ŠKOLSKI KURIKULUM - gimnazija-pula.skole.hrgimnazija-pula.skole.hr/upload/gimnazija-pula/newsattach/25/... · Prevencija zlouporabe droga i alkohola 8.3.2. Sprječavanje nasilja među djecom i ... Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    221

  • Download
    6

Transcript

Gimnazija PulaKOLSKIKURIKULUMkolska godina 2010./2011.Osnovni podaci o kolikola: GIMNAZIJA PULAifra kole: 3999343upanija: IstarskaAdresa: Pula, Trierska 8Broj i naziv pote: 52100 PULABroj telefona: 052/212-144Broj telefaksa: 052/212-258E-mail: gimnazija1-pula@pu.t-com.hrWeb: www.gimnazijapula.hrRavnatelj kole: Ivan Kompari, prof.Voditelj smjene: Marija Blai, prof.Pedagoginja: Renata Zahtila, prof.Psihologinja: Laura Skomeri-Dobri, prof.Knjiniarke: Mirjana Miji, prof. Vesna Stopar, prof.http://www.gimnazijapula.hr/PREGLED BROJA UENIKA, RAZREDNIH ODJELA, UENJA STRANOG JEZIKA, SMJENA I RAZREDNIKA 2010./2011.RAZREDU. M. . PRO.1. JEZIK 2. JEZIKET. VJE SMJE. RAZREDNIKE NJ F T E NJ F TIa 28 7 21 opa 28 28 28 P.POD N.ToniIb 27 12 15 opa 24 3 3 24 16 11 P.POD Lj. MilinIc 28 11 17 opa 28 28 23 5 P.POD T.G.MarasId 29 10 19 opa 29 29 29 P.POD E.PavloviIe 29 11 18 opa 29 29 29 P.POD M.ubriloIf 29 5 25 jezi. 25 4 29 19 10 P.POD D.P.StrenjaIg 29 15 14 mat. 25 4 23 6 P.POD M.BastijaniUK 199 71 129 18811 5 24 141139 60 IIa 28 12 16 opa 28 28 14 14 JUT. S.VlaiIIb 29 15 14 opa 22 7 7 22 17 12 JUT. S.PaviIIc 29 11 18 opa 29 29 29 JUT. T.ernekaIId 28 12 16 opa 28 28 28 JUT. M.VukoviIIe 26 12 14 opa 26 26 26 JUT. T.CariIIf 26 4 22 jezi. 26 26 15 11 JUT. B.A.PitonIIg 27 20 7 mat. 27 19 8 JUT. A.NefatUK 193 86 107 1867 7 22 26 11191 102 IIIa 25 5 20 opa 25 25 10 15 P.POD F. ZoriiIIIb 26 8 18 opa 26 26 17 9 P.POD B. NikoliIIIc 27 10 17 opa 27 27 13 14 P.POD E. DurasIIId 28 10 18 opa 27 1 28 28 P.POD K. BerljavacIIIe 27 10 17 opa 27 27 27 P.POD G. osiIIIf 21 3 18 jezi. 19 2 21 8 13 P.POD . LakiIIIg 19 16 3 mat. 18 1 14 5 P.POD N.P. KoraUK 173 62 111 1694 51 21 82 89 84 IVa 27 15 12 opa 27 27 14 13 JUT D. PavlinoviIVb 25 6 19 opa 21 4 4 14 7 15 10 JUT S. MartinoviIVc 24 9 15 opa 24 24 15 9 JUT N. KosanoviIVd 28 12 16 opa 28 28 28 JUT V. BuriIVe 27 11 16 opa 27 27 27 JUT D.L. PerkoviIVf 22 4 18 jezi. 19 3 22 14 8 JUT M. TomiIVg 18 11 7 mat. 18 6 12 JUT F.V. FerizoviUK 171 68 103 1647 4 14 22 113119 52 SVE 736 287450 70729 1611169 447438 298 SADRAJ:1. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM2. KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA3. MISIJA I VIZIJA KOLE4. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA4.1. Engleski jezik Tatjana Glava-Maras, prof.4.2. Engleski jezik Mirela Vukovi, prof.4.3. Njemaki jezik Franka Tatalovi, prof.4.4. Hrvatski jezik ( priprema za dravnu maturu ) Ada Beleti, prof.4.5. Hrvatski jezik Ada Beleti, prof.4.6. Hrvatski jezik Marija Blai, prof.4.7. Glazbena umjetnost Sanja Vlai, prof.4.8. Glazbena umjetnost Elda Duras, prof.4.9. Geografija eljka Laki, prof.4.10. Etika za sve Elizabeta Pavlovi, prof.4.11. Matematika aktiv matematike4.12. Biologija Munib Behlulovi, prof.4.13. Povijest eljko ek, prof.4.14. Likovna umjetnost Julijana Kocanovi-Grubi, prof.5. IZBORNA NASTAVA5.1. Engleski jezik Tatjana Glava-Maras, prof.5.2. Latinski jezik Nika Kosanovi, prof.5.3. Likovna umjetnost Marija Blai, prof.5.4. Informatika Marica Puh, prof.5.5. Sociologija Tanja Cari, prof.6. FAKULTATIVNA NASTAVA6.1. Njemaki jezik DSD Martina Frankovi, prof.7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI7.1. Dramska druina Filip Zorii, prof. i Meri imunov, prof.7.2. Socioloka grupa Tanja Cari, prof.7.3. Nogomet/rukomet Draen Lugari, prof.7.4. Atletika/koarka Marko Simi, prof.8. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI 8.1. Strune ekskurzije, maturalna putovanja/izleti8.2. Projekti 8.2.1. Gimnazijalci u institucijama EU i na sudu za ljudska prava 8.2.2. Meunarodna razmjena uenika Pula Hildesheim (D) 8.2.3. Projektna nastava iz talijanskog jezika 8.2.4. Uspjean uenik trening socijalnih vjetina8.3. kolski preventivni program 8.3.1. Prevencija zlouporabe droga i alkohola 8.3.2. Sprjeavanje nasilja meu djecom i mladimaTemeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08., 86/09. i 92/10.), kolski odbor Gimnazije Pula na sjednici odranoj 15. rujna 2010. godine na prijedlog Nastavnikog vijea d o n o s i K O L S K I K U R I K U L U M1. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUMNacionalni okvirni kurikulum donosi smjernice i naine unapreivanja odgoja i obrazovanja u hrvatskome drutvenom kontekstu radi osiguravanja to kvalitetnijeg sustava kolstva:- okvirno odreuje predkolski odgoj, opi odgoj i obrazovanje koji se ostvaruju u osnovnoj koli te opi odgoj i obrazovanje koji se ostvaruju u srednjoj koli- temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, ope ciljeve i naela odgoja i obrazovanja, koncepciju uenja i pouavanja, odreuje odgojno-obrazovna postignua na odreenim stupnjevima uenikova razvoja, odnosno postignua za odreene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna podruja, utvruje naine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja razvojni je dokument, otvoren za promjene i poboljanja ovisno o potrebama i razvojnim tenjama na podruju odgoja i obrazovanja, a promjene e se temeljiti na rezultatima istraivanja i rezultatima vrjednovanja.Razvidni su iskoraci Nacionalnoga okvirnog kurikuluma: u primjeni kurikulumskog pristupa koji se temelji na kompetencijama uenika, a ne vie na sadraju, primjenjuje holistiki pristup u izboru i organizaciji odgojno-obrazovnih sadraja, unosi transparentniji rad u ostvarivanju odgojno-obrazovnih vrijednosti i ciljeva, osnauje i unapreuje odgojnu dimenziju, pretpostavka je vrjednovanju i samovrjednovanju odgojno-obrazovnoga i kolskog rada.Vrjednovanje svih kurikulumskih sastavnica osnova je za: praenje i pravodobno interveniranje u odgojno-obrazovnom sustavu radi trajnoga odravanja obrazovnih standarda i unapreivanja kvalitete, temelj je za izradbu svih ostalih kurikulumskih dokumenata, osnova je za izradbu kolskog kurikuluma.2. KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESASukladno novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli duni smo po l. 28. donijeti kolski kurikulum i usvojiti ga na kolskom odboru. kola radi na temelju kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada, a ueniki dom na temelju godinjeg plana i programa rada. kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. kolski kurikulum odreuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvankolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.kolskim kurikulumom se utvruje:- aktivnost, program i/ili projekt- ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- namjena aktivnosti, programa i/ili projekta- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost- nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta- detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta- nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja.kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog uiteljskog, odnosno nastavnikog vijea. kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku. Smatra se da je kolski kurikulum dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrenim stranicama kole.Kurikulum podrazumijeva i ukljuuje opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Juri, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu).U kolskoj teoriji i praksi kurikulum sadri sve sadraje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na nain da se promoviraju intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj djece/uenika. Uz slubeni program, kurikulum sadri i one aktivnosti i sadraje koje moemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum kole, zatitni znak njenog imida.Pri izradi kolskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifinosti kole i sredine u kojoj kola djeluje. Sredite i polazite rada na sadrajima kolskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naih uenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se naelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje strune kompetencije uitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji kola, podrka i pomo lokalne zajednice.kolski kurikulum je razraen po odgojno obrazovnim podrujima. Dostupan je na mrenim stranicama kole svim uenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i ivot nae kole.3. MISIJA I VIZIJA KOLENaa je misija da budemo zajednica koja ui u pozitivnom ozraju i zadovoljava potrebe uenika u stjecanju opih i strunih kompetencija uz koritenje razliitih metoda i oblika rada te stilova uenja i pouavanja. Gimnazija Pula nudi kolski kurikulum s brojnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima i projektima, dopunskom-dodatnom nastavom, izbornim i fakultativnim predmetima i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima i programima prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i kurikuluma. Takoer potiemo inicijativu i aktivno ukljuivanje uenika u provoenje ljudskih prava i graanskog odgoja te razvoj uenikog stvaralatva i samopotovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij i rad. Naa je vizija takoer otvoreno komuniciranje izmeu svih subjekata, poticanje aktivnog ukljuivanja uenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti kole te zajedniko rjeavanje problema. Time emo jo uspjenije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji drutveno neprihvaenih oblika ponaanja.4. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA Za uenike kojima je potrebna pomo u uenju Gimnazija Pula organizira dopunsku nastavu. kola otkriva, prati i potie uenike koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes za odreeni predmet te organizira dodatnu nastavu prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.4.1. Engleski jezik Tatjana Glava-Maras, prof.aktivnost, program i/ili projekt ENGLESKI JEZIK - dodatnaciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaDodatno raditi s uenicima na pripremi za polaganje ispita iz engleskog jezika na dravnoj maturi: pisanje eseja, zadaci itanja s razumijevanjem, zadaci sluanja s razumijevanjem.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTatjana Glava-Maras, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaJedan sat tjedno, u terminu izvan redovne nastavevremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Od rujna 2010. do lipnja 2011nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaRezultati vrednovanja imaju i formativno obiljeje; povratne informacije omoguuju uenicima da napreduju jer jasnije razumiju to je potrebno uiniti. Konstruktivna i korisna pomo u tome kako poboljati rad bit e poticaj za daljnji napredak.