, autoelektriar, elektroinstalater, elektromehaniar, elektroniar-mehaniar. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 8 od 85 4. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA razred broj uenika Zanimanje razrednik 1-A 20 Automehatroniar Ljubica Papi 1-B 20 Automehatroniar Mladen Milievi 1-C 20 Automehatroniar Ivan Sohor 1-D 20 Automehaniar Dragutin Biin 1-E 20 Automehaniar eljko Cvrtila 1-F 26 Zlatar, Pukar, Autolimar Anita Bri 1-H 20 Elektromehaniar Ivana Petrievi 1-i 22 Elektroinstalater Diana Vrkljan Lovri 1-J 22 Elektroinstalater, Elektroniar-mehaniar Boko Crnjak 1-L 20 Autoelektriar Mirjana Pavkovi 1-M 20 Autoelektriar Filomena kobalj 2-A 23 Automehatroniar Brankica Grgi Elzner2-B 21 Automehatroniar Darko Josip Zrinjan 2-C 23 Automehaniar Diana Hrak 2-D 25 Automehaniar eljko Mandi 2-E 18 Autolimar Katarina ai 2-F 14 Zlatar, Pukar Ana Reek 2-H 26 Elektromehaniar Sinia Mikuli 2-i 22 Elektroinstalater Miodrag Vojvodi 2-J 25 Elektroinstalater, Elektroniar-mehaniar Vesna Sesar 2-L 20 Autoelektriar Krunoslava Suac 2-M 22 Autoelektriar Valerija Bartolec 3-A 26 Automehatroniar Miroslav Brai 3-B 20 Automehatroniar Jelena Matijevi 3-C 19 Automehaniar Ankica Vlaiek 3-D 19 Automehaniar Dubravka Mren 3-E 21 Autolimar Sanda Straii 3-F 18 Zlatar, Pukar Hrvoje Julari 3-H 18 Elektromehaniar Sanja Vitica 3-i 23 Elektroinstalater Ratko Harauzek 3-J 23 Elektroinstalater,Elektroniar-mehaniar Enio Pra 3-L 24 Autoelektriar Dubravka Vlaievi 3-M 23 Autoelektriar Jadranka Reek Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 9 od 85 5. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA - ELEKTRO RAZREDI kolska godina 2015./2016. Razred Broj uenika Izborni predmet Strani jezik Zanimanje Turnus Vjeronauk Etika Engleski jezik Njemaki jezik I popodne II -ujutro I. H 20 14 6 19 1 ELEKTROMEHANIAR I I. i 22 22 0 22 0 ELEKTROINSTALATER II I. J 22 16 6 20 2 ELEKTROINSTALATER (10) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (12) I I. L 20 20 0 20 0 AUTOELEKTRIAR II I. M 20 14 6 17 3 AUTOELEKTRIAR I II. H 26 20 6 24 2 ELEKTROMEHANIAR II II. i 22 22 0 22 0 ELEKTROINSTALATER II II. J 25 17 8 23 2 ELEKTROINSTALATER (17) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (8) I II. L 20 20 0 20 0 AUTOELEKTRIAR II II. M 22 12 10 20 2 AUTOELEKTRIAR I III. H 18 17 1 16 2 ELEKTROMEHANIAR I III. i 23 23 0 23 0 ELEKTROINSTALATER I III. J 23 12 11 21 2 ELEKTROINSTALATER (11) ELEKTRONIAR-MEHANIAR (12) II III. L 24 24 0 24 0 AUTOELEKTRIAR I III. M 23 15 8 20 3 AUTOELEKTRIAR II Ukupno I. godina 104 86 18 98 6 Ukupno II. godina 115 91 24 109 6 Ukupno III. godina 111 91 20 104 7 Ukupno I + II +III 330 268 62 311 19 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 10 od 85 6. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA - STROJARSKI RAZREDI kolska godina 2015./2016. Razred Broj uenikaIzborni predmet Strani jezik Zanimanje Turnus I ujutro Vjeronauk Etika Engleski jezik Njemaki jezik II - popodne I. A 20 20 0 20 0 AUTOMEHATRONIAR I I. B 20 20 0 20 0 AUTOMEHATRONIAR II I. C 20 7 13 18 2 AUTOMEHATRONIAR I I. D 20 20 0 20 0 AUTOMEHANIAR II I. E 20 8 12 19 1 AUTOMEHANIAR I I. F 26 19 7 26 0 ZLATAR (6), PUKAR (6), AUTOLIMAR (14) II II. A 23 23 0 23 0 AUTOMEHATRONIAR II II. B 21 13 8 20 1 AUTOMEHATRONIAR I II. C 23 23 0 23 0 AUTOMEHANIAR I II. D 25 14 11 22 3 AUTOMEHANIAR II II. E 18 15 3 17 1 AUTOLIMAR II II. F 14 11 3 14 0 ZLATAR (8), PUKAR (6) I III. A 26 26 0 26 0 AUTOMEHATRONIAR I III. B 20 10 10 18 2 AUTOMEHATRONIAR II III. C 19 19 0 19 0 AUTOMEHANIAR II III. D 19 16 3 19 0 AUTOMEHANIAR I III. E 21 17 4 19 2 AUTOLIMAR I III. F 18 17 1 15 3 ZLATAR (12), PUKAR (6) II Ukupno I. godina 126 94 32 123 3 Ukupno II. godina 124 99 25 119 5 Ukupno III. godina 123 105 18 116 7 Ukupno I+II+III 373 298 75 358 15 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 11 od 85 7. BROJANI PRIKAZ RAZREDNIH ODJELA I BROJA UENIKA kolska godina 2015./2016. Razred Broj uenika Izborni predmet Strani jezik Vjeronauk Etika Engleski jezik Njemaki jezik Ukupno I. godina 230 180 50 221 9 Ukupno II. godina 239 190 49 228 11 Ukupno III. godina 234 196 38 220 14 Ukupno I + II +III 703 566 137 669 34 Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 12 od 85 8. ORGANIZACIJA NASTAVE Nastavu emo izvoditi u dvije smjene: - prva smjena zapoinjat e u 7.30 sati, a zavravati u 12.35 sati estim, odnosno 13.20 sedmim satom. - druga smjena zapoinjat e u 13.30 sati, a zavravati u 18.35 sati estim, odnosno 19.20 sedmim satom. Nastavni proces emo izvoditi kontinuiranom izmjenom tjedan praktine i tjedan teorijske nastave. Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnika zanimanja: trebaju realizirati 900 sati praktine nastave pri emu e tijekom cijele nastavne godine u tjednu praktine nastave imati 1 ili 2 dana praktine nastave u koli i 4 ili 3 dana praktine nastave u obrtnikim radionicama. Iznimno razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnika zanimanja u programu automehatroniar trebaju realizirati u prvom razredu 715 sati praktine nastave, u drugom razredu 840 sati praktine nastave, a u treem razredu 640 sati praktine nastave. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 13 od 85 8.1 RASPORED PRAKTINE I TEORIJSKE NASTAVE TIJEKOM CIKLUSA OD TJEDNA TEORIJSKE I TJEDNA PRAKTINE NASTAVE Razred I-Turnus II-Turnus Dan Dan P U S P P U S P 1-A T T T T T R OR OR OR OR 1-B R OR OR OR OR T T T T T 1-C T T T T T OR OR R OR OR 1-D OR OR R OR OR T T T T T 1-E T T T T T OR OR OR OR R 1-F OR OR OR OR R T T T T T 1-H T T T T T OR R OR OR OR 1-i OR R OR OR OR T T T T T 1-J T T T T T OR OR R OR OR 1-L OR OR OR R OR T T T T T 1-M T T T T T OR OR OR R OR 2-A R R OR OR OR T T T T T 2-B T T T T T R R OR OR OR 2-C T T T T T OR OR R R OR 2-D OR OR R R OR T T T T T 2-E R/OR R/OR R/OR R/OR R/OR T T T T T 2-F T T T T T OR OR OR OR OR 2-H OR OR R R OR T T T T T 2-i OR OR R R OR T T T T T 2-J T T T T T OR OR R R OR 2-L R R OR OR OR T T T T T 2-M T T T T T R R OR OR OR 3-A T T T T T OR OR OR R OR 3-B OR OR OR OR R T T T T T 3-C OR OR R R OR T T T T T 3-D T T T T T R OR OR OR R 3-E T T T T T OR R/OR R/OR R/OR R/OR3-F OR OR OR OR OR T T T T T 3-H T T T T T OR OR R OR OR 3-i T T T T T OR R OR OR OR 3-j OR R OR OR OR T T T T T 3-L T T T T T OR OR OR OR R 3-M OR OR OR OR R T T T T T T Teorijska nastava u koli R Praktina nastava i laboratorijske vjebe u koli OR Praktina nastava u obrtnikim radionicama Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 14 od 85 9. IZBORNA NASTAVA 9.1. DIJAGNOSTIKA OPREMA I ODRAVANJE Aktivnosti, program DIJAGNOSTIKA OPREMA I ODRAVANJE Ciljevi programa Cilj predmeta je omoguiti uenicima stjecanje novih znanja i tehnologija za dijagnostiku kvarova na svim tipovima vozila kao i za specijalizirane tipove vozila, te primjena novih, steenih znanja. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima zainteresiranim za napredovanje u struci iz podruja autoelektrike, za uenike treih razreda prema vlastitom izboru. Nositelj programaNastavnici elektro-grupe predmeta Boko Crnjak, prof. Nain realizacije Nastava se realizira u kolskom kabinetu u manjim grupama sa individualnim pristupom i koritenjem dijagnostikih ureaja u specijaliziranim uionicama. Uz teoretski dio nastava ima i laboratorijske vjebe, u odnosu 32+32 sata. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine s fondom sati koji je predvien nastavnim planom i programom za zanimanje autoelektriar. Trokovnik Navedeni fond sati ulazi u redovno zaduenje nastavnika. Nema dodatnih trokova. Nain vrednovanja Uenici e imati pismeni i praktini dio rada, te e na kraju biti ocjenjeni od predmetnog nastavnika. 9.2. ORGANIZACIJA OBRTA Aktivnosti, program ORGANIZACIJA OBRTA Ciljevi programa Temeljne osnove organizacije obrta, komunikacije s klijentima, kvaliteta i zatita okolia. Namjena programa Uenici tree godine zanimanja automehatroniar koji to izaberu kao izborni predmet. Nositelj programa Mladen Milievi, dipl. ing. strojarstva Nain realizacije Teorijska nastava, predavanja obrtnika, posjeti obrtu. Vremenik aktivnosti Tijekom k. god. 2015./16. Trokovnik Nema dodatnih trokova jer se nastava izvodi u okviru redovnog zaduenja nastavnika. Nain vrednovanja Prezentacije, referati, radionice, poznavanje Zakona o obrtu. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 15 od 85 9.3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Aktivnosti, program OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Ciljevi programa Cilj izborne nastave Osnove elektrotehnike je osposobiti uenika za rjeavanje konkretnih praktinih problema u strujnim krugovima automobilskih elektrinih mrea. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima prvih razreda zanimanja automehatroniar, koji se opredijele za ovaj predmet kao izborni Nositelj programa Ljubica Papi, dipl.ing Nain realizacije Nastava ovog predmeta izvodi se usmenim izlaganjem, razgovorom, demonstracijom u specijaliziranim uionicama, te laboratorijskim vjebama u specijaliziranim uionicama s LCD projektorom i raunalom, te laboratoriju za elektrotehniku. Ove metode nastave meusobno se upotpunjuju i samo tako daju oekivani rezultat pri usvajanju potrebnih kompetencija. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Aktivnosti, programa OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Ciljevi programa Cilj izbornog predmeta Osnove elektrotehnike je proirenja osnovnih znanja koje se obrauju u redovnoj nastavi, te stjecanje potrebnog znanja za rjeavanje praktinih problema elektrinih mrea. Namjena programa Namijenjen je uenicima prvih razreda zanimanja automehatroniar koji izaberu ovaj predmet kao izborni. Nositelj programa Ivan Sohor mag. ing. el. nastavnik elektro grupe predmeta. Nain realizacije Nastava se realizira usmenim izlaganjem, grupnim radom i demonstracijom u uionicama. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultati rada vrednuju se prema koliini usvojenog novog znanja. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 16 od 85 9.4. ELEKTRINE INSTALACIJE Aktivnosti, program ELEKTRINE INSTALACIJE Ciljevi programa Usvojiti nain projektiranja, dokumentiranja i izvoenja elektrinih instalacija. Uenici e stei kompetencije da mogu projektirati i izvoditi elektrine instalacije. Namjena programa Namjena programa je nauiti uenike projektiranju elektrinih instalacija prema zadanim parametrima, koristiti tehnike propise i standarde, prirunike, kataloge i udbenike, spojiti sve elemente elektrinih instalacija, izraditi dokumentaciju elektrinih instalacija, elektrinih materijala i elemenata. Nositelj programaNenad Divi, prof. Damir olig, ing.elektrotehnike Nain realizacije Nastavni proces realizira se u uionicama i Kabinetu obnovljivih izvora energije i modernih tehnologija u elektrinim instalacijama, a mogue su prezentacije raznih tvrtki na odreene teme vezane uz godinji plan i program. Takoer, mogua je struna posjeta nekoj od tvrtki koje se bave srodnom djelatnou. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnicima u cilju poboljanja nastavnog procesa. 9.5. TEHNIKO CRTANJE Aktivnosti, program TEHNIKO CRTANJE Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Tehniko crtanje su usvajanje i povezivanje znanja i vjetine primjenjive u praksi, upoznavanje najeih tipova nacrta koji se koriste u automobilskoj industriji, kao i vanost crtanja i itanja tehnikog crtea. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima koji su ga odabrali kao izborni predmet u prvoj godini obrazovanja. Nositelj programa Nastavnik strojarske skupine predmeta: Katarina ai, dipl.ing. Nain realizacije Nastava se odvija u uionici. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi dinamikom jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove realizacije predmeta snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje opisnim praenjem, te brojanom ocjenom. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 17 od 85 9.6. TEHNOLOGIJA AUTOMEHATRONIKE Aktivnosti, program TEHNOLOGIJA AUTOMEHATRONIKE (drugi razred) Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Tehnologija automehatronike u struci su poboljanje osnovnog znanja koje se obrauje u redovnoj nastavi. Usvojiti i primijeniti znanja i vjetine u praksi, upoznati najvanije postupke i ureaje za automehatroniku motornih vozila, upoznati vanost i primjenu pojedinih ureaja za automehatroniku motornih vozila. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima koji se za nju opredijele u drugim razredima. Nositelj programa Vjekoslav Sutlovi, dipl.ing. profesor strunih predmeta Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom, grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Takoer je za realizaciju potrebna raunalna uionica, dijagnostiki ureaji, ureaj za ispitivanje ispunih plinova zbog zornog prikaza pojedinih elemenata. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Aktivnosti, program TEHNOLOGIJA AUTOMEHATRONIKE (trei razred) Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Tehnologija automehatronike u struci su poboljanje osnovnog znanja koje se obrauje u redovnoj nastavi. Uenici planiraju servisiranje u okviru zakonom propisanih pregleda, te ga izvravaju. Da bi mogli izvriti zadatak oni vozila identificiraju s informacijskim sustavima, specifinim za proizvoaa. Biljee relevantno stanje vozila, dokumentiraju i usklauju zadanu vrijednost. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima koji se za nju opredijele u treim razredima, automehatroniarima. Nositelj programa Boris Babi, dipl.ing. profesor strunih predmeta Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom, grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Takoer je za realizaciju potrebna raunalna uionica, dijagnostiki ureaji, ureaj za ispitivanje ispunih plinova zbog zornog prikaza pojedinih elemenata. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 18 od 85 Aktivnosti, program TEHNOLOGIJA AUTOMEHATRONIKE (trei razred) Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Tehnologije automehatronike u struci su poboljanje osnovnog znanja koje se obrauje u redovnoj nastavi. Uenici stjeu znanja iz podruja koja se ne obrauju u redovnoj nastavi, a bitna su za rad u struci. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima koji se za nju opredijele u treim razredima, automehatroniarima. Nositelj programa Mario Vlahovi, dipl.ing. profesor strunih predmeta Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom, grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Za realizaciju su potrebni i modeli ili dijelovi vozila. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno Trokovnik Troak nastave snosi Ministarstvo Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom, u cilju daljnjeg poboljanja rada. 9.7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Aktivnosti, program TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I. II. I III. RAZREDI Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Tjelesne i zdravstvene kulture su usavravanje motorikih i funkcionalnih karakteristika i odgojnih zadataka koji se takoer obrauju u redovnoj nastavi. U izbornoj nastavi obrauju se oni elementi ili sportovi koji su uenicima stimulativni i interesantni da bi to bolje i efikasnije shvatili da je sport samo dio ivota i da je koristan za njihovo zdravlje, te da im bude svakodnevna navika u ivotu, a ne optereenje, obaveza ili teret. Namjena programa Namijenjen je svim uenicima koji se za izbornu nastavu iz tjelesne i zdravstvene kulture opredijele u prvim, drugim i treim razredima. Nositelj programa Izvode je profesori tjelesne i zdravstvene kulture koji to imaju u redovnom zaduenju. Nain realizacije Nastava se realizira u kolskoj dvorani i kolskim igralitima, izvodi se u homogeniziranim grupama, u frontalnom, grupnom i individualnom obliku koji treba biti to vie zastupljen. Za realizaciju nastave potrebno je imati to vie materijalnih uvjeta rada i rekvizita da bi se elementi to lake savladali i realizirali. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan, odnosno dva sata tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 19 od 85 9.8. MATEMATIKA U STRUCI Aktivnosti, program MATEMATIKA U STRUCI Ciljevi programa Cilj izborne nastave Matematike u struci je usvajanje matematikih sadraja koji su uenicima potrebni za daljnje kolovanje, a u redovnoj nastavi ih ne mogu usvojiti jer u drugom i treem razredu odreeni obrazovni programi uope nemaju predmet Matematika u struci. Namjena programa Namijenjena je svim uenicima koji se za nju opredijele u drugim i treim razredima. Nositelj programa Izvode je profesori matematike koji to imaju u redovnom zaduenju. Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom i grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Takoer je za realizaciju potrebna raunalna uionica zbog zornog prikaza pojedinih elemenata. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine, po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. 9.9. RAUNALSTVO Aktivnosti, program RAUNALSTVO Ciljevi programa Cilj nastave izbornog predmeta Raunalstvo je da uenici usvoje osnovna znanja koja donose nove tehnologije u raunalstvu. Napredak i razvoj tehnologije donosi nova rjeenja kao i vee mogunosti primjene raunalstva u svim segmentima rada u struci. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima koji su ga odabrali kao izborni predmet u prvoj godini obrazovanja. Nositelj programa Nastavnik strojarske skupine predmeta: Katarina ai, dipl.ing. Nain realizacije Nastava se odvija u Kabinetu za raunalstvo. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi dinamikom jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove realizacije predmeta snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje opisnim praenjem, te brojanom ocjenom. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 20 od 85 9.10. TEHNIKE MOTORNIH VOZILA Aktivnosti, program TEHNIKE MOTORNIH VOZILA Ciljevi programa Cilj nastave izbornog predmeta Tehnike motornih vozila je da uenici usvoje ona temeljna znanja koja donose nove tehnologije u proizvodnji i uporabi motornih vozila. Napredak i razvoj tehnologije donosi nova tehnika rjeenja, te je potrebno da ih uenici savladaju kako bi bili osposobljeni za odravanje takvih vozila. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima koji su ga odabrali kao izborni predmet u treoj godini obrazovanja. Nositelj programa Nastavnik strojarske skupine predmeta: Katarina ai, dipl.ing.strojarstva Nain realizacije Nastava se odvija u kabinetu automehanike uz prezentaciju maketa i stvarnih dijelova vozila. Dio vremena uenik je upuen na samostalno traenje podataka. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi dinamikom dva sata tjedno, tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove realizacije predmeta snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje opisnim praenjem, te brojanom ocjenom. Aktivnosti, program TEHNIKE MOTORNIH VOZILA (drugi razred) Ciljevi programa Stjecanje dodatnih znanja i vjetina novih tehnologija u tehnikama koje se primjenjuju u tehnici motora i vozila u cijelosti Namjena programa Napredniji uenici drugog razreda programa automehaniar, te oni koji ele stjecati dodatna znanja u tehnikama suvremenih motornih vozila uenici koji to izaberu kao izborni predmet Nositelj programa Mladen Milievi, dipl.ing. Nain realizacije Predavanja teorijski dio, potom radne probe povezane s iznesenim sadrajima Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po dva sata tjedno. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Ocjene postignua u teoriji i radnim probama, te koritenju dijagnostikih ureaja Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 21 od 85 9.11. VOZILA POSEBNE NAMJENE Aktivnosti, program VOZILA POSEBNE NAMJENE Ciljevi programa Cilj nastave izbornog predmeta Vozila posebne namjene je da uenici usvoje ona temeljna znanja koja su povezana s vozilima koja nisu uobiajene namjene. Kako se svakim danom konstruiraju nova razliita vozila za posebnu namjenu, a starija takva vozila su sve vie s najnovijom opremom, ovaj izborni predmet daje mogunost da autoelektriar pokrije i to podruje. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima zainteresiranim za napredovanje u struci iz podruja autoelektrike, za uenike drugog razreda prema vlastitom izboru. Nositelj programa Boko Crnjak, prof. nastavnik elektro grupe predmeta Nain realizacije Nastava se realizira u kolskom kabinetu za autoelektriku, a jednom djelom (0,5 sati tjedno) na specijaliziranim priredbama Zagrebakog velesajma za gospodarska vozila i vozila u graditeljstvu, obilascima specijaliziranih zagrebakih poduzea koja koriste takva specijalna vozila (Zagrebaki holding, istoa); i od ove godine obilazak Cro auto showa u Garden Mallu. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine koji je predvien nastavnim planom i programom za zanimanje autoelektriar. Preostalih 0.5 sati tjedno predvien je u treem etvrtom i petom mjesecu na Zagrebakom velesajmu, Zagrebakom holdingu podrunica istoa, te na izlobenom prostoru trgovakog centra Garden Mall. Trokovnik Navedeni fond sati ulazi u redovno zaduenje nastavnika. Nema dodatnih trokova. Nain vrednovanja Uenici e imati pismeni i praktini dio rada, te e na kraju biti ocjenjeni od predmetnog nastavnika. 9.12. PROJEKTIRANJE SHEMA TISKANIH VODOVA RAUNALOM Aktivnosti, program PROJEKTIRANJE SHEMA TISKANIH VODOVA RAUNALOM Ciljevi programa Pribliiti uenicima upotrebu raunalnih programa za crtanje elektrinih shema i projektiranje tiskanih vodova. Namjena programa Uenicima koji izaberu ovaj program kao izbornu nastavu u III. razredu, zanimanja elektroniar-mehaniar Nositelj programa Predmetni nastavnik, Vesna Sesar, dipl.ing. Nain realizacije Nastava se realizira u specijaliziranoj uionici. Vremenik aktivnosti Izvodi se dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednuje ravnatelj u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 22 od 85 9.13. RAUNALSTVO Aktivnosti, program RAUNALSTVO Ciljevi programa Osnovni cilj je osposobiti uenika za samostalno koritenje raunala kao osnovnog alata u poslovanju, kao i poboljanje znanja u struci i upoznavanje uenika s dodatnim sadrajima koji se ne obrauju u redovnoj nastavi. Od uenika se oekuje da znaju raditi na raunalu programe potrebne za autoelektriare. Namjena programa Namijenjeno je svim uenicima koji se koluju za zanimanje autoelektriar u prvom razredu. Namjena je ukljuiti to vie uenika u aktivno koritenje raunala i stvoriti naviku koritenja raunala u uenju, slobodnom vremenu i u praktinom radu, poticati radoznalost za novim sadrajima i izrazima, biti stalan poticaj u postizanju zajednikog rezultata. Nositelj programa Dragutin Biin, prof. Nain realizacije Program se izvodi u raunalnom kabinetu, kako bi svaki uenik mogao praktino raditi individualno na raunalu. Nastavnik nadgleda uenike, naglasak je na individualnom radu. Vremenik aktivnosti Redovito tijekom cijele nastavne godine jedan sat tjedno. Trokovnik Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje s obzirom na nova postignua pojedinca jer uenici u grupu dolaze s razliitim predznanjem; proirivanje uenikova interesa za razliite mogunosti rada na raunalu i koritenje steenih znanja. Aktivnosti, program RAUNALSTVO Ciljevi programa Cilj nastave izbornog predmeta Raunalstvo je pribliiti uenicima osnove primjene raunalne tehnike u svakodnevnom ivotu, da uenici usvoje osnovna znanja koja donose nove tehnologije u raunalstvu. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima koji su ga odabrali kao izborni predmet u prvoj godini obrazovanja. Nositelj programa Nastavnik strojarske skupine predmeta: Ivana Petrievi, mag.ing.ind.in. Nain realizacije Nastava se odvija u Kabinetu za raunalstvo. Vremenik aktivnosti Nastava se izvodi dinamikom jedan sat tjedno tijekom nastavne godine. Trokovnik Trokove realizacije predmeta snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje opisnim praenjem, te brojanom ocjenom. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 23 od 85 Aktivnosti, program RAUNALSTVO Ciljevi programa Osnovni cilj je osposobiti uenike za samostalno koritenje raunala kao osnovnog alata u poslovanju. Namjena programa Namjena je ukljuiti to vie uenika u aktivno koritenje raunala u uenju, slobodnom vremenu i praktinom radu. Poticati radoznalost za novim sadrajima i izrazima. Nositelj programa Branimir Hrvoj, dipl.ing. Nain realizacije Program se izvodi u Kabinetu raunalstva tako da svaki uenik radi samostalno na svom raunalu. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik Trokove ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Vrednovanje s obzirom na nova postignua pojedinca jer uenici u grupi dolaze s razliitim predznanjem. Proirivanje uenikova interesa za razliite mogunosti rada na raunalu. 9.14. DIJAGNOSTIKA MOTORNIH VOZILA Aktivnosti, program DIJAGNOSTIKA MOTORNIH VOZILA Ciljevi programa Cilj predmeta je omoguiti uenicima stjecanje novih znanja i tehnologija za dijagnostiku kvarova na svim tipovima vozila, te primjena novih steenih znanja. Namjena programa Predmet je namijenjen uenicima treeg razreda (automehaniari, 3.D) koji su ga odabrali kao izborni predmet u treoj godini obrazovanja. Nositelj programa eljko Mandi, dip.ing. Nain realizacije Nastava se realizira frontalnim radom, grupnim radom i metodom razgovora u uionicama sa LCD projektorom i raunalom. Takoer je za realizaciju potreban dijagnostiki ureaj zbog zornog prikaza pojedinih elemenata. Mogua je struna posjeta nekoj od tvrtki koje se bave srodnom djelatnou. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 24 od 85 Aktivnosti, program DIJAGNOSTIKA MOTORNIH VOZILA Ciljevi programa Ciljevi izborne nastave Dijagnostike motornih vozila u struci su poboljanje osnovnog znanja koje se obrauje u redovnoj nastavi. Uenici stjeu znanja iz podruja koja se ne obrauju u redovnoj nastavi, a bitna su za rad u struci. Namjena programa Nastavni predmet namijenjen je uenicima treih razreda, zanimanje automehaniar, koji su ga odabrali kao izborni predmet. Nositelj programa Mario Vlahovi, dipl.ing. Nain realizacije Nastava se realizira u uionicama frontalnim radom, grupnim radom koji treba biti to vie zastupljen. Za realizaciju programa potreban je i dijagnostiki ureaj, radi boljeg prikaza pojedinih elemenata vozila. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine po jedan sat tjedno. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi Ministarstvo. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 25 od 85 10. DODATNA NASTAVA 10.1 ENGLESKI JEZIK Aktivnosti, program DODATNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK Ciljevi programa Razvijanje jezinih vjetina (sluanja, govorenja, itanja, pisanja) potrebnih za receptivno i produktivno sluenje jezikom u govornom i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara, gramatikih struktura i komunikacijskih uzoraka. Razvijanje lingvistikog miljenja, sposobnosti i navika samostalnog koritenja gramatikom i rjenikom, te drugim prirunicima koji sadre obavijesti o jeziku. Upoznavanje osobitosti zemalja i naroda iji se jezik ui radi razumijevanja jezine i kulturne poruke. Namjena programa Uvjebavanje uenika za primjenu steenih jezinih vjetina u praksi, te njihovo produktivno sluenje jezikom. Pripremanje uenika za kolsko i druge vrste natjecanja iz engleskog jezika Nositelj programa Brankica Grgi Elzner, prof. i uenici II. razreda Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici (izdvojena grupa sastavljena od uenika koji posjeduju naprednije predznanje iz engleskog jezika) u terminu izvan nastave s ciljem pripreme za natjecanje iz stranog jezika u vidu rada na dopunskim tekstovima, a s ciljem proirivanja vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu, razgovora, frontalni, grupni i rad u paru), izraavanja vlastitog miljenja o odreenim temama (razvijanje usmene kompetencije metodom razgovora, itanja, pisanja, frontalnim, individualni, radom u parovima), oblikovanje voenog sastavka na zadanu temu (metode pisanja, individualni rad), uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja, razgovora, frontalni, grupni, individualni rad), te konano definiranjem nivoa znanja (pismena provjera znanja metoda pisanja, individualni rad). Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine Trokovnik Nagrade za uenika u vidu knjiga, CD-a i slino Nain vrednovanja Uenicima e se vrednovati postignuti uspjeh na natjecanjima, te takoer poveanje postojee ocjene iz engleskog jezika. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 26 od 85 10.2 NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA Aktivnosti, program NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA Ciljevi programa Razvijanje jezinih vjetina (sluanja, govorenja, itanja, pisanja) potrebnih za receptivno i produktivno sluenje jezikom u govornom i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara, gramatikih struktura i komunikacijskih uzoraka. Razvijanje lingvistikog miljenja, sposobnosti i navika samostalnog koritenja gramatikom i rjenikom, te drugim prirunicima koji sadre obavijesti o jeziku. Upoznavanje uenika s nainima testiranja stranog jezika, te koritenje nauenog gradiva na konkretnim zadacima. Namjena programa Uvjebavanje uenika za primjenu steenih jezinih vjetina u praksi, te njihovo produktivno sluenje jezikom. Pripremanje uenika za upanijsko i druge vrste natjecanja iz engleskog jezika. Nositelj programa Brankica Grgi Elzner, prof. Nain realizacije Uenici (izabrat e ih predmetni profesori) e pristupiti kolskom natjecanju iz engleskog jezika. Vremenik aktivnosti Tijekom 2. polugodita (kad Ministarstvo odredi termin) Trokovnik Kopiranje testova za sve uenike, eventualno, nagrade najboljima koji se plasiraju na upanijsko natjecanje Nain vrednovanja Uenicima e se vrednovati postignuti uspjeh na natjecanjima, te takoer poveanje postojee ocjene iz engleskog jezika. 10.3 PRIPREMA UENIKA ZA MEUUPANIJSKA I DRAVNA NATJECANJA Aktivnosti, program PRIPREMA UENIKA ZA MEUUPANIJSKA I DRAVNA NATJECANJA Ciljevi programa Usavravanje teorijskih i praktinih znanja u podruju zanimanja. Namjena programa Aktivnost je namijenjena uenicima svih zanimanja koji e se plasirati na meuupanijsko i dravno natjecanje, a odnosi se na uenike treih razreda, u izuzetnom sluaju drugih razreda. Nositelji programa 1. Ravnatelj 2. Mentori za teoriju: diplomirani inenjeri strojarstva i elektrotehnike prema dogovoru 3. Mentori za praktini dio: struni uitelji i suradnici u nastavi 4. Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan Nain realizacije Timski rad Vremenik aktivnosti Drugo polugodite k. god. 2015./2016. Trokovnik Financiranje kole cca 1500 kuna (nagrade uenika, ruak, trokovi organizacije). Nain vrednovanja Prva tri uenika dobivaju nagradu za uspjeh u svakom zanimanju, a ostali uenici koji sudjeluju na natjecanju pohvalnicu od kole. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 27 od 85 10.4 KOLSKA NATJECANJA IZ STRUKE Aktivnosti, program KOLSKO NATJECANJE ELEKTROMEHANIARA Ciljevi programa Pripremiti uenike za kolsko natjecanje. Namjena programa Poticanje uenika koji pokau dobro poznavanje struke u praktinom i teorijskom dijelu na jo bolji rad i znanje. Nositelji programa Sanja Vitica, Sinia Mikuli, Branko Prian Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan. Nain realizacije Priprema uenika u kolskim radionicama. Vremenik aktivnosti Od prosinca 2015. do sijenja 2016.godine Trokovnik 500 kn Nain vrednovanja Najbolji uenik dobit e nagradu, a ostali uenici pohvalnicu od kole. Aktivnosti, program KOLSKO NATJECANJE AUTOMEHATRONIARA I AUTOMEHANIARA Ciljevi programa Pripremiti uenike za kolsko natjecanje. Namjena programa Poticanje uenika koji pokau dobro poznavanje struke u praktinom i teorijskom dijelu na jo bolji rad i znanje. Nositelji programa Marijana Kira, Mladen Milievi, Mario Vlahovi, Boris Babi, Tomislav Antolovi, Mladen Klobuar Tajnik natjecanja: Darko Josip Zrinjan. Nain realizacije Priprema uenika u kolskim radionicama. Vremenik aktivnosti Od prosinca 2015. do sijenja 2016.godine Trokovnik 500 kn Nain vrednovanja Najbolji uenik dobit e nagradu, a ostali uenici pohvalnicu od kole. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 28 od 85 11. DOPUNSKA NASTAVA 11.1. ENGLESKI JEZIK Aktivnosti, program ENGLESKI JEZIK Ciljevi programa Dopunska nastava namijenjena je uenicima prvih razreda kod kojih se tijekom nastavne godine pojave tekoe u razumijevanju i savladavanju programskih sadraja u redovitoj nastavi. Namjena programa Ponavljanje, dodatna obrada gradiva s osobitim naglaskom na gramatike jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezinih vjetina (sluanje, govorenje, itanje i pisanje) potrebnih za sluenje engleskim jezikom u govoru i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara i gramatikih struktura obraenih tijekom redovite nastave. Obrada novih tekstova i gramatikih struktura u cilju lakeg praenja i savladavanja novih sadraja u nastavi. Nositelj programa Krunoslava Suac, prof. Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici u terminu izvan nastave s ciljem pripreme uenika za bolje ukljuivanje u rad u razredu i uspjeno savladavanje obraenog gradiva; usvajanjem vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu - obraenom ili novom, razgovora, frontalni i individualni rad); uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja, individualnog rada i rada u grupi), a sve u cilju davanja zadovoljavajuih rezultata u smislu napredovanja uenika i uspjenog zavretka kolske godine uenika obuhvaenih dopunskom nastavom. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Elektrostrojarska obrtnika kola. Nain vrednovanja Provoenjem ankete meu uenicima. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 29 od 85 Aktivnosti, program ENGLESKI JEZIK Ciljevi programa Dopunska nastava namijenjena je uenicima prvih razreda kod kojih se tijekom nastavne godine pojave tekoe u razumijevanju i savladavanju programskih sadraja u redovnoj nastavi. Namjena programa Ponavljanje i dodatna obrada gradiva s osobitim naglaskom na gramatike jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezinih vjetina (sluanja, govorenja, itanja i pisanja) potrebnih za sluenje engleskim jezikom u govornom i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara i gramatikih struktura obraenih tijekom nastave. Nositelji programa Brankica Grgi Elzner, prof. i Diana Hrak, prof. Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici u terminu izvan nastave s ciljem pripreme uenika za bolje ukljuivanje u rad u razredu i uspjeno savladavanje obraenog gradiva;usvajanjem vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu,razgovora,frontalni i individualni rad); uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja,individualnog rada i rada u grupi), a sve u cilju davanja zadovoljavajuih rezultata u smislu napredovanja uenika i uspjenog zavretka kolske godine uenika obuhvaenih dopunskom nastavom. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Elektrostrojarska obrtnika kola. Nain vrednovanja Provoenje ankete meu uenicima. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 30 od 85 11.2. NJEMAKI JEZIK Aktivnosti, program NJEMAKI JEZIK Ciljevi programa Dopunska nastava namijenjena je uenicima prvih razreda kod kojih se tijekom kolske godine pojave tekoe u razumijevanju i savladavanju programskih sadraja u redovnoj nastavi. Namjena programa Ponavljanje, dodatna obrada gradiva s osobitim naglaskom na gramatike jedinice uz individualni pristup. Razvijanje jezinih vjetina (sluanje,govorenje,itanje i pisanje) potrebnih za sluenje njemakim jezikom u govoru i pismenom obliku. Usvajanje vokabulara i gramatikih struktura obraenih tijekom redovne nastave. Obrada novih tekstova i gramatikih struktura u cilju lakeg praenja i savladavanja novih sadraja u nastavi. Nositelj programa Vlasta Dobrilovi,prof. Nain realizacije Uenici e se okupljati jednom tjedno u za to predvienoj uionici u terminu izvan nastave s ciljem pripreme uenika za bolje ukljuivanje u rad u razredu i uspjeno savladavanje obraenog gradiva; usvajanjem vokabulara (metoda itanja i rada na tekstu- obraenom ili novom,razgovora, frontalni i individualni rad); uvjebavanjem gramatikih jedinica (metoda demonstracije, pisanja, individualnog rada i rada u grupi), a sve u cilju davanja zadovoljavajuih rezultata u smislu napredovanja uenika i uspjenog zavretka kolske godine uenika obuhvaenih dopunskom nastavom. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele nastavne godine. Trokovnik Trokove snosi Elektrostrojarska obrtnika kola, odnosno Ministarstvo. Nain vrednovanja Provoenjem ankete meu uenicima. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 31 od 85 12. IZVANUIONIKA NASTAVA 12.1. EDUKACIJA UENIKA U TOKI EDUKACIJSKOM CENTRU (TEC) Aktivnosti, program EDUKACIJA UENIKA U TOKI EDUKACIJSKOM CENTRU (TEC) Ciljevi programa Struna nadogradnja postojeih znanja uenika, usvajanje novih vjetina usklaenih s meunarodnim i strunim standardima, te praenje najnovijih trendova u tom segmentu autoindustrije. Namjena programa Program je namijenjen uenicima III-A, III-B, III-L i III-M razreda. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan, ing. Nain realizacije Uenici e u Edukacijskom centru pored teorijskog dijela proi i praktini dio nastave osmiljen kroz jednodnevni seminar u trajanju od 8 sati. Metodologija rada ukljuuje koritenje tehniko-didaktike opreme i vozila koja e se koristiti za simuliranje greaka/kvarova, a koje e potom polaznici edukacije nauiti loginim slijedom identificirati, a potom i ukloniti. Razred se dijeli u dvije grupe. Edukacija za svaku grupu traje 8 sati. Ukupni broj edukacije za svaki razred je 16 sati, a za sva etiri razreda je 64 sata. Uenici III-L i III-M e edukaciju polaziti u okviru laboratorijskih vjebi iz predmeta Autoelektrika ili Dijagnostika oprema i odravanje. Uenici III-A i III-B e edukaciju polaziti u okviru predmeta Tehnologija automehatronike Naknadno opremanje dodatnih sustava. Vremenik aktivnosti Posjet se planira tijekom nastavne godine. Trokovnik Cijena jednog seminara je od 800-1000 kn po polazniku.Za uenike je seminar besplatan. Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (za pohaanje izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za usvojeno znanje na edukaciji. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 32 od 85 12.2. POSJETI MUZEJIMA, IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA Aktivnosti, program POSJETI MUZEJIMA, IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA Ciljevi programa Uenike upoznati s vrhunskim djelima filmske, scenske, te likovne umjetnosti. Nastojati pratiti kvalitetnu suvremenu hrvatsku i svjetsku produkciju, kazaline izvedbe klasinih djela hrvatske i svjetske knjievnosti i pritom sve povezivati s programom i sadrajem nastave hrvatskoga jezika. Namjena programa Uenike senzibilizirati za razliite vrste umjetnosti i osposobiti za kritiki odnos prema vienom. Nositelj programa Dominika Papi Kuki, prof. Nain realizacije Organiziranje grupnih posjeta muzejima, kino i kazalinim predstavama ili izlobama. Uenici e u razredu dobiti sve potrebne informacije o onome to e gledati. Nakon svake odgledane predstave predviena je diskusija u razredu ili pisanje kritike na zadanu temu koja moe biti iskoritena za kolski list egrt. Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine, ovisno o trenutnoj kino/kazalino/izlobenoj ponudi. Trokovnik Uenici i profesori sami snose trokove ulaznica. Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (ukoliko redovno pohaaju izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za kritiku. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 33 od 85 Aktivnosti, program POSJETI IZLOBAMA, KINO I KAZALINIM PREDSTAVAMA Ciljevi programa Uenike upoznati s vrhunskim djelima filmske i scenske umjetnosti i djelima poznatih slikara. Uenike voditi na djela posebne kvalitete i originalnosti ili ona koja su rijetko dostupna (izlobe npr.). Nastojati pratiti kvalitetnu suvremenu hrvatsku i svjetsku produkciju, zatim izvedbe klasinih djela hrvatske i svjetske knjievnosti i pritom sve maksimalno povezivati s programom i sadrajem nastave hrvatskog jezika. Namjena programa Uenike senzibilizirati za razliite vrste umjetnosti i osposobiti za kritiki odnos prema vienom. Nositelji programa eljko Cvrtila, prof. i Sanda Straii, prof. Nain realizacije Organizirani grupni posjeti (jedan razred ili vie razreda) kino predstavi, kazalinoj predstavi ili izlobi. U razredu: uenici dobivaju sve potrebne informacije o onome to e se gledati. Gledanje dogovorenog filma, kazaline predstave ili izlobe. Poslije odgledanog, u razredu: diskusija o vienom. Pisanje filmskih, kazalinih ili likovnih kritika (ovisno o gledanom). Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine 2015./2016. Obavezno: najmanje etiri posjeta sa svakim dodijeljenim razredom; vrijeme i vrsta posjeta (kino, kazalite ili izloba) ovisit e o trenutnoj kino/kazalino/izlobenoj ponudi. Ostalo: ukoliko bude interesa. Trokovnik Uenici sami snose trokove ulaznica (profesori takoer.) Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (ukoliko redovno pohaaju izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za kritiku. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 34 od 85 12.3. POSJET MUZEJIMA I INSTITUCIJAMA U OKVIRU NASTAVE POVIJESTI Aktivnosti, program POSJET MUZEJIMA I INSTITUCIJAMA U OKVIRU NASTAVE POVIJESTI Ciljevi programa Posjetiti muzeje i institucije (npr. Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski dravni arhiv, Muzej grada Zagreba, institucije na Markovom trgu), razgledati grad Zagreb i njegove povijesne spomenike. Namjena programa Uenici e posjetom navedenim muzejima i institucijama stei nova znanja, proiriti spoznaju o poznatome, zainteresirati se za uenje nacionalne i lokalne povijesti. Nositelj programa Predmetni nastavnik u suradnji s ostalim lanovima Aktiva. Nain realizacije Aktivnosti i programi izvodit e se sukladno tijeku nastavnog procesa Vremenik ativnosti Listopad 2015.godine lipanj 2016. godine Trokovnik Trokovi materijala ulaznice za muzej. Nain vrednovanja Ako se uenik posebno istie na terenskoj i izvanuionikoj nastavi, nastavnik moe primijeniti formativno ocjenjivanje gdje e svoja zapaanja zapisati u vlastitu evidenciju ili dati ueniku ocjenu iz konceptualnog, injeninog ili proceduralnog znanja. Takva zapaanja zasigurno e pridonijeti boljoj ocjeni na kraju polugodita ili kolske godine (formativno ocjenjivanje). Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 35 od 85 12.4. POSJET OBRTNIKOJ RADIONICI ILI PODUZEU AD PLASTIC U ZAGREBU Aktivnosti, program POSJET OBRTNIKOJ RADIONICI ILI PODUZEU AD PLASTIC U ZAGREBU Ciljevi programa Upoznavanje uenika treeg razreda zanimanja autolimar s izradom dijelova automobila od polimernih materijala ili popravcima dijelova karoserije. Namjena programa - upoznati uenike s modernim alatima, strojevima i ureajima koji se koriste pri autolimarskim radovima - upoznati uenike s postupcima razliitim izrade dijelova karoserije od polimernih materijala - na poslovima u praksi povezati gradivo s gradivom koje se obrauje na satovima tehnologije autolimarije i tehnologije odravanja vozila te s poslovima koje uenici rade na praktinoj nastavi - upoznati uenike s organizacijom rada moderne autolimarske radionice ili poduzea AD PLASTIC koje radi po europskim normama - pripremiti uenike za izlazak na trite rada Nositelj programa Valerija Bartolec, dipl. ing. (nastavnica tehnologije autolimarije) Nain realizacije - provodi se za uenike treeg razreda zanimanja autolimar - prije posjete uenici e biti ukratko upoznati s poduzeem AD PLASTIC - majstori-struni uitelji e uenicima objasniti moderne metode popravaka dijelova karoserije i rad s odgovarajuim alatima, strojevima i ureajima koji se pri tome koriste - razgledavanje pod strunim vodstvom inenjera proizvodnih pogona poduzea AD PLASTIC Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine, ovisno o mogunostima i slobodnim terminima obrtnikih radionica i poduzea AD PLASTIC Trokovnik Nema posebnih trokova jer se obrtnika radionica i poduzee AD PLASTIC nalaze u Zagrebu pa uenici za dolazak koriste gradski prijevoz. Nain vrednovanja - ocjena iz predmeta tehnologija autolimarije - anketiranje uenika - izrada plakata i panoa od prikupljenog materijala - rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za ukljuivanje u ovakav oblik rada Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 36 od 85 12.5. POSJET TVORNICAMA, MJERNIM LABORATORIJIMA, IZLOBAMA I MUZEJIMA O PROIZVODNIM PROCESIMA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA Aktivnosti, program POSJET TVORNICAMA, MJERNIM LABORATORIJIMA, IZLOBAMA I MUZEJIMA O PROIZVODNIM PROCESIMA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA Ciljevi programa Uenike u strojarskim zanimanjima upoznati s tehnologijama strojne obrade, toplinske obrade, lijevanja metala i povrinske zatite i pritom sve povezivati s programom i sadrajem nastave tehnologije obrade i montae. Namjena programa Uenike senzibilizirati za koritenje razliitih izvora informacija vezanih za tehnologiju obrade i montae. Nositelj programa Vjekoslav Sutlovi, dipl.ing. profesor strunih predmeta Nain realizacije Organiziranje grupnih posjeta. U razredu uenici dobivaju sve potrebne informacije o onome to e se vidjeti. Realizacija posjeta. Poslije u razredu: diskusija o vienom. Pisanje opisa vienih tehnolokih postupaka i opreme. Vremenik aktivnosti Posjet se planira tijekom nastavne godine u prvom razredu. Trokovnik aktivnosti Uenici sami snose trokove ulaznica i putnih trokova (profesori takoer). Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (za pohaanje izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za opis vienog na posjetu. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 37 od 85 12.6. POSJET TVORNICAMA ORUJA, IZLOBAMA ORUJA, ZBIRKAMA ORUJA, RADIONICAMA ZA POPRAVAK ORUJA, MUZEJIMA KOJI POSJEDUJU ZBIRKE ORUJA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA, POSJET STRELJANAMA Aktivnosti, program POSJET TVORNICAMA ORUJA, IZLOBAMA ORUJA, ZBIRKAMA ORUJA, RADIONICAMA ZA POPRAVAK ORUJA, MUZEJIMA KOJI POSJEDUJU ZBIRKE ORUJA, RADIONICAMA ZA TEHNOLOGIJE STROJNE OBRADE, TOPLINSKE OBRADE, LJEVAONICE METALA, POSJET STRELJANAMA Ciljevi programa Uenike u zanimanju pukar upoznati sa zbirkama lovakog, sportskog, policijskog i vojnog oruja i opreme koje se nalazi u fundusima muzeja, upoznati tehnologije proizvodnje oruja, upoznati tehnologije strojne obrade, toplinske obrade lijevanja metala i povrinske zatite i pritom sve maksimalno povezivati s programom i sadrajem nastave tehnologije naoruanja, upoznati streljane i postupke ispitivanja oruja na streljanama. Namjena programa Uenike senzibilizirati za koritenje razliitih izvore informacija vezanih za uporabu, odravanje i konstrukciju naoruanja. Nositelj programa Vjekoslav Sutlovi, dipl.ing. profesor strunih predmeta Nain realizacije Organiziranje grupnih posjeta. U razredu uenici dobivaju sve potrebne informacije o onome to e se vidjeti. Realizacija posjeta. Poslije u razredu: diskusija o vienom. Pisanje opisa vienog naoruanja i opreme. Vremenik aktivnosti Posjet se planira tijekom nastavne godine u drugom i treem razredu.Trokovnik aktivnosti Uenici sami snose trokove ulaznica i putnih trokova (profesori takoer). Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (za pohaanje izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za opis vienog na posjetu. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 38 od 85 12.7. POSJET ZAVODU ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUILITA U ZAGREBU Aktivnosti, program POSJET ZAVODU ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUILITA U ZAGREBU Ciljevi programa Upoznavanje uenika drugog razreda zanimanja autoelektriar s konstrukcijom i ispitivanjem rada motora s unutarnjim izgaranjem. Namjena programa - upoznati uenike s modernim alatima, strojevima i ureajima koji se koriste pri konstrukciji i ispitivanju rada motora s unutarnjim izgaranjem - upoznati uenike s fazama u konstrukciji i ispitivanju motora s unutarnjim izgaranjem - povezati prikazano s gradivom iz strukovnih predmeta i praktine nastave - pripremiti uenike za izlazak na trite rada Nositelj programa Valerija Bartolec, dipl. ing. (nastavnica automehanike) Nain realizacije - provodi se za uenike drugog razreda zanimanja autoelektriar - prije posjete uenike e biti upoznati s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu s posebnim osvrtom na Zavod za motore i motorna vozila - uenicima e se objasniti postupak konstrukcije motora te pokazati neka ispitivanja koja se provode na motorima Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine, ovisno o mogunostima i slobodnim terminima Zavoda za motore i motorna vozila Trokovnik Nema posebnih trokova jer se Fakultet strojarstva i brodogradnje nalazi u Zagrebu, Ivana Luia 5 pa uenici za dolazak do Fakulteta koriste gradski prijevoz. Nain vrednovanja - ocjena iz predmeta automehanika - anketiranje uenika - izrada plakata i panoa od prikupljenog materijala - rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za ukljuivanje u ovakav oblik rada Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 39 od 85 13. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 13.1. DOMOVINSKI RAT U KNJIEVNOSTI I NA FILMU Aktivnosti, program DOMOVINSKI RAT U KNJIEVNOSTI I NA FILMU Ciljevi programa - Upoznati suvremenu hrvatsku knjievnost i film. - Potaknuti uenike na razmiljanje o znaaju Domovinskog rata - Njegovati domoljublje Namjena programa - irenje saznanja o recentnoj hrvatskoj povijesti - Razvijanje interesa za hrvatsku knjievnost i hrvatski film - uvanje sjeanja na stvaranje hrvatske drave - Poticanje zanimanja za izvannastavne aktivnosti i samostalno istraivanje Nositelj programaProfesorice Dominika Papi Kuki, Ana Reek, Anita Bri, te knjiniarka Dragica Kvesi Nain realizacije Skupina od 20 uenika prvih razreda e se okupljati jedanput mjeseno u knjinici. Bit e prikazani filmovi o Domovinskom ratu i itane knjige koje obrauju tu temu. Uenici e kroz raspravu usporediti svoja dosadanja saznanja o Domovinskom ratu i obraivanje te teme umjetnosti. Organizirat e se predavanje jednog hrvatskog branitelja, te posjet i struno vodstvo u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Vremenik aktivnosti Od listopada 2015.do svibnja 2016. godine Trokovnik Trokove kopiranja, izrade fotografija i plakata, osigurat e kola, a struni obilazak je besplatan. Nain vrednovanja Uenici e napisati osvrt i prezentacije koje e na satu povijesti i knjievnosti predstaviti drugim uenicima. Ocijenit e se rad i angaman uenika tijekom trajanja cijele aktivnosti. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 40 od 85 13.2. KORELACIJA NASTAVNIH SADRAJA MEU DRUTVENIM PREDMETIMA (ETIKA, POLITIKA I GOSPODARSTVO, POVIJEST, VJERONAUK) Aktivnosti, program KORELACIJA NASTAVNIH SADRAJA MEU DRUTVENIM PREDMETIMA (ETIKA, POLITIKA I GOSPODARSTVO, POVIJEST, VJERONAUK) Ciljevi programa Razmijeniti iskustva o korelaciji nastavnih sadraja drutvenih predmeta, interdisciplinarnim pristupom potaknuti uenike na kritiko miljenje o razliitim temama, samostalno zakljuivanje, te kreativno izraavanje. Namjena programa Nauiti uenike povezivati gradivo vie premeta uz razumijevanje i primjenu kako bi to lake nauili nastavne sadraje. Nositelj programa Aktiv drutvenih predmeta Nain realizacije Meupredmetna nastava Vremenik aktivnosti Listopad 2015. svibanj 2016. godine. Trokovnik Trokovi materijala printanje, kopiranje. Nain vrednovanja Ocijeniti pismenim putem uenike radove i rezultate. 13.3. KOARKA Aktivnosti, program KOARKA Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti koarka su usvajanje tehnike i taktike koarkake igre,odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivniku ekipu. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za koarku u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Miroslav Brai) Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima (kolska dvorana, kolsko igralite) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad strunih profesora. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz utakmice izmeu odjeljenja. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 10 koarkakih lopti, 4 mreice za ko, komplet dresova za pobjednike lige. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 41 od 85 13.4. KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO Aktivnosti, program KOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO Ciljevi programa U kolskoj godini 2015./2016. odrat e se nogometno prvenstvo kole izmeu razreda po dobnim skupinama/razredima. Na prvenstvu e sudjelovati 33 ekipe, igrati e kup sustav natjecanja gdje e se odigrati 31 utakmica i time emo dobiti pobjednike svih dobnih skupina/razreda. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture Nain realizacije 31 utakmica po kup sustavu natjecanja 9 utakmica etvrtfinala 6 utakmica polufinala 3 utakmice finala Vremenik aktivnosti Kroz kolsku godinu e se odigrati 31 utakmica. Utakmice e se odigravati ovisno o vremenskim uvjetima na otvorenom kolskom igralitu. Jedan dio e se odigrati u prvom polugoditu i vei dio utakmica u drugom polugoditu i finalne utakmice u mjesecu svibnju. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, a potrebni materijalni uvjeti rada za organizaciju su 10 nogometnih lopti, komplet mrea za male golove, 2 toperice, 3 zvidaljke, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju prvenstva. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. 13.5. KOLSKO STOLNOTENISKO PRVENSTVO Aktivnosti, program KOLSKO STOLNOTENISKO PRVENSTVO Ciljevi programa U kolskoj godini 2015./2016. odrat e se stolnotenisko prvenstvo kole izmeu razreda po dobnim skupinama/razredima. Na prvenstvu e sudjelovati 33 ekipe, igrati e kup sustav natjecanja gdje e se odigrati 31 me i time emo dobiti pobjednike svih dobnih skupina/razreda. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture Nain realizacije 31 me po kup sustavu natjecanja 9 me etvrtfinala 6 me polufinala 3 me finala Vremenik aktivnosti Kroz kolsku godinu e e odigrati 31 me. Meevi e se odigravati u dvorani. Jedan dio e se odigrati u prvom polugoditu i vei dio utakmica u drugom polugoditu, a finalne utakmice u mjesecu svibnju. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, a potrebni materijalni uvjeti rada za organizaciju su 12 stolnoteniskih reketa, komplet mreica za 3 stola, 3 kompleta dresova za nagrade na kraju prvenstva. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 42 od 85 13.6. ZIMOVANJE - PLANINA Aktivnosti, program ZIMOVANJE - PLANINA Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti zimovanja - skijanja su usvajanje tehnike skijanja, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati razne skijake tehnike. Poveanje radne sposobnosti, razvijanje sportskog duha, elje za pobjedom, druenje, razvijanje morfolokih obiljeja, motorike i funkcionalne sposobnosti. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari) Nain realizacije Izvodi se na skijalitu izvan Republike Hrvatske u trajanju od 7 dana (hrvatski skijaki tjedan u mjesecu sijenju) i organizirani je odlazak na zimovanje i skijanje u jedan od europskih skijakih centara. Vremenik aktivnosti Pripreme za zimovanje, odnosno sportsku aktivnost skijanja izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele nastavne godine, a sama obuka uenika se izvodi u mjesecu sijenju. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snose roditelji uenika koji se prijave na zimovanje u jednom od europskih skijalita. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli. 13.7. NOGOMET Aktivnosti, program NOGOMET Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti nogomet su usvajanje tehnike i taktike nogometne igre,odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivniku ekipu. Poveanje radne sposobnosti, razvijanje sportskog duha, elje za pobjedom, druenje, razvijanje morfolokih obiljeja, motorike i funkcionalne sposobnosti. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za izvannastavne aktivnosti. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari) Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima ( kolskoj dvorani i kolskom igralitu), gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Zagrebakog kolskog sportskog saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibnja) mjeseca, po jedan sat tjedno. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snosi kola, a potrebni materijalni uvjeti rada za organizaciju su 20 nogometnih lopti, komplet mrea za mala golove, 2 toperice, 4 zvidaljke, te komplet dresova koji e se koristiti kao slubeni dres ESO na natjecanjima. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli i na terenu, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 43 od 85 13.8. ATLETIKA - TRANJE Aktivnosti, program ATLETIKA - TRANJE Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti atletike su usvajanje tehnike tranja, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati odreene elemente tranja, kao i poboljanje i podizanje kondicijskih svojstava uenika. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicama i uenicima iz svih razreda koji pokau interes za atletiku u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari). Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima ( kolska dvorana, kolsko igralite) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Zagrebakog kolskog sportskog saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz meeve meu odjeljenjima. Natjecanje koje organizira Zagrebaki kolski sportski savez e se odvijati po rasporedu istoga tokom kolske godine. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 4 toperice, 4 fukaljke, 5 tafetnih palica, 3 medicinske lopte, komplet dresova koji e se koristiti kao slubeni dres ESO na natjecanjima. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 44 od 85 13.9. BADMINTON Aktivnosti, program BADMINTON Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti badminton su usvajanje tehnike i taktike igre badmintona u singlu i u parovima, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivnika odnosno momad. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicama i uenicima iz svih razreda koji pokau interes za badminton u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programaProfesori tjelesne i zdravstvene kulture (Enio Pra, Miljenko Vuji, Hrvoje Julari). Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima ( kolska dvorana, kolsko igralite po potrebi) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Zagrebakog kolskog sportskog saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz meeve meu odjeljenjima. Natjecanje koje organizira Zagrebaki kolski sportski savez e se odvijati po rasporedu istoga tokom kolske godine. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 10 reketa za badminton, 2 mree za badminton, 3 paketa loptica za badminton, komplet dresova koji e se koristiti kao slubeni dres ESO na natjecanjima. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 45 od 85 13.10. STREET WORKOUT Aktivnosti, program STREET WORKOUT Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti street workouta su usvajanje tehnike, odnosno usvajanje motorikih znanja iz razliitih tehnikih elemenata koji primarno poboljavaju bazinu i specifinu snagu, fleksibilnost, izdrljivost, kao i daljnje poboljanje i usavravanje ve nauenih elemenata koji svoju okosnicu imaju u gimnastici. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicima iz svih razreda koji pokau interes za street workout u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari). Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima ( kolska dvorana, kolsko igralite, kolsko dvorite) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Hrvatskog street workout saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno. Natjecanja i radionice koje organizira Hrvatski street workout savez e se odvijati po rasporedu istoga tokom kolske godine. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su izrada poligona odnosno vjebalita u dvoritu kole (materijal potreban za izradu je cca 8000 kn, a rad je na nama djelatnici kole), s napomenom da je to jednokratna investicija i da to ostaje u nasljee koli. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 46 od 85 13.11. ODBOJKA Aktivnosti, program ODBOJKA Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti odbojke su usvajanje tehnike i taktike odbojkake igre, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivniku momad. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicama i uenicima iz svih razreda koji pokau interes za odbojku u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari). Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima (kolska dvorana, kolsko igralite po potrebi) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Zagrebakog kolskog sportskog saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz meeve meu odjeljenjima. Natjecanje koje organizira Zagrebaki kolski sportski savez e se odvijati po rasporedu istoga tokom kolske godine. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 15 odbojkakih lopti, 2 odbojkake mree, komplet dresova koji e se koristiti kao slubeni dres ESO na natjecanjima. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 47 od 85 13.12. STOLNI TENIS Aktivnosti, program STOLNI TENIS Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti stolni tenis su usvajanje tehnike i taktike stolno teniske igre u singlu ili paru, odnosno usvajanje odreenih motorikih znanja pomou kojih e uenici lake svladati protivnikog igraa/igrae. Razvijanje svijesti o vanosti uvanja, unapreivanja i promicanja zdravlja. Razvijati pozitivne osobine linosti, meusobno se potivati. Namjena programa Namijenjena je uenicama i uenicima iz svih razreda koji pokau interes za stolni tenis u izvannastavnim aktivnostima. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Hrvoje Julari) Nain realizacije Izvodi se u kolskim sportskim objektima (kolska dvorana, kolsko igralite po potrebi) gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad i nadzor strunih profesora. Odlazak na sportska natjecanja u organizaciji Zagrebakog kolskog sportskog saveza. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine od 10. (listopad) mjeseca do 5. (svibanj) mjeseca po jedan sat tjedno uz meeve meu odjeljenjima. Natjecanje koje organizira Zagrebaki kolski sportski savez e se odvijati po rasporedu istoga tokom kolske godine. Trokovnik Troak ove aktivnosti snosi kola, potrebni uvjeti rada su 10 stolno teniskih reketa, 1 stol za stolni tenis, 4 mreice za stolove, komplet dresova koji e se koristiti kao slubeni dres ESO na natjecanjima. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli, dok na natjecanjima rezultate ocjenjuju licencirani suci. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 48 od 85 13.13. LIKOVNO-FOTOGRAFSKA SKUPINA Aktivnosti, program LIKOVNO-FOTOGRAFSKA SKUPINA Ciljevi programa Razvoj likovnog izraavanja, osjeaja za prostor i promatranje detalja, te njihovo predstavljanje u vizualnoj formi; stjecanje samopouzdanja i poticanje kreativnosti kroz izraavanje putem razliitih tehnika: crtea, slika, karikatura, kolaa, fotografija; stjecanje znanja o vanim datumima, osobama i dogaajima kroz umjetniko izraavanje; razvijanje estetike i osjeaja za umjetnost, te pridonoenje ljepem ambijentu kole kroz ukrasne panoe, plakate, slike; suradnja s novinarskom skupinom. Prodajna izloba najuspjenijih uenikih radova tijekom kolske godine. Izrada Godinjaka sa slikama svih uenika u 2015./2016. kolskoj godini. Namjena programa Svim zainteresiranim uenicima, profesorima i ostalim zaposlenicima kole. Nositelj programa Katarina ai, dipl.ing.strojarstva i Ana Reek, prof.etike Nain realizacije Shodno interesu uenika skupina bi bila organizirana u dva turnusa i podijeljena u dvije skupine. Namijenjena je uenicima svih razreda, kao i svim zainteresiranim profesorima. - Izvan nastave omoguiti uenicima materijale kao i prostor za rad. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine. Trokovnik Papir za crtanje i slikanje, ugljen, pastele, tempere, pribor za uramljivanje, fotoaparat, izrada fotografija po potrebi. Nain vrednovanja Motivacija uenika i zadovoljstvo stvaranja. Izloba najboljih umjetnikih radova u prostorima kole. 13.14. POSJET MUZEJU ILUZIJA Aktivnosti, program POSJET MUZEJU ILUZIJA Ciljevi programa - Potaknuti uenike na istraivanje i otkrivanje zanimljivih mjesta i dogaaja u vlastitom gradu - Razvijati radoznalost i kreativnost kod uenika. Namjena programa - Stjecanje znanja o novim kulturnim i drugim mjestima u Zagrebu. - irenje vidika i saznanja o aktualnim zbivanjima u gradu. - Razvijanje interesa za kreativno - Poticanje zanimanja za izvannastavne aktivnosti i samostalno istraivanje. Nositelj programa Knjiniarka Dragica Kvesi, profesorice Ana Reek, Dominika Papi Kuki Nain realizacije - S uenicima prvih razreda posjetit emo novootvoreni Muzej iluzija u Zagrebu. Prije obilaska, uenici e se sastati u knjinici kako bi stekli osnovna saznanja o iluzijama, najpoznatijim iluzionistima, optikim varkama i slino. Nakon posjeta, napisat e osvrt i dojmove o vienom. Vremenik aktivnosti Listopad 2015. godine Trokovnik Trokove kopiranja, izrade fotografija i plakata, osigurat e kola, a ulaznice u muzej uenici e platiti sami. Nain vrednovanja Uenici e izraditi plakate, napisati osvrt i ocijenit e se angaman uenika. U kolskom listu egrt objavit e lanak o posjetu. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 49 od 85 13.15. ,,NO KNJIGE Aktivnosti, program ,,NO KNJIGE Ciljevi programa - Poticanje uenika na sudjelovanje i druenje izvan redovitog kolskog programa. - Razvijanje radoznalosti, inventivnosti i stvaralatva. - Stvaranje ugodnog okruenja u koli. Namjena programa - Oblikovati vlastiti knjievni ukus. - Razvijati ljubav prema knjizi. - Poticati sudjelovanje u kulturnim aktivnostima u koli i izvan kole. Nositelji programa Knjiniarka Dragica Kvesi, profesori eljko Cvrtila, Dominika Papi Kuki Nain realizacije U Noi knjige koja se u travnju tradicionalno odrava u brojnim knjinicama, knjiarama i drugim kulturnim institucijama diljem Hrvatske, u kolskoj e se knjinici organizirati druenje uenika i profesora, itanje ulomaka iz knjiga, susret s piscem. Vremenik aktivnosti Travanj 2016.godine Trokovnik Trokova nema. Nain vrednovanja Uenici e izraditi plakat i pozivnice za sudjelovanje na Noi knjige, na satu hrvatskog jezika e predstaviti svoj rad, u kolskom listu e napisati osvrt. 13.16. PISCI NA MREI MJESENO SUDJELOVANJE NA ON-LINE SEMINARIMA Aktivnosti, program PISCI NA MREI MJESENO SUDJELOVANJE NA ON-LINE SEMINARIMA Ciljevi programa - Upoznati suvremene hrvatske pisce i njihova djela - Pratiti kvalitetnu suvremenu hrvatsku knjievnost - Zainteresirati uenike za literaturu koja bi njima mogla biti bliska i koja bi ih potaknula na itanje, promiljanje i povezivanje proitanoga sa stvarnim ivotom. Namjena programa - Proiriti vidike uenika izvan standardnog kolskog programa - Potaknuti zanimanje za izvannastavne aktivnosti i samostalno istraivanje - Pribliiti druge naine usvajanja gradiva - Stei uvid u suvremena kretanja na hrvatskoj knjievnoj sceni, obogatiti knjinini fond novim naslovima i uenicima ponuditi raznovrsniji izbor literarnih djela Nositelji programa Profesorica hrvatskog jezika Dominika Papi Kuki i knjiniarka Dragica Kvesi Nain realizacije Nositeljice projekta, animirat e zainteresirane uenike iz svih razreda za praenje seminara, pripremiti materijale, fotokopirati sadraje vane za upoznavanje pojedinog pisca i organizirati zajedniko praenje seminara u knjinici. Po zavretku on line prijenosa uenici e razgovarati o dojmovima i analizirati tekstove Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine. Jednom u mjesecu, po potrebi i drukije, projekt e pratiti ritam on line seminara vie savjetnice prof. Mirele Barbaroa iki. Trokovnik Trokove kopiranja snosit e kola. Nain vrednovanja Uenici e dobiti ocjenu za zalaganje u imenik. U e-matici bit e im upisana izvannastavna aktivnost. Na satu hrvatskog jezika dat e osvrt o odsluanom seminaru. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 50 od 85 13.17. POSJET HRVATSKOM SABORU Aktivnosti, program POSJET HRVATSKOM SABORU Ciljevi programa - Stjecanje znanja o politikim ustanovama i procesima - Uenje domoljublju - Snalaenje u demokratskoj participaciji - Razvijanje politike kulture - Upoznavanje s nositeljem najvie zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj Namjena programa - Stvoriti kod uenika mogunost zauzimanja stajalita prema aktualnim politikim zbivanjima - Stjecanje znanja o politici kao fenomenu i vanosti politike u svakodnevnom ivotu - Upoznavanje s ustrojstvom hrvatske drave i podjelom vlasti u dravi Nositelj programa mr.sc.Dragana Katunari, prof. Nain realizacije U okviru nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo prilikom obrade nastavne jedinice Hrvatski sabor skupini motiviranih uenika drugih razreda omoguiti posjet Saboru Vremenik aktivnosti Tijekom II. Polugodita, ovisno o mogunostima realizacije od strane kole i Slube za odnose s javnou Hrvatskog sabora Trokovnik Nema dodatnih trokova Nain vrednovanja Razgovor o aktualnim politikim temama, foto dokumentacija, plakati, izvjea i komentari uenika, ocjena za posebno aktivne pojedince Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 51 od 85 13.18. POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Aktivnosti, program POSJET MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Ciljevi programa Podizanje razine znanja naih uenika o Europskoj uniji openito i njezinim institucijama, te o lanstvu Republike Hrvatske u EU Namjena programa Putem edukativnog predavanja i prezentacije, namijenjene ba uenicima, pruiti im temeljne informacije o naem MVEP, o EU, kao i niz dodatnih informacija koje se tiu mogunosti suradnje naih uenika s vrnjacima u dravama lanicama EU kroz razliite oblike mobilnosti unutar EU Nositelj programa mr.sc.Dragana Katunari, prof. Nain realizacije U okviru sata razrednika, politike i gospodarstva, stranog jezika omoguiti skupini motiviranih uenika drugih ili zavrnih razreda ili cijelim razredima posjet MVEP, ovisno o tehnikim mogunostima realizacije posjeta Vremenik aktivnosti Tijekom II. Polugodita, ovisno o mogunostima realizacije od strane kole u tjednu Otvorenih vrata MVEP Trokovnik Nema dodatnih trokova Nain vrednovanja Razgovor o aktualnim temama vezanim uz lanstvo nae drave u EU , foto dokumentacija, plakati, izvjea i komentari uenika, lanci u kolskom listu egrt, ocjena za posebno aktivne pojedince 13.19. PRIKAZ I INTERPRETACIJA PROLOSTI POMOU FILMOVA Aktivnosti, program PRIKAZ I INTERPRETACIJA PROLOSTI POMOU FILMOVA Ciljevi programa Pomou filmskog prikaza uspostaviti kod uenika povezanost sadraja filma s predmetom uenja. Na taj nain obiljeiti vane dogaaje kao to je npr. Dan sjeanja na holokaust, meunarodni tjedan tolerancije, rasne diskriminacije. Razviti osjeaj za mjesto i razdoblje u kojem ivimo, dati uvid u iskustva, razmiljanja, osjeaje i stavove ljudi koji su izravno bili ukljueni u odreeni dogaaj ili povijesnu pojavu. Namjena programa Potaknuti kod zainteresiranih uenika kritinost, te razviti samopouzdanje i odgovornost prilikom interpretacije odreenih dogaaja. Nositelj programa Aktiv drutvenih predmeta Nain realizacije Prikazivati filmove tijekom nastavne godine jednom mjeseno na satu drutvenih predmeta. Vremenik aktivnosti Listopad 2015. svibanj 2016. godine. Trokovnik Trokovi materijala printanje, kopiranje. Nain vrednovanja Pomou prezentacije uenici e iznijeti kritiki osvrt i osobno miljenje kako bi usporedili, ispravili i proirili svoje rezultate. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 52 od 85 13.20. SAMOSTALNI UENIKI RADOVI Aktivnosti, program SAMOSTALNI UENIKI RADOVI Ciljevi programa Obiljeiti znaajne dogaaje i obljetnice izradom plakata i samostalnih radova. Na taj nain e se uenici potaknuti na samostalno istraivanje i stjecanje znanja. Uz pomo predmetnog profesora koji e ih uputiti u rad, uenici e izgraditi pozitivno stajalite prema najznaajnijim dogaajima i obljetnicama. Namjena programa Razvijati osjeaj za grupni rad, razvijati radne navike i poticati kreativnost uenika. Nositelj programa Predmetni nastavnik izvodi aktivnosti i programe u suradnji s ostalim predmetnim nastavnicima, pedagokom i psiholokom slubom. Nain realizacije Izrada plakata, prezentacija izraenog na datum obiljeavanja znaajnijeg dogaaja. Vremenik aktivnosti Aktivnosti i programi izvodit e se tijekom nastavne godine. Trokovnik Trokovi materijala printanje, kopiranje Nain vrednovanja Analiza uenikih radova prilikom njihovog prezentiranja. 13.21. NOVINARSKA SKUPINAIZDAVANJE KOLSKOGA LISTA EGRT ZA KOLSKU GODINU 2015./2016. Aktivnosti, program NOVINARSKA SKUPINAIZDAVANJE KOLSKOGA LISTA EGRT ZA KOLSKU GODINU 2015./2016. Ciljevi programa Cilj rada novinarske skupine je razvoj sposobnosti novinarskog naina pisanja, komunikacije i timskog rada, kreativnosti, stvaralakog rjeavanja problema, jaanje samopouzdanja, te pozitivne afirmacije, kao i poticanje zanimanja za stvarnost oko sebe. Namjena programa Omoguavanje kreativnog provoenja slobodnog vremena uenicima zainteresiranim za novinarsko izraavanje, aktivno sudjelovanje u praenju kolskih projekata i stvaranje kolskog lista egrt. Nositelj programa Uenici novinarske skupine i profesorica Dominika Papi Kuki Nain realizacije Novinari su podijeljeni u dvije grupe, svaka grupa sastaje se u svome tjednu nastave,uenici razgovaraju o temama i dogovaraju profil lista te obrauju dogovorene teme. Poetkom kalendarske godine svi prireeni materijali objavljuju se u kolskom listu egrt. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine pratimo sva zbivanja vezana za kolu, istraujemo pojedina teme, koje bi bile zanimljive i uenicima i profesorima. Trokovnik Sredstva potrebna za tiskanje kolskoga lista. Nain vrednovanja Zadovoljstvo stvaranja, motivacija uenika, uspjeh na LiDraNu. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 53 od 85 13.22. TJEDAN TOLERANCIJE - FESTIVAL IDOVSKOG FILMA ZAGREB Aktivnosti, program TJEDAN TOLERANCIJE - FESTIVAL IDOVSKOG FILMA ZAGREB Ciljevi programa Upoznati uenike s krenjem ljudskih prava (Holokaust, Apartheid), te razvijati kod uenika toleranciju prema razliitim skupinama drutva. Cilj programa je suzbijanje svih oblika diskriminacije, predrasuda prema drutvenim grupama i prevencija nasilnikog ponaanja. Namjena programa Osposobiti uenike za razlikovanje nenasilnikog od nasilnikog ponaanja, te promovirati i razvijati odgovorno ponaanje bez diskriminacije, stigmatizacije, omalovaavanja i vrijeanja drugih. Nositelj programa Aktiv drutvene skupine predmeta i svi zainteresirani profesori. Nain realizacije Omoguiti uenicima II. razreda prisustvovanje na jednoj od projekcija na Festivalu idovskog filma u pratnji profesora. Vremenik aktivnosti Travanj/Svibanj 2016.godine, ovisno o poetku festivala. Trokovnik Nema dodatnih trokova. Projekcije su besplatne. Nain vrednovanja Razgovor i kritika nakon filma. Pismeni ueniki osvrt i komentari vezani za temu filma. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 54 od 85 14. PROJEKTI 14.1. PROJEKT UNAPREENJA RADA KOLE Na glavni projekt je unaprijediti rad kole odnosno postii cilj, a to je imati suvremeno opremljenu kolu koja e opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnoloke i pedagoke tijekove i u kojoj e raditi struno i pedagoki educirani nastavnici, kolu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu meu nastavnicima i uenicima, kolu u koju e uenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje strunih kompetencija. Isto tako, kolu koja e omoguiti uenicima postizanje strunih kompetencija potrebnih za trite rada, te ljudskih osobina. Vano je da, zajedno s ravnateljem, svi nastavnici i uenici svojim idejama i prijedlozima kreiraju nastavni proces i ivot kole. U skladu s tim, osniva se Odbor za unapreenje rada kole koji se sastoji od voditelja, struno-pedagoke slube i lanova iz reda Nastavnikog vijea. Odbor e biti poveznica izmeu ravnatelja i nastavnika, te e zajedno s ravnateljem izraditi kolski kurikulum za iduu kolsku godinu u kojem e, izmeu ostalog, biti definirano djelovanje potrebno za poboljanje rada kole. U kreiranje kolskog kurikuluma ukljuit emo i uenike koji e na sjednici Vijea uenika iznijeti svoje prijedloge za unapreenje rada kole. Na poetku ove kolske godine pokrenuli smo proces izrade kolskog kurikuluma. Na sjednici Nastavnikog vijea raspravljali smo kakvu kolu elimo imati, te je zakljueno da nam je glavni cilj imati suvremeno opremljenu kolu koja e opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnoloke i pedagoke tijekove i u kojoj e raditi struno i pedagoki educirani nastavnici, kolu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu meu nastavnicima i uenicima, kolu u koju e uenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje strunih kompetencija. Isto tako, kolu koja e omoguiti uenicima postizanje strunih kompetencija potrebnih za trite rada, te ljudskih osobina. 14.2. STRUNA EDUKACIJA NASTAVNIKA STRUNI SEMINARI U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH, TE RAZNIH DRUGIH INSTITUCIJA SEMINARI ZA STRUNE NASTAVNIKE U SURADNJI S GOSPODARSTVOM Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 55 od 85 14.3. ISGE PROJEKT Aktivnosti, program ISGE projekt Ciljevi programa Poticanje energetske aktivnosti u Hrvatskoj. Namjena programa U okviru projekta Europske Unije pratiti i smanjiti potronju energenata u koli. Nositelj programa Ravnatelj Anto Dela, knjiniar Dragica Kvesi, domari : Boidar Jurenec i Ivica Horvatini Nain realizacije Tjedno praenje potronje energenata i unoenje podataka u aplikaciju ISGE. Vremenik aktivnosti Tjedni i mjeseni unos podataka, tijekom nekoliko godina. Trokovnik Sredstva su osigurana od Poglavarstva Grada Zagreba. Nain vrednovanja Ekoloka svijest, uteda energije i poboljanje uvjeta rada u koli. 14.4. ERASMUS + SURADNJA SA SREDNJOM STRUKOVNOM KOLOM IZ FRANCUSKE I INDUSTRIJSKO OBRTNIKOM KOLOM IZ SLAVONSKOG BRODA Aktivnosti, program ERASMUS + SURADNJA SA SREDNJOM STRUKOVNOM KOLOM IZ FRANCUSKE I INDUSTRIJSKO OBRTNIKOM KOLOM IZ SLAVONSKOG BRODA Ciljevi programa - Kroz razmjenu informacija i iskustava steenih kroz obrazovanje i najbolje prakse triju kola, baviti se razliitim metodama rada i pristupa rjeavanju problema iz razliitih perspektiva. - Pripremiti uenike da u budunosti budu spremni za trite rada i lake prepoznaju profesionalne perspektive. Namjena programa - Stjecanje strunih i drutvenih vjetina diljem Europe. - Upoznavanje s tritem rada, posla, prakse, opreme. - Usporeivanje zakona o radu i pravnog aspekta stairanja - Stjecanje kulturnog i profesionalnog iskustva u Europi izvan dosega svoje okoline. Nositelj programa Knjiniarka Dragica Kvesi, profesorica engleskog jezika Brankica Grgi Elzner, ravnatelj Anto Dela Nain realizacije Francuska strukovna kola iz Toulousea, LYCEE DES METIERS EUGENE MONTEL, Industrijsko obrtnika kola iz Slavonskog broda i Elektrostrojarska obrtnika kola iz Zagreba, tijekom dvije godine u okviru programa Erasmus + organizirat e mobilnost uenika triju zemalja. Vremenik aktivnosti Tijekom 2015./2016. i 2016./2017.k.god. Trokovnik Sredstva Agencije za mobilnost i programe EU. Nain vrednovanja Rezultati i iskustva e biti proslijeeni Agencijama za mobilnost dviju zemalja. Tijekom cijelog trajanja projekta, ocijenit e se rad i angaman uenika. To e biti uinjeno kroz praenje razmjene uenika i meusobno, kao i kroz zajedniki rad koji e se provoditi u koli i u radionicama. Putem upitnika e se procijeniti utjecaj koji je razmjena imala na kolskoj razini za nae uenike i nastavnike. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 56 od 85 14.5. IZRADA ELEKTRINOG VOZILA Aktivnosti, program IZRADA ELEKTRINOG VOZILA Ciljevi programa Primjena novih tehnologija kroz teorijska i praktina znanja u podruju ouvanja okoline i smanjenja emisije ispunih plinova. Namjena programa Aktivnost je namijenjena uenicima zanimanja autoelektriar, automehaniar, automehatroniar i autolimar. To se odnosi na uenike treih razreda, u izuzetnom sluaju drugih razreda, koji su zainteresirani za dodatni rad u struci izvan predvienoga plana i programa. Nositelji programa 1. Ravnatelj 2. Mentori za teoriju: diplomirani inenjeri strojarstva i elektrotehnike prema dogovoru 3. Mentori za praktini dio: struni uitelji i suradnici u nastavi Nain realizacije Timski rad Vremenik aktivnosti Tijekom cijele k. god. 2015./2016. Trokovnik Aktivnost bi se financirala iz sredstava kole, sponzorstvima i donacijama. Nain vrednovanja Izradom elektrinog vozila uenici e podii svijest o vanosti ouvanja i zatiti okolia. 14.6. PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA OSNOVNI KNX MODUL Aktivnosti, program PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA OSNOVNI KNX MODUL Ciljevi programa Provesti obrazovni sadraj o energetskoj uinkovitosti za uenike prema KNX protokolu koji poveava njihovu relevantnost na tritu rada i ispunjava potrebe gospodarstva utemeljenog na znanju uz poveanje svijesti o odrivom razvitku Namjena programa Namijenjeno je uenicama Elektrostrojarske obrtnike kole, kao i uenicima strukovnih kola Grada Zagreba koje iskau interes za edukaciju Nositelj programa Damir olig, vocation teacher projekta Nain realizacije est radionica po dva sata Vremenik aktivnosti Zagrebaki energetski tjedan, svibanj 2016.god. Trokovnik Edukacija je besplatna za sve polaznike Nain vrednovanja Uenici e dobiti potvrdu o pohaanju osnovnog KNX modula Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 57 od 85 14.7. PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA SPECIJALIZIRANI KNX MODUL ELEKTRO ZANIMANJA Aktivnosti, program PROJEKT ENERGETSKA UINKOVITOST KNX MODUL EDUKACIJA ZA SPECIJALIZIRANI KNX MODUL ELEKTRO ZANIMANJA Ciljevi programa Provesti obrazovni sadraj o energetskoj uinkovitosti za uenike prema KNX protokolu koji poveava njihovu relevantnost na tritu rada i ispunjava potrebe gospodarstva utemeljenog na znanju uz poveanje svijesti o odrivom razvitku. Namjena programa Namijenjeno je uenicama drugih i treih razreda elektro zanimanja. Nositelj programa Damir olig, vocation teacher projekta Nain realizacije Dvadeset dvosatnih radionica Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Edukacija je besplatna za sve polaznike Nain vrednovanja Uenici e dobiti potvrdu o pohaanju edukacije koju dodjeljuje KNX Hrvatska. 