Školski kurikulum OŠ Žakanje - os- ?· Sigurniji Internet – prevencija svih oblika nasilja putem interneta ... Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  218

 • Download
  3

Transcript

 • 1 kolski kurikulum O akanje

  kolski kurikulum O akanje

  akanje, rujan 2014.

 • 2 kolski kurikulum O akanje

  OSNOVNI PODACI O KOLI ........................................................................................................ 5 UVJETI RADA .............................................................................................................................. 6 UNUTARNJI PROSTORI KOLE .................................................................................................... 6 VANJSKI PROSTORI KOLE ......................................................................................................... 7

  KURIKULUM ................................................................................................................................................ 8

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ........................................................................................................... 8

  KOLSKI KURIKULUM .................................................................................................................................. 9

  KARAKTERISTIKE KOLSKOG KURIKULUMA: .............................................................................. 9 KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJE SE: .............................................................................. 10 SPECIFINI CILJEVI O AKANJE ............................................................................................... 10

  PODRUJA KURIKULUMA ......................................................................................................................... 10

  1. IZBORNA NASTAVA ......................................................................................................... 11

  Informatika ................................................................................................................................... 13

  Vjeronauk akanje ..................................................................................................................... 14

  Vjeronauk Kamanje ................................................................................................................... 15

  Njemaki jezik ............................................................................................................................... 16

  2. DODATNA NASTAVA ....................................................................................................... 17

  Matematika Razredna nastava .................................................................................................. 18

  Matematika .................................................................................................................................. 19

  Njemaki jezik ............................................................................................................................... 20

  Hrvatski jezik (akanje) ................................................................................................................. 21

  Hrvatski jezik (Kamanje) ............................................................................................................... 22

  Biologija ........................................................................................................................................ 23

  Mladi geografi............................................................................................................................... 24

  Engleski jezik ................................................................................................................................. 25

  Kemija ........................................................................................................................................... 26

  3. DOPUNSKA NASTAVA ..................................................................................................... 27

  Matematika Razredna nastava .................................................................................................. 27

  Matematika .................................................................................................................................. 28

  Hrvatski jezik razredna nastava ................................................................................................. 29

  Hrvatski jezik ................................................................................................................................. 30

  4. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI .......................................................................................... 31

  Mali lutkari ................................................................................................................................... 32

  Likovna grupa Mali likovnjaci ................................................................................................. 33

  Likovna grupa .............................................................................................................................. 34

  Dramsko-plesna grupa ................................................................................................................. 35

  Novinarska druina ....................................................................................................................... 36

  Glazbena grupa ............................................................................................................................. 37

  Dramsko-recitatorska grupa (razredna nastava) .......................................................................... 38

  Dramsko-recitatorska grupa ......................................................................................................... 39

 • 3 kolski kurikulum O akanje

  Sigurno u prometu........................................................................................................................ 40

  Mladi tehniari ............................................................................................................................. 41

  Ljubitelji prirode ........................................................................................................................... 42

  Sportska grupa .............................................................................................................................. 43

  Univerzalna sportska grupa .......................................................................................................... 44

  Badminton .................................................................................................................................... 45

  kolska zadruga Brezik- ljubitelji prirode .................................................................................. 46

  kolska zadruga Brezik- kreativna sekcija ................................................................................. 47

  Zbor .............................................................................................................................................. 48

  Biblijska grupa .............................................................................................................................. 49

  uvari kulturne batine ................................................................................................................ 50

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST .................................................................................... 51

  Posjet kinu CINESTAR ................................................................................................................ 51

  Kazalina predstava - razredna nastava ....................................................................................... 52

  Kazalina predstava, posjet kinu predmetna nastava ............................................................... 53

  Mjesec hrvatske knjige - LJUBAV ................................................................................................. 54

  Ruksak pun kulture ....................................................................................................................... 55

  Dani zahvalnosti za plodove zemlje .............................................................................................. 56

  6. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA ......................................................................... 57

  Olimpijski dan ............................................................................................................................... 58

  Sportsko-plesne aktivnosti Zadnji dan kole P Kamanje ......................................................... 59

  Dan planete Zemlja- integrirani nastavni tjedan .......................................................................... 60

  Zimski sportski dan ..................................................................................................................... 61

  Varadin, Trakoan, Veliki Tabor ................................................................................................ 62

  Terenska nastava - Karlovac ......................................................................................................... 63

  Kreativna subota ....................................................................................................................... 64

  kola u prirodi - Selce 2015. ......................................................................................................... 65

  Kontinentalna uma i travnjak ..................................................................................................... 66

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda - O akanje ......................................................................... 67

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda P Kamanje ........................................................................ 68

  Terenska nastava Dan istih planina (Brlog/akanjska Sela ) ................................................... 69

  Terenska nastava - Zagreb ............................................................................................................ 70

  Juna Dalmacija ............................................................................................................................ 71

  Vukovar ......................................................................................................................................... 72

  Karlovac RN ................................................................................................................................ 73

  Sportski dan akanje u Ribniku .................................................................................................. 74

  Sportski dan .................................................................................................................................. 75

  7. PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI .................................................................................. 76

  Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika .................................................................... 77

 • 4 kolski kurikulum O akanje

  Za sigurno i poticajno okruenje u kolama, Unicef-ov program ............................................. 78

  kolski preventivni program ......................................................................................................... 79

  Sigurniji Internet prevencija svih oblika nasilja putem interneta .............................................. 80

  Rad s (potencijalno) darovitim uenicima .................................................................................... 81

  Obiljeavanje 8. tjedna psihologije u Hrvatskoj ........................................................................... 82

 • 5 kolski kurikulum O akanje

  OSNOVNI PODACI O KOLI

  IME KOLE: OSNOVNA KOLA AKANJE

  ADRESA: AKANJE 58

  BROJ I NAZIV POTE: 47276 AKANJE

  BROJ TELEFONA: 047/757 585 047/600 547

  E-mail: ured@os-zakanje.skole.hr

  WEB ADRESA: www.os-zakanje.hr

  UPANIJA: KARLOVAKA

  BROJ UENIKA: I-IV RAZRED 111

  V-VIII RAZRED 100

  UKUPNO: 211

  BROJ RAZREDNIH ODJELA: I-IV RAZRED 9

  V-VIII RAZRED 8

  UKUPNO: 17

  BROJ PODRUNIH KOLA: 2

  BROJ DJELATNIKA: 1. UITELJI RAZREDNE NASTAVE 9

  2. UITELJI PREDMETNE NASTAVE 23

  3. STRUNI SURADNICI:

  - KNJINIARKA 1

  - PSIHOLOGINJA 2

  - PEDAGOGINJA 1

  4. OSTALI DJELATNICI:

  - TAJNICA 1

  - RAUNOVOTKINJA 1

  - DOMAR 3

  - KUHARICA 3

  - SPREMAICE(40 SATI) 5

  RAVNATELJICA KOLE: mag.ing. Vesna Hajsan Dolinar, prof

  http://www.os-zakanje.hr/

 • 6 kolski kurikulum O akanje

  UVJETI RADA

  Osnovna kola akanje smjestila se u samom mjestu akanju, sreditu istoimene opine. Rije je o rubnom dijelu Karlovake upanije koji se smjestio uz samu granicu s Republikom Slovenijom. kola samostalno djeluje od 1993. godine kada se izdvojila iz Osnovne kole Slava Rakaj u Ozlju. No poeci kolstva na ovim prostorima seu u 19. stoljee, tonije 1857. godinu, kada je kola u akanju zapoela s radom. Na sadanju lokaciju preseljena je 1958. godine, a zgrada dograena. 1972., 1986. te spojnim holom od 220 m2 tri dislocirana objekta obuhvaena su u jednu cjelinu 2010. godine.

  kolsko podruje O akanje obuhvaa sva naselja u opinama akanje, Ribnik i Kamanje te mjesne odbore Radatovi, Kat, Obre, Gorniki, Vrkovac i Police iz grada Ozlja. Cijelo podruje ima oko 4000 stanovnika (prema popisu iz 2001. g.). Sva naselja su povezana relativno dobrim i dobro odravanim cestama. Veina stanovnitva je uz dravnu cestu Jurovski Brod-Netreti, te uz upanijske ceste.

  Svako naselje ima vodovod, kvalitetnu struju i telefon. Radno sposobno stanovnitvo je uglavnom zaposleno, a radno vrijeme je preteito do 15 sati.

  Osnovna kola akanje ukljuena je u itav niz aktivnosti i projekata u cilju unapreivanja odgojno-obrazovnog rada. Uitelji i struni suradnici kroz struna usavravanja i provoenje projekata unapreuju unutarnje kapacitete kole, ali smo ponajprije orijentirani na projekte i aktivnosti u cilju prevencije ovisnosti i nasilja u koli kroz Unicef-ov projekt Za poticajno i sigurno okruenje u kolama, kao i pomo uenicima s potekoama u uenju i ponaanju.

  Posebnu panju poklanjamo estetskom ureenju i izgledu prostora unutar i oko kole. Tako uionice i hodnici veselim bojama i toplim ozrajem poticajno utjeu na sve koji u njima borave. Cilj O akanje je razvijanje kole prepoznatljiva identiteta u kojoj se u kreativnom i poticajnom okruenju omoguuje (intelektualni, emocionalni, duhovni, tjelesni, moralni) napredak svakog uenika u okviru njegovih sposobnosti, a onima najuspjenijim, daje poticaj za ostvarivanje vrhunskih rezultata na osobnoj razini.

  UNUTARNJI PROSTORI KOLE

  Matina kola akanje

  Unutarnji prostor sastoji se od 4 klasine uionice, 2 specijalizirane uionice i 8 kabineta u novoj zgradi. Upravni prostori 2011. godine preseljeni su u obnovljenu zgradu iz 1957. g. te su osloboena tri kabineta za primarnu svrhu a to je kabinetska nastava. Ujedno se u toj zgradi nalazi uionica drugog razreda kuhinja, blagovaona te spremite opreme TZK. Uionica likovne kulture osloboena je u svrhu novog prostora za zbornicu, dok je itavi stan u zgradi iz 1972. godine preureen za likovnu uionicu s kabinetom, predprostorom i sanitarijama. U prizemlju iste zgrade nalaze se jo dvije uionice i sanitarni vor. Hodnici u novoj zgradi su iroki 2 m, to nije dovoljno za normalno komuniciranje djece. U novoj zgradi su 2 WC za djecu i 2 za uitelje.

  U starom zgradama su dakle, knjinica, informatika uionica te jo tri uionice u kojima se odvija razredna nastava, kao i blagovaona i kuhinja. Hodnici su takoer uski, ali zbog malog broja uenika u tom dijelu kole mogu zadovoljiti. Ureen je hol-multimedijski prostor za drutvena dogaanja, organizaciju priredbi i sl. U k.godini 2009/10 poela s radom novoureena kuhinja u kojoj se priprema topli obrok uenicima M akanje i P Kamanje.

 • 7 kolski kurikulum O akanje

  Tijekom 2013. godine zavrena je izgradnja kolske portske dvorane ime su znatno poboljani uvjete izvoenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ime kola dobiva novih 900 m2 prostora i bogatija je za tri prostora namijenjena nastavi TZK u okviru kojih su: borilite veliine koarkakog igralita s tribinama (530 m2), dvije rekreacijske dvorane od po 70 m2) te popratnim kabinetima i sanitarnim vorom. Projektnim sredstvima projekta Skole 2.0 u partnerstvu s CarNET-a nabavljena je informatika oprema za videokonferencijsko pouavanje kojom su se opremile informatike uionice kako u matinoj tako i podrunim kolama te tabletima za e-dnevnike u vrijednosti od 600.000,00 kn. Projektom je obuhvaeno sedam kola u dravi te e se time znatno unaprijediti pedagoki standard nae kole.

