ŠKOLSKI KURIKULUM - obs-bj.hrobs-bj.hr/images/uploads/skolski-kurikulum-2016-2017.pdf · “Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti ... Namjena Prevencija nasilja i povećavanje sigurnosti učenika, njihovih

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  220

 • Download
  0

Transcript

 • KOLSKI KURIKULUM

  Obrtnika kola Bjelovar

  kolska godina 2016./2017.

  Bjelovar, rujan 2016.

 • 2

  Naa misija:

  Naa kola pridonosi razvoju drutva odgojem i obrazovanjem uenika za obrtnika

  zanimanja potiui prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekoloku osvijetenost.

  Naa vizija:

  Obrtnika kola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljee. Na prvom mjestu

  ovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, strunjaka koji je svjestan vanosti cjeloivotnog uenja,

  ekoloki osvijetenog i odgovornog graanina moderne Hrvatske.

 • 3

  1. Uvod - O ciljevima i zadaama

  kolski kurikulum Obrtnike kole Bjelovar izraen je na temelju Nacionalnog

  okvirnog kurikuluma.

  Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti

  usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni,

  osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa osim slubenih programa nastave i

  neformalne programe te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga

  o jednakosti suprotnosti, o vrjednovanju primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji

  je ta kola organizirana i voena. Nastavni i pouavajui stilovi snano utjeu na kurikulum i u

  praksi ne mogu biti odvojeni od njega. (Alistair Ross, 2000, DES, 1985)

  Obrtnika kola Bjelovar sudjeluje u projektu samovrjednovanja. Samovrjednovanje je

  proces koji je pod kontrolom samih ustanova za strukovno obrazovanje i za koji su same

  odgovorne. Moe se definirati kao sustavan progresivan proces procjenjivanja u kojem

  ustanove prikupljaju i analiziraju dokaze kako bi donijele prosudbe i odluke o svojoj izvedbi u

  odnosu na dogovorene kriterije i indikatore.

  Od kolske godine 2011./2012. sve strukovne kole u Hrvatskoj zakonski su dune

  provesti projekt samovrjednovanja u cilju unapreivanja kvalitete i uinkovitosti uenja i

  pouavanja. Naa kola ulae velike napore kako bi uspjeno vrjednovala i unaprijedila svoj

  rad i stvorila prepoznatljivu sliku kole u javnosti. Veliki dio aktivnosti i napora bit e usmjeren

  tome cilju, pa tako i veliki dio sadraja iz kolskog kurikuluma. Cilj nam je smanjiti broj

  izostanaka s nastave, smanjiti broj negativnih ocjena, smanjiti broj uenika koji ponavljaju

  razred i onih koji odustaju od kolovanja. Takoer elimo pozitivnom prezentacijom kole

  meu uenicima zavrnih razreda privui to vei broj uenika sa to boljim uspjehom da se

  upiu u nau kolu, poboljati suradnju s partnerima iz lokalne zajednice te stvoriti

  prepoznatljivu sliku kole u javnosti.

  Uenicima koji pohaaju nau kolu elimo ponuditi raznovrsne i brojne izvannastavne

  aktivnosti u koje bi se mogli ukljuiti i tako bolje zastupiti odgojnu dimenziju obrazovanja.

  Budui da veliki broj uenika ima stanovite tekoe s uenjem i vladanjem, i dalje emo

  izuzetnu vanost posvetiti suradnji s roditeljima i institucijama koje se bave mladima. I ove

  kolske godine posebna panja bit e posveena radu s uenicima s tekoama koji su

  integrirani u redovne odjele te uenicima s tekoama koji pohaaju posebne razredne odjele.

  U cilju poticanja vrjednovanja i samovrjednovanja, provode se inicijalni testovi u prvim

  razredima, prate se i analiziraju nastavni satovi od strane nastavnika, ravnatelja i pedagoga,

  strunih aktiva, anketiraju se uenici, roditelji i nastavnici te ukljuuju se svi subjekti koji

  sudjeluju u nastavnom procesu u proces vrjednovanja.

  Posebna pozornost nastojat e se posvetiti opremanju kole suvremenim nastavnim

  sredstvima i pomagalima, posebno informatikom opremom, te opremanju uionica praktine

  nastave.

 • 4

  2. Izvannastavne aktivnosti

  2.1. kolski portski klub

  Ciljevi

  Razvijanje i poticanje zdravog naina ivota i ljubavi prema

  sportu

  Prevencija ovisnosti o opijatima

  Namjena Razvijanje i poticanje pravedne igre te zadovoljnijih uenika

  kao ravnopravnih lanova zajednice

  Sudjelovanje u sportskim natjecanjima

  Nositelji Nastavnik tjelesno-zdravstvene kulture, struni suradnici,

  uenici

  Nain realizacije Upoznavanje s povijeu sporta

  Upoznavanje s pravilima igara

  Uvjebavanje tehniko-taktikih elemenata

  Pripremanje i sudjelovanje na natjecanjima i drugim

  aktivnostima u organizaciji kole (obiljeavanje Dana kole,

  sportskih dana i drugih vanih datuma)

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sportska oprema

  Medicinska oprema

  Hrana i pie (za natjecatelje)

  Nagradno putovanje/nagrade za natjecatelje i boravak u drugim

  mjestima (prema mogunostima)

  Vrjednovanje Analiza igre

  Nagraivanje natjecatelja

 • 5

  2.2. Budi muko klub

  Ciljevi

  Pozitivna modifikacija ponaanja mladia putem radionica

  (tematske cjeline radionica: nasilje, droga, seksualnost, zdravlje

  i aktivizam)

  Namjena Promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih ivotnih

  stilova i nenasilnog ponaanja mladih mukaraca

  Nositelji Adela Sakradija/Antonija Vuleti/Petra Plevnik, pedagoginja,

  Mirna Marin, prof. hrvatskog jezika, Stela upi, prof.

  engleskog jezika i Sanja Novotni, prof. politike i gospodarstva

  Udruga Status M

  Nain realizacije Radionice

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijali za radionice

  Vrjednovanje Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

 • 6

  2.3. Mlade Crvenog kria

  Ciljevi

  "Odgoj za humanost", Graanski odgoj i obrazovanje kod

  mladih lanova razvija se osjeaj solidarnosti i tolerancije,

  suosjeanje, nepristranost, potivanje ljudskog bia i ivota u

  miru i ljubavi.

  "Zdravstveni odgoj" rad na zdravstvenom obrazovanju

  mladei, kako postii i zadrati zdravlje, opasnosti i tetnosti

  za zdravlje, poticanje i osposobljavanje za pruanje prve

  pomoi i samopomoi.

  "Razvijanje socijalne svijesti" organizira razliite oblike

  meusobnog pomaganja, razvija odgovorno ponaanje prema

  sebi i zajednici, razvija komunikacijske vjetine, pomae

  razvijanju prijateljstva.

  Postavljene zadae postiu se izobrazbom mladei na

  predavanjima i tijekom radionica Crvenog kria i provedbom

  nauenog u praksi ukljuivanjem u konkretne aktivnosti.

  Namjena Svrha rada s mladima je razvijanje osjeaja humanosti,

  tolerancije, milosra, suosjeanja i razumijevanja meu

  mladima, to pridonosi ostvarivanju sretne zajednice i

  postizanju trajnog mira.

  Nositelji Nastavnici, struni suradnici

  Nain realizacije Predavanja i radionice

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijali

  Vrjednovanje Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

 • 7

  2.4. Elektronika i robotika

  Ciljevi Proirivanje znanja iz podruja elektronike i robotike.

  Stjecanje iskustva u samostalnom izboru, planiranju i izvedbi

  projekata.

  Stjecanje vjetina u pronalaenju materijala i alata i njihovom

  koritenju.

  Optimalno planiranje trokova projekata.

  Razvijanje sposobnosti za timski rad, solidarnosti i

  odgovornosti prema suradnicima.

  Saznanje o vlastitim sposobnostima i poticanje na dalje

  istraivanje.

  Namjena Svrha rada s uenicima je omoguavanje proirivanja znanja iz

  struke te osiguravanje prostora, instrumentarija i strune

  pomoi za samostalnu izradu projekata iz podruja elektronike

  i robotike. Isto se tako na ovaj nain omoguava uenicima

  koristan nain koritenja slobodnog vremena.

