ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA ?· Program 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred Opća gimnazija 2 2 3 3 Jezična gimnazija 1 1 1 1 Prirodoslovno-matematička gimnazija 1 1 1 1 Ukupno odjela ... - nagradni natječaj za razred s najmanje izostanka - na SR provesti primjerene radionice - podsjećati na školske pravilnike i Etički kodeks učenika -pojačati ulogu vijeća ... Logika - - 1 - - -

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA VIROVITICA </p><p>KOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIA </p><p>kolska godina 2013./2014. </p><p>Virovitica, rujan 2013. </p></li><li><p>2 </p><p>SADRAJ </p><p>I. UVOD....4 </p><p>II. OSNOVNI PODACI O KOLI...................................................................6 </p><p>III. MISIJA I VIZIJA KOLE, CILJ I NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA........7 </p><p>IV. PLANOVI I PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJEVA.............................................7 </p><p> 1. Dosadanji rezultati poboljanja rada kole.....................................................7 </p><p> 2. Planirani opi ishodi......7 </p><p> 3. kolski razvojni plan.8 </p><p> 4. Nastavni plan i program gimnazije....10 </p><p> 5. Odgojno-obrazovna podruja ...11 </p><p> 6. Izborna nastava, fakultativna, dodatna i dopunska nastava.14 </p><p> 7. Izvannastavne aktivnosti...17 </p><p> Dramska druina...........................................17 </p><p> Recitatorska druina18 </p><p> kolski pjevaki zbor18 </p><p> kolsko portsko drutvo.19 </p><p> Nadareni fiziari.20 </p><p> GLOBE druina.21 </p><p> Vjeronauna druina Kapljice..22 </p><p> Likovna grupa..27 </p><p> 8. Natjecanja uenika srednjih kola..28 </p><p> 9. kolske priredbe, kazaline predstave preventivni program...28 </p><p> Zdravstveni odgoj29 </p><p> 10. Strune i razredne ekskurzije - plan......30 </p><p> Maturalna ekskurzija ....31 </p><p> kolski nagradni natjeaj: Zagreb.....32 </p><p> Struna ekskurzija: Tragovima renesanse (Venecija-Padova)....32 </p><p> Struna ekskurzija: Plitvika jezera Smiljan (Memorijalni centar Nikola Tesla).33 </p><p> Struna ekskurzija: Sarajevo..34 </p><p> Izvanuionina nastava: Grabrovnica, muzej i rodna kua P. Preradovia...35 </p><p> Izvanuionina nastava: Kazalina predstava u Zagrebu......36 </p><p> Struna ekskurzija: Posjet Tehnikom muzeju u Zagrebu i NE Krko....37 </p><p> Struna ekskurzija: Kua pokusa u Ljubljani ili Deutsches Museum38 </p><p> 11. kolski projekti ..39 </p><p> Dan kole - tjedan darovitih uenika39 </p><p> EKO kola ........................................................40 </p><p> Inicijativa kole :Partneri budunosti-PASCH projekt..41 </p><p> Novinarska radionica.42 </p><p> Online izrada prezentacija...43 </p><p> Povijest virovitikog kazalita...43 </p><p> Virovitiki knjievnici..44 </p><p> Glazbeni ivot u Virovitici44 </p></li><li><p>3 </p><p> Virovitica 1234.45 </p><p> Vode virovitikog podruja.46 </p><p> Europski dan jezika: koncert Rock die Zukunft i izloba Eine Postkarte fr Europa ...47 </p><p> Europski dan jezika: Svjetske mudrosti u kolaiima...48 </p><p> Turistiki vodi za mlade..48 </p><p> Likovna radionica: Virovitica u slici, na filmu i fotografiji49 </p><p> Antun Gustav Mato 100.obljetnica smrti.........................................50 </p><p> Svjetski dan poezije51 </p><p> kole za Afriku52 </p><p> Zelene povrine Virovitice.52 </p><p> Gospodarstvo Virovitice.53 </p><p> Rokovi matematiari....53 </p><p> 5.kola fizike u Virovitiko-podravskoj upaniji.54 </p><p> Klokan bez granica55 </p><p> Provedba jedinstvenog ispita znanja iz hrvatskoga jezika u svim treim razredima...55 </p><p> Kolegijalno opaanje nastave matematike.56 </p><p> kolski nagradni natjeaj.57 </p><p> Godinjak kole....58 </p><p> V. Nain vrednovanja i koritenja rezultata..59 </p></li><li><p>4 </p><p>U V O D </p><p>Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli te Zakona o </p><p>izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i Nacionalnog </p><p>okvirnog kurikuluma za predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko </p><p>obrazovanje, Gimnazija Petra Preradovia donosi svoj kolski kurikulum. </p><p> Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i </p><p>djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, te kontrolu postignua </p><p>prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. </p><p>Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, </p><p>ope ciljeve i naela odgoja i obrazovanja, koncepciju uenja i pouavanja, odreuje odgojno-</p><p>obrazovna postignua na odreenim stupnjevima uenikova razvoja, odnosno postignua za </p><p>odreene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna podruja, utvruje naine i kriterije </p><p>vrjednovanja i ocjenjivanja. </p><p>Naela, koja ine vrijednosna uporita za izradbu i ostvarenje nacionalnoga kurikuluma, jesu: </p><p>* visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve </p><p>* jednakost obrazovnih mogunosti za sve </p><p>* obveznost opeg obrazovanja </p><p>* horizontalna i vertikalna prohodnost </p><p>* ukljuenost svih uenika u odgojno-obrazovni sustav </p><p>* znanstvena utemeljenost </p><p>* potivanje ljudskih prava i prava djece </p><p>* kompetentnost i profesionalna etika </p><p>* demokratinost </p><p>* samostalnost kole </p><p>* pedagoki i kolski pluralizam </p><p>* europska dimenzija obrazovanja </p><p>* interkulturalizam </p><p>kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program rada kole </p><p>prema odgojno-obrazovnim podrujima opeg obveznog i srednjokolskog kolovanja. </p><p>Jezgrovni kurikulum se odnosi na sve uenike i obvezan je pa su ga nastavnici planirali u svojim </p><p>nastavnim programima koji su u koli. </p><p>Diferencijalni (razlikovni) kurikulum sadri izborne predmete. </p><p>kolski kurikulum prije svega donosi plan fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, </p><p>izvannastavnih aktivnosti, projekte, ekskurzije i ostale planirane djelatnosti. </p><p>Sadraj kolskog kurikuluma obuhvaa analizu dosadanjeg stanja te plan i program </p><p>ponuenog ove kolske godine: naziv aktivnosti ili projekta, cilj, namjena, nain ostvarenja, </p><p>vremenik aktivnosti, trokovnik, nain vrednovanja rezultata i nain koritenja ostvarenih </p><p>rezultata. </p></li><li><p>5 </p><p>Vodei se opim odgojno-obrazovnim ciljevima nacionalnog kurikuluma, postavili smo ciljeve </p><p>razvoja kole tijekom sljedeih godina, koji su nam bili vodilja za odabir aktivnosti u kolskoj godini </p><p>2013./2014. </p><p>- Motivirati i osposobiti uenike za cjeloivotno obrazovanje </p><p>- Poticati razvoj svih podruja darovitosti </p><p>- Osposobiti uenike za samostalno uenje </p><p>- Uspjeno pripremiti uenike i provesti ispite dravne mature u kolskoj godini 2013./2014. </p><p>- Vie promovirati kolske aktivnosti u medijima </p><p>- Razvijati suradniko uenje </p><p>- Osposobiti uenike za potivanje razliitosti i snoljivost; nenasilno rjeavati sukobe </p><p>- Razvijati svijest o ouvanju povijesno-kulturne batine Republike Hrvatske </p><p> kolski kurikulum prema Zakonu donosi kolski odbor u rujnu tekue kolske godine, na </p><p>prijedlog Nastavnikog vijea. </p><p>I ove godine ostvarit emo ga sredstvima koja su nam na raspolaganju te predanou nastavnika </p><p>svom pozivu. kolski je kurikulum otvoren dogradnji i izmjenama. </p></li><li><p>6 </p><p> OSNOVNI PODACI O KOLI Naziv kole: Gimnazija Petra Preradovia Adresa kole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelaia 16 Virovitiko-podravska upanija ifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rjeenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovia Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. ope gimnazije, ifra 320104 2. jezine gimnazije, ifra 320204 3. prirodoslovno-matematike gimnazije, ifra 320304. Gimnazijsko kolovanje traje 4 godine, a zavrava poloenom dravnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 ope , 1 jezine i 1 prirodoslovno - matematike gimnazije, stoga imamo 18 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: </p><p>Program 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred Opa gimnazija 2 2 3 3 </p><p>Jezina gimnazija 1 1 