Školski kurikulum OŠ Žakanje - os- ?· Sigurniji Internet – prevencija svih oblika nasilja putem interneta ... Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1 kolski kurikulum O akanje

  kolski kurikulum O akanje

  akanje, rujan 2014.

 • 2 kolski kurikulum O akanje

  OSNOVNI PODACI O KOLI ........................................................................................................ 5 UVJETI RADA .............................................................................................................................. 6 UNUTARNJI PROSTORI KOLE .................................................................................................... 6 VANJSKI PROSTORI KOLE ......................................................................................................... 7

  KURIKULUM ................................................................................................................................................ 8

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ........................................................................................................... 8

  KOLSKI KURIKULUM .................................................................................................................................. 9

  KARAKTERISTIKE KOLSKOG KURIKULUMA: .............................................................................. 9 KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJE SE: .............................................................................. 10 SPECIFINI CILJEVI O AKANJE ............................................................................................... 10

  PODRUJA KURIKULUMA ......................................................................................................................... 10

  1. IZBORNA NASTAVA ......................................................................................................... 11

  Informatika ................................................................................................................................... 13

  Vjeronauk akanje ..................................................................................................................... 14

  Vjeronauk Kamanje ................................................................................................................... 15

  Njemaki jezik ............................................................................................................................... 16

  2. DODATNA NASTAVA ....................................................................................................... 17

  Matematika Razredna nastava .................................................................................................. 18

  Matematika .................................................................................................................................. 19

  Njemaki jezik ............................................................................................................................... 20

  Hrvatski jezik (akanje) ................................................................................................................. 21

  Hrvatski jezik (Kamanje) ............................................................................................................... 22

  Biologija ........................................................................................................................................ 23

  Mladi geografi............................................................................................................................... 24

  Engleski jezik ................................................................................................................................. 25

  Kemija ........................................................................................................................................... 26

  3. DOPUNSKA NASTAVA ..................................................................................................... 27

  Matematika Razredna nastava .................................................................................................. 27

  Matematika .................................................................................................................................. 28

  Hrvatski jezik razredna nastava ................................................................................................. 29

  Hrvatski jezik ................................................................................................................................. 30

  4. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI .......................................................................................... 31

  Mali lutkari ................................................................................................................................... 32

  Likovna grupa Mali likovnjaci ................................................................................................. 33

  Likovna grupa .............................................................................................................................. 34

  Dramsko-plesna grupa ................................................................................................................. 35

  Novinarska druina ....................................................................................................................... 36

  Glazbena grupa ............................................................................................................................. 37

  Dramsko-recitatorska grupa (razredna nastava) .......................................................................... 38

  Dramsko-recitatorska grupa ......................................................................................................... 39

 • 3 kolski kurikulum O akanje

  Sigurno u prometu........................................................................................................................ 40

  Mladi tehniari ............................................................................................................................. 41

  Ljubitelji prirode ........................................................................................................................... 42

  Sportska grupa .............................................................................................................................. 43

  Univerzalna sportska grupa .......................................................................................................... 44

  Badminton .................................................................................................................................... 45

  kolska zadruga Brezik- ljubitelji prirode .................................................................................. 46

  kolska zadruga Brezik- kreativna sekcija ................................................................................. 47

  Zbor .............................................................................................................................................. 48

  Biblijska grupa .............................................................................................................................. 49

  uvari kulturne batine ................................................................................................................ 50

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST .................................................................................... 51

  Posjet kinu CINESTAR ................................................................................................................ 51

  Kazalina predstava - razredna nastava ....................................................................................... 52

  Kazalina predstava, posjet kinu predmetna nastava ............................................................... 53

  Mjesec hrvatske knjige - LJUBAV ................................................................................................. 54

  Ruksak pun kulture ....................................................................................................................... 55

  Dani zahvalnosti za plodove zemlje .............................................................................................. 56

  6. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA ......................................................................... 57

  Olimpijski dan ............................................................................................................................... 58

  Sportsko-plesne aktivnosti Zadnji dan kole P Kamanje ......................................................... 59

  Dan planete Zemlja- integrirani nastavni tjedan .......................................................................... 60

  Zimski sportski dan ..................................................................................................................... 61

  Varadin, Trakoan, Veliki Tabor ................................................................................................ 62

  Terenska nastava - Karlovac ......................................................................................................... 63

  Kreativna subota ....................................................................................................................... 64

  kola u prirodi - Selce 2015. ......................................................................................................... 65

  Kontinentalna uma i travnjak ..................................................................................................... 66

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda - O akanje ......................................................................... 67

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda P Kamanje ........................................................................ 68

  Terenska nastava Dan istih planina (Brlog/akanjska Sela ) ................................................... 69

  Terenska nastava - Zagreb ............................................................................................................ 70

  Juna Dalmacija ............................................................................................................................ 71

  Vukovar ......................................................................................................................................... 72