  Podruna kola Kamanje

  U novoj zgradi je 8 uionica te kuhinja koja je preseljena 2014.g. iz vanjske pomone zgrade. Svaka uionica ima svoj kabinet. Kabinet uitelja tehnike kulture je pretvoren u uionicu razredne nastave, a kabinet fizike u zbornicu te kabinet uitelja razredne nastave u knjinicu, to omoguava odvijanje nastave za sve uenike u novoj zgradi. Hodnici su uski, ali zadovoljavajui s obzirom na frekvenciju uenika. S rujnom 2013.g. ureeno je potkrovlje nove kole kako bi se dobio novi uioniki prostor, dok je na katu ureena informatika uionica za uenje na daljinu-videokonferenciju i postavljeni su tableti.

  Sve zajedno je dovoljno za rad u jednoj smjeni. Nedostaje blagovaonica i komunikacijski prostor te dvorana, dok je kuhinja preseljena iz pomone zgrade u glavnu zgradu.

  Podruna kola Ribnik

  Za potrebe kole u zgradi se koristi jedna uionica, kuhinja i zbornica te WC. Uionica je ureena, ali je vrlo teka za odravanje zbog konstrukcije zgrade. kola je takoer opremljena suvremenom informatikom opremom u okviru CarNET-ovog projekta Skole 2.0.

  VANJSKI PROSTORI KOLE

  Matina kola

  Uz samu kolu je ureen travnjak s nasadima cvijea, grmlja i drvea, veliine oko 2 ha. U tom prostoru je ureeno i opremljeno rukometno igralite te igralite za koarku i odbojku s odgovarajuom opremom. Uz taj prostor je veliki park s kamenjarom i jezercem-arboretumom, koji se uredno odrava i slui za potrebe nastave u sklopu kojeg je ove godine izgraena uionica na otvorenom-sjenica. Tu je i standardno nogometno igralite NK Croatia koje kola takoer moe koristiti i koje je na kolskom zemljitu. Tijekom 2013. godine zavrena je izgradnja kolske sportske dvorane koja slui za potrebe izvoenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali za druge aktivnosti, kako za potrebe kole, tako i za potrebe lokalne zajednice.

  Podruna kola Kamanje

  U neto vie od 6000 m2 lijepo ureenog prostora nalazi se vienamjensko igralite s opremom za rukomet, koarku i odbojku, zatim djeje igralite i park.

 • 8 kolski kurikulum O akanje

  Podruna kola Ribnik

  kola posjeduje veliku povrinu zemljita uz samu kolu na kojem je ureeno vienamjensko igralite i park. Ostali dio se povremeno odrava i titi od zarastanja u umu.

  KURIKULUM

  Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo te kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  Temeljni je dokument koji na nacionaloj razini donosi vrijednosti, ope ciljeve i naela odgoja i obrazovanja, koncepciju uenja i pouavanja, odreuje odgojno-obrazovna postignua na odreenim stupnjevima uenikova razvoja, odnosno postignua za odreene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna podruja, utvruje naine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja.

  Rije je o razvojnom dokumentu otvorenom za promjene i poboljanja ovisno o potrebama i razvojnim tenjama na podruju odgoja i obrazovanja, a promjene e se temeljiti na rezultatima istraivanja i rezultatima vrjednovanja.

  Nacionalni okvirni kurikulum osobitu panju daje sljedeim vrijednostima: znanju, solidarnosti, identitetu, odgovornosti.

  Naela koja ine uporita za izradbu i realizaciju nacionalnoga kurikuluma jesu:

  visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve

  jednakost obrazovnih ansi za sve

  obveznost opeg obrazovanja

  okomita i vodoravna prohodnost

  ukljuenost svih uenika u odgojno-obrazovni sustav

  znanstvena utemeljenost

  potivanje ljudskih prava te prava djece

  kompetentnost i profesionalna etika

  demokratinost

  autonomija kole

  pedagoki i kolski pluralizam

  europska dimenzija obrazovanja Opi odgojno-obrazovni ciljevi:

  osigurati sustavan nain pouavanja uenika, poticati i unaprjeivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i

 • 9 kolski kurikulum O akanje

  sklonostima

  razvijati u uenicima svijest o ouvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne batine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta

  odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ivljenje u multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i snoljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva

  osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad u promjenjivom drutveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima trinog gospodarstva, suvremenih informacijsko- komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignua

  osposobiti uenike za cjeloivotno uenje

  Nacionalni okvirni kurikulum temelj je za izradbu svih ostalih kurikulumskih dokumenata, pa tako i za izradbu kolskog kurikuluma.

  Valja naglasiti da je kolski kurikulum Osnovne kole akanje izraen na temelju Prijedloga nacionalnog okvirnog kurikuluma za predkolski odgoj i ope obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj koli.

  KOLSKI KURIKULUM

  Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa osim slubenih programa nastave i neformalne programe, te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji je ta kola organizirana i voena. Nastavni i pouavajui stilovi snano utjeu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega. (Alistair Ross, DES)

  KARAKTERISTIKE KOLSKOG KURIKULUMA:

  teite obrazovnog procesa nije vie sadraj ve cilj i rezultat obrazovanja

  razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju

  usmjerenost prema kvaliteti rezultata

  usmjerenost na uenika i proces uenja

  samostalnost i razvoj kole

  strunu samostalnost i odgovornost uitelja

  lokalna i ira podrka zajednice za uinkovit i kvalitetan obrazovni sustav

 • 10 kolski kurikulum O akanje

  KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJE SE:

  aktivnost, program i/ili projekt

  nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

  ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

  nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

  vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

  namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

  detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

  nain vrednovanja

  nain koritenja rezultata vrednovanja

  SPECIFINI CILJEVI O AKANJE

  u kreativnom i poticajnom okruenju omoguiti (intelektualni, emocionalni, duhovni, tjelesni, moralni) napredak svakog uenika

  osposobiti uenika za samostalno uenje razliitim pristupima

  razvijati samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

  motivirati i pripremiti uenike za daljnje obrazovanje i cjeloivotno uenje

  razvijati vjetine suradnje, tolerancije i mirnog rjeavanja sukoba

  razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizikoj aktivnosti i vlastitom zdravlju

  razvijati osjeaj za hrvatski identitet

  poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne batine

  razvijanje kreativnih sposobnosti u likovnom, glazbenom i literarnom podruju

  razvijati odgovornost prema kolskoj imovini i okruenju kole

  poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom

  PODRUJA KURIKULUMA

  1. Izborna nastava

  2. Dodatna nastava

  3. Dopunska nastava

  4. Izvannastavne aktivnosti

  5. Kulturna i javna djelatnost

  6. Terenska i izvanuionika nastava

  7. Programi i projekti u nastavi

 • 11 kolski kurikulum O akanje

  1. IZBORNA NASTAVA

  Izborna nastava organizira se iz vjeronauka za uenike 1. do 8. razreda, njemakog jezika za uenike 4. do 8. razreda i informatike za uenike 5. do 8. razreda. Vjeronauk pohaaju svi uenici, a informatiku i njemaki jezik ne pohaaju samo pojedini uenici.

  KOLA PROGRAM RAZ. BROJ

  UEN. BROJ

  GRUPA IZVRITELJ PROGRAMA GOD. SATI

  M akanje Informatika 5. 15 1 Zoran Dimovski 72

  6. 15 1 72

  7. 13 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 5. - 8. 54 4 288

  Vjeronauk 1. 21 1 Gabi Tomai 72

  2. 12 1 72

  3. 17 1 72

  4. 13 1 72

  5. 15 1 72

  6. 15 1 72

  7. 13 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 1. - 8. 106 8 576

  Njemaki 4. 13 1 Dubravka Kostelac 72

  5. 15 1 72

  6. 15 1 72

  7. 13 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 4.-8. 67 5 360

  Sveukupno 227 17 1224

  P Kamanje Informatika 5. 14 1 Zoran Dimovski 72

  6. 9 1 72

  7. 10 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 5. - 8. 44 4 288

  Vjeronauk 1. 10 1 72

  2. 11 1 Gabi Tomai 72

  3. 11 1 72

  4. 10 1 72

  5. 14 1 72

  6. 9 1 72

  7. 10 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 1.-8. 86 8 576

  Njemaki 4. 11 1 Dubravka Kostelac 72

  5. 14 1 72

 • 12 kolski kurikulum O akanje

  6. 9 1 72

  7. 10 1 72

  8. 11 1 72

  Ukupno 4.-8. 55 5 360

  Sveukupno 185 17 1224

  P Ribnik Vjeronauk 1.2.3.4. 5 1 Gabi Tomai 72

  Njemaki 4. 1 1 Dubravka Kostelac 2

  Sveukupno 6 2 74

  KOLA sveukupno

  418 36

  2522

 • 13 kolski kurikulum O akanje

  IZBORNA NASTAVA

  Informatika

  IME I PREZIME VODITELJA Zoran Dimovski

  RAZRED 5. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 98

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Stei temeljna znanja i vjetine za samostalno sluenje raunalom i primjenskim programima kako u nastavi tako i izvan nje.

  Osposobiti uenike za algoritamski nain razmiljanja u rjeavanju svakodnevnih problema.

  NAIN REALIZACIJE Putem redovne nastave u informatikoj uionici, kroz razliite oblike i metode uenja i pouavanja.

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Koritenje steenih znanja u svakodnevnom ivotu za lake razumjevanje nastavnog gradiva,

  Bre i kvalitetnije rijeavanje postavljenih zadataka

  Komunikaciju i zabavu.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Prema pravilniku o ocjenjivanju i elementima, nainima i kriterijima ocjenjivanja donesenim na SV-u nae upanije.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Tekue odravanje hardvera, papir i toner:

  akanje 1.000,00 kn

  Kamanje 4.000,00 kn

  Struno usavravanje 5.000,00 kn

 • 14 kolski kurikulum O akanje

  IZBORNA NASTAVA

  Vjeronauk akanje

  IME I PREZIME VODITELJA Gabi Tomai

  RAZRED 1. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 122

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Osposobljavanje uenika za dublje shvaanje i povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i drutvenim ivotom

  Poticanje zajednitva

  Uvrivanje i produbljivanje temeljnih osjeaja povjerenja u Boga i razvijanje stava radosnog prihvaanja vjernikog ivota

  Razvijanje dijaloga ( njegove vrline: jasnoa, blagost, povjerenje, razboritost, prouavanje i prilagoavanje)

  Priprema za Prvu svetu priest i Krizmu (3. i 8. razred)

  NAIN REALIZACIJE

  Primjenjuju se razliiti oblici rada (frontalni, individualni, grupni rad, rad u parovima)

  Primjenjuju se razliite metode rada (usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno, pismeno, likovno, glazbeno i molitveno izraavanje, meditacije, PPS)

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Uenicima omoguiti dublji susret s glavnim vjerskim istinama i injenicama kranske vjere

  U uenika razvijati spremnost na djelovanje u skladu s vjerom

  Upoznavanje uenika kroz razne nastavne sadraje s duhovnom i vjernikom dimenzijom ivota

  Uvrivanje kranskog svjetonazora i ivota po vjeri

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sustavno praenje i biljeenje zapaanja uenikovih postignua i uspjeha, interesa motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadraja iz vjeronauka

  Komponentne ocjenjivanja: znanje, stvaralako izraavanje, zalaganje, kultura meusobnog komuniciranja

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Uenici od 1. - 6. razreda kupuju udbenike i radne biljenice, uenici 7. i 8. r. udbenike

  Uenici 1. razreda imat e crtanice, a ostali biljenice

  Ukupni trokovi do 100 kn

 • 15 kolski kurikulum O akanje

  IZBORNA NASTAVA

  Vjeronauk Kamanje

  IME I PREZIME VODITELJA Vedran Kormo

  RAZRED 1., 3., 4. razred, 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 75

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Predstaviti biblijske i druge kranske pripovijesti, protumaiti ih i objasniti njihovu poruku.

  Razmotriti ivot i uenje Isusa Krista i nekih kranskih velikana te opisati kljune pojmove kranske vjere i morala.

  Opisati kako su ivot i uenje Isusa Krista i kljunih kranskih osoba utjecali na opu ljudsku povijest u prolosti i sadanjosti.

  Opisati temeljna obiljeja nekih kranskih sakramenata, blagdana i slavlja, objasniti njihovo znaenje za krane te prepoznati njihovu prisutnost u hrvatskom drutvu u sadanjosti i prolosti.