1 1 Prirodoslovno-matematika </p><p>gimnazija 1 1 1 1 </p><p>Ukupno odjela: 18 4 4 5 5 </p><p>Ukupno uenika: 472 112 111 124 125 Struna zastupljenost nastave i ostali djelatnici kole: U Gimnaziji su ove kolske godine zaposlena 47 djelatnika: - ravnateljica kole - pedagoginja - psihologinja - knjiniar - nastavnika 37 ( 9 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i jo jednoj koli) Nastava je struno zastupljena. - 2 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnik kole raunopolagateljica - 4 radnika na pomonim tehnikim poslovima </p></li><li><p>7 </p><p> MISIJA I VIZIJA KOLE, CILJ I NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA </p><p>NAA VIZIJA: Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspjeni NAA MISIJA : omoguiti uenicima da kvalitetnim radom i zajednikom suradnjom steknu potrebne kompetencije za nastavak kolovanja, za ivot i ukljuivanje u svijet rada. NA CILJ : prepoznatljivost kole kao vane odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okruju prua svestran intelektualan, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika kao pripremu za daljnje kolovanje te za cjeloivotno uenje NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA Uenici: uspjenost uenika u nastavi, na nacionalnim ispitima, dravnoj maturi, natjecanjima i </p><p>upisima na fakultete; prepoznavanjem kompetencija uenika motivirati ih za daljnji razvoj kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti </p><p>Nastavnici: razvijanje kreativnosti nastavnika, sklonosti timskom radu, motiviranje za permanentno struno usavravanje </p><p>kola: razvijanje pozitivnih stavova, kritikog miljenja, uzajamnog potovanja i samopotovanja; stvaranje ugodnog ozraja u koli; prepoznatljivost kole pri upisima uenika </p><p>Roditelji: razvijanje suradnikih odnosa kole i roditelja Drutveno okruenje: otvorenost suradnji </p><p> PLANOVI I PROGRAMI, AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJA </p><p> 1.Dosadanji rezultati na poboljanju rada kole kolski tim za kvalitetu proanalizirao je ostvarenje dosadanjih mjera za poboljanje rada kole i doao do zakljuaka da su urodile plodom. Ostvarili smo sve planirano kolskim kurikulumom i Godinjim planom i programom rada kole. U Godinjaku kole saeto smo prikazali rad kole; dobili su ga svi uenici i suradnici kole. Prole godine smo po prvi puta obiljeili Tjedan darovitih uenika u sklopu kojega smo proslavili i Dan kole. Radionicama iz razliitih podruja, matematikim natjecanjima i programom dramsko-scenskog i glazbenog stvaralatva eljeli smo kod uenika poticati kreativnost, razvijati sposobnost timskog rada i motivirati ih za uenje. Vrednovanjem projekta uenici su izrazili zadovoljstvo ovakvim nainom rada i elju za nastavkom slinih aktivnosti i ove godine, stoga smo odluiti i ove godine na slian nain (ali s novom temom) obiljeiti Tjedan darovitih uenika (15.3. 22.3.2014.) Na osnovi analize i miljenja Tima te rezultata provedenog samovrednovanja kole od strane uenika, donesen je razvojni plan za ovu kolsku godinu. 2. Planirani opi ishodi: - uspjean zavretak kolske godine - uspjehe na natjecanjima uenika srednjih kola - uspjeno poloenu maturu i upise na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti oekivana postignua planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. </p></li><li><p>8 </p><p>KOLSKI RAZVOJNI PLAN za kolsku godinu 2013./2014. PRIORITETNO </p><p>PODRUJE UNAPRJEENJA </p><p>CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI </p><p>ZA OSTVARIVANJE CILJEVA </p><p>NUNI RESURSI </p><p>DATUM DO KOJEGA E SE CILJ OSTVARITI </p><p>OSOBE ODGOVORNE ZA </p><p>PROVEDBU AKTIVNOSTI </p><p>MJERLJIVI POKAZATELjI </p><p>OSTVARIVANJA CILJEVA </p><p>1. Pouavanje i uenje </p><p>1.1.Podii kvalitetu rada svih nastavnika koja e rezultirati: -uspjeno poloenom dravnom maturom -visokim postotkom upisa na eljene fakultete (95%) - uspjehom na natjecanjima uenika </p><p> jasno definirati oekivana postignua i kriterije ocjenjivanja - osuvremeniti nastavu razliitim oblicima i metodama rada - vie individualizirati pristup uenicima - kolegijalno opaanje