  Nositelji Nastavnici elektrotehnike

  Nain realizacije Predavanja, radionice, konsultacije i praktini rad

  Vremenik Tijekom kolske godine periodino u dogovorenom terminu

  (naknadno)

  Trokovnik Materijali za rad u kolskom laboratoriju za elektrotehniku

  Vrjednovanje

  Anketiranje uenika o provedenim aktivnostima

  Javna demonstracija radova i projektne dokumentacije

  Sudjelovanje na smotrama

  Priznanja za uspjeno zavrene projekte

  Pisana izvjea

 • 8

  3. POSEBNI PROGRAMI

  3.1. Socijalna i zdravstvena zatita uenika

  Ciljevi Zatita zdravlja

  Namjena Podizanje svijesti o vanosti redovite higijene

  Smanjivanje interesa za eksperimentiranje i uzimanje opijata

  Podizanje razine obavijetenosti o spolnom razvoju,

  spolnim bolestima i kontracepciji

  Prevencija nasilja i poveavanja sigurnosti uenika

  Razvijanje empatije za osobe loijega socijalnog stanja

  Nositelji Razrednik, predmetni nastavnici, struni suradnici, vanjski

  suradnici

  Nain realizacije Anketiranje uenika

  Obiljeavanje vanih datuma: Mjesec borbe protiv ovisnosti,

  Dana borbe protiv AIDS-a, Svjetski dan hrane, Svjetski dan

  zdravlja, Svjetski dan tolerancije

  Sportsko natjecanje i u nastavi tjelesno-zdravstvene kulture

  Prikupljanje hrane i odjee za uenike loijeg socijalnog statusa

  i druge humanitarne aktivnosti

  Predavanja u organizaciji Crvenoga kria na temu TBC,

  prehrana i slino

  Aktivnosti u radionici Centra za prevenciju ovisnosti

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

  Individualna savjetovanja i drugi oblici razgovora

  Pouavanje uenika o zdravstvenim temama na satu razrednika

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, plakate, papir u boji, boja za printer

  Vrjednovanje

  Izraavanje miljenja nastavnika, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 9

  3.2. kolski preventivni programi

  3.2.1. kolski preventivni program (prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu,

  kockanju/klaenju, puenju)

  Ciljevi

  Smanjivanje interesa za nepoeljne oblike ponaanja

  Smanjivanje interesa za sredstva ovisnosti

  Poticanje zdravih i poeljnih oblika ponaanja

  Razvijanje pozitivnih stavova i ivotnih vjetina

  Razvijanje osjeaja samopotovanja i potovanja drugih

  Razvijanje osjeaja za pruanjem pomoi drugima

  Namjena Prevencija nasilja i poveavanje sigurnosti uenika, njihovih

  roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi

  Nositelji Razredni odjeli, razrednici, predmetni nastavnici, roditelji,

  struni suradnici, ira drutvena zajednica i relevantne

  institucije (Ministarstvo unutarnjih poslova, Centar za socijalnu

  skrb, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Hrvatski crveni

  kri)

  Nain realizacije Rad struno-razvojne slube s uenicima i nastavnicima

  Rad predmetnih nastavnika s uenicima tijekom predmetne

  nastave

  Rad razrednika u razrednom odjelu usmjeravanjem ponaanja

  mladih u pozitivnom smjeru i osposobljavanjem razreda za

  terapijsku zajednicu

  Rad razrednika s roditeljima upoznavanjem s nastavnim planom

  i programom, upoznavanjem s kriterijem ocjenjivanja,

  upoznavanjem s podacima o sigurnosnoj situaciji i podsjeanje

  na vanost suradnje roditeljskog doma sa kolom i vanosti

  komunikacije sa svojim djetetom

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, plakate, papir u boji, boja za printer

  Vrjednovanje

  Evaluacijski listii, miljenja profesora, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 10

  3.2.2. kolski preventivni program za suzbijanje nasilja

  Ciljevi Razvijanje pozitivnih vrijednosti kod uenika i razvoj

  samopotovanja

  Osmiljavanje i praenje naina realizacije navedenog uz

  koordinaciju svih nositelja programa u razliitim oblicima rada

  s uenicima i njihovim roditeljima

  Namjena Djelovanje u smjeru prevencije nasilja i poveanja sigurnosti

  uenika, njihovih roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj

  ustanovi

  Nositelji Razredni odjeli, razrednici, predmetni nastavnici, roditelji,

  struni suradnici, ira drutvena zajednica i relevantne

  institucije (Ministarstvo unutarnjih poslova, Centar za socijalnu

  skrb, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Hrvatski crveni

  kri)

  Nain realizacije Rad struno-razvojne slube s uenicima i nastavnicima

  Rad predmetnih nastavnika s uenicima tijekom predmetne

  nastave

  Rad razrednika s razrednim odjelom (usmjeravanje ponaanja

  mladih u pozitivnom smjeru, razred kao terapijska zajednica)

  Rad razrednika s roditeljima (na roditeljskim sastancima

  upoznati ih sa programom, sa podacima o sigurnosnoj situaciji

  unutar razrednog odjela te ih podsjeati na vanost suradnje

  roditeljskog doma sa kolom i vanosti komunikacije sa svojim

  djetetom)

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje Evaluacijski listii, miljenja profesora, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 11

  3.2.3. Projekt Budi muko

  Ciljevi

  Pozitivna modifikacija ponaanja mladia putem radionica

  (tematske cjeline radionica: nasilje, droga, seksualnost, zdravlje

  i aktivizam)

  Namjena Promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih ivotnih

  stilova i nenasilnog ponaanja mladih mukaraca

  Nositelji Adela Sakradija/Antonija Vuleti/Petra Plevnik, pedagoginja,

  Mirna Marin, prof. hrvatskog jezika, Stela upi, prof.

  engleskog jezika i Sanja Novotni, prof. politike i gospodarstva

  Udruga Status M

  Nain realizacije Radionice

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje Evaluacijski listii, miljenja profesora, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 12

  3.2.4. kolski plan reagiranja u kriznim situacijama

  Ciljevi Planirano i organizirano reagiranje u svim situacijama koje

  imaju obiljeja kriza i ukljuuju sudionike odgojno-obrazovnog

  procesa

  Namjena Reagiranje u situacijama u kojima dolazi do tekog

  ozljeivanja, stradavanja sa smrtnom posljedicom i u

  katastrofama u kojima su mogui ljudski gubici i velike tete

  Nositelji Timovi za reagiranje u kriznim situacijama:

  Tim za informiranje

  Tim za hitnu pomo

  Tim za podrku i brigu za pogoene

  Tim za koordinaciju

  Nain realizacije Koordinacija unutar timova

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje Analiza na kraju kolske godine od strane lanova tima

 • 13

  3.2.5. Antikorupcijski program

  Ciljevi Odbijanje sudjelovanja u korupciji

  Suradnja s tijelima nadlenim za borbu protiv korupcije

  Antikoruptivni rad u poslovanju kole

  Namjena Razvijanje moralnih i drutvenih vrijednosti kod uenika

  kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije, zakonitim

  postupanjem u svim podrujima rada te preventivnim

  djelovanjem u odgojno-obrazovnim aktivnostima

  Nositelji U koli su nositelji izvrenja i praenja realizacije programa:

  kolski odbor, ravnatelj, struni suradnici, predmetni nastavnici

  koji su u mogunosti implementirati u svoj predmet ovu temu te

  razrednici, Vijee roditelja i Vijee uenika.

  Negativnim stavom prema korupciji svi se nositelji obvezuju

  djelovati na uenike osobnim potenjem, primjerom i uzorom.

  Nain realizacije 1. UPRAVLJANJE KOLOM

  A. Odgovorno i zakonito postupanje pri donoenju odluka:

  A1. U sferi materijalnog poslovanja kole:

  - pri raspolaganju sredstvima kole

  - sklapanju pravnih poslova u ime i za raun kole

  - otuivanju, optereivanju ili otuivanju pokretnih stvari i

  nekretnina kole

  - odluivanju o davanju u zakup ili najam prostora kole

  - odluivanju o drugim aktivnostima kola (izleti, ekskurzije

  i sl.)

