ŠKOLSKI KURIKULUM - os-agmatosa- ?· Vrjednovanje provedbe školskog razvojnog plana svih sudionika uključenih u njegovo ... suzbijanja nasilja ... Prevencija nasilničkih oblika ponašanja u

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1 </p><p>OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA </p><p>AINCI </p><p>KOLSKI KURIKULUM </p><p>ainci, rujan 2017. </p></li><li><p> 2 </p><p>Temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski odbor na sjednici odranoj 28. rujna 2017., na prijedlog Uiteljskog vijea d o n o s i </p><p> K O L S K I K U R I K U L U M </p><p>Uvod Kurikulum podrazumijeva i ukljuuje opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s ozbirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Juri, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu). U kolskoj teoriji i praksi kurikulum sadri sve sadraje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na nain da se promoviraju intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj djece/uenika. Uz slubeni program, kurikulum sadri i one aktivnosti i sadraje koje moemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum kole, njezin zatitni znak. kolskim kurikulumom utvren je dugoroni i kratkoroni plan i program rada kole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvankolske aktivnosti, te druge odgojno-obrazovne programe i projekte. Pri izradi kolskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifinosti kole i sredine u kojoj kola djeluje. Sredite i polazite rada na sadrajima kolskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naih uenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se naelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su postojanje strune kompetencije uitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji kola, podrka i pomo lokalne zajednice. kolski kurikulum je razraen po odgojno obrazovnim podrujima. </p></li><li><p> 3 </p><p> kolski kurikulum </p><p>Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa, osim nastavnih programa, i druge programe koje kola provodi, pokazuje brojne aktivnosti uenika i uitelja, pokazuje ono po emu je naa kola prepoznatljiva. </p><p>kolski kurikulum temelji se na uenikoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja uenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja. Planiranim aktivnostima, programima i projektima teimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na uenika i njegov razvoj, strunu samostalnost i odgovornost uitelja, samostalnost i razvoj kole, te uz potporu ue i ire drutvene zajednice doprinijeti izgradnji uinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. Karakteristike kolskog kurikuluma: teite obrazovnog procesa nije vie sadraj ve cilj i rezultat obrazovanja razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju usmjerenost prema kvaliteti rezultata usmjerenost na uenika i proces uenja samostalnost i razvoj kole strunu samostalnost i odgovornost uitelja lokalna i ira podrka zajednice za uinkovit i kvalitetan obrazovni sustav kolskim kurikulumom utvruje se: </p><p> Naziv aktivnosti </p><p> Cilj aktivnosti </p><p> Namjena aktivnosti </p><p> Nositelji </p><p> Nain realizacije aktivnosti </p><p> Vremenik </p><p> Okvirni trokovnik </p><p> Nain praenja aktivnosti </p></li><li><p> 4 </p><p> Usmjerenost prema kompetencijama </p><p>Razvoj drutva temeljena na znanju i proces globalizacije, jaanje svjetskoga trita i konkurencije na globalnoj razini, stvaraju nove potrebe na razini drutvenoga ivota i ivota pojedinca u svim podrujima: kulturi, znanstvenomu i tehnolokomu razvoju, gospodarstvu, drutvenoj povezanosti, poloaju i ulozi pojedinca kao graanina te njegovu osobnomu razvoju. </p><p>ivot i rad u suvremenom drutvu brzih promjena i otre konkurencije zahtijevaju nova znanja, vjetine, sposobnosti, vrijednosti i stavove, tj. nove