14.8. PROJEKT- UGRADNJA SUSTAVA S VJETROAGREGATIMA (HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM) ZA PROIZVODNJU ELEKTRINE ENERGIJE ZA OSOBNU POTRONJU Aktivnosti, program PROJEKT- UGRADNJA SUSTAVA S VJETROAGREGATIMA (HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM) ZA PROIZVODNJU ELEKTRINE ENERGIJE ZA OSOBNU POTRONJUCiljevi programa Poticanje energetske efikasnosti i smanjenje potronje elektrine energije u Kabinetu obnovljivih izvora energije (soba 10), te obrazovanje uenika. Namjena programa Namijenjeno uenicima drugih i treih razreda u zanimanju elektroinstalater, elektroniar-mehaniar i elektromehaniar. Nositelj programa Ravnatelj Anto Dela, nastavnik PN Damir olig, administrator Zdenka Ivani Nain realizacije Subvencija Grada Zagreba do 50%, a ostatak vlastita sredstva. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele kolske godine 2015./2016. Trokovnik Sredstva do maksimalno 30.000,00 kuna. Nain vrednovanja Ekoloka prihvatljivost, uteda elektrine energije. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 58 od 85 14.9. LENUCIJEVA POTKOVA: OBILJEJA I ZNAAJ Aktivnosti, program LENUCIJEVA POTKOVA: OBILJEJA I ZNAAJ Ciljevi programa Upoznati Lenucijevu potkovu u Zagrebu: nastanak, znaaj i obiljeja. Uspostaviti suradnju dviju susjednih kola. Namjena programa Proiriti vidike uenika izvan standardnog kolskog programa, potaknuti suradnju izmeu dviju kola, ukazati na prednosti timskog rada i razmjene iskustava, razviti zanimanje za otkrivanje znamenitosti u vlastitom gradu. Nositelj programaKnjiniarka Dragica Kvesi, defektologinja Andrea Medi, profesorica etike Ana Reek iz ESO; iz Centra za odgoj i obrazovanje knjiniarka eljka Vidovi Nain realizacije Skupina od 14 uenika (7 iz Centra za odgoj i obrazovanje i 7 iz Elektrostrojarske obrtnike kole) obii e Lenucijevu potkovu, istraiti njezina obiljeja, opisati najznaajnije institucije koje se nalaze oko nje, te e se naizmjence sastajati u obje kole kako bi pripremili materijale. Nakon obilaska izradit e plakate i prezentaciju u power pointu koji e biti predstavljeni uenicima obiju kola. Vremenik aktivnosti Od listopada 2015. do svibnja 2016. godine Trokovnik Trokove izrade plakata i prezentacija, osigurat e dvije kole. Nain vrednovanja Iskazivanje pozitivnog odnosa prema vlastitom gradu i njegovim kulturnim vrednotama, te povezivanje dviju susjednih kola. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 59 od 85 14.10. VJERSKI PLURALIZAM - POSJET VJERSKIM ZAJEDNICAMA Aktivnosti, program VJERSKI PLURALIZAM - POSJET VJERSKIM ZAJEDNICAMA Ciljevi programa - Prikazati kontinuitet u razvoju razliitih vjerskih zajednica na hrvatskom tlu. - Upoznati raznolikosti i obiljeja vjerskih institucija u Hrvatskoj. - Potaknuti uenike na samostalno istraivanje i potovanje tuih tradicija. - Razvijati pozitivan odnos prema novom, drugaijem okruenju. - Njegovati i promovirati suivot i toleranciju. Namjena programa - Stjecanje znanja o najznaajnijim predstavnicima vjerskih zajednica u Hrvatskoj. - irenje vidika i saznanja da, osim najvidljivije katolike kulture, postoji bogata kultura i obiaji drugih, manje poznatih vjerskih zajednica. - Razvijanje interesa za duhovno. - Poticanje zanimanja za izvannastavne aktivnosti i samostalno istraivanje. Nositelj programa Knjiniarka Dragica Kvesi, profesorice Ana Reek, Dominika Papi Kuki Nain realizacije - Uenici prvih razreda e posjetiti najznaajnije vjerske institucije (katolike crkve, idovska opina, Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica), te e nakon svakog posjeta u prostorima knjinice izraditi fotografije i napisati osvrt o svakoj pojedinoj vjerskoj zajednici koje e izloiti na kolskim panoima i predstaviti ostalim uenicima. Prije strunih posjeta, uenici e se na satu vjeronauka i etike upoznati s osnovnim uenjima vjerskih zajednica koje djeluje na podruju Hrvatske. Vremenik aktivnosti Od oujka do svibnja 2016. godine Trokovnik Trokove kopiranja, izrade fotografija i plakata, osigurat e kola, a struno vodstvo je besplatno. Nain vrednovanja Rezultati i iskustva e biti proslijeeni kroz izradu plakata i pisanje lanaka u kolskom listu egrt. Tijekom cijelog trajanja projekta, ocjenjivat e se rad i angaman uenika. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 60 od 85 15. OPREMANJE PROSTORA 15.1. OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU Projekt OPREMANJE LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU Cilj projekta Dovriti opremanje laboratorija za elektroniku. Namjena projektaOdravanje laboratorijskih vjebi (LV) za elektroniku grupu nastavnih predmeta koji postoje u svim elektro zanimanjima, a to su (ovisno o zanimanju): audio i videotehnika, digitalni sklopovi i upravljanje, elektroniki sklopovi, elektronika i upravljanje, primjena mikroupravljaa, obrada zvuka i videotehnika. Nain realizacije i aktivnosti Izvriti nabavu preostalih komponenata, mjernih instrumenata i opreme. Nakon nabave pristupit e se sljedeim aktivnostima: Centralni upravljaki pult Elektro-mehanika montaa i dovretak pulta. Radno-mjerni stolovi 7 kom. (za izvoenje praktinog dijela vjebi) Izrada fotopredloaka tiskanih ploica stabiliziranih istosmjernih izvora (modul 4). Izrada tiskanih ploica. Elektro-mehanika montaa i dovretak stolova. Stol katedra Izrada audio pojaala 265W / 8. Mjerni instrumenti i oprema Njihovo postavljanje i putanje u funkciju. Raunalna oprema Ugradnja software-a. Povezivanje svih raunala (1+7) u internu raunalnu mreu. Uzemljenje za laboratorije u sobama 42 i 41 Postavljanje uzemljivaa i elektromontaa. Antenski sustav za prijam zemaljskih i satelitskih radio i TV stanica. Nabava potrebnih dijelova. Elektromehanika montaa. Nositelji - -izvritelji projekta Centralni upravljaki pult: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Radno-mjerni stolovi: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Stol katedra: I. Kovaevi + B. Prian (s uenicima). Mjerni instrumenti i oprema: I. Kovaevi + B. Prian. Raunalna oprema: Osoba zaduena za odravanje kolske informatike opreme + I. Kovaevi. Uzemljenje: I. Kovaevi + Z. Primorac + B. Petkovi s uenicima + domar. Antenski sustav: I. Kovaevi + B. Prian s uenicima + domar. Vremenik aktivnosti Ovisi o prikupljenim sredstvima i nabavi komponenata. Trokovnik Detaljan trokovnik bit e izraen kada se prikupe ponude dobavljaa. Nain vrednovanja Opremanjem laboratorija omoguit e se odravanje LV iz spomenutih elektronikih predmeta i ispunjavanje minimalnih uvjeta opremljenosti laboratorija zadanih u JNP i OOP (donesenim od strane nadlenih ministarstava). U radovima bi osim nastavnika sudjelovali i uenici koji su taj dan na praktinoj nastavi u koli (kao dio praktine nastave) ili bi im to mogao biti praktini dio pomonikog ispita zavrnog rada. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 61 od 85 15.2. OPREMANJE PRAKTIKUMA ZA AUTOELEKTRIKU Aktivnosti, program OPREMANJE PRAKTIKUMA ZA AUTOELEKTRIKU Ciljevi programa Opremanje Kabineta sa suvremenom opremom za izvoenje vjebi iz autoelektrike Namjena programa Odravanje vjebi iz autoelektrike za autoelektriare, automehatroniare i automehaniare. Nositelj programaRavnatelj Anto Dela, profesori i struni uitelji: Ljubica Papi, Ivan Sohor, Mladen Klobuar i Darko Josip Zrinjan. Nain realizacije Sredstvima kole i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport nabaviti opremu i urediti prostor. Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Trokove nabave opreme i ureenja prostora snosi kola i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Nain vrednovanja Opremanjem kabineta omoguit e se odravanje laboratorijskih vjebi vezanih za autoelektriku. U radovima, osim strunih uitelja, sudjelovali bi i uenici u okviru praktine nastave u kolskim radionicama. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 62 od 85 16. RAZNI PROGRAMI 16.1 PREVENTIVNI PROGRAM-ZATITA PSIHOFIZIKOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA Aktivnosti, program PREVENTIVNI PROGRAM ZATITA PSIHOFIZIKOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA Ciljevi programa 1. prevencija nezdravih stilova ponaanja afirmacijom pozitivnih vrijednosti, poticanjem zdravih stilova ivota i razvoja opih kompetencija 2. zatita reproduktivnog zdravlja 3. prevencija ovisnikog ponaanja (alkohol, duhan, droge) 4. zdrave prehrambene navike 5. sigurnost mladih u prometu 6. zatita od pirotehnikih i eksplozivnih sredstava 7. razvoj svijesti o vanosti zadovoljavanja osnovnih ivotnih 8. potreba, razvoj samokontrole ponaanja i emotivnog reagiranja 9. svijest o vanosti humanitarnog djelovanja 10. jaanje sportskog duha i zdravih navika 11. razvoj tolerancije i potivanja odnosa meu spolovima Namjena programa - prevencija neprihvatljivog ponaanja kod mladih s naglaskom na jaanje odgovornosti za vlastito zdravlje i kompetentno ponaanjeNositelj programa- razrednici, razvojno struna sluba, struni aktivi (osobito TZK i drutvena grupa predmeta), kolska lijenica, djelatnici MUP, uenici, djelatnici zdravstvenih i drugih strunih ustanova, lanovi vijea uenika i vijea roditelja Nain realizacije - edukativna predavanja i radionice s uenicima - provedba programa Zdravstvenog odgoja - edukativna predavanja za nastavnike (razvojne karakteristike mladih s naglaskom na emotivno doivljavanje i reagiranje) - izrada oglasnih prostora, edukativnih materijala - obiljeavanje vanih datuma (Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dana bez puenja, Svjetski dan Crvenog kria, Svjetski dan sporta, mjesec borbe protiv ovisnosti, Svjetski dan AIDS-a i ostalih) - projekt prevencije nasilja u mladenakim vezama - provedba humanitarnih akcija (Darivanje krvi, akcije Caritasa) - sportske aktivnosti kole Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 63 od 85 Aktivnosti, program PREVENTIVNI PROGRAM ZATITA PSIHOFIZIKOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA Nain realizacije - rad na uvoenju dodatnih raznih sadraja i izvannastavnih aktivnosti, raznih uenikih sekcija s ciljem kreiranja slobodnog vremena mladih - predavanja za uenike : 1. Sigurno u prometu za uenike prvih razreda (djelatnici VII policijske postaje) 2. Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje za uenike prvih razreda djelatnik kolske medicine u okviru ZO 3. Zatita reproduktivnog zdravlje- za uenike drugih razreda djelatnik kolske medicine u okviru ZO 4. Ne, zato jer ne prevencija ovisnosti za uenike prvih razreda (djelatnik Policijske uprave zagrebake, Slube za prevenciju) 5. Mladi za mlade preventivni program za uenike 2. razreda na temu: Nepuenje i Alkohol (Sluba za reproduktivno zdravlje Klinike za djeje bolesti Klaieva 16, Zagreb) 6. Prevencija trgovanja ljudima radionice za uenike treih razreda djelatnik Hrvatskog crvenog kria Vremenik aktivnosti - tijekom nastavne godine, u dogovoru s terminima predavaa - kontinuirano - u skladu s terminima i akcijama obiljeavanja vanih datuma Trokovnik - trokovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava kole (edukativni materijali, oglasne ploe, ureenje prostora) - trokovi strunih predavaa za nastavnike - troak odravanja sportskih i slinih sadraja - trokove materijala za predavanja i demonstracije uenika osiguravaju predavai Nain vrednovanja - evaluacija/samovrednovanje kole - procjena zadovoljstva i zainteresiranosti uenika temom i sadrajem Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 64 od 85 16.2 PROGRAM PREVENCIJE NASILJA U MLADENAKIM VEZAMA Aktivnosti, program PROGRAM PREVENCIJE NASILJA U MLADENAKIM VEZAMA Ciljevi programa 1. razvijanje samoodrivog sustava prevencije i suzbijanja nasilja u mladenakim vezama za uenike treih razreda srednjih kola u Hrvatskoj 2. razjasniti uvjerenja o dobroj i sigurnoj vezi 3. poveati poznavanje svojih prava u vezi 4. podii razinu prepoznavanja nasilja u mladenakim vezama 5. preispitati spremnost na spreavanje i prekidanje nasilnih obrazaca u vezi 6. poveati spremnost na traenje i pruanje pomoi u sluaju nasilja u vezi Namjena programa - razvoj kurikuluma za radionice o nasilju u vezama mladih Nositelj programa- psihologinja kole - razrednici - ukljuivanje studenata u provedbu radionica (u sluaju njihovog javljanja) - Drutvo za psiholoku pomo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Nain realizacije - procesna evaluacija - provedba radionica u 3.razrednim odjelima - rad na izradi edukativnih materijala za uenike (leci, oglasne ploe, sadraj za web stranicu kole) Vremenik aktivnosti - tijekom nastavne godine, na satovima razrednih zajednica Trokovnik - trokovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava kole - materijal je financijski podran od strane Grada Zagreba i Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske Nain vrednovanja - evaluacijski listii (za potrebe DPP) - procjena zadovoljstva i zainteresiranosti uenika temom Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 65 od 85 16.3 PROGRAM PREVENCIJE TRGOVANJA LJUDIMA (ANTITRAFFICKING) Aktivnosti, program PROGRAM PREVENCIJE TRGOVANJA LJUDIMA (ANTITRAFFICKING) Ciljevi programa 1. Upozoriti mlade na opasnost trgovanja ljudima, ponajprije njih samih kao potencijalne rtva 2. Smanjiti broj potencijalnih rtava trgovanja ljudima 3. Ukazati na znakove trgovanja ljudima 4. Ukazati na naine spreavanja 5. Upoznati mlade s nainima borbe protiv trgovanja ljudima 6. Upoznati mlade s ustanovama i organizacijama kojima se mogu obratiti u sluaju sumnje na mogue trgovanje ljudima Namjena programa - uenicima treih razreda Nositelj programa- strunjaci volonteri Crvenog kria Zagreb - struno-pedagoka sluba kole - razrednici Nain realizacije - edukacija uenika - rad s uenicima (razgovori, radionice ) - edukativni materijal i izrada oglasne ploe - evaluacija meu profesorima koji su prisustvovali Vremenik aktivnosti - prema dogovoru / rasporedu Crvenog kria Trokovnik - Crveni kri snosi sredstva/trokove Nain vrednovanja - analiza evaluacijskih listia - valorizacija projekta Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 66 od 85 16.4 PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U KOLI Aktivnosti, program PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U KOLI Ciljevi programa 1. suoavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilnog / neprihvatljivog ponaanja u koli i kolskom okruenju te, poveanje svijesti o problemu nasilja 2. educiranje, tj. poveanje informiranosti svih sudionika o oblicima i posljedicama nasilja i senzibilizacija za probleme nasilja u koli 3. poveanje efikasnosti odgovora kole na nasilje (mjere i aktivnosti, protokoli postupanja ...) 