Školski kurikulum ktš ispravak stara verzija ?· organizacijom državnog natjecanja Prodavač 2009., izdavanjem Ljetopisa i školskog lista ... prevencija ovisnosti ... i nasilja u školi i izvan ...

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  218

 • Download
  1

Transcript

 • *

  KOLSKIKURIKULUMKomercijalneitrgovakekoleBjelovar

  kolskikurikulumKomercijalneitrgovakekoleBjelovarsadrinastavneiizvannastavneaktivnostikojenamjeravamoprovestitijekomk.god.2008./2009.

  2008./2009.

  2008./2009.

  KOLSKIKURIKULUMKomercijalneitrgovakekoleBjelovar

  kolskikurikulumKomercijalneitrgovakekoleBjelovarsadrinastavneiizvannastavneaktivnostikojenamjeravamoprovestitijekomk.god.2008./2009.

  2008./2009.

  2008./2009.

 • 2

  Sadraj

  I. UvodOciljevimaizadaama 3 II. Izvannastavneaktivnosti 4

  Dramskagrupa 4Knjigoljupci 4Novinarskagrupa 5kolskiportskiklub 6III. Posebniprogrami

  Socijalnaizdravstvenazatitauenika 6kolskipreventivniprogrami 7

  kolskiplanreagiranjaukriznimsituacijama 8

  Antikorupcijskiprogram 9

  IV. Projektnanastavaiizleti Strukovnevjebevjebenikatvrtka 11GeografijaPutovimaUjedinjeneEurope 11V. Izletiiputovanja

  NagradniizletzauenikeuOpatijuiRijeku 12Strunaekskurzijatrgovakicentarikazalitesvi 12TerenskanastavaKoprivnicailiPoega 13Jednodnevniizletzauenikeprvihrazreda 13PosjetHrvatskomSaboru 14Maturalnoputovanjezauenikezavrnihrazreda 14VI. Pedagokiprojekti

  Vjebanjetolerancije 15Dvauha,jednausta 15Meunarodnidanpravapotroaa15.3. 16VII. Ostaleodgojnoobrazovneaktivnostiiprogrami

  Znaajnidatumi 16Kulturnaijavnadjelatnostkole 18Profesionalnoinformiranje 19Izdavakadjelatnostipromidbakole Ljetopis 20kolskilist 20Mrenastranica 20

 • 3

  I. UVODOciljevimaizadaama

  Nakontosmouprolojkolskojgodinipreseliliunovuzgraduuk.god.2008./2009.nastavljamosopremanjemnastavnimpomagalima,posebnoinformatikomopremom.Nastavitemosaktivnostima:radomujednojsmjeni,provedbomterenskenastave,pripremamazanatjecanjeiorganizacijomdravnognatjecanjaProdava2009.,izdavanjemLjetopisaikolskoglistaInventura,brojnimvannastavnimaktivnostima(sport,dramskadruina,knjigoljupci,novinari),obiljeavanjemMeunarodnogdanapravapotroaa,odravanjemmrenestranicekole,organizacijomsajmavjebenikihtvrtkiidrugihaktivnostikojeorganiziralokalnazajednica,MZO,ASO,AZOO,AOO,NCVVOidrugimakojeedoprinijetikvalitetnijojnastaviiuspjehuuenika.

  Sobziromnasveveibrojuenikasodreenimproblemima(uponaanju,uenju,zdravstvenihisl.)raditesenaintenzivnijojsuradnjisroditeljimaiinstitucijamakojesebavemladima.Kakojeprolekolskegodinezaustavljenrastbrojaizostanakasnastave,ovegodineemopodizatisvijestuenikaovanostipohaanjanastave,pravodobnoinformiratiroditeljeipridravatisedogovorenihpravilaimjerilakojesuutvreneStatutomkole.

  Uciljuunaprjeenjanastavnogprocesaiopenitoodgojnoobrazovnogradatepoticanjuvrednovanjaisamovrednovanjaposebnapozornostposvetitesepraenjuianaliziranjunastavnihsatovaodstranepedagoginjeiravnateljice.

 • 4

  II. IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTIDRAMSKAGRUPA

  CILJEVI: Metodama odgojnog kazalita kod motiviranih uenika otkriti i razvitisposobnosti scenskog izraza, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijemeuenika,njegovatijezinoumjetnikiizraznahrvatskomjeziku,uenicimapruiti mogunost za reproduktivne i kreativne aktivnosti u scenskomizrazu,pomoiuenicimadarazvijusvojeosjeaje,sklonosti,sposobnostiistavove, izraajne sposobnosti i vjetine, matu i stvaralatvo, steknudrutvenu svijest i njezine sastavnice (samokritinost, kritinost,odgovornost i snoljivost), razviju humana i moralna naela, steknusamopouzdanje i sigurnost, razumijumeuljudske odnose i ponaanje inauesuraivatiicijenitidruge.

  NAMJENA: promicanjekultureizraavanjairazumijevanjameuljudskihodnosaNOSITELJI: NikolinaMarini,prof.NAINREALIZACIJE:

  projektni rad, forum teatar, dramske kreativne radionice, osvjetavanjevanostiscenskogkomuniciranjainainakomuniciranja,vjebescenskoggovora, kreacija scenskog teksta, socijalne vjetine, sposobnostiimprovizacije,prepoznavanje scenskihnormi,radna scenskomprostoru,osmiljavanje scenografije, kostimografije, vjebe artikulacije, vjebesamopouzdanja,nastupijednomtjednosusreti(35satigodinje)izvannastave,intenzivanradnapojedinanimpredstavama(predstavazaprverazrede,.

