ŠKOLSKI KURIKULUM - centar-juraj- ?KOLSKI... · 1. UVOD Školski kurikulum je razvojni dokument. Razvojni…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ODJEL ODGOJA I OBRAZOVANJA

  KOLSKA GODINA 2018/19

  KOLSKI KURIKULUM

 • SADRAJ:

  - KURIKULUM IZVANNASTAVNIH I IZVANKOLSKIH AKTIVNOSTI

  - IZBORNA NASTAVA VJERONAUK / VJERSKI ODGOJ

  - STALNE IZVANNASTAVNE I IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI

  - ODGOJNO-OBRAZOVNA POTPORA

  - SPORTSKA TAKMIENJA I KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  - OSTALE IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI

 • 1. UVOD

  kolski kurikulum je razvojni dokument. Razvojni u smislu otvorenosti za promjene i stalno

  je izloen obnavljanju odnosno promjenama. Omoguava maksimalnu autonomiju na razini

  kole i svakog od uitelja. NAMJENJEN je uenicima s viestrukim vrstama i stupnjevima

  potekoa koje im onemoguavaju praenje odgojno obrazovnog procesa u redovnim

  kolama. Kurikulum ima CILJ osposobiti uenike/djecu za maksimalno ukljuivanje u

  svakodnevni ivot u svojim prirodnim sredinama, najprije u svojoj obitelji, uem okruenju, a

  u starijoj dobi i iroj zajednici kao aktivan lan drutvene zajednice ili uz osobnu podrku

  sukladno potrebama pojedinca.

  NAELA KURIKULUMA

  Nastava usmjerena prema kompetencijama

  Fleksibilni pristup u kreiranju sadraja primjerenih uzrastu i sposobnostima djece /

  uenika

  Usklaenost ponuenih sadraja s potrebama svakodnevnog ivota, potencijalne radne

  okoline i drutvenog okruja.

  Kontinuirana pedagoko-didaktika i rehabilitacijska podrka

  Promicanje pozitivnih stavova u odnosu na razliitost

  Partnerski odnosi s roditeljima, lokalnom zajednicom, srodnim ustanovama i resornim

  ministarstvima.

  PRAENJE

  RAZVOJA I

  POSTIGNUA

  UTVRIVANJE

  TEKOE

  DIJETE/U

  ENIK

  VREDNOVANJE

  OSOBNOG

  KURIKULUMA

  OBLICI I VRSTE

  POTREBNE

  PODRKE

 • SADRAJ

  NASTAVNI KURIKULUM se odnosi na sadraje koji se provode kroz nastavna podruja, a

  vezana su za razvojne cikluse:

  - 7 11 god.

  - 11 14 god.

  - 14 17 god

  - 17 21 god.

  Nastavni kurikulum se sastoji od:

  - Naslovnice (ime i prezime uitelja koji provodi program, razred/odgojno obrazovne

  skupine, i priloena dokumentacija)

  - Strukture uenika (ime i prezime uenika, kronoloka dob, vrsta socijalnih usluga )

  - Nastavnog plana (broj sati po nastavnim predmetima na tjednoj i godinjoj razini te

  izvritelji programa)

  - Izvedbenog godinjeg plana i programa rada (za svaki nastavni predmet/podruje s

  ciljevima, zadacima, aktivnostima i strategijama/metodama poduavanja.

  Nastavni kurikulum se izrauje na godinjoj razini. On slui kao orijentir , opi dokument na

  osnovu kojeg se izrauje individualizirani plan i program rada ( osobni kurikulum ) za svakog

  pojedinog uenika / dijete u skladu sa sposobnostima i potrebama uenika, uz uoavanje

  uvjeta u djetetovom okruju. Donosi se na temelju dogovora strunih radnika, roditelja i gdje

  je god mogue samog djeteta. Planiranje individualiziranih planova i programa voeno je

  prema postavljenim ciljevima i usmjereno ka razvoju kompetencija.

  KOLSKI

  KURIKULUM

  NASTAVNI

  KURIKULUM

  KURIKULUM

  IZVANNAST.