  Prepoznati i opisati temeljne kranske poruke, simbole i motive u hrvatskim obiajima i tradicijama.

  Prepoznati i opisati vanije biblijske i druge kranske motive prisutne u knjievnosti i ostalim umjetnostima.

  Predstaviti neke od osnovnih pripovijesti drugih religijskih tradicija.

  Istraujui povijest svjetskih religija, opisati njihova temeljna vjerovanja

  Opisati ulogu svjetskih religija u hrvatskom drutvu i svijetu te predstaviti njihova kljuna obiljeja koja su izraena tijekom povijesti i danas.

  NAIN REALIZACIJE

  Suvremenim metodikim pristupima, osobito razvijanjem duhovnih i drugih komunikacijskih i stvaralakih sposobnosti, istinskim govorom vjere i sveobuhvatnim pristupom u radu radi ostvarenja cjelovitog vjerskog odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko, molitveno i meditativno izraavanje)

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015. dva sata tjedno.

  OSNOVNA NAMJENA Program je namjenjen odgoju i obrazovanju uenika osnovne kole.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Samovrednovanje uenika (usmeno i pismeno), meusobno vrednovanje uenika, samovrednovanje vjerouitelja, vrednovanje rada vjerouitelja od strane uenika.

  Rezultate vrednovanja koristiti za napredovanje svih aspekata rada

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Propisani udbenici za vjeronauk i pripadajue radne biljenice, kreda, kreda u boji, papir, hamer papir, magneti, fotokopiranje materijala, Biblija, reprodukcije slika s religioznom tematikom.

 • 16 kolski kurikulum O akanje

  IZBORNA NASTAVA

  Njemaki jezik

  IME I PREZIME VODITELJA Dubravka Kostelac

  RAZRED 4. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 123

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Usvajanje osnovnih znanja njemakog jezika te razvoj komunikacije putem aktivne uporabe u svakodnevnim situacijama

  Osposobljavanje i motivacija uenika za daljnje uenje njemakog jezika te ukazivanje na svrhu uenja stranog jezika

  Razvijanje znanja o kulturi i civilizaciji njemakog govornog podruja Razvijanje kreativnosti putem igre, crtea, pjesme...

  NAIN REALIZACIJE

  Pismeni i usmeni zadaci

  Obrada kraih tekstova i gramatike metodom razgovora, usmenog izlaganja, itanja, rada na tekstu, pisanja, pokazivanja, sluanja)

  Izrada prigodnih plakata

  Obrada pjesmica

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom 2014./2015. kolske godine

  OSNOVNA NAMJENA

  Usvajanje osnovnih znanja njemakog jezika, razvoj govorne produkcije putem aktivne uporabe u svakodnevnom ivotu

  Razvoj motivacije uenika spram daljnjeg uenja njemakog jezika te razvoj motivacije za upoznavanjem kulture, obiaja i ostalih znaajki njemakog govornog podruja

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmene provjere razumijevanja te aktivne uporabe njemakog jezika (osnovna komunikacija)

  Kratke provjere pismene sposobnosti

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

 • 17 kolski kurikulum O akanje

  2. DODATNA NASTAVA

  2.1. Razredna nastava 2.1.1. Matematika

  2.2. Predmetna nastava 2.2.1. Dodatna nastava Matematika 2.2.2. Dodatna nastava Njemaki jezik 2.2.3. Dodatna nastava Hrvatski jezik (akanje) 2.2.4. Dodatna nastava Hrvatski jezik (Kamanje) 2.2.5. Dodatna nastava Biologija 2.2.6. Dodatna nastava Mladi geografi 2.2.7. Dodatna nastava Engleski jezik 2.2.8. Dodatna nastava Kemija

 • 18 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Matematika Razredna nastava

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave O akanje i P Kamanje i Ribnik

  RAZRED 2. 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Utjecati na samostalno, nezavisno i stalno stjecanje znanja

  Utjecati na samostalnu, kvalitetnu i kreativnu upotrebu znanja

  NAIN REALIZACIJE

  Omoguiti zainteresiranim uenicima i darovitoj u matematici proiriti matematiko znanje po planu i programu za taj predmet

  Poticati uenike na samostalno donoenje razliitih rjeenja zadataka

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Poticati numeriku sposobnost, sposobnost apstraktnog razmiljanja

  Uporaba analitikih, deduktivnih i induktivnih metoda zakljuivanja te upornost u rjeavanju problemskih zadataka

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmenom i pismenom pohvalom za svaki napredak uenika te otkrivanje novih matematikih spoznaja i njihova upotreba u svakodnevnom ivotu

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Dodatne sadraje e pripremiti uiteljice

 • 19 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Matematika

  IME I PREZIME VODITELJA Vesna Malatestini , eljana Droan Mateljan

  RAZRED 5. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8 - tj. ovisi o iskazanom zanimanju uenika

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Osposobljavanje uenika za razvijanje i primjenu matematikoga miljenja u rjeavanju problema u nizu razliitih svakodnevnih situacija

  Proirivanje znanja dodatnim sadrajima vezanim uz predmet

  Ponavljanje i uvjebavanje gradiva za natjecanja i srednju kolu

  NAIN REALIZACIJE

  Na nastavnim satovima matematike

  Na satovima dodatne nastave iz matematike

  Na razliitim natjecanjima iz matematike

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje matematikog miljenja i vjetina

  Razvijanje osjeaja odgovornosti i kritinosti prema svom i tuem radu

  Pripremanje uenika za natjecanja iz matematike

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Uenike se potie na razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha, kako s ostalim uenicima, tako i sa samim sobom

  Postizanje to boljeg uspjeha ueniku omoguuje odlazak na natjecanja

 • 20 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Njemaki jezik

  IME I PREZIME VODITELJA Dubravka Kostelac

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 10

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Usvajanje znanja njemakog jezika te razvoj komunikacije putem aktivne uporabe u svakodnevnim situacijama

  Osposobljavanje i motivacija uenika za daljnje uenje njemakog jezika te ukazivanje na svrhu uenja stranog jezika

  Razvijanje znanja o kulturi i civilizaciji njemakog govornog podruja

  Razvijanje kreativnosti i konstantno proirivanje vokabulara putem igre, crtea, izrade plakata, pjesme...

  Dramatizacija kraih dijalokih struktura

  NAIN REALIZACIJE

  Pismeni i usmeni zadaci

  Obrada kraih tekstova i gramatike metodom razgovora, usmenog izlaganja, itanja, rada na tekstu,pisanja,pokazivanja, sluanja)

  Izrada prigodnih plakata

  Krai projekti

  Obrada pjesmica

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom 2014./2015. kolske godine

  OSNOVNA NAMJENA

  Usvajanje osnovnih znanja njemakog jezika, razvoj govorne produkcije putem aktivne uporabe u svakodnevnom ivotu

  Razvoj motivacije uenika spram daljnjeg uenja njemakog jezika te razvoj motivacije za upoznavanjem kulture, obiaja i ostalih znaajki njemakog govornog podruja

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmene provjere razumijevanja te provjera aktivne uporabe njemakog jezika u svakodnevnim situacijama

  Kratke provjere pismene sposobnosti

 • 21 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Hrvatski jezik (akanje)

  IME I PREZIME VODITELJA Sanja Brunski

  RAZRED 7. i 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Razvijanje vjetina i sposobnosti gramatikog miljenja, usmenog, pisanog i vizualnog komuniciranja u razliitim situacijama osobnog i javnog ivota. Razvijanje leksikih, fonetskih, gramatikih i knjievnih znanja. Priprema uenika za natjecanje, stjecanje dodatnih, proirenih sadraja.

  NAIN REALIZACIJE

  Obvezni i dodatni sadraji predmeta prema Godinjem planu i programu, rjeavanje zadataka i testova predvienih za rad na dodatnoj nastavi te rjeavanje zadataka sa kolskih, upanijskih i dravnih natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika.

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na dodatnoj razini osnovnokolskoga obrazovanja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Pisana i usmena provjera, debata, diskusija, kritika, sudjelovanje na kolskom i upanijskom natjecanju, izrada plakata, prezentacija na kolskom panou i u kolskom listu, nastupi.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Trokovi papira za izradu nastavnih listia i umnoavanje zadataka za vjebu i provjeru.

 • 22 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Hrvatski jezik (Kamanje)

  IME I PREZIME VODITELJA Jelica Ojdani

  RAZRED 7.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Poboljati temeljna znanja iz hrvatskog jezika

  Omoguiti uenicima usvajanje dodatnih sadraja

  Posvetiti se uenicima s pojaanim interesom prema jeziku

  Omoguiti razvoj uenikih sposobnosti i vjetina

  Razviti svijest o vanosti uenja

  NAIN REALIZACIJE

  Kroz satove dodatne nastave

  Pruiti uenicima potporu u nastojanju da napreduju

  Rad u malim homogenim skupinama

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom 2014./2015. kolske godine

  OSNOVNA NAMJENA Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na dodatnoj razini osnovnokolskog obrazovanja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Pismena i usmena provjera, diskusija, debata, kritika, sudjelovanje na kolskom i upanijskom natjecanju, nastupi, izrada plakata, prezetacija na kolskom panou i listu.

 • 23 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Biologija

  IME I PREZIME VODITELJA Renata Lorkovi Rehori

  RAZRED 7. i 8. r. O akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8

  PLANIRANI BROJ SATI 1

  CILJEVI

  Stjecanje znanja o biolokim zakonitostima te grai i funkciji ivih bia. Osposobljavanje uenika za istraivanje i primjenu nauenog u svakodnevnom ivotu. Razvijati kod uenika osobni stav, samostalnost, te sposobnost samoobrazovanja.

  NAIN REALIZACIJE

  Redovna nastava, dodatna nastava, terenska nastava, praktine vjebe mikroskopiranja, seciranja i izvoenja pokusa, te suradniko uenje rjeavanja zadataka za kritiko miljenje.

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno cijele kolske godine 2014./15.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razviti stav prema ivotu kao vrijednosti, spoznati ljepote svoje okoline i znaaj ouvanja prirodnih ljepota za zdravlje i kvalitetu ivota. Razvijati razuman odnos prema prirodi i ovjekovoj okolini. Razvijati naviku samostalnog, permanentnog proirivanja znanja iz dodatnih izvora.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Prema pravilniku o ocjenjivanju, sudjelovanje i postignua na natjecanjima, samovrednovanje uz pomo plakata i prezentacija.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Pribor za mikroskopiranje, skalpel, materijal za plakate, trokovi prijevoza na natjecanje.

 • 24 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Mladi geografi

  IME I PREZIME VODITELJA Nenad Kopi

  RAZRED 5. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 16

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1+1

  CILJEVI

  Uenici trebaju dopuniti i proiriti svoje znanje o geografiji svijeta, kontinenata, Hrvatske i svog zaviaja. Pri tome treba koristiti osnovne istraivake metode te prikupljanje podataka i grafike metode pri interpretaciji istraivanja. Osposobiti uenike da protumae drutveno-geografske pojave i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini.

  NAIN REALIZACIJE

  Uenici e prema svojim interesima i potrebama stjecati dodatna znanja iz geografije. Uenici e ii na kolsko, upanijsko, a moda i na dravno natjecanje. Mladi geografi e odravati i ureivati geografske uionice i kabinet, kao i geo.info plou.

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Izraziti svoje znanje i razumijevanje o sadrajima koji su projicirani na razliite naine: kartografsko predoavanje, informacijska tehnologija, grafiko prikazivanje, prikupljanje podataka, njihova obrada i primjena...

  Usvojiti meukulturne kompetencije koje omoguuju razumijevanje i prihvaanje drugog bez obzira na spol, kulturu, socijalnu , rasnu, religijsku i etniku pripadnost.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Poticati uenike na usvajanje to vie geografskog znanja i vjetina, informirati o tome i druge uenike, provjeriti kroz razna natjecanja....

 • 25 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Engleski jezik

  IME I PREZIME VODITELJA Melita Rubi abi, Sanja Hrastov

  RAZRED 7. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8 - 9

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Razvijanje jezinih vjetina i komunikacijske kompetencije. Upoznavanje uenika s kulturom i obiajima zemalja engleskog govornog podruja, kao i uvjebavanje sadraja iz gramatike.