  VREMENIK: Tijekomgodine:Boinapriredba,predstavazaLidrano,predstavazadravnonatjecanjeProdava2009,predstavazapromocijuLjetopisa

  TROKOVNIK: ovisnoopredstavikojuueniciosmisle,eventualnopotrebnasredstvazakostimeiscenu,ovisnooplasmanuiizborutekstazapredstavukostimi,rekviziti,scenografija)troakprijevozasnosiupanija

  VREDNOVANJE:

  zajednikeanalize,evaluacijskilistii,samoanalize,pohvale,nagradeuenicimazazalaganje,osiguravanjeodlaskazakazalinepredstaveugraduusuradnjisPukimuilitemiBjelovarskimkazalitem,sudjelovanjeirezultatnaLidranu

  KNJIGOLJUPCICILJEVI: brigaoposudbiknjiga,njihovojzatiti,promocijiknjigaiknjinice.NAMJENA: nauititojeknjinifondikakogaodravati,popravljatioteenesveske,

  posjeivati druge knjinice i provjeravati steeno znanje, posjeivatiizdavae te po mogunosti organizirati knjievne susrete. Otvorit emogunost uenicima da predstavljaju znanje i interese drugimuenicima.Sudjelovateunabaviknjinogfondaiasopisaukoliipisatikritikeknjiganamrenojstranicikole

  NOSITELJI: strunasuradnicaknjiniarkaNAINREALIZACIJE:

  Ueniciepriprematiizlobeknjiga,pomagatiuureenjupanoa,biratinajitatelja,organiziratikvizoveznanja,tribine,itd..

 • 5

  VREMENIK: tijekomgodine,sastancijednomtjednoTROKOVNIK: nagradezauenikesuknjige,CDisl.VREDNOVANJE:

  evaluacijskilistii,olujeideja,izbornajitatelja

  NOVINARSKAGRUPACILJEVI: svladavanje novinarskog umijea kao vjetine medijskog izraavanja,

  sudjelovanja u javnosti, priopavanja znaajnih injenica, koritenjainformatikihtehnologija,obradetekstovaifotografije.

  NAMJENA: Ueniciepratitizbivanjaukoliigradu,pisatiozanimljivimdogaajima,sudjelovatiuureenjukolskoglista,ureivatiinfopanoe

  NOSITELJI: knjiniarkaNAINREALIZACIJE:

  Uenicieseokupljatijednomtjedno,raditesenatemama:

  vrstenovinarskogizraavanjairazlozipodjele, vijestkaoosnovapriopavanja, izvjetaj,biljeka,obinirazgovor, tematskipristup, interview, reportaa,osvrt,komentar, istraivakonovinarstvo.

  tehnologijeobradepisanimediji,elektronskimediji, postavljanjepitanjaiobradaodgovora.

  pisanje"dobroglanka", tosdogaajem?

  interaktivnipristupnovinarskomposluipoduci, simulacijadogaajaiizvjetavanje"slicamjesta".

  kratkapovijesthrvatskognovinstva, pravilainaelaetikenovinarstva, kodeksastihrvatskihnovinara, odgovornostzakreiranjejavnogmiljenja, novinarstvokaozadovoljavanjeosobnihizajednikihciljevai

  motiva.

  suradnjasnovinskimredakcijamadnevnikaitjednika,radioitelevizija,

  mogunostiizdavanja"fanzina",stalnasuradnjanamrenojstranici kole

  VREMENIK: TijekomgodineTROKOVNIK: Sredstvapotrebnazaizdavanjekolskoglista,upapirnatomoblikubite

  samodioprimjerakapotrebanzaocjenunaLidranu,ostaloebitislobodnozadownloadnamrenojstranicikole.

 • 6

  VREDNOVANJE: Zadovoljstvouenika,nastavnika,evaluacijskilistiiikutijapohvalaiprimjedbi,sudjelovanjeirezultatnatjecanjanaLidranu

  KOLSKIPORTSKIKLUBTRGOKOMERCCILJEVI: prevencijaovisnosti,razvijanjezdravihstilovaivotailjubaviprema

  sportu

  NAMJENA: razvijanje i poticanje fairplaya, sretnije zajednice i postizanje trajnog mira,sudjelovanjeusportskimnatjecanjima

  NOSITELJI: GordanaCrni,prof.

  NAINREALIZACIJE:

  Tijekomradauskupiniekipiodabranogsporta,uenicieseupoznatispovijesnimnastankomsporta,pravilimaigreisuenja,uvjebavatetehnikotaktikeelemente,priprematiseisudjelovatinanatjecanjimaodkolskedodravnerazine

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Zanatjecanjaosiguratisokoveisendvie,aostaloovisioplasmanunanatjecanju,putovanjeuDaruvar,Zagreb(kros)idr.