  A2. U sferi zasnivanja radnih odnosa:

  - u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa

  postupanje prema vaeim zakonskim i podzakonskim

  propisima uz primjenu etikih i moralnih naela

  B. U radu i poslovanju: - postupanje prema zakonskim i

  podzakonskim aktima

  - pridravanje propisanih postupaka

  - postupanje prema naelu savjesnosti i potenja i pravilima

  struke

  - raspolaganje sredstvima kole prema naelu dobrog

  gospodara

 • 14

  C. Odgovornost u troenju sredstava

  - racionalno raspolaganje imovinom i sredstvima kole

  - postupanje prema vaeim propisima

  - provedba zakonom propisanih postupaka

  1. OBAVLJANJE RAUNOVODSTVENIH POSLOVA

  - postupanje prema vaeim zakonskim i podzakonskim

  propisima

  - voenje propisanih evidencija i redovito izvjeivanje

  nadlenih slubi

  - pridravanje zakonom propisanih postupaka

  - postupanje prema naelu savjesnosti i potenja i pravilima

  struke

  2. OBAVLJANJE TAJNIKIH POSLOVA

  - postupanje prema vaeim zakonskim i podzakonskim

  propisima

  - pridravanje propisanih postupaka

  - postupanje prema naelu savjesnosti i pravilima struke

  3. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI

  - razvijanje moralnih i drutvenih vrijednosti kod uenika

  - ukazivanje na korupciju kao drutveno neprihvatljivo

  ponaanje

  - razvijanje visoke svijesti o tetnosti korupcije

  - edukacija o buduim moguih nainima sprjeavanja

  korupcije

  - svi djelatnici obvezni su pridravati se profesionalnoga

  kodeksa ponaanja u koli i javnom ivotu

  4. NADZOR

  Nadzor koji nad radom i poslovanjem kole vre nadlene

  slube ima vanu ulogu u sprjeavanju korupcije, kao i

  eventualnom registriranju postojeih problema te poticanju i

  sudjelovanju na njihovom otklanjanju.

  a. Inspekcijski nadzor

  b. Revizija materijalnog poslovanja

  Vremenik Po potrebi

  Trokovnik Nisu potrebna dodatna sredstva

  Vrjednovanje Izvjee o radu na kraju godine

 • 15

  4. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI

  4.1. Strune ekskurzije

  4.1.1. Posjet uenika vodoopskrbnom sustavu u Javorovcu

  Ciljevi Omoguiti uenicima u okviru praktine nastave posjete

  tvornicama, obrtnikim radionicama i ureajima koji se odnose

  na odgovarajue zanimanje pri emu kola nije u mogunosti u

  vlastitim radionicama odrati ili pokazati odgovarajuu vjebu.

  Namjena Upoznati uenike sa stvarnim tehniko tehnolokim

  procesima u realnim uvjetima.

  Nositelji Predmetni nastavnici, ravnatelj i voditelji praktine nastave

  Nain realizacije Prilikom posjeta gradilitu ili proizvodnom pogonu omoguiti

  uenicima pristup onom dijelu tehniko-tehnolokog postupka

  ili procesa koji je usko povezan s njihovim zanimanjem. Isto

  tako prilikom posjeta neophodno je da voditelj ekskurzije od

  strane posjeenog poduzea bude kompetentna osoba koja

  uenicima moe objasniti stvarno stanje potkrijepljeno

  odgovarajuim podacima.

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokovi putovanja, dnevnice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici su duni ekskurziju opisati u obliku

  seminarskog rada ili vjebe u mapi.

 • 16

  4.1.2. Posjet uenika tvrtki Remont eljeznikih vozila u Bjelovaru

  Ciljevi Omoguiti uenicima uvid u proizvodni proces tvornice s teitem

  na strojni park i organizaciju proizvodnje

  Namjena Upoznati uenike sa stvarnim tehniko tehnolokim procesima

  u realnim uvjetima.

  Nositelji Predmetni nastavnici i voditelji praktine nastave.

  Nain realizacije Prilikom posjeta gradilitu ili proizvodnom pogonu omoguiti

  uenicima pristup onom dijelu tehniko-tehnolokog postupka ili

  procesa koji je usko povezan s njihovim zanimanjem. Isto tako

  prilikom posjeta neophodno je da voditelj ekskurzije od strane

  posjeenog poduzea bude kompetentna osoba koja uenicima

  moe objasniti stvarno stanje potkrijepljeno odgovarajuim

  podacima.

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokovi prijevoza, dnevnice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici su duni ekskurziju opisati u obliku

  seminarskog rada.

 • 17

  4.1.3. Posjet uenika tvrtki Rasco u Kalinovcu

  Ciljevi Omoguiti uenicima uvid u proizvodni proces tvornice s teitem

  na strojni park i organizaciju proizvodnje

  Namjena Upoznati uenike sa stvarnim tehniko tehnolokim procesima

  u realnim uvjetima.

  Nositelji Predmetni nastavnici i voditelji praktine nastave

  Nain realizacije Prilikom posjeta gradilitu ili proizvodnom pogonu omoguiti

  uenicima pristup onom dijelu tehniko-tehnolokog postupka ili

  procesa koji je usko povezan s njihovim zanimanjem. Isto tako

  prilikom posjeta neophodno je da voditelj ekskurzije od strane

  posjeenog poduzea bude kompetentna osoba koja uenicima

  moe objasniti stvarno stanje potkrijepljeno odgovarajuim

  podacima.

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokovi prijevoza, dnevnice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici su duni ekskurziju opisati u obliku

  seminarskog rada.

 • 18

  4.1.4. Posjet Kolektoru u Korenovu

  Ciljevi Omoguiti uenicima uvid u proizvodni proces tvornice s teitem

  na strojni park i organizaciju proizvodnje

  Namjena Upoznati uenike sa stvarnim tehniko tehnolokim procesima

  u realnim uvjetima.

  Nositelji Predmetni nastavnici i voditelji praktine nastave.

  Nain realizacije Prilikom posjeta gradilitu ili proizvodnom pogonu omoguiti

  uenicima pristup onom dijelu tehniko-tehnolokog postupka ili

  procesa koji je usko povezan s njihovim zanimanjem. Isto tako

  prilikom posjeta neophodno je da voditelj ekskurzije od strane

  posjeenog poduzea bude kompetentna osoba koja uenicima

  moe objasniti stvarno stanje potkrijepljeno odgovarajuim

  podacima.

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokovi prijevoza, dnevnice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici su duni ekskurziju opisati u obliku

  seminarskog rada ili vjebe u mapi.

 • 19

  4.1.5. Posjet uenika Elektri Bjelovar

  Ciljevi Omoguiti uenicima uvid u proizvodni proces tvornice s teitem

  na strojni park i organizaciju proizvodnje

  Namjena Upoznati uenike sa stvarnim tehniko tehnolokim procesima

  u realnim uvjetima.

  Nositelji Predmetni nastavnici i voditelji praktine nastave.

  Nain realizacije Prilikom posjeta gradilitu ili proizvodnom pogonu omoguiti

  uenicima pristup onom dijelu tehniko-tehnolokog postupka ili

  procesa koji je usko povezan s njihovim zanimanjem. Isto tako

  prilikom posjeta neophodno je da voditelj ekskurzije od strane

  posjeenog poduzea bude kompetentna osoba koja uenicima

  moe objasniti stvarno stanje potkrijepljeno odgovarajuim

  podacima.

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokovi prijevoza, dnevnice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici su duni ekskurziju opisati u obliku

  seminarskog rada ili vjebe u mapi.

 • 20

  4.2. Jednodnevni izlet za uenike

  4.2.1. Posjet uenika kazalitu

  Ciljevi Upoznavanje uenika s kazalinim izrazom i usporedba

  knjievnog predloka s kazalinom izvedbom

  Namjena Razvijanje umjetnikih, kulturnih i spoznajnih vrijednosti kod

  uenika

  Nositelji Nastavnici hrvatskog jezika i knjievnosti, struni suradnici

  Nain realizacije Organizacija i posjet kazalitu

  Vremenik Tijekom kolske godine, u svakom polugoditu

  Trokovnik Trokovi prijevoza, dnevnice, ulaznice

  Vrjednovanje Nakon posjeta uenici piu pismeni rad na temu dojmova o

  kazalinoj predstavi, a tome prethodi diskusija i vrjednovanje

  predstave u obliku analize glume, scenografije, kostimografije,

  glazbe i slino.

 • 21

  4.2.2. Posjet uenika DOKU-art u Bjelovaru

  Ciljevi Upoznavanje uenika s recentnim filmskim djelima u podruju

  dokumentarnog filma, uoavanje specifinosti i karakteristika

  dokumentarnog pristupa temi.

  Namjena Razvijanje umjetnikih, kulturnih i spoznajnih vrijednosti kod

  uenika

  Nositelji Nastavnici hrvatskog jezika i knjievnosti, struni suradnici

  Nain realizacije Projekcija izbora filmova s ovogodinjeg DOKU-arta u

  Kulturnom i multimedijskom centru u Bjelovaru

  Vremenik Listopad 2016.