  NAIN REALIZACIJE Razliiti suvremeni oblici i metode rada.

  VREMENSKI OKVIRI 1 sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015

  OSNOVNA NAMJENA Proirivanje znanja na podruju engleskog jezika, gramatike, strukturne i izgovorne vjetine.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Uenici se tijekom dodatne nastave nee ocjenjivati. Njihov rad e biti popraen kroz razne komunikacijske tehnike, usmene i pisane. Tako e se dobiti povratna informacija o njihovom napretku.

 • 26 kolski kurikulum O akanje

  DODATNA NASTAVA

  Kemija

  IME I PREZIME VODITELJA Jasmina Katuni

  RAZRED 7. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 10

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1. sat akanje

  CILJEVI

  Stjecanje znanja o kemijskim zakonima.

  Razviti kod uenika samostalnost pri izradi pokusa i donoenju zakljuaka.

  Pribliiti ueniku primjenu kemije u svakodnevnom ivotu.

  Pripremati uenike za natjecanja

  NAIN REALIZACIJE

  Redovna nastava, dodatna nastava, praktini rad te suradniko uenje.

  Rjeavanja zadataka za kritiko miljenje.

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijati pozitivan stav o vrijednostima i mogunostima koje nam prua kemija.

  Poticati istraivaki duh u uenicima kao ravnopravnom dijelu drutva koji doprinosi daljnjem razvoju znanosti a time i kvaliteti ivota.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Prema pravilniku o ocjenjivanju, sudjelovanje i postignua na natjecanjima,

  Samovrednovanje uz pomo prezentacija i samostalnih otkria.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Pribor i kemikalije za izradu pokusa, trokovi prijevoza na natjecanje.

 • 27 kolski kurikulum O akanje

  3. DOPUNSKA NASTAVA

  3.1. Matematika razredna nastava 3.2. Matematika 3.3. Hrvatski jezik - razredna nastava 3.4. Hrvatski jezik

  DOPUNSKA NASTAVA

  Matematika Razredna nastava

  IME I PREZIME VODITELJA S. Mus, I.Predovi Drakuli, J.Jurini, B.Matija, eljka Vukevi,

  L.Vidoni, K.Ribari, L.Batui, A.Klanfar

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA Po potrebi

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Nadoknaditi gubitak u znanju iz matematike

  Omoguiti razvoj uenikih sposobnosti i vjetina

  Razviti osjeaj odgovornosti i samokritinosti

  NAIN REALIZACIJE Kroz satove dopunske nastave

  Rad u malim homogenim skupinama

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno po razrednom odjelu tijekom kolske godine 2014/15.

  OSNOVNA NAMJENA Pouavanje uenika koji sporije usvajaju znanja zbog odreenih tekoa

  Naglasak na gradivu koje treba savladati

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Napredak uenika bit e praen i vrednovan opisno

 • 28 kolski kurikulum O akanje

  DOPUNSKA NASTAVA

  Matematika

  IME I PREZIME VODITELJA eljana Droan Mateljan, Vesna Malatestini

  RAZRED 5. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA Prema potrebi

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI Pruiti pomo u uenju i nadoknaivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vjetina uenika koji imaju potekoa s matematikom , a posebice uenika koji rade po prilagoenom programu

  NAIN REALIZACIJE Na nastavnim satovima matematike Na satovima dopunske nastave iz matematike

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA Organizirani oblik pomoi u uenju i nadoknaivanju znanja te stjecanju sposobnosti i vjetina u nastavi matematike

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Kritiki osvrt, usmena provjera, diskusija

 • 29 kolski kurikulum O akanje

  DOPUNSKA NASTAVA

  Hrvatski jezik razredna nastava

  IME I PREZIME VODITELJA S. Mus, I. Predovi Drakuli, J. Jurini, B. Matija, . Vukevi, L. Vidoni, K. Ribari, L. Batui, A. Klanfar

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA Po potrebi

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Poboljati temeljna znanja iz hrvatskog jezika

  Omoguiti razvoj uenikih sposobnosti i vjetina

  Razviti svijest o vanosti uenja

  NAIN REALIZACIJE Kroz satove dopunske nastave

  Rad u malim homogenim skupinama

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno po razredu tijekom kolske godine 2014/15.

  OSNOVNA NAMJENA

  Pouavanje uenika koji sporije usvajaju znanja zbog praznina koje se pokazuju u redovnoj nastavi i onemoguuju ueniku daljnje napredovanje

  Naglasak na gradivu koje treba savladati

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Poboljanje uspjeha u predmetu

 • 30 kolski kurikulum O akanje

  DOPUNSKA NASTAVA

  Hrvatski jezik

  IME I PREZIME VODITELJA Sanja Brunski i Jelica Ojdani

  RAZRED 5. i 6.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 8

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Dopuniti i dodatno objasniti gradivo uenicima koji nisu savladali gradivo tijekom redovne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu i razvijati ljubav prema hrvatskome jeziku kao kolskom predmetu i materinskom jeziku.

  NAIN REALIZACIJE

  Pratei Godinji plan i program hrvatskog jezika kontinuirano pomagati uenicima na satovima dopunske nastave, motivirati ih za napredak i pruati im poticaj za daljnji rad.

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Pomo uenicima u svladavanju potekoa pri usvajanju sadraja iz hrvatskoga jezika, osposobljavanje uenika da nauene sadraje primjenjuju u nastavi i u drugim ivotnim okolnostima.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmena i pisana provjera te uspjeh na redovnoj nastavi.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Papir za printanje i umnaanje pripremljenih pisanih materijala za vjebu, zadaci za dodatnu vjebu s uenicima, edukacija uitelja.

 • 31 kolski kurikulum O akanje

  4. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  4.1. Mali lutkari

  4.2. Likovna grupa Mali likovnjaci

  4.3. Likovna grupa

  4.4. Dramsko-plesna grupa

  4.5. Novinarska druina

  4.6. Glazbena grupa

  4.7. Dramsko-recitatorska grupa (Razredna nastava)

  4.8. Dramsko-recitatorska grupa

  4.9. Sigurno u prometu

  4.10. Mladi tehniari

  4.11. Ljubitelji prirode

  4.12. Sportska grupa

  4.13. Univerzalna sportska grupa

  4.14. kolska zadruga Brezik ljubitelji prirode

  4.15. kolska zadruga Brezik kretivna sekcija

  4.16. Zbor

  4.17. Biblijska grupa

  4.18. uvari kulturne batine

 • 32 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Mali lutkari

  IME I PREZIME VODITELJA Snjeana Mus

  RAZRED 1.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 11

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Razvijanje estetskog, kognitivnog, socijalnog i emocionalnog osjeaja, razvijanje ljubavi prema scenskom djelu, stvaralake sposobnosti, preciznosti pokreta, dosljednost u obavljanju zadataka, koordinacija pokreta i glasa

  NAIN REALIZACIJE Individualni rad, rad u paru, rad u skupini, sudjelovanje u predstavama

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015

  OSNOVNA NAMJENA

  Doivljavanje i uivljavanje u likove, pojave i predmete, razvoj ljepote izraza i bogaenje rjenika

  Uenje animacije i uporaba glasa kao izraajnog sredstva , izrada lutaka

  itanje tekstova po ulogama, dramatizacija

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sudjelovanje na javnim nastupima, osvjeivanje vlastitog napretka, uenikovo zadovoljstvo.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Nabava materijala u dogovoru s roditeljima i djecom (materijal za izradu lutaka i scenskih rekvizita)

 • 33 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Likovna grupa Mali likovnjaci

  IME I PREZIME VODITELJA Biserka Matija

  RAZRED 1., 2., 3., 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA Prema interesu uenika, oko 15 uenika.

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Poticati djecu na kreativnost i inovativnost u podruju likovnog izraavanja; nauiti djecu kako kreativno i korisno provesti svoje slobodno vrijeme.

  NAIN REALIZACIJE

  Na satovima grupe upoznati uenike s raznim likovnim tehnikama, izradom raznih ukrasnih i uporabnih predmeta: ukrasa, nakita, maski, pisanica, estitki i slino. Nauiti kako od odbaenih ili starih predmeta nainiti neto novo, lijepo i korisno.

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno po skupini tijekom kolske godine 2014/2015.

  OSNOVNA NAMJENA Razvijati praktine i izraajne sposobnosti. Poticati matu, kreativnost te kreativno provoenje slobodnog vremena. Razvijati osjeaj zajednitva i potivanja rada drugih uenika.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Zajednika analiza svih radova tijekom i po zavretku procesa. Rezultati se koriste u buduem radu kao poticaj i smjernice to boljeg i kvalitetnijeg rada.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sve materijale: likovno tehnika sredstva, papir, ljepilo, karton, perlice,

  staklenu ambalau i slino nabavljamo u suradnji s roditeljima i kolom.

  Do nekih materijala dolazimo sakupljanjem plodova, eera, staklena ih boca, kamenia.

 • 34 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Likovna grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Duko Rupi

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA Prema interesu uenika, dvije skupine svaka oko 10 -15 uenika.

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Poticati razumijevanje likovno-vizualnog jezika. Poticati zajedniki rad. Stei znanje i razumijevanje slikarstva, arhitekture, kiparstva. Poticati kreativnost i likovnu nadarenost.

  NAIN REALIZACIJE Likovnim stvaralatvom pratiti vane datume i zanimljive dogaaje. Sudjelovanje na izlobama. Ureenje panoa nae kole. Ukraavanje pozornice za kolske priredbe.

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom 2014./2015. kolske godine

  OSNOVNA NAMJENA Razvijati vjetine potrebne za likovno oblikovanje.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Zajednika analiza svih radova tijekom i po zavretku procesa.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sve materijale nabavljamo u suradnji s roditeljima i kolom.

 • 35 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Dramsko-plesna grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Jasmina Jurini, Karolina Ribari

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 22

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Razvijati komunikacijske vjetine uenika ukljuujui osjeaje, zapaanja, znanje. Razvijati sposobnost dramskog i plesnog stvaralatva i poticanje izraavanja osobne umjetnike osobnosti.

  NAIN REALIZACIJE Uvjebavati dramatizacije razliitih predloaka, kombinirati dramske i plesne teme.

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno po skupini, tijekom kolske godine 2014/15., po potrebi 2 sata tijekom pripremanja kolskih priredbi.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje umjetnikog izraaja i razumijevanje umjetnosti. Razvijanje kreativnosti, apstraktnog i kritikog miljenja, istraivakog i stvaralakog duha, emocionalne i estetske inteligencije uenika. Razvijanje osobnog stava prema umjetnosti. Otkrivanje povezanosti umjetnosti i znanosti i njihov utjecaj na ivot ovjeka.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sudjelovanje na razrednim i kolskim priredbama, permanentno unaprijeivanje rada skupine.

 • 36 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Novinarska druina

  IME I PREZIME VODITELJA Sanja Brunski

  RAZRED 5. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 15

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Poticanje samostalnog istraivakog rada, stjecanje znanja i vjetina u dobivanju to kvalitetnijeg novinarskog rada, razvijanje interesa za novinarstvo, njegovanje jezine istoe i normiranosti, izdavanje novog broja kolskog lista irko.

  NAIN REALIZACIJE Novim lanovima druine objasniti novinarski rad. Pisanje lanaka koji e obuhvaati dogaaje popraene u koli, prikupljanje i obrada podataka.

  VREMENSKI OKVIRI

  Jedan sat tjedno tijekom kolske godine 2014./2015. te okupljanje lanova po potrebi.

  OSNOVNA NAMJENA

  Aktivno praenje dogaanja u koli i izvan nje i evidentiranje istog, izdavanje kolskog lista, razvijanje sposobnosti pismenog izraavanja, socijalizacija.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sudjelovanje kolskog lista na Lidranu.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Papir za printanje i umnaanje materijala potrebnog za rad druine. Trokovnik e biti formiran prema nakladi asopisa (trokovi printanja, prijeloma i uveza).

