ŠKOLSKI KURIKULUM - os-treca-vz.skole.hr ?· Prevencija nasilja među djecom 8.5. Prevencija ovisnosti 8.6 ... Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na posebnosti škole i sredine u ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    219

  • Download
    1

Transcript

Temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a na prijedlog Uiteljskog vijea, kolski odbor III. osnovne kole Varadin dana 25. rujna 2015. donosi KOLSKI KURIKULUM za kolsku godinu 2015./2016. Ravnateljica: Predsjednik O: mr. sc. Jasenka Martinevi, prof. Sinia Lackovi Varadin, rujan 2015. SADRAJ: NACIONALNI I OKVIRNI KURIKULUM KOLSKI KURIKULUM PODRUJA KURIKULUMA 1. IZBORNA NASTAVA 1.1. Njemaki jezik (4.- 8. razred) 1.2. Engleski jezik (4.- 8. razred) 1.3 . Francuski jezik (4. 8. razred) 1.4. Vjeronauk (1.- 8. razred) 1.5. Informatika (5.- 8. razred) 1.6. Graanski odgoj (8. razred) 2. DODATNA NASTAVA 2.1 Matematika, 1. razred 2.2 Matematika, 2. razred 2.3 Matematika, 3. razred 2.4 Matematika, 4. razred 2.5 Matematika, 5. 6. 7. razred 2.6 Matematika, 5. i 8. razred 2.7 Hrvatski jezik, 8. razred 2.8 Hrvatski jezik, 7. razred 2.9 Njemaki jezik, 7. razred 2.10 Njemaki jezik, 8. razred 2.11 Francuski jezik, 7. i 8. razred 2.12 Engleski jezik, 6. i 8. razred 2.13 Engleski jezik, 8. razred 2.14 Geografija, 6. razred 2.15 Geografija, 7. razred 2.16 Geografija 8. razred 2.15. Informatika, 6.-8. razred 2.16. Tehnika kultura, 5.-8. razred 2.17. Povijest, 7. i 8. razred 2.19. Kemija, 7. i 8.razred 2.20. Fizika, 8. razred 3. DOPUNSKA NASTAVA 3.1 Hrvatski jezik, 1. razred 3.2 Matematika, 1. razred 3.3 Hrvatski jezik, 2. razred 3.4 Matematika, 2. razred 3.5 Hrvatski jezik, 3. razred 3.6 Matematika, 3. razred 3.7 Hrvatski jezik i matematika, 4. razred 3.8 Hrvatski jezik, 5., 7. i 8. razred 3.9 Hrvatski jezik, 6. i 8. razred 3.10 Matematika, 5., 6.i 7. razred 3.11 Matematika, 5., 6. i 8. razred 3.12 Njemaki jezik, 5., 6. i 7. razred 3.13 Engleski jezik, 6. i 8. razred 3.14 Engleski jezik, 5. i 7. razred 3.15 Fizika, 7. razred 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 4.1. Mali pjevaki zbor 4.2. Plesna skupina, 1. razred 4.3. Glazbeno scenska skupina, 2. razred 4.4. Recitatorska skupina, 2. razred 4.5. Recitatorska skupina, 3. razred 4.6. Likovna skupina, 3. razred 4.7. Mali zeleni, 4. razred 4.8. Glazbeno scenska skupina, 4. razred 4.9. Folklor 4.10. Veliki zbor 4.11. Likovna skupina 4.12. Knjiniarsko-novinarska skupina 4.13. Informatiarska skupina 4.14. kolski sportski klub 4.15. Univerzalna sportska kola 4.16. Prometna skupina 4.17. Mladi tehniari 4.18. Recitatorska skupina 6.-8. razred 4.19. Kreativa 5. AKTIVNOSTI 5.1. Dani kruha (1.-4. raz) 5.2. Dan sjeanja na Vukovar (5. -8. raz) 5.3. Olimpijski dan (1. 4. raz) 5.4. Meunarodni dan mira (3. raz.) 5.5. Ponaanje u prometu (1. raz.) 5.5. Znaajni dani (1.-4.raz.) 5.6. Meunarodni mjesec kolskih knjinica (2. raz.) 5.7. Sv. Lucija (2. raz.) 5.8. Dan Sv. Patrika (5. 8. raz.) 5.9. Dan planeta Zemlje (1. 8. raz.) 5.10. Dan kole sportski dan i dn otvorenih vrata (5. 8.) 5.11. Dan otvorenih vrata kole (1.-4.) 5.12. Dan tolerancije (3. raz.) 5.13. Obiljeavanje Boia (1. 8. raz.) 5.14. Maskenbal (1.-4. raz.) 5.15. Valentinovo (1. 4. raz.) 5.16. Uskrs (1. 8. raz.) 5.17. Francuski asopis (5. raz.) 5.18. Upoznajte Provansu (4. 8. raz.) 5.19. Boina emisija (6. raz.) 5.20. Ske s proroicom (7. raz.) 5.21. Francuski zabavni parkovi (8. raz.) 5.22. Svjetski dan voda (5. raz.) 5.23 Veer matematike (2. -7. raz.) 6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 6.1. Kazalina/kino predstava (1. 4. razred) 6.2. Kazalina/kino predstava (5. 8. razred) 7. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA 7.1. kolska biciklijada 5.-8. raz. 7.2. Pjeaenjem do zdravlja 1.- 4. raz. 7.3. Jesen 1.-4. raz. 7.4. Izlet 1. razreda 7.5. Izlet 2. razreda 7.6. Izlet 3. razreda 7.7. kola u prirodi 4. raz. 7.8. Izlet 5. raz. 7.9 Izlet 6. raz. 7.10. Maturalno putovanje 7. raz. 7.11. Izlet 8. raz. 7.12. upanijsko sredite Varadin 3. raz. 7.13. Stajalite i obzor Varadin-breg 3. raz. 7.14. Posjet tvornici Kalnik ili Vindija 3. raz. 7.15. Posjet tvornici Kalnik 4. raz. 7.16. ivotna zajednica travnjaka 4. raz. 7.17. Vode u zaviaju 3. raz. 7.18. Posjet Entomolokom muzeju 7. raz. 7.19. Dani otvorenih vrata PMF-a 7. i 8. raz. 7.20. Terenska nastava 5. raz. 7.21. Terenska nastava 6. raz. 7.22. Terenska nastava 7. raz. 7.23. Terenska nastava 8. raz. 7.24. Francuski doruak 4. raz. 7.25. Svijenica u Francuskoj 5. raz. 7.26. Potraga za blagom 6. raz. 7.27. Francuska kuhinja 6. raz. 7.28. Francuske boine kuglice 7. raz. 7.29. Frankofonske zemlje 7. raz. 7.30. Kviz o Francuskoj 7. raz. 7.31. Kviz o povijesnim linostima 8. raz. 7.32. Posjet Gradskoj knjinici 5. raz. 7.33. Projekt afran 8. raz. 7.34. Medijska kultura u kinu Galerija 1.-8. raz. 7.35. Nastava u kolskoj kninici 1.-8. raz. 7.36. Posjet Zagrebu 4. raz. 7.37. Posjet autobusnom i eljeznikom kolodvoru 2. raz. 7.38. Pozdrav proljeu 1. raz. 7.39. Posjet Vukovaru 8. raz. 7.40. Festival matematike 3. 8. raz. 7.41. Folklorijada 1. 4. raz. 7.42. Posjet upnoj crkvi 1. 3. raz. 7.43. Muzej i kola 3. raz. 7.44. Vode u zaviaju 3. raz. 7.45. Eratostenov eksperiment 8. raz. 7.46. Pripremamo zdravu hranu 3. raz. 8. PROJEKTI I PROGRAMI 8.1. Produeni boravak 8.2. Forum za prava djeteta 8.3. Prevencija poremeaja u ponaanju 8.4. Prevencija nasilja meu djecom 8.5. Prevencija ovisnosti 8.6. Zdravstveni odgoj 8.7. Graanski odgoj 8.8. E-twinning projekt 8.9. Box of experiments 8.10. GLOBE projekt 8.11. Tjedan sigurnijeg interneta 8.12. Ljubav u pokretu 8.13. ogarijada loptarijada 8.14. kola plivanja 8.15. Zimski praznici sportske aktivnosti 8.16. 7 kola 7 sportova 8.17. Mini-projekti etvrtih razreda 8.18. Prevencija nasilja na internetu 8.19. ISE projekt 8.20. DOMINO projekt za pomonike u nastavi NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM Nacionalni okvirni kurikulum odreuje organizaciju kolskog sustava, cilj i zadatke odgoja i obrazovanja, sadraje pojedinih nastavnih podruja, nastavni plan i program, okvire obavezne, izborne i fakultativne nastave te provoenje unutarnjeg i vanjskog vrednovanja uenika. To je temeljni dokument za ureenje suvremenog odgojno-obrazovnog sustava, koji je detaljno usklaen sa svim europskim normama. Nacionalni okvirni kurikulum govori o kompetencijama koje uenici moraju razviti kako bi uspjeno odgovorili na izazove drutva znanja i svjetskog trita. Najvanije kompetencije su: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematika, prirodoslovna i tehnoloka kompetencija, digitalna kompetencija, osposobljenost za uenje, socijalna i graanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, te kulturna svijest i izraavanje. Kurikulumom se ureuje prostor obaveznih i neobaveznih predmeta, modula, raznih projekata i aktivnosti, te time otvara prostor postizanju navedenih kompetencija i odgojnom djelovanju na uenike. Donoenjem nacionalnog kurikuluma postavljeni su vrsti temelji za ujednaavanje sustava i ureenje svih razina obrazovanja, s jasnim vrijednostima i jednakim ciljevima, prema suvremenim naelima i jasnim kriterijima. Temeljne sastavnice Nacionalnog okvirnog kurikuluma su: - drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti - ciljevi koji izraavaju oekivana uenika postignua tijekom odgoja i obrazovanja, odgovarajui na pitanja: koja znanja svaki uenik treba usvojiti te koje vjetine, sposobnosti i stavove treba razviti - naela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti - odgojno-obrazovna podruja kao temeljni sadraj - ocjenjivanje i vrednovanje uenikih postignua i kole KOLSKI KURIKULUM kolskim kurikulumom utvren je plan i program rada kole kroz izbornu nastavu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvanuioniku i terensku nastavu, izvannastavne aktivnosti, programe i projekte, te druge odgojno-obrazovne oblike rada. Pri izradi kolskog kurikuluma stavljen je naglasak na posebnosti kole i sredine u kojoj kola djeluje, a aktivnosti koje se planiraju i provode imaju izravnu implikaciju na stvaranje specifine kulture kole. kolski kurikulum izraen je prvenstveno prema potrebama i interesima naih uenika, roditelja i lokalne zajednice. Sve aktivnosti koje se u koli provode usmjerene su na stvaranje poticajnog ozraja s jasno naglaenim vrijednostima kojima teimo i na koje se pozivamo u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu. To su: Znanje - nastojimo kod uenika razviti elju i potrebu za znanjem, poticati intelektualnu znatielju, osposobiti uenike za cjeloivotno uenje, poticati kritiko promiljanje i donoenje vlastitih zakljuaka temeljenih na informacijama i iskustvu, razvijati potrebe za postignuem Odgovornost pouavamo uenike o njihovim pravima i odgovornostima, naglaavajui da je odgovorno ponaanje prema sebi i drugima preduvjet koritenja prava. Naglaavamo da odgovorno ponaanje svakog pojedinca doprinosi stvaranju cjelokupnog poticajnog ozraja u koli. Putem raznih aktivnosti uenike potiemo na osobnu inicijativu i zauzimanje za sebe i druge, kao i za lokalnu zajednicu, to je temelj odgoja za civilno drutvo i demokraciju. Promiemo kvalitetne meusobne odnose i komunikaciju, te nenasilno rjeavanje problema. Naglaavamo i vanost ekoloke osvijetenosti, te odgovornost svakog pojedinca za ouvanje prirodnih dobara. Identitet promiemo razumijevanje vlastite kulture i njenog znaenja za identitet pojedinca, te uvanje drutvenih, moralnih i kulturnih vrijednosti koje nas oblikuju. Jedino poznavajui i cijenei vlastitu kulturu, moemo zakoraiti u svijet globalizacije i upoznati se s drugaijim kulturama, potivati razliitosti i zadrati vlastite vrijednosti. Naglaavamo i vanost vlastitog identiteta u svakodnevnom ivotu kole, potujui svakog uenika, sa svim njegovim posebnostima. Uvaavamo injenicu da uenici imaju razliite odgojne i obrazovne potrebe i nastojimo odgovoriti na te potrebe. Pomaemo djeci da razviju samosvijest i potuju razliitosti meu ljudima. Solidarnost naglaavamo da smo svi mi socijalna bia u neprestanoj interakciji, koja svojim postupcima utjeu i na svoj ivot i na druge ljude. Potiemo empatiju i razumijevanje drugih i drugaijih, promiui pomaganje i prijateljske odnose. Zdravlje pouavamo uenike zdravim stilovima ivota koji ukljuuju zdravu prehranu, kretanje, bavljenje tjelesnim aktivnostima, svjesnost o opasnostima sredstava ovisnosti. Naglaavamo da je zdravlje, kao preduvjet kvalitete ivota, sveobuhvatan pojam koji ukljuuje ne samo tjelesno ve i psiho-socijalno podruje. S obzirom da kola ima veliku i modernu sportsku dvoranu, nastojimo organizirati to vie sportskih aktivnosti, te tako poticati uenike na bavljenje sportom i razvijati navike cjeloivotnog bavljenja tjelesnim aktivnostima. PODRUJA KOLSKOG KURIKULUMA: 1. Izborna nastava 2. Dodatna nastava 3. Dopunska nastava 4. Izvannastavne aktivnosti 5. Aktivnosti 6. Kulturna i javna djelatnost 7. Terenska i izvanuionika nastava 8. Programi i projekti 1. IZBORNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz njemakog jezika 4. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje govorne i pisane komunikacije, upoznavanje s kulturom zemalja njemakog govornog podruja CILJEVI: Usvojiti gradivo njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku u svakodnevnim situacijama razvijati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja. zakljuivanje o znaenju na temelju jezinih poticaja, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i zvunog sadraja, navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika poticati uenike na samostalno istraivanje jezika. KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 70 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz njemakog jezika 5. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje govorne i pisane komunikacije, upoznavanje s kulturom zemalja njemakog govornog podruja CILJEVI: usvojiti gradivo njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku u svakodnevnim situacijama razvijati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja. zakljuivanje o znaenju na temelju jezinih poticaja, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i zvunog sadraja poticati uenike na samostalno istraivanje jezika. razvijanje motivacije za uenje stranih jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.b razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 70 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz njemakog jezika 6. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje govorne i pisane komunikacije, upoznavanje s kulturom zemalja njemakog govornog podruja CILJEVI: usvojiti gradivo njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku u svakodnevnim situacijama razvijati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja zakljuivanje o znaenju na temelju jezinih poticaja, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i zvunog sadraja navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika poticati uenike na samostalno istraivanje jezika razvijanje motivacije za uenje stranih jezika kod uenika se kroz obradu odabranih tema nastoji potaknuti interes za kulturu i civilizaciju zemalja njemakog govornog podruja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 6.b razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 70 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz njemakog jezika 7. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje govorne i pisane komunikacije, upoznavanje s kulturom zemalja njemakog govornog podruja CILJEVI: usvojiti gradivo njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku u svakodnevnim situacijama razvijati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja. zakljuivanje o znaenju na temelju jezinih poticaja, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i zvunog sadraja navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika poticati uenike na samostalno istraivanje jezika razvijanje motivacije za uenje stranih jezika kod uenika se kroz obradu odabranih tema nastoji potaknuti interes za kulturu i civilizaciju zemalja njemakog govornog podruja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7.b i 7.c razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 70 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz njemakog jezika 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja njemakog jezika, razvijanje govorne i pisane komunikacije, upoznavanje s kulturom zemalja njemakog govornog podruja CILJEVI: usvojiti gradivo njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku u svakodnevnim situacijama razvijati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja zakljuivanje o znaenju na temelju jezinih poticaja, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i zvunog sadraja navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika poticati uenike na samostalno istraivanje jezika razvijanje motivacije za uenje stranih jezika kod uenika se kroz obradu odabranih tema nastoji potaknuti interes za kulturu i civilizaciju zemalja njemakog govornog podruja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 8.b razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 70 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava engleski jezik 4. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - osposobljavanje uenika za usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku CILJEVI: - pouavati teme i strukture planirane godinjim planom i programom - sistematino razvijati jezine vjetine (sluanje, itanje, pisanje, govor) - osvjeivati uenike o funkcioniranju engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4. A razreda NAIN REALIZACIJE: Nastava se izvodi uz pomo udbenika i radne biljenice ''Happy starting points'', prema godinjem planu i programu. Oblici rada: 1) Frontalni (individualni) 2) Rad u paru 3) Rad u skupinama Nastavne metode: 1) Demonstracija 2) Rad na tekstu 3) Sluanje 4) itanje 5) Pisanje 6) Razgovor TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Dva kolska sata tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - redovito praenje te usmeno i pismeno vrednovanje napredovanja jezinih vjetina uenika - zakljuno ocjenjivanje NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 5. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Katarina Rajkovi, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 5.a razreda SADRAJ: - prema nastavnom planu i programu za izbornu nastavu: Teme: 1. Ja, moja obitelj i prijatelji; 2. to uimo u koli; 3. Izraavanje vremena; 4. Moje tijelo i zdravlje; 5. Moj dom i oko njega; 6. Svijet u kojem ivimo SVRHA AKTIVNOSTI: - osposobljavanje uenika za komunikaciju na engleskom jeziku CILJEVI: - sistematino razvijati sve jezine vjetine (sluanje, govor, itanje i pisanje) sudjelovanjem u razliitim oblicima govorne produkcije i interakcije - osvjeivati uenike o funkcioniranju jezika - nauiti komunikacijske obrasce za uljudno ophoenje i oslovljavanje, predstavljanje sebe i drugoga, imenovanje i opisivanje predmeta i osoba, imenovanje dijelova ljudskog tijela, odjee i obue, atmosferskih prilika, izricanje elja, estitanje, zahvaljivanje, izricanje dobi, izraavanje svojine i pripadnosti, izraavanje zahtjeva, naredbe i molbe, osjeaja ukusa i zadovoljstva, odobravanje i negodovanje, snalaenje u prostoru i vremenu VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2014./2015. - 70 sati godinje (2 kolska sata tjedno) NAIN REALIZACIJE: - kroz nastavu, uz pomo udbenika i radne biljenice New Project 1 - oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru, rad u skupini - metode rada: demonstracija, izlaganje, razgovor, pisanje, itanje, sluanje, rad na tekstu, igra PLANIRANI BROJ UENIKA: - 10-15 uenika TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - redovito praenje i ocjenjivanje napretka uenika - izborna nastava se ocjenjuje kao i redovna nastava i ulazi u prosjek ocjena na kraju kolske godine NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 6 razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Katarina Rajkovi, profesorica engleskog jezika i knjievnosti i povijesti KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 6.a razreda SADRAJ: - prema nastavnom planu i programu za izbornu nastavu: Teme: 1. Ja, moja obitelj i prijatelji; 2. to uimo u koli; 3. Izraavanje vremena; 4. Moje tijelo i zdravlje; 5. Moj dom i oko njega; 6. Svijet u kojem ivimo SVRHA AKTIVNOSTI: - osposobljavanje uenika za komunikaciju na engleskom jeziku CILJEVI: - sistematino razvijati sve jezine vjetine (sluanje, govor, itanje i pisanje) sudjelovanjem u razliitim oblicima govorne produkcije i interakcije - osvjeivati uenike o funkcioniranju jezika - nauiti komunikacijske obrasce za uljudno ophoenje i oslovljavanje, predstavljanje sebe i drugoga, imenovanje i opisivanje predmeta i osoba, imenovanje dijelova ljudskog tijela, odjee i obue, atmosferskih prilika, izricanje elja, estitanje, zahvaljivanje, izricanje dobi, izraavanje svojine i pripadnosti, izraavanje zahtjeva, naredbe i molbe, osjeaja ukusa i zadovoljstva, odobravanje i negodovanje, snalaenje u prostoru i vremenu VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2015./2016. - 70 sati godinje (2 kolska sata tjedno) NAIN REALIZACIJE: - kroz nastavu, uz pomo udbenika i radne biljenice New Project 2 - oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru, rad u skupini - metode rada: demonstracija, izlaganje, razgovor, pisanje, itanje, sluanje, rad na tekstu, igra PLANIRANI BROJ UENIKA: - 10 uenika TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - redovito praenje i ocjenjivanje napretka uenika - izborna nastava se ocjenjuje kao i redovna nastava i ulazi u prosjek ocjena na kraju kolske godine NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava engleski jezik, 7. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - osposobljavanje uenika za usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku CILJEVI: - pouavati teme i strukture planirane godinjim planom i programom - sistematino razvijati jezine vjetine (sluanje, itanje, pisanje, govor) - osvjeivati uenike o funkcioniranju engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. A razreda NAIN REALIZACIJE: Sadraji: 1) Moj ivot 2) Budunost 3) Vrijeme i mjesto 4) London 5) Iskustva 6) Problemi Nastava se izvodi uz pomo udbenika i radne biljenice New Project 3, prema godinjem planu i programu. Oblici rada: 1) Frontalni (individualni) 2) Rad u paru 3) Rad u skupinama Nastavne metode: 1) Demonstracija 2) Rad na tekstu 3) Sluanje 4) itanje 5) Pisanje 6) Razgovor TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Dva kolska sata tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - redovito praenje te usmeno i pismeno vrednovanje napredovanja jezinih vjetina uenika - zakljuno ocjenjivanje NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 8.a razreda SADRAJ: - prema nastavnom planu i programu za izbornu nastavu SVRHA AKTIVNOSTI: - osposobljavanje uenika za usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku CILJEVI: - pouavati teme i strukture planirane godinjim planom i programom - sistematino razvijati jezine vjetine (sluanje, itanje, pisanje, govor) - osvjeivati uenike o funkcioniranju engleskog jezika VREMENIK AKTIVNOSTI: - 70 sati godinje (2 sata tjedno) NAIN REALIZACIJE: - kroz nastavu PLANIRANI BROJ UENIKA: - 22 uenika TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - izborna nastava se ocjenjuje kao i redovna nastava i ulazi u prosjek ocjena na kraju kolske godine NAZIV AKTIVNOSTI: Francuski jezik izborna nastava NOSITELJI AKTIVNOSTI: Kamelija Habulin, uiteljica francuskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: stjecanje usmene i pismene kompetencije za sluenje francuskim jezikom CILJEVI: razvijanje jezine kompetencije putem vjetina itanja, sluanja, pisanja i govorenja prema godinjem planu i programu ovladavanje strategijama uenja te sustavno ukazivanje na kulturne razliitosti i slinosti KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 4., 5., 6., 7., 8. razreda NAIN REALIZACIJE: razliiti oblici i metode rada izvanuionina i projektna nastava TROKOVNIK: fotokopije dodatnih materijala VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom cijele kolske godine 2 sata tjedno za svaku grupu NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: sustavno praenje uenikovih postignua putem usmenih i pismenih provjera samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz vjeronauka NOSITELJI AKTIVNOSTI: vjerouitelj Darko kerbi SVRHA AKTIVNOSTI: uvrivanje kranskog svjetonazora i ivota po vjeri CILJEVI: povezivanje i primjena vjeronaunih sadraja u stvarnome ivotu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici etvrtih, petih, estih, sedmih i osmih razreda NAIN REALIZACIJE: usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno, pismeno, likovno i molitveno izraavanje, meditacija TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine, dva kolska sata tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno vrednovanje komponente: znanje, stvaralako izraavanje, zalaganje i kultura meusobnog komuniciranja NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava iz vjeronauka NOSITELJI AKTIVNOSTI: vjerouiteljica Janja Sontor SVRHA AKTIVNOSTI: uvrivanje kranskog svjetonazora i ivota po vjeri CILJEVI: povezivanje i primjena vjeronaunih sadraja u stvarnome ivotu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici prvih, drugih i treih razreda NAIN REALIZACIJE: usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad na tekstu, usmeno, pismeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izraavanje, meditacija TROKOVNIK: nema dodatnih trokova VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine, dva kolska sata tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: opisno i brojano komponente: znanje, stvaralako izraavanje, zalaganje, kultura meusobnog komuniciranja NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Izborna nastava iz informatike 5. 8. razred SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI razvijanje logikog naina miljenja, te primjena steenih znanja iz programiranju u programskom jeziku QBASIC. CILJ stjecanje znanja iz programiranja i priprema uenike za kolsko, upanijsko i dravno natjecanje ZADACI razviti umijee programiranja u programskom jeziku QBASIC, obraivati matematike zadatke, tekstualne zadatke, zadatke iz crtanja, zadatke iz dimenzioniranih polja i zadatke s bazama podataka. Razviti umijee rjeavanja sloenih zadataka kao priprema za natjecanja. NOSITELJI AKTIVNOSTI Tomislav Leek, uitelj informatike KORISNICI AKTIVNOSTI uenici 5. - 8. razreda NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI -uionika nastava -praktini rad na raunalima -istraivaka nastava -sakupljanje podataka i njihova analiza, prezentacije SADRAJI 1. Princip rada raunala 2. Operativni sustav 3. Obrada teksta 4. Obrada slike 5. Obrada podataka 6. Skupljanje i obrada sadraja s 7. interneta 8. Izrada prezentacija 9. Obrada fotografija i filmova 10. Izrada web stranice -sudjelovanje na natjecanju iz programiranja, QBASIC SOCIOLOKI OBLICI RADA individualni, skupni, rad u paru, elni METODE demonstracija, razgovor, praktian rad SURADNICI - struna sluba predmetni uitelji VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom kolske godine, 70 sati za svaku grupu uenika VREDNOVANJE Razina postignua : izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Izborna nastava iz informatike 6. razred SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI razvijanje logikog naina miljenja, te primjena steenih znanja iz programiranju u programskom jeziku QBASIC CILJ stjecanje znanja iz programiranja i priprema uenike za kolsko, upanijsko i dravno natjecanje ZADACI razviti umijee programiranja u programskom jeziku QBASIC, obraivati matematike zadatke, tekstualne zadatke, zadatke iz crtanja, zadatke iz dimenzioniranih polja i zadatke s bazama podataka. Razviti umijee rjeavanja sloenih zadataka kao priprema za natjecanja. NOSITELJI AKTIVNOSTI Tomislav Leek, uitelj informatike KORISNICI AKTIVNOSTI uenici 6. razreda NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI -uionika nastava -praktini rad na raunalima -istraivaka nastava -sakupljanje podataka i njihova analiza, prezentacije SADRAJI 1. Vrste datoteka, dokumenti 2. Prikaz slika na monitoru i pisau 3. Crtanje kocke i kvadra 4. Viestruke kornjae 5. Tipovi podataka: numeriki, znakovni, liste 6. Algoritmi koji koriste razliite tipove podataka 7. Izrada i oblikovanje tablica, kretanje u njima 8. Poloaj i uokvirivanje tablice, razvrstavanje u tablici 9. Crtanje programom za obradbu teksta 10. Povezivanje raunala 11. Paketni prijenos podataka mreom 12. Sustavno prikupljanje sadraja s Web-a 13. Snimanje audio zapisa 14. Oblikovanje audiozapisa 15. Montaa videozapisa 16. Obrada videozapisa u vremenu 17. Umetanje datoteka u videozapis 18. Zavrna obrada i pohrana videouradka 19. Upoznavanje alata za izradu prezentacije 20. Oblikovanje prezentacije 21. Oblikovanje teksta na slajdovima 22. Umetanje ilustracija 23. Ureivanje prezentacije 24. Animacijski uinci -sudjelovanje na natjecanju iz programiranja, QBASIC SOCIOLOKI OBLICI RADA individualni skupni rad u paru elni METODE demonstracija razgovor praktian rad SURADNICI struna sluba predmetni uitelji VREMENIK AKTIVNOSTI -tijekom kolske godine, 70 sati VREDNOVANJE Razina postignua : izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Izborna nastava iz informatike 7. razred SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI razvijanje logikog naina miljenja, te primjena steenih znanja iz programiranju u programskom jeziku QBASIC CILJ stjecanje znanja iz programiranja i priprema uenike za kolsko, upanijsko i Dravno natjecanje ZADACI razviti umijee programiranja u programskom jeziku QBASIC, obraivati matematike zadatke, tekstualne zadatke, zadatke iz crtanja, zadatke iz dimenzioniranih polja i zadatke s bazama podataka. Razviti umijee rjeavanja sloenih zadataka kao priprema za natjecanja. NOSITELJI AKTIVNOSTI Tomislav Leek, uitelj informatike KORISNICI AKTIVNOSTI uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI -uionika nastava -praktini rad na raunalima -istraivaka nastava -sakupljanje podataka i njihova analiza, prezentacije SADRAJI 1. Koordinatna grafika 2. Zadatci o pravilnim mnogokutima 3. Izrada grafikog suelja 4. Stvaranje radne biljenice 5. Unos podataka 6. Uporaba radne biljenice 7. Ureivanje tablice 8. Formati brojeva u elijama tablica 9. Nizovi podataka 10. Grafikoni 11. Promjena prikaza i ispis radne biljenice 12. Osnovne funkcije u programu za izradu proraunskih tablica 13. Grafiki elementi 14. Tekstni okviri 15. Dodatni elementi u prezentaciji 16. Vizualni (grafiki) HTML ureivai 17. Poveznice (linkovi) 18. Elementi stranice 19. Jezik HTML 20. Oznake i parametri HTML jeziku 21. Uporaba vizualnog HTML ureivaa za izradu osobne Web stranice 22. Struktura Interneta 23. Ostale Internet usluge 24. Davatelj usluga na Internetu 25. Povezivanje na Internet -sudjelovanje na natjecanju iz programiranja, QBASIC SOCIOLOKI OBLICI RADA individualni skupni rad u paru elni METODE demonstracija razgovor praktian rad SURADNICI struna sluba predmetni uitelji VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom kolske godine, 70 sati VREDNOVANJE Razina postignua : izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI: Izborna nastava graanski odgoj i obrazovanje 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Berislav Njegovec, prof. i bibl. SVRHA AKTIVNOSTI: - uspjenost u razvoju planiranih ishoda koji obuhvaaju graansko znanje i razumijevanje, graanske vjetine i sposobnosti te graanske vrijednosti i stajalita. CILJEVI: - pouavati teme i strukture planirane godinjim planom i programom - stjecati znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogunostima i nainima djelovanja u zajednici; o naelima djelovanja demokratske vlasti i naelima pravne drave, o mehanizmima zatite ljudskih prava od lokalne do nacionalne, europske i meunarodne razine, razvijati vjetine uoavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rjeavanja, u suradnji s drugima jaati motivaciju za primjenom steenog znanja i vjetina u svakodnevnom ivotu. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici osmih razreda NAIN REALIZACIJE: Sadraji: 1) Prava, slobode, dunosti i odgovornosti graanina 2) Demokratska drava i uloga graanina u demokratskoj dravi 3) Socijalne vjetine i drutvena solidarnost 4) Kulturni identiteti i meukulturni dijalog 5) Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zatita potroaa 6) Zatita okolia i odrivi razvoj Nastava se izvodi uz pomo Eksperimentalnog izbornog programa graanskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovne kole i prema godinjem planu i programu. Oblici rada: 4) Frontalni (individualni) 5) Rad u paru 6) Rad u skupinama Nastavne metode: 7) Demonstracija 8) Rad na tekstu 9) Sluanje 10) itanje 11) Pisanje 12) Razgovor TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Jedan kolski sat tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - redovito praenje te usmeno i pismeno vrednovanje napredovanja graanskih kompetencija uenika - zakljuno ocjenjivanje 2. DODATNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA - MATEMATIKA - NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice prvih razreda tefica Radi i Renata Koren SVRHA AKTIVNOSTI: - poticanje interesa za predmet matematike - razvijanje misaonih procesa pamenja i logikog zakljuivanja - samostalnost u radu - poticanje elje za uspjehom i postignuem VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - osposobiti uenike za rjeavanje matematikih zadataka - osposobiti uenike za snalaenje u rjeavanju matematikih Problema KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - didaktike igre - rad u paru TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napredovanja i postignua - listii s pismenim zadacima - natjecanje unutar razrednog odjeljenja - natjecanje meu razrednim odjeljenjima prvih razreda NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA MATEMATIKA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda Mirjana Pospi i Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: - poticanje interesa za matematiku - razvijanje pamenja i logikog zakljuivanja - razvijanje natjecateljskog duha - samostalnost u radu VREMENIK AKTIVNOSTI: - k. god. 2015./2016. CILJEVI: - osposobiti uenike za rjeavanje matematikih zadataka i problema - razvoj pozitivnog odnosa prema matematici KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvih razreda NAIN REALIZACIJE: -individualizirani rad - rad u paru - rad u grupi TROKOVNIK: -nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje uenikog postignua - pismeni zadaci - natjecanje unutar grupe NAZIV AKTIVNOSTI : DODATNA NASTAVA - MATEMATIKA NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice treih razreda Mirjana Orekovi i Suzana Kuar SVRHA AKTIVNOSTI: - poticanje interesa za predmet matematike - razvijanje misaonih procesa pamenja i logikog zakljuivanja - samostalnost u radu - poticanje elje za uspjehom i postignuem - primjena matematike u svakodnevnom ivotu VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - osposobiti uenike za rjeavanje matematikih zadataka - osposobiti uenike za snalaenje u rjeavanju matematikih problema - poticati uenike da pronalaze razliite naine rjeavanja zadataka KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici treeg (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - didaktike igre - rad u paru - suradniko uenje - raunanje, pisanje, crtanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napredovanja i postignua - listii s pismenim zadacima - natjecanje unutar razrednog odjeljenja - natjecanje meu razrednim odjeljenjima treih razreda NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava-matematika NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice etvrtih razreda: Ruica Marec iNataa Dolenc SVRHA AKTIVNOSTI: rad s darovitim uenicima koji pokazuju interes za rjeavanje mat. problema razvijanje logikog miljenja,sposobnosti rjeavanja mat. problema te samostalnosti u radu primjena matematike u svakodnevnom ivotu VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine 2014./2015. CILJEVI: proirivanje znanja i sposobnosti uenika na podruju matematike razvijanje i poticanje interesa za pronalaenjem razliitih naina rjeavanja matematikih problema KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici etvrtih razreda NAIN REALIZACIJE: individualni pristup suradniko uenje timski rad igra i sudjelovanje na meurazrednom natjecanju TROKOVNIK: - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : individualno praenje uspjenosti usvajanja sadraja angairanost uenika rezultat na natjecanjima NAZIV AKTIVNOSTI Dodatna nastava iz matematike u 5., 6. i 7. razredu NOSITELJI AKTIVNOSTI Anica Vragovi, uiteljica matematike SVRHA AKTIVNOSTI - proirivati matematiko znanje na sadraje koji se obrauju u redovnoj nastavi - rjeavati problemske i logike zadatke CILJEVI - razvijati sposobnost umijea rjeavanja matematikih problema i primjena matematike - proirivati matematiko znanje i razvijati interes za matematiku - prepoznati i razumjeti drutvenu ulogu matematike u znanosti te njezin potencijal za budunost drutva - pripremati uenike za natjecanje KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici 5., 6. I 7. razreda NAIN REALIZACIJE - suradniko uenje ( zbirke, udbenici, asopisi , multimedija) TROKOVNIK - .. VREMENIK AKTIVNOSTI - 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz matematike u 5a. i 8. razredu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Sukai, uiteljica matematike SVRHA AKTIVNOSTI: -rad na stvaralakom uenju i samostalnosti u rjeavanju dodatnih zadataka u nastavi matematike CILJEVI: -razvijanje slike o sebi -povezivanje i zakljuivanje nastavnog gradiva -senzibiliziranje uenikovih sposobnosti -razvoj logikog miljenja -provjera usvojenosti dosadanjeg gradiva -djelotvorno se sluiti biljekama i natuknicama -stvaranje prosudbe o sebi -vrednovanje vlastitog uspjeha KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5a. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: -uioniki tip rada -istraivanje(samostalno i skupno) -uporaba vjebenica,ispita i drugih oblika vjebanja TROKOVNIK: -prijevoz na natjecanje -fotokopirni papir VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: -pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz hrvatskog jezika 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Dragana Sever, uiteljica hrvatskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: rad na stvaralakom uenju i samostalnosti u rjeavanju dodatnih zadataka u nastavi hrvatskog jezika CILJEVI: razvijanje jezine kulture razvijanje slike o sebi povezivanje i zakljuivanje jezinih sadraja senzibiliziranje uenikovih sposobnosti obogaivanje rjenika provjera usvojenosti pravopisa i slovnice hrvatskog jezika utvrivanje najeih jezinih pogreaka djelotvorno se sluiti biljekama i natuknicama stvaranje prosudbe o sebi vrednovanje vlastitog uspjeha KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: uioniki tip rada istraivanje(samostalno i skupno) uporaba vjebenica,ispita i drugih oblika vjebanja TROKOVNIK: prijevoz na natjecanje VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz hrvatskog jezika 7. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Zdravka Strmeki, prof hrvatskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: -rad na stvaralakom uenju i samostalnosti u rjeavanju dodatnih zadataka u nastavi hrvatskog jezika CILJEVI: -razvijanje jezine kulture -razvijanje slike o sebi -povezivanje i zakljuivanje jezinih sadraja -senzibiliziranje uenikovih sposobnosti -obogaivanje rjenika -provjera usvojenosti pravopisa i slovnice hrvatskog jezika -utvrivanje najeih jezinih pogreaka -djelotvorno se sluiti biljekama i natuknicama -stvaranje prosudbe o sebi -vrednovanje vlastitog uspjeha KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: -uioniki tip rada -istraivanje(samostalno i skupno) -uporaba vjebenica, spita i drugih oblika vjebanja TROKOVNIK: -prijevoz na natjecanje VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: -pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz njemakog jezika za uenike 7. razreda NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, profesorica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - Proirivanje i usavravanje znanja kod uenika koji se pripremaju za kolsko, upanijsko tj. dravno natjecanje iz njemakog jezika CILJEVI: - Proiriti znanje gradiva njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom u svrhu - Osposobiti uenike za iru govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku - Proiriti vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja. - navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika - usvajan je gramatikih cjelina na viem stupnju znanja KORISNICI AKTIVNOSTI: - Uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: - Uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija, radni listii) TROKOVNIK: ----------------------------- VREMENIK AKTIVNOSTI: - 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - Pismeno i usmeno - kolsko natjecanje NAZIV AKTIVNOSTI Dodatna nastava iz njemakog jezika 2. 4. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI eljka Hutinski, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI Usvajanje dodatnih znanja iz njemakog jezika za uenike koji pokazuju interes i imaju dobre sposobnosti CILJEVI - usavriti znanje gradiva njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom - osposobiti uenike za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku - usavriti vjetine itanja, govorenja, sluanja i pisanja KORISNICI AKTIVNOSTI Uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE Uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD, nastavni listii) - individualizirani pristup - rad u paru - igre TROKOVNIK - VREMENIK AKTIVNOSTI 17,5 sati tokom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI Pismeno i usmeno - praenje napredovanja i postignua svakog uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava francuskog jezika NOSITELJI AKTIVNOSTI: Kamelija Habulin, uiteljica francuskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: rad s uenicima koji pokazuju interes i sposobnosti za dodatno uenje francuskog jezika i upoznavanje s frankofonskom kulturom priprema za natjecanje priprema za meunarodni ispit Delf CILJEVI: ponavljanje svih jezinih i gramatikih struktura ranije usvojenih uvoenje novih struktura sa ciljem uspjenijeg sudjelovanja na kolskom, upanijskom i dravnom natjecanju KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: rjeavanje testova prologodinjih kolskih, upanijskih i dravnih natjecanja te koritenje dodatnih materijala rjeavanje testova Delf A1 i A2 obrada tekstova, pjesama, gledanje filmova, obiljeavanje frankofonskih blagdana i druge aktivnosti vezane uz sve jezine vjetine TROKOVNIK: trokovi fotokopiranja testova i dodatnih materijala prema interesu uenika odlazak u Zagreb autobusom cijena autobusne karte VREMENIK AKTIVNOSTI: 52 sata godinje NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: usmeno i pismeno vrednovanje polaganje ispita Delf A1 i A2 kolsko i upanijsko natjecanje NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 6.i 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici osmih razreda SADRAJ: - s uenici 8. razreda pripremaju se za kolsko natjecanje - uenici 6. razreda uz glumu i igru na engleskom jeziku ue i razvijaju jezine vjetine SVRHA AKTIVNOSTI: - pripremiti napredne uenike za natjecanja u znanju engleskoga jezika - uenici e poboljati znanje engleskog jezika CILJEVI: - omoguiti zainteresiranim uenicima dodatno znanje iz jezika te razviti jezine kompetencije u svrhu koritenja steenoga znanja u zemlji engleskog govornog podruja VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2015./2016. - 35 sati godinje NAIN REALIZACIJE: - zasebni sati dodatne nastave - dodatan rad u rjeavanju sloenih zadataka s prethodnih natjecanja iz engleskoga jezika - individualni i/ili rad u paru i u skupinama PLANIRANI BROJ UENIKA: - do 10 uenika TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - kroz natjecanja i postignute rezultate NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 8 razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Katarina Rajkovi, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici osmih razreda SADRAJ: - prema nastavnom planu i programu za dodatnu nastavu SVRHA AKTIVNOSTI: - pripremiti napredne uenike za natjecanja u znanju engleskoga jezika CILJEVI: - omoguiti zainteresiranim uenicima dodatno znanje iz jezika te razviti jezine kompetencije u svrhu koritenja