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaDodatnu nastavu financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta Republike Hrvatske. Tijekom ove godine ne planira se niti jedna izvanuionika ili ina druga aktivnost a koja bi zahtijevala dodatne trokove od strane uenika.4.2. Engleski jezik Mirela Vukovi, prof.Dodatna nastava iz engleskog jezika odravat e se u prosincu, sijenju, veljai, oujku i travnju. Pripremat e se uenici drugih i etvrtih razreda za kolsko, upanijsko i dravno natejcanje iz engleskog jezika. Cilj dodatne nastave je upoznati i pripremiti uenike za natjecanje. Raspored konzultacija e uenicima biti naknadno javljen, u skladu s rasporedom. Nositelj aktivnosti: Mirela Vukovi,prof.Udbenik:Grupa autora: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 6 and 7, Cambridge University Press, 2005.Dodatni materijali:- testovi s prethodnih kolskih i upanijskih natjecanja iz engleskog jezika4.3. Njemaki jezik Franka Tatalovi, prof.aktivnost, program i/ili projektNJEMAKI JEZIK - DODATNA NASTAVA cilljevi aktivnosti, programa i/ili projektaProdubiti i proiriti jezinu kompetenciju nadarenih uenika, proiriti njihovo znanje o zemljama njemakog govornog podruja, razvijati jezine i misaone sposobnosti izraavanja i interpretiranja samostalnog kritikog miljenja, pripremiti uenike za natjecanje iz njemakog jezika i za dravnu maturunositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostFranka Tatalovi, po potrebi suradnja s kolegama Slavkom Paviem i Martinom Frankovinain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaProgram realizirati sa nadarenim uenicima od I.-IV. razreda u obliku predavanja, radionica, rada na projektima, prezentacija, natjecanja (kolsko, upanijsko, dravno), kolske priredbe na kraju k.god.vremenik aktivnosti, programa ili projekta kolska godina 2010./2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Sudjelovanje na kolskom, upanijskom i dravnom natjecanju, polaganje dravne mature, prezentacija projekata, godisnje kolska priredba.Rezultate i iskustva koristiti za daljnje unapreenje nastavedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta Sve trokove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta4.4. Hrvatski jezik (priprema za dravnu maturu) Ada Beleti, prof.kolska godina:2010./2011.Nositelj aktivnosti: Ada BeletiSvrha: - osvijestiti potrebu stalnog uenja hrvatskoga jezika;- stei spoznaje o hrvatskome jeziku kao sredstvu priopavanja i umjetnikog izraavanja;- stei jezino znanje, jezinu kulturu i sposobnosti za porabu hrvatskoga jezika u svim tekstovnim vrstama, funkcionalnim stilovima i priopajnim sredstvima;- stei knjievno znanje, knjievnu kulturu.4.5. Hrvatski jezik Ada Beleti, prof.kolska godina:2010./2011.Nositelj aktivnosti: Ada BeletiCilj uenja:Pobuditi zanimanje za jezinu problematiku, uvrstiti svijest o potrebi stalnog uenja standardnoga jezika te produbiti ljubav za hrvatski jezik u svom bogatstvu njegovih idioma.Proiriti sadraj obvezatnog programa i uvesti nove sadraje i spoznajne razine.Nastavne teme Broj satiZadaci, metode i oblici rada1.Pravopisne vjebe: 1.1.pisanje velikog slova 1.2.sastavljeno i rastavljenopisanje rijei1.3.reenini znakovi 1.4.pravopisni znakovi1.5.kratice 2. Fonetika i fonologija:2.1.dioba glasova 2.2.obiljeja fonema ,,d,2.3.glasovne promjene2.4.alternacije ije/je/e/i2.5.prozodijska sredstva3.Morfologija3.1.vrste rijei 3.2.gramatike kategorijedeklinabilnih rijei 3.3.gramatike kategorije glagola 3.4.nepromjenjive vrste rijei566- rjeavanje odgovarajuih pravopisnih zadataka- usvajanje ortogrtafskih normi standardnog jezika- usvajanje znanja o glasovnom ustrojstvu hrvatskog jezika- pismene i govorne vijebe- govorne vrednote jezika - usvajanje hrvatskog jezika na morfolokoj razini4. Sintaksa: 4.1.sintagma odnosi meu sastavnicama 4.2.lanovi reeninog ustrojstva4.3.reenice po sastavu 4.4.nezavisno sloene reenice 4.5.zavisno sloene reenice5. Leksikologija: 5.1.leksiko semantike pojave 5.2.raslojenost leksika5.3.onomastika5.4.tvorba rijei5.5.frazeologija 6.Povijest hrvatskog jezika 6.1.srednjevjekovni tekstovi6.2.leksikologija 7. Narjeja hrvatskog jezika6633- produbljivanje znanja o sintaksi hrvatskog jezika- upoznavanje leksikih mogunosti i bogatstva hrvatskog jezika- upoznavanje najvanijih jezinih spomenika- skupni istraivaki rad4.6. Hrvatski jezik - Marija Blai, prof.aktivnost, program i/ili projekt Hrvatski jezik - dodatnaciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaDodatno raditi s uenicima na pripremi za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na dravnoj maturi.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostMarija Blai, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaDva sata tjedno, u terminu izvan redovne nastave.vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta6.9.2010.-do kraja svibnja 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaDodatna nastava se ne ocjenjuje,ali redovito je posjeivanje kulturnih dogaanja, odlazak u Peuh ( grad kulture 2011. ) kao i posjeivanje kazalinih predstava Pula, Rijeka, Zagreb.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaDodatnu nastavu financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta Republike Hrvatske i po potrebi uenici sami ( ulaznice )4.7. Glazbena umjetnost Sanja Vlai, prof.aktivnost, program i/ili projekt GLAZBENA UMJETNOST - DODATNAciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaCilj dodatne nastave iz glazbene umjetnosti je potaknuti interes uenika za posjeivanje koncerata umjetnike glazbe razliitih povijesnih razdoblja pa i suvremene glazbe.Takoer i sami odlasci na navedene koncerte.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostSanja Vlai, prof.Odgovornost je istovjetna odgovornosti redovnih sati glazbene umjetnostinain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaDodatna nastava se provodi tijekom k.god.2010/11. u dogovorenim terminima s uenicima 4.-tih razreda.,a koncipirana je na posjeivanju koncerata u Hrvatskoj (s mogunou odlaska u susjedne drave).Osim 4.-tih razreda mogu sudjelovati i ostali zainteresirani uenici kole.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaOvisno o saznanju zakazanog termina pojedinog koncerta.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaDodatna nastava se ne ocjenjuje,ali redovito posjeivanje koncerata i aktivnost,valoriziraju se u okviru nastave(sluanje glazbe)detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaOvisno o broju uenika (prijevoz autobusom i ulaznice,ili samo cijena ulaznice)4.8. Glazbena umjetnost Elda Duras, prof.Aktivnost programa:- plesni studio,- solisti na instrumentima (bas gitara, solo gitara, bongosi i razliite druge udaraljke)Ciljevi aktivnosti:- sudjelovanje i obiljeavanje svih kolskih velikih datuma te- nastupi na sveanostima vezanim uz Grad PuluNamjena aktivnosti:- druenje,- socijalizacija,- odmor od svakodnevnog uenja,- jaanje samopouzdanja,- jaanje pozitivnih emocijaNositelj nastave prof. Duras EldaU aktivnostima sudjeluju:uenici od prvog do etvrtog razreda Gimnazije po osobnoj elji i sposobnostima koje ocjenjuje voditelj, a predvien broj lanova je od 40 do 50 uenika.Vremenik aktivnosti:cijela kolska 2010/2011. godina.Nain vrednovanja:osobno i grupno zadovoljstvo uenika nakon uspjenog nastupa te razvijanje osjeaja timskog rada.Detaljni trokovnik aktivnosti:po dogovoru sa ravnateljem i financijskim mogunostima kole.U aktivnost tijekom cijele kolske godine ulazi:- provjera sluha,- razvijanje sluha,- upoznavanje s plesnim koracima,- vjebanje ritmike,- korelacija pokreta u grupi,- odabir glazbe,- vjebanje svih elemenata na svakoj probi,- sviranje,- odabrati uenika sa eljom i afinitetom prema odreenom instrumentu,- upoznavanje sa instrumentom i njegovim tehnikim mogunostima,- uvjebavanje i kontinuirano vjebanje sviranja za samostalni nastup ili kao pratnja solistima ili pjevakom zboru- povezati sve postignuto iz dopunske i dodatne nastave i stvoriti zajedniki projekt plesa, sviranja i pjevanja za razliite nastupe.4.9. Geografija eljka Laki, prof.RAZRED: I.-IV.KOLSKA GODINA: 2010./2011. USMJERENJE: OPE, JEZINO, PRIRODNO-MATEMATIKONOSITELJ AKTIVNOSTI: ELJKA LAKICILJ I ZADACI: - proirivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijea uenika - razvijati interes za predmet - poticati vei interes uenika za samostalan i timski rad - usmjeravati uenike na istraivaki rad - razvijanje umijea pisanja i predstavljanja istraivakog rada - priprema uenika za natjecanja i dravnu maturuLITERATURA: - propisani udbenici za 1., 2., 3. i 4. razred gimnazije - Filipi, A.: klimatologija u nastavi geografije, Hrvatski zemljopis, Zagreb, 1996. - Blaevi, I. - Pepeonik, Z.: Turistika geografija: svijet i Hrvatska, K, Zagreb, 1994. - Friganovi, M.: Demogeografija stanovnitvo svijeta, K, Zagreb, 1990. - Matas, M.: Geografski pristup okoliu, Visoka uiteljska kola, Petrinja, 2001. - imi, D.: Europska unija danas i sutra, Hrvatski zemljopis, Zagreb, 2002. - egota, T. Filipi, A.: Klimatologija za geografe, K, Zagreb, 1996. - asopisi Meridijani, Drvo znanja, National Geographic, Geo, Geografski horizont - Internet - testovi s prethodnih natjecanja priprema za kolsko, upanijsko, dravno natjecanjeNASTAVNE TEME: Globalno zagrijavanje Globalizacija Nafta i plin EU juer, danas, sutra Krizna arita ima li rjeenja? Populacijski problemi Hrvatske Stanovnitvo otoka Hrvatske promjene, strukture, perspektive to donosi razvoj turizma? Kako unaprijediti turizam? Turizam IstreNapomena: U dogovoru s uenicima mogu se odabrati i druge teme.Vrijeme realizacije programa e se dogovoriti s uenicima (intenzivnije u vrijeme natjecanja).4.10. Etika za sve Elizabeta Pavlovi, prof.PROGRAM ETIKA ZA SVE(dodatna etika)CILJEVI PROGRAMA I/ILI PROJEKTA -upoznavanje sa temeljima dobrog ivljenja-upoznavanje sa funkcioniranjem institucija EU,njenim zadacima i rezultatima-upoznavanje sa demokracijom-upoznavanje sa ljudskim pravima i njihovom primjenom u praksi-irenje multikulturalnosti , tolerancije , nenasilja-informiranje o civilnom graanstvu-razvijanje kritikog miljenjaNAMJENA PROGRAMA I/ILI PROJEKTA -uenici gimnazije,ponajprije treih razreda-priprema za strunu ekskurziju odlaska uenike u institucije Eu (Bruxelles, Strasbourg)NOSITELJI PROGRAMA I /ILI PROJEKTA Elizabeta Pavlovi,prof; suradnik: Tanja erneka,prof.savjetnikNAIN REALIZACIJE -kroz dodatne sate etike-power point prezentacije-rad u malim grupama u koli-analiza tekstova i foto-materijala -kroz strunu ekskurziju posjeta institucijama EU u Bruxellesu i Strasbourgu-moebitno sudjelovanje na nekim okruglim stolovima tematski bliskim ovom programuVREMENIK PROGRAMA I/ILI PROJEKTAkolska godina 2010./2011.intenzivniji rad u rujnu,listopadu i studenom(zbog priprema za strunu ekskurziju)NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA-razgovor s uenicima oprovedenim aktivnostim-medijska popraenost o strunoj ekskurziji-povratna informacija institucija koje emo posjetitiTROKOVNIK PROGRAMA -trokovi papira i fotokopiranja(kola)-struna ekskurzija na troak uenika (oko 2 500 kn po ueniku)4.11. Matematika aktiv matematike1. BROJEVI - Od skupa N do skupa R- Skup kompleksnih brojeva 2. UREAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA - Linearne jednadbe i problemi 1.stupnja- Linearne nejednadbe 3. KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI - Polinom 1.stupnja i njegov graf. Pravac- Polinom 2.stupnja i njegov graf. Parabola- Kvadratne jednadbe i nejednadbe 4. EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA - Svojstva , grafovi i primjena eksponencijalne i logaritamskefunkcije 5. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE - Svojstva i grafovi trig. funkcija- Trig. jednadbe i nejednadbe 6. GEOMETRIJA RAVNINE PLANIMETRIJA 7. GEOMETRIJA PROSTORA STEREOMETRIJA 8. PRIMJENA TRIGONOMETRIJE - Pravokutni trokut- Kosokutni trokut- Primjena u planimetriji, stereometriji, fizici, geodeziji ,itd.- 9. ANALITIKA GEOMETRIJA U RAVNINI - Vektori- Pravac- Krunica- Krivulje ll. reda NAPOMENA : - osnovni zadatak dodatne nastave je ponavljanje matematikih cjelina od prvog do treeg razreda radi bolje pripremljenosti maturanata za polaganje dravne mature.4.12. Biologija Munib Behlulovi, prof.aktivnost, program i/ili projekt Biologija dopunska nastavaciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpotpuniti i uvrstiti znanje steeno u redovnoj nastavi; osnaiti svijest o potrebi stalnog uenja, te produbiti ljubav za predmet.