 • 37 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNA AKTIVNOST

  Glazbena grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Ankica Klanfar

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 9

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Razvijanje glazbene kreativnosti, vjetine svjesnog intonativno istog pjevanja; usvajanje vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe; gajiti osjeaj za izraajnim pjevanjem; razvijanje glazbenog pamenja

  NAIN REALIZACIJE Pjevanje, sluanje, sviranje, nastupi na kolskim priredbama

  VREMENSKI OKVIRI Jedan sat tjedno

  OSNOVNA NAMJENA Zadovoljiti potrebu za glazbenim izraavanjem; razvijati pozitivan stav prema glazbenom stvaralatvu

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sustavno praenje i biljeenje zapaanja uenikovih postignua i uspjeha, interesa motivacija i sposobnosti u ostvarivanju sadraja

  Komponentne ocjenjivanja: znanje, stvaralako izraavanje, zalaganje, kultura meusobnog komuniciranja

 • 38 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Dramsko-recitatorska grupa (razredna nastava)

  IME I PREZIME VODITELJA Lidija Vidoni

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 16

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Ove aktivnosti podrazumijevaju uiteljevu slobodu kreiranja odgojno obrazovnog rada, smisao za stvaralatvo, istodobno i uspjean poticaj za angairanje uenika za rad izvan nastave ime se pospjeuje razvijanje radnih navika. Cilj je razvijanje sklonosti i ljubavi prema glumi i dramskom stvaralatvu.

  NAIN REALIZACIJE

  Naini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti preteno su radionikog, projektnog, skupno-istraivakog odgojno-obrazovnog rada. Ovaj oblik rada organizira se za sve uenike zavisno od njihovih sposobnosti.

  VREMENSKI OKVIRI Aktivnosti dramsko-recitatorske grupe realizirati e se tijekom cijele kolske godine 2014./2015. jedan sat tjedno po grupi

  OSNOVNA NAMJENA Ponuenim aktivnostima razvijamo uenikovo mentalno znanje te im omoguujemo da zadovolje svoje interese u pojedinim podrujima.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Planiranim izvannastavnim aktivnostima razvijat emo te pratiti intelektualni razvoj djece kao i njihov emocionalni i socijalni razvoj i to kroz evaluacije provedenih sadraja.

 • 39 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Dramsko-recitatorska grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Jelica Ojdani

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 18

  PLANIRANI BROJ SATI 1

  CILJEVI

  Razvijati govornu improvizaciju uzbudljivih situacija - razvijati usmenu dramatizaciju

  Razvijati osjeaj za prostor na sceni

  Razvijati i poticati reprodukciju koja zahtijeva od interpretatora sposobnost i kulturu i imaginaciju na tekstu

  NAIN REALIZACIJE Uenici e se okupljati jedanput tjedno te raditi na tekstovima, igrokazima, scenskim igrama

  VREMENSKI OKVIRI U toku k. 2014./2015. god.

  OSNOVNA NAMJENA

  lanovi grupe interpretirat e dramske tekstove i obiljeavati prigodne blagdane i sudjelovati na sveanostima prilikom obiljeavanja 1. dana kole - doek uenika 1. razreda, Dani kruha, Boi i Nova godina, Uskrs, kraj godine

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Satisfakcija uenika

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  kola, roditelji

 • 40 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Sigurno u prometu

  IME I PREZIME VODITELJA Elvira peli Vidovi

  RAZRED 5. P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 11

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Izgraditi djelatni, poduzetniki i stvaralaki tehniko-tehnoloki nain miljenja te osposobiti uenike za prepoznavanje i primjenu tehnikih tvorevina u ivotnom okruju

  NAIN REALIZACIJE

  Redoviti i kontinuirani rad na prometnoj kulturi uenika

  Poznavanje prometnih propisa

  Savladavanje vjetina kao to su vonja bicikla na poligonu i u prometu, uklanjanje kvarova na biciklu

  Predavanja uz pomo filmova, predstavnika HAC-a

  Uvjebavanje ponaanja na ulici i prometnoj stvarnosti kao i u simuliranoj prometnoj situaciji

  Natjecanja u vonji biciklom na prometnom poligonu

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom 2014./2015. kolske godine, 1x tjedno

  OSNOVNA NAMJENA

  Izvannastavna aktivnost Sigurno u prometu namijenjena je uenicima 5. razreda kao dopuna temeljnom programu. Prometna kultura je dio ope kulture, a odnosi se na sudionike u prometu. Namjena ove aktivnosti je spreavanje i smanjenje broja nesrea u kojima stradavaju djeca i odrasli.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Rezultati uspjenosti izvannastavne aktivnosti za svakog uenika pojedinano biljee se opisno u dnevnik rada kao i rezultati postignuti na kolskim, upanijskim i dravnim natjecanjima. Dobivanje dozvole za vonju biciklom.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Bicikli, kaciga, oprema za slaganje poligona Prijevoz djece na Natjecanje snosi kola

 • 41 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Mladi tehniari

  IME I PREZIME VODITELJA Elvira peli Vidovi

  RAZRED 5. 8. O akanje, P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 16

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI Izgraditi djelatni, poduzetniki i stvaralaki tehniko-tehnoloki nain miljenja te osposobiti uenike za prepoznavanje i primjenu tehnikih tvorevina u ivotnom okruju.

  NAIN REALIZACIJE

  Rad uenika u tehnikom pokusu spoznaje sadraja u skupnome radu

  Rad uenika u vjebi izrade sloenijih tehnikih tvorevina

  Mjerenje veliine tehnikih tvorevina u tehnikom pokusu i radnom procesu izrade tvorevina

  Fizikim radom neto materijalno oblikovati, napraviti, proizvesti, stvoriti.

  Sastavljati modele strojeva i sastavljati programe za upravljanje njima

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015. X 1 tjedno u svakoj koli

  OSNOVNA NAMJENA

  Izvannastavna aktivnost Mladi tehniari namijenjena je uenicima kao dopuna temeljnom programu. Njome se uenicima omoguuje spoznavanje osnova suvremene tehnike i tehnologije iz posebnih podruja te stjecanje praktinih umijea, ovisno o njihovim sklonostima i psihofizikim sposobnostima. Uenici mogu odabrati podruje prema uzrastu, ali i prema elji ovisno o potrebama za njihovo daljnje kolovanje.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Rezultati uspjenosti izvannastavne aktivnosti za svakog uenika pojedinano biljee se opisno u dnevnik rada kao i rezultati postignuti na kolskim, upanijskim i dravnim natjecanjima.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Raunalo, fotoaparat, memorijska kartica

  Potrebno za robotiku: robotska kolica, suelje Strojarstvo: komplet odvijaa, kare za lim, eki Graditeljstvo: ljepilo za drvo, perploa, hamer papir, brusni papir Elektrotehnika/elektronika: parice, svjetlee diode, otpornici, kondenzatori

 • 42 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Ljubitelji prirode

  IME I PREZIME VODITELJA Irena Predovi Drakuli

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 15

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Spoznati prirodu i okoli kao neto to je nae i brinuti o njima na prihvatljiv i traen nain

  Usvajanje znanja s podruja ekologije i zatite okolia,

  Usvajanje stavova vezanih uz potrebu zatite okolia i odabir pravih ivotnih vrijednosti

  Razvijanje sklonosti suradnji i timskom radu

  NAIN REALIZACIJE

  Ureivati i brinuti o uem okoliu kole kao i poticati ostale lanove lokalne zajednice da brinu o svom okoliu, njegovati nasade ljenjaka, ienje ljenjaka i oraha, branje i suenje voa, pakiranje suhog voa, ureivati cvijee unutar i izvan kole

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno u trajanju jednog kolskog sata tijekom kolske godine 2014/2015.

  OSNOVNA NAMJENA Aktivno sudjelovanje u zatiti okolia i promjena ivotnih navika (smanjiti uporabu plastine ambalae, reciklirati, kompostirati itd.) te potaknuti uenike da steena iskustva prenose na lanove obitelji, prijatelje

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Voenje opisnih biljeaka i samoocjenjivanje uenika; prezentacija rada na kolskim sveanostima, prodajnim izlobama i smotri uenikih zadruga

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sva potrebna sredstva (suilica voa, juta, aparat za vakumiranje, kare, ljepilo,teglice za cvijee, alat za ureivanje cvjetnjaka) za realizaciju aktivnosti osigurat e kola

 • 43 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Sportska grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 30

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Poboljanje kvalitete ivota uenika. Poticanje uenika na bavljenje sportom te na zdrav i aktivan ivot. Omoguavanje napretka u svim sportskim granama. Kod uenika razvijati sposobnosti koje smo otkrili na satu TZK.

  NAIN REALIZACIJE Kontinuirni proces vjebanja. Aktivno sudjelovanje u nastavi i na natjecanjjma.

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom k. godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA Usavravanje temeljnih motorikih znanja za bavljenje sportom. Priprema uenika za upanijska natjecanja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno vrednovanje.

  Pismeno vrednovanje na raznim natjecanjima.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Trokovi prijevoza na natjecanje.

 • 44 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Univerzalna sportska grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Poticati viestrani psihsomatski razvoj djece. Stvoriti naviku redovitog vjebanja.

  NAIN REALIZACIJE Kontinuirani proces vjebanja.

  Metoda usmenog izlaganja, demonstracija.

  VREMENSKI OKVIRI TIjekom k. godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA Omoguiti djeci stjecanje iskustva pokretom. Poticati usvajanje znanja o razliitim sportovima i vrijednosti bavljenja sportom.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno vrednovanje.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

 • 45 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Badminton

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 30

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Upoznati uenike sa osnovnim pravilima badmintona, svaladavanje osnovnih elemenata potrebnih za igru. Svladavanje osnova fizike pripreme u badmintonu.

  NAIN REALIZACIJE Kontinuirani proces vjebanja. Usmeno izlaganje, demonstracija.

  VREMENSKI OKVIRI TIjekom k. godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Stjecanje temeljnih znanja o tehnici i taktici u badmintonu.

  Stjecanje i usavravanje temeljnih motorikih znanja potrebnih za aktivno bavljenje badmintonom. Poticati na fair-play.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno vrednovanje.

  Pismeno vrednovanje na raznim natjecanjima.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

 • 46 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  kolska zadruga Brezik- ljubitelji prirode

  IME I PREZIME VODITELJA Irena Predovi Drakuli

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 15

  PLANIRANO SATI TJEDNO Odreeno u vannastavnim aktivnostima za sekciju ljubitelji prirode

  CILJEVI

  Spoznati prirodu i okoli kao neto to je nae i brinuti o njima na prihvatljiv i traen nain.

  Usvajanje znanja s podruja ekologije i zatite okolia.

  Usvajanje stavova vezanih uz potrebu zatite okolia i odabir pravih ivotnih vrijednosti.

  Upoznavanje bogatstva prirode i iskoristivost prirodnih materijala, upozavanje postupaka pripreme ljekovitih i jestivih plodova.

  Razvijanje sklonosti suradnji i timskom radu.

  Priprema za upanijsku smotru (svibanj 2015..)

  NAIN REALIZACIJE

  Ureivati i brinuti o uem okoliu kole kao i poticati ostale lanove lokalne zajednice da brinu o svom okoliu, njegovati nasade ljenjaka, ienje ljenjaka i oraha, branje i suenje voa, pakiranje suhog voa, ureivati cvijee unutar i izvan kole.