kompetencije pojedinca, koje stavljaju naglasak na razvoj inovativnosti, stvaralatva, rjeavanja problema, razvoj kritikoga miljenja, poduzetnosti, informatike pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija. Pomak u kurikulumskoj politici i planiranju s prijenosa znanja na razvoj kompetencija znai zaokret u pristupu i nainu programiranja odgoja i obrazovanja. Uenike kompetencije koje se naglaavaju u kolskom kurikulumu su: </p><p>1. Komunikacijske kompetencije (komunikacija na materinskomu i stranom jeziku) odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralako usmeno i pisano izraavanje i tumaenje koncepata, misli, osjeaja, stavova i injenica te jezino meudjelovanje u nizu razliitih drutvenih i kulturnih situacija, razvoj svijesti o utjecaju jezika na druge i potrebi upotrebe jezika na pozitivan i drutveno odgovoran nain. Razvijanje vjetina meukulturnoga razumijevanja. </p><p>2. Matematika kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji osposobljenost uenika za razvijanje i primjenu matematikoga miljenja u rjeavanju problema u nizu razliitih svakodnevnih situacija, poznavanje i razumijevanje prirodnih fenomena i razvijeno prirodoznanstveno miljenje, razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnou te odgovornost pojedinca kao graanina. </p><p>3. Digitalna kompetencija osposobljenost za sigurnu i kritiku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije: upotreba raunala za pronalaenje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija. </p><p>4. Uiti kako uiti osposobljenost za proces uenja i ustrajnost u uenju, organiziranje vlastitoga uenja, uinkovito upravljanje vremenom i informacijama u uenju, razvijena sposobnost rjeavanja problema, razvoj samopouzdanja </p><p>5. Socijalna i graanska kompetencija osposobljenost za meuljudsku i meukulturnu suradnju, poznavanje ljudskih prava i prava djece, osposobljavanje za njihovo provoenje i potivanje, razvijena svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih. </p><p>6. Poduzetnika kompetencija i inicijativnost razvijene kreativne sposobnosti, inovativnosti i spremnosti na preuzimanje rizika, radne vjetine za svakodnevi ivot, sposobnosti planiranja i voenja projekata, razvijeno samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima. </p><p>7. Kulturna svijest i izraavanje razvijena temeljna znanja i pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda, poznavanje i svijest o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj batini i njihovu mjestu u svijetu, razumijevanje kulturne i jezine raznolikosti Europe i svijeta te za njihovu zatitu, temeljna znanja i pozitivno stajalite prema umjetnikom stvaralatvu i izraavanju. </p></li><li><p> 5 </p><p> Specifini ciljevi O Antuna Gustava Matoa ainci osposobiti uenika za samostalno uenje razliitim pristupima razvijati samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima motivirati i pripremiti uenike za daljnje obrazovanje i cjeloivotno uenje razvijati vjetine suradnje, tolerancije i mirnog rjeavanja sukoba promicati ekoloku svijest kod uenika i djelatnika kole razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizikoj aktivnosti i vlastitom zdravlju razvijati osjeaj za nacionalni identitet poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne batine Republike Hrvatske razvijanje kreativnih sposobnosti u likovnom, glazbenom i literarnom podruju razvijati odgovornost prema kolskoj imovini i okruenju kole poticati cjelokupan razvoj kroz europsku i globalnu dimenziju modernog ivljenja poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom </p></li><li><p> 6 </p><p> Vrjednovanje U svrhu vrjednovanja kurikuluma potrebno je poticati razvoj unutarnjeg vrjednovanja i samovrjednovanja kvalitete rada kola i osposobljavati uitelje za </p><p>koritenje rezultata razliitih oblika vrjednovanja