ŠKOLSKI KURIKULUM - os-agmatosa- ?· Vrjednovanje provedbe školskog razvojnog plana svih sudionika uključenih u njegovo ... suzbijanja nasilja ... Prevencija nasilničkih oblika ponašanja u

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    222

  • Download
    3

Transcript

1 OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA AINCI KOLSKI KURIKULUM ainci, rujan 2017. 2 Temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski odbor na sjednici odranoj 28. rujna 2017., na prijedlog Uiteljskog vijea d o n o s i K O L S K I K U R I K U L U M Uvod Kurikulum podrazumijeva i ukljuuje opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s ozbirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Juri, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu). U kolskoj teoriji i praksi kurikulum sadri sve sadraje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na nain da se promoviraju intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj djece/uenika. Uz slubeni program, kurikulum sadri i one aktivnosti i sadraje koje moemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum kole, njezin zatitni znak. kolskim kurikulumom utvren je dugoroni i kratkoroni plan i program rada kole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvankolske aktivnosti, te druge odgojno-obrazovne programe i projekte. Pri izradi kolskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifinosti kole i sredine u kojoj kola djeluje. Sredite i polazite rada na sadrajima kolskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naih uenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se naelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su postojanje strune kompetencije uitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji kola, podrka i pomo lokalne zajednice. kolski kurikulum je razraen po odgojno obrazovnim podrujima. 3 kolski kurikulum Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa, osim nastavnih programa, i druge programe koje kola provodi, pokazuje brojne aktivnosti uenika i uitelja, pokazuje ono po emu je naa kola prepoznatljiva. kolski kurikulum temelji se na uenikoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja uenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja. Planiranim aktivnostima, programima i projektima teimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na uenika i njegov razvoj, strunu samostalnost i odgovornost uitelja, samostalnost i razvoj kole, te uz potporu ue i ire drutvene zajednice doprinijeti izgradnji uinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. Karakteristike kolskog kurikuluma: teite obrazovnog procesa nije vie sadraj ve cilj i rezultat obrazovanja razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju usmjerenost prema kvaliteti rezultata usmjerenost na uenika i proces uenja samostalnost i razvoj kole strunu samostalnost i odgovornost uitelja lokalna i ira podrka zajednice za uinkovit i kvalitetan obrazovni sustav kolskim kurikulumom utvruje se: Naziv aktivnosti Cilj aktivnosti Namjena aktivnosti Nositelji Nain realizacije aktivnosti Vremenik Okvirni trokovnik Nain praenja aktivnosti 4 Usmjerenost prema kompetencijama Razvoj drutva temeljena na znanju i proces globalizacije, jaanje svjetskoga trita i konkurencije na globalnoj razini, stvaraju nove potrebe na razini drutvenoga ivota i ivota pojedinca u svim podrujima: kulturi, znanstvenomu i tehnolokomu razvoju, gospodarstvu, drutvenoj povezanosti, poloaju i ulozi pojedinca kao graanina te njegovu osobnomu razvoju. ivot i rad u suvremenom drutvu brzih promjena i otre konkurencije zahtijevaju nova znanja, vjetine, sposobnosti, vrijednosti i stavove, tj. nove kompetencije pojedinca, koje stavljaju naglasak na razvoj inovativnosti, stvaralatva, rjeavanja problema, razvoj kritikoga miljenja, poduzetnosti, informatike pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija. Pomak u kurikulumskoj politici i planiranju s prijenosa znanja na razvoj kompetencija znai zaokret u pristupu i nainu programiranja odgoja i obrazovanja. Uenike kompetencije koje se naglaavaju u kolskom kurikulumu su: 1. Komunikacijske kompetencije (komunikacija na materinskomu i stranom jeziku) odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralako usmeno i pisano izraavanje i tumaenje koncepata, misli, osjeaja, stavova i injenica te jezino meudjelovanje u nizu razliitih drutvenih i kulturnih situacija, razvoj svijesti o utjecaju jezika na druge i potrebi upotrebe jezika na pozitivan i drutveno odgovoran nain. Razvijanje vjetina meukulturnoga razumijevanja. 2. Matematika kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji osposobljenost uenika za razvijanje i primjenu matematikoga miljenja u rjeavanju problema u nizu razliitih svakodnevnih situacija, poznavanje i razumijevanje prirodnih fenomena i razvijeno prirodoznanstveno miljenje, razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnou te odgovornost pojedinca kao graanina. 3. Digitalna kompetencija osposobljenost za sigurnu i kritiku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije: upotreba raunala za pronalaenje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija. 4. Uiti kako uiti osposobljenost za proces uenja i ustrajnost u uenju, organiziranje vlastitoga uenja, uinkovito upravljanje vremenom i informacijama u uenju, razvijena sposobnost rjeavanja problema, razvoj samopouzdanja 5. Socijalna i graanska kompetencija osposobljenost za meuljudsku i meukulturnu suradnju, poznavanje ljudskih prava i prava djece, osposobljavanje za njihovo provoenje i potivanje, razvijena svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih. 6. Poduzetnika kompetencija i inicijativnost razvijene kreativne sposobnosti, inovativnosti i spremnosti na preuzimanje rizika, radne vjetine za svakodnevi ivot, sposobnosti planiranja i voenja projekata, razvijeno samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima. 7. Kulturna svijest i izraavanje razvijena temeljna znanja i pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda, poznavanje i svijest o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj batini i njihovu mjestu u svijetu, razumijevanje kulturne i jezine raznolikosti Europe i svijeta te za njihovu zatitu, temeljna znanja i pozitivno stajalite prema umjetnikom stvaralatvu i izraavanju. 5 Specifini ciljevi O Antuna Gustava Matoa ainci osposobiti uenika za samostalno uenje razliitim pristupima razvijati samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima motivirati i pripremiti uenike za daljnje obrazovanje i cjeloivotno uenje razvijati vjetine suradnje, tolerancije i mirnog rjeavanja sukoba promicati ekoloku svijest kod uenika i djelatnika kole razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizikoj aktivnosti i vlastitom zdravlju razvijati osjeaj za nacionalni identitet poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne batine Republike Hrvatske razvijanje kreativnih sposobnosti u likovnom, glazbenom i literarnom podruju razvijati odgovornost prema kolskoj imovini i okruenju kole poticati cjelokupan razvoj kroz europsku i globalnu dimenziju modernog ivljenja poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom 6 Vrjednovanje U svrhu vrjednovanja kurikuluma potrebno je poticati razvoj unutarnjeg vrjednovanja i samovrjednovanja kvalitete rada kola i osposobljavati uitelje za koritenje rezultata razliitih oblika vrjednovanja za unapreivanje kvalitete svojega rada. kolsko ili unutarnje vrjednovanje Vrjednovanje postignua uenika utemeljeno je na oekivanjima da zadaa kole nije samo stjecanje i razvijanje znanja i vjetina te razvoj sposobnosti, nego i usvajanje vrijednosti, stavova i navika koji omoguuju cjelovit razvoj osobnosti. U koli se osim uenja i pouavanja ostvaruju i odgojni ciljevi. Tu vrstu vrjednovanja provode uitelji prema Pravilniku o nainima praenja i ocjenjivanja uenika, a rezultat su kolske ocjene koje se upisuju u razredne knjige. Nacionalno ili vanjsko vrjednovanje Standardizirano je vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignua putem nacionalnih ispita, a koje provodi vanjska ovlatena institucija. Vanjsko vrjednovanje je potpora i nadzor unutarnjem vrjednovanju postignua uenika radi praenja ostvarivanja nacionalnih obrazovnih standarda. Samovrjednovanje Vrjednovanje provedbe kolskog razvojnog plana svih sudionika ukljuenih u njegovo definiranje, praenje i procjenu. Cilj mu je potaknuti veu samoinicijativnost i kreativnost kola, poboljati standarde uenja i pouavanja te poveati odgovornost za postignue kole. Ovim pristupom svaka kola obzirom na svoje specifinosti ima mogunost kreiranja vlastitog razvoja. 7 Kurikulumska podruja drutveno humanistiko jezino komunikacijsko matematiko - prirodoslovno tehniko tehnologijsko tjelesno zdravstveno umjetniko 8 1. DRUTVENO-HUMANISTIKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Hrvatski jezik 1.-4. Hrvatski jezik od 5.-8. Povijest od 5.-8. Vjeronauk od 1.-8. Vjeronauna skupina Biblijsko-liturgijska sk. Pomladak Crvenog kria Eko-etno skupina Literarna skupina kolski preventivni program suzbijanja nasilja Svladavanjem i vjebanjem itanja i pisanja razvijati sposobnosti uporabe hrvatskog standardnog jezika Osposobljavanje za pravilnu uporabu standardnog hrvatskog jezika u podruju slovnice, knjievnosti, jezinog izraavanja i medijske kulture Stjecanje osnovnih znanja o povijesnoj uvjetovanosti dogaanja, pojava i procesa potrebnih za razumijevanje povijesnog tijeka razvoja ovjeanstva i hrvatskog naroda Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloko upoznavanje katolike vjere na informativnoj-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini. Graanski odgoj i obrazovanje. Afirmacijom pozitivnih vrijednosti suzbiti nasilna ponaanja u koli. Razvijene komunikacijske kompetencije Razvijene vjetine itanja i pisanja Razumijevanje poruke proitanog ili medijski gledanog knjievnog djela Stjecanje znanja i razvoj pozitivnog odnosa prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda Odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva I u ouvanju nacionalne povjesno kulturne batine Razvoj moralne i duhovne dimenzije osobnosti Humanitarne akcije Prevencija nasilnikih oblika ponaanja u koli. Sigurnost uenika. Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji upnik i suradnici Vjerouitelj Pedagog Uitelji Uenici Redovna nastava Dodatni i dopunski rad Izborna nastava Izvannastavne aktivnost Sat razredne zajednice SRZ redovna nastava INA Pravilnik o kunom rede kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Vrjednovanje stvaralakog izriaja Broj evidentiranih nasilnikih ponaanja; izreene pedagoke mjere; kolsko ozraje Tijekom kolske godine 9 Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik IZVANUIONIKA NASTAVA Djeji tjedan Dani zahvalnosti za plodove zemlje Za bakinim stolom Posjet muzeju/izlobi Jednodnevni izleti, ekskurzije Vukovar ekskurzija Posjet spomeniku Stjepanu Mlakaru, etekovcu i Voinu Uenje otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti. Stjecanje iskustvenih znanja - poticanje radosti istraivanja i stvaranja -poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Roditelji Poludnevni izleti Roditelji kola Izvjea Anketiranje Ocjene Tijekom kolske godine PROJEKTI Piem, dakle jesam Orahovako proljee I ja elim itati kole za Afriku Zelena knjinica Putujemo kroz vrijeme Kviz Volim Hrvatski Slovarica mojega kraja itam sebi, itam tebi Kultura ponaanja itamo lektiru u razredu Pismen, spaen itajmo zajedno-itajmo naglas Slikoprie, Zdrava abeceda Uenje kroz projekte, unaprjeenje kulturne i javne djelatnosti kole, humanitarne akcije Razvijanje kreativnosti uenika, poticanje istraivakog rada, poticanje humanosti Poticanje aktivne suradnje s roditeljima, poticanje radosti istraivanja i stvaranja. Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Vjerouitelj Roditelji Izrada kolskog lista, sudjelovanje na manifestaciji, humanitarne akcije, radionice, sajmovi, kola Uspjeh kolskog lista, zadovoljstvo uenika, izvjea, sakupljena materijalna sredstva Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI Dan neovisnosti, Mjesec hrv. knjige, Dani hrv.jezika, Svi sveti, Boi, Uskrs, Sv. Nikola, Dan sjeanja na Vukovar, Me.dan obitelji, Me.dan tolerancije, Mjesec borbe protiv nasilja, Djeji tjedan, Dan osoba s posebnim potrebama, Dan darovitih uenika, Dan sjeanja na Holokaust, Poklade, Dan kravate u RH. Realizacija kalendara rada Raznovrsnim aktivnostima obogatiti rad kole. Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Vjerouitelj Roditelji Priredbe Izlobe kola Posjeenost priredbama, zadovoljstvo uenika i roditelja, kolsko izvjee Tijekom kolske godine 10 2. JEZINO-KOMUNIKACIJSKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Strani jezici Engleski jezik - redovna nastava od 1.- 8.r Njemaki jezik - izborna nastava 4.- 8.r Osposobiti uenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijama svakodnevnog ivota proirenu elementima sociokulturne, interkulturalne kompetencije. Razvoj vjetine komuniciranja i sporazumijevanja na stranim jezicima Razvoj timskog rada pri rjeavanju jezino komunikacijskih problema. Predmetni uitelji Uenici Redovna i Izborna nastava Dodatni rad kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Uvid u pedagoku dokumentaciju predmetnog uitelja Tijekom kolske godine PROJEKTI Spelling Bee competition Irish afternoon Proirivanje znanja uenika o jeziku i drugim kulturama. Jaanje jezinih kompetencija, osnaivanje timskog rada I suradnikog uenja. Predmetni uitelji Uenici Kroz redovnu nastavu engleskog jezika kola Kviz za uenike, analiza prezentiranih uradaka, pisanje izvjea o projektu Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI Europski dan jezika Me. dan djeje knjige Sudjelovati u obiljeavanju. Ukazati na raznovrsnost jezinog izraavanja, prihvaanje razliitosti, uenje stranih jezika. Uiteljice stranih jezika Izrada plakata, prezentacija kola Prezentacija uradaka Tijekom kolske godine 11 3. MATEMATIKO-PRIRODOSLOVNO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Matematika od 1.-8.r Priroda i drutvo Od 1.-4. Priroda 5.-6.r Biologija 7.-8.r Kemija 7.-8. Fizika 7.-8. Geografija 5.