steenoga znanja u zemlji engleskog govornog podruja VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2015./2016. - 35 sati godinje (1 sat tjedno) NAIN REALIZACIJE: - zasebni sati dodatne nastave - dodatan rad u rjeavanju sloenih zadataka s prethodnih natjecanja iz engleskoga jezika - individualni i/ili rad u paru i u skupinama PLANIRANI BROJ UENIKA: - 5 10 uenika TROKOVNIK: - Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - kroz natjecanja i postignute rezultate NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz geografije za 6. razred NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ivana Banek, uiteljica geografije SVRHA AKTIVNOSTI: proirivanje nastavnog sadraja koritenjem dodatne literature,informatiki tehnologija i grafikih metoda priprema uenika za natjecanja iz geografije CILJEVI: stjecanje dodatnih i produbljivanje te usavravanje steenih znanja i vjetina iz geografije u 6.razredu ( Azija, Afrika,Sj. i J. Amerika,Australija, Antarktika i polarni krajevi) upoznavanje s novim metodama uenja i prouavanja geografskih sadraja razvijanje interesa za geografske teme izvan propisanog plana i programa primjena nauenog u svakodnevnom ivotu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 6. razreda NAIN REALIZACIJE: rad sa zadanom i dodatnom literaturom koritenje direktne grafike metode u obradi i interpretaciji geografske grae vjebe na geografskoj i slijepoj karti, izrada plakata,gledanje dokumentaraca vezanih za nastavnu grau istraivanje (Internet, enciklopedije, struni asopisi) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom kolske godine 1 kolski sat tjedno ( 35 sati godinje) NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno ocjenjivanje, rezultati natjecanja NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz geografije za 7. razred NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ivana Banek, uiteljica geografije SVRHA AKTIVNOSTI: proirivanje nastavnog sadraja koritenjem dodatne literature,informatiki tehnologija i grafikih metoda priprema uenika za natjecanja iz geografije CILJEVI: stjecanje dodatnih i produbljivanje te usavravanje steenih znanja i vjetina iz geografije u 7. razredu ( Europa) upoznavanje s novim metodama uenja i prouavanja geografskih sadraja razvijanje interesa za geografske teme izvan propisanog plana i programa primjena nauenog u svakodnevnom ivotu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: rad sa zadanom i dodatnom literaturom koritenje direktne grafike metode u obradi i interpretaciji geografske grae vjebe na geografskoj i slijepoj karti, izrada plakata,gledanje dokumentaraca vezanih za nastavnu grau istraivanje (Internet, enciklopedije, struni asopisi) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom kolske godine 1 kolski sat tjedno ( 35 sati godinje) NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno ocjenjivanje, rezultati natjecanja NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz geografije za 8. razred NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ivana Banek, uiteljica geografije SVRHA AKTIVNOSTI: proirivanje nastavnog sadraja koritenjem dodatne literature,informatikih tehnologija i grafikih metoda priprema uenika za natjecanja iz geografije CILJEVI: stjecanje dodatnih i produbljivanje te usavravanje steenih znanja i vjetina iz geografije vezanih za nastavni sadraj u 8. razredu ( Hrvatska) upoznavanje s novim metodama uenja i prouavanja geografskih sadraja razvijanje interesa za geografske teme izvan propisanog plan programa primjena nauenog u svakodnevnom ivotu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: rad sa zadanom i dodatnom literaturom koritenje direktne grafike metode u obradi i interpretaciji geografske grae vjebe na geografskoj i slijepoj karti, izrada plakata,gledanje dokumentaraca vezanih za nastavnu grau istraivanje (Internet, enciklopedije,struni asopisi) ureenje razrednog panoa TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom kolske godine 2015./16. 1 kolski sat tjedno ( 17 sati godinje) NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno i usmeno ocjenjivanje, rezultati natjecanja NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava informatika 6. - 8. razred SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI razvijanje logikog naina miljenja, te primjena steenih znanja iz programiranju u programskom jeziku QBASIC. CILJ stjecanje znanja iz programiranja i priprema uenike za kolsko, upanijsko i dravno natjecanje ZADACI razviti umijee programiranja u programskom jeziku QBASIC, obraivati matematike zadatke, tekstualne zadatke, zadatke iz crtanja, zadatke iz dimenzioniranih polja i zadatke s bazama podataka. Razviti umijee rjeavanja sloenih zadataka kao priprema za natjecanja. NOSITELJI AKTIVNOSTI Tomislav Leek, uitelj informatike KORISNICI AKTIVNOSTI uenici od 6. do 8. razreda NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI Uionika nastava Praktini rad na raunalima, programiranje. Sudjelovanje na natjecanju iz programiranja, QBASIC. SADRAJI Matematiki zadaci Tekstualni zadaci Zadaci iz crtanja Zadaci iz dimenzioniranih polja Zadaci s bazama podataka 1. Programski jezik QBASIC 2. Naredbe u programskom jeziku QBASIC 3. Matematiki operatori u QBASIC-u 4. Logiki operatori u QBASIC-u 5. Relacijski operatori u programskom jeziku QBASIC 6. Algoritmi 7. Simboli dijagrama toka 8. Dijagram toka 9. Konstante 10. Varijable 11. Petlje 12. Grananje u programu 13. Skokovi u programu SOCIOLOKI OBLICI RADA individualni skupni rad u paru elni METODE demonstracija razgovor praktian rad SURADNICI VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom kolske godine, 35 sati VREDNOVANJE Razina postignua : izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz tehnike kulture NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ines Brckan, uiteljica tehnike kulture SVRHA AKTIVNOSTI: stjecanje opih tehniko-tehnolokih znanja razvijanje umijea primjene ukupno steenih znanja razvijanje izvedbene sposobnosti, radnih navika i odgovornosti. CILJEVI: osposobiti uenike za prepoznavanje i koritenje tehnikih tvorevina izgraditi izvedbeni poduzetniki i stvaralaki nain miljenja. KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5., 6., 7. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: tjedni sastanci - susreti ukljuuju pouavanje, prouavanje tehnikih crtea, izradu uporabnih predmeta od drva, papira i metala, te prouavanje teorije TROKOVNIK: didaktiki materijal VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine, 35 sati NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Pohvale, priznanja, rezultati kao poticaj za daljnje razvijanje stvaralakih sposobnosti NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI ZA 7. I 8.RAZRED NOSITELJ AKTIVNOSTI BRANKA PENTI, uiteljica povijesti SVRHA AKTIVNOSTI - pripremiti uenike na natjecanje iz povijesti, omoguiti uenicima da dobe odgovore (kroz istraivaki rad ili putem komunikacije sa uiteljem) na pitanja na koje nije bilo mogunosti ili vremena odgovoriti na satu, sudjelovanje u izvanuionikim projektima(Dan sjeanja na Vukovar, projekt afran, projekt Znanjem protiv mrnje) CILJEVI - proirenje gradiva redovne nastave povijesti, pobuditi u uenicima sklonost k istraivakom prouavanju povijesti, razvijanje povijesnog miljenja, koristei razne metode doi do objektivne spoznaje, stvaranje ugodne, oputajue atmosfere, uenje kroz projekte ( saenje afrana u kolskom dvoritu, poludnevna edukacija o rtvama holokausta uz gledanje dokumentarnih filmova , sluanja svjedoanstva ivih svjedoka holokausta, radionice) KORISNICI AKTIVNOSTI - zainteresirani uenici sedmih i osmih razreda NAIN REALIZACIJE - itanje i obrada tekstova, vjebe na povijesnoj karti, istraivanje (internet, enciklopedija), izrada plakata kroz individualni pristup, timski rad i rad u paru TROKOVNIK - potroni materijal (hamer papir, fotokopirni papir) VREMENIK AKTIVNOSTI - tokom cijele kolske godine - 35 sati rasporeeno po potrebi tokom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - rezultati natjecanja, pohvale, opisno praenje uenika, dodatne ocjene u redovnoj nastavi ( iz aktivnosti) NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz kemije u 7. i 8.razredu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii SVRHA AKTIVNOSTI: - uenicima koji pokazuju interes za kemiju pruiti dodatne informacije i omoguiti im da razvijaju svoj talent CILJEVI: - razvijati logiko miljenje i sposobnosti povezivanja - razvijati interes prema predmetu - razvijati spretnost i snalaljivost prilikom izvedbe pokusa - razvijati osjeaj odgovornosti i organizacijske vjetine KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. I 8. razreda NAIN REALIZACIJE: - uioniki tip rada - diferencirana nastava uz izvoenje pokusa -uporaba vjebenica,ispita i drugih oblika vjebanja TROKOVNIK: -prijevoz na natjecanje -fotokopirni papir -preparati, pokazni materijali, kemijski pribor i kemikalije VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: -izvoenje pokusa NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz fizike NOSITELJI AKTIVNOSTI: Nataa Gotal, uiteljica fizike SVRHA AKTIVNOSTI: - uenicima, koji pokazuju interes za prouavanje fizikalnih pojava i zakonitosti, omoguiti dodatni rad CILJEVI: - razvijati prirodoznanstveno razmiljanje - razvijati matematiko logiko znanje i zakljuivanje - razvijati vjetine koritenja mjernih instrumenata i izvoenje pokusa - poticati samostalnost i kreativnost u radu - primjenjivati znanje na primjerima iz svakodnevice - pripremiti uenike za natjecanja iz fizike KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: Uioniki tip rada Istraivaki usmjerena nastava Suradniko uenje Rjeavanje dodatnih zadataka iz razliitih vjebenica, zbirki zadataka i ispita TROKOVNIK: - fotokopirni papir - pribor za izvoenje pokusa - prijevoz na natjecanje VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - rezultati natjecanja - opisno praenje uenika, pohvale - dodatna ocjena iz aktivnosti u redovnoj nastavi 3. DOPUNSKA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice prvih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - olakati uenicima usvajanje poetnog itanja i pisanja tiskanim i pisanim slovima - uvjebati pravilan izgovor glasova VREMENIK AKTIVNOSTI: - k.god.2015./2016. CILJEVI: - usvojiti pisanje i itanje - razvijati i bogatiti usmeno i pismeno izraavanje KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvih razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - rad u paru - igre TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - praenje napredovanja i postignua svakog uenika - pismeni i usmeni zadaci NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA NOSITELJI AKTIVNOSTI: -uiteljice prvih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - pomoi uenicima da lake usvoje brojeve do 20 - olakati uenicima zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20 - baratanje matematikim znanjima u svakodnevnom ivotu - olakati razumijevanje geometrijskog gradiva VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god 2015./2016. CILJEVI: - usvojiti itanje i pisanje brojeva do 20 - usvojiti zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - usvojiti odreene geometrijske pojmove - razvijanje razumijevanja i logike KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici prvih razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - rad u razredu - rad u paru TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje postignua uenika - zadaci - igre NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA - HRVATSKI JEZIK - NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - pomo uenicima da lake savladaju vjetine itanja i interpretativno itanje - razvijanje brzine, tonosti i urednosti pisanja - poticanje govornog izraavanja - usvojiti pravopisne norme vezane uz program 2.razreda VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - usvojiti brzinu i tonost itanja i pisanja - razvijati usmeno i pismeno izraavanje KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - didaktike igre - rad u paru - razgovor, usmeno i pismeno izraavanje - itanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napredovanja i postignua - listii za itanje - listii s pismenim zadacima NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA - MATEMATIKA - NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - pomo uenicima da lake savladaju poznavanje brojeva do 100 - savladavanje zbrajanja i oduzimanja u skupu brojeva do 100 - savladavanje tablice mnoenja i dijeljenja do 100 - osposobljavanje uenika za koritenje matematike u Svakodnevici VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - usvojiti itanje i pisanje brojeva do 100 - razvijati misaone i logike procese - usvojiti zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 - usvojiti mnoenje i dijeljenje brojeva do 100 KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - individualizirani pristup - demonstracija - didaktike igre - rad u paru - itanje i pisanje - raunanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napredovanja i postignua - didaktike igre - listii s pismenim zadacima NAZIV AKTIVNOSTI DOPUNSKA NASTAVA - HRVATSKI JEZIK - NOSITELJI AKTIVNOSTI - uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI - pomo uenicima da lake savladaju gradivo hrvatskog jezika u 3. razredu - razvijanje brzine, tonosti i urednosti pisanja- poticanje govornog izraavanja- usvojiti pravopisne norme vezane uz program 3.razreda VREMENIK AKTIVNOSTI k. god. 2015./2016. CILJEVI - usvojiti brzinu i tonost itanja i pisanja- razvijati usmeno i pismeno izraavanje KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici treeg (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE - individualizirani pristup- didaktike igre- rad u paru- razgovor, usmeno i pismeno izraavanje- itanje TROKOVNIK - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - individualno praenje napredovanja i postignua- listii za itanje- listii s pismenim zadacima NAZIV AKTIVNOSTI Dopunska nastava matematike NOSITELJI AKTIVNOSTI Uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI -rad s djecom kojima je potrebna dodatna pomo u svladavanju gradiva matematike -razvijanje logikog miljenja i rjeavanje problema -razvijanje samostalnosti kod uenika VREMENIK AKTIVNOSTI -tijekom cijele kolske godine CILJEVI -utvrivanje znanja iz onih podruja koja nisu uspjeli savladati u redovnoj nastavi KORISNICI AKTIVNOSTI -uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE -individualni rad -igra -suradniko uenje TROKOVNIK - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI -individualno praenje napredovanja uenika -angairanost uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz hrvatskog jezika i matematike NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - uvjebati sadraje nastavnih cjelina i jedinica koje uenici nisu dobro razumjeli - izvriti zadatke koji nisu izvreni kod kue VREMENIK AKTIVNOSTI: - tijekom kolske godine 2015./2016. CILJEVI: - razumjeti i uvjebati nastavne sadraje zadane nastavnim planom i programom - razvijati koncentraciju, pozornost, marljivost, dosljednost i upornost u radu KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici etvrtih razreda NAIN REALIZACIJE: - prema rasporedu (jedan sat tjedno) TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - procjena zalaganja uenika i samoprocjena - vrednovanje znanja u redovnoj nastavi NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz hrvatskog jezika 5.,7. i 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Zdravka Strmeki, uiteljica hrvatskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - nadopunjavanje znanja kod uenika koji imaju potekoe u svladavanju gradiva CILJEVI: - usvojiti gradivo u najmanjoj mjeri predvienog nastavnim planom i programom - vjebati naueno gradivo - razvijati volju i upornost u radu - razvijati osjeaj radosti kod napredovanja i usvajanja odreenih sadraja KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 5., 7. I 8. razreda prema potrebi NAIN REALIZACIJE: - uioniki tip rada uz uporabu nastavnih sredstava (listii, vjebenica) TROKOVNIK: - ----------------------------------- VREMENIK AKTIVNOSTI: - 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz hrvatskog jezika 6. i 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Dragana Sever, uiteljica hrvatskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: -rad na nadopuni znanja uenika s potekoama u uenju ili nerazumijevanju nastavnog gradiva CILJEVI: -rjeavanje zadataka kroz jezine igre -vjebanje samostalnosti u izraavanju i miljenju -poticanje kreativnosti i razvoj miljenja -ispravak pogreaka -uoavanje i otkrivanje znanja .usvajanje pravila KORISNICI AKTIVNOSTI: -uenici 6. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: -tip rada u uionici,rad uz radnu biljenicu,listie,rjeavanje primjera na ploi TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: -pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI Dopunska nastava iz matematike u 5. 6. 7. razredu NOSITELJI AKTIVNOSTI Anica Vragovi, uiteljica matematike SVRHA AKTIVNOSTI - nadopunjavanje znanja kod uenika koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog gradiva ili zbog nekog drugog razloga nisu usvojili nastavno gradivo CILJEVI - usvojiti nastavno gradivo u predvieno nastavnim planom i programom - vjebati obraeno gradivo - razvijati volju i upornost u radu - razvijati osjeaj radosti kod napredovanja i usvajanja odreenih sadraja KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici 5. 6.i 7. razreda NAIN REALIZACIJE - uioniki tip rada uz uporabu nastavnih sredstava koja pomau i olakavaju razumijevanje nastavnog gradiva TROKOVNIK - .. VREMENIK AKTIVNOSTI - 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava matematike u 5a,6a. i 8.abc razredu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Sukai, uiteljica matematike SVRHA AKTIVNOSTI: - nadopunjavanje znanja kod uenika koji imaju potekoe u svladavanju gradiva ili zbog nekog drugog razloga nisu bili prisutni kad se gradivo obraivalo CILJEVI: - usvojiti gradivo predvieno nastavnim planom i programom u najmanjoj mjeri - vjebati naueno gradivo - razvijati volju i upornost u radu - razvijati osjeaj radosti kod napredovanja i usvajanja odreenih sadraja KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5., 6. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: - uioniki tip rada uz uporabu nastavnih sredstava ( listii, zbirka,) TROKOVNIK: -fotokopirni papir VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: -pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz njemakog jezika 5., 6. i 7. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: Milana Popovi, uiteljica njemakog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - Pomo u uenju uenicima koji s potekoama usvajaju redovno gradivo propisano planom i programom CILJEVI: - poboljati znanje gradiva njemakog jezika predvieno nastavnim planom i programom - Osposobiti uenike za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na njemakom jeziku - Poboljati vjetine sluanja, pisanja, govorenja i itanja. KORISNICI AKTIVNOSTI: - Uenici 5., 6. i 7. razreda NAIN REALIZACIJE: - Uioniki tip rada uz upotrebu nastavnih sredstava (udbenik, radna biljenica, CD-i i multimedija, radni listii) TROKOVNIK: -------------------------------------------------------------- VREMENIK AKTIVNOSTI: - 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - Pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 6. i 8. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Katarina Rajkovi, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 6. i 8. razreda SADRAJ: - individualna i/ili grupna pomo uenicima koji imaju stalne ili povremene potekoe u savladavanju redovnog ili prilagoenog programa nastave engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - u svrhu lakeg praenja redovne nastave, olakati uenicima usvajanje vokabulara i gramatikih sadraja engleskog jezika obuhvaenih planom i programom nastave engleskog jezika CILJEVI: - dati podrku uenicima i potaknuti razvoj njihovog samopouzdanja u savladavanju gradiva - dodatno objasniti gradivo uz koritenje metoda prilagoenih njihovim potrebama i sposobnostima - nauiti uenike kako uiti i kako se to uspjenije nositi s gradivom koje se pred njih postavlja VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2015./2016. - 35 sati godinje (1 sat tjedno) NAIN REALIZACIJE: - zasebni dopunski sati - individualna ili grupna pomo PLANIRANI BROJ UENIKA: - prema potrebi TROKOVNIK: - nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napretka uenika - praenje i vrednovanje u sklopu redovne nastave NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKI JEZIK 5. i 7. razred NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici petih i sedmih razreda, te povremeno i uenici ostalih razreda ako je potrebno SADRAJ: - individualna i/ili grupna pomo uenicima koji imaju stalne ili povremene potekoe u savladavanju redovnog ili prilagoenog programa nastave engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - u svrhu lakeg praenja redovne nastave, olakati uenicima usvajanje vokabulara i gramatikih sadraja engleskog jezika obuhvaenih planom i programom nastave engleskog jezika CILJEVI: - dati podrku uenicima i potaknuti razvoj njihovog samopouzdanja u savladavanju gradiva - dodatno objasniti gradivo uz koritenje metoda prilagoenih njihovim potrebama i sposobnostima - nauiti uenike kako uiti i kako se to uspjenije nositi s gradivom koje se pred njih postavlja VREMENIK AKTIVNOSTI: - kolska godina 2015./2016. - 35 sati godinje NAIN REALIZACIJE: - zasebni dopunski sati - individualna ili grupna pomo PLANIRANI BROJ UENIKA: - 3 5 uenika TROKOVNIK: - Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - individualno praenje napretka uenika - praenje i vrednovanje u sklopu redovne nastave NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz fizike NOSITELJI AKTIVNOSTI: Nataa Gotal SVRHA AKTIVNOSTI: - pomo uenicima u svladavanju nastavnog gradiva iz fizike CILJEVI: - dodatno pojanjavanje nastavnog gradiva - uvjebavanje zadataka - razvijati samopouzdanje i upornost u radu - poticati samostalnost i samokritinost - primjenjivati znanje na primjerima iz svakodnevice KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: Uioniki tip rada Istraivaki usmjerena nastava Suradniko uenje Koritenje razliitog nastavnog pribora kako bi gradivo bilo uenicima razumljivije TROKOVNIK: - fotokopirni papir - pribor za izvoenje pokusa VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - individualno praenje napretka uenika - vrednovanje rada u redovnoj nastavi 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: Mali zbor NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljica tefica Radi SVRHA AKTIVNOSTI: rad sa uenicima koji pokazuju interes za pjevanje osposobiti uenike za pjevanje pred publikom dostojno prezentirati grupu na kolskim priredbama VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine CILJEVI: razvijanje glasovnih mogunosti djece razvijanje ljubavi prema glazbi navikavanje uenika na nastupe KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici prvih razreda NAIN REALIZACIJE: individualni pristup rad u paru grupni rad sudjelovanje na razrednim i kolskim priredbama TROKOVNIK: - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : individualno praenje angairanost uenika NAZIV AKTIVNOSTI: PLESNA SKUPINA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljica 1. b razreda, Renata Koren SVRHA AKTIVNOSTI: - osloboditi djeji talent i osobnost -pripremati djecu za javne nastupe- priredbe -osloboditi njihovu spontanost -omoguiti djeci da rade ono to vole VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god.2015./2016. CILJEVI: - poticati matu i stvaralatvo, meusobnu komunikaciju i suradnju, odgovornost prema sebi drugima - razvijati motorike i psihofizike sposobnosti te kordinaciju pokreta -razvijanje slunih sposobnosti KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenice i uenici 4. b razreda NAIN REALIZACIJE: - rad u skupinama, timski i grupni rad - suradnja s glazbenom skupinom u pripremi predstava TROKOVNIK: CD i - odgovarajua odjea NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - praenje napredovanja svakog pojedinca - omoguavanje javnih nastupa - samovrednovanja vlastitih postignua NAZIV AKTIVNOSTI: GLAZBENO SCENSKA DRUINA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljica Mirjana Pospi SVRHA AKTIVNOSTI: - razvijanje sluha i glasovnih sposobnosti - razvijanje kreativnosti - izvedba skladbi i razvoj scenskog nastupa - oslobaati uenike u pjevanju, govoru i pokretu kako bi bili samosvjesni, hrabri i sigurni u sebe i svoje sposobnosti VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - razvoj osjeaja za glazbu i pokret - oslobaati kreativnost i spontanost - razvijanje pozitivnih osjeaja kroz glazbu - razvijanje dramskih, glazbenih i govornih sposobnosti KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvog (2.a) razreda NAIN REALIZACIJE: - rad u skupinama, individualni rad, frontalni rad - redovite tjedne probe - zajedniko muziciranje i dramsko izraavanje TROKOVNIK: - oko 600 kn za izradu glazbenih matrica NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - vrednovanje i samoprocjenjivanje uenika - praenje napredovanja svakog uenika kroz javne nastupe NAZIV AKTIVNOSTI: RECITATORSKA SKUPINA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljica Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: - razvijanje govornog izraavanja - razvijanje zapamivanja teksta - pripremanje djece za javne nastupe priredbe - razvijanje odvanosti i samostalnosti VREMENIK AKTIVNOSTI: k. god. 2015./2016. CILJEVI: - razvijati govorne i izraajne sposobnosti - razvijati individualnost i kreativnost - oslobaati spontanost u nastupu KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (2.b) razreda NAIN REALIZACIJE: - individualni rad - rad unutar manjih skupina - suradnja s ostalim skupinama tijekom realizacija kolskih priredbi TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - prezentacija na razrednim i kolskim priredbama NAZIV AKTIVNOSTI: Recitatorska skupina NOSITELJI AKTIVNOSTI: Mirjana Orekovi SVRHA AKTIVNOSTI: nastup na priredbama u koli vezanim uz praznike i blagdane CILJEVI: svladati vjetinu lijepog, izraajnog, preciznog i tonog izgovora rijei nauiti s lakoom dijelove izvedbe i snalaenje u novim odgojno obrazovnim situacijama razvoj samopouzdanja. KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 3.a razreda NAIN REALIZACIJE: obrada teksta, obrada pjesama i sluanje glazbe individualni i grupni rad TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 1 sat tjedno tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: individualno praenje uspjenosti realizacije ciljeva, samoprocjena osobno zadovoljstvo uenika, uiteljice i roditelja NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNO-SCENSKA GRUPA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici treeg b razreda i uiteljica Suzana Kuar SVRHA AKTIVNOSTI: - razvijati interes za likovno i scensko izraavanje - razvijati interes za estetskim ureenjem prostora - razvijati kreativnost u likovnom i govornom izraavanju - poticati djecu da se izraze govorom , pokretom i pjevanjem - osposobiti uenike za javne nastupe VREMENIK AKTIVNOSTI: Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2015. / 2016.god. CILJEVI: - spoznati estetsko kulturne vrijednosti u likovnom, knjievnom,dramskom i glazbenom stvaralatvu KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 3. b razreda NAIN REALIZACIJE: - likovno izraavanje, - recitacije, - dramsko-scenske igre u parovima i grupama TROKOVNIK: kola, uenici NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - ureenje uionice i hodnika kole - zajednike dramatizacije, igre,nastupi - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: Mali zeleni NOSITELJI AKTIVNOSTI: -uiteljica 4.b razreda Nataa Dolenc i vanjska suradnica Marijana Beloevi SVRHA AKTIVNOSTI: -ekoloko osvjeivanje VREMENIK AKTIVNOSTI: -rujan 2015.-lipanj 2016. CILJEVI: - razvijanje ljubavi prema prirodi - razvijanje svijesti o vanosti zdrave,ekoloki proizvedene hrane -koritenjem zatitnih prirodnih sredstava uvati prirodu i zdravlje KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: - rad u vrtu -radionice-pripremanje zdravih obroka -predavanja o zdravom nainu ivota,ishrane TROKOVNIK: -kupnja sjemena i sadnica za eko vrt NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - samoprocjena uinkovitosti promjene ivotnih navika NAZIV AKTIVNOSTI Glazbeno-scenska skupina NOSITELJI AKTIVNOSTI uiteljica Ruica Marec SVRHA AKTIVNOSTI kroz scensku igru oslobaati uenike u govoru i pokretu kako bi razvijali samopouzdanje, hrabrost i sigurnost u sebe i svoje mogunosti pripremati djecu za javne nastupe-priredbe ojaati ih da mogu realno prihvatiti izazove koje im nose ivotne situacije VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom kolske godine 2015./2016. CILJEVI uiti djecu spoznavati sebe i svijet oko sebe razvijati njihovu individualnost poticati matu i stvaralatvo,meusobnu komunikaciju i suradnju,odgovornost prema sebi i drugima oslobaati njihovu spontanost razvijati govorne i izraajne sposobnosti i vjetine KORISNICI AKTIVNOSTI uenici 4.a razreda NAIN REALIZACIJE rad u skupinama,individualni rad,frontalni rad suradnja s ostalim grupama izvannastavnih aktivnosti i pripremanju programa TROKOVNIK - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI praenje napredovanja svakog uenika,omoguavanje javnih nastupa upuivanje naprednih na ukljuivanje u scensku skupinu mladih HNK August Cesarec Varadin samovrednovanje vlastitih postignua NAZIV AKTIVNOSTI: Folklorna grupa - Mali folklorai NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: poticati, razvijati i poboljati usmeno izraavanje uenika, motorike sposobnosti, koordinaciju te osjeaj za ritam kroz scensko i plesno izraavanje CILJEVI: razvijati kreativnost uenika te interes za scensko, plesno i glazbeno izraavanje poticati uenike na druenje kroz ples i igru ouvati kulturnu batinu hrvatskoga naroda. KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici razredne nastave NAIN REALIZACIJE: Sadraji: koreografije u manjim grupama, slobodne, zadane glazbom. Oblici rada: frontalni, u paru, u grupi. Metode: demonstracija, izlaganje, razgovor, ples, pokret. TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan kolski sat tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI: Pjevaki zbor NOSITELJ AKTIVNOSTI: Marija Menari , uiteljica glazbene kulture SVRHA AKTIVNOSTI: nastupi na kolskim i izvankolskim priredbama CILJEVI: poticati aktivno bavljenje glazbom razvijati glazbenu kreativnost i sposobnosti glazbenog izraavanja razvijati samopotovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima KORISNICI AKTIVNOSTI: dio uenika od V. do VIII. razreda NAIN REALIZACIJE: na probama i na priredbama u koli i izvan kole TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine, jedan sat tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: nakon javnih nastupa i na kraju kolske godine NAZIV AKTIVNOSTI: Likovna skupina NOSITELJI AKTIVNOSTI: Dijana Piska, uiteljica likovne kulture uenici SVRHA AKTIVNOSTI: razvijati stvaralake sposobnosti u likovno-umjetnikom podruju razvijati samostalnost, inicijativu i kreativnost u radu suradnja s drugim skupinama CILJEVI: osvjetavati vrijednosti estetike u svakodnevnom okruenju poticati uenike na strpljivost, urednost i preciznost omoguavati kreativno izraavanje uenika KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5. - 8. razreda uitelji NAIN REALIZACIJE: djelovanje unutar zadanih vizualnih aktivnosti likovno-tehniko opremanje kolskih priredbi ili dogaaja izbor i postavljanje izlobi u koli i izvan nje TROKOVNIK: prema potrebi (papir, ljepilo, kartoni, boja) VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine, 2 sata tjedno u koli i, po potrebi, izvan kole NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: kroz izlobe samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Knjiniarsko-novinarska skupina NOSITELJI AKTIVNOSTI: Berislav Njegovec, struni suradnik - knjiniar SVRHA AKTIVNOSTI: razvijati kreativnost, osjeaj za novinarski izraz, razvijati ueniku osobnost i samopouzdanje, poticati itanje CILJEVI: razvijanje sposobnosti govornog i pismenog izraavanja, upoznavanje s novinarskim vrstama informiranje javnosti o odgojno obrazovnom aktivnostima u koli upoznavanje sa nainom organizacije kolske knjinice pomo kod posudbe knjiga drugim korisnicima stvaranje navike itanja i razgovora o proitanom usvajanje, utvrivanje i proirivanje znanja o koritenju informacijskih izvora znanja (leksikoni, enciklopedije, web izvori) zajedniko obiljeavanje vanih datuma i obljetnica putem panoa, interneta i kolskih novina KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: kroz tjedne sastanke, jednom tjedno TROKOVNIK: potroni materijal (kare, papir u boji, ljepilo, boja za pisa, bijeli papiri) VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: kolske mrene stranice pismeno praenje rada uenika samovrednovanje uenika NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA INA iz informatike SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI upoznati uenike s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. CILJ stjecati umijea uporabe dananjih raunala i primjenskih programa; upoznavati uenike s osnovnim naelima i idejama na kojima su sazdana raunala; razvijati sposobnosti za primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u razliitim primjenskim podrujima. ZADACI upotrebljavati i upoznati raunalo; upotrebljavati primjerene multimedijske izvore, pokazivati pozitivno drutveno i etiko ponaanje te odgovornost pri uporabi tehnologije; razumjeti kako na koristan nain razmijeniti obavijesti. NOSITELJI AKTIVNOSTI Tomislav Leek, uitelj informatike KORISNICI AKTIVNOSTI uenici 4. razreda NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI SADRAJI Osobno raunalo Ukljuivanje i iskljuivanje raunala Pokretanje i zaustavljanje programa Mape i datoteke Rad s mapama i datotekama Pisanje i spremanje jednostavnog teksta Ureivanje stranice teksta Orijentacija i veliina papira Rad s crteom, bojanje likova SOCIOLOKI OBLICI RADA individualni skupni rad u paru elni METODE demonstracija razgovor praktian rad SURADNICI VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom kolske godine 2015./2016., 35 sati VREDNOVANJE Razina postignua : izvrsno vrlo uspjeno uspjeno zadovoljavajue nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI: kolski sportski klub NOSITELJI AKTIVNOSTI: Darko Cvek, uitelj tjelesne kulture SVRHA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja, stjecanje vjetina i navika te razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnoj aktivnosti i zdravom nainu ivota kako bi se omoguilo postizanje optimalnih tjelesnih i duevnih potencijala. CILJEVI: utjecati na antropometrijske dimenzije stimulirati razvoj motorikih sposobnosti razvijati potrebu za stvaralatvom u pravcu sportsko tehnikih dostignua KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: treninzi, kolska, gradska i upanijska natjecanja TROKOVNIK: putni trokovi, sokovi, sendvii VREMENIK AKTIVNOSTI: dva sata tjedno tijekom k.god. 2015./2016. natjecanja prema vremeniku NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: provjera inicijalnog, tranzitivnog i finalnog stanja. provjera motorikih znanja u smislu povratne informacije. NAZIV AKTIVNOSTI: Univerzalna sportska kola NOSITELJI AKTIVNOSTI: Darko Cvek, uitelj tjelesne kulture SVRHA AKTIVNOSTI: Upoznavanje uenika s osnovnim strukturama sportskih igara. Poticanje uenika na bavljenje sportom. CILJEVI: Kvalitetno provoenje slobodnog vremena i bavljenje sportom KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 3a, 3b, 4a, 4b razreda 15 25 uenika. NAIN REALIZACIJE: Aktivnosti se odvijaju u kolskoj sportskoj dvorani i na vanjskim sportskim terenima. TROKOVNIK: Trokove pokrivaju materijalni izdaci kole. VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom kolske godine 2015./ 2016. 2 sata tjedno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Individualno praenje uenika tijekom kolske godine. Pohvaljivanje i poticanje uenika na daljnje sudjelovanje u sportu. NAZIV AKTIVNOSTI: Prometna skupina NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ines Brckan, uiteljica tehnike kulture SVRHA AKTIVNOSTI: razvijanje ope prometne kulture CILJEVI: osposobiti uenike da se sigurno kreu na putu od kue do kole, potujui pri tome prometna pravila i propise KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5. razreda NAIN REALIZACIJE: tjedni sastanci - susreti ukljuuju pouavanje, prouavanje prometnih znakova, posjet raskriju, kretanje prometnicama, vonju biciklom, posjet Auto klubu Varteks i vonju poligonom TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pohvale, priznanja, rezultati kao poticaj za daljnje razvijanje stvaralakih sposobnosti Naziv aktivnosti: Mladi tehniari Nositelji aktivnosti: Ines Brckan, uiteljica tehnike kulture Svrha aktivnosti: Stjecanje opa tehniko-tehnoloka znanja, razvijanje umijea primjene ukupno steenih znanja, te razvijanje izvedbene sposobnosti, radnih navika i odgovornosti. Ciljevi: Osposobiti uenike za prepoznavanje i koritenje tehnikih tvorevina, te izgraditi izvedbeni poduzetniki i stvaralaki nain miljenja. Korisnici aktivnosti: uenici 5., 6., 7. i 8. razreda Nain realizacije: tjedni sastanci - susreti ukljuuju pouavanje prouavanje tehnikih crtea, izrada uporabnih predmeta od drva, papira i metala, te prouavanje teorije Trokovnik: ------------- Vremenik aktivnosti: Tijekom kolske godine Nain vrednovanja aktivnosti: Pohvale, priznanja, rezultati kao poticaj za daljnje razvijanje stvaralakih sposobnosti NAZIV AKTIVNOSTI: RECITATORSKA SKUPINA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Zdravka Strmeki, uiteljica hrvatskog jezika, uenici 5.-8. razreda zainteresirani za recitatorski izraz SVRHA AKTIVNOSTI: - razvijati kreativnost, osjeaj za pravilno i izraajno govorenje stihova, razvijati ueniku osobnost i samopouzdanje CILJEVI: - razvijati sposobnosti govornog izraavanja, upoznavanje s lirskim vrstama - predstaviti kolu na susretu LIDRANO - sudjelovati u kolskim predstavama KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici, polaznici recitatorske grupe NAIN REALIZACIJE: - susreti ukljuuju prikupljanje ideja, materijala, rad na tekstovima, sudjelovanje na LIDRANU TROKOVNIK: - prijevoz uenika na LIDRANO VREMENIK AKTIVNOSTI: -tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - pohvale, priznanja, rezultat kao poticaj za daljnje razvijanje stvaralakih sposobnosti NAZIV AKTIVNOSTI: KREATIVA NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ivana Banek, uiteljica geografije SVRHA AKTIVNOSTI: osloboditi i razvijati stvaralake sposobnost i talent kod uenika pobuditi kreativnost i poduzetnost omoguiti uenicima da rade ono to ele razvijati samostalnost i inicijativu razvijati smisao za estetiku CILJEVI: omoguavati kreativno izraavanje uenika koristiti razliite materijale iz prirode upoznati uenike s nainom rada ,sredstvima rada te tehnikama izrade ukrasa nauiti metode oblikovanja i izrade nakita, runog rada i uporabnih predmeta KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: samostalni rad, rad u paru, grupni rad, frontalni rad TROKOVNIK: ovisno o potrebama VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom kolske godine 2 kolska sata tjedno ( 70 sati godinje) NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: samovrednovanje vlastitog postignua prireivanje izlobe radova 5. AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: Izrada i izloba likovnih radova uz projekt ,, Dani kruha NOSITELJI AKTIVNOSTI: uenice , uenici , uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: prikupiti likovne radove uenika razredne nastave te ih izloiti u hodniku kole kao dio projekta poticati uenike da likovnim radovima iskau zahvalnost za kruh na svagdanji razvijati smisao za estetsko ureenje kole. CILJEVI: upoznati uenike s nainom rada, sredstvima rada te tehnikama izrade pojedinih radova nauiti kombinirati boje, plohe i oblike razvijati mo zapaanja razvijati osjeaj za lijepo razvijati kreativnost, matovitost te spretnost u izradi KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 1.-4. razreda NAIN REALIZACIJE: ukraavanje kolskih panoa te ulaznog prostora kole izrada likovnih radova u svakom razredu razredna posjeta izlobi radova rad u skupini individualni rad rad u paru razgovor, kombiniranje, variranje, praktini radovi TROKOVNIK: trokovi izrade radova VREMENIK AKTIVNOSTI: listopad, 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: izloba radova tijekom mjeseca listopada, izrada fotogalerije radova procjena i samoprocjena NAZIV AKTIVNOSTI DAN SJEANJA NA VUKOVAR NOSITELJ AKTIVNOSTI Branka Penti, uiteljica povijesti SVRHA AKTIVNOSTI - obiljeavanjem Dana sjeanja odati poast svim sudionicima obrane grada, podsjetiti na tragina zbivanja iz ratne 1991., agresiju na grad, stradanje stanovnitva, okupaciju od strane tadanje JNA i srpskih paravojnih snaga CILJEVI AKTIVNOSTI - upoznati uenike sa stradanjima ljudi (bolnica, Ovara), unitavanjima povijesnih i kulturnih znamenitosti (dvorac Eltz, crkva sv. Filipa i Jakova, vodotoranj,barokna jezgra Vukovara, obiteljske kue) - upoznati se sa osobom Sinie Glavaevia - spoznati razliku izmeu dobra (obrana svog doma i obitelji) i zla (napadanja, ubijanja, otimanje tueg) KORISNICI AKTIVNOSTI - svi uenici, posebno osmih razreda NAIN REALIZACIJE - prikupljanje materijala, izrada i prezentacija plakata, gledanje dvd-a TROKOVNIK - potroni materijal (hamer papir, fotokopirni papir) VREMENIK AKTIVNOSTI 18.11. 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI razgovor o vienom, prezentacija plakata NAZIV AKTIVNOSTI: OBILJEAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uitelj TZK, uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: Stjecanje navika redovitog vjebanja. Razvoj vjetina i sposobnosti. Objasniti uenicima o vanosti olimpijskog pokreta, da je bijela boja olimpijska boja. CILJEVI: Antropoloki, motoriki, fizioloki, obrazovni, odgojni. Poticati uenike na meusobno druenje i sport. Razvijati socijalizaciju uenika. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici i uenice 1. - 8. razreda. NAIN REALIZACIJE: Priprema uenika kroz sportske grupe, izbornu nastavu i vannastavne aktivnosti. TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 10. rujan 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Izvrsno Vrlo uspjeno Uspjeno Zadovoljavajue Nezadovoljavajue NAZIV AKTIVNOSTI: Meunarodni dan mira 21.9.2015. NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Uenici i uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - jaanja mirovnih poruka i ideja meu svim ljudima i narodima VREMENIK AKTIVNOSTI: 21. rujan 2015. CILJEVI: - obiljeavanje i jaanje ideala mira meu svim narodima i dravama KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE: - -individualni rad - -grupni rad - -igra - -suradniko uenje TROKOVNIK: - hamer papir,kola,ljepilo NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - - primjena nauenih kompetencija u razredu i u svakodnevnom ivotu - plakat - fotogalerija NAZIV AKTIVNOSTI: Ponaanje u prometu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Kontakt-policajac i razrednice 1. razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - ponaanje u prometu VREMENIK AKTIVNOSTI: - rujan 2015. Godine CILJEVI: - Usvojiti pravila ponaanja u prometu KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvih razreda NAIN REALIZACIJE: - predavanje kontakt-policajca - edukativna radionica - individualni rad s uenicima TROKOVNIK: kola (trokovi izrade i kopiranja potrebnih materijala) NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : -evaluacijski upitnici za uenike -prema evaluacijama odrediti korisnost nastavka aktivnosti programa te unijeti potrebne promjene vezane uz same radionice NAZIV AKTIVNOSTI: ZNAAJNI DANI: POZDRAV JESENI OLIMPIJSKI DAN DAN KRUHA DAN PJEAENJA SJEANJE NA VUKOVAR DAN KAZALITA DAN GRADA VARADINA; BOI ZIMA SPREMAMO SE ZA FANIK VALENTINOVO USKRS DAN PLANETA ZEMLJE MAJIN DAN DAN OBITELJI NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznati vanije blagdane i dane i njihovu vanost i znaenje VREMENIK AKTIVNOSTI: k.god. 2015./2016. CILJEVI: -uoiti vanost vanih dana i blagdana te upoznati hrvatske tradicijske obiaje tijekom navedenih blagdana - usvojiti znanja o ljudskom drutvu i prirodnom okoliu - razvijati matu i kreativnost KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici razredne nastave NAIN REALIZACIJE: razgovaranje, crtanje, pripovijedanje, narodne igre, scenski izraz glumom, izrada boinog nakita, izrada prigodnih estitki, bojenje jaja, ples, likovni i literarni radovi,izrada plakata TROKOVNIK: - trokovi materijala na radionicama NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - analiza uspjenosti NAZIV AKTIVNOSTI: MEUNARODNI MJESEC KOLSKIH KNJINICA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda: Mirjana Pospi i Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: - poticati djeju znatielju kao osnovni preduvjet poticanja djeje kreativnosti i originalnosti u izraavanju misli i ideja - poticanje uenika na pristojno vladanje u kolskoj knjinici - upoznati prostor kolske knjinice ne samo kao mjesto za posudbu knjiga za lektiru, ve i kao prostor za druenje kroz interpretaciju pria i pjesama - razvijanje interesa za odlazak u kolsku knjinicu po literaturu izvan obavezne lektire VREMENIK AKTIVNOSTI: listopad 2015. godine CILJEVI: - zainteresirati uenike za itanje - kod uenika probuditi matovitost i kreativnost za stvaranje njihovih pria i pjesmica - poticati zajednitvo, toleranciju i druenje uz knjigu KORISNICI wAKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - razgledavanje, sluanje, zapaanje, igranje, crtanje, pjevanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - likovni radovi - usmeno izraavanje - pisani radovi NAZIV AKTIVNOSTI: SVETA LUCIJA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda: Mirjana Pospi i Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznati povijesni lik svete Lucije - upoznati povezanost Dana svete Lucije s Boiem VREMENIK AKTIVNOSTI: - prosinac 2015. godine CILJEVI: - usvojiti narodne obiaje vezane uz Dan svete Lucije ( nositeljica svjetla u ivotu krana; zatitnica siromanih, slijepih, staklara, ratara, laara, krojaa; penica kao simbol ivota, vrijeme kroz 12 dana od Sv. Lucije do Boia kao pokazatelj vremenskih prilika u novoj godini kroz 12 mjeseci) KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - itanje kratke prie o ivotu svete Lucije - sluanje, razgovaranje, pripovijedanje, crtanje - sijanje penice u posudice TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - likovni radovi - usmeno izraavanje NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sv. Patrika NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii i Ivana Fiket SVRHA AKTIVNOSTI: Upoznati uenike s Irskom kulturom Poticati ekoloku svijest CILJEVI: Povezati engleski jezik, Irsku kulturu i ekologiju. Poticati zajednitvo KORISNICI AKTIVNOSTI: Svi uenici kole NAIN REALIZACIJE: Potaknuti uenike da obuku zeleno Sadnja puzavaca u kolske ardinjere TROKOVNIK: VREMENIK AKTIVNOSTI: 3. mjesec NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: NAZIV AKTIVNOSTI: Dan planeta Zemlje NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii i Ivana Fiket i Ivana Banek SVRHA AKTIVNOSTI: Poticati ekoloku svijest CILJEVI: Povezati engleski jezik i ekologiju. Poticati zajednitvo i kreativnost KORISNICI AKTIVNOSTI: Svi uenici kole NAIN REALIZACIJE: Oslikavanje kolskog dvorita Izrada Zemlje od stiropora Promicanje GLOBE programa TROKOVNIK: Krede, tempere, kola papir, ljepilo, stiropor kugle VREMENIK AKTIVNOSTI: 3. mjesec NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: NAZIV AKTIVNOSTI: Dan kole sportski dan i dan otvorenih vrata kole NOSITELJI AKTIVNOSTI: uitelji/ce predmetne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: omoguiti uenicima da pokau svoje znanje, sposobnosti i vjetine omoguiti roditeljima i lokalnoj zajednici uvid u rad kole CILJEVI: poticanje kreativnosti uenika i snalaenja u novim situacijama poticanje prezentacijskih vjetina uenika jaanje samopouzdanja uenika zabava i druenje jaanje odnosa uenika i uitelja povezivanje s lokalnom zajednicom stjecanje navika redovitog vjebanja. KORISNICI AKTIVNOSTI: svi uenici, roditelji, lokalna zajednica NAIN REALIZACIJE: radionice, priredba, sportske aktivnosti isticanje darovitih uenika i njihovih uspjeha prezentacija vjetina darovitih uenika glazba, ples, gluma TROKOVNIK: potroni materijal za radionice i za ukraavanje kole VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena uitelja samoprocjena uenika povratne informacije od roditelja i drugih posjetitelja NAZIV AKTIVNOSTI: Dan otvorenih vrata kole NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: omoguiti uenicima da pokau svoje znanje, sposobnosti i vjetine omoguiti roditeljima i lokalnoj zajednici uvid u rad kole CILJEVI: poticanje kreativnosti uenika i snalaenja u novim situacijama poticanje prezentacijskih vjetina uenika jaanje samopouzdanja uenika isticanje uenika koji svojim radom i ponaanjem mogu biti uzor drugima zabava i druenje jaanje odnosa uenika i uitelja povezivanje s lokalnom zajednicom KORISNICI AKTIVNOSTI: svi uenici, roditelji, lokalna zajednica NAIN REALIZACIJE: radionice, priredba, sportske aktivnosti isticanje darovitih uenika i njihovih uspjeha prezentacija vjetina darovitih uenika glazba, ples, gluma Zajednika tema: proljee TROKOVNIK: potroni materijal za radionice i za ukraavanje kole VREMENIK AKTIVNOSTI: Travanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena uitelja samoprocjena uenika povratne informacije od roditelja i drugih posjetitelja NAZIV AKTIVNOSTI: UPOZNAJMO SE,SVI SMO RAZLIITI ( UZ MEUNARODNI DAN TOLERANCIJE) NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice treih razreda Mirjana Orekovi i Suzana Kuar SVRHA AKTIVNOSTI: - postii to bolje upoznavanje uenika u razredu - poticati pozitivnu komunikaciju i razmiljanje o sebi i drugima - otkrivati svoje potrebe ,elje i osjeaje , ali i potrebe i osjeaje drugih - uoavanje slinosti i razliitosti meu sobom VREMENIK AKTIVNOSTI: - tijekom mjeseca studenog ( 15.studenog, Meunarodni dan tolerancije) CILJEVI: - poticati i razvijati osjeaj sigurnosti i vlastite vrijednosti - razvijati empatiju kod djece - -nauiti prepoznati prihvatljiva i neprihvatljiva ponaanja KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE: - rad u paru - rad u grupi - frontalni - -radioniki oblik rada TROKOVNIK: - papir, flomasteri,kartice, koarica, kartonii,aplikacije NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - primjena nauenih kompetencija u razredu i u svakodnevnom ivotu - plakat - fotogalerija NAZIV AKTIVNOSTI: Obiljeavanje Boia NOSITELJI AKTIVNOSTI: - razrednici 1.-8. razreda, uiteljice likovne i glazbene kulture SVRHA AKTIVNOSTI: - proslava Boia - stvaranje blagdanskog ugoaja u koli VREMENIK AKTIVNOSTI: - prosinac 2015. CILJEVI: - poticati i razvijati djeje stvaralatvo - omoguiti djeci razvoj prezentacijskih sposobnosti i samopouzdanja - razvijati svijest o uvanju duhovne batine KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici od 1. do 8. razreda NAIN REALIZACIJE: - izrada prigodnih ukrasa, ukraavanje kole, obrada gradiva vezanog uz tematiku Boia TROKOVNIK: - trokovi izrade ukrasa NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - zadovoljstvo sudionika - samovrednovanje uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Maskenbal NOSITELJI AKTIVNOSTI: -uenici i uiteljice od 1. do 4. razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - razvijanje kreativnosti i mate - prezentacija izraenih maski - upoznavanje s kulturnom batinom i tradicijom maskiranja VREMENIK AKTIVNOSTI: -veljaa 2016. godine CILJEVI: -potaknuti matu i razgovarati o izgledu maske KORISNICI AKTIVNOSTI: -uenici od 1. do 4. razreda NAIN REALIZACIJE: - maskenbalska priredba - promatranje i sudjelovanje u povorci - ples pod maskama TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - biranje najljepe maske - izrada razrednog plakata NAZIV AKTIVNOSTI VALENTINOVO NOSITELJI AKTIVNOSTI Uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI -poticanje stvaralatva i zajednitva -isticanje pozitivnih ivotnih vrijednosti VREMENIK AKTIVNOSTI -veljaa 2016. godine CILJEVI -poticati djecu na druenje -razvijati socijalne kompetencije -razvijati sposobnost zalaganja za sebe i prihvaanja drugih, bez obzira na razlike KORISNICI AKTIVNOSTI -uenici od 1. do 4. razreda NAIN REALIZACIJE -razne aktivnosti s tematikom ljubavi -promatranje, istraivanje, demonstracija, eko-likovno-sportske radionice, recitiranje, gluma TROKOVNIK - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - usmeno, pismeno i likovno izraavanje uenika kroz izradu panoa, umnih mapa, sudjelovanje u aktivnostima NAZIV AKTIVNOSTI USKRS NOSITELJI AKTIVNOSTI - uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI - upoznati narodne obiaje vezane uz Uskrs: bojenje jaja, ukraavanje blagdanskog stola, uskrsni zeko- razvijanje opaanja i kreativnosti kroz likovno izraavanje i pismeno izraavanje VREMENIK AKTIVNOSTI - oujak 2016. godine CILJEVI - vrednovati i prikupiti najuspjelije uenike radove ( likovne i literarne) - razgledavanje izlobe u hodnicima kole - itanje literarnih radova KORISNICI AKTIVNOSTI - svi uenici od 1.-4. razreda NAIN REALIZACIJE - pripovijedanje, itanje, razgledavanje, razgovaranje, crtanje, slikanje i pisanje TROKOVNIK - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI likovni radovi- usmeno i pismeno izraavanje NAZIV AKTIVNOSTI: Francuski asopis NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Razvijanje vjetine pisanja, kreativnosti te poticanje likovnog izraavanja KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5. razreda 1. i 3. O Varadin NAIN REALIZACIJE: Izrada razrednog asopisa uz pisanje lanaka TROKOVNIK: Papiri A4 formata, trokovi fotokopiranja i uveza asopisa VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom cijele kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Usmeno vrednovanje i samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Upoznajte Provansu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije i upoznavanje s francuskom pokrajinom Provansom na planu umjetnosti, zemljopisa, kulinarstva CILJEVI: Razvijanje vjetine pisanja, itanja, sluanja, poticanje likovnog izraavanja te kreativnosti openito uz poticanje svih osjetila KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.,5., 6., 7. i 8. razreda NAIN REALIZACIJE: Tijekom itave kolske godine tijekom redovne i dodatne nastave te individualni rad kod kue, a zavrna aktivnost planirana je za Dan otvorenih vrata TROKOVNIK: Papiri A4 formata bijeli i u boji, bojice, flomasteri, lijepilo, tapete, lavanda itd. VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom cijele kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Usmeno vrednovanje i samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Boina emisija NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Poticanje dramskog izraza i kreativnosti, ukazivanje na kulturne razliitosti i slinosti, izricanje elja i estitanje, izraavanje buduih planova KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 6. razreda NAIN REALIZACIJE: Snimanje boine televizijske emisije kamerom TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Prosinac 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Samovrednovanje i grupno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Ske s proroicom NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Poticanje dramskog izraza i kreativnosti, ponavljanje budueg vremena KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: Priprema i snimanje kratkog dijaloga kamerom TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Poetak svibnja 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Samovrednovanje i grupno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Francuski zabavni parkovi NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Ukazivanje na kulturne razliitosti i slinosti, upoznavanje s francuskim zabavnim parkovima putem istraivake nastave, suradnja u grupama KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: Rjeavanje kviza o francuskim zabavnim parkovima putem istraivake nastave TROKOVNIK: Trokovi fotokopiranja materijala VREMENIK AKTIVNOSTI: Sijeanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Pismeno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Obiljeavanje Svjetskog dana voda (22. oujka 2015.) - tematski dan NOSITELJI AKTIVNOSTI: uitelji petih razreda Berislav Njegovec struni suradnik knjiniar SVRHA AKTIVNOSTI: ukazati na vanost vode u ivotu svih ivih bia (biljaka, ivotinja, ljudi) razvijati ekoloku svijest CILJEVI: potaknuti uenike na samostalnost i kreativnost u radu razvijati komunikacijske vjetine, osobne stavove, poticati kreativnost u izraavanju upoznavati uenike s nainom organizacije kolske knjinice stvarati navike istraivanja informacijskih izvora znanja povezivati knjinicu s nastavnim sadrajima KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5. razreda NAIN REALIZACIJE: izrada i prezentacija plakata izrada edukativnih materijala na temelju istraenih informacijskih izvora rad u grupi i individualan rad ureivanje pano-ploe ispred knjinice aktualnim sadrajima TROKOVNIK: potroni materijal (kare, papir u boji, ljepilo, boja za pisa, bijeli papiri) VREMENIK AKTIVNOSTI: u tjednu Svjetskog dana voda NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: kolske mrene stranice, pano ploa i koliina i kvaliteta zastupljenog sadraja samovrednovanje uenika NAZIV AKTIVNOSTI VEER MATEMATIKE NOSITELJI AKTIVNOSTI - organizator- Hrvatsko matematiko drutvo, koordinator u koli Anica Vragovi te uiteljice matematike i uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI - proirivati matematiko znanje - otkrivati zabavnu stranu matematike - rjeavati problemske i logike zadatke CILJEVI - popularizacija matematike - razvijati sposobnost umijea rjeavanja matematikih problema i primjena matematike - proirivati matematiko znanje i razvijati interes za matematiku - prepoznati i razumjeti drutvenu ulogu matematike u znanosti te njezin potencijal za budunost drutva KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici 2.3.4.5..,6. i 7. razreda NAIN REALIZACIJE - interaktivne radionice (uenici obilaze matematike stanice i odabiru aktivnosti u kojima e sudjelovati) TROKOVNIK - VREMENIK AKTIVNOSTI - 2. prosinca 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - pismeno i usmeno 6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST NAZIV AKTIVNOSTI: Kazalina/kino predstava NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice od 1. do 4. razreda SVRHA AKTIVNOSTI: razvijanje kulturnih navika omoguavanje doivljaja umjetnikog djela razvijanje kulture ponaanja u kinu/kazalitu VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom prvog polugodita i oujak 2016. godine CILJEVI: razumjeti prijenos izgovorene poruke na sceni ili filmskom platnu razvijati sposobnost zapaanja i iznoenja jezgrovitih misli razvijati estetske vrijednosti KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici od 1. do 4. razreda NAIN REALIZACIJE: posjet kazalinoj/kino predstavi TROKOVNIK: cijena autobusa i ulaznice NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : individualni, skupni/debatni razgovori impresija doivljaja izraavanje doivljaja pismeno NAZIV AKTIVNOSTI: 5.-8. razred - posjet Hrvatskom narodnom kazalitu Varadin - posjet kinu NOSITELJI AKTIVNOSTI razrednici i uitelji 5.- 8. razreda SVRHA AKTIVNOSTI: promicati kazalinu i filmsku umjetnost meu mladima, razvijati kreativnost i ljubav prema umjetnosti poticanje intelektualne radoznalosti (otkrivanje i istraivanje) motiviranje uenika za samostalan odlazak u kazalite i kino CILJEVI: upoznavanje kulturnih ustanova u gradu u kojem ivimo zorno uenje u izvornoj stvarnosti razvijanje domoljublja uoavanje vanosti ouvanja kulturne batine KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: prisustvovanje kazalinoj i kino predstavi TROKOVNIK: ulaznica za kazalite/kino, autobus VREMENIK: tijekom prvog polugodita i oujak, 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: pismeno, usmeno 7. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DAN BEZ AUTOMOBILA (kolska biciklijada) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uitelj Darko kerbi, uenici, uiteljice i uitelji predmetne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: -promicati vonju biciklom kao zdrav i jednostavan nain prijevoza koji ne zagauje, kao zamjenu za automobile - poticati uenike na zdrav nain ivota i brigu o zdravlju i okoliu VREMENIK AKTIVNOSTI: Krajem rujna (22. rujna - Svjetski dan bez automobila) CILJEVI: - povezivanje sadraja tehnike kulture, tjelesne i zdravstvene kulture sa cijeloivotnim stavom o brizi za okoli i zdravlje KORISNICI AKTIVNOSTI: Svi uenici i uiteljice predmetne nastave NAIN REALIZACIJE: -vonja biciklom, razgledavanje, - igra u paru - igra po skupinama TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - zajednike fotografije - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: Pjeaenjem do zdravlja ( uz Meunarodni dan pjeaenja, 15. listopada) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: -promicati hodanje kao zdrav i jednostavan nain tjelovjebe - poticati uenike na zdrav nain ivota i brigu o zdravlju VREMENIK AKTIVNOSTI: Sredinom listopada CILJEVI: - povezivanje sadraja prirode i drutva, hrvatskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture te glazbene kulture KORISNICI AKTIVNOSTI: Svi uenici i uiteljice razredne nastave NAIN REALIZACIJE: -etnja, razgledavanje, - igra u paru - igra po skupinama TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - zajednike fotografije - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: JESEN NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI: - uoiti i upoznati osnovna obiljeja jeseni s obzirom na vremenske uvjete i promjene na biljkama - uvidjeti kako urod u vrtu i polju ovisi o uloenom trudu - steena znanja koristiti u svakodnevnom ivotu VREMENIK AKTIVNOSTI: - rujan 2015. godine CILJEVI: - uoiti promjene u prirodi - raspoznati plodove jeseni i upoznati njihova obiljeja i namjenu - upoznati rad ljudi u vrtu, na njivi i u vonjaku u ranu jesen - uoiti boje koje obiljeavaju jesen KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 1.