ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA ?· Program 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred Opća gimnazija 2 2 3 3 Jezična gimnazija 1 1 1 1 Prirodoslovno-matematička gimnazija 1 1 1 1 Ukupno odjela ... - nagradni natječaj za razred s najmanje izostanka - na SR provesti primjerene radionice - podsjećati na školske pravilnike i Etički kodeks učenika -pojačati ulogu vijeća ... Logika - - 1 - - -

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA ?· Program 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred Opća gimnazija...

 • GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA VIROVITICA

  KOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIA

  kolska godina 2013./2014.

  Virovitica, rujan 2013.

 • 2

  SADRAJ

  I. UVOD....4

  II. OSNOVNI PODACI O KOLI...................................................................6

  III. MISIJA I VIZIJA KOLE, CILJ I NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA........7

  IV. PLANOVI I PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJEVA.............................................7

  1. Dosadanji rezultati poboljanja rada kole.....................................................7

  2. Planirani opi ishodi......7

  3. kolski razvojni plan.8

  4. Nastavni plan i program gimnazije....10

  5. Odgojno-obrazovna podruja ...11

  6. Izborna nastava, fakultativna, dodatna i dopunska nastava.14

  7. Izvannastavne aktivnosti...17

  Dramska druina...........................................17

  Recitatorska druina18

  kolski pjevaki zbor18

  kolsko portsko drutvo.19

  Nadareni fiziari.20

  GLOBE druina.21

  Vjeronauna druina Kapljice..22

  Likovna grupa..27

  8. Natjecanja uenika srednjih kola..28

  9. kolske priredbe, kazaline predstave preventivni program...28

  Zdravstveni odgoj29

  10. Strune i razredne ekskurzije - plan......30

  Maturalna ekskurzija ....31

  kolski nagradni natjeaj: Zagreb.....32

  Struna ekskurzija: Tragovima renesanse (Venecija-Padova)....32

  Struna ekskurzija: Plitvika jezera Smiljan (Memorijalni centar Nikola Tesla).33

  Struna ekskurzija: Sarajevo..34

  Izvanuionina nastava: Grabrovnica, muzej i rodna kua P. Preradovia...35

  Izvanuionina nastava: Kazalina predstava u Zagrebu......36

  Struna ekskurzija: Posjet Tehnikom muzeju u Zagrebu i NE Krko....37

  Struna ekskurzija: Kua pokusa u Ljubljani ili Deutsches Museum38

  11. kolski projekti ..39

  Dan kole - tjedan darovitih uenika39

  EKO kola ........................................................40

  Inicijativa kole :Partneri budunosti-PASCH projekt..41

  Novinarska radionica.42

  Online izrada prezentacija...43

  Povijest virovitikog kazalita...43

  Virovitiki knjievnici..44

  Glazbeni ivot u Virovitici44

 • 3

  Virovitica 1234.45

  Vode virovitikog podruja.46

  Europski dan jezika: koncert Rock die Zukunft i izloba Eine Postkarte fr Europa ...47

  Europski dan jezika: Svjetske mudrosti u kolaiima...48

  Turistiki vodi za mlade..48

  Likovna radionica: Virovitica u slici, na filmu i fotografiji49

  Antun Gustav Mato 100.obljetnica smrti.........................................50

  Svjetski dan poezije51

  kole za Afriku52

  Zelene povrine Virovitice.52

  Gospodarstvo Virovitice.53

  Rokovi matematiari....53

  5.kola fizike u Virovitiko-podravskoj upaniji.54

  Klokan bez granica55

  Provedba jedinstvenog ispita znanja iz hrvatskoga jezika u svim treim razredima...55

  Kolegijalno opaanje nastave matematike.56

  kolski nagradni natjeaj.57

  Godinjak kole....58

  V. Nain vrednovanja i koritenja rezultata..59

 • 4

  U V O D

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli te Zakona o

  izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i Nacionalnog

  okvirnog kurikuluma za predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko

  obrazovanje, Gimnazija Petra Preradovia donosi svoj kolski kurikulum.

  Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i

  djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, te kontrolu postignua

  prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti,

  ope ciljeve i naela odgoja i obrazovanja, koncepciju uenja i pouavanja, odreuje odgojno-

  obrazovna postignua na odreenim stupnjevima uenikova razvoja, odnosno postignua za

  odreene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna podruja, utvruje naine i kriterije

  vrjednovanja i ocjenjivanja.