nastave matematike </p><p>Nastavnici, uenici i struni suradnici </p><p> Nastavnici iz matematike </p><p>(meusobno) </p><p>Kolovoz, 2014. </p><p>II.polugodite </p><p> nastavnici </p><p>struna vijea ravnateljica </p><p>struni suradnici </p><p> nastavnici matematike </p><p>Uspjeh na kraju nastavne godine Uspjeh na dravnoj maturi Upisi na fakultete Anketa meu uenicima i nastavnicima </p><p>1.2. Razvoj nastavnikih kompetencija: nastavnik koji ima viziju; otvoren za nove ideje; struno i metodiki osposobljen, motiviran za koritenje suvremenih metoda rada </p><p>- individualno struno usavravanje -struno usavravanje u koli teme: -Suvremene metode rada u nastavi, -Rad s uenicima </p><p>Nastavnici </p><p>Struna literatura </p><p>Pristup internetu </p><p>Gostujui predava </p><p> Tijekom cijele kolske </p><p>godine </p><p> nastavnici </p><p>struna vijea ravnateljica </p><p>struni suradnici </p><p>Broj proitanih strunih knjiga Sudjelovanje na seminarima i primjena nauenog </p><p> 1.3. Podizanje uenike motivacije za stjecanjem znanja, razvoj talenata i ivotnih vjetina </p><p>Pripreme za maturu Pripreme za natjecanja Dodatna i dopunska nastava *Predavanja i radionice pedagoko-psiholoke tematike na k. strunim vijeima *Projekt za Dan kole tjedan darovitih uenika (kreativne radionice iz razliitih podruja s temom Virovitica </p><p>Nastavnici, </p><p>struni suradnici </p><p>Pripreme za maturu: do oujka 2014. Do kraja nastavne godine Kraj oujka 2014. </p><p>Nastavnici </p><p>Ravnateljica </p><p>Struni suradnici </p><p>Uspjeh na maturi Uspjeh na natjecanjima Uspjeh u nastavi Motivacija uen ika za rad Smanjenje izostanaka uenika ( usporedba s prethodnom godinom) Anketa za uenike </p></li><li><p>9 </p><p>2. Praenje i vrednovanje </p><p> 2.1. Redovito praenje i vrednovanje uenikih postignue (znanja, vjetina i kompetencija), u nastavi, na maturi , natjecanjima i ostalim aktivnostima </p><p>- jasno definirati kriterije ocjenjivanja pisanih provjera - provedba jedinstvenog testa znanja u svim treim razredima iz hrvatskoga jezika - nastaviti tradiciju pohvaljivanja i nagraivanja uspjeha uenika (na kraju kolovanja i sudionike dravnih natjecanja) </p><p> Nastavnici, </p><p> struni suradnici </p><p>nastavnici hrv.jezika </p><p>ravnateljica (knjige osigurava </p><p>kola) </p><p> Na poetku nast.godine </p><p> Listopad,2013. </p><p>Kraj nastavne godine </p><p> Predmetni nastavnici </p><p>Razrednici </p><p>kolsko struno vijee, </p><p>Nastavniko vijee Ravnateljica </p><p>Opi uspjeh uenika </p><p>Rezultati uenika na natjecanjima </p><p> Uspjeh na maturi </p><p> 2.2. Razvoj uenike odgovornosti za potivanje vlastitih i tuih prava i izvravanje obveza </p><p>2.2. Uskladiti kriterije opravdavanja izostanaka i kanjenja na nastavu - nagradni natjeaj za razred s najmanje izostanka - na SR provesti primjerene radionice - podsjeati na kolske pravilnike i Etiki kodeks uenika -pojaati ulogu vijea uenika </p><p>Razrednici </p><p>Nastavniko vijee </p><p>. </p><p>Do kraja nastavne godine (ostvarenje poetkom sljedee </p><p>godine) </p><p>Tijekom godine </p><p>Stalno </p><p> Razrednici </p><p>Struni suradnici </p><p>NV, Ravnateljica </p><p>Vijee uenika </p><p>Broj izostanaka na kraju kolske godine Usporedba s prethodnom godinom Usporedba broja odgojnih mjera: s prethodnom godinama Anketa za uenike </p></li><li><p>10 </p><p> NASTAVNI PLANOVI GIMNAZIJSKIH USMJERENJA </p><p>OPA GIMNAZIJA JEZINA GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-</p><p>MATEMATIKA GIMNAZIJA </p><p>Predmet/razred I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. </p><p>Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 </p><p>Strani jezik prvi 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 </p><p>Strani jezik drugi 2 2 2 2 4 3 4 4 - - - - </p><p>Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - </p><p>Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - </p><p>Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - </p><p>Psihologija - 1 1 - - - 2 - - - 1 - </p><p>Logika - - 1 - - - 1 - - - 1 - </p><p>Filo...</p></li></ul>

Recommended

View more >