  VREDNOVANJE:

  analizeigre,pohvaleinagrade,rezultatinasportskimnatjecanjima

  III. POSEBNIPROGRAMISOCIJALNAIZDRAVSTVENAZATITAUENIKACILJEVI: pouavanjeizpodrujazdravstvenogodgoja,

  informiranjenastavnikaozdravstvenojisocijalnojproblematiciuenikaNAMJENA:

  pomouenicimairoditeljimausavladavanjuzdravstvenihisocijalnihtekoa,

  NOSITELJI:

  OrnelaMalogorski,prof.,Ivanatigli,dipl.ing,razrednici

  NAINREALIZACIJE:

  ispitivanje(usmeno,pismeno,uvidudokumentacijuianketazaprve

  razrede)socijalnestruktureuenika,analizaupisnihdokumenatazauenikeprvihrazreda

  pouavanjeuenikaizpodrujazdravstvenogodgojanasatovimarazrednika,nasatovimanastavnogpredmetaHigijenaipoznavanjerobe,krozindividualnerazgovoreteradupedagokimradionicama,izradaplakata

  obiljeavanjevanihdatuma(Tjedanborbeprotivtuberkuloze,DanborbeprotivAIDSa,Danzahvalnostizaplodovezemlje,Svjetskidanhrane,Svjetskidanzdravlja,Svjetskidansporta)

  predavanjauorganizacijiCrvenogkria(TBC,prehrana) predavanjaiprezentacijelijenikaHrvatskogZavodazajavnozdravstvo suradnjasGradskimdrutvomCrvenogkriaorganiziranjepredavanja

  zauenike suradnjaspredstavnicimaCentrazaprevencijuovisnostiradioniceiz

 • 7

  podrujaprevencijeovisnostiSlagalica suradnjasCentromzasocijalnirad suradnjasObiteljskimcentrom roditeljskisastanci razgovorinaNastavnikimvijeimavezanauzzdravstvenuisocijalnu

  zatituuenikaVREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Nezahtjevaposebnetrokove

  VREDNOVANJE: Miljenjaprofesora,uenikairoditeljaoprovedenimaktivnostima

  KOLSKIPREVENTIVNIPROGRAMI prevencijaovisnosti(puenje,alkohol,droge) sigurnostukoli(afirmacijompozitivnihvrijednostiprotivnasilja)CILJEVI: afirmacijapozitivnihvrijednostiuenika,razvijanjusvijestiosebi,vlastitim

  oekivanjimaipotrebama razvijanjesamopouzdanjaiprosocijalnogponaanja

  NAMJENA: suoavanjespostojanjemproblemanesigurnostiinasiljaukoliiizvankole promicanjespoznajaoopasnostimaorujaidrugiheksplozivnihnapravatejaanjesvijestiuenikairoditeljaopotrebipredajeorujanadlenimtijelima

  stvaranjepozitivnogozraja,ozrajapodrkeipovjerenja poticanjekvalitetnedvosmjernekomunikacijeisuradnjenasvimrelacijama pruitiuenicimarazliitesadrajeukoliiinformacijeokulturnimisportskimdogaanjimaugraduitakoutjecatinauenikedaseutoveembrojuukljueurazliiteoblikeaktivnogprovoenjaslobodnogvremena

  smanjenjeinteresamladihzauzimanjesredstavaovisnosti osposobljavanjeuenikauuvrivanjuvolje isnagedaseoduprupritiscimadrutvaivlastitojznatieljikakobiproveliuivotodlukudaeivjetizdravestiloveivota

  NOSITELJI: Koordinatoricaprograma:pedagoginjaOrnelaMalogorskiTimzaborbuprotivpuenja:profesoriJadrankaRosi,NikolinaMariniroditelj:SnjeanaMrazoviTimzaborbuprotivalkoholizma:profesori:JadrankaRosi,IvanatigliiGordanaCrniTimzaborbuprotivdroge:profesori:pedagoginja,DaliborVukalovi,SanjaKovaiTimzaborbuprotivnasilja:profesori:pedagoginja,AnitaBlaekovi,Andreatefanecusvetimovenunojeukljuitipredstavnikeuenika,apopotrebiiroditelja

  NAINREALIZACIJE:

  zajednikeaktivnostinastavnikaiuenikarazgovori,radionice,debate,zajednikaneformalnadruenja(izleti)

  ukljuivanjeuenikauivotkole(ureenjekoleiokolia,izvannastavneaktivnosti,kulturneisportskeaktivnosti)

  suradnjasroditeljima(individualnirazgovori,roditeljskisastanci)afirmacijauspjenogroditeljstvapredavanjezaroditeljeuenikaprvihrazreda

 • 8

  pedagoginja, provoenjepreventivnogprogramaSlagalicakojijeusmjerennauenikeiroditeljeuenikaprvihrazreda,aprovodegadjelatniceCentrazaprevencijuisuzbijanjeovisnostiBjelovarskobilogorskeupanije(jednopredavanjezaroditeljeidvijeradionicezauenike)

  praenjeponaanjadjecesklonerizinimponaanjima(diskretnizatitnipersonalniprogram)

  nastojatiotkritidjecuijijeivotoptereentekimproblemima uenicimakodkojihseprimijeteoscilacijeuponaanjuiraspoloenjukrozsvakodnevniradpruiteseviepanje,strpljenja,razumijevanja

  ispitivanjemiljenjauenikaosklonostiistavovimaouzimanjusredstavaovisnostitestavovaonasiljuinainimarjeavanjasukoba

  organiziratisportskanatjecanjanarazinikole satovirazrednikaposveeniprevencijiovisnosti,razvijanjusamopouzdanja,sprjeavanjunasilnikihoblikaponaanjaterazvijanjuivotnihvjetina(samopotovanje,komunikacijskevjetineivjetineaktivnogsluanja,prava,obvezeiodgovornosti,meuljudskiodnosi,uinkovitaponaanja,razvijanjekritikihstavova,donoenjevanihodluka,kontroliranjenegativnihemocija,kakorjeavatiproblemeidonositiodluke)

  zatititiuenikeinastavnikeodsvihoblikanasilnikogponaanja(sigurnosnemjerekontroleulaenjaukolu,unoenjeoruja,unoenjealkohola,ulaskastranihosoba)

  inzistiratinaaktivnijemdeurstvunastavnikaobilazakhodnika,sanitarnogvoraidvoritazavrijemeodmorateupuivanjedeurnihuenikananjihoveobavezezavrijemedeurstva.