  Karlovac RN ................................................................................................................................ 73

  Sportski dan akanje u Ribniku .................................................................................................. 74

  Sportski dan .................................................................................................................................. 75

  7. PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI .................................................................................. 76

  Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika .................................................................... 77

 • 4 kolski kurikulum O akanje

  Za sigurno i poticajno okruenje u kolama, Unicef-ov program ............................................. 78

  kolski preventivni program ......................................................................................................... 79

  Sigurniji Internet prevencija svih oblika nasilja putem interneta .............................................. 80

  Rad s (potencijalno) darovitim uenicima .................................................................................... 81

  Obiljeavanje 8. tjedna psihologije u Hrvatskoj ........................................................................... 82

 • 5 kolski kurikulum O akanje

  OSNOVNI PODACI O KOLI

  IME KOLE: OSNOVNA KOLA AKANJE

  ADRESA: AKANJE 58

  BROJ I NAZIV POTE: 47276 AKANJE

  BROJ TELEFONA: 047/757 585 047/600 547

  E-mail: ured@os-zakanje.skole.hr

  WEB ADRESA: www.os-zakanje.hr

  UPANIJA: KARLOVAKA

  BROJ UENIKA: I-IV RAZRED 111

  V-VIII RAZRED 100

  UKUPNO: 211

  BROJ RAZREDNIH ODJELA: I-IV RAZRED 9

  V-VIII RAZRED 8

  UKUPNO: 17

  BROJ PODRUNIH KOLA: 2

  BROJ DJELATNIKA: 1. UITELJI RAZREDNE NASTAVE 9

  2. UITELJI PREDMETNE NASTAVE 23

  3. STRUNI SURADNICI:

  - KNJINIARKA 1

  - PSIHOLOGINJA 2

  - PEDAGOGINJA 1

  4. OSTALI DJELATNICI:

  - TAJNICA 1

  - RAUNOVOTKINJA 1

  - DOMAR 3

  - KUHARICA 3

  - SPREMAICE(40 SATI) 5

  RAVNATELJICA KOLE: mag.ing. Vesna Hajsan Dolinar, prof

  http://www.os-zakanje.hr/

 • 6 kolski kurikulum O akanje

  UVJETI RADA

  Osnovna kola akanje smjestila se u samom mjestu akanju, sreditu istoimene opine. Rije je o rubnom dijelu Karlovake upanije koji se smjestio uz samu granicu s Republikom Slovenijom. kola samostalno djeluje od 1993. godine kada se izdvojila iz Osnovne kole Slava Rakaj u Ozlju. No poeci kolstva na ovim prostorima seu u 19. stoljee, tonije 1857. godinu, kada je kola u akanju zapoela s radom. Na sadanju lokaciju preseljena je 1958. godine, a zgrada dograena. 1972., 1986. te spojnim holom od 220 m2 tri dislocirana objekta obuhvaena su u jednu cjelinu 2010. godine.

  kolsko podruje O akanje obuhvaa sva naselja u opinama akanje, Ribnik i Kamanje te mjesne odbore Radatovi, Kat, Obre, Gorniki, Vrkovac i Police iz grada Ozlja. Cijelo podruje ima oko 4000 stanovnika (prema popisu iz 2001. g.). Sva naselja su povezana relativno dobrim i dobro odravanim cestama. Veina stanovnitva je uz dravnu cestu Jurovski Brod-Netreti, te uz upanijske ceste.

  Svako naselje ima vodovod, kvalitetnu struju i telefon. Radno sposobno stanovnitvo je uglavnom zaposleno, a radno vrijeme je preteito do 15 sati.

  Osnovna kola akanje ukljuena je u itav niz aktivnosti i projekata u cilju unapreivanja odgojno-obrazovnog rada. Uitelji i struni suradnici kroz struna usavravanja i provoenje projekata unapreuju unutarnje kapacitete kole, ali smo ponajprije orijentirani na projekte i aktivnosti u cilju prevencije ovisnosti i nasilja u koli kroz Unicef-ov projekt Za poticajno i sigurno okruenje u kolama, kao i pomo uenicima s potekoama u uenju i ponaanju.

  Posebnu panju poklanjamo estetskom ureenju i izgledu prostora unutar i oko kole. Tako uionice i hodnici veselim bojama i toplim ozrajem poticajno utjeu na sve koji u njima borave. Cilj O akanje je razvijanje kole prepoznatljiva identiteta u kojoj se u kreativnom i poticajnom okruenju omoguuje (intelektualni, emocionalni, duhovni, tjelesni, moralni) napredak svakog uenika u okviru njegovih sposobnosti, a onima najuspjenijim, daje poticaj za ostvarivanje vrhunskih rezultata na osobnoj razini.

  UNUTARNJI PROSTORI KOLE

  Matina kola akanje

  Unutarnji prostor sastoji se od 4 klasine uionice, 2 specijalizira...