4. razvoj socijalnih vjetina s naglaskom na nenasilno rjeavanje problema (pravila nulte tolerancije nasilja) i prosocijalno ponaanje 5. stvaranje pozitivne kolske klime i odnosa suradnje i suodgovornosti Namjena programa - prevencija i rad na smanjivanju nasilja u koli Nositelj programa- struno-pedagoka sluba kole - razrednici - vanjski strunjaci (interdisciplinarni tim za poveanje sigurnosti u koli, ostali strunjaci) - vijee uenika i vijee roditelja Nain realizacije - edukacija nastavnika, uenika i roditelja - rad s uenicima (razgovori, radionice, razredna pravila) - rad s roditeljima (individualni savjetodavni rad, roditeljski sastanci: stilovi roditeljskog odgoja, roditeljska odgovornost - provoenje upitnika i prezentacija rezultata (stavovi o nasilju) - identifikacija uenika s rizinim oblicima ponaanja i savjetodavni rad - rad na provoenju pedagokih mjera spreavanja - izrada edukativnih materijala i oglasnih ploa - deurstva u kolskim prostorima, rad na fizikoj sigurnosti kole i ureenje kolskog prostora i poticajnog kolskog ozraja - sandui povjerenja - koordinacija interdisciplinarnog tima za poveanje sigurnosti, suradnja s vanjskim institucijama - uloga kontakt policije i djelatnika Odsjeka maloljetnike delikvencije MUP-a (obilazak kole i okruenja, sudjelovanje u rjeavanju incidentnih pojava i prevencije istih) - provedba predavanja djelatnika VII. policijske postaje za uenike Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 67 od 85 Aktivnosti, program PROGRAM PREVENCIJE NASILJA I POVEANJA SIGURNOSTI U KOLI Nain realizacije prvih razreda na temu Nasilje i kraa nisu cool - organiziranje to veeg broja izvannastavnih aktivnosti s ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti - svaki nastavnik je duan na svom satu ugraditi smisao za meusobno uvaavanje, toleranciju i suradnju ( odgojna komponenta), a razrednik je duan na satovima razredne zajednice obraditi teme iz podruja nenasilja prema programu rada razrednog odjela, te informirati i educirati roditelje o pojavama nasilja i nenasilnom rjeavanju problema - medijacija u koli razrada projekta Moemo to rijeiti medijacijom u koli protiv nasilja u drutvu Vremenik aktivnosti tijekom cijele nastavne godine Trokovnik - trokovi pisanog i ostalog materijala iz sredstava kole - honorar za strunu edukaciju nastavnika iz sredstava kole prema odluci ravnatelja - troak strunog usavravanja strunih suradnika i nastavnika iz sredstava kole Nain vrednovanja - analiza pojava nasilja u koli tijekom i na kraju nastavne godine (oblici ponaanja, koliina, broj izreenih pedagokih mjera, tete na imovini kole i slino i usporedba s prolom kolskom godinom) - analiza anketa - evaluacijski listii - razmjena procjena stanja sigurnosti u koli s lanovima interdisciplinarnog tima 16.5 RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA Aktivnosti, program RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA Ciljevi programa 1. poticanje kreativnog, estetskog i radnog izraavanja 2. razvoj odgovornosti prema opem dobru, prirodi, radu, ivotu, pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponaanju Namjena programa - estetsko ureenje kole i stvaranje pozitivnog kolskog ivota i ozraja - suradniki rad uenika, djelatnika kole i roditelja - afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav ivot, sport i rekreacija, odgovornost za ureenje radnog prostora) Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 68 od 85 Aktivnosti, program RAD NA UREENJU I OPLEMENJIVANJU KOLSKOG PROSTORA Nositelj programa- tehniko osoblje kole (domari i spremaice) - struni uitelji i uenici na praktinoj nastavi u kolskim radionicama - vijee tjelesne i zdravstvene kulture - vijee uenika i vijee roditelja - prema potrebi vanjski strunjaci- majstori - ideje: struno-pedagoka sluba i ostali prema volji i sklonostima Nain realizacije - ureenje travnatih povrina oko kole (kontinuirano, te ovisno o godinjim dobima) - bojanje uionica, ureenje dvorita, sportskog igralita i dvorane, predvorja kole, hodnika i drugih prostorija u koli - ureenje i odravanje kolskih radionica i kabineta - stolarski, staklarski, parketarski radovi - zamjena dotrajalog (planski prema financijama kole) - ostali radovi prema potrebi i mogunostima Vremenik aktivnosti - tijekom nastavne godine ovisno o vremenskim i financijskim prilikama i organizaciji rada tehnike slube i nastave u kolskim radionicama Trokovnik - troak za cvijee i ostalo raslinje (vanjsko i unutranje) - troak farbanja prostora (uionice, portska dvorana, dvorite, kolske radionice i slino) - troak za postavljanje plakata, oglasnih ploa i slino - troak za ostale radove (zamjena dotrajalih i tronih prozora, parketa i ostalo) Nain vrednovanja - ocjena zadovoljstva kolskim ozrajem - prijenos ideja, iskustva, smjernica, ... - evaluacijske ankete o zadovoljstvu izgledom kole Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 69 od 85 16.6 KULTURNA DJELATNOST KOLE-OBILJEAVANJE VANIH DATUMA Aktivnosti, program KULTURNA DJELATNOST KOLE-OBILJEAVANJE VANIH DATUMA Ciljevi programa 1. razvoj svijesti i stavova o vanosti ouvanja tradicije obiljeavanja vanih datuma iz narodne i meunarodne povijesti i sadanjice 2. razvoj moralnih, estetskih, duhovnih, vjerskih i drutvenih vrijednosti 3. poticanje kreativnog izraavanja 4. razvoj odgovornosti prema opem dobru, prirodi, radu, ivotu, pozitivnim afirmativnim vrijednostima i odgovornom ponaanju Namjena programa - estetsko ureenje kole i stvaranje pozitivnog kolskog ivota i ozraja - suradniki rad uenika, djelatnika kole i roditelja - afirmacija pozitivnih vrijednosti (zdrav ivot, sport i rekreacija, ...) Nositelj programa- struna vijea (osobito vijee hrvatskog jezika, drutvene grupe predmeta, tjelesne i zdravstvene kulture) - razrednici i uenici - struno-pedagoka sluba , tehniko osoblje i uprava kole - kolska knjinica - vijee uenika i vijee roditelja Nain realizacije - obiljeavanje odreenih datuma na satovima razredne zajednice (izrada plakata, razgovor, nastavne jedinice, radionice na odreenu temu) - izrada literarnih radova i izlobi na odreenu temu - izlobe, ukraavanje kole prigodnim sadrajima (blagdani) - posjet strunim i drugim izlobama i manifestacijama, predstavama i slino - sudjelovanje na sportskim manifestacijama unutar i izvan kole, promidba zdravog ivota i bavljenja sportom - sveani domjenak povodom boinih i novogodinjih blagdana (ovisno o financijskim mogunostima kole) - obiljeavanje Dana kole (sportske i kulturne aktivnosti) - obiljeavanje Dana maturanata, sveana podjela zavrnih svjedodbi - provedba preventivnih programa - sudjelovanje i organiziranje humanitarnih akcija - evidencija svih sadraja i zbivanja na web stranici kole i u kolskom listu Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 70 od 85 Aktivnosti, program KULTURNA DJELATNOST KOLE-OBILJEAVANJE VANIH DATUMA Vremenik aktivnosti - tijekom godine prema planu aktivnosti Trokovnik - potroni materijal za izradu plakata i izlobi - razni materijal za obiljeavanje blagdana - troak za sveani domjenak - po odluci ravnatelja ovisno o financijama kole - troak ulaznica na predstave , izlobe i sline manifestacije - troak za obiljeavanje Dana kole (motivacija, nagrada, okrjepa uenika ...) - nagrade najboljim uenicima kole (maturantima) Nain vrednovanja - ocjena zadovoljstva kolskim ozrajem uenika, djelatnika i roditelja kole (evaluacijski listii i ankete, izmjena pozitivnih iskustava, ideja za poboljanje i slino) Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 71 od 85 16.7 OBILJEAVANJE BLAGDANA I VANIH DATUMA U KOLI DATUM PRIGODA 08.09. MEUNARODNI DAN PISMENOSTI 21.09. MEUNARODNI DAN MIRA 01.10. MEUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA 02. 10 MEUNARODNI DAN NENASILJA (UN) 04.10. SVJETSKI DAN ZATITE IVOTINJA 05.10. SVJETSKI DAN NASTAVNIKA (UNESCO) 07.10. MEUNARODNI DAN DJETETA; DJEJI TJEDAN (1.-7. 10.) 08.10. DAN NEOVISNOSTIBLAGDAN RH 12.10. DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE 01.11. SVI SVETIBLAGDAN REBUBLIKE HRVATSKE 09.11. MEUNARODNI DAN BORBE PROTIV FAIZMA I ANTISEMITIZMA 16.11. MEUNARODNI DAN SNOLJIVOSTI (TOLERANCIJE) (UNESCO) 18.11. DAN SJEANJA NA VUKOVAR 20.11. SVEOPI DJEJI DAN 25.11. MEUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ENAMA 01. 12. SVJETSKI DAN AIDS-a (WHO) 03.12. MEUNARODNI DAN LJUDI S INVALIDITETOM 07.- 14.12. TJEDAN SOLIDARNOSTI (Hrvatski crveni kri) 10.12. DAN OVJEKOVIH PRAVA (UN) 25.12. BOIBLAGDAN RH 01.01. NOVA GODINABLAGDAN RH 15.01. DAN MEUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE-SPOMENDAN RH 27.01. SVJETSKI DAN VJERSKE SLOBODE 27.01. DAN SJEANJA NA HOLOKAUST I SPREAVANJE ZLOINA PROTIV OVJENOSTI 11.02. SVJETSKI DAN BOLESNIKA 14.02. VALENTINOVO-DAN ZALJUBLJENIH 21.02. MEUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO) 07.03. SVJETSKI DAN MOLITVE 08.03. MEUNARODNI DAN ENA (UN) 22.03. SVJETSKI DAN VODA (UN) 27.03. USKRS-BLAGDAN RH 27.03. SVJETSKI DAN KAZALITA 01.04. DAN BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA 07.04. SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 22.04. DAN PLANETA ZEMLJE ILI MEUNARODNI DAN MAJKE ZEMLJE (UN) 28.04. NACIONALNI DAN ZATITE NA RADU; SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 01.05. PRAZNIK RADABLAGDAN RH 08.05. SVJETSKI DAN CRVENOG KRIA, TJEDAN CRVENOG KRIA (8.-15.05.) 08.05. MAJIN DAN 15.05. MEUNARODNI DAN OBITELJI 18.05. MEUNARODNI DAN MUZEJA 26.05. TIJELOVO-BLAGDAN RH 28.05. SVJETSKI DAN SPORTA 31.05. SVJETSKI DAN BEZ PUENJA 31.05. DAN ZAGREBA 04.06. MEUNARODNI DAN NEDUNE DJECE, RTAVA NASILJA (UNESCO) 05.06. SVJETSKI DAN ZATITE OVJEKOVE OKOLINE 14.06. SVJETSKI DAN DARIVATELJA KRVI 20.06. SVJETSKI DAN IZBJEGLICA (UN) 21.06. SVJETSKI DAN GLAZBE 22.06. DAN ANTIFAISTIKE BORBE-BLAGDAN RH 25.06. DAN DRAVNOSTI-BLAGDAN RH 26.06. MEUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE DROGE I ILEGALNE TRGOVINE (UN) 05.08. DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI-BLAGDAN RH 15.08. VELIKA GOSPA-BLAGDAN RH Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 72 od 85 17. STRUNI POSJETI, IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA 17.1 STRUNI POSJETI Aktivnosti, program FLAMMIFER D.O.O TVRTKA ZA NADOGRADNJU VOZILA Ciljevi programa Upoznavanje uenika s tehnikama nadogradnje teretnih vozila. Namjena programa Uenicima u programu, automehaniar, autolimar te nastavnicima iz strunih predmeta. Nositelj programa Profesor strojarske grupe predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije Kolodvorska 27b, 47280 Ozalj, Republika Hrvatska Vremenik aktivnosti Ovisno o mogunostima tvrtke, a i organizaciji nastave. Trokovnik Uenici sami snose trokove prijevoza. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Aktivnosti, program POSJET ININOM LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE GORIVA Ciljevi programa Posjet Laboratoriju, upoznavanje s nainima ispitivanja goriva i utvrivanje kvalitete goriva koje se toi na crpkama u Hrvatskoj. Namjena programa Uenicima u programu automehatroniar, automehaniar, te nastavnicima iz strunih predmeta. Nositelj programa Profesor grupe strojarskih predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije PJ Centralni ispitni laboratorij Lovinieva b.b. 10000 ZAGREB Vremenik aktivnosti Prema nastavnom planu, a ovisno i o mogunostima Laboratorija. Trokovnik Uenici sami snose trokove prijevoza, ZET. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Aktivnosti, program SURADNJA S LABORATORIJEM ZA UMJERAVANJE MJERNIH INSTRUMENATA METROTEKA D.O.O. Ciljevi programa Upoznavanje uenika s tehnikama i vanostima umjeravanja mjernih instrumenata (pominog mjerila, mikrometra, komparatora, subitora) Namjena programa Uenicima u programu automehatroniar, automehaniar, autolimar, te nastavnicima iz strunih predmeta. Nositelj programa Profesor strojarske grupe predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije Posjet laboratoriju za umjeravanje METROTEKA d.o.o., korpikova 3a/1 Vremenik aktivnosti Prema nastavnom planu, XI. Mjesec, a i ovisno o mogunostima tvrtke Metroteka d.o.o. Trokovnik Uenici sami snose trokove prijevoza, ZET. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 73 od 85 Aktivnosti, program POSJET MUZEJU AUTOMOBILA FERDINAND BUDICKI Ciljevi programa Upoznati uenike s kulturnim identitetom Hrvatske na poetku prolog stoljea kroz automobilistiku kulturu prezentiranu u Muzeju Namjena programa Program je namijenjen uenicima III-L i III-M razreda. Nositelj programa Darko Josip Zrinjan, ing. Nain realizacije Uenici e u sklopu laboratorijskih vjebi iz predmeta Autoelektrika ili Dijagnostiki oprema i odravanje posjetiti Muzej. Vremenik aktivnosti Posjet se planira tijekom nastavne godine. Trokovnik Uenici i profesori sami snose trokove ulaznica. Nain vrednovanja Uenici su ocijenjeni za zalaganje (za pohaanje izvannastavne aktivnosti), dobivaju ocjenu iz usmenog za diskusiju i ocjenu iz pismenog za opis vienog na izlobi. Aktivnosti, program LJEVAONICA ALUMINIJA ST.JEAN INDUSTRIES Ciljevi programa Upoznavanje uenika s tehnikama izrade aluminijskih odljevaka kao to su nosai motora i kuita mehanikih sklopova. Namjena programa Uenicima u programu automehatroniar, automehaniar, te nastavnicima iz strunih predmeta. Nositelj programa Profesor strojarske grupe predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod Vremenik aktivnosti Ovisno o mogunostima ljevaonice. Trokovnik Uenici sami snose trokove prijevoza. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Aktivnosti, program SURADNJA SA STROJARSKIM FAKULTETOM Ciljevi programa Posjet Katedri za motorna vozila i njihovom laboratoriju, kao i motivacija uenika za daljnje kolovanje. Namjena programa Uenicima u programu automehatroniar, automehaniar, autolimar, te nastavnicima iz strunih predmeta Nositelj programa Profesor grupe strojarskih predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije Posjet FSB,Ivana Luia 5, 10000 Zagreb Vremenik aktivnosti Prema nastavnom planu, a ovisno i o mogunostima FESB-a Trokovnik Uenici sami snose trokove prijevoza, ZET. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 74 od 85 Aktivnosti, program STRUNO PUTOVANJE TEHNIKI MUZEJ U BEU Ciljevi programa Putovanje u Be, u Tehniki muzej radi upoznavanja irine tehnike kulture i primjene nauenih znanja u koli. Tehniki muzej u Beu nudi bogat program s pregledom osnovnih zakona mehanike i njihovom primjenom u svakodnevnom ivotu. Poseban naglasak dati na struna znanja iz osnova automehanike i autoelektrike. Namjena programa Uenici se trebaju blie upoznati s osnovama mehanike, odnosno pregledom upotrebe u stvarnim ivotnim uvjetima. Uvidjeti univerzalnost tehnike kulture i potaknuti irenje interesa na aktivnosti izvan obveznih kolskih aktivnosti. Nositelj programa Profesor strojarske grupe predmeta (Katarina ai, dipl.ing.strojarstva) Nain realizacije Uenici e putovati organizirano, autobusom. S uenicima e putovati Katarina ai i jo netko od profesora koji predaje u razredu. Vremenik aktivnosti Listopad 2015.god. Trokovnik Uenici snose troak organiziranog prijevoza u Be. Ulaz u muzej je besplatan za djecu do 19 godina uz predoenje valjane iskaznice s fotografijom. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Aktivnosti, program TV GREDELJ d.o.o. Ciljevi programa Upoznavanje uenika s proizvodnim programom Tvornice eljeznikih vozila Gredelj: vagona (1. i 2. razreda, kuet i spavai vagoni, vagon-restorani itd.), tramvaja, dizel-elektrine lokomotive, dizel-motorni i elektromotornih vlakova za regionalni i prigradski promet, teretnih vagona, vagona za prijevoz automobila, glava okvira lokomotiva, metalne konstrukcije, okretna postolja, okviri okretnih postolja itd.. Namjena programa Svim zainteresiranim uenicima i nastavnicima kole. Nositelj programa Profesor grupe strojarskih predmeta Katarina ai, dipl.ing. Nain realizacije Vukomerika cesta 89, Zagreb, Republika Hrvatska Vremenik aktivnosti Ovisno o mogunostima Tvrtke. Trokovnik Uenici i nastavnici sami snose trokove prijevoza. Nain vrednovanja Primjena steenih spoznaja i vjetina u praktinoj i teorijskoj nastavi. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 75 od 85 17.2 IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA Aktivnosti, program STRUNO PUTOVANJE, EKSKURZIJE I IZLETI U KOLSKOJ 2015./2016. GODINI ZA I., II. i III. RAZRED AUTOMEHATRONIARA Ciljevi programa Upoznavanje naina rada u tvornicama, upoznavanje s razvojem tehnologije i drugih dostignua vezanih za automobilsku i drugu industriju, proirivanje znanja iz zemljopisa i povijesti, kao i upoznavanje kulture i znamenitosti mjesta i drava koje e se posjetiti. Upoznavanje naina proizvodnje i rada elektrinih automobila Namjena programa Svim uenicima I.,II. i III. razreda, s ciljem bolje i konkretnije upoznavanje struke i budueg zanimanja, kao i upoznavanje novih gradova i mjesta Nositelj programa Profesorica / razrednica: Ljubica Papi, dipl.ing. Nain realizacije Struno putovanje i izleti organizirali bi se prema eljama i mogunostima i uenika i roditelja. Postoji mogunost putovanja u Hrvatsku, a struna putovanja u inozemstvo. Mogunost odlaska u radionicu proizvodnje elektrinih vozila kod Rimca. Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine, te nekih od uenikih praznika, a izleti krajem svibnja ili poetkom lipnja, tj. tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Trokove putovanja snose roditelji uenika. Nain vrednovanja -foto dokumentacija, izvjee i anketa meu uenicima o provedenim putovanjima. Aktivnosti, program DVODNEVNI IZLET ILI VIEDNEVNO PUTOVANJE II-B Ciljevi programa Upoznavanje znamenitosti grada i podruja koje e se posjetiti. Namjena programa Putovanje u grupi vrnjaka kako bi se meusobno obogatili novim iskustvima kroz druenje i pri tom doli u doticaj s drugim kulturama i obiajima Nositelj programa Darko Josip Zrinjan, razrednik Nain realizacije Odlazak i povratak autobusom ili avionom na odredite koje odaberu roditelji na I. roditeljskom sastanku u rujnu. Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Sve trokove snose roditelji uenika. Nain vrednovanja Vrednovanje bi iznosili kao povratnu informaciju nakon putovanja kroz oglasne ploe ili pisanjem lanka u kolskom listu ili blogove ili neki drugi uenicima primjeren nain izraavanja svojih utisaka s putovanja i vlastitu ocjenu uspjenosti istog. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 76 od 85 Aktivnosti, program JEDNODNEVNI ILI DVODNEVNI IZLET Ciljevi programa Upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti izabranoga mjesta. Namjena programa Kvalitetno zajedniko provoenje vremena izvan standardnog kolskog programa. Nositelj programa Razred i razrednica Dominika Papi Kuki Nain realizacije Uenici e ciljano obii pojedine spomenike i znamenitosti izabranog mjesta tijekom kolskih praznika ili ostalih neradnih dana tijekom kolske godine. Vremenik aktivnosti Od rujna 2015. do lipnja 2016. Trokovnik Trokove putovanja snose sami uenici. Nain vrednovanja Iskazivanje pozitivnog odnosa prema kulturnim i nacionalnim vrednotama, lijepe zajednike uspomene Aktivnosti, program DVODNEVNI KOLSKI IZLET U NEKU OD DESTINACIJA: GARDALAND (ITALIJA) SARAJEVO (BIH) Ciljevi programa Razvijanje prijateljskih odnosa u razredu; socijalizacija uenika i razvijanje organizacijskih sposobnosti. Namjena programa Izlet je namijenjen uenicima 2.A razreda. Nositelj programa Razrednica 2.A razreda, Brankica Grgi Elzner, prof. Nain realizacije Ovisno o izboru destinacije putovalo bi se vlakom ili autobusom do odredita. Vremenik aktivnosti Ovisno o odabiru mjesta izleta roditelja i uenika, ostavljamo mogunost odabira termina. Jedan izlet bi bio u rujnu 2015.god., a drugi u travnju 2016.god. Trokovnik Trokove izleta snose roditelji. Nain vrednovanja Razgovor s uenicima oko organizacije cijelog projekta i pohvala dobrih ideja. Aktivnosti, program JEDNODNEVNI KOLSKI IZLET II-E Ciljevi programa Razvijanje prijateljskih odnosa u razredu Socijalizacija uenika i razvijanje organizacijskih sposobnosti Namjena programa Izlet je namijenjen uenicima 2.E razreda Nositelj programa Razrednik 2.E Katarina ai, dipl.ing.strojarstva Nain realizacije Ovisno o izboru destinacije, putovalo bi se vlakom ili autobusom do odredita. Vremenik aktivnosti Ovisno o odabiru mjesta izleta roditelja i uenika ostavljamo mogunost odabira termina. Trokovnik Trokove izleta snose roditelji. Nain vrednovanja Foto dokumentacija, izvjee i anketa meu uenicima o provedenom putovanju i sl. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 77 od 85 Aktivnosti, program JEDNODNEVNI KOLSKI IZLET II-i Ciljevi programa Razvijanje prijateljskih odnosa u razredu. Socijalizacija uenika i razvijanje organizacijskih sposobnosti. Namjena programa Izlet je namijenjen uenicima 2.i razreda Nositelj programa Razrednik 2.i Miodrag Vojvodi, vjerouitelj Nain realizacije Putovanje autobusom Vremenik aktivnosti Ovisno o odabiru mjesta izleta, ostavljamo mogunost odabira termina. Trokovnik Trokove izleta snose roditelji. Nain vrednovanja Razgovor s uenicima oko organizacije cijelog projekta i pohvala dobrih ideja. Aktivnosti, program JEDNODNEVNI ILI VIEDNEVNI KOLSKI IZLET U NEKU OD DESTINACIJA: RAFTING NA DIVLJIM VODAMA PO IZBORU, ADRENALINSKI PARK RIZVAN CITY, GARDALAND I SL. Ciljevi programa Razvijanje prijateljskih odnosa u razredu. Socijalizacija uenika i razvijanje organizacijskih sposobnosti. Namjena programa Izlet je namijenjen uenicima 3.F razreda. Nositelj programa Razrednik 3. F Hrvoje Julari, prof. Nain realizacije Ovisno o izboru destinacije, putovalo bi se vlakom ili autobusom do odredita. Vremenik aktivnosti Ovisno o odabiru mjesta izleta, u suglasnosti s roditeljima i uenicima ostavljamo mogunost odabira termina. U sluaju zajednikog izleta cijele kole prihvaamo zajedniki termin. Trokovnik Trokove izleta snose roditelji. Nain vrednovanja Razgovor s uenicima oko organizacije cijelog projekta, te odabir i pohvala najboljih cjelokupnih ideja. Aktivnosti, program KOLSKI IZLETI (JEDNODNEVNI, VIEDNEVNI) Ciljevi programa Ciljevi izvannastavne aktivnosti IZLETI su prvenstveno zbliavanje uenika, podizanje svijesti o zdravom ivljenju, promicanje duha prijateljstva meu sobom, te upoznavanje s prirodnim znamenitostima kraja koji se posjeuje kao i poveanje radne sposobnosti, razvijanje sportskog duha, elju za pobjedom, druenje, razvijanje morfolokih obiljeja, motorike i funkcionalne sposobnosti. Namjena programa Namijenjena je uenicima svih razreda koji pokau interes za izvannastavnu aktivnost kolskog izleta. Nositelj programa Profesori tjelesne i zdravstvene kulture (Enio Pra) Nain realizacije Izvodi se unutar granica Republike Hrvatske i susjednih zemalja, gdje uenici samostalno otkrivaju svoje individualne sposobnosti uz kvalitetan rad strunih profesora. Vremenik aktivnosti Izvodi se tijekom nastavnog procesa cijele kolske godine ovisno o vremenskim uvjetima. Trokovnik aktivnosti Troak ove aktivnosti snose roditelji uenika koji se prijave na kolski izlet. Nain vrednovanja Rezultate rada vrednuje ravnatelj u suradnji s nastavnikom u cilju daljnjeg poboljanja rada u koli. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 78 od 85 18. GODINJI KALENDAR RADA KALENDAR RADA KOLE kolske 2015./2016. godine 1. kolska godina traje od 01. rujna 2015. i zavrava 31.kolovoza 2016. godine 2. Nastavna godina za I., II., i III. razrede poinje 07.rujna 2015. a zavrava 10.lipnja 2016. za I. i II. razrede, odnosno 17.svibnja 2016. za III. (zavrne) razrede 3. Nastava se organizira u dva polugodita Prvo polugodite traje od: 07.rujna 2015. do 23. prosinca 2015. Drugo polugodite traje od 11. sijenja 2016. do 10.lipnja 2016., odnosno za zavrne razrede do 17. svibnja 2016. Nenastavni dan u I. polugoditu je 09. listopada 2015. Nenastavni dan u I. polugoditu je 30. listopada 2015. Nenastavni dan u I. polugoditu je 23. prosinca 2015. Nenastavni dan u II. polugoditu je 06. svibnja 2016. Nenastavni dan u II. polugoditu je 27. svibnja 2016. 4. Nastava u koli planira se na temelju 35, a za zavrne razrede na temelju 32 nastavna tjedna. 5. Nastava se izvodi u dva turnusa (smjene) u petodnevnom, odnosno estodnevnom radnom tjednu, s tim da se u pravilu izmjenjuje tjedan teorijske i tjedan praktine nastave koja se dijelom izvodi u obrtnikim, a dijelom u kolskim radionicama. 6. Kontrolni ispiti Ispit provjere znanja i vjetina za uenike drugih razreda bit e organizirani od 29. veljae do 11. oujka 2016. godine prema posebnom rasporedu. 7. Tijekom kolske 2015./2016. godine uenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor. Zimski odmor traje od 24.prosinca 2015. do 08.sijenja 2016. Proljetni odmor traje od 21.oujka 2016. do 25.oujka 2016. Ljetni odmor traje od 13. lipnja 2016. do 31.kolovoza 2016., osim za uenike koji polau popravne ispite, razredne ispite, pomonike ispite i brane zavrni rad ili za uenike koji idu na praktinu nastavu ili odrauju praksu, s tim da im ukupni odmor ne moe biti krai od 45 radnih dana. Maturalna putovanja kola planira u travnju, svibnju, lipnju i kolovozu 2016. godine Dan maturanata planira se za 17. svibnja 2016. 8. Jednodnevni izleti planiraju se tijekom nastavne godine ovisno o organizacijskim i vremenskim uvjetima. 9. Struni izleti, posjete i ekskurzije organizirat e se prema slobodnim terminima i mogunostima. 10. Dan kole je 06. svibnja 2016. godine Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 79 od 85 IZVANREDNI KONTROLNI ISPITI, IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA U ZIMSKOM ROKU kolske 2015./2016. godine za uenike koji su pohaali trei razred kolske 2014./2015. godine 1. Prijave za izvanredne kontrolne ispite predati u tajnitvu kole do 15.sijenja 2016. 2. Izvanredni kontrolni ispiti - 18. i 19. sijenja 2016. prema posebnom rasporedu 3. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 08. veljae 2016.godine 4. Praktini rad Izradbe i obrane zavrnog rada uenici e obaviti od 09. veljae do 23. veljae 2016. godine 5. Sjednica Prosudbenog odbora - 19. veljae 2016. godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 24. i 25. veljae 2016. godine prema posebnom rasporedu 7. Sjednica Prosudbenog odbora - 26. veljae 2016. godine 8. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 10. oujka 2016. godine ZAVRETAK NASTAVNE GODINE 2015./2016. 1. Redovna nastava za uenike III. godine za I. i II. turnus zavrava 17. svibnja 2016. 2. Razredni i predmetni ispiti organizirat e se u skladu s lancima 116., 117., 118. i 119. Statuta 3. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za III. razrede 19. svibnja 2016. 4. Dopunski rad za uenike III. razreda koji imaju najvie dvije zakljuene negativne ocjene odrat e se od 23. svibnja do 09. lipnja 2016. 5. Sjednica Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za III. razrede 10. lipnja 2016. 6. Redovna nastava za uenike I. i II. godine zavrava 10. lipnja 2016. 7. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea za I. i II. razrede 14.lipnja 2016. 8. Dopunski rad za uenike I. i II. razreda koji imaju najvie dvije zakljuene negativne ocjene odrat e se od 15. lipnja do 01. srpnja 2016. 9. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea - 07. srpnja 2015. Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 80 od 85 POPRAVNI ISPITI u kolovozu kolske 2015./2016. godine 1. Prijave za popravne ispite predati u tajnitvo kole do 08. srpnja 2016. 2. Popravni ispiti odrat e se od 22. do 25. kolovoza 2016. prema posebnom rasporedu. 3. Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea nakon popravnih ispita 26. kolovoza 2016. 4. Sjednica Nastavnikog vijea - 31. kolovoza 2016. IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA U LJETNOM ROKU kolske 2015./2016. godine 1. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 01. travnja 2016. godine 2. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 31. svibnja 2016. godine 3. Praktini rad Izradbe i obrane ZAVRNOG RADA uenici e obaviti od 06. do 16. lipnja 2016. godine 4. Sjednica Prosudbenog odbora - 10. lipnja 2016. godine 5. Obrana ZAVRNOG RADA 16. i 17. lipnja 2016. godine 6. Sjednica Prosudbenog odbora - 20.lipnja 2016. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 05. srpnja 2016. godine u 10,00 sati IZRADBA I OBRANA ZAVRNOG RADA U JESENSKOM ROKU kolske 2015./2016. godine 1. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 08. srpnja 2016. godine 2. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 26. kolovoza 2016.godine 3. Praktini rad Izradbe i obrane zavrnog rada uenici e obaviti od 26. kolovoza do 07.rujna 2016. godine 4. Sjednica Prosudbenog odbora - 31. kolovoza 2016. godine 5. Obrana ZAVRNOG RADA 07. i 08. rujna 2016. godine 6. Sjednica Prosudbenog odbora - 09. rujna 2016. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 16. rujna 2016. godine Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 81 od 85 VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. 2015./2016. Ljetni rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 01. travnja 2016. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 31. svibnja 2016. godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 16. i 17. lipnja 2016. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 05. srpnja 2016. godine u 10,00 sati Jesenski rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 08. srpnja 2016. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 26. kolovoza 2016.godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 07. i 08. rujna 2016. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 16. rujna 2016. godine Zimski rok 1. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 2. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 3. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 4. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 30. studenoga 2016. godine 5. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 10. veljae 2017.godine 6. Obrana ZAVRNOG RADA 22. i 23.veljae 2017. godine 7. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 09. oujka 2017. godine Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 82 od 85 GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA NASTAVNIKOG VIJEA U kolskoj 2015./2016.godini MJESEC DATUM SAT RUJAN 30. rujna 2015. godine 12.30 sati LISTOPAD 28. listopada 2015. godine 12.30 sati STUDENI 25. studenoga 2015. godine 12.30 sati PROSINAC 23. prosinca 2015. godine 10.00 sati SIJEANJ 27. sijenja 2016. godine 12.30 sati VELJAA 24. veljae 2016. godine 12.30 sati OUJAK 30. oujka 2016. godine 12.30 sati TRAVANJ 28. travnja 2016. godine 12.30 sati SVIBANJ 19. svibnja 2016. godine 17.00 sati LIPANJ 10. lipnja 2016. godine 12.30 sati LIPANJ 14. lipnja 2016. godine 10.00 sati SRPANJ 07. srpnja 2015. godine 09.00 sati KOLOVOZ 26. kolovoza 2016. godine 10.00 sati KOLOVOZ 31. kolovoza 2016. godine 09.00 sati Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 83 od 85 19. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRNOG RADA k. god. 2015./2016. Ljetni rok 8. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 9. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 10. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 11. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 01. travnja 2016. godine 12. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 31. svibnja 2016. godine 13. Obrana ZAVRNOG RADA 16. i 17. lipnja 2016. godine 14. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 05. srpnja 2016. godine u 10,00 sati Jesenski rok 8. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 9. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 10. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 11. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 08. srpnja 2016. godine 12. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 26. kolovoza 2016.godine 13. Obrana ZAVRNOG RADA 07. i 08. rujna 2016. godine 14. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 16. rujna 2016. godine Zimski rok 8. Objava tema za ZAVRNI RAD do 16. listopada 2015. godine - ravnatelj 9. Izbor teme za ZAVRNI RAD od 16. do 31. listopada 2015. godine 10. Izradba ZAVRNOG RADA od 02. studenoga 2015. godine 11. Prijava obrane ZAVRNOG RADA do 30. studenoga 2016. godine 12. Predaja dva primjerka pisanog dijela izradbe ZAVRNOG RADA koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), u urudbeni zapisnik kole do 10. veljae 2017.godine 13. Obrana ZAVRNOG RADA 22. i 23.veljae 2017. godine 14. Datum uruivanja Svjedodbi o ZAVRNOM RADU 09. oujka 2017. godine Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 84 od 85 20. GODINJI PLAN ODRAVANJA REDOVNIH SJEDNICA NASTAVNIKOG VIJEA U kolskoj 2015./2016.godini MJESEC DATUM SAT RUJAN 30. rujna 2015. godine 12.30 sati LISTOPAD 28. listopada 2015. godine 12.30 sati STUDENI 25. studenoga 2015. godine 12.30 sati PROSINAC 23. prosinca 2015. godine 10.00 sati SIJEANJ 27. sijenja 2016. godine 12.30 sati VELJAA 24. veljae 2016. godine 12.30 sati OUJAK 30. oujka 2016. godine 12.30 sati TRAVANJ 28. travnja 2016. godine 12.30 sati SVIBANJ 19. svibnja 2016. godine 17.00 sati LIPANJ 10. lipnja 2016. godine 12.30 sati LIPANJ 14. lipnja 2016. godine 10.00 sati SRPANJ 07. srpnja 2015. godine 09.00 sati KOLOVOZ 26. kolovoza 2016. godine 10.00 sati KOLOVOZ 31. kolovoza 2016. godine 09.00 sati Elektrostrojarska obrtnika kola ZAGREBkolski kurikulum 2015./2016. Stranica 85 od 85 Ovaj Kurikulum razmatran je na sjednici Nastavnikog vijea 31. kolovoza 2015. Ravnatelj: Anto Dela, dipl. ing. Ovaj Kurikulum za k. g. 2015./2016. usvojen je na sjednici kolskog odbora 23. rujna 2015. Predsjednica kolskog odbora: mr.sc. Dragana Katunari, prof. Ovaj Kurikulum za k. g. 2015./2016. stupio je na snagu danom usvajanja i primjenjuje se za kolsku 2015./2016. godinu. Ravnatelj: Anto Dela, dipl. ing. Klasa: 602-03/15-32/4 Ur. broj: 251-301-01-15-1 Zagreb, 23. rujna 2015.

Recommended

View more >