-4. razreda NAIN REALIZACIJE: - posjet vrtovima, njivama i vonjacima u blizini kole - promatranje, razgledavanje, razgovaranje, crtanje, pjevanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - likovni radovi - usmeno izraavanje - glazbeno izraavanje NAZIV AKTIVNOSTI: Izlet u Trakoan NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice i uenici prvih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - poticati djeju znatielju kao osnovni preduvjet poticanja djeje kreativnosti i originalnosti u izraavanju misli i ideja - poticanje uenika na pristojno vladanje tijekom puta i na javnim mjestima VREMENIK AKTIVNOSTI: -svibanj 2016. godine CILJEVI: - upoznati uenike s vrijednostima mjesta u kojem emo boraviti - razvijanje ljubavi prema ljepotama i kulturnoj batini nae Domovine - poticati zajednitvo, toleranciju i druenje - razvoj zdravstveno-higijenskih navika KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvih (1.a i 1.b) razreda NAIN REALIZACIJE: - etnja, istraivanje, igre, vonja autobusom,razgledavanje TROKOVNIK: - prijevoz autobusom, ruak, struni vodi naknadno NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - organiziranje natjecateljskih igara i kvizova - procjena znanja i ponaanja uenika - provjera pristojnog vladanja za vrijeme puta i ruka - analiza likovnih radova NAZIV AKTIVNOSTI: IZLET: TRAKOAN NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda: Mirjana Pospi i Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: - poticati djeju znatielju kao osnovni preduvjet poticanja djeje kreativnosti i originalnosti u izraavanju misli i ideja - poticanje uenika na pristojno vladanje tijekom puta i na javnim mjestima VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj ili lipanj 2016. godine CILJEVI: - upoznati uenike s vrijednostima mjesta u kojem emo boraviti - razvijanje ljubavi prema ljepotama i kulturnoj batini nae domovine - poticati zajednitvo, toleranciju i druenje KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - razgledavanje, etnja, zapaanje, igranje TROKOVNIK: - prijevoz autobusom, vodi NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - analiza usvojenosti znanja - provjera pristojnog vladanja za vrijeme puta - analiza likovnih radova NAZIV AKTIVNOSTI: Jednodnevni izlet treih razreda Hrvatsko zagorje-Veliki Tabor,Krapina NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznati karakteristike breuljkastog zaviaja - upoznati narodne obiaje Zagorja - poticati djeju znatielju kao osnovni preduvjet poticanja djeje kreativnosti i originalnosti u izraavanju misli i ideja - poticanje uenika na pristojno vladanje tijekom puta i na javnim mjestima -stei osnovna znanja o evoluciji VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj 2016. godine CILJEVI: - upoznati uenike s vrijednostima mjesta u kojem emo boraviti - razvijanje ljubavi prema ljepotama i kulturnoj batini nae domovine - poticati zajednitvo, toleranciju i druenje - povezivanje programskih sadraja prirode i drutva, hrvatskog jezika, likovne i glazbene kulture te tzk s destinacijama izleta KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici treeg (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - razgledavanje, etnja, zapaanje, usmeno izlaganje, pjevanje, igranje, radionica TROKOVNIK: - snose roditelji NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - analiza usvojenosti znanja - analiza likovnih radova - provjera pristojnog vladanja za vrijeme puta i ruka NAZIV AKTIVNOSTI: kola u prirodi NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice etvrtih razreda te uenici 4.a i 4.b SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznavanje primorskog zaviaja - integriranje znanja iz svih nastavnih podruja - razvoj socijalnih vjetina i samostalnosti VREMENIK AKTIVNOSTI: - lipanj 2015. godine CILJEVI: - upoznati izgled primorskog zaviaja, reljefa, podneblja - upoznati narodnu batinu te kulturno-povijesne spomenike - prepoznati karakteristine biljke i ivotinje primorskog zaviaja - upoznati naselja, ivot i rad ljudi uz more - upoznati ivotnu zajednicu mora i ivotne uvjete - razvijati motorike te psihofizike sposobnosti - poboljati plivake sposobnosti/nauiti plivati KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici etvrtih (4.a i 4.b) razreda NAIN REALIZACIJE: - integrirani dani, uenje plivanja, istraivanja, igre, plesovi, modne revije, izleti, vonja brodom NAZIV AKTIVNOSTI: Izlet na kraju kolske godine za uenike petih razreda Kraograd NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici petih razreda, pratitelji SVRHA AKTIVNOSTI: poticati intelektualnu radoznalost uenje otkrivanjem i neposrednim doivljajem CILJEVI: razvijati ljubav prema domovini upoznati prirodnu i kulturnu batinu uoiti vanost ouvanja prirodne i kulturne batine KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5. razreda NAIN REALIZACIJE: izvanuionika nastava promatranje, fotografiranje izrada plakata i prezentacija TROKOVNIK: autobus, ulaznice VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena uitelja i samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: JEDNODNEVNI IZLET ESTIH RAZREDA PLITVIKA JEZERA I BARAEVE PILJE NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici 6.a, 6.b SVRHA AKTIVNOSTI: interdisciplinarno povezivanje sadraja razliitih nastavnih predmeta (priroda, hrvatski jezik, povijest) upoznavanje povijesnih, kulturnih i prirodnih vrednota CILJEVI: poticati intelektualnu radoznalost razvijati svijest o hrvatskom kulturnom identitetu ukljuivati uenike u istraivake postupke razvijati domoljublje uoiti vanost ouvanja prirodne i kulturne batine uivati u doivljaju prirodnog ambijenta stvoriti dobre uvjete i odravati ugodno raspoloenje KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 6.a, 6.b razreda NAIN REALIZACIJE: jednodnevni izlet (prikupljanje materijala, fotografiranje) usporeivanje prikupljenih sadraja TROKOVNIK: autobus i ulaznice (prema ponudama) VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena ponaanja i znanja uenika samoprocjena zadovoljstvo uenika i uitelja NAZIV AKTIVNOSTI: Maturalno putovanje uenika sedmih razreda (Jadransko more) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Razrednici 7. razreda, pratitelji SVRHA AKTIVNOSTI: upoznavanje primorskog zaviaja integriranje znanja iz svih nastavnih podruja razvoj socijalizacijskih vjetina VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom lipnja 2016. CILJEVI: upoznavanje narodne batine te kulturno povijesnih spomenika upoznavanje prirodnih i gospodarskih uvjeta u primorskom kraju razvoj motorikih te psihofizikih sposobnosti poticanje samostalnosti i odgovornosti poticanje prijateljskih odnosa i meusobnog pomaganja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici sedmih razreda NAIN REALIZACIJE: razgledavanje spomenike batine, igre, plesovi, izleti, miniprojekti, vonja brodom TROKOVNIK: ovisno o odabiru destinacije i ponuenim sadrajima NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : procjena ponaanja i znanja uenika, te samoprocjena razgovor o provedenim aktivnostima NAZIV AKTIVNOSTI: Izlet na kraju kolske godine za uenike osmih razreda NP Brijuni NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednice osmih razreda, pratitelji SVRHA AKTIVNOSTI: poticati intelektualnu radoznalost (upoznavanje primorskog dijela domovine) uenje otkrivanjem i neposrednim doivljajem CILJEVI: razvijati ljubav prema domovini upoznati prirodnu i kulturnu batinu uoiti vanost ouvanja prirodne i kulturne batine KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: izvanuionika nastava promatranje, fotografiranje izrada plakata i prezentacija TROKOVNIK: autobus, brod, ulaznice VREMENIK AKTIVNOSTI: svibanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena uitelja i samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI Povijesne i kulturne znamenitosti breuljkastog zaviaja upanijsko sredite - Varadin NOSITELJI AKTIVNOSTI Uiteljice treih razreda: Suzana Kuar i Mirjana Orekovi SVRHA AKTIVNOSTI -upoznati vane kulturno-povijesne spomenike zaviaja, istraivati i povezivati temeljem povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte) VREMENIK AKTIVNOSTI -oujak 2016. CILJEVI - upoznati upanijsko sredite ili grad u zaviaju, pronai ga na zemljopisnoj karti, razumjeti znaaj sredita za ivot ljudi KORISNICI AKTIVNOSTI -uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE -individualni rad -grupni rad -etnja gradom -suradniko uenje TROKOVNIK -cijena autobusa NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI -fotografiranje -kviz znanja -izrada razrednih plakata NAZIV AKTIVNOSTI: Stajalite i obzor- Varadinbreg NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice i uenici 3.a i 3. b razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - imenovati i u prostoru utvrditi glavne i sporedne strane svijeta; usvojiti nazive: stajalite, obzor (vidokrug, horizont), kompas; uoiti glavne dijelove kompasa - primjenjivati usvojena znanja o stranama svijeta te izlasku i zalasku Sunca; orijentirati se s pomou Sunca, kompasa i drugih znakova na zemlji; razvijati sposobnost promatranja, opisivanja, biljeenja i logikoga zakljuivanja - razvijati interes za sadraje iz Prirode i drutva; uoiti svrhu poznavanja orijentacije VREMENIK AKTIVNOSTI: - rujan 2015 CILJEVI: - orijentirati se u prostoru prema Suncu, pomou kompasa ili drugih znakova na zemlji. KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE: - izvanuionika nastava - individualni rad - igra - suradniko uenje TROKOVNIK: - cijena autobusa NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : -individualno praenje napredovanja uenika -angairanost uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Gospodarstvo zaviaja - posjet tvornici Kalnik ili Vindija (izvanuionika nastava) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - uoiti nain prerade povrtnih/ mlijenih proizvoda, - opisati znaenje industrijskih pogona, - izgraivati pravilan stav prema okolini koja nas okruuje, - poticati ekoloku brigu za ouvanje zaviaja - uvaavati napore djelatnika u poljoprivredi i industriji za proizvodnjom hrane VREMENIK AKTIVNOSTI: - travanj/ svibanj CILJEVI: - razumjeti uvjetovanost prirodno zemljopisnih uvjeta i gospodarstva, - razumjeti vanost gospodarstva zaviaja, - uoiti vanost zdrave prehrane KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice treih razreda NAIN REALIZACIJE: - posjet proizvodnim pogonima Kalnik-Podravka/ Vindija TROKOVNIK: - cijena autobusa NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - izvjee uenika - zajednike fotografije - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: Gospodarstvo nizinskih krajeva- posjet tvornici Kalnik (izvanuionika nastava) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - uoiti nain prerade povrtnih kultura nizinskih krajeva, - opisati znaenje industrijskih pogona, - izgraivati pravilan stav prema okolini koja nas okruuje, - poticati ekoloku brigu za ouvanje nizinskih podruja i povrtnjaka - uvaavati napore djelatnika u poljoprivredi za proizvodnjom hrane VREMENIK AKTIVNOSTI: Krajem listopada ili u lipnju CILJEVI: - razumjeti uvjetovanost prirodno zemljopisnih uvjeta i gospodarstva, - razumjeti vanost gospodarstva nizinskih krajeva, - uoiti vanost zdrave prehrane KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda NAIN REALIZACIJE: - posjet proizvodnim pogonima Kalnik-Podravka TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - izvjee uenika - zajednike fotografije - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI Vode u zaviaju Plitvica ili Drava NOSITELJI AKTIVNOSTI Uiteljice treih razreda: Suzana Kuar i Mirjana Orekovi SVRHA AKTIVNOSTI -upoznati vode tekuice u zaviaju VREMENIK AKTIVNOSTI -oujak 2016. CILJEVI -razlikovati vode tekuice od voda stajaica; uoavati, razlikovati i imenovati vode u zaviajnome podruju, prepoznati najpoznatije biljke i ivotinje u vodama; KORISNICI AKTIVNOSTI -uenici treih razreda NAIN REALIZACIJE -individualni rad -grupni rad -igra -suradniko uenje TROKOVNIK -cijena autobusa NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - razgovor - fotografiranje - izrada plakata NAZIV AKTIVNOSTI: ivotna zajednica travnjaka (izvanuionika nastava) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtog a i b razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - odrediti travnjak, livadu i panjak, - imenovati i prepoznati tipine biljke i ivotinje na travnjaku - prepoznati ljekovite biljke travnjaka - razvijati interes za biljni i ivotinjski svijet travnjaka - razvijati pravilan stav prema prirodi i stanitima koja nas okruuju VREMENIK AKTIVNOSTI: Krajem travnja CILJEVI: - razumjeti povezanost biljaka i ivotinja u ivotnoj zajednici travnjaka - upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i ivotinja travnjaka KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici i uiteljice etvrtih razreda NAIN REALIZACIJE: -etnja do travnjaka, - odreivanje promatranog podruja, - rad u skupinama po zadacima TROKOVNIK: Nema NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - prezentacija po skupinama, - zakljuak o uincima rada, - zajednike fotografije, - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Entomolokom muzeju NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii, Ivana Banek, Anica Vragovi SVRHA AKTIVNOSTI: Omoguiti da se uenici s gradivom 7. razreda upoznaju na zanimljiv i drugaiji nain CILJEVI: razvijati vjetine organizacije i rada u skupini razvijati ljubav prema kukcima KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7.-ih razreda NAIN REALIZACIJE: izvanuioniki tip nastave rjeavanje radnih listi promatranje izloaka muzeja sluanje predavanja TROKOVNIK: prijevoz VREMENIK AKTIVNOSTI: 2. mjesec, 4 kolska sata NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: radni listii NAZIV AKTIVNOSTI: Dani otvorenih vrata PMF-a NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii SVRHA AKTIVNOSTI: uenicima 7.-ih i 8.-ih razreda pribliiti znanost CILJEVI: poticati ljubav prema istraivanju, prirodi i openito prirodnim predmetima KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7.-ih i 8.-ih razreda (prema mogunostima) NAIN REALIZACIJE: izvanuioniki tip nastave rad po grupama izvoenje pokusa TROKOVNIK: prijevoz VREMENIK AKTIVNOSTI: 4. mjesec NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Tehnikom muzeju Planetarij i radionice Sunev sustav NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici 5. razreda i uiteljica geografije Ivana Banek SVRHA AKTIVNOSTI: ukazati uenicima na vanost prirodne grupe predmeta u ivotu pribliiti ih svijetu znanosti i zainteresirati za daljnje uenje prirodne grupe predmeta CILJEVI: Upoznati uenike sa znanstvenim metodama, provoenjem sloenih pokusa te novim postignuima u znanostima KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5. razreda NAIN REALIZACIJE: tijekom godine organizirat e se posjet muzejima prema ponuenim programima i interesima uenika. TROKOVNIK: cijena ulaznice i autobusa VREMENIK AKTIVNOSTI: vremenik se postavlja prema ponudi dogaanja tijekom godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: provodi se analiza i vrednovanje u okviru analize provedbe Godinjeg plana i programa rada rezultati se primjenjuju prilikom donoenja plana rada za sljedee razdoblje NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava i posjet muzeju za uenike 6. razreda u Varadinske Toplice NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljice povijesti i hrvatskog jezika koje su ujedno i razrednice estih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: povezivanje sadraja razliitih nastavnih predmeta (povijest, hrvatski jezik) proirivanje sadraja redovne nastave razvijanje kulture ponaanja u javnim ustanovama, na javnim mjestima i u prirodi CILJEVI: motivirati uenike za samostalan odlazak u muzeje KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici estih razreda NAIN REALIZACIJE: odlazak u Varadinske Toplice, etnja posjet muzeju izrada plakata i prezentacija TROKOVNIK: Autobus VREMENIK AKTIVNOSTI: listopad 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Usmeni razgovor NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava uenika 7. razreda Park prirode Papuk NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljice geografije,biologije,matematike SVRHA AKTIVNOSTI: kroz terensku nastavu upoznati prirodne vrijednosti parka prirode Papuk koje su povezane sa nastavnim sadrajem u 7. razredu CILJEVI: proirivanje nastavnih sadraja iz geografije,biologije i matematike na terenu zorno uenje u izvornoj stvarnosti upoznati prirodne, kulturne i povijesne vrednote, razvijati domoljublje razvijati pravilan odnos prema prirodnim i biolokim raznolikostima Republike Hrvatske kao i potrebu njihove zatite KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7.razreda NAIN REALIZACIJE: izvanuionika nastava- rad na terenu(prikupljanje materijala, fotografiranje,istraivanje) radionice na otvorenom,usporeivanje prikupljenih sadraja, prezentiranje rezultata (plakat, pano) TROKOVNIK: autobus,ulaznice,radni listi VREMENIK AKTIVNOSTI: jesen 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: radni listi, plakat NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Tehnikom i Prirodoslovnom muzeju NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici 8. razreda i uiteljica tehnike kulture Ines Brckan SVRHA AKTIVNOSTI: ukazati uenicima na vanost prirodne grupe predmeta u ivotu pribliiti ih svijetu znanosti i zainteresirati za daljnje uenje prirodne grupe predmeta CILJEVI: Upoznati uenike sa znanstvenim metodama, provoenjem sloenih pokusa te novim postignuima u znanostima KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 8. razreda NAIN REALIZACIJE: tijekom godine organizirat e se posjet muzejima prema ponuenim programima i interesima uenika. TROKOVNIK: cijena ulaznice i autobusa VREMENIK AKTIVNOSTI: vremenik se postavlja prema ponudi dogaanja tijekom godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: provodi se analiza i vrednovanje u okviru analize provedbe Godinjeg plana i programa rada rezultati se primjenjuju prilikom donoenja plana rada za sljedee razdoblje NAZIV AKTIVNOSTI: Francuski doruak NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Senzibilizacija na kulturne razliitosti i slinosti Ponavljanje vokabulara vezanog uz hranu KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4. razreda NAIN REALIZACIJE: Odlazak u francusku pekaru Vindije TROKOVNIK: 15-20 kuna po ueniku za pecivo i sok VREMENIK AKTIVNOSTI: Poetak oujka 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Svijenica u Francuskoj NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Senzibilizacija na kulturne razliitosti i slinosti KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5. razreda NAIN REALIZACIJE: Peenje palainki u kolskoj blagovaonici TROKOVNIK: 20 kuna za sve sastojke VREMENIK AKTIVNOSTI: Poetak veljae 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Potraga za blagom NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Snalaenje u prostoru te imenovanje nekih objekata i znamenitosti u gradu KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 6. razreda I. i III. O Varadin NAIN REALIZACIJE: Traenje sakrivene kutijice u okolici kole prema pisanim uputama TROKOVNIK: 5-10 kuna po ueniku za mali poklon VREMENIK AKTIVNOSTI: Kraj svibnja 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Samovrednovanje, usmeno vrednovanje uitelja te grupno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Francuska kuhinja NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Razumijevanje kratkog teksta iz tiska s poznatim sadrajem, upoznavanje sa stranom kulturom i obiajima, razvijanje kulinarskih vjetina, suradnja u grupama KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 6. razreda I. i III. O Varadin NAIN REALIZACIJE: Pripremanje francuskog obroka u blagovaonici I. O Varadin TROKOVNIK: 15 kuna po ueniku za namirnice, fotokopije recepata VREMENIK AKTIVNOSTI: Travanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Grupno vrednovanje i samovrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Francuske boine kuglice NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Razumijevanje kratkog teksta iz tiska s poznatim sadrajem, upoznavanje sa stranom kulturom i obiajima, razvijanje kulinarskih vjetina, suradnja u grupama KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. razreda NAIN REALIZACIJE: Priprema boinih kuglica u blagovaonici kole TROKOVNIK: 10 kuna po ueniku za namirnice VREMENIK AKTIVNOSTI: Prosinac 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Grupno vrednovanje i samovrednovanje nakon kuanja jela NAZIV AKTIVNOSTI: Frankofonske zemlje NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Snalaenje u prostoru, upoznavanje sa stranim zemljama na planu geografije, sustavno ukazivanje na kulturne razliitosti i slinosti, razvijanje tolerancije te ovladavanje strategijama uenja KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7. razreda I. O i III. O Varadin NAIN REALIZACIJE: Istraivaka nastava te rjeavanje kviza na I. ili III. O Varadin TROKOVNIK: -- VREMENIK AKTIVNOSTI: Travanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Grupno vrednovanje nakon rjeavanja kviza NAZIV AKTIVNOSTI: Kviz o Francuskoj te zemljama Europe NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Upoznavanje sa zemljama Europe, sustavno ukazivanje na kulturne razliitosti i slinosti, razvijanje tolerancije i suradnje u grupama te suradnja I. i III. O Varadin KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 7.razreda I. i III. O Varadin NAIN REALIZACIJE: Sudjelovanje u kvizu o Francuskoj i zemljama Europe putem power point-a, na I. ili III.O Varadin TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Veljaa 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Usmeno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Kviz o povijesnim linostima NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica francuskog jezika Kamelija Habulin SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijanje jezine kompetencije CILJEVI: Ponavljanje perfekta, utvrivanje i ponavljanje povijesnih injenica, razvijanje samostalnosti i suradnje u grupama KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 8.razreda I. i III. O Varadin te O Antun Nemi Gostovinski iz Koprivnice NAIN REALIZACIJE: Izrada kviza i sudjelovanje u kvizu o povijesnim linostima na I. O Varadin TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Oujak 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Grupno usmeno vrednovanje NAZIV AKTIVNOSTI: Izvanuionika nastava 5. razreda: posjet Gradskoj knjinici u Varadinu, Djeji odjel NOSITELJI AKTIVNOSTI Uiteljice hrvatskog jezika, razrednice 5.