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno u trajanju jednog kolskog sata tijekom kolske godine 2014/2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Aktivno sudjelovanje u zatiti okolia i promjena ivotnih navika (smanjiti uporabu plastine ambalae, reciklirati, kompostirati itd.) te potaknuti uenike da steena iskustva prenose na lanove obitelji, prijatelje.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Voenje opisnih biljeaka i samoocjenjivanje uenika; prezentacija rada na kolskim sveanostima, prodajnim izlobama i smotri uenikih zadruga.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  estitke: 200 kuna Recikliranje papira: 300 kuna Ostali materijali i alati: 800 kuna Smotra: 1500 kuna

 • 47 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  kolska zadruga Brezik- kreativna sekcija

  IME I PREZIME VODITELJA Duko Rupi, Biserka Matija

  RAZRED 1. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANO SATI TJEDNO Odreeno u vannastavnim aktivnostima likovne grupe za djelatnike Duka Rupia i Biserku Matija

  CILJEVI

  Poticati djecu na kreativnost i inovativnost u podruju likovnog izraavanja; nauiti djecu kako kreativno i korisno provesti svoje slobodno vrijeme

  Poticati razumijevanje likovno-vizualnog jezika,poticati zajedniki rad, stei znanje i razumijevanje slikarstva, arhitekture, kiparstva, poticati kreativnost i likovnu nadarenost

  NAIN REALIZACIJE

  Na satovima grupe upoznati uenike s raznim likovnim tehnikama, izradom raznih ukrasnih i uporabnih predmeta: ukrasa, nakita, maski, pisanica, estitki i slino. Nauiti kako od odbaenih ili starih predmeta nainiti neto novo, lijepo i korisno

  Likovnim stvaralatvom pratiti vane datume i zanimljive dogaaje, sudjelovanje na izlobama, ureivanje panoa u koli, izraivanje scenografije i ukraavanje pozornice za kolske priredbe

  VREMENSKI OKVIRI Jednom tjedno u trajanju jednog kolskog sata tijekom kolske godine 2014/2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijati praktine i izraajne sposobnosti, poticati matu, kreativnost te kreativno provoenje slobodnog vremena, razvijati osjeaj zajednitva i potivanja rada drugih uenika, razvijati vjetine potrebne za likovno oblikovanje

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Zajednika analiza svih radova tijekom i po zavretku procesa. Rezultati se koriste u buduem radu kao poticaj i smjernice to boljeg i kvalitetnijeg rada;prezentacija rada na kolskim sveanostima, prodajnim izlobama i smotri uenikih zadruga

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Do nekih materijala dolazimo sakupljanjem, npr. plodovi, eeri, staklene boce, kamenii , likovno tehnika sredstva, papir, ljepilo, karton, perlice i slino: 1300 kuna

  Keramika: 3000 kuna

 • 48 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Zbor

  IME I PREZIME VODITELJA Melita Matakovi-Roi

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 25

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2+2

  CILJEVI

  Razvijanje muzikalnosti uenika, njegovanje glazbenog ukusa, razvijanje smisla za kulturne i umjetnike sadraje, razvijanje glazbenog pamenja i usmjerene pozornosti uenika na intonaciju i metriko-ritamsku strukturu djela, razvijanje uenike preciznosti, upornosti i smisla za razradu pojedinosti u dotjerivanju izvedbe

  NAIN REALIZACIJE Uenje jednoglasnih i vieglasnih pjesama po sluhu, ali uz notni predloak

  VREMENSKI OKVIRI 1 sat tjedno

  OSNOVNA NAMJENA

  Sudjelovanje na kolskim priredbama, poticanje uenika na zajedniko muziciranje, uvanje kulturnih vrijednosti i poticanje uenika na pripremu estetskih sadraja

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sudjelovanje u kulturnim djelatnostima kole

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Trokovi kopiranja notnih primjera, trokovi ugaanja kolskog klavira

 • 49 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Biblijska grupa

  IME I PREZIME VODITELJA Gabi Tomai i Vedran Kormo

  RAZRED 5., 6., 7., 8. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI

  Poticanje zajednitva

  Biti spreman prihvatiti i potvrditi sebe i druge u njihovoj osobnosti

  Upoznati se sa ivotom redovnika

  Priprema za natjecanje

  NAIN REALIZACIJE

  Primjenjuju se razliiti oblici rada (frontalni, individualni, grupni rad, rad u parovima)

  Primjenjuju se razliite metode rada (usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno, pismeno, likovno, glazbeno i molitveno izraavanje, meditacije, PPS) Posjet oblinjem samostanu pavlina (Svetiko Hrae)

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Uenicima omoguiti dublji susret s glavnim vjerskim istinama i injenicama kranske vjere

  U uenika razvijati spremnost na djelovanje u skladu s vjerom Upoznavanje uenika kroz razne nastavne sadraje s duhovnom i vjernikom dimenzijom ivota

  Uvrivanje kranskog svjetonazora i ivota po vjeri

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Kritiki osvrt, usmena provjera, diskusija, sudjelovanje na natjecanjima sustavno praenje i biljeenje zapaanja uenikovih postignua i uspjeha, interesa,

  Motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadraja iz vjeronauka.

  DETALJAN TROKOVNIK

  AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  I/ILI PROJEKTA

  Trokovi kopiranja materijala za natjecanje, trokovi prijevoza do

  Svetikog Hraa

 • 50 kolski kurikulum O akanje

  VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  uvari kulturne batine

  IME I PREZIME VODITELJA Gabi Tomai

  RAZRED 5., 6., 7., 8. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI

  Kod uenika poticati interes za zaviajnu povijest Razvijati ljubav prema zaviajnim obiajim, predmetima i plesovima Razvijati osjeaj za ouvanje narodne i zaviajne batine prije svega od propadanja i unitavanja Uvrstiti svijest o vanosti angairanja svakog pojedinca za potivanje i njegovanje zaviajne i nacionalne batine kao dio identiteta pojedinca i da bi je znali sauvati za budunost i ivjeti s njom danas Upoznati nacionalnu batinu kao dio europske batine Njegovati osjeaj domovinske pripadnosti, pripadnosti svom nacionalnom identitetu i potovanje identiteta drugih naroda Proirivati uenika znanja

  NAIN REALIZACIJE Rad u koli, istraivanje na terenu, intervjui

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvoj osobnog, zaviajnog, veinskog i manjinskih te domovinskih i europskog identiteta Razvijati interkulturnu osjetljivosti i interkulturni dijalog Vrednovati povijesne izvore

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Vrednovanje uradaka (plakata, foto ili video zapisa i sl.) Izloba u prostorima kole Analize Razgovori Planiranje daljnjih aktivnosti Razvijanje suradnje sa suradnicima, lokalnom zajednicom, mjetanima

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Trokovi izrade fotografija, papira za ureenje panoa

 • 51 kolski kurikulum O akanje

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  5.1. Posjet kinu CINESTAR

  5.2. Kazalina predstava razredna nastava

  5.3. Kazalina predstava, posjet kinu predmetna nastava

  5.4. Mjesec hrvatske knjige LJUBAV

  5.5. Ruksak pun kulture

  5.6. Dani zahvalnosti za plodove zemlje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Posjet kinu CINESTAR

  IME I PREZIME VODITELJA uiteljice razredne nastave

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 111

  PLANIRANO SATI TJEDNO 6

  CILJEVI

  Upoznati se s medijskom kulturom

  Upoznati filmsku umjetnost (animacije, zvukovi, reija, izgovor teksta,..)

  NAIN REALIZACIJE Gledanje filma koji je prikladan za uzrast

  VREMENSKI OKVIRI 27.03.2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Povezati i primijeniti teorijsko znanje iz likovne kulture,prirode i drutva, hrvatskog jezika.

  Prihvaanje odgovornosti za svoje blinje i pronalaenje hrabrosti za borbu protiv zla te obiteljsko zajednitvo i timski rad

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Po povratku iz kina izraditi plakat s temom filma

  Usmeno prepriavanje o filmu i o animaciji, zvukovima, izgovoru teksta

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Prijevoz i ulaznice za kino snose roditelji uenika.

 • 52 kolski kurikulum O akanje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Kazalina predstava - razredna nastava

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave, Blaenka Pavlovi Mlaak

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 111

  PLANIRANO SATI TJEDNO 8 sati godinje

  CILJEVI Razvijati kulturu ponaanja u kulturnim institucijama Razvijati naviku posjeivanja kazalita Snalaenje u novom prostoru

  NAIN REALIZACIJE Posjet kazalitu kao kulturnoj ustanovi

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015. (termini ovise o ponudi kazalinih kua te kina)

  OSNOVNA NAMJENA Razvijanje senzibiliteta za kulturna dogaanja i umjetnost

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Razgovor o odgledanoj predstavi Nastavni listii

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena ulaznice i organiziranog prijevoza autobusom

 • 53 kolski kurikulum O akanje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Kazalina predstava, posjet kinu predmetna nastava

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari, Jelica Ojdani, Melita Rubi abi i ostali razrednici

  RAZRED 5. - 8.r. M akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 100

  PLANIRANO SATI TJEDNO 6 sati godinje

  CILJEVI

  Razvijati kulturu ponaanja u kulturnim institucijama

  Razvijati naviku posjeivanja kazalita

  Snalaenje u novom prostoru

  NAIN REALIZACIJE Posjet kazalitu ili kinu organiziranim autobusnim prijevozom..

  VREMENSKI OKVIRI

  Tijekom kolske godine 2014./2015. (ovisno o ponudama kazalinih kua i kina)

  Dana 27. oujka 2015. i u 1. polugoditu.

  OSNOVNA NAMJENA Razvijanje senzibiliteta za kulturna dogaanja i umjetnost.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Razgovor o odgledanoj predstavi ili filmu.

  Nastavni listii.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena ulaznice i autobusnog prijevoza.

 • 54 kolski kurikulum O akanje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Mjesec hrvatske knjige - LJUBAV

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave, Blaenka Pavlovi Mlaak, Sanja Brunski

  RAZRED 2. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 179

  PLANIRANO SATI TJEDNO Tijekom trajanja Mjeseca hrvatske knjige

  CILJEVI

  Razvijanje navike itanja Poticanje interesa za knjigu Razvijanje kulture sluanja Razvijanje pozitivno usmjerene kompetitivnosti

  NAIN REALIZACIJE Izrada straninika na temu ljubavi, ljubavne poezije; izbor najboljih straninika

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom obiljeavanja Mjeseca hrvatske knjige (15.10. - 15.11.2014.)

  OSNOVNA NAMJENA Poticanje interesa za itanjem knjiga, osobito ljubavne poezije u djelima primjerenima za osnovnokolski uzrast, razvijanje kreativnosti potaknute itanje poezije ili proznog djela

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Izbor najboljih straninika od strane povjerenstva

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena simbolinih nagrada za autore najboljih straninika (cca 50,00 kn)

 • 55 kolski kurikulum O akanje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Ruksak pun kulture

  IME I PREZIME VODITELJA razrednici, Blaenka Pavlovi Mlaak

  RAZRED 1. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 211

  PLANIRANO SATI TJEDNO 2

  CILJEVI Razvijanje ljubavi prema umjetnosti openito, s naglaskom na ljubav prema kazaliltu, knjizi, filmu

  NAIN REALIZACIJE Gledanje predstave, filma, sudjelovanje u radionicama u okviru projekta Ruksak pun kulture

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA Upoznavanje uenika s razliitim vidovima umjetnosti te nainima umjetnikog izraavanja pisanom rjeju, glumom, slikom

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Razgovor o predstavi, uratci s radionica Upoznavanje uenika i njihovih senzibiliteta te umjeravanje njihovog rada van redovne nastave u smjeru boljeg razvoja istih

 • 56 kolski kurikulum O akanje

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  Dani zahvalnosti za plodove zemlje

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave i vjerouiteljica Gabi Tomai

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 111

  PLANIRANO SATI TJEDNO 10

  CILJEVI Razvijati osjeaj zahvalnosti za plodove zemlje, poznavanje starih obiaja i naina peenja pekarskih proizvoda, pouiti uenike o kruhu kao izrazu duhovne i ivotne snage

  NAIN REALIZACIJE

  Integrirani nastavni tjedan povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka. (P Kamanje posjet pekari Luna; M akanje posjet slastiara - gost u koli; kreativne radionice sa obojanim tijestom, itom, oblikovanje tijesta; blagoslov i blagovanje kruha).

  VREMENSKI OKVIRI Listopad 2014.