  AKTIVNOSTI

 • Planovi i programi se individualiziraju na godinjoj razini uz evaluaciju 2 puta tijekom tekue

  kolske godine. Kratkoroni ciljevi planiraju se i evaluiraju na mjesenoj odnosno tjednoj

  razini.

  Uitelji izrauju inicijalne procjene djeteta/uenika na poetku njegovog ukljuivanja na

  kolovanje.

  Inicijalnom procjenom se utvruje:

  - Trenutano funkcioniranje ( upotrebom mjernih instrumenata na svim razinama )

  - Potekoe i dobro ouvane sposobnosti i mogunosti

  - Djetetovi interesi

  - Strategije pouavanja koje dijete preferira

  - Prioriteti u uenju

  U periodu inicijalnog procjenjivanja aktivno sudjeluju roditelji , te se prilikom prvog susreta

  izrauje tzv. putovnica na osnovu kojih podataka moemo bolje upoznati dijete i upoznati

  se sa stavom roditelja prema djetetovim potekoama.

  Svaki uenik ima mapu u kojoj se nalaze:

  - Osobni podaci

  - Individualizirani planovi i programi rada strunih djelatnika koji rade s djetetom

  - List praenja ponaanja

  - Zapisnici sa strunih timova/ razrednih vijea, strunog povjerenstva, dokumentacija

  postupanja po Protokolu ( ako je u pitanju krizna situacija )

  - Rjeenja iz razliitih sustava i nadlenih tijela

  - Pojedinana struna miljenja

  - Ostalo- zdravstvena dokumentacija, svjedodbe, dopisi, isprinice...

  VREDNOVANJE I EVALUACIJA se provodi 2 puta godinje u pravilu na kraju svakog

  polugodita u timovima na kojima se donose preporuke za daljnji rada.

  Na kraju osnovnokolskog obrazovanja za uenike koji se koluju po programu stjecanja

  kompetencija za najjednostavnije aktivnosti svakodnevnog ivota (21. god. ivota) piu se

  sinteze miljenja uz preporuku za daljnji rehabilitacijski rad, a ukoliko uenik zavri VIII.

  razred po posebnom programu provodi se postupak profesionalnog usmjeravanja uenika

  osmih razreda u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapoljavanje - Odsjekom profesionalnog

  usmjeravanja i obrazovanja.

  Nastavni kurikulum je opsean dokument koji se nalazi u pedagokoj dokumentaciji voditelja

  odjela odgoja i obrazovanja i dostupan je na uvid. Zbog opsenosti nije mogue objavljivanje

  putem Web-stanice.

 • KURIKULUM IZVANNASTAVNIH I

  IZVANKOLSKIH AKTIVNOSTI

  UVOD:

  Planirane aktivnosti imaju za cilj povezati sadraje iz nastavnih podruja/predmeta s

  iskustvenim uenjem u prirodnom svakodnevnom okruju.

 • PLAN I PROGRAM IZVANUIONIKE NASTAVE

  UITELJ: Ivana ui

  PRATNJA: Antonia Jaman - pomonica u nastavi

  RAZRED/SKUPINA: 1. razred/I.OOS

  KOLSKA GODINA: 2018./2019.

  AKTIVNOST: Poludnevni izlet - Radmanove mlinice

  CILJ

  Upoznati uenike s prirodnim ljepotama ueg zaviaja.

  Razvijanje osjeaja pripadnosti i ljubavi prema okoliu i zaviaju te

  poticati ekoloku svijest.

  NAMJENA Poticanje vrnjakog druenja kroz igru, uivanje u vonji brodom.

  NAIN

  REALIZACIJE

  Polazak autobusom u 8.30 ispred kole. Dolazak u Omi: Vonja

  brodom po rijeci Cetini do Radmanovih mlinica; igre na livadi, etnja.

  Povratak u kolu u 12.30.

  VREMENIK Svibanj 2019.god.

  TROKOVNIK Trokovi prijevoza

  NAIN

  VREDNOVANJA

  Razgovor i samovrednovanje postignua u odgojno-obrazovnom

  procesu (razgovor s uenicima). Izrada plakata sa fotografijama.