- ih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - promicati umjetnost rijei meu mladima, razvijati kreativnost i ljubav prema knjievnosti i itanju - poticanje intelektualne radoznalosti (otkrivanje i istraivanje) - motiviranje uenika za samostalan odlazak u knjinicu CILJEVI: - upoznavanje knjinice u gradu u kojem ivimo - zorno uenje u izvornoj stvarnosti - razvijanje domoljublja - uoavanje vanosti ouvanja kulturne batine KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici 5.a i 5.b razreda NAIN REALIZACIJE: - izvanuionika nastava TROKOVNIK: - autobus VREMENIK AKTIVNOSTI: - poetak studenog 2015., povodom Mjeseca hrvatske knjige NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - pismeno, usmeno NAZIV AKTIVNOSTI Projekt afran- znanjem protiv mrnje - obiljeavanje Meunarodnog dana borbe protiv faizma, antisemitizma i ksenofobije NOSITELJ AKTIVNOSTI Branka Penti, prof. SVRHA AKTIVNOSTI - obiljeavanjem ovog dana prisjeamo se dogaaja iz drugog svjetskog rata i odajemo poast svim rtvama holokausta, educiramo uenike i promiemo ljudska prava, te utjeemo na spreavanje diskriminacije manjina CILJEVI AKTIVNOSTI - upoznati uenike sa razvojem faizma i nacizma i njihovim idejama(antisemitizam rasizam), stradavanjem idova i drugih rasa u 2. svj. ratu, ukljuivanje lokalne povijesti u ova svjetska zbivanja, navesti svrhu ovog projekta KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici osmih razreda koji polaze dodatnu nastavu iz povijesti NAIN REALIZACIJE - saenje afrana u dvoritu kole,poludnevno sudjelovanje u edukaciji koju e organizirati prof. Dretar, izrada prezentacije za ostale uenike kole TROKOVNIK - VREMENIK AKTIVNOSTI studeni 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI razgovor o doivljenom i vienom AKTIVNOST Medijska kultura u kinu Galerija Kino i djeca (KID) CILJEVI RADA - razvijanje komunikacijskih vjetina, osobnih stavova, poticanje kreativnosti u izraavanju - upoznavanje sa vrstama filmova, osnovnim pojmovima filmske kulture - dijalog o vanim temama (odrastanje, rastava roditelja, nasilje, ivot mladih,) NAMJENA AKTIVNOSTI - Primjena usvojenih znanja o medijskoj kulturi u radionicama na aktualne teme iz uenikog ivota NOSITELJI AKTIVNOSTI - uenici od prvog do osmog razreda, razredni i predmetni uitelji, kolski knjiniar PROGRAM I SADRAJ AKTIVNOSTI - odlazak u Kino Galerija - prisustvovanje filmskim projekcijama - sudjelovanje u radionicama nakon odgledane projekcije VREMENIK ( tijek) AKTIVNOSTI (moe i razrada po mjesecima) KID 1 nii razredi osnovne kole - filmska projekcija i radionica KID 2 vii razredi osnovne kole - filmska projekcija i analiza - PREDVIENI TROKOVNIK 25 kn po ueniku (15 kn projekcija 10 kn radionica) NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA - primjena znanja u svakodnevnom ivotu - izrada plakata i izvjetaja - samovrednovanje uenika AKTIVNOST Nastava u kolskoj knjinici CILJEVI RADA - razvijanje komunikacijskih vjetina, osobnih stavova, poticanje kreativnosti u izraavanju - upoznavanje sa nainom organizacije kolske knjinice - odravanje satova uvoda u itanje lektire - odravanje satova knjiniarskog odgoja i obrazovanja NAMJENA AKTIVNOSTI - priprema za itanje lektire, obrada lektire - poticanje informacijske pismenosti i itateljske kulture NOSITELJI AKTIVNOSTI - uenici od prvog do osmog razreda i kolski knjiniar PROGRAM I SADRAJ AKTIVNOSTI - nastavni satovi u knjinici - pisanje osvrta, izrada plakata - upoznavanje s nainom rada knjinice VREMENIK ( tijek) AKTIVNOSTI (moe i razrada po mjesecima) - tijekom godine PREDVIENI TROKOVNIK --- NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA - pismeno praenje rada uenika - samovrednovanje uenika NAZIV AKTIVNOSTI: kolski izlet- Zagreb ( terenska nastava) NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uenici 4.a i 4.b te uiteljice SVRHA AKTIVNOSTI: - ponoviti obiljeja breuljkastog zaviaja - uoiti prometnu povezanost u zaviaju - uoiti znaaj i veliinu glavnog grada - imenovati povijesne i kulturne znamenitosti - razvijati sposobnost promatranja i opisivanja kulturno- povijesnih znamenitosti prema starosti - izgraivati stav potovanja i ljubavi prema povijesnom i kulturnom nasljeu i znamenitostima VREMENIK AKTIVNOSTI: - rujan, 2015. CILJEVI: - povezivanje sadraja nastave prirode i drutva, hrvatskog jezika, likovne i glazbene kulture sa sadrajima destinacije na konkretnim primjerima KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici etvrtog a i etvrtog b razreda NAIN REALIZACIJE: - razgledavanje uz struno vodstvo , demonstracija, prezentacija TROKOVNIK: - cijene ulaznica - prijevoz autobusom VREDNOVANJA NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - izloba fotografija - izrada plakata NAZIV AKTIVNOSTI: IZVANUIONIKA NASTAVA AUTOBUSNI I ELJEZNIKI KOLODVOR NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice drugih razreda Mirjana Pospi i Dubravka Levati SVRHA AKTIVNOSTI: -razlikovati autobusni od eljeznikog kolodvora - shvatiti vanost prometne povezanosti u zaviaju. VREMENIK AKTIVNOSTI - veljaa 2016. godine. CILJEVI: - upoznati prometna sredstva autobus i vlak - upoznati vanjski prostor kolodvora te unutranjost - razgovarati sa zaposlenicima kolodvora te upoznati njihova radna mjesta KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugih razreda NAIN REALIZACIJE: - posjet kolodvorima - frontalni rad - -grupni rad TROKOVNIK AKTIVNOSTI - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI -analiza posjeta,sistematizacija, crtanje na satu likovne kulture -izrada plakata s fotografijama o posjeti -izvjee na roditeljskom sastanku NAZIV AKTIVNOSTI: POZDRAV PROLJEU NOSITELJI AKTIVNOSTI: - uiteljice prvih razreda: tefica Radi i Renata Koren SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznati osnovna obiljeja proljea - poticanje na boravak u prirodi i proljetne igre - steena znanja koristiti u svakodnevnom ivotu VREMENIK AKTIVNOSTI: - oujak ili travanj 2015. godine CILJEVI: - uoiti promjene u prirodi - uoiti razliku u odijevanju ljudi u odnosu na zimu - razlikovati proljee od zime - uoiti nove zvukove i mirise u prirodi KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici prvog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: - posjet parku ili umi u blizini kole - promatranje, razgledavanje, razgovaranje, imitiranje glasanja ptica, pjevanje, crtanje TROKOVNIK: - nema trokova NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - likovni radovi - usmeno i pismeno izraavanje - igre na livadi NAZIV AKTIVNOSTI: DVODNEVNI POSJET VUKOVARU UENIKA OSMIH RAZREDA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar u suradnji sa Ministarstvom branitelja; razrednici osmih razreda i uiteljica povijesti SVRHA AKTIVNOSTI: Da se uenike osmih razreda osnovnih kola kroz dvodnevni posjet Vukovaru ui o vrijednostima Domovinskog rata, ali da im se tijekom boravka prenese osnova mira, prihvaanja razliitosti i suosjeanja CILJEVI: obii sva mjesta sjeanja vazana za Domovinski rat (Trpinjska cesta, vojarna, Ovara, dvorac Eltz tj. Gradski muzej Vukovar, te Muzej vuedolske kulture) predavanja o najvanijim bitkama i operacijama Domovinskog rata u skladu sa nastavnim programom predmeta povijesti za osme razrede uiti o ponosu zbog neovisnosti i slobode steene vlastitim snagama, u gotovo nemoguim uvjetima senzibilizirati uenike u svezi vukovarske tragedije KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici osmih razreda NAIN REALIZACIJE: Prema uputama nositelja aktivnosti koji e se naknadno dobiti TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Veljaa 2016. (prema dobivenom terminu) NAIN VREDNOVANJA REZULTATA: Usmeno- procjena znanja i ponaanja uenika, samoprocjena, izrada plakata i prezentacija NAZIV AKTIVNOSTI Festival matematike NOSITELJI AKTIVNOSTI Centar znanja Lipik, VI. O Varadin, uiteljice matematike i uiteljice razredne nastave SVRHA AKTIVNOSTI - proirivati matematiko znanje - otkrivati zabavnu stranu matematike - rjeavati problemske i logike zadatke - razvijati vjetine i sposobnosti individualnih i grupnih aktivnosti CILJEVI - popularizacija matematike - razvijati sposobnost umijea rjeavanja matematikih problema i primjena matematike - proirivati matematiko znanje - razvijati interes za matematiku - prepoznati i razumjeti drutvenu ulogu matematike u znanosti te njezin potencijal za budunost drutva KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici od 3. do 8. razreda NAIN REALIZACIJE - timsko natjecanje - pojedinano natjecanje - prezentacije istraivakih radova i plakata - izloba najljepih biljenica - interaktivne radionice TROKOVNIK - .. VREMENIK AKTIVNOSTI - 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Folklorijada "Folklorijada" je natjecanje uenika osnovnih kola u poznavanju nae tradicijske batine, a cilj je da se to vie uenika ukljui u iste, da se od najranijeg uzrasta upoznaju sa ljepotama i bogatstvom naih narodnih plesova, pjesama i obiaja. NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ivana Fiket, uiteljica engleskog jezika SVRHA AKTIVNOSTI: - pokazati ostalim kolskim folklornim grupama to smo nauili i radili CILJEVI: - razvijati kreativnost uenika te interes za scensko, plesno i glazbeno izraavanje -poticati uenike na druenje kroz ples i igru ouvati kulturnu batinu hrvatskoga naroda -uenici e se informirati i o tradicijskim instrumentima, nonjama i obui, odijevanju, oglavljima, frizurama i svemu ostalom to krasi nau povijest i kulturu. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici od prvog do etvrtog razreda. NAIN REALIZACIJE: Odlazak na petu osnovnu kolu , sudjelovanje na folklorijadi (smotri kolskih folklornih grupa), sudjelovanje u kvizu znanja o kolskoj batini i druenje s vrnjacima. TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: Poetak listopada. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: - NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet upoj crkvi Uznesenja Blaene Djevice Marije - Bikupec NOSITELJI AKTIVNOSTI: vjerouiteljica Janja Sontor SVRHA AKTIVNOSTI: uvrivanje kranskog svjetonazora i ivota po vjeri CILJEVI: njegovati brigu za ouvanje sakralnih dobara, nauiti razlikovati zajednice (obitelj, Crkva, kola) KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici prvih, drugih i treih razreda NAIN REALIZACIJE: u sklopu nastave TROKOVNIK: nema dodatnih trokova VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Opisno i brojano vrednovanje postignua uenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaama i sadrajima. NAZIV AKTIVNOSTI: Muzej i kola Posjet kulturno-povijesnim ustanovama grada Varadina NOSITELJI AKTIVNOSTI: - Uiteljice i uenici treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: upoznati vane kulturno-povijesne spomenike zaviaja, istraivati i povezivati temeljem povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte) VREMENIK AKTIVNOSTI: - u proljee 2016. CILJEVI: - snalaziti se na planu mjesta ili dijela grada - upoznati upanijsko sredite ili grad u zaviaju, razumjeti znaaj sredita za ivot ljudi KORISNICI AKTIVNOSTI: - NAIN REALIZACIJE: - TROKOVNIK: - NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : NAZIV AKTIVNOSTI: Vode u zaviaju Znaaj voda za ivot ljudi- Posjet HE akovec NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: - upoznati znaaj voda za ivot ljudi, spoznati nain kako se iz vode dobiva el. energija VREMENIK AKTIVNOSTI: - travanj CILJEVI: - upoznati znaajne gospodarske djelatnosti zaviaja, uoiti i razumjeti vezu djelatnosti ljudi s izgledom zaviaja i prirodnim uvjetima - povezivanje sadraja prirode i drutva, hrvatskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture te glazbene kulture KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice treih razreda NAIN REALIZACIJE: -etnja, razgledavanje, TROKOVNIK: Autobusni prijevoz NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : - zajednike fotografije - objavljivanje na internetskoj stranici kole NAZIV AKTIVNOSTI: Eratostenov eksperiment NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljica matematike I.Sukai te geografije I.Banek i kole partneri u projektu SVRHA AKTIVNOSTI: Provoenje Eratostenova eksperimenta pomou scenarija istraivakog uenja na ISE portalu i korelacijom vie nastavnih predmeta CILJEVI: Rad na istraivakom te stvaralakom uenju, samostalnosti i koritenju ICT tehnologije. Povezivanje i upoznavanje s kolama, uiteljima i uenicima drugih zemalja. Stjecanje iskustva sudjelovanja u meunarodnim projektima. Predstavljanje projekta iroj zajednici. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 8. ih razreda NAIN REALIZACIJE: Provoenjem globalnog eksperimenta u kojem se mjeri opseg Zemlje po meridijanu, kada suneve zrake padaju na ekvator pod pravim kutom, a za koji je potreban samo tap i suneva sjena. Tako uenici diljem svijeta, u trenutku kada je Sunce na prikladnom poloaju, raunaju opseg Zemlje koristei jednostavan tap. TROKOVNIK: -prema zahtjevima (zadacima) projekta VREMENIK AKTIVNOSTI: 22.9.2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Vrednovanje od strane sudionika u projektu te nakon predstavljanja projekta i od ire drutvene zajednice NAZIV AKTIVNOSTI: Pripremamo zdravu hranu NOSITELJI AKTIVNOSTI: Doroteja Solomun (udruga Medenjak) i uiteljice treih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: Osvijestiti vanost zdrave prehrane, nauiti razliku u kvaliteti izmeu svjee pripremljenih namirnica i industrijski proizvedene hrane, stei vjetine samostalne pripreme jednostavnih obroka CILJEVI: Nauiti uenike samostalno pripremati obroke Potaknuti uenike na odabir zdravih namirnica i kvalitetnu prehranu KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 3.a i 3.b razreda NAIN REALIZACIJE: Predavanje, razgovor, radionice pripreme zdrave hrane (namazi) u kolskoj blagovaonici TROKOVNIK: 25 kuna za namirnice VREMENIK AKTIVNOSTI: 2. polugodite k.god. 2015./2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Degustacija, povratne informacije od uenika, razgovor 8. PROJEKTI I PROGRAMI NAZIV AKTIVNOSTI: Produeni boravak NOSITELJI AKTIVNOSTI: uiteljica Karolina Bizek Horvat SVRHA AKTIVNOSTI: skrb o djeci nakon jutarnje smjene, pisanje domaih zadaa, igra, rekreacija, oputanje VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine 2015./ 2016. CILJEVI: omoguiti pravilan razvoj djeteta potivati razliitosti i interese djece omoguiti da se djeca osjeaju sigurno, zadovoljno i ispunjeno omoguiti razliite odgojno- obrazovne sadraje koji povoljno utjeu na razvoj djeteta i njegove osobnosti poticati samostalnost ,odgovornost te potivanje tueg miljenja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici od 1. do 4. razreda NAIN REALIZACIJE: nakon jutarnje nastave ,djeca s uiteljicom odlaze na ruak. Nakon ruka slijedi odmor, igre i oputanje te pisanje zadaa. Nakon zadaa djeca se rekreiraju i igraju u kolskoj dvorani po vlastitom izboru.Takoer se provodi ponavljanje gradiva te likovne i scenske radionice. TROKOVNIK: grad Varadin, roditelji NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : putem igre, uenja , rekreacije i kreativnog izraza stvoriti zadovoljstvo i uspjenost kod uenika potujui emotivne, socijalne i drutvene razlike uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Forum za prava djeteta NOSITELJI AKTIVNOSTI: Vanja Bojani, struni suradnik socijalni pedagog Drutvo Naa djeca Varadin SVRHA AKTIVNOSTI: edukacija uenika o djejim pravima i obavezama omoguavanje aktivnog zauzimanja djece za poboljanje kvalitete ivota u svojoj zajednici CILJEVI: osvijestiti i poduavati djecu o njihovim pravima i obavezama upoznati uenike s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Opom deklaracijom o ljudskim pravima upoznati uenike s institucijama koje tite ljudska prava poduavati uenike kako se aktivno zauzeti za poboljanje kvalitete svog ivota u lokalnoj zajednici osvijestiti meusobnu povezanost ljudi i prirodnog okolia ojaati svijest o vanosti zdravog ivota i zatiti prirode uiti konstruktivno rjeavanje problema promicati suradnju i nenasilno rjeavanje sukoba omoguiti djeci istraivaki rad i kreativno izraavanje poticati samostalno miljenje i kritiko promiljanje stvarnosti provoditi projekte korisne za lokalnu zajednicu KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 5.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: tjedni sastanci individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova na satovima razredne zajednice i izvan kole obiljeavanje datuma vezanih uz djeja prava ureivanje panoa u koli provoenje parlaonica suradnja s institucijama izvan kole (Drutvo Naa djeca, Gradsko poglavarstvo, Obiteljski centar, nevladine udruge..) suradnja s roditeljima kvizovi znanja suradnja s djejim forumima drugih kola terenska nastava izbor uenika u Djeje gradsko vijee redoviti sastanci Djejeg gradskog vijea TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: zainteresiranost uenika procjena znanja uenika o problematici djejih prava samoprocjena uenika korisnost projekata za lokalnu zajednicu evaluacijske liste NAZIV AKTIVNOSTI: Program prevencije poremeaja u ponaanju NOSITELJI AKTIVNOSTI: socijalna pedagoginja Vanja Bojani i razrednici 1.-8. razreda SVRHA AKTIVNOSTI: prevencija drutveno neprihvatljivog ponaanja djece poticanje zdravog psihosocijalnog razvoja CILJEVI: poduavati uenike vanim ivotnim vjetinama promovirati nenasilno rjeavanje sukoba poduavati konstruktivnom nainu rjeavanja problema razvijati komunikacijske sposobnosti pomagati uenicima da ostvare dobre odnose s drugima omoguiti postizanje zadovoljavajueg kolskog uspjeha prepoznavati sposobnosti i mogunosti uenika i osnaivati ih u tim podrujima djelovati na reduciranje rizinih faktora za razvoj poremeaja u ponaanju poduavati roditelje kvalitetnim odgojnim stilovima stvarati poticajnu i podravajuu kolsku atmosferu KORISNICI AKTIVNOSTI: svi uenici, roditelji i cjelokupno kolsko osoblje NAIN REALIZACIJE: individualni rad s pojedinim uenicima grupni rad s uenicima radionice na satovima razredne zajednice pomo u uenju savjetodavni rad s roditeljima predavanja na roditeljskim sastancima predavanja na uiteljskim vijeima savjetodavni rad s uiteljima primjena pedagokih mjera suradnja sa slubama izvan kole (CZSS, policija, Obiteljski centar, kolski dispanzer i d.) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: procjena ponaanja i kolskog uspjeha pojedinih uenika kroz nastavnu godinu samoprocjena uenika povratne informacije od roditelja povratne informacije od uenika analiza odgojne situacije u koli NAZIV AKTIVNOSTI: Program prevencije nasilja meu djecom NOSITELJI AKTIVNOSTI: koordinatorica Vanja Bojani, soc. pedagoginja svi zaposlenici kole vanjski suradnici SVRHA AKTIVNOSTI: jasno definiranje stava da je nasilje neprihvatljivo poveanje osvijetenosti o problemu nasilja meu djecom provoenje aktivnosti kojima je cilj smanjivanje vrnjakog nasilja efikasan odgovor kole na nasilje CILJEVI: prepoznati uenike koji su u riziku od razvoja nasilnikog ponaanja prepoznati, zatititi i osnaiti rtve nasilja sustavno odgojno djelovati na uenike koji se nasilno ponaaju omoguiti uenicima da bez straha prijavljuju nasilje poticati odnose meusobnog uvaavanja poduavati djecu ivotnim vjetinama (prepoznavanje osjeaja, empatija, kvalitetna komunikacija, zauzimanje za sebe, nenasilno rjeavanje problema..) educirati roditelje o problematici nasilja meu djecom osposobiti sve djelatnike kole da efikasno reagiraju na probleme vrnjakog nasilja promovirati nenasilne oblike komunikacije u svakodnevnom ivotu kole KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 1.-8. razreda, roditelji, djelatnici kole NAIN REALIZACIJE: individualni rad s uenicima grupni rad s uenicima radionice na satovima razredne zajednice predavanja i radionice za roditelje predavanja i radionice za uitelje izrada razrednih i kolskih pravila izrada plakata, ureivanje panoa pridravanje protokola postupanja deurstva uitelja i uenika primjena restitucije i pedagokih mjera provoenje anketnih upitnika suradnja s institucijama izvan kole suradnja s drugim kolama TROKOVNIK: trokovi materijala za pojedine aktivnosti VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: povratne informacije od uenika, uitelja i roditelja procjena ponaanja pojedinih uenika, samoprocjena rezultati anketnih upitnika NAZIV AKTIVNOSTI: Program prevencije ovisnosti NOSITELJI AKTIVNOSTI: socijalna pedagoginja Vanja Bojani, razrednici, uitelji pojedinih nastavnih predmeta vanjski suradnici SVRHA AKTIVNOSTI: prevencija razvoja ovisnikih ponaanja CILJEVI: dati uenicima informacije o sredstvima ovisnosti poduiti uenike o mehanizmima ulaska u svijet ovisnosti poduiti uenike o opasnostima sredstava ovisnosti poduiti o opasnostima eksperimentiranja poduiti uenike kako da se odupru pritisku vrnjaka poduavati uenike ivotnim vjetinama (komunikacija, prepoznavanje osjeaja, empatija, stvaranje dobrih odnosa s drugima, konstruktivno rjeavanje problema..) omoguiti razvijanje pozitivne slike o sebi poticati stvaranje odgovornog pristupa vlastitom zdravlju omoguiti uenicima da se kreativno izraze i dokau na raznim podrujima prepoznati i pomagati rizinim skupinama uenika provoditi edukaciju za roditelje KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 1.