  OSNOVNA NAMJENA Razvijati kulturu odnosa prema kruhu, razvijanje pozitivnog odnosa prema hrvatskoj kulturnoj i prirodnoj batini

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Vrednovanje putem sudjelovanja na izlobi i priredbi, uenikovo zadovoljstvo

 • 57 kolski kurikulum O akanje

  6. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  6.1. Olimpijski dan

  6.2. Sportsko-plesne aktivnosti Zadnji dan kole P Kamanje

  6.3. Dan planete Zemlja

  6.4. Zimski sportski dan

  6.5. Varadin, Trakoan, Veliki Tabor

  6.6. Terenska nastava- Karlovac

  6.7. Kreativna subota

  6.8. kola u prirodi Selce 2015.

  6.9. Kontinentalna uma i travnjak

  6.10. Obiljeavanje svjetskog dana voda O akanje

  6.11. Obiljeavanje svjetskog dana voda P Kamanje

  6.12. Terenska nastava Dan istih planina (Brlog/akanjska Sela)

  6.13. Terenska nastava Zagreb

  6.14. Ekskurzija Juna Dalmacija

  6.15. Terenska nastava Vukovar

  6.16. Terenska nastava Karlovac - RN

  6.17. Sportski dan akanje u Ribniku

  6.18. Sportski dan akanje i Kamanje

 • 58 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Olimpijski dan

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 30

  PLANIRANI BROJ SATI 3

  CILJEVI Obiljeiti Hrvatski olimpijski dan. Popularizacija sporta i tjelesne aktivnosti.

  NAIN REALIZACIJE Sportske igre na kolskom igralitu.

  VREMENSKI OKVIRI 10.09.2014.

  OSNOVNA NAMJENA

  Poticati razvoj sporta, promicati temeljna naela i vrijednosti olimpizma. Edukacija o olimpijskom pokretu i njegovom znaaju u svijetu.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Sportski rezultati i rangiranje

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Koriste se sportski rekviziti kole

 • 59 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Sportsko-plesne aktivnosti Zadnji dan kole P Kamanje

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice RN P Kamanje

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 43

  PLANIRANI BROJ SATI 5

  CILJEVI

  Zajednikim druenjem uitelja i uenika obiljeiti kraj kolske godine

  Promicati vrijednosti sporta i kretanja u svakodnevnom ivotu

  Promicati vrijednosti prijateljstva i natjecateljskog duha

  NAIN REALIZACIJE

  U predvienom terminu okupiti sve uenike kole, odigrati razliite prijateljske utakmice (natjecateljske tafetne igre, graniari, plesne aktivnosti u paru i skupinama) te ih poticati na sudjelovanje i bodrenje ostalih uenika

  VREMENSKI OKVIRI Zadnji dan nastave 16. 06. 2015.

  OSNOVNA NAMJENA Vedrom i prijateljskom atmosferom oznaiti kraj kolske godine uz prezentaciju sportskih postignua uenika

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Poticanje uenika na promatranje; kritiki osvrt na uinjeno s ciljem poboljanja rada

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

 • 60 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Dan planete Zemlja- integrirani nastavni tjedan

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave O akanje, P Kamanje i P Ribnik

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 111

  PLANIRANO SATI TJEDNO 5

  CILJEVI

  Ovim integriranim nastavnim tjednom obiljeili bismo Dan planeta Zemlje. Neki od ciljeva jesu: osposobljavanje uenika za uvanje i zatitu okolia, poticanje uenika na aktivno sudjelovanje u predvienim aktivnostima, razvijanje pravilnog stava prema okoliu, razvijanje radnih navika uenika te edukacija na temu ekologije. Razvijanje ljubavi prema prirodi, estetske i zdravstvene kulture i svijesti o potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zatiti okolia.

  NAIN REALIZACIJE

  Naini i metode aktivnosti preteno su radionikog, projektnog, skupno istraivakog odgojno-obrazovnog rada. Ovaj oblik rada organizira se za sve uenike ovisno o njihovim sposobnostima. Uenici e takoer aktivno sudjelovati recikliranju starog papira i ostalog materijala kao i ienju okolia kole, sadnja zelenog nasada. Projekt Pele i med. Posjet pelinjaku u Maloj Paki, upoznavanje ivota pela, vanost i uvanje pela, upoznavanje pelinjih proizvoda, kuanje meda; kreativne radionice u koli.

  VREMENSKI OKVIRI Aktivnosti integriranog nastavnog tjedna planirane su za mjesec travanj, povodom Dana planete Zemlje.

  OSNOVNA NAMJENA

  Koritenje steenih znanja u svakodnevnom ivotu kao i za lake stjecanje znanja i razumijevanje nastavnih sadraja iz ostalih predmeta. Ponuenim aktivnostima razvijamo uenikovo mentalno znanje te im omoguujemo da zadovolje svoje interese u pojedinim aktivnostima. Ujedno potiemo svijest o ouvanju okolia, zajednitvo i stvaralatvo te drutveno-humanistiki rad.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Evaluacija e se izvoditi tijekom integriranog nastavnog tjedna usmenim izraavanjem dojmova, pismenim ili likovnim radovima te kroz izradu panoa, umnih mapa i sudjelovanjem u ostalim aktivnostima. Uenici e izloiti svoje radove i razmijeniti iskustva tijekom integriranog nastavnog tjedna.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Trokovi prijevoza do Male Pake.

 • 61 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA NASTAVA

  Zimski sportski dan

  IME I PREZIME VODITELJA uiteljice RN, uiteljica TZK

  RAZRED 1. 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 211

  PLANIRANO SATI TJEDNO Jedan dan

  CILJEVI

  Upoznati uenike sa zimskim sportovima: skijanje, klizanje, sanjkanje. Nauiti neke nove drutvene igre (ah...). Nauiti nove plesne pokrete i slino. Upoznati uenike s vanou i utjecajem sporta na zdravlje. Uputiti uenike na aktivno provoenje slobodnog vremena.

  NAIN REALIZACIJE

  Na skijakim terenima, na klizalitu u Karlovcu te u vanjskim i unutarnjim prostorima O akanje i P Kamanje. Sve e se odvijati pod strunim vodstvom voditelja pojedinih skupina.

  VREMENSKI OKVIRI 4. tjedan u sijenju (k. godina 2014./2015.)

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje socijalnih kompetencija, svijesti o vlastitom zdravlju i utjecaju sporta na zdravlje. Razvijanje i poticanje samopouzdanja, samopotovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima. Razvijati svijest o potrebi ouvanja prirode.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Zajedniko vrednovanje i analiza tijekom sportskih aktivnosti i nakon zavretka navedenih sportskih aktivnosti. Rezultati se koriste u svrhu unapreivanja buduih slinih aktivnosti kole.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Prijevoz uenika, ulaznice, iznajmljivanje sportske opreme - oko 80 kuna po ueniku (za one uenike koji idu na skijanje ili klizanje).

 • 62 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Varadin, Trakoan, Veliki Tabor

  IME I PREZIME VODITELJA Melita Rubi abi, Jelica Ojdani, Marina Mari, Ivana Bjelo

  RAZRED 5. r. i 6. r. M akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 50

  PLANIRANI BROJ SATI 12

  CILJEVI

  Razgled grada Varadina i muzeja grada Varadina te gradskog groblja. Usvajanje novih znanja o povijesti hrvatskog naroda. Razgled dvorca Trakoan i Veliki Tabor s prikupljanjem novih informacija o povijesti ovih mjesta.

  NAIN REALIZACIJE

  Razliiti suvremeni oblici i metode rada. Prije i tijekom putovanja prema odreditima uenici e biti metodoloki upueni u ciljeve i realizaciju nastave.

  VREMENSKI OKVIRI 5. lipnja 2015.

  OSNOVNA NAMJENA Proirivanje znanja iz nastave povijesti, geografije, vjeronauka i hrvatskog jezika.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Popratit emo njihov rad kroz komunikaciju i pismene radove, prvenstveno na nastavi povijesti i geografije . Uenici e izraditi plakat/prezentaciju u svezi nauene teme. Najbolji ueniki radovi e se ocijeniti.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  U cijenu su ukljueni cijena autobusa i ulaznica, negdje od 150,00 200,00 kn.

 • 63 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Terenska nastava - Karlovac

  IME I PREZIME VODITELJA Jasmina Jurini, Lidija Batui, eljka Vukevi

  RAZRED 3. razredi O akanje, P Kamanje i P Ribnik

  PLANIRANI BROJ UENIKA 33

  PLANIRANI BROJ SATI 6

  CILJEVI

  Putovanje vlakom, razgledavanje eljeznikog kolodvora, razgledavanje starog i novog dijela Karlovca, posjet zgradi upanije ured upana, posjet zgradi Poglavarstva ured gradonaelnika, razgledavanje autobusnog kolodvora, snalaenje na planu grada sve uz struno vodstvo

  NAIN REALIZACIJE

  Razliiti suvremeni oblici i metode rada. Prije i tijekom putovanja prema Karlovcu uenici e biti metodoloki upuena u ciljeve i realizaciju nastave. U razgledavanju grada imat emo turistikog vodia.

  VREMENSKI OKVIRI 05. lipnja 2015.

  OSNOVNA NAMJENA Proirivanje znanja uenika 3. razreda o Karlovakoj upaniji, prometnim sredstvima i snalaenju na karti i planu grada.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Popratit emo rad uenika kroz komunikaciju i pismene radove

  (usmeno prepriavanje, pismeni radovi o doivljajima s terenske

  nastave). Uenici e izraditi plakat u svezi nauene teme.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena povratne putne karte Brlog Grad - Karlovac

 • 64 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Kreativna subota

  IME I PREZIME VODITELJA Mirjana Belavi, Mirjana Peretin

  RAZRED Skupina potencijalno darovitih uenika

  PLANIRANI BROJ UENIKA 22

  PLANIRANI BROJ SATI 8

  CILJEVI Sudjelovanje potencijalno darovitih uenika O akanje na Kreativnoj suboti u O Grabrik (Karlovac)

  NAIN REALIZACIJE

  Psihologinja i pedagoginja e (u dogovoru s roditeljima) zainteresirane uenike iz skupine potencijalno darovitih voditi u Karlovac na kreativne radionice za potencijalno darovite uenike organizirane u O Grabrik

  VREMENSKI OKVIRI Tijekom kolske godine

  OSNOVNA NAMJENA

  Uenici e upoznati svoje vrnjake slinih interesa i sposobnosti s podruja Karlovake upanije

  Uenici e savladati nove vjetine ovisno o svojim interesima

  Uenici e proiriti znanja iz raznih podruja ovisno o svojim interesima

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno i pismeno

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena prijevoza u Karlovac

 • 65 kolski kurikulum O akanje

  KOLA U PRIRODI-SELCE

  kola u prirodi - Selce 2015.

  IME I PREZIME VODITELJA Biserka Matija, Ankica Klanfar

  RAZRED 4.a i 4.b.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 24

  PLANIRANO SATI TJEDNO 5 dana

  CILJEVI

  Povezivati sadraje razliitih predmeta, uiti otkrivanjem u neposrednoj ivotnoj stvarnosti; poticati radost otkrivanja, istraivanja; razvijati ljubav prema domovini; utjecati na stvaranje korektnog odnosa meu odgojno-obrazovnim skupinama

  NAIN REALIZACIJE

  Uiti kroz igru i zabavu; stvaranjem literarnih i likovnih djela na temu primorskog kraja; pronalaenjem materijala o gradovima i naseljima primorskog kraja (Selce, Crikvenica, Vrbnik); razliitim oblicima i metodama rada (izleti, etnje, boravak u autentinom okruenju)

  VREMENSKI OKVIR Svibanj/lipanj 2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Primijeniti steena znanja u stvarnosti i svakodnevnom ivotu; razvijati sposobnost prostorne orijentacije; spoznavati iri zaviaj (glavne osobitosti primorskog kraja)

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno; u ponavljanju i spoznavanju novih nastavnih sadraja

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena prijevoza uenika autobusom, smjetaj u odmaralitu (ukljuena cijena izleta, ulaznice u Gradski akvarij, animatori, uitelj plivanja)

 • 66 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Kontinentalna uma i travnjak

  IME I PREZIME VODITELJA Renata Lorkovi Rehori

  RAZRED 5., 6., 7. r. O akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 72

  PLANIRANI BROJ SATI 10

  CILJEVI

  Skupljanjem i promatranjem spoznati biljne vrste travnjaka i uma, spoznati ugroene i zatiene biljne vrste, ukazati na vanost i upotrebu biljka u ovjekovom svakodnevnom ivotu.