-8. kolska zadruga Baltazarovi genijalci Stjecanje temeljnih matematikih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi idrutvu Potaknuti zanimanje za cjelovitost prirode, za njezino istraivanje i razumijevanje Stei znanje o osnovnim biolokim zakonitostima, temeljnoj grai i funkcijama ivih bia Uvoenje uenika u znanstveni nain razmiljanja i stjecanje korisnih kemijskih znanja Omoguiti razumijevanje fizikih zakona i zakonitosti u prirodnim pojavama i osnovno poznavanje metoda i tehnika znanstvenog istraivanja prirode Stjecanje osnovnih geografskih znanja o Zemlji, znaenju i povezanosti prirodnih i drutvenih pojava i procesa Razviti matematiku kompetenciju za rjeavanje svakodnevnih problema Pozitivan odnos prema ljudima i dogaajima Znatielja za otkrivanje pojava u prirodnoj i drutvenoj zajednici Razvijati svijest o ouvanju prirode i zatite okolia Razuman odnos prema prirodi i ovjekovoj okolini Primjenu usvojenih spoznaja u svakodnevnom ivotu, tehnici i proizvodnji Razvoj sposobnosti znanstvenog miljenja i samostalnog rjeavanja problema Razvoj geografskog naina razmiljanja Razvijati umijee snalaenja u atlasu Uitelji Vanjski suradnici Redovna nastava Dopunski rad Dodatni rad Metode rjeavanja problema, razgovora, demonstracije, grafikih prikaza, istraivanja, mjerenja, demonstracije pokusa Metode spoznaje, Otkrivanja kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Uspjesi na natjecanjima Tijekom kolske godine 12 Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik IZVANUIONINA NASTAVA Pozdrav jeseni Pozdrav proljeu Godinja doba Eskurzije, izleti Igre na snijegu Moje mjesto i zaviaj Voda Snalaenje u prostoru Mali meteorolozi Dan voda i uma Mjesto Uenje u neposrednoj okolini na praktinim primjerima. Stjecanje iskustvenih znanja. Razvijanje timskog rada. Uitelji Uenici Roditelji Izvanuionika nastava kola Primjena nauenog, povezivanje praktinih i teoretskih znanja-ocjena, nagrada Tijekom kolske godine PROJEKTI Veer matematike Nauimo tablicu mnoenja Putujemo kroz vrijeme Korak u dane Simetrija svuda oko nas Moje tijelo etnja Hrvatskom Budi STEMpatian Skupljanje starog papira Uenje na praktinim primjerima. Proirenje znanja uenika putem istraivanja. Stjecanje iskustvenih znanja. Razvijanje timskog rada. Uitelji Uenici Projektna nastava Istraivaki rad kola Analiza postavljenih izlobi i prezentacija. Pisana izvjea Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI Dani prirode Dan planeta Zemlje Eko-kviz Zelena istka Dan darovitih uenika Obiljeavanje dana znaajnih za ouvanje okolia. Razvijanje svjesnosti o ouvanju prirode. Poticanje aktivne suradnje s roditeljima Uitelj prirode Razrednici Uitelji RN Ureenje okolia kole Kviz kola Doprinos zajednice Ureenost okolia kole, zadovoljstvo uenika, uspjeh na kvizu, nagrada uenicima. Tijekom kolske godine 13 4. TEHNIKO-TEHNOLOGIJSKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Tehnika kultura Od 5.-8. Klub madih tehniara Robotika kolska prometna jedinica Informatika Od 5.-8. Izgraditi djelatni, poduzetniki i stvaralaki tehniko-tehnoloki nain miljenja te osposobiti uenike za prepoznavanje i primjenu tehnikih tvorevina u ivotnom okruju Upoznati i primjenjivati digitalnu tehnologiju. Djelotvorno upotrebljavati raunala i biti sposobni ugraditi osnovne zamisli algoritamskog naina razmiljanja u rjeavanju svakodnevnih problema Razvijati tehniki nain miljenja i pravilnu uporabu tehnike terminologije Razvijati sposobnost rjeavanja tehnikih problema na stvaralaki nain Stvarati I ureivati nove sadraje te se izraavati pomou digitanih mendija. Razvoj informatike pismenosti Poznavanje i upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije Predmetni uitelji Redovna nastava Izborna nastava Dodatni rad Metode praktinog rada Metode demonstracije kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Vrjednovanje praktinih uradaka Uvid u pedagoku dokumentaciju predmetnog uitelja Tijekom kolske godine 14 Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik IZVANUIONINA NASTAVA Promet Promet-putujemo Uenje na praktinim primjerima. Stjecanje znanja o prometu na praktinim primjerima. Poticanje radosti istraivanja i stvaranja Poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava. Uitelji i uenici RN Izvanuionina nastava Demonstracija Razgovor Vjeba kola Razina usvojenog znanja o prometnim pravilima, uporaba nauenog u svakodnevnom ivotu. Tijekom kolske godine PROJEKTI Moji web tragovi Promikro Ritam dana bez ekrana Budi STEMpatian STEM-T Uenje na praktinim primjerima. Poticanje radosti istraivanja i stvaranja. Poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava Uitelji i uenici RN Roditelji Kroz nastavu, istraivaki rad, prezentacije kola Intervju uenika Izvjea Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI Dan sigurnijeg interneta Svjetski dan izumitelja Obiljeavanje Dana sigurnijeg interneta Obiljeavanje Svjetskog dana izumitelja Razvoj informatikih kompetencija, osvjeivanje o opasnostima interneta, stjecanje vjetina ispravnog koritenja interneta. Upoznavanje sa svjetskm i hrvatskim izumiteljima, poticanje poduzetnitva kod uenika. Uitelj informatike Uitelj tehnike kulture Pedagog Uitelji Uenici Radionice Demonstracija Razgovor kola Primjena nauenog u koritenju intereta. Ueniki uradci Veljaa Studeni 15 5. TJELESNO-ZDRAVSTVENO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Tjelesno-zdravstvena kultura redovna nastava od 1.-4. -redovna nastava od 5.-8. Izvannastavne aktivnosti: portska igraonica 1. i 2. portska igraonica 3. i 4. D 5.-8. r kolski preventivni program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti Osposobiti uenike za primjenu teorijskih i motorikih znanja koja omoguuju samostalno tjelesno vjebanje radi vee kvalitete ivljenja i osiguravanja psihofizikog zdravlja Zadovoljiti bioloke potrebe uenika za kretanjem, kao i psiho-socijalne kojima se uveavaju stvaralake sposobnosti na podruju motorike Masovno ukljuivanje uenika u portske aktivnosti koje doprinose njihovom boljem opem zdravlju Smanjiti interes djece za iskuavanjem ili uporabu sredstava ovisnosti. Razvoj zdravih stilova ivota. Razvoj svijesti o vlastitom zdravlju i potrebi tjelesnog vjebanja Usmjerenost prema optimalnom razvoju i usavravanju onih znanja, sposobnosti i osobina koje su u pojedinom razvojnom razdoblju bitne za uenike. Prevencija ovisnosti. Uitelji Razrednici Pedagog Roditelji Uenici Redovna nastava Izvannastavne aktivnosti SRZ INA Redovna nastava kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Rezultati sa portskih natjecanja Anketiranje zadovoljstva uenika Stavovi uenika. Tijekom kolske godine 16 Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik IZVANUIONINA NASTAVA Igre na snijegu HOD Kretanje i boravak na svjeem zraku. Poticanje kretanja I boravljenja na svjeem zraku. Razvijanje socijalnih vjetina. Uitelji i uenici RN Igra na snijegu kola Prezentacija Zadovoljstvo uenika Tijekom kolske godine PROJEKTI Zdrav za pet Zauzmi stav, ostani zdrav Shema kolskog voa i povra i mlijeka u kolama Zdrava abeceda Motoriki se gibamo... Moje tijelo Dani jabuka Orbit daruje osmijeh Zubna putovnica Vrtim zdravi film Razvijanje svijesti o ouvanju zdravlja. Razvijati navike svakodnevne tjelovjebe i zdrave ishrane. Poticanje aktivne suradnje s roditeljima. Poticanje radosti istraivanja i stvaranja. Uitelji i Uenici RN Uenici PN Istraivanje Vjeba Radionice kola Zadovoljstvo uenika Nagrada za trud Prezentacija Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI HOD portska natjecanja tijekom godine Svjetski dan porta Mjesec borbe protiv ovisnosti Svjetski dan nepuenja Aktivna realizacija navednih aktivnosti. Raznim aktivnostima djelovati na odravanje zdravlja uenika. Razvijati svjesnost ouvanja zdravlja. Uitelji Pedagog Roditelji Vanjski suradnici Natjecanja Kros etnja Igre Radionice Savjetovanja Razgovor kola Uspjeh uenika Prezentacije Zadovoljstvo uenika Tijekom kolske godine 17 6. UMJETNIKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik Likovna kultura Redovna nastava Od 1.-8.r Glazbena kultura Redovna nastava Od 1.-8.r INA: Glazbeno-scenska skupina Dramsko-scenska skupina Mali zbor Kreativni ples Instrumentalna skupina Pjevaki zbor Plesna skupina Mali folklor Tamburai Likovna grupa Kreativna radionica Stjecanje trajnih i uporabljivih znanja, razvijanje sposobnosti i vjetina u likovnom izraavanju, odnosno vizualnoj komunikaciji Uvoenje uenika u glazbeno-scensku kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika I elemenata plesne umjetnosti. Razvoj vizualne percepcije i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralatvo Razvoj sposobnosti praktinog oblikovanja I donoenja estetskih prosudbi Zainteresiranost i skrb za kulturnu batinu Razvijanje kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbeno-scenskih umjetnosti. Predmetni uitelji Uitelji RN P Humljani HNK Djeje kazalite KUD Roditelji Redovna nastava Izvannastavne aktivnosti kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Vrjednovanje praktinih uradaka Vrjednovanje stvaralakog izriaja i odnosa prema radu Usmeno i pismeno ispitivanje Tijekom kolske godine 18 Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja aktivnosti Vremenik IZVANUIONINA NASTAVA Posjet HNK u Osijeku Posjet kinu u Slatini Za bakinim stolom manifestacija Orahovako proljee Razvijanje navike posjete kazalitu I kinu. Stjecanje iskustvenih znanja Poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava Uitelji Uenici HKN Osijek Roditelji Posjet HNK Osijek Trokove snose roditelji Zadovoljstvo uenika Likovni i literarni uradci Izvjea Tijekom kolske godine PROJEKTI Piem, dakle jesam Lietrarni natjeaji Poticanje nadarenih uenika. Poticanje kreativnosti. Poticanje radosti stvaranja Poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava Razvoj kreativnosti Uitelji Uenici Vanjski suradnici Roditelji Kroz redovne nastavne sate kola Zadovoljstvo uenika Likovni i literarni uradci Izvjea Tijekom kolske godine AKTIVNOSTI LIK 2018. Poklade Valentinovo Svjetski dan kazalita Meunarodni dan plesa Svjetski dan glazbe Poticanje nadarenih uenika. Poticanje kreativnosti. Poticanje aktivne suradnje s roditeljima Razvijanje svijesti o vanosti umjetnosti. Poticanje radosti stvaranja Poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava Razvoj kreativnosti Uitelji Uenici Roditelji kolsko i upanijsko natjecanje Odlazak u kazalite Prigodno obiljeavanje kola Roditelji Uspjeh na natjecanjima Zadovoljstvo uenika Uspjeh na nastupima Tijekom kolske godine 19 IZBORNA NASTAVA CILJ AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI PLANIRANI BROJ UENIKA NAIN REALIZACIJE OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI VJERONAUK Vremenik: tijekom godine, 2 sata tjedno po grupi Upoznati uenika s duhovnom, vjernikom dimenzijom ivota Mirko Krolo Vl. Nedjeljko Andro 1. 8 . r P Humljani 3. r Sadraji:Prema planu i programu vjeronauka udbenici, radna biljenica, biljenica Sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima kole. Sudjelovanje u raznim kolskim aktivnostima. Sudjelovanje u liturgijskom ivotu upe. INFORMATIKA Vremenik: tijekom godine, 2 sata tjedno po grupi Stei temeljna znanja i vjetine za samostalno sluenje raunalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem kolovanju Miroslav Haniar 5. 8. r Putem nastave u informatikoj uionici, kroz razliite oblike i metode pouavanja i uenja. Udbenici Opisno i brojano vrednovanje postignua uenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaama i sadrajima, izrada prezentacija. NJEMAKI JEZIK Vremenik: tijekom godine, 2 sata tjedno po grupi Usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje komunikacije, aktivne uporabe, Osposobiti i motivirati uenika za daljnje uenje njemakog jezika. Dragana Dropulja 4. 8. r - pisani i usmeni zadaci - obrada tekstova i dramatizacija; obrada pjesama - pisanje sastava - obiljeavanje Europskog dana jezika Udbenici, radna biljenica, dodatni listii Pismene i usmene provjere, pisanje sastava, prezentacije, izlaganja kolski asopis, panoi, sudjelovanje na Europskom danu jezika 20 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI FOLKLOR Tatjana Mari Uenici 1.- 4.razreda Razvijanje osjeaja za ritam, uenje plesnih koraka. Njegovanje tradicionalnih napjeva i plesova, obiaja. Ouvanje tradicije i zaviajne vrednote kroz igru, ples, pjesmu. Razvijati ljubav prema batini. Pripremanje koreografije, odabir plesova, uenje plesnih koraka Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Platno za nonje CD-i Literatura Edukacija uitelja kroz seminare Postignut uspjeh na nastupima. Motivacija za daljnji rad. Nastupanje (scensko) na kolskim i ostalim kulturnim manifestacijama u naem mjestu. PORTSKA IGRAONICA Ivica Perkovi 3. i 4.razred Latica Haruzek 1.i 2. razred Razvoj zdrav. kulture, vjetine sudjelovanja kao dio tima. Poticanje zdravog naina provoenja slobodnog vremena. Razvoj ljubavi prema portu. Nauiti pravila igara. Igranje momadskih igara. Radovi u paru i skupinama te individualno. Vjebe. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno po grupi 35 sati Lopte Vijae Poticaj za daljnje bavljenje portom i zdravim ivotom. Ravijen sportski duh i timski rad. LIKOVNA GRUPA Andrea Prelog uenici polaznici Likovne grupe Razvijanje i njegovanje interesa za likovno stvaralatvo i izraavanje, poticanje i razvijanje kreativnosti, usvajanje estetskih vrijednosti, poticanje stvaranja zajednikim radom. Stvaranje razliitim tehnikama, briga o estetstkom izgledu kole, obiljeavanje vanijih dogaaja u koli, razvoj ljubavi prema umjetnosti. Sudjelovanje na likovnim natjecanjima I natjeajima. Rad na satima Likovne grupe razliitim tehnikama i materijalima, prezentacija rada (panoi, plakati, izlobe), estetsko ureenje kole. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Materijali za rad. Uspjenost radova polaznika Likovne grupe, zadovoljstvo uenika i djelatnika, analiza rada na kraju kolske godine o postignutome. Uspjeh na likovnim natjeajima. 21 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI INSTRUMENTALNA SKUPINA Zdenka Milobara uenici 4.-8.razreda Usvajanje osnova glazbene pismenosti i sviranje na instrumentu. Razvijanje glazbenog senzibiliteta uenika, vjetina i sposobnosti u sviranju instrumenta. Usvajanje vrijednosnih mjerila za kritiko i estetsko procjenjivanje glazbe. Kroz satove INA. Uvjebavanje sviranja instrumenata za nastupe. Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu 70 sati / Sudjelovanje uenika na javnim nastupima, procjena razine vjetina i sposobnosti u sviranju. Pisano praenje zalaganja i napredovanja uenika. PJEVAKI ZBOR Zdenka Milobara uenici 5.-8.razreda Razvijanje glazbene kulture, njegovanje sposobnosti izvoenja vokalnih izvedbi i izraajno pjevanje. Razvijanje glazbene aktivnosti, kreativnosti i vrijednosnih mjerila za kritiko i estetsko procjenjivanje glazbe. Razvijanje kompetencija uenika. Kroz satove INA. Uvjebavanje pjesama za izvedbu na kolskim nastupima. Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu 70 sati / Procjena razine razvijenosti vjetina i sposobnosti potrebnih za sudjelovanje na javnim nastupima. Zadovoljstvo publike na nastupima i osobno zadovoljstvo uenika. ZBOR Danijela Lokner uenici 1.-4.razreda Druenje, zabava, uenje novih pjesama. Razvijati ljubav prema pjevanju, druenju s uenicima iz kole, pomoi ueniku da se otvori, razvijati komunikaciju, vjebanje za nastupe. Rad u koli- uenje, vjebanje, sastajanje, sudjelovanje na kolskim priredbama. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati CD player i CD i, karton papiri, tekstilni materijali I sl. Zadovoljstvo uenika i roditelja, prezentacija i sudjelovanje na kolskim priredbama. 22 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI LITERARNA SKUPINA Kristina Krolo uenici 5.