  izradapanoa,letaka ukljuivanjepredstavnikarazrednihodjela(Vijeeuenika)ipredstavnikeVijearoditeljaupreventivneaktivnosti oformitipreventivnugrupuuenika

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Materijalzaletke,plakate,papiruboji,bojazaprinterVREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,miljenjaprofesora,uenikairoditeljaoprovedenimaktivnostima

  KOLSKIPLANREAGIRANJAUKRIZNIMSITUACIJAMA

  CILJEVI: planiranoiorganiziranoreagiranjeusvimsituacijamakojeimajuobiljejakrizaiukljuujusudionikeodgojnoobrazovnogprocesa.

  NAMJENA: U situacijama u kojima je dolo do ozbiljnog ozljeivanja, stradavanja sasmrtnimposljedicama ili katastrofau kojimedolodo tetnihposljedica veihrazmjenaililjudskihgubitaka.

  NOSITELJI: Timovizareagiranjeukriznimsituacijama:Timzainformiranje

  Prikupljanjepodataka:OrnelaMalogorski,pedagoginjaiNataaVibiral,ravnateljica

  Davanje,prosljeivanjeinformacija:NataaVibiral,ravnateljicai

 • 9

  MarijanaVeselski,tajnicaTimzahitnupomo

  GordanaCrni,prof.TZK NataaLuki,prof.TZK Vladimirtefun,prof.TZK

  Timzapodrkuibriguzapogoene

  DaliborVukalovi,prof.psihologije KsenijaTkali,prof.filozofijeireligijskekulture

  Timzakoordinaciju

  NataaVibiral,ravnateljica OrnelaMalogorski,pedagoginja

  NAINREALIZACIJE:

  Koordinacijaunutartima

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: VREDNOVANJE:

  Analizanakrajukolskegodineodstranelanovatima

  ANTIKORUPCIJSKIPROGRAMCILJEVI: odbijanjesudjelovanjaukorupciji

  suradnjastijelimanadlenimzaborbuprotivkorupcije antikoruptivniradiposlovanjekole

  NAMJENA: Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije, zakonitim postupanjem usvim podrujima rada, preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnimaktivnostimanarazvijanjumoralnihidrutvenihvrijednostikoduenika

  NOSITELJI: Negativnimstavompremakorupcijisvisenositeljiobvezujudjelovatinauenikeosobnimpotenjem,primjeromiuzorom.

  Ukolisunositeljiizvrenjaipraenjarealizacijeprograma:- kolskiodbor- ravnateljica- strunisuradnici- profesorinastavnihpredmetakojisuumogunostiimplementiratiusvoj

  predmetovutemu- razrednici- Vijeeroditelja- Vijeeuenika

  NAINREALIZACIJE:

  1. UPRAVLJANJEKOLOMA. Odgovornoizakonitopostupanjepridonoenjuodluka:

  A1.Usferimaterijalnogposlovanjakole: priraspolaganjusredstvimakole sklapanjupravnihposlovauimeizaraunkole otuivanju,optereivanjuiliotuivanjupokretnihstvariinekretninakole

 • 10

  odluivanjuodavanjuuzakupilinajamprostorakole odluivanjuodrugimaktivnostimakola(izleti,ekskurzijeisl.)A2.Usferizasnivanjaradnihodnosa: u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema

  vaeimzakonskimipodzakonskimpropisimauzprimjenuetikihimoralnihnaela

  B. Uraduiposlovanju:postupanjepremazakonskimipodzakonskimaktima

  pridravanjepropisanihpostupaka postupanjepremanaelusavjesnostiipotenjaipravilimastruke raspolaganjesredstvimakolepremanaeludobroggospodara

  C. Odgovornostutroenjusredstava racionalnoraspolaganjeimovinomisredstvimakole postupanjepremavaeimpropisima provedbazakonompropisanihpostupaka

  2. OBAVLJANJERAUNOVODSTVENIHPOSLOVA postupanjepremavaeimzakonskimipodzakonskimpropisima voenjepropisanihevidencijairedovitoizvjeivanjenadlenihslubi pridravanjezakonompropisanihpostupaka postupanjepremanaelusavjesnostiipotenjaipravilimastruke

  3. OBAVLJANJETAJNIKIHPOSLOVA postupanjepremavaeimzakonskimipodzakonskimpropisima pridravanjepropisanihpostupaka postupanjepremanaelusavjesnostiipravilimastruke

  4. ODGOJNOOBRAZOVNIPOSLOVI razvijanjemoralnihidrutvenihvrijednostikoduenika ukazivanjenakorupcijukaodrutvenoneprihvatljivoponaanje razvijanjevisokesvijestiotetnostikorupcije edukacijaobuduimmoguihnainimasprjeavanjakorupcije svidjelatniciobveznisupridravatiseprofesionalnogakodeksaponaanjau

  koliijavnomivotu5. NADZOR

  Nadzorkojinadradomiposlovanjemkolevrenadleneslubeimavanuuloguusprjeavanjukorupcije,kaoieventualnomregistriranjupostojeihproblematepoticanjuisudjelovanjunanjihovomotklanjanju.