za unapreivanje kvalitete svojega rada. kolsko ili unutarnje vrjednovanje </p><p> Vrjednovanje postignua uenika utemeljeno je na oekivanjima da zadaa kole nije samo stjecanje i razvijanje znanja i vjetina te razvoj sposobnosti, </p><p>nego i usvajanje vrijednosti, stavova i navika koji omoguuju cjelovit razvoj osobnosti. U koli se osim uenja i pouavanja ostvaruju i odgojni ciljevi. Tu vrstu vrjednovanja provode uitelji prema Pravilniku o nainima praenja i ocjenjivanja uenika, a rezultat su kolske ocjene koje se upisuju u </p><p>razredne knjige. Nacionalno ili vanjsko vrjednovanje </p><p> Standardizirano je vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignua putem nacionalnih ispita, a koje provodi vanjska ovlatena institucija. Vanjsko vrjednovanje je potpora i nadzor unutarnjem vrjednovanju postignua uenika radi praenja ostvarivanja nacionalnih obrazovnih standarda. </p><p> Samovrjednovanje </p><p>Vrjednovanje provedbe kolskog razvojnog plana svih sudionika ukljuenih u njegovo definiranje, praenje i procjenu. Cilj mu je potaknuti veu samoinicijativnost i kreativnost kola, poboljati standarde uenja i pouavanja te poveati odgovornost za postignue kole. </p><p>Ovim pristupom svaka kola obzirom na svoje specifinosti ima mogunost kreiranja vlastitog razvoja. </p></li><li><p> 7 </p><p>Kurikulumska podruja </p><p> drutveno humanistiko jezino komunikacijsko matematiko - prirodoslovno tehniko tehnologijsko tjelesno zdravstveno umjetniko </p></li><li><p> 8 </p><p>1. DRUTVENO-HUMANISTIKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain </p><p>realizacije Trokovnik Nain praenja </p><p>aktivnosti Vremenik </p><p>Hrvatski jezik 1.-4. Hrvatski jezik od 5.-8. Povijest od 5.-8. Vjeronauk od 1.-8. Vjeronauna skupina Biblijsko-liturgijska sk. Pomladak Crvenog kria Eko-etno skupina Literarna skupina kolski preventivni program suzbijanja nasilja </p><p>Svladavanjem i vjebanjem itanja i pisanja razvijati sposobnosti uporabe hrvatskog standardnog jezika Osposobljavanje za pravilnu uporabu standardnog hrvatskog jezika u podruju slovnice, knjievnosti, jezinog izraavanja i medijske kulture Stjecanje osnovnih znanja o povijesnoj uvjetovanosti dogaanja, pojava i procesa potrebnih za razumijevanje povijesnog tijeka razvoja ovjeanstva i hrvatskog naroda Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloko upoznavanje katolike vjere na informativnoj-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini. Graanski odgoj i obrazovanje. Afirmacijom pozitivnih vrijednosti suzbiti nasilna ponaanja u koli. </p><p>Razvijene komunikacijske kompetencije Razvijene vjetine itanja i pisanja Razumijevanje poruke proitanog ili medijski gledanog knjievnog djela Stjecanje znanja i razvoj pozitivnog odnosa prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda Odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva I u ouvanju nacionalne povjesno kulturne batine Razvoj moralne i duhovne dimenzije osobnosti Humanitarne akcije Prevencija nasilnikih oblika ponaanja u koli. Sigurnost uenika. </p><p>Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji upnik i suradnici Vjerouitelj Pedagog Uitelji Uenici </p><p>Redovna nastava Dodatni i dopunski rad Izborna nastava Izvannastavne aktivnost Sat razredne zajednice SRZ redovna nastava INA Pravilnik o kunom rede </p><p>kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Vrjednovanje stvaralakog izriaja Broj evidentiranih nasilnikih ponaanja; izreene pedagoke mjere; kolsko ozraje </p><p>Tijekom kolske godine </p></li><li><p> 9 </p><p> Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain </p><p>realizacije Trokovnik Nain praenja </p><p>aktivnosti Vremenik </p><p>IZVANUIONIKA NASTAVA Djeji tjedan Dani zahvalnosti za plodove zemlje Za bakinim stolom Posjet muzeju/izlobi Jednodnevni izleti, ekskurzije Vukovar ekskurzija Posjet spomeniku