 • PLAN I PROGRAM IZVANUIONIKE NASTAVE

  UITELJ: Melita Jugov

  PRATNJA: Damjan Bjelica

  SKUPINA/RAZRED: 2.OOS

  KOLSKA GODINA 2018/2019

  AKTIVNOST: Radmanove mlinice

  CILJ Poticanje vrnjakog druenja kroz igru

  NAMJENA 2.odgojno obrazovna skupina

  NAIN

  REALIZACIJE

  Polazak autobusom u 8.30 ispred kole. Dolazak u Omi: Vonja

  brodom po rijeci Cetini do Radmanovih mlinica; igre na livadi, etnja.

  Povratak u kolu u 12.30

  VREMENIK Svibanj 2019.(8.30 do 12.30)

  TROKOVNIK 30 kuna po osobi

  NAIN

  VREDNOVANJA

  Pisano izvijee s fotografijama

  Izrada plakata

 • PLAN I PROGRAM IZVANUIONIKE NASTAVE

  UITELJ: Jozica Lozovina (zamjena Jelena Milinkovi)

  PRATNJA:

  SKUPINA/RAZRED: 3.OOS

  KOLSKA GODINA 2018/2019

  AKTIVNOST: Radmanove mlinice

  CILJ Poticanje vrnjakog druenja kroz igru

  NAMJENA 2.odgojno obrazovna skupina

  NAIN

  REALIZACIJE

  Polazak autobusom u 8.30 ispred kole. Dolazak u Omi: Vonja

  brodom po rijeci Cetini do Radmanovih mlinica; igre na livadi, etnja.

  Povratak u kolu u 12.30

  VREMENIK Svibanj 2019.(8.30 do 12.30)

  TROKOVNIK 30 kuna po osobi

  NAIN

  VREDNOVANJA

  Pisano izvijee s fotografijama

  Izrada plakata

 • PLAN I PROGRAM IZVANUIONIKE NASTAVE

  UITELJ: Matea Suak

  PRATNJA: Anita Perea (pomonik u nastavi)

  SKUPINA/RAZRED: IV. OOS/ II.razred

  KOLSKA GODINA: 2018./2019.

  AKTIVNOST: Berba maslina

  CILJ Upoznati proces dobivanja maslinovog ulja.

  NAMJENA Poticanje zajednitva, druenje kroz igru.

  NAIN

  REALIZACIJE Branje maslina u neposrednoj blizini naeg Centra.

  VREMENIK Studeni 2018.g.

  TROKOVNIK Nema trokova.

  NAIN

  VREDNOVANJA Plakat s fotografijama.

  AKTIVNOST: Poludnevni izlet na Radmanove mlinice

  CILJ Poticanje vrnjakog druenja. Vonja razliitim prijevoznim

  sredstvima (autobus i brod). Uoavanje promjena u prirodi u proljee.

  NAMJENA Poticanje vrnjakog druenja kroz igru, uivanje u vonji brodom.

  NAIN

  REALIZACIJE

  Polazak autobusom u 8.00 h ispred Centra. Vonja autobusom do

  Omia, a zatim brodom po rijeci Cetini do Radmanovih mlinica. etnja

  prirodom, igra na livadi i marenda. Povratak u Centar u 12.30 h.

 • VREMENIK Svibanj 2019.g. (8.00-12.30h)

  TROKOVNIK Trokovi prijevoza

  NAIN

  VREDNOVANJA

  Pisano izvjee s fotografijama i izrada plakata. Razgovor i

  samovrednovanje postignua u odgojno obrazovnom procesu.

 • PLAN I PROGRAM IZVANUIONIKE NASTAVE

  UITELJ: Lara Rosi

  PRATNJA: asistent Tea Matijaevi

  SKUPINA/RAZRED: V.OOS / III.razred

  KOLSKA GODINA: 2018/2019.

  AKTIVNOST: Radmanove mlinice

  CILJ Poticanje vrnjakog druenja kroz igru

  NAMJENA 5.odgojno obrazovna skupina

  NAIN

  REALIZACIJE

  Polazak autobusom u 8.30 ispred kole. Dolazak u Omi: vonja

  brodom po rijeci Cetini do Radmanovih mlinica; igr