-8. razreda Razvijanje sposobnosti pravilnog pisanja i vjetina javnog govorenja. Njegovanje kreativnosti i mate u vlastitom pisanju, vjebanje izraajnog itanja, intonacije, izgovora i poticanje ljubavi prema hrvatskom jeziku. Upoznavanje s proznim i lirskim djelima, pokuaj stvaranja istih te razvijanje vjetina pisanja. Pobuivanje interesa za vrednotama materinjeg jezika kod uenika, sudjelovanje na knjievnim natjeajima, stjecanje iskustva u javnim nastupima i javnom govorenju, otkrivanje estetskih, kulturnih, odgojnih i obrazovnih vrijednosti u knjievnoumjetnikim djelima. Rad na tekstovima, pisanje sastavaka i lirskih pjesama, obrada novog teksta, govorenje i itanje tekstova, sluanje glazbe, igre. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Potrebna literatura i materijal. Sudjelovanje na kolskim proslavama i knjievnim natjeajima. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspjenost javnih nastupa. TAMBURAI Vjekoslav Palatinu uenici 4. - 8. razreda Na satovima INA uvjebati sviranje. Ouvanje tradicije sviranja na tradicijskim glazbalima. Nauiti uenike svirati. Vjebanje sviranja na satu INA. Nastup na kolskim priredbama. Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu 70 sati ice i trzalice, cca 100,00 kn. Sudjelovanje na kolskim priredbama, nastupanje s KUD-om kole. Zadovoljstvo uenika i publike. KREATIVNA RADIONICA Marija Katalini P Humljani Razvijanje i poticanje djeje kreativnosti i strpljivosti u radu te njegovanje smisla za lijepo. Nauiti izraivati razne predmete raznim tehnikama. Doprinos estetetskom izgledu kole. Radionice u koli, postavljanje izlobe u koli, priprema uenika za kolske priredbe, sudjelovanje na priredbama. Individualni rad Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi materijala za rad. Uspjenost napravljenih radova, zadovoljstvo uenika i roditelja. 23 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI BALTAZAROVI GENIJALCI Velimir Tresk Uenici 5.-8. razreda Proirivanje znanja iz prirode, kemije, biologije. Eksperimentiranjem uvesti uenike u znanstveni nain razmiljanja, osposobljavanje za primjenu znanja iz kemije u svakodnevnom ivotu. Sudjelovanje u radu kolske zadruge. Kroz Izvannastavne aktivnosti. Eksperimenti Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu 70 sati Materijal potreban za izradu sapuna, sadnice, ostali potreban materijal za provoenje eksperimenata. Koliina napravljenih proizvoda, zadovoljstvo uenika. ROBOTIKA Miroslav Haniar Uenici 3.-8. r Cilj je omoguiti iroko ukljuivanje robotike, automatike i programiranja te uvesti uenike u vrlo jednostavan svijet robotike. Razvijati kod uenika elju za prouavanjem robotike. INA, natjecanja, Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu. 35 sati Baterije za robote. 200,00 Pratiti rad uenika u skupini, razvijenost vjetine tehnikog stvaralatva, osposobljenost za istraivanje. KLUB MLADIH TEHNIARA Dario Kruljac Uenici 5.-8. Popularizacija tehnike kulture i tehnikih znanosti. Poticanje stvaralatva na podruju robotike. Poticanje i njegovanje stvaralatva djece i mladei preko problemske nastave, praktine nastave i eksperimentiranja. INA Natjecanja Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu. 70 sati Troak za lemilice 200,00 kn KOLSKA PROMETNA JEDINICA Miroslav Haniar Uenici 5.r Uenici se upoznaju s prometnim pravilima. Rjeavaju testove, upoznaju bicikl kao prometno sredstvo. Sudjelovanje na natjecanjima. INA Natjecanja Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi prijevoz uitelja do mjesta natjecanja, potroni materijal. Postignuti rezultati na natjecanjima. 24 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI BIBLIJSKO-LITURGIJSKA SKUPINA Mirko Krolo Uenici 5. 8. r. Upoznati Bibliju kroz povijest, vrijeme nastanka, kulturi naroda u kojem je nastala. Upoznavanje knjievnih vrsta u Bibliji. Detaljnije i dublje prouavanje Biblije, Boje rijei, razviti pozitivan stav za uinkovito sudjelovanje u religijskom ivotu. Izvannastavna aktivnost. Rad na tekstu. Vjeba. 2 sata tjedno 70 sati / Aktivno ukjuivanje uenika u kulturno-javne i vjerske dogaaje. VJERONAUNA SKUPINA Mirko Krolo Uenici 5.- 8.r Prouavanje kranskih vrijednosti, kranske tradicije i crkvenog uiteljstva. Sudjelovanje na olimpijadi. Detaljnije i dublje prouavanje kranskih vrijednosti na temelju Boje objave, kranske tradicije i crkvenog uiteljstva. Odravanje nastave jednom tjedno te pripremanje vjerouenika za Vjeronaunu olimpijadu. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi prijevoz uitelja do mjesta natjecanja, potroni materijal Sudjelovanje na Vjeronaunoj olimpijadi, postignuti rezultati. EKO-ETNO SKUPINA Mirko Krolo Uenici 5.- 8.r Roditelji Upoznati batinu ainakog kraja, narodne obiaje, poticati ucenike na otkrivanje i njegovanje batine i ouvanje iste. Razvijanje eko svijesti, poticanje i provoenje eko akcija i aktivnosti u koli. Ureenje Etno kutka u koli, ouvanje tradicije i batine, organiziranje eko akcija. INA Radionice Pripremanje izlobi i etno kutaka u koli. Eko akcije, sabirne akcije Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati cca 100,00 kn Kvaliteta izlobi, koliina prikupljenog reciklanog otpada, koliina prikupljenih novanih sredstava, zadovoljstvo uenika. 25 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI PODMLADAK CRVENOG KRIA Velimir Tresk Uenici 5.- 8.r Osposobiti uenike da pozitivno razmiljaju i pomau nemonima i starijima. Sudjelovanje u akcijama Crvenog kria. Razvoj humanih i humanitarnih vrijednosti. Organiziranje sabirnih akcija. Sudjelovanje na natjecanju iz Prve pomoi. Tijekom kolske godine 35 sati Vreice za sakupljanje namirnica. Koliina sakupljenih namirnica, novca i sl. Sudjelovanje na humanitarnim akcijama. Rezultati natjecanja. NOGOMET DJEACI Ivica Perkovi Uenici 5.- 8.r Razvoj tjelesne i zdravstvene kulture, timskog rada. Poticanje zdravog naina provoenja slobodnog vremena. Stvaranje navike svakodnevne tjelovjebe. Omoguiti uenicima organiziranu portsku aktivnost. portski susreti i natjecanja. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi prijevoza uenika na natjecanja. Razvijena spretnost, koordinacija pokreta, timski rad. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima. KOARKA DJEACI Ivica Perkovi Uenici 5.- 8.r Razvoj tjelesne i zdravstvene kulture, timskog rada. Promocija koarke. Poticanje zdravog naina provoenja slobodnog vremena. Omoguiti uenicima organiziranu portsku aktivnost. Stvaranje navike svakodnevne tjelovjebe. portski susreti i natjecanja. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi prijevoza uenika na natjecanja. Razvijena spretnost, koordinacija pokreta, timski rad. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima. KOARKA DJEVOJICE Ivica Perkovi Uenici 5.- 8.r Razvoj tjelesne i zdravstvene kulture, timskog rada. Promocija koarke. Poticanje zdravog naina provoenja slobodnog vremena. Omoguiti uenicima organiziranu portsku aktivnost. portski susreti i natjecanja. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Trokovi prijevoza uenika na natjecanja. Razvijena spretnost, koordinacija pokreta, timski rad. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima. 26 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA Andrea Prelog uenici 5.- 8.r Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vjetina javnog govorenja. Njegovanje recitiranja, izraajnog itanja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku. Upoznavanje s dramskim djelima, uprizorenje istih te razvijanje scenskih vjetina. Pobuivanje interesa za vrednotama materinjeg jezika kod uenika, stjecanje iskustva u javnim nastupima i javnom govorenju, otkrivanje estetskih, kulturnih, odgojnih i obrazovnih vrijednosti u knjievnoumjetnikim djelima. Izvannastavna aktivnost. Rad na tekstovima, obrada novog teksta, govorenje i itanje tekstova, sluanje glazbe. Tijekom kolske godine. 1 sat tjedno Izrada kostima za nastup. Potrebna literatura i materijal. Suradniki rad uenika, sudjelovanje na kolskim proslavama. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspjenost javnih nastupa. GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA Suzana Okrugi Uenici 1.- 4.r Razvijanje scenskih vjetina. Uvjebavanje nastupa za priredbe. Uvoenje uenika u glazbeno-scenske umjetnosti, usvajanje mjerila za kritiko i estetsko procjenjivanje glazbe, glume i plesa, usvajanje vokalne tehnike, umjetnika izraajnost, obogaivanje emotivnog ivota, razvijanje kreativnih sposobnosti. Uvjebavanje pjesama, recitacija i igrokaza tijekom kolske godine. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Troak izrade kostima za nastupe. CD player i CD i, karton papiri, tekstilni materijali i sl. 200,00 kn Uspjeh na priredbama tijekom kolske godine. Zadovoljstvo publike i uenika. 27 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI PLESNA SKUPINA Biljana Farka Uenici 8.r Razvijanje kreativnosti i plesnih kompetencija. Uvjebavanje koreografija za pojedine plesne toke te izrada kostima i potrebne scenografije. Kroz sate izvannastavne aktivnosti; uvjebavanje plesnih toaka. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Nabava materijala za kostime i scenografiju (100,00 kn) Kvaliteta izvedenih plesnih toaka na kolskim nastupima. Zadovoljstvo uenika i publike. KREATIVNI PLES Tamara Ivi Uenici 1.-4.r Razvijati sklonost i zanimanje uenika za glazbeno-ritmiko-scensko stvaralatvo. Poticati stvaralatvo i kreativnost kroz ples. Razvijati osjeaj za ritam i sklad pokreta, izraavati spontano doivljavanje glazbe pokretom, svladavati i usavravati motoriku i koordinaciju pokreta kroz ples, razvijati cjelovit doivljaj glazbe. Odabir glazbe, plesne kreacije uenika/-ca, uvjebavanje koreografije, izrada kostima. Tijekom kolske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu 35 sati Materijali za izradu plesnih kostima i scenografiju (oko 200,00 kn) Redovito pratiti i opisno ocjenjivati, opaati i poticati kreativnost uenika. Sudjelovati na kolskim priredbama, na upanijskoj smotri plesnog stvaralatva. KOLSKA ZADRUGA Ivica Perkovi Uenici 5.-8. Razvijati i njegovati radne navike,vrijednosti i stvaralatvo, svijest o nainima i potrebi ouvanja prirode kao i njegovanja batine, stvarati preduvjete za prijenos i praktinu primjenu znanja u ivotu i lokalnoj sredini. Razvijati i njegovati radne navike te odgovornost, inovativnost, samostalnost, poduzetnost i potrebu za suradnjom; omoguiti stjecanje, produbljivanje, proirivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada. Rad u kolskoj zadruzi: radionice, sajmovi humanitarnog karaktera, eko akcije, volonterstvo Tijekom kolske godine, 2 sata tjedno prema rasporedu 70 sati Odravanje kolskog vrta (sadnice, alat) Materijali za izradu predmeta za sajmove Pisano izvjee rada zadruge Broj ukljuenih sudionika Broj odranih sajmova 28 IZVANUIONINA NASTAVA Izvanuionika nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadraja izvan kole. Cilj izvanuionike nastave je uenje otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti, a time se kod uenika potie radost otkrivanja, istraivanja i stvaranja te utjee na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno obrazovne skupine. AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI USUSRET JESENI Uitelji i uenici razredne nastave P Humljani Uoiti promjene u prirodi; povezati gradivo nastave PiD sa ivom prirodom. Uoiti potrebu kretanja i boravka na svjeem zraku i blagotvoran utjecaj na zdravlje; razvijati socijalne vjetine kroz druenje i igru. Odlazak u prirodu, zapaanje, zapisivanje, fotografiranje, druenje, igra, sakupljanje plodova jeseni. Listopad 2017. Prijevoz uenika. Likovni i literarni radovi, zadovoljstvo uenika. POZDRAV PROLJEU (PAUINCI) Uitelji i uenici razredne nastave P Humljani Spoznati proljetne promjene u prirodi u neposrednom okruenju. Razvijati sposobnost promatranja i opisivanja promjena u prirodi uvjetovanih promjenom godinjeg doba proljee. Odlazak u prIrodu, zapaanje, zapisivanje, fotografiranje, druenje, igra Travanj 2018. Troak prijevoza uenika, snosi kola. Provjeriti usvojeno znanje usmenim i pisanim putem. Natjecanje-portske igre. Likovni i literarni radovi, zadovoljstvo uenika. DJEJI TJEDAN POSJET KINU U SLATINI Uenici i uitelji predmetne nastave. Pedagog Ravnatelj Obiljeavanja Djejeg tjedna. Posjet kinu u Slatini, muzeju, gledanje kazaline predstave. Putovanje autobusom ili vlakom, gledanje kazaline predstave. Listopad 2017. Troak prijevoza i ulaznice, oko 30,00 kn po ueniku. Troak snose roditelji. Zadovoljstvo uenika, nova iskustva. 29 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI IGRE NA SNIJEGU Marija Katalini P Humljani Aktivan boravak u prirodi i zadovoljavanje potreba za kretanjem putem prikladnih zimskih igara. Razvoj motorikih i funkcionalnih sposobnosti uenika, razvijanje srano ilnog i dinog sustava radi sprjeavanja negativnog utjecaja sjedilakog naina ivota. Odlazak u prirodu pogodnu za odravanje raznovrsnih igara. prosinac 2017. sijeanj 2018. Troak prijevoza ukoliko se IUN ostvaruje izvan mjesta prebivalita. Likovni i literarni radovi, multimedijski sadraji, zadovoljstvo uenika. PROMET Marija Katalini P Humljani Uenje u neposrednoj okolini na praktinim primjerima, razvijanje sposobnosti snalaenja u prometnim situacijama. Izgraivati navike odgovornog ponaanja u prometu. Promet u okolici kole. Travanj 2018. Troak prijevoza ukoliko se IUN ostvaruje izvan mjesta prebivalita. Praenje i analiza uspjenosti i zadovoljstva. MOJE MJESTO I ZAVIAJ Marija Katalini P Humljani Utvrditi znanja o mjestu stanovanja i nazivu zaviaja kojem mjesto pripada. Poticati kreativnost i domiljatost razliitim nainima iskazivanja vlastitih spoznaja o svom mjestu. etnja mjestom. Svibanj 2018. Troak prijevoza ukoliko se IUN ostvaruje izvan mjesta prebivalita. Praenje zainteresiranosti i vlastitog stvaralatva uenika. 30 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI PROMET-PUTUJEMO Danijela Lokner 2. razred Uoiti prometnicu, vozila, pjeake, bicikliste. Imenovati prometna sredstva, prometne znakove te prometna pravila primjerena dobi uenika Osvijestiti potrebu odgovornog ponaanja u prometu. Imenovati prometne znakove primjerene dobi uenika, imenovati te razlikovati prometna sredstva. Snalaziti se u prometu. Uenje u prirodi, izrada plakata. Oujak travanj 2018. Papiri, aplikacije, hamer, ljepilo, kare, kartoni, kola, flomasteri. Izlaganje, ocjenjivanje, izloba, nagrada GODINJA DOBA Danijela lokner 2. razred Imenovati obiljeja pojedinog godinjeg doba, usporeivati te razlikovati godinja doba. Uenici e uoiti promjene u prirodi, imenovati te razlikovati godinja doba. Uenje u prirodi, izrada plakata etiri godinja doba Tijekom godine Papiri, ljepilo Izlaganje, ocjenjivanje,pohvala, VODA Danijela lokner 2. razred Usvojiti vanost I znaenje voda za ivot ljudi, biljaka i ivotinja, navesti vode zaviaja. Posjetiti oblinji potok/ rijeku i utvrditi ekoloku osvijetenost naih mjetana kroz anketu i istraivanje, ocijeniti istou korita oblinje rijeke. Uenje u prirodi, sakupljanje podataka i izrada dijagrama, crtanje Travanj 2018. Hamer Istraivanje, izlaganje, ocjenjivanje, pohvala MJESTO I ZAVIAJ Danijela Lokner 2. razred Navesti obiljeja mjesta stanovanja, imenovati ustanove, snalaziti se po kunim brojevima. Imenovati zaviaj, odrediti karakteristike zaviaja u kojemu ivimo snalaziti se u mjestu Uenici e uoiti karakteristike mjesta stanovanja te zaviaja u kojemu ivimo. Uenje u prirodi. Izrada najzanimljivijeg dijela moga mjesta /zaviaja u pjeaniku. Oujak 2018. Papiri, aplikacije, hamer, ljepilo, kare, kartoni, kola Zalaganje, ocjenivanje, pohvala 31 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI SNALAENJE U PROSTORU Suzana Okrugi 3.r Uenje na praktinim primjerima, snalaziti se prema pojavama u prirodi, snalaziti se pomou kompasa. Uenici e uoiti i vjebati snalaenje u prostoru. Uenje u prirodi. Rujan, listopad 2017. Kartoni, pluteni ep, igla, kreda. 