  a. Inspekcijskinadzorb. Revizijamaterijalnogposlovanja

  VREMENIK: TijekomgodineTROKOVNIK: NisupotrebnadodatnasredstvaVREDNOVANJE:

  Izvjeeoradunakrajugodine

 • 11

  IV. PROJEKTNANASTAVASTRUKOVNEVJEBEVJEBENIKATVRTKACILJEVI: Upoznatiuenikesorganizacijomradaunutarvjebeniketvrtke.Razvijati

  komunikacijskevjetine.Upoznatiinauitivjetineprezentacije.Formirati,odabratiiistraivatitrite.Izraivatikalkulacije

  NAMJENA: stjecanja praktinih znanja i vjetina uenika/ca koji e praktinim voenjemposlovanja u simuliranom uredu razvijati poduzetnika znanja i vjetine teinteres za voenjem poslovanja. Kao nastavna metoda razvija umreenuuporabuopih istrukovnihznanjakojeuenici trebaju imati. Istodobno je i jerinicira promjene nastavnih planova i programa u skladu s promjenama ustvarnomsvijetu.

  NOSITELJI: EtelkaTestijanNemet,dipl.oec.,SpomenkaBohaek,dipl.oec,ZoranAtlija,dipl.oec.TomislavCug,dipl.oec.

  NAINREALIZACIJE:

  Kroznastavnipredmetstrukovnevjebeuprogramukomercijalist,sudjelovanjenasajmovivjebenikihtvrtkiKOLSKISAJAM,DRAVNISAJAM

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: Potronimaterijalzaradtvrtkiiprezentacijunasajmovima.Uenici(roditelji)samifinancirajuodlazaknasajmove,papir,toneri,literatura

  VREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,fotodokumentacija,materijalizavoenjetvrtke,

  GEOGRAFIJAPUTOVIMAEUROPE,PUTOVIMAHRVATSKECILJEVI: UpoznavanjeHrvatskeizemaljaEurope,njihovihgeografskihi

  drutvenihobiljeja.Usvajanjeosnovagospodarskograzvojasvijetainjegovepovezanostisgeografskimsmjetajemipoloajem.Potaknutimladenaistraivanjeinjenicavezanihuzpodrujeeurointegracijskogprocesa,kaoipovezanostiRepublikeHrvatskesEuropskomunijom,odnosnonaboljerazumijevanjepotrebeukljuivanjaRepublikeHrvatskeuEuropskuuniju.

  NAMJENA: Lake savladavanje gradiva, korelacija sa predmetima ekonomskegrupe s posebnim osvrtom na gospodarstvo zemalja i gradova,vjetineprezentiranjaikomuniciranja

  NOSITELJI: DarioMalogorski,prof.

  NAINREALIZACIJE:

  Kroznastavnipredmetgeografijau2.arazrednomodjelu,usmjerenjekomercijalist,ueniciizraujuplakateozemljikojusuizabraliiprezentirajuostalimuenicima,postavljaju izlobuuhodnikukole.

 • 12

  IstoradeuenicidrugihrazredaprodavaoHrvatskoj.Natjecanjeobuhvaaprovjerupoznavanjapovijestieuropskeintegracije,institucijaEUa,kaoipoznavanjeosnovnihzemljopisnihipovijesnihinjenicavezanihuzsadanjeibuduedravelaniceEuropskeunijeteodnosaRepublikeHrvatskeiEUa.individualniradsuenicimairadugrupiradipripremezaeventualnonatjecanje.

  VREMENIK: Tijekomgodineprvopolugoditekomercijalisti2.aPutevimaEurope,drugopolugoditeprodavai2.razreda(PutevimaHrvatske).

  TROKOVNIK: Ovisnooplasmanu,trokoveodlaskananatjecanjeVREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,fotodokumentacija,analizaiprezentacijaplakata,ocjena,pisanoizvjeeoprojektu,rezultatnanatjecanju"EUQUIZ"

  V. IZLETIIPUTOVANJA

  NAGRADNIIZLETZAUENIKEUOPATIJUIRIJEKUCILJEVI: Upoznavanjekrajevanaedomovine,aliipoticanjeuenikanatobolji

  uspjehukoliiuzornovladanjeNAMJENA: Uenicima koji prethodni razred zavre odlinim uspjehom i nemaju

  izostankaNOSITELJI: razredniciNAINREALIZACIJE:

  Jednodnevniizletzauenikeinastavnike

  VREMENIK: 4.listopada2008.TROKOVNIK: 6.000,00knVREDNOVANJE:

  Razgovorsuenicimaiprofesorimaozadovoljstvuizletomiprijedlozizabudueslineizlete

  STRUNAEKSKURZIJATRGOVAKICENTARIKAZALITECILJEVI: Upoznavanjetrgovakogcentra,

  NAMJENA: Svimuenicimakole

  NOSITELJI: Vijeegospodarskegrupepredmeta

 • 13

  NAINREALIZACIJE:

  SviuenicikoleidunastrunuekskurzijuuZagrebpodvodstvomrazrednika.Profesoristrunihpredmetauenicimapodijelezadatketeueniciodgovoreprezentirajunanastavi.

  VREMENIK: Krajemlistopada2008.

  TROKOVNIK: Ovisnoopristiglimponudamaiulaznicizakazalinupredstavu.Uenicisamisnosetrokoveizleta.