  Trokovnik Ulaznice

  Vrjednovanje Pismeni rad i diskusija o gledanim filmovima, izbor

  najzanimljivijeg filma

 • 22

  5. Projekti ustanove

  5.1. Samovrjednovanje kole

  Ciljevi

  Uskladiti planove teorijske nastave i praktine nastave

  Napraviti plan korelacije nastavnih sadraja

  Nabava raunala za svaku uionicu

  Detekcija motiviranih uenika i rad s njima

  Poboljanje kvalitete internetske veze

  Uvoenje dopunske nastave

  Uvoenje izvannastavnih aktivnosti iz podruja struke

  Ukljuivanje nastavnika u EU projekte

  Osigurati dostatnu informatiku opremu u svakoj uionici

  (laptop i projektor)

  Ukljuiti to vie nastavnika u EU projekte mobilnosti

  Popularizacija obrtnikih zanimanja

  Uspostavljanje suradnje s kolama EU

  Poboljanje koritenja e-dnevnika

  Traenje sponzora i ukljuivanje u EU projekte

  Promocija kole na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini

  Namjena

  Unapreivanje kvalitete kole kao organizacije

  Unapreivanje kvalitete nastave te nastavnika kao

  profesionalaca

  Unapreivanje postignua uenika, razvoj kompetencija

  Nositelji

  Tim za kvalitetu, nastavnici, uenici, roditelji,

  djelatnici kole, vanjski suradnici.

  Nain realizacije Popularizacija suradnje nastavnika teorijske i praktine nastave,

  usklaivanje planova

  Nabava raunala za sve uionice

  Unaprjeenje e-dnevnika

  Populariziranje i promoviranje obrtnikih zanimanja

  Ukljuivanje u projekte EU

  Provedba kreda analize za est prioritetnih podruja

  Izrada razvojnog plana kole

  Vremenik Tijekom kolske godine

 • 23

  Trokovnik Papir za ankete, boja za printer, trokovi prezentacije, sredstva

  potrebna za nabavu suvremenih nastavnih sredstava i pomagala,

  sredstva potrebna za struno usavravanje

  Vrjednovanje Miljenje profesora, uenika, roditelja i lokalne zajednice o

  provedenim aktivnostima

 • 24

  5.2. Etiki kodeks Obrtnike kole Bjelovar

  Ciljevi

  Upoznavanje uenika s njihovim pravima i dunostima

  Pridonoenje ostvarenju zadataka i temeljnih vrijednosti koje

  promie naa kola

  Namjena

  Razvijanje moralnih i karakternih vrijednosti uenika

  Izgraivanje i obrazovanje cjelovite osobe, sposobne i spremne

  nositi se s najzahtjevnijim izazovima suvremenog drutva

  Nositelji

  Razrednik, predmetni nastavnici, struni suradnici, uenici,

  djelatnici kole

  Nain realizacije Izrada pravila ponaanja za svaki razred na poetku kolske

  godine

  Izrada etikog kodeksa kole na sjednici Vijea uenika

  Izrada etikog kodeksa na sjednici Nastavnikog vijea

  Upoznavanje uenika s etikim kodeksom na satovima razredne

  zajednice uz pomo predsjednika razreda

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, boja za printer, trokovi prezentacije

  Vrjednovanje Miljenje profesora, uenika i roditelja o provedenim

  aktivnostima

 • 25

  Obrtnika kola Bjelovar

  Dr. Ante Starevia 24

  tel./fax. 043 244 722

  ETIKI KODEKS OBRTNIKE KOLE BJELOVAR

  OPE MORALNE NORME

  Uenici moraju poznavati svoja prava i dunosti

  Rjenik uenika mora biti primjeren (psovke nisu dozvoljene)

  U vrijeme trajanja nastave ne smije se naruavati red i disciplina u kolskoj zgradi i u

  dvoritu kole

  Uenici dolaze u kolu prikladno odjeveni i uredni

  Uenici ne smiju pisati po zidovima, kolskim klupama i ostalom inventaru kole

  Uenici su duni prije naputanja uionice istu i oistiti

  Zabranjeno je izazivanje tue, uee u tui, svaanje i meusobno vrijeanje

  Zabranjeno je unoenje otrih predmeta koji nisu dio pribora za rad na nastavnom satu,

  upaljaa, petardi i slino

  Zabranjena je upotreba i posjedovanje alkohola, cigareta i drugih opojnih sredstava.

  ODNOS PREMA NASTAVI

  Obveze uenika su:

  Redovno pohaati nastavu

  Nositi pribor i izvravati sve kolske obaveze

  Na kolski sat dolaziti u zakazano vrijeme

  Ne naputati sat bez odobrenja nastavnika

  Mobilni telefoni i slini ureaji moraju biti iskljuen za trajanje sata.

 • 26

  ODNOS PREMA NASTAVNICIMA I OSTALIM ZAPOSLENICIMA

  Uenici moraju potovati nastavnike i ostale zaposlenike kole.

  ODNOS PREMA DRUGIM UENICIMA

  Uenik ne smije ometati druge uenike u radu.

  Uenik mora potovati druge uenike.

  ODNOS PREMA VANJSKOJ SREDINI

  Vano je:

  Uvijek tono iznositi injenice o odgoju i obrazovanju

  Poticati nenasilno rjeavanje sukoba

  Korektno predstavljati kolu u svim situacijama

  Poticati stvaranje pozitivnog stava prema profesiji nastavnika

  Poticati suradnju

  Potovati nacionalne, vjerske i kulturne razliitosti.

  KODEKS ZA SMANJENJE CILJANIH IZOSTANAKA

  POTICAJNE MJERE

  Uenik koji nije izostao niti jedan sat tijekom nastavne godine osloboen je redovitog

  pohaanja nastave u zadnjem tjednu. Isti uenik moe, na temelju vlastite procjene i

  konzultacija s predmetnim nastavnikom, doi na sate nastavnih predmeta ije gradivo treba

  odgovarati.

  Uenik koji je tijekom nastavne godine opravdano izostao do trideset sati nastave ostvaruje

  pravo dogovaranje termina za odgovaranje gradiva s predmetnim nastavnikom u zadnja tri

  tjedna.

  Uenik koji nije izostao niti jedan sat bit e javno i pismeno pohvaljen.

  kola e nagraditi razredni odjel s najmanjim brojem sati izostanaka po ueniku. O vrsti

  nagrade odluivat e ravnatelj.

 • 27

  IZBJEGAVANJE PROVJERE ZNANJA

  Uenik za koje postoji opravdana sumnja da izbjegava najavljenu provjeru znanja bit e ispitan

  prvi ili najkasnije drugi sat nakon termina redovne provjere.

  Uenik koji nije nazoan na nastavi i u terminima iz toke 2.1 odgovarat e, usmeno ili pismeno

  bez najave, na satu koji odredi predmetni nastavnik.

  OPRAVDAVNJE IZOSTANAKE ZA UENIKE KOJI ESTO CILJANO IZOSTAJU

  Ako uenik esto izostaje po jedan dan u tjednu ili odreenog dana u tjednu, roditelj je duan

  opravdati izostanak osobno, uz obavezno predoenje lijenike isprinice.

  Rok za opravdanje tih izostanaka je dva tjedna.

  Uenika iz toke 3.1 razrednik e uputiti na razgovor s pedagogom ili ravnateljem kole. Prema

  procjeni razrednika razgovoru e morati prisustvovati i roditelj.

  SPECIFINI IZOSTANCI

  Uenik polaznik autokole smije izostati s nastave samo zbog polaganja vonje, uz predoenje

  potvrde o polaganju koju izdaje autokola.

  Uenik koji zbog izvankolskih aktivnosti (u portskom klubu, glazbenoj koli, KUD-u i slino)

  nee prisustvovati nastavi duan je izostanak unaprijed najaviti razredniku i priloiti

  odgovarajuu potvrdu.

  Uenik koji ima dogovoren specijalistiki lijeniki pregled duan je izostanak unaprijed

  najaviti razredniku i priloiti lijeniku isprinicu

  ISPRIKE

  Uenik ovim Kodeksom ostvaruje mogunost isprike prema odluci predmetnog nastavnika

  (kada ga prozove predmetni nastavnik ili na poetku sata):

  za nastavni predmet s jednim satom tjednom jedna isprika u svakom polugoditu,

  za nastavni predmet s dva ili vie sati tjedno jedna isprika u prvom polugoditu, a

  dvije u drugom polugoditu.

 • 28

  Isprika iz prvog polugodita nije prenosiva na drugo polugodite

  Kodeks je predloen na sjednici Vijea uenika 14. studenog 2008. i 18. studenog 2008. U

  planu je revidiranje Kodeksa.