20,00 kn Izlaganje, ocjenivanje, pohvala. VODA Suzana Okrugi 3.r Uoiti vanost vode za ivot ovjeka, odrediti obiljeja voda tekuica i stajaica te ivi svijet u njima. Uenici e uoiti vana obiljeja voda oko nas. Uenje u prirodi. Oujak, travanj 2018. / Izlaganje, pismena pohvala, ocjenjivanje. MOJ ZAVIAJ Suzana Okrugi 3.r Imenovati glavna obiljeja zaviaja u kojemu uenik stanuje. Uenici e uoiti vana obiljeja nizinsko breuljkastog zaviaja. Uenje u prirodi. Listopad 2017. / Izlaganje, pismena pohvala, ocjenjivanje MALI METEOROLOZI Latica Harauzek 1.a razred Pratiti promjene u prirodi i okoliu, uiti o vanosti prirode za ovjeka te o njihovoj povezanosti, raditi u timu, razvijati komunikaciju promiljati i samostalno donositi zakljuke. Poticati svijest uenika o ulozi i znaenju meteorologije u naem drutvu. Poticati nove spoznaje o atmosferskim procesima i meteorolokim pojavama. Poticati pozitivan odnos djece prema meteorologiji i zatiti prirode. Motivirati za empatijom prema biljkama, ivotinjama, prirodi openito. Kreirati skupna pravila o radnoj discipline. IUN: kolsko igralite, okoli kole Tijekom kolske godine 2017./2018. / Sustavno praenje uenikovih postignua i uspjeha u ostvarivanju zadataka. 32 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DAN VODA I UMA Tamara Ivi 4.razred uoiti vanost vode i potrebu za ouvanjem uma te nezagaivanjem voda i uma Razvijati potrebu uenika za tednjom vode - saznati naine zagaivanje voda i unitavanja uma razviti osjetljivost za oneienje voda i unitavanje uma Promatranje u prirodi IUN Travanj 2018. Aplikacije Izlaganje, pismena pohvala, ocjenjivanje JEDNODNEVNI IZLET- VIROVITICA VINJICA, JANKOVAC Tamara Ivi Suzana Okrugi Uenici 3. i 4. Razreda Roditelji Putnika agencija Upoznati znamenitosti sredita upanije. Posjet pustari Vinjica i Park umi Jankovac Upoznati sredite upanije i njegove kulturno povijesne znamenitosti te razvijati ljubav prema svojom zaviaju. Posjetiti ergelu konja. Razgledat Park umu Jankovac i njene prirodne ljepote. Jednodnevni izlet Svibanj 2018. Prijevoz putnika, ulaznice troak snose roditelji. Oko 150,00 kn Izrada plakata (osvrt na ekskurziju), primjena u nastavi i u svakodnevnom ivotu. Izvjee. POSJET RIBNJAKU ILI METEOROLOKOJ STANICI Uenici 4.r. Tamara Ivi pripravnica Ana Serti Uenje otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti. Razumijevanje i usvajanje tematskih sadraja prirode i drutva u neposrednom okruenju. Uiti otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti o sadrajima prirode i drutva. Travanj 2018. 100,00 kn Zajednika evaluacija provedenog sadraja - likovni i literarni izriaj - prikaz posjeta na web stranici i panoima kole 33 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI MOJE MJESTO Tatjana Mari Uenici 1.r Karakteristike mjesta, snalaziti se u mjestu. Uenje na praktinim primjerima. Poticati ljubav prema mjestu stanovanja. Uenje u prirodi, izrada plakata, izrada najzanimljivijeg dijela moga mjesta. Tijekom 1. polugodita Papiri, aplikacije, hamer, ljepilo, kare, kartoni, kola. Izlaganje, ocjenjivanje, nagrada. PEENJE KRUHA U KRUNOJ PEI Tatjana Mari Uenici 1.r Uoiti postupak starog i novog naina peenja kruha nauiti postupak peenja kruha. Uenje na praktinim primjerima, poticati ljubav prema zdravoj hrani i tradicijskom nainu ivota Posjet pekari, promatranje. Listopad 2017. Papiri, aplikacije, hamer, ljepilo, kare, kartoni, kola. Izlaganje, ocjenjivanje, izloba, nagrada. PROMET Tatjana Mari Uenici 1.r Imenovati jednostavnije prometne znakove. Snalaziti se u prometu, uoiti prometnicu, vozila, pjeake, bicikliste. Osvijestiti potrebu odgovornog ponaanja u prometu. Usvojiti prometna pravila. Izvanuionina nastava Tijekom 1. polugodita Papiri, aplikacije, hamer, ljepilo, kare, kartoni, kola. Izlaganje, ocjenjivanje, nagrada. 34 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ODLAZAK U HNK U OSIJEK Zdenka Milobara Miroslav Haniar Uenici 7. i 8.r Upoznavanje osnovnih obiljeja glazbeno scenskih vrsta Razvijanje navike posjete kazalitu i njegovanje pravila ponaanja u takvim sredinama. Povezivanje i primjena nauenog u nastavi s kazalinom predstavom. Posjet kazalinoj predstavi (glazbeno-scenska vrsta) Veljaa ili oujak 2018. Trokove posjete kazalitu (80,00 90,00 kn po ueniku) snose roditelji. Razvijanje kompetencija uenika da postanu korisnici glazbene i scenske umjetnosti. Predstavljanje nauenog, kviz znanja, ankete. JEDNODNEVNI IZLET - BARANJA Uenici i razrednici 5. i 6. razreda Upoznavanje prirodnih bogatstava, kulture i tradicije Baranje. Razvijati svijest o kulturno-povijesnoj batini Hrvatske te prirodnim bogatstvima. Jednodnevni izlet prema planu putovanja Svibanj 2018. Oko 200,00 kn po ueniku, trokove snose roditelji. Prezentacija nauenog na roditeljskim sastancima i u razredu. JEDNODNEVNA EKSKURZIJA: DANI IVANE BRLI-MAURANI SLAVONSKI BROD - RUICA -NAICE Danijela Lokner Tatjana Mari Latica Harauzek Marija Katalini Uenici 1. i 2. r P Humljani Roditelji Putnika agencija Upoznati rodno mjesto IBM, stvaralatvo IBM te jednu od poznatih bajki. Razvijati opu kulturu te ljubav prema knjievnosti i stvaralatvu. Posjetiti te upoznati sadraj ZOO-a u Ruici, posjetiti i upoznati uenike O IBM iz Sl.Broda i park-umu uma Striborova. etnja i igra u naikom parku uz pogled na naiki dvorac. Uenici e upoznati rodno mjesto spisateljice Ivane Brli- Maurani te dio njenog stvaralatva; Upoznati ZOO u Ruici te se odmoriti i igrati u poznatom naikom parku. Jednodnevni izlet u Slavonski Brod, etnja, razgledavanje, gledanje predstave. Travanj 2018. Prijevoz putnika Ulaznice Trokove snose roditelji, oko 200,00 kn. Dojmovi s predstave (razgovor i ilustracije). 35 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI VUKOVAR Uenici i razrednici 8. razreda Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti grada Vukovara; razvijanje svijesti o Domovinskom ratu te promoviranje pacifizma. Razvijanje svijesti o povijesnom znaaju grada Vukovara u Domovinskom ratu; posjet Memorijalnom centru. Dvodnevni izlet prema planu putovanja 5. i 6. listopada 2017. Troak snosi Ministarstvo Prezentacija nauenog na roditeljskim sastancima i u razredu, kviz znanja. Izvjee o provedenoj terenskoj nastavi. TERENSKA NASTAVA SUDJELOVANJE U PROJEKTU KORAK PO KORAK DO CILJA MEMORIJAL ELJKA MAJORA Vjekoslav Palatinu, Mirko Krolo, Nedjeljko Andro Uiteljice HJ Ravnateljica Pedagoginja Uenici 8.razreda Koordinator projekta Miroslav Tot TZO ainci Ostali suradnici projekta Obiljeavanje sjeanja na Vukovar, odavanje poasti braniteljima Domovinskog rata, biti dio kolone sjeanja na Vukovar. Posjetiti spomenik Stjepanu Mlakaru u Puini, spomenik u etekovcu te Voin-biti dio hodoaa hrvatskih branitelja i policije. Sudjelovanjem u projektu ostvariti odgojno-obrazovne ciljeve uenja o Domovinskom ratu, sudjelovati u obiljeavanju sjeanja na Vukovar, hodoaem odati poast svim braniteljima, posebno mjetaninu eljku Majoru. 1. Sudjelovanje u koloni sjeanja na Vukovar-kroz aince, pisanje literarnih radova i itanje radova na prigodnom programu. 2. Terenska nastava Puina/ etekovac/Voin Terenska i integrirana nastava prema izvedbenom planu i programu. 14.11.2017. 13.12.2017. Troak prijevoza uenika na terensku nastavu u Puinu/etekovac/Voin snose provoditelji projekta Znanje uenika, brojana i opisna ocjena Izvjee s terenske nastave Medijska popraenost VIEDNEVNA EKSKURZIJA - JADRAN Razrednici i uenici 7-ih i 8-ih razreda Upoznavanje geografskih, povijesnih i kulturnih znamenitosti odreenog dijela Hrvatske. Razvijati svijest o kulturno-povijesnoj batini Hrvatske te prirodnim bogatstvima. Viednevni izlet prema planu putovanja Lipanj 2018. Trokove snose roditelji Prezentacija nauenog na roditeljskim sastancima i u razredu. 36 KOLSKI PROJEKTI AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI I JA ELIM ITATI Marija Blaevi Svjetlana Cari Uitelji Roditelji Uenici Vanjski suradnici-predavai Hrvatsko knjiniarsko drutvo Potpora uenicima s tekoama u itanju i pisanju. Senzibilizacija uitelja, roditelja, uenika o specifinim potrebama uenika s tekoama itanja. Pomo u svladavanju tekoa itanja. Radionice za uenike Struna predavanja za uitelje i roditelje Izlobe uenikih radova Evaluacija Tijekom kolske godine 2017./2018. Materijal potreban za provedbu radionica papiri A4, papiri u boji, hamer papir Broj ukljuenih uenika, zadovoljstvo uenika, napredak u italakim vjetinama. Pisano izvjee. Objavljivanje na mrenim stranicama kole. PIEM, DAKLE JESAM Ravnateljica Andrea Prelog Kristina Krolo Pedagoginja TZO ainci Uenici Mjetani ainaca i okolice Priprema pjesnike veeri u aincima - Svi su ljudi pjesnici u srcu. Njegovanje krasnoslova, izraajnog itanja, izgovora. Jaanje svijesti o vanosti i znaaju pisanog/literarnog stvaralatva. Razvijanje vjetina javnog govorenja. Pobuivanje interesa za vrednotama materinjeg jezika kod uenika, stjecanje iskustva u javnim nastupima, otkrivanje estetskih, kulturnih, odgojnih i obrazovnih vrijednosti u pisanoj rijei i lit. stvaral. Govorenje i itanje tekstova, proznih i lirskih ostvaraja na javnom nastupu u knjinici kole. Studeni 2017. Potreban materijal za pripremu nastupa (cca 250 kn) Suradniki rad, sudjelovanje i uspjenost na javnom nastupu, promoviranje aktivnosti u medijima, medijska popraenost, okupljanje uenika I mjetana u zajednikoj aktivnosti. SUDJELOVANJE NA LITERARNIM NATJEAJIMA TIJEKOM KOLSKE GODINE Kristina Krolo Andrea Prelog Uenici 5.- 8. r Razvijanje sposobnosti pravilnog pisanja lirskih i proznih tekstova, razvijanje vjetina javnog govorenja. Njegovanje kreativnosti u vlastitom pisanju, vjebanje izraajnog itanja, intonacije, izgovora, poticanje ljubavi prema h.jeziku. Razvijanje vjetina pisanja. Sudjelovanje na knjievnim natjeajima, stjecanje iskustva u javnim nastupima i javnom govorenju, otkrivanje estetskih, kulturnih, odgojnih i obrazovnih vrijednosti u knjievnoumjetnikim djelima. Pisanje sastavaka i lirskih pjesama, obrada novog teksta, govorenje i itanje tekstova, sudjelovanje na priredbama kola domaina (organizatorima knjievnih natjeaja). Tijekom kolske godine 2017./2018. Papiri za ispis literarnih radova. Sudjelovanje na kolskim proslavama i knjievnim natjeajima. Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspjenost javnih nastupa, promoviranje aktivnosti u medijima. 37 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI RITAM DANA BEZ EKRANA - PROJEKT Suzana Okrugi 3. razred Potaknuti uenike na bolju komunikaciju s roditeljima i vrnjacima, ukazati im na injenicu da vrijeme provedeno ispred ekrana mogu provesti na kreativniji nain. Stvoriti kritiki stav prema pojedinim medijskim sadrajima. Potaknuti kvalitetnije komunikacijske vjetine te utjecati na bolji odnos meu vrnjacima i odraslim osobama Meupredmetno Voenje dnevnika, istraivanje Sijeanj travanj 2018. Kartoni, ljepilo, flomasteri, hamer, ukrasni papyri, oko 50,00 kn Izlaganje, pisana pohvala ORAHOVAKO PROLJEE Suzana Okrugi Ravnateljica Pedagoginja Uenici 3.r TZ Grada Orahovice Sudjelovanje na manifestaciji Orahovako proljee u cvijetnoj povorci. Poticati suradnju roditelja i kole. Druenje s vrnjacima, razmjena iskustva. Izrada kostima. Sudjelovanje u povorci. Izrada kostima i drugih potrebnih rekvizita, radionice s roditeljima. Lipanj 2018. Materijal potreban za izradu kostima Troak snosi Grad Orahovica Zahvalnica za sudjelovanje od Turistike zajednice grada Orahovice. ITAJMO ZAJEDNO ITAJMO NAGLAS: ZABORAVLJENE KNJIGE Knjiniarka Marija Blaevi Uiteljica Suzana Okrugi, uenici 3. Razreda (Denis Vincek, voditelj projekta na nacionalnoj razini, Mirjana ubakovi, suvoditeljica projekta na nacionalnoj razini) itati zajedno, itati naglas i itati zaboravljene knjige. Doivjeti kolsku knjinicu kao multimedijalni centar, ukazati javnosti na vanost uvanja kulturnog blaga i vanost kolske knjinice u tom pogledu. itanje starih i zaboravljenih naslova knjiga iz knjininog fonda kolske knjinice, kreativne radionice, poticanje uenike na koritenje web 2.0 alata. Nastava HJ, LK, SRZ, INA, posjet knjinici; itanje izabranog naslova, razmiljanje o proitanom djelu, glazbeno/likovno/scensko/kreativno/multimedijalno izraavanje. Tijekom kolske godine 2017./2018. Trokovi organiziranog prijevoza do mjesta zavrnog susreta na nacionalnoj razini 500 kn Oko 150,00 kn za predstavu. Evaluacija, zadovoljstvo uenika nakon provedbe projekta, fotografiranje provedenih aktivnosti, izvjetaj za medije i mrene stranice kole, nastup na kolskoj priredbi Predstavljanje projekta kroz zavrno izlaganje na zajednikom skupu na nacionalnoj razini. 38 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ZELENA ISTKA Uenici Uitelji Pedagog Ravnatelj Provoenje eko akcija u sklopu akcije Zelena istka. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje Rad na uklanjaju otpada, osvjeivanje svijesti uenika o vanosti ekolokog tretiranja okoline. Sakupljanje reciklane ambalae. Sabirne akcije starog papira. Sabirne akcije (starog papira, plastine ambalae i sl.). ienje okolia kole i drugih povrina Tijekom kolske godine. Travanj 2018. Vree za smee, rukavice. Oko 50,00 kn Koliina sakupljenog otpada, broj provedenih akcija, pisano izvjee. ZELENA KNJINICA Knjiniarka Pedagoginja Predmetni uitelji Roditelji Mjetani ainaca Edukacija uenika i irenje svijesti o odrivom drutvu i nunosti zatite okolia. Poticati svijest kod uenika i odraslih osoba o ouvanju svoga okolia. Poticati svijest kod uenika i odraslih osoba o ouvanju svoga okolia, poticati odrivost razvoja drutva. Obiljeavanje Dana plodova-dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana planeta Zemlje. Edukacije putem projekcija dokumentarnih filmova, putem radionica na satu razrednika, predavanja djelatnika JU PP Papuk; izlobe uenikih radova. Tijekom kolske godine 2017./2018. Materijal potreban za provedbu radionica papiri A4, papiri u boji, flomasteri, ljepilo - 50 kn Promoviranje aktivnosti u medijima, evaluacija, zadovoljstvo uenika nakon provedbe projekta, fotografiranje provedenih aktivnosti, izvjetaj za medije i mrene stranice kole. EKO KVIZ Velimir Tresk Uenici 5.-8.r Uenike ukljuiti u eko-aktivnosti povodom obijeavanja Dana planeta Zemlje. Potaknuti uenike na usvajanje znanja iz podruja ekologije, prirode, geografije i vjeronauka. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje Priprema uenika za natjecanje. Kviz natjecanje uenika u poznavanju ekologije, pirode, vjeronauka i geografije Travanj 2018. Papir za tiskanje materijala za uenike. Nagrade za uenike. Oko 100,00 kn Rezultati na kvizu 39 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ZDRAV ZA PET MUP ZZJZ Razrednici i uenici 8. r Pedagog Provoenje projekta Zdrav za pet. Prevencija zloporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti. Prezentacija Radionica Prosinac 2017. Materijal za provoenje radionica, cca 20,00 kn. Analiza stavova uenika o koritenju sredstava ovisnosti. Anketiranje uenika. ZAUZMI STAV, OSTANI ZDRAV Velimir Tresk Pedagog uenici 5. i 8. razreda vl. Nedjeljko Andro Vanjski suradnici Prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti. Razvoj otpornosti uenika na negativne utjecaje okoline. Obiljeavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti I Svjetskog dana borbe protiv puenja. Razvijanje pozitivnih stavova o zdravim stilovima ivota, razvijanje svijesti o vanosti zdravog odrastanja u svrhu prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti. Upoznavanje sa tetnostima zlouporabe sredstava ovisnosti. Edukacija uenika i roditelja. Kroz nastavu prirode, biologije i kemije te kroz pedagoke radionice na satu razrednika edukacija uenika o zdravom odrastanju, zdravom ivotu i o tetnosti sredstava ovisnosti. Izrada radionica i plakata. Predavanja za roditelje. Prosinac 2017. Svibanj 2018. Tijekom kolske godine Oko 60,00 kn Steeno znanje uenika- brojano i opisno praenje uenika, intervju i anketa uenika. Izraene prezentacije i plakati. Posjeenost predavanja, zadovoljstvo auditorija. MOJI WEB TRAGOVI Miroslav Haniar Svjetlana Cari Uenici 5.-8.razreda Obiljeavanje Dana sigurnijeg interneta. Razvoj digitalnih kompetencija uenika, osvjeivanje o sigurnosti na internetu, edukacija o stvaranju pozitivnog online identiteta. Poveanje sigurnosti uenika na internetu, poboljanje komunikacije putem elektroninih medija. Radionice za uenike, redovna nastava. Veljaa 2018. Tijekom godine Trokovi fotokopiranja radnih listova, hamer papiri. Analiza izraenog materijala i profila uenika na internetu, znanje uenika. VIJEE UENIKA U POSJETI P HUMLJANI Vijee uenika Pedagoginja Ravnateljica Uenici i uiteljica P Humljani Obiljeiti Djeji tjedan Aktiviranje Vijea uenika U Djejem tjednu posjetiti nau podrunu kolu, upoznati uenike, predstavnike VU u matinoj koli, s nainom rada te uvjetima u P. Odlazak u P Humljani Zajednike aktivnosti s uenicima u P Listopad 2017. / Pisano izvjee uenika 40 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI PRSTIMA DO MNOENJA Danijela Lokner 2. razred Nauiti tablicu mnoenja na jednostavniji i zabavniji nain. Pokazati uenicima neki od naina, istraivanje na internetu ili u obitelji, primjeri od starijih lanova obitelji. Tijekom redovne nastave matematike. Izraditi prezentaciju, pozvati gosta (po potrebi), demonstracije uenika / roditelja Istraivati, prezentacije. Tijekom 2. polugodita Hameri, DVD Pisana i brojana ocjena, pohvalnica za uspjeh. PUTUJEMO KROZ VRIJEME Danijela Lokner 2.razred Usvojiti pojmove vremena; sat, godina, dan, kalendar Nauiti gledati na sat, uoiti povezanost sata dana-godine, Iitati datum, nauiti mjesece i broj dana u mjesecu uz pomo ake. Izraditi plakate, sat, zajedniki calendar. Istraiti zanimljivosti vezane za vrijeme, spavanje. Izgled i vrsta ura kroz vrijeme, automobila, proslave Boia i Nove godine, zanimljivosti vremena kod ivotinja. Tijekom prvog polugodita Kartoni, papiri, hameri, flomasteri, slike... Piisana i usmena pohvala SPELLING BEE COMPETITION Biljana Farka Sanja Cingel Dragana Dropulja Uenici 5.-8.razreda Razvijanje jezinih kompetencija. Obiljeavanja Svjetskog dana jezika. Poticati natjecateljski duh u uenicima te ih ohrabriti na koritenje rjenika kako bi obogatili svoj vokabular. Natjecanje uenika u spellingu. Izrada plakata. Rujan 2017. 25.9.2017. Oko 100,00 kn Uspjeh uenika na natjecanju u spellingu. IRISH AFTERNOON Biljana Farka Sanja Cingel Uenici 5.-8.r Obiljeavanje Dana svetog Patrika popularizacija engleskog jezika, upoznavanje s kulturom drugih zemalja Upoznavanje s kulturom zemalja engleskog govornog podruja, proirivanje vokabulara. Interaktivne radionice. Uenje tradicionalnog irskog plesa. Oujak 2018. Oko 300,00 kn Pisana evaluacija. 41 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI KVIZ VOLIM HRVATSKI Andrea Prelog Kristina Krolo Uenici 5.- 8.r Oko 15 uenika Osposobljavati uenike za pravogovornu, pravopisnu i jezinu normu hrvatskoga jezika kao i proirivanje znanja iz ope kulture. Poticanje interesa uenika za proirenim znanjem iz hrvatskoga jezika, razvijanje visoke razine poznavanja hrvatskog jezika i srodnih podruja. Kviz (natjecanje uenika u razliitim igrama). Oujak 2018. Potroni materijal za rad uenika i pripremu kviza. Suradnja uenika, proirivanje znanja. Rezultati na kvizu. Dojmovi publike. ZDRAVA ABECEDA Latica Harauzek 1. a razred Osposobiti uenike za pravilno pisanje i govorenje abecede uz povezivanje slova i slike. Povezati glas, slovo i sliku. Koristiti glasovnu analizu i sintezu u rijeima. Reproducirati abecedu i upotrijebiti slovo kao znak u pisanju rijei. Pravilno proitati napisanu rije. Samostalno pisati i ilustrirati svoju slovaricu koristei iskustvo i znanje o pravilnoj prehrani i zdravim namirnicama za ivot (voe, povre, ljekovito bilje). Rujan 2017. - prosinac 2017. Papiri, paga, builica za papir, bojice, hamer. Praenje, usmjeravanje, korigiranje rada uenika prilikom izrade slovarica. Izloba slovarica. SLIKOPRIE Latica Harauzek 1. a razred Upoznati knjievna djela i slikoprie primjerene dobi uenika. Poticati literarnu kulturu i knjievno stvaralatvo. Osmiljavati i stvarati prie i slikoprie na temelju dogaaja iz svakodnevnog ivota. Poticati italake navike i sposobnosti. Stjecati trajna i upotrebljiva znanja, sposobnosti i vjetina vezanih uz knjievno stvaralatvo djeje dobi. Kroz nastavu HJ - sluati knjievna djela i slikoprie s primjerenom tematikom, vjebati i usavravati jezino govorne sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika. Tijekom kolske godine 2017./2018. Papir A4 Izraditi razredne zbirke sa slikopriama. DAJ EST Latica Harauzek 1. a razred Podizanje svijesti djece o postojanju i vanosti prvih tajnih kutnjaka. Objasniti kako su im zdravi zubi i njihova higijena vani za cijeli ivot. Izrada stripa kroz koji e se djeca upoznati sa esticama, najee prvim trajnim zubima. Nauiti e da e taj zub ostati zauvijek u njihovim ustima ako budu odravali pravilnu higijenu zuba. Uvjebavanje igrokaza Daj est, prezentacija u 1.b razredu. Tijekom rujna i listopada 2017. / Prezentacija izvjee 42 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI SLOVARICA MOJEGA KRAJA Marija Katalini P Humljani Uenje abecede jednostavnim ilustracijama i irenje znanja o svojem kraju. Pomo u usvajanju znanja abecede i svoga kraja, ukraavanje uionice. Izrada slovarice Tijekom kolske godine Trokovi nabave tvrdog papira A3 formata. Opisna ocjena urednosti i matovitosti slovarice ITAM SEBI, ITAM TEBI Marija Katalini P Humljani Razvoj itateljskih vjetina i navika te razvoj interesa za knjigu i itanje. Potaknuti zajedniko itanje roditelja i djece, uenik -ueniku, uenik uiteljica. Glasno itanje zadanih i samostalno izabranih tema. Tijekom kolske godine Trokovi nabave novih izdanja slikovnica i pria za djecu mlae kolske dobi. Kreativnost i sudjelovanje u aktivnostima nakon itanja, razumijevanje pisane poruke. KORAK U DANE Marija Katalini P Humljani Snalaziti se u vremenu i razvijati miljenje i logiko zakljuivanje. Pozdravljati u skladu s dobom dana, pridravati se tonog rasporeda svojih tjednih zaduenja, potovati dogovor s vremenskim odrednicama. Koritenje verbalnih, zornih i praktinih metoda. Veljaa, 2018. Trokovi printanja radnih listova, hamer papir. Primjena nauenog, ocjenjivanje, pohvala SIMETRIJA SVUDA OKO NAS Marija Katalini P Humljani Formiranje pojma osne simetrije kroz samostalan rad uenika. Prepoznavanje simetrinosti u slikama i predmetima oko nas. Izrada vlastitih osno simetrinih figura. Koritenje verbalnih, zornih i praktinih metoda. Tijekom kolske godine / Trud i zalaganje uenika, izloba uenikih radova. 43 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ITAM SEBI, ITAM TEBI Tatjana Mari 1. razred Razvoj itateljskih vjetina i navika i interesa za knjigu i itanje. Potaknuti zajedniko itanje roditelja i djece, uenik -ueniku, uenik - uiteljici i ukazati na vanost takvog itanja za uspjeno ovladavanje vjetinom itanja. Razumijevanje pisane poruke. Glasnim itanjem pred auditorijem razvijati samopouzdanje i tako umanjiti strah od javnog nastupa. Radionice tamo slikovnice Posjet knjinici itateljski kutak u uionici Tijekom kolske godine projekt provoditi do kraja 4. razreda, uz prilagodbu sadraja uzrastu. Flomasteri, papiri, didaktiki materijali, ljepilo, kare, razne likovne tehnike, krep papir Provjera brzine itanja. Izraditi popis samostalno proitanih slikovnica i tekstova. Uvidjeti napredak u brzini i tonosti itanja. DANI JABUKA Tatjana Mari 1. razred Educiranje uenika prvih razreda o vanosti voa, posebno jabuke. Jabuka kao simbol, jabuka u pjesmi i slikarstvu, tradicijski prikaz jabuke (mudre izreke). Razviti svijest o potrebi uenja i razvijanja zdravih i praktinih navika. Unapreenje znanja uenika o poboljanju kvalitete ivota jedenjem voa, posebno jabuke. Istraivanje o zdravstvenim navikama u koli i izvan nje, upoznavanje vrsta jabuka, sakupljanje recepata kolaa i slastica od jabuka, postupak saenja jabuke kroz igru, likovne radove, usmeno i pisano izraavanje te izradu knjiice recepata. Tijekom listopada /oujka Flomasteri, papiri, didaktiki materijali, ljepilo, kare, razne likovne tehnike, krep papir,brano,jaja,eer mlijeko,sadnica jabuke Izlaganje,predstavljanje knjige, prodavanje kolaa za dane kruha,pohvala i nagrada za trud KULTURA PONAANJA Tatjana Mari 1. razred Imenovati i razlikovati primjereno i neprimjereno ponaanje u koli i izvan, prepoznati rizike neprimjerenog ponaanja, uljudno se ponaati u razliitim kolskim situacijama, razvijati meuljudske odnose, izraditi knjigu o lijepom ponaanju. Razviti svijest o prihvaanju drugih te razviti samopotovanje i meuljudske odnose. Primjenjivati primjereno ponaanje i navike u koli i u raznim ivotnim situacijama. Uiti izraavati svoje miljenje te potivati tue miljenje. Istraivanje o ponaanju i navikama u koli i izvan nje. Izrada knjiice. Tijekom kolske godine Flomasteri, papiri, didaktiki materijali, ljepilo, kare, likovni pribor, krep papir. Izlaganje, predstavljanje knjiga, pohvala i nagrada za trud. 44 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ZAVIAJNA SLOVARICA Tatjana Mari 1. razred Crtanje i slikanje starih, zaboravljenih slavonskih predmeta, predstavljanje slovnice Igra Na slovo, na slovo. Razvoj itateljskih vjetina i navika, razvoj interesa za knjigu i itanje, potaknuti zajedniko istraivanje roditelja i djece, ukazati na vanost takvog uenja starih, zaviajnih rijei i uvanje vlastitog jezinog identiteta. Samostalnim izborom tema, pronalaenjem i pisanjem tekstova sa zadanom temom usmjeravaju se prema istraivanju, suradnji, boravku u kolskoj knjinici i druenju s knjigom i drugim pisanim tekstovima. Tijekom kolske godine Flomasteri, papiri, didaktiki materijali, ljepilo, kare, likovni pribor. Razvijanje brzog miljenja, asocijativnosti, identiteta, pripadnosti zajednici, izrada zaviajne slovarice. ITAMO LEKTIRU U RAZREDU Tatjana Mari 1. razred Pobuditi zanimanje za itanje djela i pripremiti uenike za recepciju. Proitati 5 lektirnih djela propisanih NPP-om. itanje s jasno postavljenim zadaama, nauiti uenika itati, uvesti ga u svijet djela, razvijati sposobnost estetskog doivljavanja i osposobljavanja za logiko razmiljanje, razumijevanje doslovnog i prenesenog znaenja. itanje. Tijekom kolske godine Flomasteri, papiri, didaktiki materijali, ljepilo, kare, razne likovne tehnike, krep. Ocjena. MOTORIKI SE GIBAMO - PLETEMO PRSTIIMA, IGRAMO SE ZABORAVLJENE IGRE Tatjana Mari 1. razred 20 razliitih vjebi tijekom kolske godine. Razvoj fine motorike potreban je ueniku prvog razreda zbog ciljanog uenja pisanja slova i brojki. Igre e posluiti za bolju pripremljenost pri samoj obradi zadataka prvog razreda. Igre fine motorike - Predmetima (preuzete iz programa NTC sustav uenja) - Gibanjem tijela (preuzete iz programa Brain Gym) - Povezivanjem simbola i pojmova. Tijekom kolske godine / Uspjeh uenika. https://sites.google.com/site/senoa1b/nastava/projekti/motoricki-se-gibamo-1https://sites.google.com/site/senoa1b/nastava/projekti/motoricki-se-gibamo-1 45 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI MOJE TIJELO Tamara Ivi 4. razred Razumjeti funkcioniranje organizma kao cjeline i proiriti spoznaje o brizi za zdravlje i pravilnim ivotnim navikama. Razumjeti funkcioniranje tijela kao cjeline, utvrditi vanost pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti za zdravlje organizma, razumjeti tetnost ovisnosti, nauiti osnove pruanja prve pomoi. Istraivaki, praktini rad i prezentacija, izrada plakata i pounih panoa. Tijekom kolske godine Papiri, aplikacije, hameri Primjena znanja u izboru prikladnog ponaanja i pravilnih prehrambenih navika koje pridonose zdravlju. ETNJA HRVATSKOM Tamara Ivi 4. razred Upoznavati Republiku Hrvatsku te se povezati s uenicima 4.r. iz ostalih dijelova Hrvatske Razvijati ueniki senzibilitet prema domovini, povezati se s uenicima 4.r. diljem zemlje, upoznati kulturnu batinu pojedinih gradova, razvijati sposobnosti promatranja, prostorne orijentacije, snalaenja na karti, povezati praktine sadraje o domovini sa sadrajima NPP-a. Razgledavanje, demonstracija, zapaanje, prikupljanje slikovnog i pisanog materijala o svom zaviaju, praktini rad uenika u skupinama. Tijekom kolske godine Papiri, aplikacije, hameri, razni didaktiki materijali Snalaenje na zemljopisnoj karti Republike Hrvatske, usustavljivanje usvojenih odgojno-obrazovnih sadraja tijekom godine. Tematski plakati, likovni radovi, drutvene igre. HRVATSKA U EU Tamara Ivi 4. razred Upoznati razliitosti drava lanica i vanost EU za Republiku Hrvatsku Upoznati drave lanice EU i njihove znaajke i znamenitosti, razvijati senzibilitet prema razliitostima, razvijati ljubav te osjeaj pripadnosti domovini jaati europski identitet. Istraivaki i praktian rad uenika u skupinama. Svibanj 2018. Papiri, aplikacije, hameri, razni didaktiki materijali Snalaenje na zemljopisnoj karti. Prezentacija, kviz. E-TWINNING PROJEKT/-I Tamara Ivi 4. razred Suraivati sa kolama, uiteljima i uenicima iz drugih dijelova Republike Hrvatske i/ili iz inozemstva. Proirivati znanja, interese i sposobnosti uenika na raznim podrujima: socijalna i graanska kompetencija, komunikacija na stranom jeziku, digitalna kompetencija. Razraditi temu po elji uenika i uiteljice s novim partnerima na zabavniji, motiviraniji nain uenja od klasinog. Tijekom kolske godine Ovisi o projektu ukljuivanja. Primjena teorijskog znanja na licu mjesta i u novo proirenom hrvatsko europskom partnerstvu. 