Stjepanu Mlakaru, etekovcu i Voinu </p><p>Uenje otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti. </p><p>Stjecanje iskustvenih znanja - poticanje radosti istraivanja i stvaranja -poticanje razvoja socioemocionalnih iskustava </p><p>Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Roditelji </p><p>Poludnevni izleti </p><p>Roditelji kola </p><p>Izvjea Anketiranje Ocjene </p><p>Tijekom kolske godine </p><p>PROJEKTI Piem, dakle jesam Orahovako proljee I ja elim itati kole za Afriku Zelena knjinica Putujemo kroz vrijeme Kviz Volim Hrvatski Slovarica mojega kraja itam sebi, itam tebi Kultura ponaanja itamo lektiru u razredu Pismen, spaen itajmo zajedno-itajmo naglas Slikoprie, Zdrava abeceda </p><p>Uenje kroz projekte, unaprjeenje kulturne i javne djelatnosti kole, humanitarne akcije </p><p>Razvijanje kreativnosti uenika, poticanje istraivakog rada, poticanje humanosti Poticanje aktivne suradnje s roditeljima, poticanje radosti istraivanja i stvaranja. </p><p>Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Vjerouitelj Roditelji </p><p>Izrada kolskog lista, sudjelovanje na manifestaciji, humanitarne akcije, radionice, sajmovi, </p><p>kola Uspjeh kolskog lista, zadovoljstvo uenika, izvjea, sakupljena materijalna sredstva </p><p>Tijekom kolske godine </p><p>AKTIVNOSTI Dan neovisnosti, Mjesec hrv. knjige, Dani hrv.jezika, Svi sveti, Boi, Uskrs, Sv. Nikola, Dan sjeanja na Vukovar, Me.dan obitelji, Me.dan tolerancije, Mjesec borbe protiv nasilja, Djeji tjedan, Dan osoba s posebnim potrebama, Dan darovitih uenika, Dan sjeanja na Holokaust, Poklade, Dan kravate u RH. </p><p>Realizacija kalendara rada </p><p>Raznovrsnim aktivnostima obogatiti rad kole. </p><p>Uiteljice razredne nastave Predmetni uitelji Vjerouitelj Roditelji </p><p>Priredbe Izlobe </p><p>kola Posjeenost priredbama, zadovoljstvo uenika i roditelja, kolsko izvjee </p><p>Tijekom kolske godine </p></li><li><p> 10 </p><p>2. JEZINO-KOMUNIKACIJSKO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja </p><p>aktivnosti Vremenik </p><p>Strani jezici Engleski jezik - redovna nastava od 1.- 8.r Njemaki jezik - izborna nastava 4.- 8.r </p><p>Osposobiti uenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijama svakodnevnog ivota proirenu elementima sociokulturne, interkulturalne kompetencije. </p><p>Razvoj vjetine komuniciranja i sporazumijevanja na stranim jezicima Razvoj timskog rada pri rjeavanju jezino komunikacijskih problema. </p><p>Predmetni uitelji Uenici </p><p>Redovna i Izborna nastava Dodatni rad </p><p>kola Prema pravilniku o nainu praenja i ocjenjivanja Usmeno i pismeno ispitivanje Vrjednovanje skupnog rada Uvid u pedagoku dokumentaciju predmetnog uitelja </p><p>Tijekom kolske godine </p><p>PROJEKTI Spelling Bee competition Irish afternoon </p><p>Proirivanje znanja uenika o jeziku i drugim kulturama. </p><p>Jaanje jezinih kompetencija, osnaivanje timskog rada I suradnikog uenja. </p><p>Predmetni uitelji Uenici </p><p>Kroz redovnu nastavu engleskog jezika </p><p>kola Kviz za uenike, analiza prezentiranih uradaka, pisanje izvjea o projektu </p><p>Tijekom kolske godine </p><p>AKTIVNOSTI Europski dan jezika Me. dan djeje knjige </p><p>Sudjelovati u obiljeavanju. </p><p>Ukazati na raznovrsnost jezinog izraavanja, prihvaanje razliitosti, uenje stranih jezika. </p><p>Uiteljice stranih jezika </p><p>Izrada plakata, prezentacija </p><p>kola Prezentacija uradaka </p><p>Tijekom kolske godine </p></li><li><p> 11 </p><p>3. MATEMATIKO-PRIRODOSLOVNO Aktivnost Cilj Namjena Nositelji Nain realizacije Trokovnik Nain praenja </p><p>aktivnosti Vremenik </p><p>Matematika od 1.-8.r Priroda i drutvo Od 1.-4. Priroda 5.-6.r Biologija 7.-8.r Kemija 7.-8. Fizika 7.-8. Geografija 5.-8. kolska zadruga Baltazarovi genijalci </p><p>Stjecanje temeljnih matematikih znanja potrebnih za razum...</p></li></ul>