 • 29

  5.3. Kako uspjeno uiti

  Ciljevi Upoznavanje navika uenja

  Motivirati uenike na uenje, pouiti uenike kako planirati

  uenje, kako uiti, kako se bolje koncentrirati na uenje

  Upoznavanje s metodikom uenja

  Namjena Poboljavanje tehnika uenja

  Poboljavanje kolskog uspjeha uenika

  Poticanje samopouzdanja kod uenika

  Nositelji Struni suradnici, razrednici

  Nain realizacije Radionice na satu razredne zajednice

  Individualni rado s uenicima koji imaju tekoa u uenju

  Vremenik Tijekom kolske godine, u prvom polugoditu

  Trokovnik Materijal za letke, boja za printer, trokovi prezentacije

  Vrjednovanje Miljenje nastavnika, uenika i roditelja o provedenim

  aktivnostima

 • 30

  5.4. Otvoreni sat za roditelje i uenike

  Ciljevi

  Kvalitetnija i ea suradnja kole i roditelja

  Pruanje pomoi i savjetodavni rad strunog suradnika s

  roditeljima i uenicima

  Namjena Poboljavanje odgojne komponente kole

  Poticanje samoinicijativnog dolaska uenika i roditelja

  Nositelji Struni suradnici, nastavnici, ravnatelj

  Nain realizacije Svakodnevni rad pri susretima s uenicima i roditeljima

  potujui naelo dobrovoljnosti, vlastitog izbora i diskrecije

  Vremenik Tijekom kolske godine

 • 31

  5.5. Program aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima

  Ciljevi

  Smanjivanje interesa uenika za nepoeljne oblike ponaanja

  Poticanje uenika na poeljne i zdrave oblike ponaanja

  Afirmiranje pozitivnih vrijednosti razvijanjem samopotovanja

  uenika i pomaganjem uenicima u njihovim ivotnim

  opredjeljenjima

  Namjena Djelovanje u smjeru prevencije nasilja

  Poveavanje sigurnosti uenika, njihovih roditelja i djelatnika u

  odgojno-obrazovnoj ustanovi

  Nositelji Razredni odjeli, razrednici, predmetni nastavnici, roditelji,

  struni suradnici, ira drutvena zajednica i relevantne

  institucije (Ministarstvo unutarnjih poslova, Centar za socijalnu

  skrb, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Hrvatski crveni

  kri)

  Nain realizacije Rad struno-razvojne slube s uenicima i nastavnicima

  Rad predmetnih nastavnika s uenicima tijekom predmetne

  nastave

  Rad razrednika s razrednim odjelom (usmjeravanje ponaanja

  mladih u pozitivnom smjeru, razred kao terapijska zajednica)

  Rad razrednika s roditeljima (na roditeljskim sastancima

  upoznati ih sa programom, sa podacima o sigurnosnoj situaciji

  unutar razrednog odjela te ih podsjeati na vanost suradnje

  roditeljskog doma sa kolom i vanosti komunikacije sa svojim

  djetetom)

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, plakate, papir u boji, boja za printer

  (300, 00 kn)

  Vrjednovanje Evaluacijski listii, miljenja profesora, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 32

  5.6. Dan otvorenih vrata

  Ciljevi

  Promocija i prezentacija kole

  Upoznavanje zainteresiranih (uenici, roditelji, ostali) s radom i

  podrujem djelovanja kole

  Pozitivnom prezentacijom kole meu uenicima zavrnih

  razreda osnovne kole privui to vei broj uenika da se upiu

  u nau kolu

  Predstaviti djelatnost kole iroj drutvenoj zajednici

  Namjena Svim uenicima osmih razreda osnovne kole koji su

  zainteresirani za upis u nau kolu, njihovim roditeljima,

  nastavnicima i ostalim zainteresiranima

  Zainteresirani uenici imaju priliku dobiti informacije o upisu u

  kolu, upoznati profesore, zanimanja koja upisujemo

  Nositelji Razrednici i nastavnici, struni suradnici, ravnatelj, uenici

  Nain realizacije Obavjetavanje osnovnih kola o odravanju Dana otvorenih

  vrata

  Predstavljanje zanimanja koja upisujemo po uionicama

  Predstavljanje pojedinog zanimanja

  Izlaganje uenikih radova

  Podjela promotivnih letaka

  Razgledavanje kole i uionica praktine nastave

  Vremenik Svibanj 2017.

  Trokovnik Materijal za letke i plakate, papir u boji, boja za printer

  Vrjednovanje Izjave posjetitelja

 • 33

  5.7. Humanitarna akcija za uenike loeg socijalnog statusa

  Ciljevi

  Prikupljanje pomoi u hrani, odjei i novcu za uenike loeg

  socijalnog statusa Obrtnike kole Bjelovar

  Namjena Razvijanje svijesti o potrebi pomaganja uenicima loeg

  socijalnog statusa

  Razvijanje solidarnosti

  Nositelji Uenici, nastavnici, struni suradnici

  Nain realizacije Prikupljanje pomoi po razredima

  Izrada ukrasa za tandove za prikupljanje pomoi

  Volontiranje na tandovima

  Vremenik Predblagdansko vrijeme (Boi i Uskrs)

  Trokovnik Materijal za ukrase, papir u boji, boja za printer

  (200,00 kn)

  Vrjednovanje Prikupljena sredstva

 • 34

  5.8. Humanitarni rad uenika

  Ciljevi Odgojiti uenika da bude: empatian, bez predrasuda, volonter,

  kreativac, drueljubiv, zna dijeliti, socijalno osjetljiv

  Namjena Poticati zajednitvo, suradnju, izvannastavno druenje,

  kreativnost, volonterstvo, empatiju.

  Nositelji kolske knjiniarke

  Nain realizacije Kreativne radionice na kojima e zainteresirani uenici izraivati

  prigodne ukrase

  Prodaja ukrasa na tandovima na trnici i korzu

  Vremenik Studeni/prosinac 2016., veljaa/oujak 2017., svibanj/lipanj 2017.

  Trokovnik Materijal i pribor za izradu ukrasa, salvete, ljepilo, ukrasni

  papiri, magneti, hamer (300,00 kn)

  Vrjednovanje Iznos sakupljenog novca, broj uenika kojima e se podijeliti, broj

  odranih radionica

 • 35

  5.9. Audio lektire

  Ciljevi Poticanje itanja.

  Ukljuivanje uenika u rad kolske knjinice.

  Pribliavanje lektire uenicima s tekoama u uenju i

  disleksijom.

  Namjena Razvijanje emptije

  Razvijenje navika volontiranja

  Razbijanje predrasuda o itanju, knjigama i knjinicama meu

  mladima

  Popularizacija lektire

  Vjebanje interpretativnog itanja

  Vjebanje javnog nastupa

  Nositelji kolska knjiniarka, uenici, nastavnici hrvatskog jezika

  Nain realizacije Uenici e snimiti interpretativno itanje odabranih pripovijetki i

  novela koje se nalaze na popisu lektire.

  Audio materijal snimit emo na CD-e (5 CD-a po lektirnom

  naslovu) koji e se moi posuivati uenicima Tehnike i

  Obrtnike kole Bjelovar

  Vremenik Tijekom kolske godine.

  Trokovnik Trokovi kupovine praznih CD-ova.

  (30,00 kn)

  Vrjednovanje Statistika posudbe audio-lektira.

 • 36

  5.10. Tjedan strane kulture

  Ciljevi Razvijati osjeaj za druge kulture i nauiti cijeniti njihovu

  vrijednost

  Razvijati ljubav prema strancima

  Upoznati druge kulture, obiaje i vjerovanja

  Spoznati razliitost, ali i povezanost brojnih naroda i kultura

  Razvijanje tolerancije prema drugim narodima i narodnostima

  Namjena Uenici e upoznati druge kulture i usporediti ih s naom.

  Prihvaanje razlika meu ljudima.

  Nositelji kolska knjiniarka

  Nain realizacije Obiljeavanje strane kulture:

  izraivat e se panoi

  izlobe predmeta iz te drave

  izloba tradicionalne odjee

  izlobe fotografija

  prikazivanje filma

  sluanje glazbe iz te zemlje

  predavanje turista/ambasadora koji je posjetio

  zemlju

  Vremenik Travanj 2017.