46 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI ORBIT DARUJE OSMIJEH Hrvatska komora dentalne medicine Uiteljice i uenici 1. - 4. Razreda Ravnateljica Pedagoginja Odrati predavanje uenicima razredne nastave o oralnoj higijeni, pregled usne upljine i zubi uenika. Zatita oralnog zdravlja kod uenika. Preventivni pregled usne upljine i zubi uenika. Edukacija o oralnoj higijeni i zdravlju zubi. Dolazak Zubomobila u kolu. Predavanje za uenike. Preventivni pregled zubi i usne upljine uenika. Podjela diploma uenicima. 26.10.2017. Troak snosi provoditelj projekta 1. zubni karton 2. diploma 3. poklon paket Objava i popraenost u medijima. ZUBNA PUTOVNICA Uenici 6.-ih razreda Roditelji Razrednici ZZJZ Sv.Rok Provoenje programa sukladno Stratekom planu promicanja I zatite oralnog zdravlja 2015.-2017. Dentalni preventivni pregled kolske djece. Briga o oralnom zdravlju djece. Pregled kod lijenika stomatologa. Informiranje roditelja 6.-ih razreda na RS. Tijekom kolske godine / Jedinstveni dentalni obrazac Zubna putovnica KOLSKE SHEME-BESPLATNIH OBROKA VOA, POVRA, MLIJEKA I MLIJENIH PROIZVODA ZA KOLSKU DJECU Ministarstvo poljoprivrede Uenici od 1. do 8. razreda Struna sluba kole Provoenje sheme besplatnih obroka voa, povra, mlijeka i mlijenih proizvoda za kolsku djecu. Poveanje unosa svjeeg voa i povra te mlijeka i mlijenih proizvoda. Podizanje svijesti o znaaju zdrave prehrane kod kolske djece. Predavanja za uenike. Konzumacija voa i povra te mlijeka i mlijenih proizvoda u kolskoj kuhinji. Tijekom kolske godine 2017./2018. Sredstva EU Anketiranje uenika. NAUIMO UITI Razrednica Sanja Cingel i uenici 5. razreda Razviti kod uenika ustrajnost u uenju, nauiti tehnike uspjenog uenja. Poveati kolski uspjeh uenika. Nauiti uenike kako organizirati vlastito uenje, kako uinkovito upravljati vremenom I informacijama, razvijati sposobnost rjeavanja problema. Podii samopouzdanje uenika i postii pozitivno razredno ozraje. Kroz sat razredne zajednice. Predavanje, radionice. Natjecanja uenika. Praenje uenika. Tijekom kolske godine 2017./2018. Trokovi izrade pohvalnica za uenike. Papir, hamer papir Ocjene uenika. Zadovoljstvo uenika. Uspjeno izvravanje kolskih i domaih zadaa. 47 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI OSNOVE KORITENJA BBC MICRO: BIT MIKRORAUNALA Virovitiko podravska upanija Uenici 5.r Uitelji Ovim projektom uenicima emo omoguiti pristup novim tehnologijama, usvajanje znanja i razvoj vjetina potrebnih za njihovo koritenje kako bi se pripremili za trite rada. Koritenjem mikroraunala uenici e razvijati digitalne vjetine, logiko razmiljanje i sposobnost rjeavanja problema. 30 kolskih sati osnova koritenja BBC micro:bit mikroraunala Predavanja. Tijekom kolske godine 2017./2018. VP Evaluacija projekta Pisano izvjee Broj sudionika Zadovoljstvo uenika PROMIKRO CARNet u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih IRIM, uz podrku MZO-a projekt ProMikro Uvoenje mikroraunala u nastavu Edukacija uitllja Uvoenje algoritamskog naina razmiljanja i problemskog pristupa u razliite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroraunala. Redovna nastava, INA Uporaba mikroraunala u nastavi. Edukacija uitelja i uenika Tijekom kolske godine u 6.razredu / Unaprjeenje nastave. Uspjeh u koritenju mikroraunala. Kreativnija nastava. BUDI STEMPATIAN Virovitiko-podravska upanija Uitelji Daroviti uenici Razviti i testirati model za prepoznavanje talentiraih i darovitih uenika u STEM podruju. Jaanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje, identifikaciju i rad s talentiranim i darovitim uenicima STEM uenicima Struno usavravanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Izrada modela za prepoznavanje talentirnih i darovitih uenika u STEM podruju, demonstracija primjenjivosti modela, razvoj STEM preporuka i smjernica, rad s uenicima. Lipanj 2017.-rujan 2018. VP Sredstva EU Evaluacija projekta Izvjea Fotografije STEM-T (STEM tjedan) Uitelji uenici 3.-8.r suradnici kolske knjige Darovitim uenicima pribliiti podruja znanosti, tehnologije, inenjerstva i matematike putem interaktivnih radionica. STEM Tjedan zamiljen je kao skup aktivnosti namijenjenih darovitim uenicima te zainteresiranim uenicima osnovnih kola kako bi se upoznali s tehnikom te informacijskom i komunikacijskom tehnologijom i njenom mogunou primjene. Skup aktivnosti - radionice u Tehnikom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu Listopad 2017. Troak snosi nositelj projekta. Kroz praenje uenika i njihovih obrazovnih postignua. Rezultati e biti promovirani na svim O U Republici Hrvatskoj. http://croatianmakers.hr/http://croatianmakers.hr/http://croatianmakers.hr/http://croatianmakers.hr/ 48 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI VEER MATEMATIKE Sinia Milosavljevi Uitelji Uenici 1.-8.r Roditelji Hrvatsko matematiko drutvo Organiziranje i provedba Veeri matematike s ciljem popularizacije matematike i poticaj uenika za nastavak matematikog obrazovanja. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima kako bi se otkrila zabavna strana matematike, stvorile nove ideje o tome to matematika jest i ime se bavi, osvjeivanje vlastitog talenta. Interaktivna radionica Prosinac 2017. Fotokopirni papir Online izvjee. Broj sudionika. Zadovoljstvo sudionika. PROJEKT SKUPLJANJA STAROG PAPIRA U 2017./2018. KOLSKOJ GODINI Uenici i uitelji Unijapapir Croatia d.o.o. Sakupljanje starog papira. Nagrada najuspjenijima. Sudjelovanje u eko akcijama kole. Razvijati svijest uenika o znaaju odvajanja otpada te odvojenog papira kao korisne sirovine ime se doprinosi ouvanju naih uma. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje, Dana uma. Sabirne akcije u koli. 15.1.2018.-15.6.2018. Nagrade za uenike Unijapapir Croatia d.o.o. Koliina sakupljenog papira. Nagrade za uenike. VRTIM ZDRAVI FILM Uitelj TZK Razrednik Pedagog Uenici 7.r Roditelji Hrvatski kolski sportski savez Edukacija uenika 7.razreda o vanosti pravilne prehrane I vanosti bavljenja sportom. Edukacija uitelja. Formiranje stavova, pnaanja i zdravih navika uenika. Poticanje na poveanje tjelesne aktivnosti. Unaprjeenje znanja uenika o poboljanju kvalitete ivota putem prehrane I tjelesne aktivnosti. Edukacija uitelja. Aktivacija uenika edukacija, igra, natjecanja. Informiranje roditelja Prvo polugodite 2017./2018. Hrvatski kolski sportski savez Nagrade za uenike. Evaluacija projekta. Pisano izvjee 49 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DABAR Miroslav Haniar Uenici 1.-8. Uiteljice RN Pedagoginja Suradnici u uenju Visoko uilite Algebra Carnet Hrv.savez informatiara Poticati razvoj raunalnog razmiljanja i informatike meu uenicima, uiteljima i nastavnicima, ali i u iroj javnosti. Inicijativa Dabar istie obrazovnu komponentu uporabe raunala kao izvora zanimljivih logikih zadataka. Natjecanje uenika iz informatike I raunalnog razmiljanja Listopad/studeni 2017. / Uspjeh uenika na natjecanju. Medijska popraenost IN-IN INTEGRACIJA I INKLUZIJA Virovitiko-podravska upanija MZO Osigurati pomonike u nastavi Pomoi uenicima u radu Pomo uenicima s tekoama u razvoju tijekom svih oblika odgojno-obrazovnog rada Svakodnevno tijekom kolske godine Sredstva EU Dnevnik rada pomonika u nastavi Zadovoljstvo uenika MANIFESTACIJA ZA BAKINIM STOLOM Uiteljice i uenici Roditelji TZO ainci Opina ainci Sudjelovati u kulturnoj menifestaciji Za bakinim stolom povodom obiljeavanja Dana kruha, dana zahvalnosti za plodove zemlje Obiljeavanje Dana kruha, dana zahvalnosti za plodove zemlje Priprema glazbeno-scenskih i pjevakih izvedbi, pisanje literarnih radova. Nastup na priredbi Sajam kolaa Listopad 2017. Kolae prireuju roditelji. Materijal za kostime cca 100,00 kn Medijska popraenost. Zadovoljstvo publike I uenika. 50 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI PISMEN, SPAEN Uenici i uitelji Knjiniarka Jelena Martinovi, uitelji, uenici nositelj projekta Osnovna kola Josipa Kozarca Slatina. Unaprijediti razliite vrste pismenosti kao temelj stjecanja kljunih kompetencija za cjeloivotno uenje. Poveati odgojno-obrazovne kapacitete, poticati kod uenika razvoj kljunih kompetencija osnovnokolaca iz italake, medijske i digitalne pismenosti kao preduvjeta za cjeloivotno uenje. Poveati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru kolskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili vie vrsta pismenosti. Razvoj italakih sposobnosti, kreativnih sposobnosti i kritikog promiljanja. Jaanje kompetencija djelatnika osnovnih kola kroz struna usavravanja, te razvojem i primjenom izvannastavnih aktivnosti iz podruja italako-medijsko-digitalne pismenosti, razvoj kreativnih sposobnosti i kritikog promiljanja uenika 5. razreda. Projekt unaprjeenja pismenosti kao temelja cjeloivotnog uenja u partnerstvu s osnivaem kole, upanijom Virovitiko-podravskom i 13 osnovnih kola kojima je upanija osniva. Struno usavravanje odgojno-obrazovnih djelatnika predavanja, radionice. Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar kolskog kurikuluma. Rujan 2017. kolovoz 2019. Sredstva za provedbu projekta prema projektnom prijedlogu osigurava Europski socijalni fond iz operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali putem nadlenog tijela Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pisana evaluacija. 51 DOPUNSKA NASTAVA AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DOPUNSKA NASTAVA (HJ, MAT) 1.a Latica Harauzek Nauiti kljune pojmove iz obrazovnih podruja HJ i matematike koji nisu usvojeni u redovnom nastavnom programu. Omoguiti uenicima s tekoama u uenju i radu da svladaju predvieni nastavni plan i program Individualizirani pristup svakom ueniku 1 sat tjedno 35 sati Papiri za fotokopiranje, materijali za dopunski rad. Rezultati u pismenim provjerama znanja, kontinuirano praenje i biljeenje uenikovih postignua i uspjeha. DOPUNSKA NASTAVA (HJ, MAT) 1.b Tatjana Mari Nauiti kljune pojmove iz obrazovnih podruja HJ i matematike koji nisu usvojeni u redovnom nastavnom programu. Omoguiti uenicima s tekoama u uenju i radu da svladaju predvieni nastavni plan i program Individualizirani pristup svakom ueniku 1 sat tjedno 35 sati Papiri za fotokopiranje, materijali za dopunski rad. Rezultati u pismenim provjerama znanja, kontinuirano praenje i biljeenje uenikovih postignua i uspjeha. DOPUNSKA NASTAVA (HJ, MAT) 2.r Danijela Lokner Pomaganje u uenju i svladavanju nastavnih sadraja, olakati praenje sadraja hrvatskog jezika, razvijanje samopouzdanja kod uenika. Uenici e utvrditi znanje, vjebat e zadatke koji im stvaraju potekoe u redovnoj nastavi. Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Papiri, slagalice, kartoni Listii usmene i pismene provjere te opisno praenje napredovanja uenika. DOPUNSKA NASTAVA (HJ, MAT) 3.r Suzana Okrugi Individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradiva. Uenici e vjebati zadatke koji im stvaraju potekoe u redovnoj nastavi, lake razumjeti nastavno gradivo, napredovati na nastavi, razvijati samopotovanje. Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Papir A4, slagalice, kartoni. 30,00 kn Listii za provjeru te opisno praenje napredovanja uenika. 52 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DOPUNSKA NASTAVA (HJ, MAT) 4.r Tamara Ivi Individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradiva. Vjebanjem i dodatnim pojanjenjem usvojiti i svladati nastavno gradivo, razvoj samostalnosti I logikog razmiljanja. Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Papiri, slagalice, kartoni i dr. didaktiki materijali. Listii za provjeru te opisno praenje napredovanja uenika. DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKI JEZIK Sanja Cingel 5. i 7. razred Biljana Farka 6.a/b, 8.r Pojasniti, ponoviti i utvrditi gradivo koje je uenicima nejasno. Ponavljanje gradiva, uvjebavanje jezinih vjetina i sposobnosti komunikacije na stranom jeziku. Pomo kod usvajanja gradiva kojeuenici nisu usvojili na redovnoj nastavi. Individualizirani rad. 1 sat tjedno 35 sati 2 sata tjedno 70 sati Potroni materijal za rad uenika, cca 50,00 kn Usmena i pisana provjera uenika. DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK Kristina Krolo 5.-8.r Ponavljanje i uvjebavanje gradiva koje uenici nisu svladali, pomo uenicima s tekoama u razvoju, razvijanje ljubavi prema materinskom jeziku. Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspjenosti nastavka kolovanja, poticati uenike na uenje i rad. Individualizirani pristup ueniku kroz sate dopunske nastave. 2 sat tjedno 70 sati Trokovi fotokopiranja, papir. Usmena i pisana provjera uenika. DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA Sinia Milosavljevi 5.-8.r Pomo uenicima koji nisu savladali gradivo u redovnoj nastavi Stjecanje temeljnih matematikih znanja koja nisu usvojena tijekom redovite nastave Individualizirani pristup ueniku kroz sate dopunske nastave. 1 sat tjedno 35 sati Trokovi fotokopiranja, papir. Usmena i pisana provjera uenika. 53 DODATNA NASTAVA AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Latica Harauzek uenici 1.a Produbljivanje znanja iz redovne nastave, razvijanje interesa za dodatne nastavne sadraje, razvijanje logikog miljenja, razvijanje sposobnosti za samostalni rad. Za uenike koji pokazuju poseban interes za predmet i ostvaruju iznadprosjene rezultate U manjim grupama i individualno. 1 sat tjedno 35 sati Papir za fotokopiranje, trokovi kopiranja, kreda u boji Praenje i analiza postignua. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Danijela Lokner Uenici 2.r Poticati miljenje, snalaljivost, ljubav prema matematici, logiko miljenje, samostalnost, zakljuivanje, upornost, znatielju. Poticati interes uenika za proireni znanjem, razvoj logikog miljenja. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. 1 sat tjedno 35 sati Papir, ljepilo, kola. Usmena i pisana provjera uenika. Razredno natjecanje. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Suzana Okrugi Uenici 3.r Individualni rad s u. koji pokazuju napredno znanje i ele saznati vie Poticati interes uenika za proirenim matematikim znanjem, razvoj logikog miljenja. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. 1 sat tjedno 35 sati Listii sa zadatcima, papiri A4, ljepilo, kola. 30,00 kn Usmena i pisana provjera uenika. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Tamara Ivi 4.r Individualni rad s uenicima koji pokazuju napredno znanje i ele saznati vie. Poticati interes uenika za proirenim znanjem, razvoj logikog miljenja. Priprema uenika za natejecanje iz matematike. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. 1 sat tjedno 35 sati Papir, trokovi fotokopiranja, kreda u boji. Usmena i pismena provjera uenika. Postignuti rezultati na natjecanju 54 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Marija Katalini P Humljani 1.razred Svladavanje matematikog jezika, rjeavanje problemskih situacija. Razvijanje samopouzdanja i svijesti o vlastitim matematikim sposobnostima. Produbljivanje znanja i razvijanje interesa za matematiku znanost. Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Didaktika oprema, papiri i krede u boji, trokovi kopiranja. Praenje i analiza postignua. DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK Marija Katalini P Humljani 1.razred Usavravanje jezino- komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima. Razvijanje jezinog stvaralatva i kreativna primjena u izradi zadataka Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Trokovi za potrebe kopiranja. Praenje i analiza uspjenosti usvajanja planiranih sadraja. DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK Tatjana Mari 1.b Usavravanje jezino- komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima. Razvijanje jezinog stvaralatva i kreativna primjena u izradi zadataka Individualni rad 1 sat tjedno 35 sati Trokovi za potrebe kopiranja. Praenje i analiza uspjenosti usvajanja planiranih sadraja. 55 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA MATEMATIKA Sinia Milosavljevi 5. - 8.r Individualni rad s uenicima koji pokazuju napredno znanje i ele saznati vie. Poticati interes uenika za proirenim znanjem iz matematike, razvoj logikog miljenja. Priprema uenika za natjecanje. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. 1 sat tjedno 35 sati Nabava pribora i opreme Praenje i analiza postignua. DODATNA NASTAVA FIZIKA Miroslav Haniar 7. i 8.r Primjena kompleksnih fizikalnih znanja i vjetina u rjeavanju problemskih situacija. Priprema uenika za natjecanje. Osposobiti uenike za samostalno rjeavanje problema i uvoditi ih u znanstveni nani razmiljanja. Individualni rad kroz satove dodatne nastave 1 sat tjedno 35 sati Radni materijal Postignua u nastavi i na natjecanjima DODATNA NASTAVA KEMIJA Velimir Tresk 7.i 8.r Stjecanje proirenih znanja, razvoj samostalnosti i timskog rada. Proirivanje znanja i poticanje uenika na cjeloivotno uenje. Priprema uenika za natjecanje. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. Izvoenje pokusa. 1 sat tjedno 35 sati Nabava pribora i opreme. Sudjelovanje i postignua na natjecanjima. DODATNA NASTAVA INFORMATIKA Miroslav Haniar 7. i 8.r Individualni rad s uenicima koji pokazuju napredno znanje i ele saznati vie. Poticati interes uenika za proirenim znanjem iz informatike, razvoj logikog miljenja. Priprema uenika za natjecanje. Individualni rad kroz satove dodatne nastave. 1 sat tjedno 35 sati Trokovi kopiranja radnog materijala. Praenje i analiza postignua. Uspjeh na natjecanju. 56 AKTIVNOST NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK Kristina Krolo 7. i 8.r Osposobljavati uenike za pisanu komunikaciju usvajajui pravogovornu, pravopisnu i jezinu normu hrvatskoga jezika. Priprema uenika za natjecanje Individualni rad s uenicima. 1 sat tjedno 35 sati Trokovi fotokopiranja, papir. Pisano i usmeno praenje uenika u napredovanju i savladavanju jezinog gradiva. Sudjelovanje na literarnim natjeajima. DODATNA NASTAVA BIOLOGIJA Velimir Tresk 7.-8.r Proirivanje gradiva s redovne nastave. Priprema uenika za natjecanje. Priprema za natjecanje i razvijanje interesa za nastavni predmet biologija. Individualni rad s uenicima. 1 sat tjedno 35 sati Potroni didaktiki materijal. Analiza rezultata na natjecanju DODATNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK Biljana Farka 8.r Razvijanje jezinih kompetencija i vjetine komunikacije na stranom jeziku. Priprema uenika za natjecanje. Proirivati rjenik, priprema za natjecanja Individualni rad s uenicima. 1 sat tjedno 35 sati Trokovi fotokopiranja, papir. Sudjelovanje i postignua na natjecanjima. DODATNA NASTAVA GEOGRAFIJA Vjekoslav Palatinu 8.r Proirivanje gradiva s redovne nastave. Priprema uenika za natjecanje. Priprema za natjecanje i razvijanje interesa prema geografiji. Individualni rad s uenicima. 1 sat tjedno 35 sati Nabava zemljovida Postizanje boljih rezultata na natjecanju. DODATNA NASTAVA POVIJEST Vjekoslav Palatinu 7.-8.r Proirivanje gradiva s redovne nastave. Priprema uenika za natjecanje. Priprema za natjecanje i razvijanje interesa za nastavni predmet povijest. Individualni rad s uenicima. 1 sat tjedno 35 sati Potroni materijal za rad. Postizanje boljih rezultata na natjecanju. 57 KALENDAR AKTIVNOSTI NADNEVAK DAN NAZIV NOSITELJI AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE 4.9.2017. PON PRIREDBA ZA PRVOKOLCE Uiteljica 2. razreda Uenici 2. razreda Pedagog Priredba u predvorju kole. Doek prvaia i njihovih roditelja kroz recitaciju, pjesmu i ples. Ukraavanje hola i panoa u holu kole. 10.9.2017. 8.9.2017. NED PET HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN Ivica Perkovi Vjekoslav Palatinu Svi uitelji i uenici Prezentacija o povijesti Olimpijskih igara Sportske aktivnosti u dvorani / igralitu Likovni radovi i plakati Prezentacija o Olimpijskim igrama 26.9.2017. 25.9.2017. UTO PON EUROPSKI DAN JEZIKA Sanja Cingel, Biljana Farka, Dragana Dropulja, Uenici 5. 8. Izrada plakata na stranim jezicima. Natjecanje u slovkanju SPELLING BEE COMPETITION 1.10.2017. 2.10.2017. NED PON SVJETSKI DAN GLAZBE Zdenka Milobara Uitelji, Uenici Pedagog, Ravnatelj Glazbeni dan u koli. Glazba u hodnicima i u uionicama, glazba nas pokree. 5.10.2017. ET SVJETSKI DAN UITELJA Ravnateljica Proslava uitelja 6.10.2017. PET DAN DISLEKSIJE Knjiniarka, pedagoginja, uenici Informativni pano u holu kole 8.10.2016. NED DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE Vjekoslav Palatinu Razrednici Aktualna minuta na satu povijesti i na satu SRO. 1. - 31.10.2017. 22.10.2017. NED DANI KRUHA, DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE Razrednici 1. 8. r sa svojim uenicima Roditelji, uitelji Uitelj likovne kulture Opina ainci, TZO ainci, KUD ainci Prikupljanje i izrada materijala za izlobu. Izloba plodova zemlje, kruha i peciva te likovnih radova uenika. Priprema uenika za nastup. Kulturni program u centru ainaca. Manifestacija Za bakinim stolom. 2-6.10.2017. PON-PET DJEJI TJEDAN MEUNARODNI DAN DJETETA Razrednici, uenici, knjiniarka, pedagoginja, roditelji Uitelj likovne culture Vijee uenika Integrirana nastava, aktivnosti za djecu. Ureenje razrednih panoa Pedagoke radionice. Radionica Tko se plai itanja jo? Aktivnosti u sklopu projekta Zelena knjinica. Posjet naelniku Vijee uenika 58 15.10.15.11. 2017. / MJESEC HRVATSKE KNJIGE Marija Blaevi Uiteljice hrv. jezika, vanjski suradnici Izloba knjiga u kolskoj knjinici. Sajam knjiga Pjesnika veer u aincima studeni. 18.10.2017. SRI DAN KRAVATE U RH Svi djelatnici i uenici. Uitelj likovne kulture Dan s kravatom. Likovne radionice. 31.10.2017. UTO MEUNARODNI DAN TEDNJE Uenici I.-VIII. r Predstavnici banke Uimo tedjeti. Posjet uenika bankama. 1.11.2017. NERADNI DAN 2.11.2017. SRI ET SVI SVETI Mirko Krolo Razrednici Paljenje svijea za poginule branitelje, preminule uenike, uitelje i zaposlenike nae kole. Odlazak na groblje. 9.11.2017. ET SVJETSKI DAN IZUMITELJA Uitelj tehnike kulture, uenici Prezentacije, panoi, kviz znanja. Izumi uenika. 13.11.2017. PON SVJETSKI DAN LJUBAZNOSTI Svi djelatnici i uitelji. Dan bontona i ljubaznosti. Panoi, natpisi, aktualna minuta na nastavnom satu. Igre, plakati i crtei na temu bontona. 15.11.-15.12.2017. MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI Pedagog , uitelji, uenici roditelji, upnik Nedjeljko Andro, vanjski suradnici Predavanja i radionice za uenike. Struna predavanja za roditelje i mlade. Projekt Zdrav za pet. 16.11.2017. ET MEUNARODNI DAN TOLERANCIJE Pedagoginja, knjiniarka Uitelji i uenici Predavanja i radionice. Mi itamo na svoj nain- radionica. 18.11.2017. 14.11.2017. PET DAN SJEANJA NA VUKOVAR Vjekoslav Palatinu, uiteljice HJ, vjerouitelj, razrednici i uenici Uenici 8.r Mjetani ainaca Prezentacije u holu kole, terenska nastava uenika 8.razreda Vukova. Sudjelovanje u projektu Memorijal eljka Majora, sudjelovanje u koloni sjeanja na Vukovar, literarni radovi. Paljenje svijea na ulicama ainaca sjeanje na rtve Vukovara i na spomen eljku Majoru 20.11.2017. PON MEUNARODNI DAN DJETETA (PP - Suzbijanje trgovanja ljudima) Razrednici, pedagoginja, uitelji uenici 1.- 8. r Promicanje djejih prava, radionice iz PP-a Suzbijanje trgovine ljudima; plakati, panoi. itamo i uimo o ljudskim pravima-radionica. 3.12.2017. 5.12.2017. NED PON MEUNARODNI DAN OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA, DAN VOLONTERA Pedagoginja, Knjiniarka Razrednici Predavanja i radionice Radionica itam ti, pomaem ti 6.12.2017. SRI SVETI NIKOLA Uiteljice i uenici RN i PN Uitelj likovne kulture Opina ainci, Djeji vrti Likovne izlobe izrada izmica Posjet Sv. Nikole - darivanje djece, predstava za djecu 22.12.2017. PET BOINI KONCERT Uitelji i uenici Prigodno ureenje kolskog prostora, izrada dekoracija Radionice, izlobe. Boini koncert. Boini sajam. 22.12.2017.- 15.1.2018. / ZIMSKI ODMOR UENIKA 59 10.1.2018. 16.1.2018. SRI UTO MEUNARODNI DAN SMIJEHA Knjiniarka, pedagoginja, uenici itanje ala, viceva, anegdota-radionica u knjinici; nastava 27.1.2018. 26.1.2018. SUB PET SVJETSKI DAN VJERSKE SLOBODE DAN SJEANJA NA HOLOKAUST Vjekoslav Palatinu Razrednici Tematski sat, prezentacija u holu kole Zidne novine SIJEANJ/VELJAA 2018. / MJESEC BORBE PROTIV NASILJA Razrednici Pedagog Radionice, predavanja Panoi SIJEANJ-TRAVANJ 2018. / KOLSKA NATJECANJA, SUSRETI I SMOTRE Svi uenici koji e sudjelovati na natjecanjima i njihovi mentori Analiza postignua uenika 13.2.2018. UTO DAN SIGURNIJEG INTERNETA Miroslav Haniar Pedagoginja, uenici Radionice za uenike, Projekt Moji web tragovi 13.2.2018. UTO POKLADE Svi uenici i uitelji Opina ainci ainake djeje makare 14.2.2018. 9.2.2018. SRI VALENTINOVO Svi uitelji i uenici Tematski sat razrednika 16.2.2018. 15.2. PET ET SVJETSKI DAN ITANJA NAGLAS Knjiniarka, pedagoginja, uenici Uiteljice HJ itamo psima 28.2.2018. ET DAN RUIASTIH MAJICA PROTIV NASILJA U KOLAMA Pedagog, uitelji, uenici Dan ruiastih majica, radionice na satu razrednika, debate. Mjesec borbe protiv nasilja. 17.3.-21.3.2018. / DANI HRVATSKOGA JEZIKA Uiteljice hrvatskoga jezika Knjiniarka, uenici itajmo hrvatski zajedno. Kviz Volim hrvatski. 20.3.2018. UTO SVJETSKI DAN PRIPOVIJEDANJA Knjiniarka, pedagoginja, uenici Ispriajmo zajedno nau priu. radionica u knjinici 21.3.2018. UTO DAN DAROVITIH UENIKA Svi uitelji Pedagoginja, uenici Natjecanja u znanju i vjetinama, panoi. 22.3.2018. SRI DANI PRIRODE: (SVJETSKI DAN UMA SVJETSKI DAN VODA) Velimir Tresk Uitelji i uenici Nastava u prirodi Eko akcije-ozelenjavanje kolskog dvorita Zelena knjinica projekt 2.4.2018. 27.3.2018. PON UTO MEUNARODNI DAN DJEJE KNJIGE Knjiniarka, uenici Uiteljice RN, uiteljice HJ Izloba djejih knjiga i knjiga za mlade - u knjinici RN, radionica Proitajte mi priu 16.4.2018. NED DAN OPINE AINCI Ravnatelj, uiteljice, uenici Opina ainci Sudjelovanje u obiljeavanju Dana opine. 22.4.2018. 20.4.2018. NED PET DAN PLANETA ZEMLJE EKO KVIZ Razrednici i uitelji Velimir Tresk Knjiniarka Pedagoginja Izrada plakata, ureenje panoa u holu kole kolski kviz uenika 5. 8. r Zelena knjinica projekt u knjinici; projekcija dokumentarnih filmova na temu ekologije; Zeleno pismo - radionica 60 1.4.2018. NED USKRS Uenici, razrednici 1. 8.r. Zidne novine, radionice, izlobe, prigodno ureenje kole. 28.3.-7.4.2018. / PROLJETNI PRAZNICI ------------ ------------- 29.4.2018. 27.4.2018. NED PET MEUNARODNI DAN PLESA Uitelji, uenici Plesni dan u koli. 1.5.2018. NERADNI DAN UTO MEUNARODNI PRAZNIK RADA ------------ ------------- 8.5.2018. UTO SVJETSKI DAN CRVENOGA KRIA Velimir Tresk Uenici 5.-8. Natjecanje mladei Crvenog kria Humanitarne akcije 11.5.2018. PET SVJETSKI DAN PISANJA PISAMA Knjiniarka, pedagoginja, uenici Izloba uenickih Zelenih pisama 13.5.2018. 11.5.2018. NED PET MAJIN DAN Uiteljice razredne nastave i predmetne nastave Razrednici, uenici Priredba za majke. Majkama s ljubavlju. 15.5.2018. 11.5.2018. UTO PET MEUNARODNI DAN OBITELJI Razrednici, uitelji, uenici Vijee roditelja Vijee uenika Literarni i likovni uradci na temu vanosti obitelji, S obitelji u kolu Okrugli stol na temu odnosa u obitelji - RS 27.5.2018. 25.5.2018. NED PET SVJETSKI DAN SPORTA Ivica Perkovi Latica Harauzek Razrednici i uenici 1. 8. r. Sportske igre natjecanja 31.5.2018. ET SVJETSKI DAN NEPUENJA Velimir Tresk Pedagog Uenici, uitelji Osvjeivanje tetnosti puenja kroz nastavni sat, sat razrednika, izrada plakata. 15.6.2018. PET DAN KOLE Ravnatelj Svi uitelji kolska natjecanja, priredba, izlobe, Dani otvorenih vrata kole LIPANJ 2018. / ZBOGOM KOLO DO JESENI Razrednici osmih razreda i najuenik/-ca kole Uenici osmih razreda Sudjelovanje na manifestaciji Zbogom kolo do jeseni LIPANJ 2018. / RASTANAK OSMAA Razrednici Ravnatelj Pedagog Sveana podjela svjedodbi osmaima uz prigodan program. 15.6.2018. - / LJETNI ODMOR UENIKA ---------- --------------- 61 MEUPREDMETNE TEME 1. Ostvaruju se kroz nastavne predmete, ali se mogu ostvarivati i kroz druge oblike rada kroz INA, izbornu nastavu, projekte itd. 2. U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumu navodi se opis njihove svrhe i ciljeva. 3. Njima se razvijaju razliite temeljne kompetencije uenika. 