  VREDNOVANJE:

  analizakvaliteteizborasadrajaizadanihzadataka,ocjenazanajboljeuenikeradove

  TERENSKANASTAVAKOPRIVNICAILIPOEGACILJEVI: Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom i istraivakim

  radomterazvijanjevjetinatimskogradaiprezentiranjaNAMJENA: Zorno povezivanje gradiva, povezivanje teorije i prakse, samostalno

  uoavanjeunutarpredmetnihimeupredmetnihvezaNOSITELJI: Profesorikojipredajuuenicimadrugihrazreda

  NAINREALIZACIJE:

  Sviuenicidrugihrazreda.Profesorinatemeljudogovora,interesaidobrovoljnostiuenikaraspodijeleradnezadatkekojeoniistraivakimradomobavenaterenskojnastaviteprezentirajuurazredunanastavi.

  VREMENIK: DrugopolugoditeTROKOVNIK: Izletedjelominofinanciratikola,djelominoueniciVREDNOVANJE:

  Razgovorsuenicimaozadovoljstvuorganiziranomterenskomnastavom,evaluacijskilistii,ocjenaizpredmetazauenikekojisuseposebnoistaknuliuradu.

  JEDNODNEVNIIZLETZAUENIKEPRVIHRAZREDA

  CILJEVI: Upoznavanjedrugihsredina,njihovihprirodnogeografskihobiljeja,

  kulturnihipovijesnihznamenitostiNAMJENA: Povezivanjeuenika,razvijanjeboljihmeusobnihodnosaNOSITELJI: RazredniciprvihrazredaNAINREALIZACIJE:

  Natemeljuinteresauenikairoditeljaizabratesedestinacija.Izletjejednodnevni,napodrujuRH

  VREMENIK: DrugopolugoditeTROKOVNIK: UenicisamifinancirajutrokoveizletaVREDNOVANJE:

  Razgovoroizletu,plakatiiizvjea

 • 14

  POSJETHRVATSKOMSABORUCILJEVI: Stjecanjaznanjaopolitikimustanovama,razvijanjepolitikekulture.NAMJENA: Stvoriti mogunost zauzimanja stajalita prema aktualnim politikim

  zbivanjima,stjecanjeznanjaopoliticikaofenomenuivanostipolitikeusvakodnevnomivotu.

  NOSITELJI: VanjaPosavac,prof.NAINREALIZACIJE:

  UokvirunastavnogpredmetaPolitikaigospodarstvoprilikomobradenastavnejediniceHrvatskisabor,grupimotiviranihuenikatreihrazredaprodavaaiprvograzredakomercijalistaomoguitiposjetSaboru

  VREMENIK: StudeniTROKOVNIK: UenicisnosetrokoveputaautobusilivlakdoZagrebaVREDNOVANJE:

  Razgovoroaktualnimpolitikimzbivanjima,fotodokumentacija,plakati,izvjeaimiljenjauenika,ocjenazaposebnoaktivneuenike

  MATURALNOPUTOVANJECILJEVI: upoznavanjedrugihsredina,njihovihprirodnogeografskihobiljeja,

  gospodarskih,kulturnihipovijesnihznamenitostiNAMJENA: Uenicimazavrnihrazredausmjerenjaprodavaikomercijalist

  - potaknutiuenikenabiljeenjedojmova,fotografiranjerazvijatistavopotrebizatitespomenikaiokoliaupoznatipovijesnirazvojgradovaizemaljakojeposjeujemousvojitireprezentativneprimjere

  NOSITELJI: RazrednicizavrnihrazredaNAINREALIZACIJE:

  Kontaktiranjeturistikihagencija,roditeljskisastanci,satovirazrednika

  VREMENIK: Lipanj/srpanj2008.ovisnooponudamaturistikihagencija

  TROKOVNIK: Uenicisnosetrokoveputovanja(oko3.000,00kn)VREDNOVANJE:

  Usporedbaoekivanogirealiziranog

 • 15

  VI. PEDAGOKIPROJEKTI

  VJEBANJETOLERANCIJECILJEVI: Razvijanje tolerantnijeg ponaanja, prihvaanje razliitosti i

  meusobnoguvaavanjaNAMJENA: UenicimaprvihidrugihrazredaNOSITELJI: OrnelaMalogorski,prof.pedagoginjaNAINREALIZACIJE:

  Nasatovimarazrednika.Uraduesekoristitiradionikemetoderadakrozigreuloga,olujeideja,vjebamamedijacije,analizamasluajeva,izradomplakataisl.primjenjivateserazliitioblicirada:grupni,individualniiraduparu.Uprvimrazredimaobraditesetemameusobnoguvaavanja,audrugimrjeavanjekonfliktnihsituacija

  VREMENIK: Tijekomgodine(1.olugodite),udogovorusrazrednicima

  TROKOVNIK: NisupotrebnadodatnasredstvaVREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,samovrednovanje

  DVAUHAJEDNAUSTACILJEVI: Razvijanje komunikacijskih vjetina, vjetina aktivnog sluanja i

  nenasilnogrjeavanjasukoba

  NAMJENA: Uenicimatreihrazreda

  NOSITELJI: OrnelaMalogorski,prof.pedagoginja

  NAINREALIZACIJE:

  Nasatovimarazrednika.Uraduesekoristitiradionikemetoderadakrozigreuloga,olujeideja,vjebamamedijacije,analizamasluajeva,izradomplakataisl.primjenjivateserazliitioblicirada:grupni,individualniiraduparu.Kakoaktivnosluati,uvaavanjedrukijegmiljenja