  Trokovnik Trokovi izlobe, predavaa, letaka, broura

  Printanje fotografija i tekstova

  Zakuska za strane goste

  (500,00 kn)

  Vrjednovanje Posjeenost izlobe i predavanja

  Zainteresiranost uenika i profesora

  Osvrt voditeljice

 • 37

  5.11. Uenika zadruga

  Ciljevi Razviti ekoloku i gospodarsku svijest

  Postii stjecanje radno-tehnikog, ekolokog, gospodarskog,

  drutvenog i etnoodgoja i obrazovanja

  Razvoj sposobnosti i korisno provoenje slobodnog vremena

  Poticanje uenika na suradnju, timski rad, kreativno izraavanje

  te praktinu primjenu alata i steenog teorijskog znanja

  Namjena Dobrovoljna interesna uenika organizacija koja pridonosi

  postizanju odgojno-obrazovnih i drutveno-gospodarskih

  ciljeva kole

  Nositelji Struni suradnici, nastavnici voditelji zadrunih sekcija, uenici

  lanovi Zadruge

  Nain realizacije Praktina primjena teorijskog znanja s ciljem lansiranja

  uenikih radova usko vezanih uz struku na trite kao

  prepoznatljivi proizvod Obrtnike kole Bjelovar

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik

  lanske iskaznice

  Materijal potreban za izradu zavrnih proizvoda

  Uredski pribor i potroni materijal

  Trokovi hrane i pia (prema financijskim mogunostima

  Zadruge)

  Vrjednovanje Zavrno godinje pisano izvjee o radu Zadruge

  Zavrno godinje financijsko izvjee Zadruge

  Inicijalni upitnici interesa

  Anketni upitnici na kraju nastavne godine ispunjeni od strane

  lanovima Zadruge

 • 38

  6. Akcijska istraivanja

  6.1. Upitnik samovrjednovanje

  Ciljevi

  Utvrivanje zadovoljstva uenika, nastavnika, roditelja i

  lokalne zajednice sa svojom kolom

  Unapreivanje podruja s kojima nismo zadovoljni

  Unapreivanje zadovoljstva dionika kolom

  Namjena Stvaranje okoline potpore koja omoguava svim lanovima

  kolske zajednice da stjeu optimalno znanje

  Stvaranje pozitivnog kolskog ozraja koje moe poluiti

  pozitivne obrazovne i psihike rezultate za uenike i kolsko

  osoblje

  Nositelji Tim za kvalitetu

  Nain realizacije Provoenje upitnika

  Predstavljanje rezultata na Nastavnikom vijeu i diskusija o

  njima

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Materijal za letke, plakate, anketni upitnici, papir u boji, boja za

  printer

  Vrjednovanje Evaluacijski listii, miljenja profesora, uenika i roditelja o

  provedenim aktivnostima

 • 39

  6.2. Upitnik za roditelje i uenike prvih razreda

  Ciljevi Prikupiti informacije o uenicima koji su upisali nau kolu

  Namjena Kako bismo uenicima koji imaju odreenih obiteljskih i drugih

  tekoa mogli posvetiti posebnu panju

  Kako bismo upoznali uenike

  Nositelji Struni suradnici, razrednici prvih razreda

  Nain realizacije Provoenje upitnika

  Vremenik Poetak kolske godine

  Trokovnik Materijal za upitnike, trokovi kopiranja

  Vrjednovanje Diskusija strunih suradnika i razrednika

 • 40

  7. Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti i programi

  7.1. Znaajni datumi

  Nastavnici i struni suradnici e zajedno s uenicima, a prema vlastitom izboru, izraivati

  plakate tijekom godine. Raspored ureivanja plakata predvien je Godinjim planom i

  programom rada kole.

  8.9. Meunarodni dan pismenosti

  10.9. Svjetski dan prve pomoi

  13.9. Svjetski dan pozitivnog miljenja

  15.9. Meunarodni dan demokracije

  21. 9. Meunarodni dan mira

  22. 9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad enama

  Europski dan bez automobila

  23.9. Meunarodni dan kulturne batine

  26.9. Europski dan jezika

  29. 9. Dan grada Bjelovar

  1. 10. Meunarodni dan starijih osoba

  3.10. Djeji tjedan; Meunarodni dan djeteta

  4. 10. Svjetski dan ivotinja

  5. 10. Svjetski dan uitelja

  6.10. Meunarodni dan djeteta /DND/

  8. 10. Dan neovisnosti RH

  12. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

  16. 10. Svjetski dan hrane

  20. 10. Svjetski dan jabuke

  22. 10. Meunarodni dan kolskih knjinica

  24. 10. Dan organizacije UN-a

  31. 10. Meunarodni dan tednje

  1. 11. Svi sveti

  16. 11. Meunarodni dan tolerancije (UNESCO)

  18. 11. Dan sjeanja na Vukovar

  20. 11. Dan djetetovih prava

  25. 11. Meunarodni dan za uklanjanje nasilja nad enama

  1. 12. Dan borbe protiv AIDS-a

  3. 12. Meunarodni dan ljudi s invaliditetom

  10. 12. Dan ovjekovih prava

  Prosinac blagdani uoi Boia i Boi

  15. 1. Dan meunarodnog priznanja Republike Hrvatske

  27. 1.

  Dan sjeanja na Holokaust i spreavanja zloina protiv

  ovjenosti

 • 41

  7. 2. Meunarodni dan ivota

  14. 2. Valentinovo - dan zaljubljenih

  8. 3. Meunarodni dan ena

  11.3. Dani hrvatskog jezika (11. do 17. 3.)

  15. 3. Meunarodni dan prava potroaa

  21. 3. Meunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

  Svjetski dan pjesnitva

  22. 3. Svjetski dan voda

  1. 4. Dan borbe protiv alkoholizma

  7. 4. Svjetski dan zdravlja

  22.4. Dan planeta Zemlje

  1. 5. Praznik rada

  1. 5. Obljetnica akcije Bljesak

  5. 5. Dan Vijea Europe

  8. 5. Tjedan Crvenog kria

  9. 5. Dan Europe, Dan pobjede nad faizmom u Europi

  10. 5. Dan pravedne trgovine (IFTA)

  11.5. Majin dan

  11.5. Svjetski dan pisanja pisama

  15. 5. Meunarodni dan obitelji

  22. 5. Tijelovo

  28. 5. Svjetski dan sporta

  31. 5. Svjetski dan bez puenja

  5. 6. Dan zatite ovjekove okoline,

  Dan zatite planinske Hrvatske

 • 42

  7.2. Kulturna i javna djelatnost kole

  Ciljevi

  Predstavljanje djelatnosti kole

  Promicanje i razvijanje suradnje s odgojno-obrazovnim

  subjektima

  Promicanje i razvijanje suradnje s znaajnim initeljima u iroj

  zajednici

  Namjena Odgojno-obrazovna promidba kole

  Suraivanje s odgojno-obrazovnim subjektima u iroj zajednici

  Nositelji Ravnatelj, struni suradnici, nastavnici, djelatnici kole,

  uenici, drutvena zajednica

  Nain realizacije Predstavljanje kole na Danu otvorenih vrata

  Predstavljanje kole na Danu kole

  Predstavljanje kole na smotri srednjih kola

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju, nagrade, sokove, sendvie

  (300,00 kn)

  Vrjednovanje Miljenje uenika, roditelja, nastavnika, suradnika

 • 43

  7.3. Meunarodni dan kravate

  Ciljevi Upoznati uenike s povijeu kravate

  Poticati ouvanje hrvatske kulturne batine

  Razvijati svijet o nacionalnom simbolu

  Promicati kolu u lokalnoj zajednici

  Poticati zajednitvo i dobar odnos uenika i nastavnika

  Poticati domoljublje

  Namjena Poticati zajednitvo, suradnju, izvannastavno druenje.

  Nositelji kolske knjiniarke

  Nain realizacije FOTOGRAFIRANJE

  Uenici i nastavnici dolaze u kolu s kravatama, zajedno odlaze

  na igralite Sokolane i svojim tijelima oblikuju kravatu.

  IZLOBA

  Tjedan dana prije uenici i nastavnici e biti pozvani da u kolu

  donesu neke neobine, raritetne ili jedinstvene kravate koje imaju

  svoju priu.

  Vremenik 17. listopada 2016. (ponedjeljak)

  Trokovnik Nema trokova

  Vrjednovanje Zadovoljstvo uenika i nastavnika

  Odjek u medijima

 • 44

  8. Natjecanja

  8.1. Lidrano

  Ciljevi Njegovanje dramske kulture

  Namjena Natjecateljska, estetska i etika

  Nositelji Struni suradnici, nastavnici hrvatskog jezika

  Nain realizacije Odabir tekstova (poezija), literarni uratci

  Priprema nastupa

  Natjecanje

  Vremenik Sijeanj, veljaa 2017.

  Trokovnik Materijali, uina za uenike

  (100,00 kn)

  Vrjednovanje Uenici se nagrauju ocjenama, na aktivu hrvatskog jezika

 • 45

  8.2. Struna natjecanja

  8.2.1. Natjecanje tokara i srodnih zanimanja

  Ciljevi Populariziranje proizvodnih zanimanja meu mladima.