4. Obvezne su u svim nastavnim predmetima i svi nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti u koli obvezni su ih ostvarivati. Nacionalni okvirni kurikulum predvia da se u osnovnim i srednjim kolama ostvaruju ove meupredmetne teme ili interdisciplinarni sadraji i/ili moduli: Osobni i socijalni razvoj Zdravlje, sigurnost i zatita okolia Uiti kako uiti Poduzetnitvo Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije Graanski odgoj i obrazovanje 62 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Osobni i socijalni razvoj - radionice s uenicima na SRZ - individualni rad s uenicima s poremeajima u ponaanju; s uenicima slabijeg kolskog uspjeha - rad s uenicima rizinog ponaanja - rad s darovitim uenicima - sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti kole - Ina (dramska, recitatorska,likovna, foklor) - natjeaji - humanitarne akcije - kreativne radionice - predavanja za roditelje - razvoj socijalnih vjetina kod uenika - nastupanje na priredbama; sudjelovanje u organiziranju priredbi u koli - sudjelovanje u dogaajima koje organiziraju roditelji i lokalna sredina - omoguavanje uenicima da izraze svoje individualne sklonosti i vjetine, te da se osjeaju uspjenima - poticanje aktivne suradnje s roditeljima - jaanje roditeljskih kompetencija Uenici Uitelji Pedagog Vanjski suradnici Roditelji Lokalna uprava Drutvo naa djeca Metoda praktinih radova Metoda savjetodavnog instruktivnog rada Suradnja sa strunjacima drugih institucija Radionice Priredbe Dodatna nastava Roditeljski sastanci Evaulacijske liste Izlobe Prigodne priredbe Prigodne prodaje Medijska popraenost 63 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Zdravlje, sigurnost i zatita okolia Zdravstveni odgoj uenika: - Zdravstvena zatita uenika: prema planu Zavoda za kolsku medicinu ZZJZ Sv.Rok - Program prevencije ovisnosti - Program prevencije nasilja - Teme na SRZ-u - Teme predviene planom i programom za predmete biologiju, prirodu, prirodu i drutvo, TZK - Svjetski dan sporta, HOD - Estetsko ureenje kole - Eko kviz - Eko akcije-Dan prirode, Eko kviz - kolski projekti: Zelena istka, Sakupljanje starog papira - Projekt: Vrtim zdravi film, Shema voa, povra i mlijeka u kolama, Zubna putovnica, Orbit daruje osmijeh, Daj est - promicanje zdrave prehrane - upozoravanje roditelja na potrebu redovitog djejeg sna i odmora, na nunost kretanja i boravka na svjeem zraku te na probleme odrastanja (pubertet i adolescencija) i na rizina ponaanja - prevencija rizinih ponaanja - urednost i istoa kolskog prostora - ureenje kolskog okolia - ekoloka osvijetenost uenika - sigurno ponaanje uenika u prometu Razrednici Uitelj prirode/biologije Uitelj TZK Pedagog Roditelji Zdravstveni djelatnici Lokalna zajednica Udruge za zatitu okolia Ostali vanjski suradnici Predavanja i radionice na SRZ Predavanja na roditeljskim sastancima Predavanja za UV Zajednika okupljanja Cijepljenje uenika Sistematski pregledi uenika Pozitivan stav Pozitivan primjer INA Integrirani dani Akcije Predavanja Posjeti Projekti (regionalni, meunarodni) Praenje realizacije planiranih aktivnosti. Anketiranje zadovoljstva uenika Izvjea uitelja Medijska popraenost Vrednovanje praktinih uradaka Vrednovanje stvaralakog izriaja i odnosa prema radu Procjene rezultata od strane roditelja 64 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Uiti kako uiti - SRZ - radionice - identifikacija tekoa u uenju - rad s uenicima s tekoama u uenju - rad s roditeljima - dopunska nastava - Projekt: Nauimo uiti, Prstiima do mnoenja, Uimo prstima, zaboravljene igre Pruanje strune pedagoko-psiholoke pomoi uenicima koji tee savladavaju gradivo Nauiti kako uiti: Zajedniko stvaranje strategije napredovanja Upuivanje na samostalno uenje kod kue Upuivanje u tehnike uspjenog uenja Razvoj socijalnih i komunikacijskih vjetina Razvijati samopouzdanje Razvoj verbalnih i neverbalnih komunikacijskih vjetina Razrednici Uitelji Pedagog Roditelji Vanjski suradnici Redovna nastava Izvannastavne aktivnosti Radionice za uenike Izborna nastava Individualni rad pedagoga Dopunska nastava Anketiranje zadovoljstva uenika Izvjea uitelja Vrednovanje praktinih uradaka Vrednovanje stvaralakog izriaja i odnosa prema radu Procjene rezultata od strane roditelja 65 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Poduzetnitvo - SRZ: poduiti o tome kako se vodi neki posao, pruiti osnovna znanja iz podruja ekonomske pismenosti - kolski sajmovi - Profesionalno informiranje uenika osmih razreda - Pomladak Crvenoga kria - Eko-etno skupina, Klub mladih tehniara - Svjetski dan Crvenoga kria - Svjetski dan tednje - Graanski odgoj i obrazovanje npp - kolska zaduga Paun - sudjelovanje u dogaajima koje organiziraju roditelji i lokalna sredina - omoguavanje uenicima da izraze svoje individualne sklonosti i vjetine, te da se osjeaju uspjenima - povezati kolu s lokalnom i irom zajednicom, poslovnim sektorom i industrijom - uenje poduzetnikih vjetina - omoguiti uenicima prepoznavanje vlastitih talenata, sposobnosti i sklonosti - omoguiti uenicima iskustva s poduzetnitvom - upoznavanje s mogunostima zapoljavanja i samozapoljavanja u lokalnoj zajednici - poticati na poduzetniki odabir zanimanja - poticanje aktivne suradnje s roditeljima Razrednici Uitelji Pedagog Ravnatelj Roditelji Lokalna zajednica Vanjski suradnici Izvannastavne aktivnosti Projekti Metoda praktinih radova Metoda savjetodavnog i instruktivnog rada Radionice Anketiranje zadovoljstva uenika Izvjea uitelja Medijska popraenost Vrednovanje praktinih uradaka Vrednovanje stvaralakog izriaja i odnosa prema radu Procjene rezultata od strane roditelja 66 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije - Izborna nastava informatike - Informiranje korisnika: (predavanja, radionice, panoi, seminari) - Dan sigurnijeg interneta - Predavanje za roditelje o sigurnom koritenju ICT-a - INA: Robotika - Promikro - Osnove koritenja BBC MICRO - Budi STEMpatian - STEM-T - Osposobljavanje za djelotvoran rad na raunalu - Poticanje nastavnog osoblja na koritenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi te u strunom usavravanju - Sigurno koritenje ICT-a - Razvoj digitalnih kompetencija uenika i uitelja Uitelj informatike Knjiniar Pedagog Razrednici Ravnatelj Vanjski suradnici Izvannastavne aktivnosti Izborna nastava Projekti Radionice Predavanja na RS Anketiranje zadovoljstva uenika Izvjea uitelja Vrednovanje praktinih uradaka Procjene rezultata od strane roditelja 67 AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA NOSITELJI NAIN REALIZACIJE NAIN VRJEDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA Graanski odgoj i obrazovanje - Izvedbeni plan i program GOO-a -kolski projekti - Izvanuionika nastava -Kreativne radionice - Eko-etno skupina -Irish afternoon - Usvajanje relevantnih znanja, vjetina demokratske rasprave, mirnog rjeavanja sukoba, razvijanje kritikog miljenja - Unaprjeivanje suradnje kole, obitelji, lokalne zajednice i drutva. Razrednici Uitelji Pedagog Lokalna zajednica Roditelji Vanjski suradnici Izvannastavne aktivnosti Sat razredne zajednice Projekti Radionice Anketiranje zadovoljstva uenika Izvjea uitelja Vrednovanje praktinih uradaka Procjene rezultata od strane roditelja 68 RAZVOJNI PLAN KOLE PRIORITETNO PODRUJE CILJ METODE I AKTIVNOSTI NUNI RESURSI VREMENSKO ODREENJE NOSITELJI JAANJE SURADNJE RODITELJA I KOLE Ukljuivanje veeg broja roditelja u rad kole, pribliavanje kole roditeljima, vea motiviranost roditelja za sudjelovanje u kolskim aktivnostima. Radionice za roditelje Individualni I roditeljski sastanci s roditeljima Informiranje roditelja Podjela materijala/letaka Radni materijal Angairanost svih uitelja te roditelja kolska godina 2017./2018. Razrednici Struna sluba Roditelji KOLSKA KNJINICA -MULTIMEDIJALNO I INTERDISCIPLINARNO SREDITE KOLE kolska knjinica kao nezaobilazno mjesto provedbe kulturno-javnih aktivnosti kole, mjesto suradnje uitelja i uenika, mjesto za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva u interdisciplinarnosti. Unaprjeenje materijalnih uvjeta kolske knjinice. Razvijanje itateljskih, komunikacijskih, informacijskih i istraivakih vjetina. Poticanje redovitog koritenja sadraja u knjinici. Poticanje ljubavi prema knjinici. Promoviranje knjinice i knjininih sadraja Prikupljanje donacija Prijava na natjeaje i projekte Radionice za uenike Individualan rad s uenicima Multimedijalna sredstva i pomagala Angairanost i suradnja svih uitelja, uenika i strunih suradnika. Od kolske godine 2017./2018. pa nadalje Knjiniar Ravnatelj Pedagog Uitelji Uenici Vanjski suradnici MOTIVIRANOST UENIKA Postii vee zalaganje i motiviranost uenika. Poveati samostalnost i uspjeh uenika. Poticati uenike na aktivno sudjelovanje na nastavi te u aktivnostima kole, informirati uenike o mogunostima u koli. Suradnja s roditeljima. Otvorena komunikacija s uenicima I roditeljima. Angairanost svih uitelja i roditelja. Timski rad. kolska godina 2017./2018. Struna sluba Uitelji JAANJE PODUZETNIKIH I DIGITALNIH KOMPETENCIJA UENIKA I UITELJA Planiranje I provoenje aktivnosti koje obuhvaaju podruja razvoja poduzetnikih i digitalnih kompetencija. Ukljuivanje i aktivno provoenje projekata. Unaprjeenje rada kolske zadruge Paun. Koordinacija kolskih izvannastavnih aktivnosti. Angairanost svih uitelja, uenika. Struno usavravanje uitelja. Suradnja s roditeljima. Timski rad. kolska godina 2017./2018 Struna sluba Uitelji Uenici 69 PLAN SURADNJE S RODITELJIMA OBLIK SURADNJE SADRAJ /TEMA ODGOVORNE OSOBE VRIJEME REALIZACIJE Roditeljski sastanci Predavanja za roditelje (po odabiru razrednika ) i tekui problemi uenja i odrastanja Razrednici Pedagog Tijekom godine, najmanje 3 godinje Individualni razgovori Problemi uenja i odrastanja Razrednici, Uitelji 1 sat tjedno Vijee roditelja Tekua problematika Ravnatelj Pedagog Tijekom godine Sudjelovanje roditelja u aktivnostima kole Kreativne radionice kolski projekti Sajmovi Razrednici Uitelji Pedagog Ravnatelj Tijekom godine Obiljeavanje Meunarodnog dana obitelji Obiljeavanje Meunarodnog dana obitelji kroz zajednike aktivnosti uenika, roditelja i uitelja Predavanja ili radionice za roditelje Razrednici Uitelji Pedagog Ravnatelj Svibanj 2018. 70 PROGRAMI SOCIJALNE PODRKE UENICIMA PODRUJA ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI IZVRITELJI AKTIVNOSTI METODE I NAINI REALIZACIJE VRIJEME REALIZACIJE OEKIVANI ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI RAD S UENICIMA S TEKOAMA U RAZVOJU Identifikacija uenika s tekoama Individualizirani pristup Savjetovalite za roditelje Stvaranje jednakih uvjeta kolovanja svim uenicima. Razvoj integracije. Pruanje podrke i pomoi. Osigurati vrnjaku pomo. Aktivno ukljuivanje u vrnjake skupine. Uvoenje pomonika u nastavi. Razrednici Uitelji Struna sluba Vanjski suradnici Roditelji Pomonici u nastavi Individualizirani nastavni rad Radionica za uenike Individualizirani rad s roditeljima Projekti Tijekom kolske godine Razvoj sposobnosti i vjetina uenika. Socio emocionalni razvoj i jaanje samopouzdanja. Fotografije i radovi uenika Stvaranje akcijskih planova za uenike s tekoama uz aktivno ukljuivanje vrnjaka, djelatnika kole, lanova obitelji i suradnika izvan kole. RAD S UENICIMA RTVAMA NASILJA Male socijalizacijske skupine Savjetovalite za roditelje Pruanje podrke i pomoi uenicima rtvama nasilja u koli. Jaanje socijalnih kompetencija. Struna sluba Razrednici Roditelji CZSS MUP Indicvidualni rad s uenicima Savjetovalite za roditelje Tijekom kolske godine, prema potrebi Razvijanje pozitivne slike o sebi, samopouzdanja i samopotovanja. RAD S UENICIMA RIZINOG PONAANJA Male socijalizacijske skupine; individualni rad Savjetovalite za roditelje Pruanje strune pedagoko psiholoke pomoi uenicima rizinog ponaanja. Razrednici Pedagog CZSS Roditelji MUP Individualni rad s uenicima Radionice za uenike Savjetovalite za Roditelje Tijekom kolske godine, prema potrebi Razvoj socijalne osjetljivosti i komunikacijskih vjetina. Razvoj sposobnosti nenasilnog rjeavanja sukoba. Razvoj sposobnosti donoenja odluka. 71 PODRUJA ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI IZVRITELJI AKTIVNOSTI METODE I NAINI REALIZACIJE VRIJEME REALIZACIJE OEKIVANI ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI POMO U ORGANIZACIJI UENJA Identifikacija tekoa u uenju. Izrada strategije napredovanja. Savjetovanje uenika, uitelja i roditelja Svladavanje strategije pamenja i uenja. Organizacijske vjetine. Uklanjanje kolskog neuspjeha. Razrednici Predmetni uitelji Pedagog Roditelji Vijee uenika Savjetodavni rad Instrukcije Akcijski planovi Tijekom kolske godine Nauiti kako uiti. Savladati vjetine samoorganizacije. Praenja uenika Uklanjanje neuspjeha u odreenim nastavnim predmetima. VRNJAKA POMO Aktivno djelovanje u koli Potaknuti uenike u pruanju pomoi djeci s tekoama, te u aktivnostima sprjeavanja vrnjakog naislja, promovirajui suradnju. Razrednici Uitelji Pedagog Vijee uenika Timovi vrnjake pomoi Radionice za uenike Redovna nastava SRZ Akcijski planovi Tijekom kolske godine Pomo drugim uenicima, njegovanje i cijenjenje razliitosti. Uspjeh uenika s tekoama, razvoj socijalnih kompetencija RAD S DAROVITIMA Identifikacija darovitih uenika Dodatni rad od 1. do 8. razreda Kreativne radionice Savjetovalite za roditelje Potpora nadarenim uenicima razvijajanju svojih sposobnosti, vjetina, interesa i talenata. Uitelji Pedagog Roditelji Kroz dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti Natjecanja za uenike Tijekom kolske godine Razvoj kompetencija koje su vezane za podruje uenikova interesa. Razvoj kreativnosti. Izvjea uitelja Praenja uenika Rezultati na natjecanjima PROFESIONALNO USMJERAVANJE UENIKA 8. RAZREDA Radionice za uenike Testiranje sposobnosti Savjetovalite Predstavljanje srednjih kola Informiranje o srednjim kolama Predavanje za roditelje Upisi u srednje kole Pomo uenicima u usklaivanju interesa i sposobnosti s mogunostima pri izboru zanimanja. Pomo pri upisu u srednju kolu Razrednici Psiholog Pedagog HZZ Predstavnici srednjih kola Obrtnika komora Roditelji Testiranje Razgovor Radionice Suradnja s vanjskim strunjacima Tijekom kolske godine Razvijena sposobnost donoenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju. Uspjean upis u srednju kolu. 72 KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI PROGRAM NOSITELJI CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAIN REALIZACIJE VREMENIK OKVIRNI TROKOVNIK NAIN PRAENJA AKTIVNOSTI KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI Pedagog Razrednici Uitelji Uenici Roditelji Smanjiti interes djece i mladei za iskuavanje sredstava ovisnosti, kontinuirano provoenje. Kreacija kvalitetne kole, pomo rodteljima u uspjenog roditeljstva, doprinos provoenju kvalitetnog i nerizinog slobodnog vremena uenika, ukazati na posljedice i rizike uzimanja droga, uenje socijalnih vjetina, diskretni zatitni postupak rizinih uenika, organizacija razrednog odjela kao terapijske zajednice. Kurikulum zdravstvenog odgoja Pedagoke radionice na satu razrednika Razgovori s uenicima Razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci Projekti Mjesec borbe protiv ovisnosti Svjetski dan nepuenja Tijekom kolske godine Tiskanje materijala za pedagoke radionice. Izrada plakata i letaka. 100,00 kn Praenje uenika-vjetine rjeavanja problema, stav prema sredstvima ovisnosti, stav prema zdravim stilovima ivota. Anketiranje uenika, intervju uenika. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM AFIRMACIJOM POZITIVNIH VRIJEDNOSTI PROTIV NASILJA Pedagog Razrednici Uitelji Uenici Roditelji Sprjeavanje nasilja u koli. Stvaranje pozitivnog kolskog ozraja. Razvojem pozitivnih vrijednosti i socijalnih vjetina kod uenika smanjiti pojavu nasilja. Sukobe rjeavati nenasilnim putem. Promicati modele nenasilne komunikacije. Razvijati ugodno kolsko ozraje. Kurikulum zdravstvenog odgoja Pedagoke radionice na satu razrednika Razgovori s uenicima Razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci Projekti Mjesec borbe protiv nasilja Tijekom kolske godine Tiskanje materijala za pedagoke radionice. Izrada plakata i letaka. 100,00 kn Broj evidentiranih nasilnikih ponaanja; izreene pedagoke mjere; kolsko ozraje Izvjee o provedbi Pravilnika o nainu postupanja odgojno-obrazovnih radnika kolskih ustanova u poduzimanju mjera zatite prava uenika KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA Pedagog Razrednici Uitelji Uenici Roditelji Sigurnost i zatita uenika. Senzibiliziranje o problemu trgovine ljudima. Razvijanje samopotovanja uenika, pomo u snalaenju u ivotnim opredjeljenjima, socijalna pomo, promicanje ljudskih prava I prava djece. SRZ Pedagoke radionice Razgovori s uenicima Rad s roditeljima Tijekom kolske godine Tiskanje materijala za pedagoke radionice. Izrada plakata i letaka. 100,00 kn Anketiranje uenika, intervju uenika. 73 Klasa: 602-01/17-01/116 Urbroj: 2189/29-17-01 Predsjednik kolskog odbora: Ravnateljica kole: Alen Jurenac, mag.ing.agr Kristina Krmpoti, prof. ____________________________ ______________________________

Recommended

View more >