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostMunib Behlulovi, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaProgram realizirati u obliku predavanja sa uenicima kojima je potrebna dodatna pomo u savladavanju redovnog gradiva iz biologije od I.-IV. razredavremenik aktivnosti, programa i/ili projekta6.9.2010. 16.6.2011. nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaPraenje napretka svih uenika, dopunska nastava se ne ocjenjuje.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i porta.4.13. Povijest eljko ek4.14. Likovna umjetnost Julijana Kocanovi-Grubi, prof.aktivnost, program i/ili projektPovijest dodatna nastavaza druge i tree razrede ope, prirodoslovno-matematike i jezine gimnazijeciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpotpunjavanje znanja i vjetina iz ope i nacionalne povijesti srednjeg i novog vijeka do konca XIX. stoljea.Pisanje eseja ( samostalnih radova ) iz ope i nacionalne povijesti.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornosteljko ek, prof. povijestinain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaProgram e se ostvarivati odravanjem nastave, radom na terenu i konzultacijama sa zainteresiranim uenicima, vezanim za izradu samostalnih radova (eseja). Teite e biti na prouavanju zaviajne povijesti.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaProgram e se ostvarivati tijekom 2010./2011. kolske godine u trajanju od 35 sati. nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Zainteresirani uenici e svoje steeno znanje prezentirati u obliku samostalnih radova, to e bitno utjecati na ocjenu iz povijesti.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaIzvedba programa ne predvia materijalne trokove.aktivnost, program i/ili projekt LIKOVNA UMJETNOST dodatnaciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaDublje upoznavanje odreenih kronolokih povijesnih perioda ( stilova ), odabir autora po uenikom izboru( skulptor, slikar, arhitekt, grafiar, dizajner ), te suradnja s institucijama koje prezentiraju tu grau. Upoznavanje nacionalne batine primaran je interes u ovim oblicima dodatnih aktivnosti.Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostJulijana Kocanovi-Grubi, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaAktivnosti se provode u blokovima po 2 sata ( u 9 susreta s uenicima ), 18sati. Osim samog rada u galerijskim i muzejskim prostorima tu su i obilasci grada Pule kako bi se na in situ mogle initi opservacije u skladu sa strukom vizualne i verbalne interpretacije. Predvien je i odlazak u Modernu galeriju u Zagreb po pozivu na sudjelovanje u projektu.vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Od rujna 2010. do lipnja 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaVrednovanje rezultata mjerljivo je percipiranjem ostvarenih rezultata i izradom kataloke prezentacije.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaPutni trokovi ( autobusne karte za 3 uenika + jedan profesor; 4 autobusne karte do Zagreba, dnevnice za profesora petak, subota, nedjelja ) + pokrivanje bazinog materijala kojeg uenici koriste prilikom izrade vlastitih idejnih rjeenja ( hameri, tempere, tuevi, kistovi, etke, sitni prigodni likovni inventar, polikolori, flomasteri, ljepila, likovne podloge, materijal za kojeg e se uenici odluiti kad osmisle svoje oblike i naine prezentiranja ).5. IZBORNA NASTAVA5.1. Engleski jezik Tatjana Glava-Maras, prof.aktivnost, program i/ili projekt Engleski jezik-izborna nastava, IIIaciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaProiriti uenika znanja o kulturi (knjievnosti, filmu, glazbi), civilizaciji te nainu ivota zemalja engleskog govornog podruja.Pripremiti uenike za prezentacije/program u okviru Europskog tjedna u svibnju 2011.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTatjana Glava-Maras, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaU okviru redovne nastave, dva sata tjednovremenik aktivnosti, programa i/ili projektaOd rujna 2010. do lipnja 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Pratiti napredovanje uenika na svakom satu i vrednovati pozitivne rezultate u nastavi.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaIzbornu nastavu financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta Republike Hrvatske. Tijekom ove godine ne planira se niti jedna izvanuionika ili ina druga aktivnost a koja bi zahtijevala dodatne trokove od strane uenika.5.2. Latinski jezik Nika Kosanovi, prof.aktivnost, program i/ili projektIzborni predmetLatinski jezik, 4cciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje s kulturom i civilizacijom Rimljana Latinska paleografijaSrednjovjekovni latinskiDiplomatika i Kronologijanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostNika Kosanovi, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaOdravanje nastave u koliJednodnevna struna ekskurzija u DAPA (Dravni arhiv u Pazinu)vremenik aktivnosti, programa i/ili projektakolska godina 2010/11nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja samostalni radovi uenika i njihova prezentacijaprovjera znanja pismenim ispitomdetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta150 kuna po ueniku za jednodnevnu strunu ekskurziju u Pazin (posjet DAPA, posjet muzeju u Pazinu i obilazak crkvice Sv. Marije na krilinah u Bermu)5.3. Likovna umjetnost Marija Blai, prof.CILJ UENJA PREDMETA:Red.brojMjesec Naziv nastavnecjelineObrada nast.gradivaPonavljanje iutvrivanjeZakljuivanje ocjenaNastavne metode1. Rujan Uvodni satPretpovijest-ope karakteristikePretpovijest-nai lokalitetiStari vijek:Egipatska umj.Ponavljanje i utvrivanje 1112 1udbenik,dijapozitivi,ilustracije,grafoskop,deskripcije,usmeno izlaganje,razgovor2. Listopad Kretsko-Mikenska kulturaGrka umjetnostPonavljanje i utvrivanjeEtruanska civilizacijaRimska umjetnostAntika batina u naempodruju-Istra1212113. Studeni Antika batina u naem podruju-SalonaDioklecijanova palaa-deskripcijaPonavljanje i utvrivanjeBizantska umjetnost:Karakteristike razdoblja i umjetnostiSrednjovjekovna umjetnost na Balkanu-PoreArhitektura i slikarstvo od 9. do 14. st.Ponavljanje i utvrivanje11112114. Prosinac Posjet spomenicima i galerijamaPonavljanje i utvrivanjeRomanika:Karakteristike stilskog razdobljaRomanika u Dalmaciji i ostalim podrujima naeZemljeAndrija Buvina-vratnice splitske katedrale-deskripcijaRadovan-portal trogirske katedrale-deskripcijaPonavljanje i utvrivanje11111115. Sijeanj Gotika:Juraj DalmatinacPonavljanje i utvrivanje22Uzdizati likovnu kulturu kao dio ope kulture, razvijati potrebe uenika da na putovanjima u zemlji i inozemstvu upoznaju spomenike, obilaze muzeje i galerije. Razvijati djelatan odnos prema zatiti spomenika i ouvanju okoline.NOSITELJ AKTIVNOSTI: MARIJA BLAI, prof.5.4. Informatika Marica Puh, prof.aktivnost, program i/ili projekt INFORMATIKA IZBORNA NASTAVAciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpotpuniti i uvrstiti znanje uenika steeno na redovnoj nastavi. Produbljivanje rada na programskim paketima (Microsoft ofice, te radu na raznim paketima za zatitu raunala od napada raznih vrsta virusa). Poticanje kreativnog rada na raznim primjerima neophodnim za daljnje kolovanje te vizualnog izraavanja. Stvaranje i jaanje svijesti kod uenika za pravilnu primjenu raunala. Oblikovanje kritikog miljenja i razvoj osobnosti za aktivno sudjelovanje u drutvu i ivotu.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostprof. Marica Puhnain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija se odvija u tri faze: 1.Pripremanje uenika za izradu konkretnih dokumenata i primjera: kabinet informatike.2. Odlazak na odlazak na internet i pretraivanje slinih projekata koji se izrauju u svijetu.3. Sreivanje i prikupljenih podataka koji su relevantni za odreeni primjer koji se izrauje, te izrada primjera semiharskih radova.vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 6. 09. 10. 06.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaPratiti napredovanje uenika na svakom satu i vrednovati pozitivne i posebice kreativne rezultate u nastavi. Izlaganje najuspjelijih radovadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta Financira Ministarstvo obrazovanja i porta5.5. Sociologija Tanja Cari, prof. program Sociologija izborni predmetciljevi programa proirivanje znanja iz sociologije, uenje metoda istraivanja, razvijanje socioloke imaginacije i razumijevanja drutvenih procesa namjena programa priprema uenika za upoznavanje sa nekim drutvenim injenicama nositelji programa - voditeljica: Tanja Cari, prof. sociologije- uenici IIB i IIEnain ralizacije programa u uionici - timski radom i rad u grupama, manjim dijelom predavanja, a vie samostalan rad i istraivanja. na terenu - razliitim drutvenim sredinama, ovisno o interesu istraivanjavremenik programa - tijekom cijele nastavne godine, dva sata tjedno, poeljan blok satnain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - zalaganje uenika i trud da istrae i otkriju drutvene pojave koje e biti predmet istraivanja, po interesu uenika.trokovnik programa - trokovi papira i pribora za pisanje na troak Gimnazije Pula6. FAKULTATIVNA NASTAVA6.1. Njemaki jezik DSD Martina Frankovi, prof.aktivnost, program i/ili projektNjemaki jezik nastava za njemaku jezinu diplomu ( Deutsches Sprachdiplom)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaOsposobiti uenika za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijama svakodnevnog ivota te za samostalno uenje jezika i primjenu izvora znanja na njemakom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavravanjanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostMartina Frankovi, prof. i uenici 1., 2. i 3. razreda zainteresiranih za ovaj programnain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaFakultativna nastavavremenik aktivnosti, programa i/ili projektakolska godina 2010./2011.; dva sata nastave tjednonain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Brojano ocjenjivanje uenika na kraju prvog polugodita i na kraju nastavne godinedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i porta u suradnji sa Saveznom Republikom Njemakom ( Zentrale fr das Auslandsschulwesen)7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U Gimnaziji Pula se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja potreba i interesa uenika te njihovih prirpema za natjecanja, smotre i susrete. Izvannastavne aktivnosti planiraju se kolskim kurikulumom i Godinjim planom i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u koli. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za uenike, ali se uenicima mogu priznati kao ispunjavanje obveza u koli7.1. Dramska druina - Filip Zorii, prof. i Meri imunov, prof.Rujan1. Okupljanje i dogovaranje opih pravila, obveza i prava2. Uenje pravila rada u scenskom prostoru3. Vjebe uivljavanja4. Vjebe uivljavanjaListopad1. Vjebe improviziranog prizora2. Vjebe improviziranog prizora3. Osnove reije4. Pristup dramskom djeluStudeni1. Doslovno itanje teksta2. Individualno itanje teksta3. Analiza konteksta teksta 4. Analiza teksta i likovaProsinac1. Pristup uprizorenju2. Redateljska interpretacija teksta3. Podjela ulogaSijeanj1. itai pokusi2. Pokusi u prostoru3. PremijeraVeljaa1. Osnove recitiranja2. Uenje postupaka za stvaranje dramske akcije3. Rituali, ceremonije, pantomimske aktivnosti, zaustavljeni prizori4. Pripovijedanje, intervjui, ispitivanja, sastanciOujak1. Opetovana izvedba, ozvuavanje, misli naglas, reportaa2. Iskaz svjedoka, dramski rad u manjim grupama, analogija3. Igre, simulacije, oblikovanje prostora4. Dnevnici, pisma, zapisnici, porukeTravanj1. Sluanje tuih razgovora, telefonski ili radijski razgovor2. Folklorni oblici, zvuk izvan, vrua stolica3. Pripremljena uloga, zamjenska uloga4. Forum teatar, obiljeavanje trenutkaSvibanj1. Matanje2. Oslobaanje i poticanje mate3. Organizacija mate4. Mata u improvizacijiLipanj1. Zamiljanje2. to smo sve nauili?Dodatak: Tijekom prvog i poetkom drugog polugodita u planu i programu dramske druine priprema je za LiDraNo 2011. na kojem uenici Gimnazije Pula ve godinama sudjeluju i ostvaruju zapaene rezultate. Uz gore navedene aktivnosti i zadatke predvieni su i zajedniki odlasci na predstave u Istarsko narodno kazalite Gradsko kazalite Pula, u rijeko Hrvatsko narodno kazalite te u novootvoreno pulsko kino Valli.7.2. Socioloka grupa Tanja Cari, prof. program Socioloka grupa(izvannastavna aktivnost)ciljevi programa proirivanje znanja iz sociologije, uenje metoda istraivanja, razvijanje socioloke imaginacije i razumijevanja drutvenih procesa namjena programa priprema uenika za daljnje kolovanje i upoznavanje sa nekim drutvenim injenicama nositelji programa - voditeljica: Tanja Cari, prof. sociologije- uenici IV razreda zainteresirani za ovaj programnain realizacije programa kroz izvannastavnu aktivnost,u uionici timskim radom, a dijelom na terenu,tj. U razliitim drutvenim sredinama, ovisno o interesu istraivanjavremenik programa - tijekom cijele kolske godine- u poslijepodnevnim satima, dva sata tjednonain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - nakon provedenog istraivanja analizitaju se i interpretiraju rezultati i usporeuju sa oekivanim rezultatimatrokovnik programa - trokovi papira i pribora za pisanje na troak Gimnazije Pula7.3. Nogomet/rukomet Draen Lugari, prof.U planu slobodnih aktivnosti TZK-e predvien je po jedan sat tjedno za svaku pojedinu sportsku igru ili neke druge sportske aktivnosti. U ovom sluaju to znai 35 sati nogomet i 35 sati rukomet tokom kolske godine.U okviru sati slobodnih aktivnosti radi se na ponavljanju i usavravanju usvojenih motorikih znanja ukoliko se ustanovi da potrebnih znanja nema ili su loe usvojena radi se na njihovom stjecanju odnosno na potrebnim korekcijama.Kroz sate slobodnih aktivnosti planirano je i pripremanje uenika za meu razredna,gradska,upanijska,meuupanijska i dravna natjecanja.Osim masovnosti i omoguavanja to veem broju uenika da budu ukljueni u odreenu sportsku aktivnost kroz slobodne aktivnosti moemo vriti izbor posebno talentiranih uenika koje ukljuujemo u kolske selekcije kao i usmjeravanje takvih uenika prema sportskim klubovima.Program slobodnih aktivnosti sadri usvajanje,ponavljanje i usavravanje osnovnih elemenata tehnike,raznih tehniko taktikih zadataka,taktikih specifinosti za pojedinu sportsku igru kao i stalno praenje promjena u pravilima igre te prilagodba i potivanje istih kroz odgojne zadatke koji moraju biti svakako zastupljeni.Najvei dio programa posveen je pomonim igrama unutar svake pojedine sportske igre te situacija igre kao simbioza svih gore navedenih elemenata.Osim motorikih znanja program obuhvaa i razvoj motorikih sposobnosti kako bi uenici mogli lake sudjelovati u postojeim aktivnostima. Nogomet RukometTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorNaziv Karakter i zadatakmetodski tip Naziv Karakter i zadatakmetodski tipTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteAerobne spos. , igraRazvoj aerobnih sposobnostiFrontalni oblik rada.Igralite Aerobne spos. , igraRazvoj aerobnih sposobnostiFrontalni oblik rada.IgraliteSnaga , igraRazvoj snage Frontalni oblik rada.Igralite Snaga , igraRazvoj snage Frontalni oblik rada.IgraliteBrzina , igra Razvoj brzine Frontalni oblik rada.Igralite Brzina , igraRazvoj brzine Frontalni oblik rada.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorNaziv Karakter i zadatakmetodski tip Naziv Karakter i zadatakmetodski tipTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Dvorana TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.DvoranaTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Dvorana TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.DvoranaTA , igra Uvjebavanje Frontalni oblik rada.Dvorana TA , igra Uvjebavanje Frontalni oblik rada.DvoranaNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Dvorana Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.DvoranaNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Dvorana Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.DvoranaTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Dvorana TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.DvoranaTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteAerobne spos. , igraRazvoj aerobnih sposobnostiFrontalni oblik rada.Igralite Aerobne spos. , igraRazvoj aerobnih sposobnostiFrontalni oblik rada.IgraliteSnaga , igraRazvoj snage Frontalni oblik rada.Igralite Snaga , igraRazvoj snage Frontalni oblik rada.IgraliteBrzina , igra Razvoj brzine Frontalni oblik rada.Igralite Brzina , igraRazvoj brzine Frontalni oblik rada.IgraliteTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorNaziv Karakter i zadatakmetodski tip Naziv Karakter i zadatakmetodski tipTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorTEME Organizacija i oblici radaTehnika i prostorNaziv Karakter i zadatakmetodski tip Naziv Karakter i zadatakmetodski tipTE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.Igralite TE , igra Ponavljanje - usavravanjePojedinano-grupni rad.IgraliteTE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.Igralite TE - TA zadaci , igraPonavljanje - usavravanjeGrupni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.IgraliteNogomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite Rukomet igraPonavljanje Frontalni oblik rada.Igralite7.4. Atletika/koarka Marko Simi, prof.IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U K. GOD. 2010./2011. - ATLETIKA 35 X 2 SATA - 70 SATIR. BR. ORGANIZACIJSKA JEDINICA TIP SATAmet. organizacijksi oblici rada mjesto1. UVODNI TRENING UVODNI SAT GRUPNI STADION2. INICIJALNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION3. INICIJALNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION4.TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION5.TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION6.TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION7.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION8.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION9.PRIPREMA ZA K. PRVENSTVO DISCIPLINE TRANJAUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION10.PRIPREMA ZA K. PRVENSTVO DISCIPLINE BACANJAUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION11.PRIPREMA ZA K. PRVENSTVO TAFETAUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION12. PRIPREMNO NATJECANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION13.TRENING EKSPLOZIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION14.TRENING REPETITIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION15.TRENING STATIKE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION16. TRENING FLEKSIBILNOSTIPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION17.TRANZITIVNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION18.INDIVIDUALNA TEHNIKA - TRANJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION19.INDIVIDUALNA TEHNIKA - BACANJAUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION20.INDIVIDUALNA TEHNIKA - SKOKOVIUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION21.GRUPNA TAKTIKA - TAFETAUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKA INDIVIDUALNI STADION22. PRIPREMNO NATJECANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION23.TRENING EKSPLOZIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION24.TRENING REPETITIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION25.TRENING STATIKE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION26. TRENING FLEKSIBILNOSTIPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI STADION27.TRANZITIVNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION28. PSIHOLOKA PRIPREMA INDIVIDUALNI STADION29.KONDICIJSKO-TAKTIKI TRENING PRED NATJECANJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKA GRUPNI STADION30.KONDICIJSKO-TAKTIKI TRENING PRED NATJECANJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKA GRUPNI STADION31.INDIVIDUALNA TEHNIKA - TRANJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION32.INDIVIDUALNA TEHNIKA - BACANJAUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION33.INDIVIDUALNA TEHNIKA - SKOKOVIUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI STADION34. ZAVRNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI STADION35.TRENING ISTAZANJA I OPUTANJA PONAVLJANJE GRUPNI STADIONIZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U K. GOD. 2010./2011. - KOARKA 35 X 2 SATA - 70 SATIR. BR. ORGANIZACIJSKA JEDINICA TIP SATAmet. organizacijksi oblici rada mjesto1. UVODNI TRENING UVODNI SAT GRUPNI DVORANA2. PRIPREMNA UTAKMICAPROVJERA SPOSOBNOSTI GRUPNI DVORANA3. INICIJALNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI DVORANA4. TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA5. TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA6. TRENING FUNKCIONALNIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA7.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA8.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA9.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA10.TRENING KOORDINACIJSKIH SP.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA11. UTERSKI TRENINGUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKAINDIVIDUALNIDVORANA12. UTERSKI TRENINGUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKAINDIVIDUALNIDVORANA13. PRIPREMA ZA K. PRVENSTVOUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKAINDIVIDUALNIDVORANA14. PRIPREMA ZA K. PRVENSTVOUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKAINDIVIDUALNIDVORANA15. PRIPREMNA UTAKMICAPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI DVORANA16. TRENING ZONSKE OBRANEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA17. TRENING PRESING OBRANEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA18. TRENING OBRANE . NA .PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA19. TRENING NAP. PROTIV Z. OBR.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA20.TRENING NAP. PROTIV OBR. . NA .PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA21.TRENING NAP. PROTIV PRESING OBR.PONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA22. TRANZITIVNO TESTIRANJEPROVJERA SPOSOBNOSTI INDIVIDUALNI DVORANA23.INDIVIDUALNA TEHNIKA - VOENJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI DVORANA24.INDIVIDUALNA TEHNIKA - DODAVANJEUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI DVORANA25. INDIVIDUALNA TEHNIKA - UTUENJE I ISPRAVLJANJE - TEHNIKA INDIVIDUALNI DVORANA21. GRUPNA TAKTIKA - TAFETAUENJE I ISPRAVLJANJE - TAKTIKA INDIVIDUALNI DVORANA22. PRIPREMNA UTAKMICAPROVJERA SPOSOBNOSTI GRUPNI DVORANA23.TRENING EKSPLOZIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA24. TRENING REPETITIVNE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANA25. TRENING STATIKE SNAGEPONAVLJANJE I USAVRAVANJE GRUPNI DVORANAPONAVLJANJE I 8. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI8.1.Strune ekskurzije, maturalna putovanja/izleti8.1.1.aktivnost, program i/ili projektPlanetarij ZagrebTehniki muzej ZagrebZOO vrt - ZagrebCine star - Zagrebciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- Proiriti temeljna znanja o Zemlji i njenom poloaju u svemiru- Potaknuti interes kod uenika za razvoj znanosti - Upoznavanje s tehnikom kulturom u Hrvatskoj- Uoiti vrijednost zatite okolia i ugroenih vrsta - Upoznavanje kroz zabavunamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike prvih razreda teoretsku nastavu vezanu uz upoznavanje svemira spoznati i vizualno u planetariju- u tehnikom muzeju na odjelu Nikole Tesle spoznati prijenos energije- posjet ZOO-vrtu vezan je uz nastavne jedinice koje se obrauju u predmetu biologije (Sistematika ivih bia)nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici prvih razreda zainteresirani za sudjelovanje u terenskoj nastavi, te predmetni profesori- organiziranje posjeta planetariju i muzeju- dogovor o strunom predavanju s voditeljima muzeja- organizacija prijevozanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, fizike, biologije, etike- dogovor s roditeljima- dogovor s prijevoznikom; turistikom agencijomvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 10.-og mjeseca 2010.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - referati uenika - foto-zapis - izrada plakatadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta- ulaznice u muzej- ulaznice u ZOO-vrt- ulaznice za cine star- trokovi prijevoza (cca 250,00kn)8.1.2.aktivnost, program i/ili projekt Graz Postojnaciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- Osuvremeniti nastavu istraivakim radom izvan uionice prouavanje i upoznavanje geoprostora (veza prirodne osnove i tokova drutvenog razvoja)- Interdisciplinarnost u obradi tema(povijesne veze Hrvatske i Austrije, spoznaja prirodnih posebnosti i slinosti izmeu Hrvatske, Austrije i Slovenije,terenska obrada krkog reljefa)- Integracija nastavnih sadraja namjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike prvih razreda teoretsku nastavu vezanu uz upoznavanje krkog reljefa upotpuniti i spoznati na terenunositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici prvih razreda zainteresirani za sudjelovanje u terenskoj nastavi, te predmetni profesori- organizacija posjete muzejskim prostorima u Grazu, jami Postojna- organizacija prijevozanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, biologije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika- dogovor s roditeljima- dogovor s prijevoznikom; turistikom agencijomvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta- realizacija tijekom 4. ili 5.-og mjeseca 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti uenika na terenu (njihovo prepoznavanje, uoavanje i povezivanje teoretskih znanja sa vienim na terenu)- referati uenika- foto-zapis- izrada plakatadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta- ulaznice u muzeje- ulaznice u Postojnsku jamu- trokovi prijevoza (cca 800,00kn)8.1.3.aktivnost, program i/ili projekt Biciklijada (Rt Kamenjak ili Puntiela) (Obiljeavanje dana grada Pule 5.05., dana kole i dana krumpira 13.06.)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- edukacija kroz zabavu- promocija naeg grada i ukazivanje na potrebu vanosti zdravog ivota- integracija nastavnih sadraja - osiguranje optimalnog optereenja uenika, kao i spoznaja o moguim promjenama antropolokog statusa pod utjecajem tjelesne aktivnostinamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike svih razreda - obiljeavanje dana Grada Pule, dana kole i ekoloke aktivnostinositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i kolege - svi zainteresirani uenici- svi djelatnici kolenain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, biologije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika, TZK- dogovor s roditeljima- dogovor s Gradom i MUP-omvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 5.-og mjeseca 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - sugestija profesorima TZK-a da nagrade aktivnost uenik - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - sokovi i hrana o vlastitom troku8.1.4. aktivnost, program i/ili projekt Peuh Vukovarciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- upoznati znamenitosti Peuha i kulturu Maarske - istaknuti vanost titule europski grad kulture 2010- poticati suradnju s hrvatskom zajednicom u Peuhu- posjet Mohakom polju- posjet i razgled Vukovara i memorijalnog groblja Cilj: da se nikada ne zaboravi...- potivati svoje uz uenje o toleranciji spram drugih kultura i naina ivota; osposobiti uenike da pitanje ostvarenja ljudskih prava promatraju kao bitan faktor pri prosuivanju politike situacijenamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike drugih razreda - obiljeavanje europske godine u Peuhu- realizacija nastave geografije kroz nastavne teme o migracijama stanovnitva, urbanizaciji i gospodarskoj aktivnosti (revitalizaciji ratom pogoenih podruja)nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika- dogovor s roditeljima- dogovor s zajednicom Hrvata u Peuhu- dogovor s gradonaelnikom Vukovaravremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 10.-og mjeseca 2010. - dva noenja u Peuhunain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - referati uenika - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - prema trokovniku turistike agencije...8.1.5.aktivnost, program i/ili projekt Toscana (Lucca, Firenza, Siena, San Gimignano, Pisa)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- posjet i upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti- vizualizacija nauenog (usporedba s Istrom)- upoznavanje razliitosti meu narodima i dravama- posjet znamenitostima, muzejima i kulturnim objektima gradova i regije uopenamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike drugih razreda - realizacija nastave geografije kroz nastavne teme o migracijama stanovnitva, urbanizaciji i gospodarskoj aktivnosti - potivati svoje uz uenje o toleranciji spram drugih kultura i naina ivotanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika- dogovor s roditeljima- rad na terenu fotografiranje, istraivanje, usporeivanjevremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 4. Ili 5.-og mjeseca 2011. - dva noenja u Firenzi ili okolicinain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - referati uenika - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - prema trokovniku turistike agencije...8.1.6.aktivnost, program i/ili projekt TDR tehnoloki park Kamenolom Pazin ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- proiriti temeljna znanja o gospodarstvu i aktivnosti u prostoru- spoznati vanost lokacijskih faktora- spoznati vanost ulaganja u gospodarstvo, te vanost HI-TECH industrije, konkurentnosti i prisutnosti na svjetskom tritunamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike drugih razreda - terenska korelacija s nastavnom cjelinom o gospodarstvunositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike- dogovor s roditeljimavremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 4. ili 5.-og mjeseca 2011. - poludnevni posjet tehnolokim parkovimanain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - referati uenika - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - trokovi prijevoza (cca 80,00kn)8.1.7.aktivnost, program i/ili projekt Venecija (maskenbal)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- upoznati prirodne i drutvene znamenitosti Venecije- zabava na ulicama Venecije u vrijeme odravanja najpoznatijeg maskenbala na svijetunamjena aktivnosti, programa i/ili projekta - za uenike svih razreda nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika- dogovor s roditeljimavremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 2.-og mjeseca 2011. - cjelodnevni boravak u Venecijinain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - foto-zapis - izrada plakata detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - prema trokovniku turistike agencije... (cca 250,00kn)8.1.8.aktivnost, program i/ili projekt Putevima glagoljaaciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- osuvremeniti nastavu istraivakim radom i interdisciplinarnim pristupom- istraivakim postupcima ukljuiti uenike u iri kulturni krug (biblioteke, muzeje, arhive, koristiti usluge interneta)- ukazati na potrebu prouavanja prirodno-geografskih i drutveno-gospodarskih karakteristika prostoranamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike prvih i drugih razreda - potivati svoje uz uenje o toleranciji spram drugih kultura i naina ivotanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike, likovne umjetnosti, povijesti,hrvatskog jezika- dogovor s roditeljimavremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom proljea 2011. - jednodnevni terenski radnain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - referati uenika - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - cijena karte prijevoza autobusom ili vlakom...8.1.9.aktivnost, program i/ili projektKrapina - muzejPlanetarij ZagrebTehniki muzej ZagrebMuzej suvremene umjetnosti - Zgciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- Proiriti temeljna znanja o Zemlji i njenom poloaju u svemiru- Potaknuti interes kod uenika za razvoj znanosti - Upoznavanje s tehnikom kulturom u Hrvatskoj- Uoiti vrijednost zatite okolia i povijesnih lokaliteta - Upoznavanje kroz zabavunamjena aktivnosti, programa i/ili projekta- za uenike prvih razreda teoretsku nastavu vezanu uz upoznavanje svemira spoznati i vizualno u planetariju- u tehnikom muzeju na odjelu Nikole Tesle spoznati prijenos energije- posjet Krapini vezan je uz nastavne jedinice koje se obrauju u predmetu povijesti i geografijenositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije i svi razrednici prvih razreda zainteresirani za sudjelovanje u terenskoj nastavi, te predmetni profesori- organiziranje posjeta planetariju i muzeju- dogovor o strunom predavanju s voditeljima muzeja- organizacija prijevozanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, fizike, biologije, etike, povijesti- dogovor s roditeljima- dogovor s prijevoznikom; turistikom agencijomvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 10.-og mjeseca 2010.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - referati uenika - foto-zapis - izrada plakatadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta- ulaznice u muzeje- trokovi prijevozaKURIKULUM k.god.2010/2011.TERENSKI RAD I EKSKURZIJE U NASTAVI GEOGRAFIJEMjesec I razred II razred III razred IV razredRujan Putevima glagoljaaPutevima glagoljaaListopad PlanetarijTehniki muzej(Zagreb)PeuhVukovarArheoloki muzej Istre - PulaStudeni Institucije EU(Strasbourg, Bruxelles)Prosinac kolsko igralite(orijentacija pomou tehnikih pomagala redovni sat geografije)Sijeanj Skijanje(korelacija s TZK)Skijanje(korelacija s TZK)Skijanje(korelacija s TZK)Skijanje(korelacija s TZK)Veljaa Venecija(maskembal)Venecija(maskembal)Venecija(maskembal) Venecija(maskembal)Oujak ToscanaTravanj Graz PostojnaToscanaTDR tehnoloki Park(Kanfanar)Kamenolom PazinNP Paklenica(Zadar)NP Risnjak(Rijeka)Svibanj Dan grada Pule i dan kole 5.05.Obiljeavanje europskog tjednaDan grada Pule i dan kole 5.05.Obiljeavanje europskog tjednaDan grada Pule i dan kole 5.05.Obiljeavanje europskog tjednaDan grada Pule i dan kole 5.05NP Brioni(korelacija s biologijom)Europski tjedanLipanj dan krumpira 13.06.