  Namjena Uenicima: pokazivanje znanja i vjetina steenih u kolovanju;

  upoznavanje i druenje uenika slinih afiniteta iz cijele zemlje;

  razmjena iskustva iz praktinog dijela naukovanja;

  sagledavanje mogunosti zapoljavanja

  Nastavnicima: prenoenje iskustva iz teorijskog i praktinog

  dijela naukovanja; sagledavanje sadanjeg poloaja tokarskog

  zanimanja; upoznavanje novih tehnologija, strojeva i alata;

  komentiranje planova i programa te mogunosti izvravanja

  njihova izvravanja; upoznavanje i druenje

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije Organiziranje kolskih, opinskih, upanijskih i

  meuupanijskih natjecanja

  Vremenik Vremenik utvruje Dravno povjerenstvo za provoenje

  natjecanja i objavljuje ga neposredno prije termina natjecanja

  Trokovnik kola koja sudjeluje snosi trokove za materijal koji uenici

  potroe uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i

  dnevnica za nastavnike mentore

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja

  Vrjednovanje Komisija za vrjednovanje teorijskog dijela prema unaprijed

  razraenim kriterijima vrednuje uratke i objavljuje rezultate

  Komisija za vrjednovanje praktinog dijela prema unaprijed

  razraenim kriterijima vrednuje izratke i objavljuje rezultate

  Konaan uspjeh na natjecanju proizlazi iz zbroja postignutih

  bodova u teorijskom i praktinom dijelu natjecanja

 • 46

  8.2.3. Natjecanje plinoinstalatera

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju

  plinoinstalater; unaprjeivati i usavravati struna znanja i

  vjetine; razmijeniti iskustva; iskazati kreativnost uenika i

  nastavnika ; uspostaviti partnerske odnose s gospodarskim

  subjektima i afirmirati darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 47

  8.2.4. Natjecanje vodoinstalatera

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju

  vodoinstalater unaprjeivati i usavravati struna znanja i

  vjetine; razmijeniti iskustva; iskazati kreativnost uenika i

  nastavnika ; uspostaviti partnerske odnose s gospodarskim

  subjektima i afirmirati darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 48

  8.2.5. Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju instalater

  grijanja i klimatizacije

  unaprjeivati i usavravati struna znanja i vjetine; razmijeniti

  iskustva; iskazati kreativnost uenika i nastavnika ; uspostaviti

  partnerske odnose s gospodarskim subjektima i afirmirati

  darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 49

  8.2.6. Natjecanje automehaniara

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju

  automehaniar; unaprjeivati i usavravati struna znanja i

  vjetine; razmijeniti iskustva; iskazati kreativnost uenika i

  nastavnika ; uspostaviti partnerske odnose s gospodarskim

  subjektima i afirmirati darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 50

  8.2.7. Natjecanje elektroinstalatera

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju

  elektroinstalater; unaprjeivati i usavravati struna znanja i

  vjetine; razmijeniti iskustva; iskazati kreativnost uenika i

  nastavnika ; uspostaviti partnerske odnose s gospodarskim

  subjektima i afirmirati darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 51

  8.2.8. Natjecanje elektromehaniara

  Ciljevi

  Stjecanje dodatnih znanja za uenike , pripremiti uenike za

  kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  Promicati zanimanja u strojarskoj struci u zanimanju

  elektromehaniar; unaprjeivati i usavravati struna znanja i

  vjetine; razmijeniti iskustva; iskazati kreativnost uenika i

  nastavnika ; uspostaviti partnerske odnose s gospodarskim

  subjektima i afirmirati darovite uenike.

  Postignuti to bolji rezultat uenika na kolskom,

  meuupanijskom i dravnom natjecanju.

  Namjena Razvijanje znanja i vjetina kod uenika.

  Promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja.

  Nositelji Obrtnika kola Bjelovar i Agencija za strukovno obrazovanje

  Nain realizacije U obliku jednodnevnih radionica po potrebi, te u obliku kolskog,

  meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom vjetina i

  teoretskih znanja.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za strukovno obrazovanje.

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove za alate i materijal koji uenici

  potroe

  uvjebavajui praktinu zadau te trokove putovanja i dnevnica

  za nastavnike mentore.

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Test znanja

  Ocjenjivaki list

 • 52

  8.3. Sportska natjecanja

  Stolni tenis

  Rukomet

  Kros

  Nogomet

  Koarka

  ah

  Odbojka

  Ciljevi

  Predstavljanje rezultata rada, zadovoljenje potreba uenika,

  podizanje kvalitete zdravog ivljenja

  Namjena uvanje zdravlja uenika, prevencija ovisnosti, komunikacija i

  druenje, razvijanje pozitivnih ponaanja uenika, potovanje

  drugih sudionika, razmjena iskustava i znanja

  Nositelji Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, struni suradnici

  Nain realizacije U obliku skupnog rada u odabranom sportu, te u obliku

  kolskog, meuupanijskog i dravnog natjecanja provjerom

  vjetina.

  Vremenik Tijekom godine vriti pripreme za natjecanja a u skladu s

  vremenikom za kolsko, meuupanijsko i dravno natjecanje

  koji utvruje Agencija za odgoj i obrazovanje

  Trokovnik kola sudionik snosi trokove hrane i pia, dnevnice za

  voditelja

  kola kojoj je povjerena organizacija snosi sve trokove

  organizacije natjecanja.

  Vrjednovanje Analiza postignutih rezultata

  Ocjenjivaki list

 • 53

  9. Profesionalno informiranje

  Uenika zavrnih razreda srednje kole

  Ciljevi

  Upoznavanje s mogunou nastavka kolovanja u Obrtnikoj

  koli Bjelovar

  Mogunosti zapoljavanja i nastavka kolovanja nakon

  zavrene srednje kole

  Namjena Poticanje uenika na promiljanje o njihovim mogunostima

  (zapoljavanje, nastavak kolovanja) nakon zavretka srednje

  kole.

  Poticanje interesa u uenika osmih razreda osnovne kole (i

  njihovih roditelja) za upis u nau kolu.

  Nositelji Struni suradnici, Hrvatski zavod za zapoljavanje

  Nain realizacije Pripremanje tiskanih propagandnih materijala

  Pripremanje teksta o koli za Zavod za zapoljavanje

  Pripremanje prezentacije kole

  Pripremanje moguih izvora informacija

  Pripremanje i odravanje predavanja na satu razredne

  zajednice, na roditeljskim sastancima,

  Predstavljanje (anketiranje i profesionalno usmjeravanje)

  profesionalnog informiranja uenika zavrnih razreda na

  Sajmu poslova u suradnji s lokalnim Zavodom za

  zapoljavanje

  Vremenik Tijekom kolske godine, u drugom polugoditu

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje Zainteresiranost uenika za nastavak kolovanja u naoj koli

  bilo u redovnom programu ili u obrazovanju odraslih

 • 54

  10. Promidba kole

  10.1. Smotra srednjih kola

  Ciljevi

  Predstavljanje djelatnosti kole, promidba i razvoj suradnje s

  odgojno-obrazovnim subjektima i irom drutvenom

  zajednicom

  Namjena Odgojno-obrazovna promidba kole i razvoj suradnje s

  odgojno-obrazovnim subjektima i irom drutvenom

  zajednicom

  Nositelji Ravnatelj, struni suradnici, nastavnici, djelatnici kole,

  uenici, drutvena zajednica

  Nain realizacije Predstavljanje djelatnosti kole na smotri

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje Letak HZZ-a

 • 55

  10.2. Mrena stranica

  Promidbeni materijali (letak, plakat)

  Web stranice http://www.obs-bj.hr

  Ciljevi Promoviranje rada kole

  Namjena Svim uenicima i profesorima te zainteresiranima za rad kole

  Nositelji Ravnatelj, struni suradnici

  Nain realizacije Praenje dogaanja u koli i evidentiranje putem kalendara

  aktivnosti

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za izradu promidbenog materijala i

  promociju

  Vrjednovanje

  Zadovoljstvo uenika, roditelja, profesora; izvjee o radu na

  kraju kolske godine, slika kole u gradu i okolici

 • 56

  11. Struna usavravanja djelatnika

  Ciljevi Proirivanje znanja i stjecanje novih vjetina

  Namjena Cjeloivotno uenje

  Napredovanje nastavnika

  Nositelji AZOO, ASOO, pedagoginja, individualno nastavnici

  Nain realizacije Praenje dogaanja u koli i evidentiranje putem kalendara

  aktivnosti

  Sudjelovanje u seminarima koje organizira AZOO i ASOO

  Struno usavravanje u koli

  Individualno usavravanje djelatnika

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Sredstva potrebna za uplatu kotizacije, putnih trokova,

  dnevnica; sredstva potrebna za nabavu knjiga u kolsku

  knjinicu

  Vrjednovanje Evaluacijski listi, izvjetaj sa strunog usavravanja

 • 57

  12. Kalendar aktivnosti u kolskoj godini 2016./2017.

  Opis zadatka DatumOd DatumDo VrijemeOd VrijemeDo

  Podjela svjedodbi zavrnim razredima 1.9.2016. 1.9.2016. 12:00:00

  Sjednica Nastavnikog vijea 1.9.2016.