-8. razreda roditelji NAIN REALIZACIJE: predavanja i radionice za uenike predavanja i radionice za roditelje individualni rad s uenicima grupni rad s uenicima savjetodavni rad s roditeljima izrada plakata, ureivanje panoa suradnja s institucijama izvan kole TROKOVNIK: trokovi materijala za pojedine radionice trokovi ureivanja panoa VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: povratne informacije od uenika, uitelja i roditelja anketni upitnici NAZIV AKTIVNOSTI Zdravstveni odgoj NOSITELJI AKTIVNOSTI - Svi uitelji i razrednici, struna suradnica, lijenica kolske medicine, strunjaci iz Obiteljskog centra, policije, CZSS i ZZJZ, predstavnica Doma zdravlja Kristina Kii, prvostupnica sestrinstva SVRHA AKTIVNOSTI - razvijati kod djece svjesnost vanosti ouvanja mentalnog, socijalnog i tjelesnog zdravlja - usvajati znanja i vjetine u svrhu ouvanja zdravlja VREMENIK AKTIVNOSTI - tijekom kolske godine CILJEVI - razvijati kod djece stavove o vanosti ouvanja vlastitog zdravlja - pouavati djecu pojmovima tjelesnog, mentalnog i socijalnog zdravlja - razvijati kod djece zdrave navike - osposobljavati djecu da se aktivno ukljue u zatitu svojeg zdravlja (stavovi, znanja, vjetine, navike) - razvijati negativne stavove prema sredstvima ovisnosti - osposobljavati djecu za sigurno ponaanje u prometu - razvijati empatiju i dobre odnose s drugima - provoditi aktivnosti u cilju osnaivanja djece (samopotovanje, samosvijest, slika o sebi) - provoditi preventivne aktivnosti (prevencija ovisnosti, prevencija poremeaja u ponaanju, prevencija nasilja) - provoditi dodatne aktivnosti s djecom i obiteljima kod kojih postoje rizini faktori u smislu naruavanja psihofizikog zdravlja KORISNICI AKTIVNOSTI - svi uenici 1. 8. razreda NAIN REALIZACIJE - sadraji zdravstvenog odgoja bit e integrirani u postojee nastavne planove i programe (priroda, priroda i drutvo, biologija, tjelesna i zdravstvena kultura, hrvatski i strani jezici) - primjenjivat e se metode pouavanja usmjerene na stjecanje vjetina i primijenjenog znanja - dodatni sadraji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit e integrirani u sat razredne zajednice, do 12 sati u nastavnoj godini - zdravstveni odgoj provodit e se kroz 4 modula: ''ivjeti zdravo'', ''Prevencija ovisnosti'', ''Prevencija nasilnikog ponaanja'' te ''Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje'' - zdravstveni odgoj provodit e se i kroz razliite kolske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti i aktivnosti Djejeg foruma - odravat e se i radionice i predavanja u suradnji s gospoom Kristinom Kii, prvostupnicom sestrinstva iz Doma zdravlja Varadin TROKOVNIK - trokovi za pojedine radionice i umnoavanje materijala NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - povratne informacije od uenika, uitelja i roditelja - anketni upitnici - praenje ponaanja i usvajanja zdravih navika uenika NAZIV AKTIVNOSTI Graanski odgoj NOSITELJI AKTIVNOSTI - Svi uitelji i razrednici, struna suradnica, vanjski suradnici SVRHA AKTIVNOSTI - graanski odgoj i obrazovanje priprema djecu i mlade za razvijanje kulture mira i nenasilja, potivanje ljudskih prava i preuzimanje odgovornosti, za bolje razumijevanje drutva u kojem ive, drugih kultura te politikih procesa i donoenja odluka - graanskim odgojem kod djece se nastoje razviti tzv. graanske kompetencije koje pojedincu omoguavaju sudjelovanje u graanskom ivotu. VREMENIK AKTIVNOSTI - tijekom kolske godine CILJEVI - poznavanje ljudskih prava i Ustava zemlje, dosega njezine vlade, donoenja odluka na nacionalnoj i na europskoj razini - sudjelovanje u aktivnostima zajednice/okruenja - sposobnost pokazivanja solidarnosti - iskazivanje interesa za rjeavanje problema koji pogaaju lokalnu i iru zajednicu - sposobnost uinkovitog povezivanja s javnim institucijama - spremnost na potivanje vrijednosti i privatnosti drugih - prihvaanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost - prihvaanje jednakopravnosti mukaraca i ena - uvaavanje i razumijevanje razliitosti vrijednosnih sustava raznih vjerskih ili etnikih skupina - kritiko prihvaanje informacija koje objavljuju masovni mediji KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici 1. 8. razreda NAIN REALIZACIJE Sadraji graanskog odgoja bit e integrirani u nastavne planove i programe pojedinih nastavnih predmeta, a dodatni sadraji kurikuluma graanskog odgoja bit e integrirani u sat razredne zajednice TROKOVNIK - trokovi za pojedine radionice i umnoavanje materijala NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - povratne informacije od uenika, uitelja i roditelja - anketni upitnici - praenje ponaanja uenika NAZIV AKTIVNOSTI: ETWINNING PROJEKT NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljice matematike i engleskog jezika te ostali uitelji predmetne nastave, pedagog kole Vanja Bojani, ravnateljica kole Jasenka Martinevi i kole partneri u projektu SVRHA AKTIVNOSTI: Upoznavanje i vlastito predstavljanje drugim zemljama te razmjena znanja i iskustva zemalja partnera u projektu. CILJEVI: Rad na istraivakom te stvaralakom uenju, samostalnosti i koritenju ICT tehnologije. Povezivanje i upoznavanje s kolama, uiteljima i uenicima drugih zemalja. Stjecanje iskustva sudjelovanja u meunarodnim projektima. Predstavljanje projekta iroj zajednici. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5. 6. 7. i 8. ih razreda NAIN REALIZACIJE: -istraivanje(samostalno i skupno) -uioniki tip rada -koritenje etwinning alata i ICT tehnologije TROKOVNIK: -prema zahtjevima (zadacima) projekta VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom k.god.2015./15. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Vrednovanje od strane sudionika u projektu te nakon predstavljanja projekta i od ire drutvene zajednice NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Box of experiments NOSITELJI AKTIVNOSTI: Marina Barii SVRHA AKTIVNOSTI: uenicima 7. i 8. razreda pribliiti znanost CILJEVI: primijeniti fizikalne zakone na pokuse iz kemije KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7. i 8. razreda (prema mogunostima) NAIN REALIZACIJE: individualni rad rad po grupama izvoenje pokusa TROKOVNIK: pribor za pokuse VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom cijele kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: praktini rad NAZIV AKTIVNOSTI: GLOBE PROJEKT (PROMATRANJE,OPISIVANJE I ODREIVANJE VRSTE OBLAKA) NOSITELJ AKTIVNOSTI: SURADNICI: Ivana Banek, uiteljica geografije Marina Barii,uiteljica kemije i biologije SVRHA AKTIVNOSTI: omoguiti uenicima da promatraju,opisuju te zatim usporeuju svoje rezultate istraivanja sa slubenim podacima o oblacima od strane GLOBE-a CILJEVI: nauiti razlikovati vrste oblaka koristei standardne znanstvene postupke ( opaanje, opisivanje, klasificiranje oblaka) razvijanje znanstvenog vokabulara nauiti koristiti standardni dijagrama oblaka specijaliziran za GLOBE nauiti kako prognozirati vrijeme pomou istraivanja vrste oblaka koristiti informatike tehnologije izmjenjivati podatke s lanovima GLOBE-a irom svijeta pribliiti uenicima svijet znanosti i znanstvenih istraivanja KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 7.-8. razreda NAIN REALIZACIJE: samostalni rad, rad u paru, grupni rad, frontalni rad TROKOVNIK: ovisno o potrebama VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom kolske godine 2015./16. NAIN VREDNOVANJA: samovrednovanje postignua NAZIV AKTIVNOSTI TJEDAN SIGURNIJEG INTERNETA (projekt Sigurnost djece na internetu) https://www.google.hr/.../data=!4m2!6m1!1szhvAhqkBUn5g... NOSITELJI AKTIVNOSTI - uenici, razrednici i uitelj informatike SVRHA AKTIVNOSTI - primjereno, odgovorno i sigurno koritenje interneta i mobilnih tehnologija CILJEVI - razviti i primijeniti dio kolskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). - razvoj kolskog kurikuluma temeljenog na ishodima uenja o podruju sigurnosti djece na internetu. - razvoj i provedba popratnog pedagokog modela za uenje usmjereno na uenika. - poboljati obrazovne vjetine i strunost uitelja za pouavanje usmjereno ka uenicima. - poboljati digitalne kompetencije uenika i razviti kritiki stav prema odgovornoj uporabi IKT-a. - podii razinu svijesti uenika, uitelja, roditelja i ope javnosti za pitanja koja se odnose na djeju sigurnost online u sinergiji s politikama Europske unije. KORISNICI AKTIVNOSTI - uenici od 5.-8.razreda NAIN REALIZACIJE - povodom Dana sigurnijeg internete koji je 10. veljae tijekom cijelog tjedna odravat e se radionice prema modulima iz kolskog kurikuluma "Sigurnost djece na internetu" TROKOVNIK - .. VREMENIK AKTIVNOSTI - tjedan u veljai 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI - pismeno i usmeno NAZIV AKTIVNOSTI: Preventivni program ,,Ljubav u pokretu" NOSITELJI AKTIVNOSTI: Program se provodi u partnerstvu s Centrom Srea i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Nositeljica aktivnosti za III. O Varadin je soc. pedagoginja Vanja Bojani KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 5. 8. razreda SADRAJ: Radionice koje se temelje na grupnom radu s djecom koji ponajvie obuhvaa elemente getalt terapije, tehnike terapije plesom i pokretom i art terapije. SVRHA AKTIVNOSTI: Prevencija poremeaja u ponaanju CILJEVI: Poticati razvoj potencijala i zdrav razvoj djece i mladih u riziku za razvoj poremeaja u ponaanju Osigurati zatitu prava i dobrobiti djece u riziku koja predstavljaju dodatno osjetljivu skupinu Omoguiti razvoj samopotovanja, samopouzdanja i stvaranje snanog osobnog integriteta i osjeaja ljudskog dostojanstva kod djece u riziku Stvoriti predispozicije za usvajanje kvalitetnih oblika vrnjakog druenja i zabave i za odupiranje negativnim vrnjakim pritiscima Poticati prijenos s djeteta na dijete kvalitetnih oblika druenja i zabave: ples i druenje bez alkohola i droga, bez potrebe za dokazivanjem pred vrnjacima i s pozitivnih osjeajem pripadnosti, samopotovanja i radosnog prihvaanja sebe i drugih. VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom kolske godine NAIN REALIZACIJE: Predavanja i radionice za uenike. PLANIRANI BROJ UENIKA: 15-20 TROKOVNIK: Trokovi materijala za radionice NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : Anketni upitnici, analiza sadraja zavrnih evaluacija pojedinih aktivnosti NAZIV AKTIVNOSTI: ogarija - Loptarija NOSITELJI AKTIVNOSTI: socijalna pedagoginja Vanja Bojani, razrednice razredne nastave vanjski suradnici SVRHA AKTIVNOSTI: povezivanje uenika s vrnjacima iz drugih kola i promocija zdravih stilova ivota CILJEVI: putem sporta i popratnih odgojnih aktivnosti razvijati toleranciju i prijateljstvo meu djecom omoguiti razvijanje pozitivne slike o sebi poticati stvaranje odgovornog pristupa prema tjelesnoj aktivnosti omoguiti uenicima da se kreativno izraze i dokau KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici 3. i 4. razreda NAIN REALIZACIJE: u projektu sudjeluju sve osnovne kole Grada Varadina uenici se natjeu u razliitim sportskim i zabavnim disciplinama pobjednici sudjeluju na dravnom natjecanju, a pobjednici dravnog natjecanja na meudravnom natjecanju TROKOVNIK: - organizacija Grada Varadina VREMENIK AKTIVNOSTI: travanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: povratne informacije od uenika, uitelja i roditelja NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT: VARADIN PLIVA NOSITELJI AKTIVNOSTI: - educirani treneri PK Barok u organizaciji Grada Varadina i uz pomo Ministarstva za znanost, obrazovanje i sport SVRHA AKTIVNOSTI: -uenje plivanja, promicanje zdravog naina ivota, igra, rekreacija, oputanje VREMENIK AKTIVNOSTI: -tijekom k. god. 2015./ 2016. (ovisno o slobodnom terminu prema vremeniku PK Barok) CILJEVI: - omoguiti svim uenicima znanje plivanja - omoguiti pravilan psihofiziki razvoj djece - omoguiti da se djeca osjeaju sigurno, zadovoljno i ispunjeno - poticati samostalnost i odgovornost KORISNICI AKTIVNOSTI: - uenici drugog (a i b) razreda NAIN REALIZACIJE: -testiranje znanja plivanja i obuka neplivaa na gradskim bazenima TROKOVNIK: - Grad Varadin NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : -povratne informacije uitelja i roditelja NAZIV AKTIVNOSTI: Zimski i proljetni praznici: kolsko-sportske aktivnosti uenika NOSITELJI AKTIVNOSTI: educirani treneri u organizaciji Grada Varadina SVRHA AKTIVNOSTI: skrb o djeci za vrijeme praznika, promicanje zdravlja, igra, rekreacija, oputanje VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom zimskih i proljetnih praznika kolske godine 2015./ 2016. CILJEVI: organizirati slobodno vrijeme djece omoguiti pravilan razvoj djece potivati razliite interese djece omoguiti da djeca otkriju svoje sposobnosti i talente omoguiti druenje kroz igru i zabavu omoguiti razliite sportske sadraje koji povoljno utjeu na razvoj djeteta i njegove osobnosti poticati samostalnost i odgovornost KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici od 1. do 4. razreda NAIN REALIZACIJE: desetodnevne sportske aktivnosti TROKOVNIK: Grad Varadin NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : Zadovoljstvo uenika, povratne informacije roditelja NAZIV AKTIVNOSTI: 7 kola 7 sportova NOSITELJI AKTIVNOSTI: educirani treneri u organizaciji Grada Varadina SVRHA AKTIVNOSTI: osigurati uenicima kontinuirane sportske aktivnosti i treniranje razliitih sportova VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine 2015./ 2016. CILJEVI: organizirati slobodno vrijeme djece omoguiti pravilan psihofiziki razvoj djece potivati razliite interese djece poticati razvoj sportskog duha omoguiti razliite sportske sadraje koji povoljno utjeu na razvoj djeteta i njegove osobnosti poticati samostalnost i odgovornost KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici od 1. do 6. razreda NAIN REALIZACIJE: u 7 osnovnih kola Grada Varadina svaki tjedan e se u poslijepodnevnim satima, radnim danom, odvijati treninzi jednog sporta. Nakon 2 tjedna mijenjaju se sportovi po kolama. 1. tjedan: 3 sata dvaput tjedno 2. tjedan: 3 sata triput tjedno TROKOVNIK: Grad Varadin NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI : Zadovoljstvo uenika, povratne informacije roditelja NAZIV AKTIVNOSTI: BILJKA JE IVO BIE NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: Razvijati zanimanje za prouavanje ivoga svijeta, pozitivno miljenje o svim ivim biima, svijest o vanosti biljaka za sav ivi svijet razvijati zanimanje za prouavanje prirode koja nas okruuje CILJEVI: Uoiti vanost biljaka za sav ivi svijet upoznajui glavne dijelove biljke i njihovu osnovnu ulogu. Uoiti povezanost ivotnih uvjeta sa ivotom biljke cvjetnjae i ostalim ivim biima KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI Rujan 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: VODENJAKOV FESTIVAL RIJEI NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uiteljice Ruica Marec i Nataa Dolenc i uenici 4.a i 4.b razreda SVRHA AKTIVNOSTI: bogaenje uenikog rjenika CILJEVI: razvijati svijest o potrebi tednje i uvanja vode na Zemlji; poticati uenike na aktivan odnos u ouvanju okolia i odrivome razvoju; osvjeivati potrebu koritenja obnovljivim izvorima energije i odrivoga razvoja, KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: istraujemo rijei povezane s vodom, zvukom, izgledom vode; tko sve ivi u vodi, reklamni plakat o vodi, mataonica na temu vode TROKOVNIK: Potreban materijal za prezentacije - VREMENIK AKTIVNOSTI: Oujak 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: SUNCE NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: uoiti vanost Suneve energije za proizvodnju hrane u biljkama; povezati jakost sunca s njegovim tetnim djelovanjem na kou i oi; uoavati Sunce kao zvijezdu i kao pojavu na nebu i poloaja u odnosu na Zemlju s kojom je u idealnoj udaljenosti kako bi na njoj bio mogu ivot, te u kakvom je odnosu s ostalim planetima svog sustava i to taj odnos ima kao posljedicu za mogunosti ivota na njima CILJEVI: Upoznati Sunce kao vaan izvor svjetlosti i topline nunih svim ivim biima te sve planete suneva sustava te osvijestiti tetno djelovanje nekih Sunevih zraka. KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI listopad 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: REPUBLIKA HRVATSKA I NJENI SIMBOLI NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: istraiti nastanak simbola; simboli kroz vrijeme; usporedba sa simbolima zemalja koje nas okruuju razvijati osjeaj pripadnosti domovini upoznavanjem njezinih obiljeja/simbola te njihove povijesne i kulturoloke vanosti; razvijati naviku pristojnoga ponaanje za vrijeme sluanja/sviranja himne te potivanje ostalih dravnih simbola; poticati ljubav prema domovini CILJEVI: Upoznati simbole domovine; shvatiti njihovo znaenje za domovinu KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI studeni 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: NAPRTNJAOM PO BREULJKASTOM KRAJU NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: osvijestiti potrebu uvanja pukih obiaja i tradicije; poticati uenike na upoznavanje i posjeivanje kulturno-povijesne batine breuljkastih krajeva; razvijati ljubav prema domovini CILJEVI: Kaj su jeli nai stari-sastavljanje kuharice breuljkastog kraja Stari zanati u breuljkastom kraju Upoznati puke obiaje i osobe koje potjeu iz breuljkastih krajeva KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI sijeanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: ZELENI TJEDAN PROLJEE NAM KUCA NA VRATA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: Osebujan pozdrav proljeu-integrirani dan na temu proljee (zamiljaju da su jedna proljetnica pokuat e u svom opisu osmisliti to bi poruili ljudima pisanje pjesmice proljetnicama crtanje neobine proljetnice rjeavanje matematike prie povezane s proljeem, proljetnicama; izradite dijagrame vremena pisanje oprotajnog pisma zimi igra rijeima; stvaranje riznice rijei povezanih s proljeem CILJEVI: Na kreativan i zanimljiv nain pokazati ljubav prema prirodi i potrebu za njenim ouvanjem KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI oujak 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: SRETNA PRIA NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uenici i uiteljice etvrtih razreda SVRHA AKTIVNOSTI: Pisanjem, recitiranjem, pjevanjem, slikanjem na temu ljubavi pokuati trajno sauvati najljepe trenutke naeg zajednikog etverogodinjeg druenja CILJEVI: Osvijestiti vanost prijateljstva i pokuati stvoriti dobre temelje da ovo razredno traje cijeli ivot KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici 4.a i 4.b razreda NAIN REALIZACIJE: individualni i grupni rad radionice istraivalaki rad pripremanje prezentacija prezentiranje radova ureivanje panoa u koli TROKOVNIK: trokovi materijala za prezentacije VREMENIK AKTIVNOSTI Lipanj 2016. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI zainteresiranost uenika procjena znanja uenika samoprocjena uenika NAZIV AKTIVNOSTI: Nasilje na Internetu- cyberbullying- projekt za uenike estih razreda (2. komponenta projekta) NOSITELJI AKTIVNOSTI: Ministarsvo unutarnjih poslova- Policijska uprava Varadinska SVRHA AKTIVNOSTI: Nastavak projekta zapoetog u petom razredu- 2. komponenta u svrhu informiranja i senzibilizacije o opasnostima virtualnog svijeta, upozavanje sa zakonskom regulativom i razvijanje vjetine odgovornog koritenja interneta to podrazumijeva sigurnost za korisnika CILJEVI: kroz dva kolska sata ponoviti i dodatno proiriti znanja steena prole godine anketirati uenike, te ih metodom praktinog rada motovirati da osmisle pravila ponaanja na Internetu kako bi, prema vlastitim afinitetima, osmislili e bonton, rukovodei se pri tom porukom: u virtualnom svijetu ponaaj se na nain kako se ponaa u stvarnom svijetu, onako kako eli da se drugi ponaaju prema tebi KORISNICI AKTIVNOSTI: Uenici estih razreda NAIN REALIZACIJE: Odravanje interaktivnih radionica-svako odjeljenje zasebno (djeca bi trebala pripremiti sredstva za rad prema vlastitom odabiru sukladno likovnoj tehnici koju najvie vole primijeniti npr. kola, lijepilo, papir za podlogu, kare) TROKOVNIK: - VREMENIK AKTIVNOSTI: 28. i 29. listopad 2015. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Anketni listovi koje osigurava nositelj aktivnosti NAZIV AKTIVNOSTI: ISE projekt NOSITELJI AKTIVNOSTI: Carnet SVRHA AKTIVNOSTI: Potaknuti uitelje da koriste IKT alate u nastavi CILJEVI: Napraviti nastavne satove uz pomo IKT tehnologije KORISNICI AKTIVNOSTI: Uitelji prirodoslovnih predmeta NAIN REALIZACIJE: Carnet seminari, na nastavnim satovima TROKOVNIK: VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom cijele kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: NAZIV AKTIVNOSTI: DOMINO projekt za pomonike u nastavi NOSITELJI AKTIVNOSTI: koordinatorica kole Vanja Bojani, Grad Varadin, Razvojna agencija Sjever - DAN SVRHA AKTIVNOSTI: omoguavanje uenicima s tekoama dobivanje pomonika u nastavi CILJEVI: Omoguiti uenicima efikasnije usvajanje gradiva, stjecanje vanih ivotnih vjetina, jaanje samopouzdanja, omoguavanje uenicima s tekoama jednake mogunosti za rad kao i ostalim uenicima uz pomo pomagaa u nastavi KORISNICI AKTIVNOSTI: uenici s tekoama (Rjeenje Ureda dravne uprave) kojima je radi napredovanja potrebna pomo pomonika u nastavi NAIN REALIZACIJE: usmjeravanje panje, razgovor, itanje i rad na tekstu, pomo u razumijevanju gradiva, poticanje sposobnosti i mogunosti uenika, priprema materijala prilagoenih uenicima, pomo u socijalizaciji, suradnja s uiteljicama TROKOVNIK: Grad Varadin VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom kolske godine NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: napredovanje uenika u usvajanju obrazovnih sadraja i socijalizaciji

Recommended

View more >