-biciklijada(Puntiela, Rt Kamenjak)dan krumpira 13.06.-biciklijada(Puntiela,Rt Kamenjak)dan krumpira 13.06.-biciklijada(Puntiela, Rt Kamenjak)dan krumpira 13.06.-biciklijada(Puntiela,Rt Kamenjak)Korelacija: I r geografija-etika-fizika-biologija-povijest-hrvatski j.-TZK II r geografija-etika-biologija -TZK III r geografija-etika-sociologija-engleski jezik-povijest IV r geografija-etika-biologija-povijest izvanuionika nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadraja izvan kole (struno-edukativne ekskurzije, posjete odlaske u kino, kazalite, galerije i druge ustanove u kojima je mogue ostvariti edukativne sadraje) mogue su promijene predvienih termina realizacije ovisno o datumima odravanja gradskih, upanijskih i dravnih natjecanja, dravne mature i raspoloivosti kapaciteta Zadaci nastave: - proiriti temeljna znanja o Zemlji i njenom poloaju u svemiru - osposobiti uenike za uspjenu primjenu karte i tehnikih pomagala - sposobnost primjene steenog znanja u prirodnoj stvarnosti - izgraivati svjest o potrebi ouvanja okolia i zaustavljanje daljnje degradacije pojedinih lokaliteta i prirodne sredine u cjelini - osposobiti uenike za objektivno uoavanje problema u geografskoj stvarnosti - razvijati kod uenika interes za geografiju i potrebu za samostalnim uenjem - stalna aktualizacija nastavnih sadraja Cilj: PROUAVANJE I UPOZNAVANJE GEOPROSTORA... (kompleksa prirodne osnove i tokova drutvenog razvoja) INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRAJA Popratne informacije prijevozna sredstva autobus, bicikla, vlak smjetaj hotel,hostel,planinarski dom planirana cijena u skladu i dogovoru s materijalnim mogunostima roditelja Napomena:Tijekom kolske godine 2010/2011. planirano je nastaviti zapoetu prijateljsku suradnju sa srednjom kolom Nova Gorica. Realizacija suradnje predviena je u proljee povodom obiljeavanja dana kole i dana grada Pule, s ciljem promocije nae kole, grada, upanije. Tanja erneka, prof. savjetnik 8.1.10.aktivnost, program i/ili projekt Terenska nastava iz biologije za II. razredeciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaNakon teoretski obraenoga gradiva iz zoologije, posjet aquariumu na Verudeli - Pula, da bi uenici u stvarnosti vidjeli ono to su nauili iz knjiga.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Prof. Nerina Pauro-Kora i prof. Ira Maslovarnain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija u 2 etape: 1. dogovor o datumu i satu odlaska u akvarij, te o pona- anju prilikom razgledavanja 2. odlazak u akvarijvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Travanj 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Na iduem satu usporediti ono to su uenici vidjeli u akvariju s onim to su nauili na satovima. Ev. napravitipano s fotografijama.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaCijena ulaznice 15 kuna i autobus 12 kuna oko 30 kuna po ueniku.8.1.11.aktivnost, program i/ili projekt Maturalna ekskurzija ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Posjet znamenitostima odabrane destinacije, upoznavanje kulture, obiaja i navikanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostGorazd osi, prof. i uenici III.e razredanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaPetodnevni/estodnevni izlet u odabranu destinaciju, razgledavanje, noenje u hotelu, prijevozvremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Kraj kolovoza 2011. godinenain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Razgovarati s uenicima na poetku IV.razreda, izmjena fotografija, izloiti fotografije i dojmove na panou koledetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta Nakon odabira i dogovora s turistikom agencijom, iznos e biti mogue platiti u vie rata8.1.12.aktivnost, program i/ili projekt (struna ekskurzija iz latinskog i talijanskog jezika, povijesti i likovne umjetnosti, 2 razredi)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje klasine rimske civilizacije na arheolokim nalazitima u Pompejima i Rimu struna ekskurzija Napulj Pompeji Vatikan RimKoritenje talijanskog jezika u svakodnevnim situacijamaUpoznavanje talijanske kulture, povijesti i umjetnostinositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostNika Kosanovi, prof.razrednici drugih razredanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta1. priprema za terensku nastavu (predavanja i samostalni radovi tijekom kolske godine)2. odlazak na terensku nastavu3. koritenje sakupljenih informacija i materijala i njihovo sreivanje na satovima latinskog jezika, talijanskog jezika, likovne umjetnosti i povijestivremenik aktivnosti, programa i/ili projektatravanj 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaprikazivanje nauenog na panoima, video snimcima, power point prezentacijidetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaoko 2600 kuna po ueniku8.1.13.aktivnost, program i/ili projektSTRUNI IZLETI 1)Peuh 2)Toscanaciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta1) i 2) edukacija uenika kroz razgledavanje navedenih destinacija (korelacija meu predmetima;geografija,likovna umjetnost,povijest,glazbena umjetnost,sat razrednika.).Takoer i meusobno druenje,komunikacija,upoznavanje.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost1) i 2) razrednik(Sanja Vlai, prof.) ,u suradnji sa profesoricom geografije (Tanja erneka, prof.) i ostalim razrednicima drugih razredanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta1) i 2) priprema uenika u koli,prikupljanje informacija o navedenim destinacijama i odlazak autobusom .vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta1) Peuh listopad 2010.(dvodnevni)2) Toscana-travanj 2011.(dvodnevni)nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja1) i 2) povezivanje vizualnog,teorijskog i praktinog znanja te aktivnost,valoriziraju se u okviru nastave navedenih predmetadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta1) i 2) ovisno o broju uenika ;prijevoz autobusom,smjetaj u hotelu i ostali dnevni trokovi8.1.14.Aktivnost, program i/ili projektOdlazak na smotru sveuilita u Zagreb, uenici IV f razredaCiljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznati uenike sa mogunostima odabira odreenih studijaNositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Marijana Tomi, prof.Nain realizacije aktivnosti, programa i /ili projektaRealizacija e se odvijati u 3 faze:1. priprema uenika na Satu razrednog odjela2. odlazak autobusom na sveuilita3. sreivanje prikupljenih podataka Vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaOujak travanj 2011.Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaPrijevoz uenika autobusom: relacija Pula Zg, te individualno ruak u Zagrebu 8.1.15. aktivnost projekt Struna posjeta politikim tijelima lokalne uprave i samouprave - Istarske upanije i grada Pule ciljevi aktivnosti - projekta upoznavanje uenika sa najvanijim politikim tijelima Istarske upanije namjena aktivnosti - projekta edukacija, razvijanje demokratske kulture i svijesti o potrebi aktivnog sudjelovanja u drutvu nositelji aktivnosti - voditelj i organizator: Tanja Cari, prof. politike i gospodastva - svi uenici IV razreda Gimnazije Pula nain realizacije cjelodnevni izlet autobusom,razgledavanje upanijske skuptine uz struno vodstvo, susret sa zastupnicima i rasprava sa njima. vremenik aktivnosti - projekta oujak travanj svibanj 2011. godine nain vrednovanja i nain koritenja rezultata izvjetaji i dojmovi na satu politike i gospodarstva, openito i zadovoljstvo dobivenim odgovorima od strane zastupnikatrokovnik aktivnosti predviaju se trokovi za prijevoz autobusom i ruak, po dogovoru sa uenicima, plaanje na licu mjesta8.1.16. aktivnost projekt Struna ekskurzija u Hrvatski sabor - Zagreb ciljevi aktivnosti - projekta upoznavanje uenika sa najvanijom predstavnikom institucijom u Hrvatskoj namjena aktivnosti - projekta edukacija, razvijanje demokratske kulture i svijesti o potrebi aktivnog sudjelovanja u drutvu nositelji aktivnosti - voditelj i organizator: Tanja Cari, prof. politike i gospodastva u suradnji sa voditeljicom ureda za odnose sa javnou Hrvatskoga sabora- svi uenici IV razreda Gimnazije Pula nain realizacije cjelodnevni izlet autobusom,razgledavanje Sabora uz struno vodstvo, praenje sjednice Sabora i susret sa zastupnicima i rasprava sa njima. vremenik aktivnosti - projekta listopad / studeni 2010. godine nain vrednovanja i nain koritenja rezultata izvjetaji i dojmovi na satu politike i gospodarstva, openito i zadovoljstvo dobivenim odgovorima od strane zastupnikatrokovnik aktivnosti predviaju se trokovi od oko 120 kuna, za prijevoz autobusom 8.1.17. STRUNA EKSKURZIJA TOSCANA ( Lucca-Firenza-Siena-San Gimignano-Pisa) Razred ; IIe (26 uenika) Zadaci nastave ;korelacija izmeu predmeta; sat razrednika, povijest umjetnosti, talijanski jezik, hrvatski jezik Materijalni zadaci ; putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, portskim i tehnikim odreditima izvan sjedita kole u skladu sa odgojno-obrazovnim zadaama kole. Funkcionalno/odgojni zadaci : Vizualizacija nauenog, povezivanje teorijskog i praktinog znanja. Nositelj aktivnosti : razrednica, u suradnji sa nastavnicima iz ostalih predmeta. Prijevoz : autobus Smjetaj : hotel (okolica Firenze) Planirana cijena usluga po ueniku iznosi : cca 1300 kn (plativo u vie rata) Realizacija ; predviena u mjesecu; oujak/travanj 2011.god Ovo struno putovanje, dopuna je teorijskoj nastavi iz gore navedenih korelacijskih predmetaCiljevi ovog strunog putovanja je upoznavanje razliitosti, meu narodima i dravama, stjecanje novih iskustava koji e im pomoi u njihovom odrastanju; posjet znamenitostima, muzejima i ostalim kulturno portskim objektima gradova koji su navedeni dole.Grad Lucca ;katedrala Sv. Martina, Srednjovjekovne zidine(etnja du gradskih zidina)Pisa; posjet uvenoj katedrali, krstionici i kosom tornjuFirenza; cjelodnevni obilazak brojnih znamenitosti.