  Upisi u 2 i 3 raz. 1.9.2016. 8:00:00

  Upoznati uenike sa sadrajem nainima i postupkom 1.10.2016. 15.10.2016. izrade zavrnog rada Objava vremenika izrade i obrane zavrnog ispita 3.10.2016. 7.10.2016.

  Popis tema za zavrni i pomoniki ispit 13.10.2016. 20.10.2016.

  Popis odjela s odabranim temama 20.10.2016. 31.10.2016.

  Imenovanje lanova povjerenstava 31.10.2016. 31.10.2016.

  Sastanak aktiva strojarstva i elektrotehnike 7.11.2016.

  Prijava zavrnog ispita u zimskom roku 28.11.2016. 28.11.2016. 12:00:00

  Predaja elaborata za zimski rok 12.1.2017. 12.1.2017. 12:00:00

  Sjednica Prosudbenog odbora 16.1.2017. 16.1.2017.

  Obrana praktinog rada izvan kole 27.1.2017. 17.2.2017. 8:00:00

  Objava ispitnih pitanja (samo za SP) 3.3.2017. 17.3.2017.

  Prijava obrane zavrnog rada u ljetnom roku 31.3.2017. 31.3.2017. 12:00:00

  Kontrolni ispiti 3.4.2017. 8.5.2017.

  Dan kole 26.4.2017.

  Sjednica Razrednog vijea za zavrne razrede 4.5.2017. 15.5.2017.

  Predaja elaborata i praktinog rada mentorima 4.5.2017. 18.5.2017.

  Urudbiranje pisanog dijela zavrnog rada 4.5.2017. 18.5.2017.

  Izradba mikrokalendara za obranu zavrnog rada 19.5.2017. 25.5.2017.

  Kraj nastavne godine za zavrne razrede 19.5.2017.

  Sjednica Prosudbenog odbora 22.5.2017. 15:00:00

  Sjednica Nastavnikog vijea za zavrne razrede 22.5.2017. 14:00:00

  Sjednica Razrednog vijea za 1 i 2. razrede 25.5.2017. 5.6.2017.

  Dan otvorenih vrata kole 25.5.2017.

  Poetak usmenog obrazloenja(po radionicama) 26.5.2017. 14.6.2017.

  Usmeno obrazloenje praktinog rada(u koli) 1.6.2017. 14.6.2017.

  Sjednica Prosudbenog odbora 14.6.2017. 10:00:00

  Kraj nastavne godine za 1. i 2. razred 14.6.2017.

  Sjednica Nastavnikog vijea za 1. i 2. razred 19.6.2017.

  Predaja pisanog rada za jesenski rok obrane zavrnog rada19.6.2017. 7.7.2017.

  Podjela upisnih listova 29.6.2017. 12:00:00

  Podjela svjedodbi zavrnim razredima 3.7.2017. 9:00:00

  Podjela svjedodbi i obavijesti o uspjehu uenika za 1. i 2. 5.7.2017. 12:00:00 razred

 • 58

  Prijava obrane zavrnog rada u jesenskom roku 7.7.2017. 7.7.2017. 11:00:00

  Sjednica Nastavnikog vijea 7.7.2017. 10:00:00

  Urudbiranje pisanog dijela zavrnog rada 7.7.2017. 7.7.2017.

  Sjednica Prosudbenog odbora 8.7.2017. 8.7.2017. 11:00:00

  Popravni, razredni i razlikovni ispiti za uenike zavrnih 21.8.2017. 22.8.2017. razreda predaja mape(kolski i JMO sustav) za tree razrede 22.8.2017. 9:00:00

  popravni, razredni i razlikovni ispiti za uenike 1. i 2. 22.8.2017. 25.8.2017. razreda Poetak usmenog obrazloenja po radionicama 24.8.2017. 29.8.2017.

  predaja mape(kolski i JMO sustav) za prvi i drugi razred 25.8.2017. 9:00:00

  Obrana praktinog rada u koli 28.8.2017. 29.8.2017. 8:00:00

  Sjednica Prosudbenog odbora 30.8.2017. 30.8.2017. 14:00:00

 • 59

  Sadraj

  1. Uvod - O ciljevima i zadaama .............................................................................................. 3 2. Izvannastavne aktivnosti ........................................................................................................ 4

  2.1. kolski portski klub ....................................................................................................... 4 2.2. Budi muko klub ............................................................................................................. 5 2.3. Mlade Crvenog kria .................................................................................................... 6

  2.4. Elektronika i robotika ..................................................................................................... 7 3. POSEBNI PROGRAMI ......................................................................................................... 8

  3.1. Socijalna i zdravstvena zatita uenika ........................................................................... 8

  3.2. kolski preventivni programi .......................................................................................... 9 3.2.1. kolski preventivni program (prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu,

  kockanju/klaenju, puenju) ............................................................................................... 9 3.2.2. kolski preventivni program za suzbijanje nasilja ................................................. 10 3.2.3. Projekt Budi muko ............................................................................................ 11

  3.2.4. kolski plan reagiranja u kriznim situacijama ....................................................... 12 3.2.5. Antikorupcijski program ........................................................................................ 13

  4. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI ................................................................................... 15

  4.1. Strune ekskurzije ......................................................................................................... 15 4.1.1. Posjet uenika vodoopskrbnom sustavu u Javorovcu ............................................ 15 4.1.2. Posjet uenika tvrtki Remont eljeznikih vozila u Bjelovaru ........................... 16

  4.1.3. Posjet uenika tvrtki Rasco u Kalinovcu ............................................................ 17

  4.1.4. Posjet Kolektoru u Korenovu ............................................................................. 18 4.1.5. Posjet uenika Elektri Bjelovar .......................................................................... 19

  4.2. Jednodnevni izlet za uenike ......................................................................................... 20

  4.2.1. Posjet uenika kazalitu ......................................................................................... 20 4.2.2. Posjet uenika DOKU-art u Bjelovaru ................................................................... 21

  5. Projekti ustanove .................................................................................................................. 22 5.1. Samovrjednovanje kole ............................................................................................... 22 5.2. Etiki kodeks Obrtnike kole Bjelovar ........................................................................ 24 5.3. Kako uspjeno uiti ....................................................................................................... 29

  5.4. Otvoreni sat za roditelje i uenike ................................................................................. 30

  5.5. Program aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima ............................ 31

  5.6. Dan otvorenih vrata ....................................................................................................... 32 5.7. Humanitarna akcija za uenike loeg socijalnog statusa ............................................... 33

  5.8. Humanitarni rad uenika ............................................................................................... 34 5.9. Audio lektire .................................................................................................................. 35 5.10. Tjedan strane kulture ................................................................................................... 36

  5.11. Uenika zadruga ............................................................................................................ 37 6. Akcijska istraivanja ............................................................................................................ 38

  6.1. Upitnik samovrjednovanje ............................................................................................ 38 6.2. Upitnik za roditelje i uenike prvih razreda .................................................................. 39

  7. Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti i programi ................................................................. 40

  7.1. Znaajni datumi ............................................................................................................. 40 7.2. Kulturna i javna djelatnost kole ................................................................................... 42

  7.3. Meunarodni dan kravate .............................................................................................. 43 8. Natjecanja ............................................................................................................................. 44

  8.1. Lidrano .......................................................................................................................... 44 8.2. Struna natjecanja ......................................................................................................... 45

 • 60

  8.2.1. Natjecanje tokara i srodnih zanimanja ................................................................... 45 8.2.3. Natjecanje plinoinstalatera ..................................................................................... 46 8.2.4. Natjecanje vodoinstalatera ..................................................................................... 47 8.2.5. Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije ........................................................ 48

  8.2.6. Natjecanje automehaniara .................................................................................... 49 8.2.7. Natjecanje elektroinstalatera .................................................................................. 50 8.2.8. Natjecanje elektromehaniara ................................................................................ 51

  8.3. Sportska natjecanja ........................................................................................................ 52 9. Profesionalno informiranje ................................................................................................... 53

  10. Promidba kole ................................................................................................................. 54 10.1. Smotra srednjih kola .................................................................................................. 54

  10.2. Mrena stranica ........................................................................................................... 55 11. Struna usavravanja djelatnika ......................................................................................... 56 12. Kalendar aktivnosti u kolskoj godini 2016./2017. ............................................................ 57

Recommended

View more >