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: NisupotrebnadodatnasredstvaVREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,samovrednovanje

 • 16

  MEUNARODNIDANPRAVAPOTROAA15.3.CILJEVI: poboljatirazumijevanjeiprihvaanjevrijednostiistandardaEUkroz

  zatitupravapotroaa,senzibiliziratiuenikebudueprodavaezapotivanjepravapotroaa

  NAMJENA: Zasveuenikekole,NOSITELJI: Vijeegospodarskegrupepredmeta,NataaVibiralravnateljicai

  OrnelaMalogorskipedagoginjaiknjiniarka

  NAINREALIZACIJE:

  Danbeznastave,zauenikeorganiziratipredavanja,prezentacijeiradionice

  VREMENIK: Oujak2009.

  TROKOVNIK: Sredstvazapotronematerijaleieventualnonaknadugostimapredavaima(ovisnoodogovoruspredavaima)

  VREDNOVANJE:

  Evaluacijskilistii,izvjea,medijskapopraenost

  VII. OSTALEODGOJNOOBRAZOVNEAKTIVNOSTII

  PROGRAMI

  OBILJEAVANJEVANIHDATUMACILJEVI: Poveatisvijestuenikaodrutvenimzbivanjima,podsjeanjenavane

  dogaajeiljudekojisuobiljeilipovijestNAMJENA: Suradniki rad profesora i uenika, oplemenjivanje prostora i ivota

  koleNOSITELJI: Nastavnicipremadogovoru,najeerazrednici,strunisuradnici,

  ravnateljica,VijeeuenikaNAINREALIZACIJE:

  Odreenedatumeobiljeitemonasaturazrednika,uokvirunastavnihpredmeta,krozdogaanjuuknjinicikoleiliorganiziranozasveuenikeputemrazgovora,plakata,izlobi,gostovanja,kreativnihradionica,odreenihposjeta,ukljuivanjaudogaanjaugraduisl.

  VREMENIK: Tijekomgodine

  TROKOVNIK: PotronimaterijalzaizradupanoaiizlobiVREDNOVANJE:

  Evaluacijskaizvjea,razgovorisuenicima,radoviuenika

 • 17

  Znaajnidatumi

  Nastavniciezajednosuenicima,apremavlastitomizboru,izraivatipanoetijekomgodine.RasporedureivanjapanoapredvienjeGodinjimplanomiprogramomradakole.21.9. Meunarodnidanmira22.9. Nacionalnidanborbeprotivnasiljanadenama29.9. DangradaBjelovar1.10. Meunarodnidanstarijihosoba4.10. Svjetskidanivotinja5.10. Svjetskidanuitelja

  6.10. Meunarodnidandjeteta/DND/8.10. DanneovisnostiRH12.10. Danzahvalnostizaplodovezemlje16.10. Svjetskidanhrane20.10. Svjetskidanjabuke22.10. Meunarodnidankolskihknjinica24.10. DanorganizacijeUNa31.10. Meunarodnidantednje1.11. Svisveti16.11. Meunarodnidantolerancije(UNESCO)18.11. DansjeanjanaVukovar20.11. Dandjetetovihprava25.11. Meunarodnidanzauklanjanjenasiljanadenama1.12. DanborbeprotivAIDSa3.12. Meunarodnidanljudisinvaliditetom10.12. DanovjekovihpravaProsinac blagdaniuoiBoiaiBoi15.1. DanmeunarodnogpriznanjaRepublikeHrvatske

  27.1.DansjeanjanaHolokaustispreavanjazloinaprotivovjenosti

  7.2. Meunarodnidanivota14.2. Valentinovodanzaljubljenih8.3. Meunarodnidanena11.3. Danihrvatskogjezika(11.do17.3.)15.3. Meunarodnidanpravapotroaa21.3. Meunarodnidanborbeprotivrasnediskriminacije Svjetskidanpjesnitva22.3. Svjetskidanvoda1.4. Danborbeprotivalkoholizma7.4. Svjetskidanzdravlja

 • 18

  22.4. DanplanetaZemlje1.5. Praznikrada1.5. ObljetnicaakcijeBljesak5.5. DanVijeaEurope8.5. TjedanCrvenogkria9.5. DanEurope,DanpobjedenadfaizmomuEuropi10.5. Danpravednetrgovine(IFTA)11.5. Majindan11.5. Svjetskidanpisanjapisama15.5. Meunarodnidanobitelji22.5. Tijelovo28.5. Svjetskidansporta31.5. Svjetskidanbezpuenja5.6. Danzatiteovjekoveokoline,