(Katedrala Santa Maria del fiore, Giottov toranj, vie trgova, ponte Vecchio, palazzo degli uffizzi i pitti)Siena; razgledati emo taj najbolje uuvani srednjovjekovni grad u Italiji,sa njegovim prekrasnim trgovima, crkvama i sl.San Gimignano: gradi poznat po srednjovjekovnim tornjevima. Svakako elimo da se uenici jo bolje meusobno upoznaju te da uznapreduju u stjecanju pozitivnih stavova prema drukijem,steknu samopotovanje i uspjeh u nastavnom procesu i osobnom ivotu. U planu je da se ovom programu pridrui jo jedan od drugih razreda sa slinim interesima kako bi i sama cijena putovanja bila povoljnija po uenike.Za realizaciju ove ekskurzije planirano je za pratnju 3-4 profesora.8.1.18.8.1.19.AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKTInterlieber Info sajam ZagrebCILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAEdukacija, informiranje o novim domaim i stranim naslovima, upoznavanje s novim informatikim tehnologijamaNAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAEdukacija, zabava, druenjeNOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOSTRazrednica: Nataa Toni, prof.Uenici I.a razredaNAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTACjelodnevni izlet u Zagreb, autobusomVREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAStudeni 2010.NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJAOsobni dojmovi, refleksije na satu razrednoga odjelaDETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTACca 200 kn-autobus, ulaznice8.1.20.8.1.21. AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKTIzlet: Graz- PostojnaCILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAUpoznavanje europskih kulturnih sreditaNAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAEdukacija, meusobno upoznavanje i druenjeNOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOSTRazrednica: Nataa Toni, prof. i uenici I. a razredaNAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTADvodnevni izlet autobusom,noenje u GrazuVREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTATravanj 2010.NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJAOsobni dojmovi, sat razrednoga odjelaDETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTACca 1000 kn-autobus, ulaznice, noenje u hoteluAKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKTTERENSKA NASTAVARo, Hum, Pazin, BeramCILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAEdukacija o hrvatskoj srednjovjekovnoj knjievnosti i slikarstvu na podruju IstreNAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTAEdukacija, zabava, druenjeNOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOSTRazrednica: Nataa Toni, prof.Uenici I.a razredaNAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTACjelodnevni izlet po Istri, autobusomVREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTASvibanj 2010.NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJAOsobni dojmovi, refleksije na satu razrednoga odjela, provjera znanja na satu hrvatskoga jezikaDETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTACca 200 kn-autobus, ruakaktivnost, program i/ili projektStruna ekskurzija (3.d razred)-"sajam"fakulteta Zagrebakog sveuilita+muzej u Krapiniciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta povezivanje nauenog gradiva sa iskustvenim doivljajimanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostprof.Kazimir Berljavac,sa kolegama koji predaju povijest,hrvatski jeziknain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija e se odvijati u dvije faze ; 1.pripremanje uenika na terensku nastavu;2.sama realizacija izleta;3.osvrt na izlet,sreivanje dojmova i sl.vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta veljaa/oujak/travanj 2011nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjapanoi,referati,pwp prezentacijadetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaPrijevoz uenika autobusom iz Pule do Krapine i u Zagreb te natrag,kotat e cca 150 kn po ueniku8.1.22. II d ZAGREB STRUNA EKSKURZIJA- TOSCANACiljevi aktivnosti, programa ili projektaPosjet sajmu knjiga ili izlobi Posjet znamenitostima ToscaneNamjena aktivnosti, programa ili projektaDruenje, zabava, edukacija Edukacija, druenje, zabavaNositelji aktivnosti, programa ili projektaRazrednica Mirela Vukovi, prof. te uenici 2.d razredaRazrednica Mirela Vukovi, prof. te uenici 2.d razredaNain realizacije aktivnosti, programa ili projektaCjelodnevni izlet u Zagreb, razgledavanje sajma ili izlobe, prijevoz autobusomDvodnevni /trodnevni izlet u Toscanu, razgledavanje, noenje u hotelu, prijevoz autobusomVremenik aktivnosti, programa ili projektaStudeni/prosinac 2010. god. Travanj/svibanj 2011. god.Trokovnik aktivnosti, programa ili projektaUenici plaaju autobusnu kartu 1500 kn (plativo u vie rata Nain vrjednovanja i nain koritenja rezultata vrjednovanjaOsobni dojmovi, razgovor na satu razrednog odjelaOsobni dojmovi, razgovor na satu razrednog odjela8.1.23.III b INTERLIBER ZAGREB MATURALNA EKSKURZIJACiljevi aktivnosti, programa ili projektaPosjet sajmu knjiga, razgledavanje i kupnjaPosjet nekoj europskoj destinaciji (odreenim prirodnim, kulturnim, tehnikim, sportskim odreditima koji e biti naknadno utvreni)Namjena aktivnosti, programa ili projektaDruenje, zabava, edukacija Edukacija, druenje, zabavaNositelji aktivnosti, programa ili projektaRazrednica Biljana Nikoli, prof. te uenici IIIb razredaRazrednica Biljana Nikoli, prof. i uenici IIIb razreda uz mogunost pridruivanja jo nekog treeg razredaNain realizacije aktivnosti, programa ili projektaCjelodnevni izlet u Zagreb, razgledavanje sajma, prijevoz autobusomViednevni izlet u neku europsku destinaciju, razgledavanje, noenje u hotelu, prijevoz autobusomVremenik aktivnosti, programa ili projektaStudeni/prosinac 2010. god. Kolovoz/rujan 2011. god.Trokovnik aktivnosti, programa ili projektaUenici plaaju autobusnu kartu 3000-4000kn (plativo u vie rata )Nain vrjednovanja i nain koritenja rezultata vrjednovanjaOsobni dojmovi, razgovor na satu razrednog odjelaOsobni dojmovi, razgovor na satu razrednog odjela8.1.24. MATURALNA STRUNA EKSKURZIJA (odredite e biti navedeno naknadno)Razred: III F (22 uenika)Zadaci nastave: korelacija izmeu predmeta sat razrednika, geografija, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, povijest, hrvatski jezik, strani jezici Materijalni zadaci: putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, portskim i tehnikim odreditima izvan sjedita kole u skladu sa odgojno-obrazovnim zadaama kole.Funkcionalno/odgojni zadaci: vizualizacija nauenog, povezivanje teorijskog i praktinog znanja.Nositelj aktivnosti: razrednica (eljka Laki,prof.), u suradnji sa nastavnicima iz korelacijskih predmeta.Prijevoz: autobusSmjetaj: hotelPlanirana cijena usluga po ueniku iznosi: cca 4000 kn (plativo u vie rata)Realizacija: predviena u mjesecu kolovoz/rujan 2010.god Ovo struno putovanje dopuna je teorijskoj nastavi iz gore navedenih korelacijskih predmeta Ciljevi ovog strunog putovanja je upoznavanje razliitosti, meu narodima i dravama, stjecanje novih iskustava koji e im pomoi u njihovom odrastanju; posjet znamenitostima, muzejima i ostalim kulturno portskim objektima gradova navedenih u planu putovanja.Svakako elimo da se uenici jo bolje meusobno upoznaju te da napreduju u stjecanju pozitivnih stavova prema drukijem, steknu samopotovanje i uspjeh u nastavnom procesu i osobnom ivotu.U planu je da se ovom programu pridrui jo jedan od maturantskih razreda sa slinim interesima kako bi i sama cijena putovanja bila povoljnija po uenike. Za realizaciju ove ekskurzije planirano je za pratnju 3-4 profesora.Raz.Oblik izvanuionike nastave i naziv aktivnostiProjekti na razini vie razreda ili koleMjesto OdravanjaNadnevak realizacijeCiljevi aktivnostiNositelj AktivnostiNain VrednovanjaOkvirna cijena8.2010.III fmaturalna ekskurzijada naknadnokolovoz/rujan 2010Doticaj s novim i nepoznatimeljkaLaki,Prof.analiza doivljenogcca 4000 kn9.2010.III fmaturalna ekskurzijada naknadnokolovoz/rujan 2010doticaj s novim i nepoznatimeljka Laki, prof.analiza doivljenogcca 4000 kn8.1.25.AKTIVNOSTI,PROGRAM,PROJEKT MATURALNI IZLET-GIMNAZIJA CILJEVI AKTIVNOSTI I PROGRAMA: Upoznavanje uenika s kulturom i obiajima drugih naroda;utvrivanje nauenih pojmova iz povijesti, likovne umjetnosti,knjievnosti itd. Zabava,druenje,komunikacija i mogunost upotrebe stranog jezika. NAMJERA MATURALNOG IZLETA Edukacija,druenje,zabavaNOSITELJI PROGRAMA Razrednica Nerina Pauro-Kora, prof. ili drugi profesor voditelj i uenici IIIg razreda (IIIb,IIIe, IIIf prema dogovoru)NAIN REALIZACIJE Viednevni izlet turistikim autobusom. Mogua destinacija:Prag,Krakow,Berlin,Amsterd. (destinacija ovisi o dogovoru uenika i roditelja kao i o financijskim mogunostima)VREMENIK Kraj kolovoza -poetak rujna 2011.god.NAIN VREDNOVANJA Osobni dojmovi i diskusije na satu razrednog odjelaDETALJAN TROKOVNIK Predvieni trokovi su izmeu 3 000 i 4 500 kuna na osnovi trokova prologodinjih izleta,a obuhvaaju prijevoz,smjetaj na osnovi polupansiona, osobno osiguranje. 8.1.26.aktivnost, program i/ili projekt STRUNI IZLET U VERONU I VICENZUciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje razliitosti meu narodima i dravama, stjecanje novih iskustava koji e im pomoi u odrastanju: mogunost sluanja i koritenja izvornog jezika, talijanskog, kojeg su uenici uili u koli kao drugi strani jezik. Posjet znamenitostima gradova Verone i Vicenze.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostDarling Strenja-Panteli, prof. u suradnji sa nastavnicima iz korelacijskih predmetanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija sa uenicima koji sluaju talijanski jezik kao izborni predmet. Ovo struno putovanje je dopuna teorijskoj nastavi iz talijanskog jezika.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaOujak 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaPraenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu, referati uenika.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaCca 800 kn po ueniku ( plativo u tri obroka )8.1.27.aktivnost, program i/ili projekt STRUNI IZLET PARIZ I SALZBURGciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje razliitosti meu narodima i dravama, stjecanje novih iskustava koji e im pomoi u odrastanju: mogunost sluanja i koritenja izvornog jezika, francuskog, kojeg su uenici uili u koli kao drugi strani jezik. Posjet znamenitostima gradova Pariz i Salzburg.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostDarling Strenja-Panteli, prof. u suradnji sa nastavnicima iz korelacijskih predmetanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija sa uenicima If razreda ( jezina gimnazija ). Ovo struno putovanje je dopuna teorijskoj nastavi iz francuskog jezika.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaKraj kolovoza 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu, referati uenika.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaCca 3.200,00 kn po ueniku ( plativo u 6 obroka )8.1.28.aktivnost, program i/ili projektSTRUNI IZLET U FRANKOFONU U KANADU( QUEBEC )ciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje razliitosti meu narodima i dravama, stjecanje novih iskustava koji e im pomoi u odrastanju: mogunost sluanja i koritenja izvornog jezika, francuskog i engleskog, koje uenici ue u koli kao prvi i drugi strani jezik. Posjet znamenitostima gradova Toronto, Montreal i Quebec.nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostDarling Strenja-Panteli, prof. u suradnji sa nastavnicima iz korelacijskih predmetanain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaRealizacija sa uenicima koji sluaju talijanski jezik kao izborni predmet. Ovo struno putovanje je dopuna teorijskoj nastavi iz francuskog jezika.