  Naela, koja ine vrijednosna uporita za izradbu i ostvarenje nacionalnoga kurikuluma, jesu:

  * visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve

  * jednakost obrazovnih mogunosti za sve

  * obveznost opeg obrazovanja

  * horizontalna i vertikalna prohodnost

  * ukljuenost svih uenika u odgojno-obrazovni sustav

  * znanstvena utemeljenost

  * potivanje ljudskih prava i prava djece

  * kompetentnost i profesionalna etika

  * demokratinost

  * samostalnost kole

  * pedagoki i kolski pluralizam

  * europska dimenzija obrazovanja

  * interkulturalizam

  kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program rada kole

  prema odgojno-obrazovnim podrujima opeg obveznog i srednjokolskog kolovanja.

  Jezgrovni kurikulum se odnosi na sve uenike i obvezan je pa su ga nastavnici planirali u svojim

  nastavnim programima koji su u koli.

  Diferencijalni (razlikovni) kurikulum sadri izborne predmete.

  kolski kurikulum prije svega donosi plan fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave,

  izvannastavnih aktivnosti, projekte, ekskurzije i ostale planirane djelatnosti.

  Sadraj kolskog kurikuluma obuhvaa analizu dosadanjeg stanja te plan i program

  ponuenog ove kolske godine: naziv aktivnosti ili projekta, cilj, namjena, nain ostvarenja,

  vremenik aktivnosti, trokovnik, nain vrednovanja rezultata i nain koritenja ostvarenih

  rezultata.

 • 5

  Vodei se opim odgojno-obrazovnim ciljevima nacionalnog kurikuluma, postavili smo ciljeve

  razvoja kole tijekom sljedeih godina, koji su nam bili vodilja za odabir aktivnosti u kolskoj godini

  2013./2014.

  - Motivirati i osposobiti uenike za cjeloivotno obrazovanje

  - Poticati razvoj svih podruja darovitosti

  - Osposobiti uenike za samostalno uenje

  - Uspjeno pripremiti uenike i provesti ispite dravne mature u kolskoj godini 2013./2014.

  - Vie promovirati kolske aktivnosti u medijima

  - Razvijati suradniko uenje

  - Osposobiti uenike za potivanje razliitosti i snoljivost; nenasilno rjeavati sukobe

  - Razvijati svijest o ouvanju povijesno-kulturne batine Republike Hrvatske

  kolski kurikulum prema Zakonu donosi kolski odbor u rujnu tekue kolske godine, na

  prijedlog Nastavnikog vijea.

  I ove godine ostvarit emo ga sredstvima koja su nam na raspolaganju te predanou nastavnika

  svom pozivu. kolski je kurikulum otvoren dogradnji i izmjenama.

 • 6

  OSNOVNI PODACI O KOLI Naziv kole: Gimnazija Petra Preradovia Adresa kole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelaia 16 Virovitiko-podravska upanija ifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rjeenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovia Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. ope gimnazije, ifra 320104 2. jezine gimnazije, ifra 320204 3. prirodoslovno-matematike gimnazije, ifra 320304. Gimnazijsko kolovanje traje 4 godine, a zavrava poloenom dravnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 ope , 1 jezine i 1 prirodoslovno - matematike gimnazije, stoga imamo 18 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama:

  Program 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred Opa gimnazija 2 2 3 3

  Jezina gimnazija 1 1 1 1 Prirodoslovno-matematika

  gimnazija 1 1 1 1

  Ukupno odjela: 18 4 4 5 5

  Ukupno uenika: 472 112 111 124 125 Struna zastupljenost nastave i ostali djelatnici kole: U Gimnaziji su ove kolske godine zaposlena 47 djelatnika: - ravnateljica kole - pedagoginja - psihologinja - knjiniar - nastavnika 37 ( 9 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i jo jednoj koli) Nastava je struno zastupljena. - 2 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnik kole raunopolagateljica - 4 radnika na pomonim tehnikim poslovima

 • 7

  MISIJA I VIZIJA KOLE, CILJ I NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA

  NAA VIZIJA: Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspjeni NAA MISIJA : omoguiti uenicima da kvalitetnim radom i zajednikom suradnjom steknu potrebne kompetencije za nastavak kolovanja, za ivot i ukljuivanje u svijet rada. NA CILJ : prepoznatljivost kole kao vane odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okruju prua svestran intelektualan, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika kao pripremu za daljnje kolovanje te za cjeloivotno uenje NAMJENA KOLSKOG KURIKULUMA Uenici: uspjenost uenika u nastavi, na nacionalnim ispitima, dravnoj maturi, natjecanjima i

  upisima na fakultete; prepoznavanjem kompetencija uenika motivirati ih za daljnji razvoj kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti

  Nastavnici: razvijanje kreativnosti nastavnika, sklonosti timskom radu, motiviranje za permanentno struno usavravanje

  kola: razvijanje pozitivnih stavova, kritikog

Recommended

View more >