  DanzatiteplaninskeHrvatske

  PlanjavneikulturnedjelatnostikoleRujan10.rujnaHrvatskiolimpijskidangoa:NataaVezmar21.rujna70.godinjicasmrtiIvaneBrliMauraniprezentacijazaprverazredeknjiniarka24.rujnaKnjievnisusretsMarijomBugarskiipredstavljanjenjenihknjigaPrijateljiceiNezaboravnoljetoknjiniarkaListopad3.listopadaSvjetskidanivotinja(sv.FranjoAsiki,utemeljiteljfranjevacaizatitnikekologije)predavanjeiradionicausuradnjisvjerouiteljicomknjiniarka15.10.15.11.povodomMjesecahrvatskeknjigekvizoMarinuDriu(suradnjasve4kole)knjiniariiprofesorihrvatskogjezika16.listopadaSvjetskidanhranegostlijenik/nutricionist,suradnjasTuristikom,ugostiteljskomiprehrambenomkolomBjelovarknjiniar,profesoripoznavanjarobeihigijene27.10.Meunarodnidankolskihknjinicaknjiniar31.10.Danreformacijeizradapanoaoreformaciji(holkole,usuradnjisuenicimadrugihrazreda)StudeniIzmeu10.i15.10.organiziraniodlazaknaInterliber(knjiniari4kolepovelibietrdesetorouenikasvihkolanaposjetsajmuInterliberuZagreb)14.11.ObljetnicaroenjaAugustaenoeusuradnjisprofesoricomhrvatskogjezikaizlobauknjiniciiprezentacijaoivotuiraduknjievnika16.studeniMeunarodnidantolerancijepanouholukolepedagoginja18.11.ObljetnicaroenjaA.B.imiarecital,izlobaknjiga,okruglistol,profesorihrvatskogjezikaiknjiniar25.11.MeunarodnidanzauklanjanjenasiljanadenamausuradnjispedagoginjomprezentacijaoprevencijitrgovanjanadenamaProsinac1.12.SvjetskidanAIDSapanouholukoleprofesorhigijeneipedagoginja1.15.12.UsklopumjesecaborbeprotivovisnostiKnjigom,crteomisvirkomprotivdrogepedagoginja,knjiniarka,timzaprevencijuovisnostiBoinapriredbaNikolinaMarini

 • 19

  Sijeanj8.sijenja420g.roenjaIvanaGunduliapanouholukoleiliuknjiniciprof.hrvatskogjezikaiknjiniar27.sijenjaSvjetskidanvjerskeslobodepredavanjeiliradionicavjerouitelji,knjiniarkaiVeljaa14.veljaeliterarninatjeajNajljepeljubavnerijeiprofesorihrvatskogjezikaiknjiniarka22.veljaeDanNacionalneisveuilineknjinicepano;moguiposjetNSKZagreb(sviknjiniarinae4kolesjednimautobusomuenika)Oujak14.oujkaAlbertEinsteinpanoknjiniarka15.oujkaMeunarodnidanpravapotroaaprofesoriekonomskegrupepredmetaTravanj22.travnjaDanhrvatskeknjigepredavanje,izlobaknjigaknjiniarka,profesorihrvatskogjezika23.travnjaSvjetskidanknjigeiautorskogpravaknjiniarkaSvibanj1.5.IvanTrnski,190godinaroenjapanoknjiniarka11.5.Svjetskidanpisanjapisamakakonapisatiposlovnopismo,zamolbu(radionica),informatikikabinetprofesoriposlovnihkomunikacija15.5.Svjetskidanobiteljimoguenatjecanjeroditeljaidjeceuitanjuknjiniarka29.5.Meunarodnidanjazzapano,moguaglazbenaveeruzpredavanje,knjiniarkaLipanjPlakatNajitateljiuk.godini2008./2009.knjiniarkaZavrnakolskapriredbaipromocijaljetopisaravnateljicaPlakatLjetonamsevratilougradknjiniarkaVIII. PROFESIONALNOINFORMIRANJE

  Uenika8.razreda Uenikazavrnihrazredasrednjekole

  CILJEVI: UpoznavanjesmogunounastavkakolovanjauKomercijalnojitrgovakojkoliBjelovar

  Mogunostinastavkakolovanjauzanimanjukomercijalist(zaprodavaa)imogunostizapoljavanjainastavkakolovanjanakonzavrenesrednjekole

  NAMJENA: Uenike potaknuti na promiljanje o mogunostima poslije zavretkasrednjekoleUenike i roditeljeosmih razredaosnovnih kola zainteresirati zaupisunaukolu

  NOSITELJI: Pedagoginja,ravnateljicaNAINREALIZACIJE:

  Priprematiskanihmaterijala,priprematekstaokolizabrouruzaZavodzazapoljavanje,prezentacijekole,ureenjetandakole,pripremamoguihizvorainformacija,predavanjaputemsatovarazrednika,

 • 20

  roditeljskihsastanakaiprezentacijanaSajmuposlovasuradnjasaZavodomzazapoljavanjeupodrujuprofesionalnoginformiranjauenikazavrnihrazreda(provedbaankete,profesionalnousmjeravanje)

  VREMENIK: travanj,svibanjTROKOVNIK: 1.000,00knVREDNOVANJE: Zainteresiranostuenikazanastavakkolovanjaunaojkolibilou

  redovnomprogramuiliuobrazovanjuodraslih

  IX. IZDAVAKADJELATNOSTKOLEkolskilistLjetopisPromidbenimaterijali(letak,plakat)Webstranicehttp://www.trgovackaskolabjelovar.hrCILJEVI: PromidbaradakoleNAMJENA: SvimuenicimaiprofesorimatezainteresiranimazaradkoleNOSITELJI: Ravnateljica,strunisuradniciNAINREALIZACIJE:

  Praenjedogaanjaukoliievidentiranjeputemkalendaraaktivnosti

  VREMENIK: Tijekomgodine,promocijaljetopisakrajemlipnjaTROKOVNIK: Diotrokovasnosikola,ostalosepokrivaprodajomljetopisauenicimaVREDNOVANJE: Zadovoljstvouenika,roditelja,profesora;izvjeeoradunakraju

  kolskegodine,slikakoleugraduiokolici

Recommended

View more >