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaKraj kolovoza 2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaPraenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu, referati uenika.detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaCca 1100 po ueniku ( plativo u 12 obroka )8.1.29. Kurikulum za 2010./2011. kolsku godinu za razred 2.f Gimnazije Pula2009./2010. mjesec naziv aktivnostiProjekt kole Mjesto odravanjaciljeviaktivnosti nositelji aktivnostiokvirna cijena PitonUenici 2.flistopad izlet Istra upoznavanje zaviaja , zabava200 knstudeni Izlobe,muzejInterliberda Zagrebinformiranje i edukacija200 knprosinac Sajam knjigaPula informiranje i edukacijasijeanj posjet muzeju, Kazaliteda Rijeka edukacija 150 knveljaa makare Pula;Venecija zabava 300knoujak -travanj izletpjeaenjerafting terenska integrirana nastavadadaPula Istra,Gorski KotarToscana, Parizzabava, zdravlje2.razredi; geografijaFrancuski jezik40 kn5002500svibanjlipanj izlet Fratarski Druenje,zdravlje 2.f 50knsrpanjkolovozPodsjetnik: izvanuionika nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadraja izvan kole. Tu spadaju:Izleti, ekskurzije, posjete,odlasci u kina, kazalite, galerije i druge ustanove, terenska nastava, integrirana nastava, kola u prirodi i drugi slini organizirani oblici pouavanja izvan kole. 8.1.30. Kurikulum za 2010./2011. kolsku godinu za razred II E Gimnazije Pula2010./2011. mjesec naziv aktivnostiProjekt kole Mjesto odravanjaciljeviaktivnosti nositelji aktivnostiokvirna cijenarujan kino kino dvorana zabava i edukacija Razrednica i uenici IIE30 knlistopad izlet po IstriPazin, Pore upoznavanje zaviaja, zabava200 knstudeni posjet sajmu knjigada Pulainformiranje i edukacijaprosinac Interliber - Zagrebda Zagreb informiranje i edukacija200 knsijeanj posjet muzejuPula edukacija 20 knveljaa makare Pula zabavaoujak -travanjdvodnevni ili trodnevni izlet, izbor odredita naknadno1.Toscana2. otoci srednje Dalmacije3.Salzburg - Munchenedukacija, zabava1000 - 1500 knsvibanj izlet -okolica Pulepark prirode zabava, edukacijalipanj plivanje Pula gradskokupalitezabava, zdravlje8.1.31.Kurikulum za 2010./2011. kolsku godinu za razred IVa, IVe , IVf Gimnazije Pula2010./2011. mjesecrazredNaziv aktivnostiProjekt koleMjesto odravanjaCiljevi aktivnostiNositelji aktivnosti Okvirna cijenaRujan 4.d kino Kino dvoranaZabava i edukacijaRazrednik i uenici 4.d20,25 knListopad4.d Arheoloki muzej IstrePosjet Saboruda Pula Zagreb Upoznavanje zaviaja, zabava, edukacijaRazrednik. Prof.geog., prof politikeStudeni4.d Posjet Sajmu knjigada Pula Informiranje i edukacijaProf.hrvatskog jez. I razrednikProsinac4.d Interliber - Zagrebda Zagreb Informiranje i edukacijaProf.hrvatskog jez. I razrednikSijeanj4.dVeljaa4.d makare Pula zabava RazrednikOujak4.d Otvoreni dani sveuilitada Pula, Zagreb InformiranjeTravanj4.dSvibanj4.d NP Brijuni Da Faana, BrijuniedukacijaProf.biologijePodsjetnik: izvanuionika nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadraja izvan kole. Tu spadaju: izleti, ekskurzije, posjete, odlasci u kina, kazalite, galerije i druge ustanove, terenska nastava, integrirana nastava, kola u prirodi i drugi slini organizirani oblici pouavanja izvan kole.8.2. Projekti8.2.1. aktivnost, program i/ili projekt Gimnazijalci u EU Parlamentu i Sudu za ljudska prava (Bruxelles, Strasbourg)ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta- posjet institucijama EU (Parlamentu, Sudu za ljudska prava), nastavak suradnje i edukacije u Hrvatskoj Misiji pri veleposlanstvu u Bruxelesu, posjet uredu Istarske upanije, posjet Hrvatskoj gospodarskoj komori- usvajanje novih i prezentacija naeg znanja o vanosti EU- posjet kulturno-edukativnim muzejima- promicati pozitivno stajalite o ujedinjenju Europenamjena aktivnosti, programa i/ili projekta - za uenike treih razreda (ali i drugih zainteresiranih uenika i kolega) - nauiti i usvojiti glavne ciljeve i faze u razvoju EU- shvatiti uzroke i posljedice europskog udruivanja- razvijati logiko miljenje - potivati svoje uz uenje o toleranciji spram drugih kultura i naina ivotanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostTanja erneka, prof. geografije Elizabeta Pavlovi, prof. etike i sociologije i svi razrednici i predmetni profesori nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta- korelacija profesora geografije, etike, likovne umjetnosti, povijesti, stranog jezika- dogovor s roditeljima- dogovor s Ministarstvom vanjskih poslova- dogovor s predstavnicima Istarske upanijevremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - realizacija tijekom 11.-og mjeseca 2010. - jedno noenje u Strasbourgu i dva noenja u Bruxellesunain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja - praenje aktivnosti i ponaanja uenika na terenu - referati uenika - foto-zapis - izrada plakata - informiranje javnosti kroz medijedetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - prema trokovniku turistike agencije...(cca 2 500, 00kn)Cilj putovanja je posjet Sudu za ljudska prava u Strasbourgu i EU parlamentu u Bruxellesu,te prezentacija naeg znanja usvojenog kroz korelaciju prethodno navedenih predmeta.elja nam je da se to kvalitetnije upoznamo s funkcioniranjem navedenih institucija kako bi potvrdili naueno.Osim navedenog, posjeujemo i Ured istarske upanije za europske integracije koji je prvi otvoren u Bruxellesu; Misiju RH pri Ministarstvu vanjskih poslova kao i Gospodarsku komoru RH u Bruxellesu. elimo se upoznati sa njihovim zadaama i nainom rada.Takoer elimo posjetiti i neke kulturno-povijesne i edukativne sadraje kao to je tematski park Europa u malom, Atomium, Muzej stripa, Muzej okolade kao i obilazak kako Bruxellesa , tako i Strasbourga sa svojom povijesnom i kulturnom jezgrom.Glavni motiv za ovo putovanje nam je aktivno ukljuiti uenike u promociju znanja vanom za prikljuivanje nae zemlje Europskoj uniji,stjecanje pozitivnog stava kod mladih o procesima uduivanja ali i kritikog odnosa prema istome.Navodim injenicu da smo bili prva kola u RH koja se odvaila da posjeti EU parlament 2008.g. kao i Sud za ljudska prava 2009.g. Kroz te dvije godine realizacije ovog projekta naili smo na dobar prijem i samo pohvalu u navedenim institucijama te podstrijek da nastavimo sa zapoetim projektom i sa sljedeim generacijama uenika.U ovaj projekt ukljueno je 45 uenika i nas dvije profesorice koje smo ujedno i inicijatori projekta i ovakog oblika realizacije edukacije.8.2.2.aktivnost, program i/ili projektMeunarodna razmjena uenikaPula-Hildesheim ( D )ciljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznavanje zemalja, kulture i civilizacije njemakog govornog podruja i razvijanje vjetina govorenja i sporazumijevanja na stranom jeziku, a ujedno i irenje i prezentiranje batine hrvatskog jezika i kulture. nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostSlavko Pavi, prof.nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaOdlazak i smjetaj uenika kod obitelji domaina ( 1 tjedan dana ), boravak uenika kod tih obitelji, odlazak na usavravanje njemakog jezika u kolu domaina ( teaj ), sudjelovanje na izletima po Njemakoj ( Berlin; Hamburg itd.) , odlazak i sudjelovanje na odgovarajuim priredbama i kulturnim davanjima.vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaListopad ili travanj 2010. nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaPisani sastavi nakon povratka u kolu, prezentacija razmjene uenika u razredu ili na panou kole i sl. detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projektaUenici sami snose svoje trokove putovanja, a ostale trokove snosi sama kola ( izleti, transport uenika, domjenak i sl. )8.2.3.Aktivnost, program i/ili projektProjektna nastavaCiljevi aktivnosti, programa i/ili projektaUpoznati uenike s kulturom i obiajima naroda Europe Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Profesori talijanskog jezika u treim i etvrtim razredimaNain realizacije aktivnosti, programa i /ili projektaRad na satu u korelacijji s engleskim jezikom i drutvenom grupom predmeta te prezentacija povodom Tjedna Europe Vremenik aktivnosti, programa i/ili projektaOd sijenja do svibnjaNain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja Izraditi crtee, skice, prtedmete, sastave, kratka scenska djela na zadanu temu Detaljan trokovnik aktivnosti i/ili projektaEventualno troak materijala (papir, bojice)8.2.4. aktivnost, program i/ili projekt Uspjean uenik - trening socijalnih vjetinaciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Osnaivanje djece i mladih za snalaenje u svakodnevnim situacijama kroz uenje i vjebanje socijalnih vjetina Podravanje prosocijalnog ponaanja i promicanje pozitivnog razvoja mladih Prevencija neprihvatljivog ponaanja i postizanje uinkovite socijalne integracije djece i mladih Razvijanje pozitivne slike o sebi Razvijanje odgovornosti za vlastito ponaanje Poticanje i razvijanje mate i kreativnosti Razvijanje razumijevanja vlastitih osjeaja, potreba i elja Upravljanje vlastitim postupcima Usvajanje socijalnih i komunikacijskih vjetina Razvijanje socijalne kompeterncije Razvijanje zajednitva i suradnje Razvijanje razumijevanja osjeaja potreba i elja drugih Uvaavanje zahtjeva i pravilanositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornostRenata Zahtila, prof. - pedagognain realizacije aktivnosti, programa i/ili projektaProjekt e se provoditi kroz 2 ciklusa radionica.vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta6.9.2010. 16.6.2011.nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanjaEvaluacija programa provodit e se kroz :- evaluaciju svakog susreta - evaluacijskim pitanjima i upitnicima sa nedovrenim reenicama- zavrna evaluacija-evaluacijska radionica - osvrt na cijeli ciklus radionica- evaluacija ishoda-procjena postignutih promjena u ponaanjudetaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta/8.3. kolski preventivni program8.3.1. Prevencija zlouporabe droga i alkoholaKao opi cilj kolskog preventivnog programa istakli smo preventivno djelovanje u socijalno psiholokom okruenju kole kako bi se smanjio interes mladih za upotrebom sredstava ovisnosti, a osmiljavali zdravi stilovi ivota. U cijelom kolskom okruenju postavili smo cilj stei temeljitije znanje i razumijevanje problema ovisnosti, stei nova znanja o prevenciji i principima preventivnog rada, i dalje raditi na integraciji rizine djece, a ne njihovom izdvajanju te unaprjeivati socijalne vjetine (suradnju, komunikaciju i rjeavanje sukoba).- program obuhvaa sve aktivnosti na razini kole usmjerene primarnoj i sekundarnoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih neadekvatnih oblika ponaanja uenika. - planira se ciklus predavanja i radionica - planiraju se aktivnosti za uenike i roditelje uenika (predavanja i radionice) te izrada informativnih letaka- prema potrebi, ravnatelj i struna sluba provodit e individualna savjetovanja sa rizinim uenicima i njihovim roditeljima- teme vezane za prevenciju ovisnosti integrirane su i u nastavu redovnih i izbornih nastavnih predmeta (npr. biologija, vjeronauk)- Nositeljica Renata Zahtila, struni suradnik pedagog8.3.2. Sprjeavanje nasilja meu djecom i mladimaNasilje meu djecom i mladima je svako izravno (namjerno, nesluajno) fiziko ili psihiko nasilno ponaanje usmjereno na djecu i mlade od strane njihovih vrnjaka (s ciljem nanoenja tjelesnih ozljeda) koje moe varirati u teini, intenzitetu i vremenskom trajanju. Nasiljem se smatra udaranje, amaranje, naguravanje, upanje, oduzimanje stvari ili novca, izrugivanje zbog kojeg oblika razliitosti, nazivanje pogrdnim imenima, iskljuivanje iz grupe i slini oblici ponaanja.Cilj programa je pronai razlog i uzroke nasilnog ponaanja meu mladima i njegovo spreavanje raznim preventivnim mjerama i aktivnostima na svim razinama.- nastojat e se smanjiti interes djece za nepoeljne oblike ponaanja uz koritenje zdravih i poeljnih oblika ponaanja - afirmacijom pozitivnih vrijednosti, razvijanjem samopotovanja uenika, pruanjem pomoi uenicima u ivotnim opredjeljenjima- djelovat e se u smjeru prevencije nasilja i poveanja sigurnosti uenika, njihovih roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi- provodit e se upitnici o rairenosti nasilja u naoj koli- rad razrednika s roditeljima (na roditeljskim sastancima upoznati ih s programom, s podacima o sigurnosnoj situaciji unutar razrednog odjela te ih podsjeati na vanost suradnje roditeljskog doma sa kolom i vanosti komunikacije sa svojim djetetom)- vrit e se vrednovanje evaluacijskim listiima, miljenjima profesora, uenika i roditelja o provedenim aktivnostimaNositelji: struna sluba u suradnji sa razrednicima K O L S K I K U R I K U L U MRujan

Recommended

View more >