  NAIN REALIZACIJE

  Predavanje, razgovor, promatranje, opisivanje, crtanje, skupljanje, fotografiranje i istraivanje biljnih i ivotinjskih vrsta u okolici kole. Rjeavanje radnih listia.

  VREMENSKI OKVIRI Jesen i proljee za vrijeme nastave 2014./15.

  OSNOVNA NAMJENA

  Spoznati ljepote svoje okoline i znaaj ouvanja prirodnih ljepota za zdravlje i kvalitetu ivota. Razvijati svijest o biolokom uzgoju kultiviranih biljnih vrsta te razuman odnos prema prirodi i ovjekovoj okolini.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju, razgovor s uenicima, herbarij, plakati, referati, samovrednovanje uz pomo plakata i prezentacija.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Nisu predvieni trokovi, eventualno iz materijalnih sredstava kole

 • 67 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda - O akanje

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave M akanje i P Ribnik

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 68

  PLANIRANO SATI 5

  CILJEVI

  Obiljeiti Svjetski dan voda, upoznati uenike s vanou vode za ivot ovjeka, razvijati kod uenika trajnu i svjesnu spoznaju o dubokoj vezi ovjeka i prirode.

  Razvijati ljubav prema zaviaju, prirodnoj batini zaviaja i domovine u cjelosti.

  NAIN REALIZACIJE

  Uenici od 1. - 4. razreda pjeae do mjesta Miinci, do rijeke Kupe.

  Promatraju i odreuju vodu tekuicu, obale i slap, istou i prirodni znaaj vode za na zaviaj. Nizvodno odlaze do kupalita Jurovo gdje odreuju ue manje rijeke u veu - ue rijeke Lahinje u rijeku Kupu.

  Promatraju i opisuju prirodno okruenje, biljni i ivotinjski svijet i predlau naine kojima moemo ouvati ljepotu prirode naeg zaviaja.

  VREMENSKI OKVIRI Terenska nastava izvodi se 22.03 2015., Svjetski dan zatite voda.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijati kod uenika svjesnost o vanosti uvanja slatkih voda te njenoj vanosti za ivot svih ivih bia. Razvijati trajnu ekoloku svijest, uiti voljeti i uvati prirodnu ljepotu i bogatstvo svojega zaviaja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Izrada plakata, fotografija, prezentacija zapaanja po grupama.

  Likovnim i jezinim stvaranjem opisati prirodno okruenje rijeke. Predloiti naine uvanja i zatite pitke vode.

 • 68 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Obiljeavanje Svjetskog dana voda P Kamanje

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave P Kamanje

  RAZRED 1. - 4.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 43

  PLANIRANO SATI 3

  CILJEVI

  Obiljeiti Svjetski dan voda, upoznati uenike s vanou vode za ivot, spoznati potrebu tednje vode, te zatite vode i cjelokupne prirode od zagaenja uzrokovanih ljudskim faktorom. Upoznati izvor te potok Kirinicu (korito, ponornica) kao jedan od mnogobrojnih pritoka Kupe. Razvijati ljubav i povezanost s prirodom.

  NAIN REALIZACIJE

  Pjeaenje od kole kroz selo Mali Vrh do izvora potoka Kirinice.

  Promatranje okolia (izvor, tok, biljke i ivotinje).

  Kvaliteta vode i istoa vode.

  Slikanje vienog tehnikom pastela. Sportske aktivnosti.

  Povratak pjeaenjem istim putem. ienje oko izvora.

  VREMENSKI OKVIRI 22.3.2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijati kod uenika svijest o vanosti uvanja slatke vode.

  Razvijati ekoloku svijest i potrebu ouvanja prirodnih ljepota.

  Ukazati na vanost potoka i rijeka za zaviaj te utjecaj istih na cjelokupni biljni i ivotinjski svijet, voljeti i uvati prirodu zaviaja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Likovnim, govornim te literarnim uradcima opisati ljepotu i znaaj potoka Kirinice.

  Predloiti nove naine zatite i tednje vode te primijeniti naueno kako bi se voda i cjelokupni okoli sauvali za budue narataje.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Pribor za slikanje; papir, pastele, vree za smee.

 • 69 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Terenska nastava Dan istih planina (Brlog/akanjska Sela )

  IME I PREZIME VODITELJA uiteljice RN

  RAZRED 1. - 4. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 111

  PLANIRANI BROJ SATI Pet kolskih sati

  CILJEVI

  Upoznati izgled i posebnost planinskog dijela zaviaja

  Odrediti glavne i sporedne strane svijeta, odrediti stajalite i obzor, snalazi se pomou kompasa, Sunca i nekih znakova na zemlji

  Upoznati znamenitosti stare arhitekture, upoznati stare vrste voaka

  Pjeaenje do oblinjeg brda Brloga po planinarskoj stazi.

  Pjeaenje do vidikovca akanjska Sela.

  Uoiti jesenske promjene u okolini, razlikovati listopadno i zimzeleno drvee, povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ivotinjski svijet i rad ljudi

  Spoznati vanost odravanja istoe okolia, prepoznati utjecaj ovjeka na okoli

  NAIN REALIZACIJE etnja jesenskim krajolikom, promatranje, uoavanje, zakljuivanje

  VREMENSKI OKVIRI Uz Svjetski dan istih planina(26.9 )- 26.09.2014. u trajanju od pet kolskih sati

  OSNOVNA NAMJENA

  Upozavanje zaviajne regije i njenih posebnosti

  Usvojiti strane svijeta na razini praktine primjene,razvijati sposobnost prostorne orijentacije,uoiti vezu izmeu visine stajalita i veliine (irine) obzora, imenovati znakove u prirodi po kojima se moemo snai u prirodi, primjenjivati kompas pri odreivanju strana svijeta

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno vrednovanje; rezultate provedenih aktivnosti koristit emo u ponavljanju i spoznavanju novih nastavnih sadraja

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izradu praktinog dijela - plakati

 • 70 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Terenska nastava - Zagreb

  IME I PREZIME VODITELJA Melita Matakovi-Roi

  RAZRED 7.r. i 8. r. M akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 46

  PLANIRANI BROJ SATI 8

  CILJEVI

  Hrvatsko narodno kazalite, upoznavanje glazbeno scenskog djela

  (balet)

  NAIN REALIZACIJE

  Organizirano putovanje do Zagreba, gledanje predstave u HNK-u,

  putovanje u mjesto polaska.

  VREMENSKI OKVIRI Jedan dan tijekom kolske godine 2014./2015. (prvo polugodite)

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje i njegovanje pozitivnog odnosa prema glazbi i glazbeno-

  scenskim djelima, stvaralatvu,

  razvijanje navika kulturnog ponaanja.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Uenici se nee ocjenjivati. Popratit emo njihov rad kroz komunikaciju, pismene radove i prezentacije na nastavi glazbene kulture koritenje saznanja u nastavnom procesu i svakodnevnom ivotu.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena prijevoza uenika i cijena ulaznica u HNK.

 • 71 kolski kurikulum O akanje

  Ekskurzija

  Juna Dalmacija

  IME I PREZIME VODITELJA Renata Lorkovi, Ivana Vukovi, Melita Matakovi-Roi, Duko Rupi

  RAZRED 7.r. i 8.r. M akanje i P Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 46

  PLANIRANI BROJ SATI 4 dana

  CILJEVI

  Upoznati prirodne ljepote i znamenitosti June Dalmacije. Posjet Dubrovniku, Koruli, Lokrumu. Njegovanje kulturnih vrijednosti i obiaja. Upoznavanje s reljefom, vegetacijom i povijeu ovoga prostora.

  NAIN REALIZACIJE

  Dogovor o terminu posjeta i cijeni. Dogovor s agencijom za prijevoz putnika o trokovima prijevoza uenika. Prikupljanje suglasnosti roditelja. Putovanje autobusom. Financiranje puta roditelji uenika.

  VREMENSKI OKVIRI poetak lipnja 2015.

  NOSITELJ Razrednice: Renata Lorkovi, Ivana Vukovi,Melita Matakovi-Roi, Duko Rupi

  OSNOVNA NAMJENA

  Poticanje jezinog, literarnog, novinarskog i likovnog stvaralatva. Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom obradi nastavnih tema (integrirana nastava, korelacija meu predmetima)

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Primjena nauenog u nastavi. Prezentacija vienog i izradba plakata, lanaka za kolske novine.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Prilog - agencija

 • 72 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Vukovar

  IME I PREZIME VODITELJA Ivana Vukovi, Nenad Kopi

  RAZRED 8.razred akanje/8.Kamanje

  PLANIRANI BROJ UENIKA 22

  PLANIRANI BROJ SATI 12

  CILJEVI

  Upoznati i vidjeti Vukovar kao najvaniji grad u Domovinskom ratu koji je postao simbol hrvatske borbe za neovisnost i slobode hrvatskog naroda. Grad koji je pretrpio velika stradanja u Domovinskom ratu, upoznati i okolicu grada i sredita koja su bila vani strateki poloaji za vrijeme rata, upoznati i razgledati Istonu Hrvatsku uz uiteljicu geografije

  NAIN REALIZACIJE

  Vonja autobusom iz akanja kroz Sredinju i Istonu Hrvatsku do Vukovara, razgledavanje uz strunog voditelja O Vukovara i okolice

  VREMENSKI OKVIRI Jedan dan u svibnju 2015.g., 09.05.2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Usvajanje informacija o ulozi Vukovara za vrijeme Domovinskog rata i borbi stanovnitva za slobodnu Hrvatsku,upoznati lokalne povijesne znamenitosti,etnja prirodom

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno vrednovanje.Rezultate provedenih aktivnosti uenici e izloiti i odreenom prezentacijom upoznati ostale uenike sa steenim znanjem

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena prijevoza uenika autobusom i trokovi razgledavanja, oko 200 kn

 • 73 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Karlovac RN

  IME I PREZIME VODITELJA Karolina Ribari, Lidija Vidoni , Snjeana Mus, Irena Predovi Drakuli

  RAZRED 1. i 2. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 54

  PLANIRANO SATI TJEDNO 5

  CILJEVI Posjetiti blii zaviaj Karlovac Stari grad Dubovac, Gradska knjinica IGK, trnica

  NAIN REALIZACIJE Vonja autobusom do Karlovca, posjet Starom gradu Dubovcu, obilazak Gradske knjinice, obilazak trnice

  VREMENSKI OKVIRI 05. 06. 2015.

  OSNOVNA NAMJENA Upoznavanje ueg zaviaja, kulturne batine.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Cijena prijevoza od akanja Kamanja do Karlovca, cijene ulaznica

 • 74 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Sportski dan akanje u Ribniku

  IME I PREZIME VODITELJA Uiteljice razredne nastave, M akanje i P Ribnik

  RAZRED 1. - 4. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 62

  PLANIRANI BROJ SATI 4

  CILJEVI

  Razvijati ponaanja kao to su prihvaanje, potovanje, uvaavanje

  Poticati zajednitvo meu djecom

  Poticati nenasilna ponaanja meu djecom

  Jaanje socijalnih i komunikacijskih vjetina te samopotovanja

  Poticati djecu da kvalitetno provode slobodne vrijeme

  Razvijati ljubav prema zaviaju i kulturnoj batini

  Njegovanje starih zanata

  NAIN REALIZACIJE Nastava e se odvijati na kolskom igralitu, u okrugu kole. Predvien je posjet starom gradu Ribniku, pekari i pelarskoj stazi

  VREMENSKI OKVIRI 13. 6. 2013.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje socijalnih kompetencija, svijesti o vlastitom zdravlju i utjecaju sporta na zdravlje. Razvijanje i poticanje samopouzdanja, samopotovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima. Razvijati svijest o potrebi ouvanja prirodei kulturne batine.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Zajedniko vrednovanje i analiza tijekom sportskih aktivnosti i nakon zavretka navedenih sportskih aktivnosti. Razvijati trajnu ekoloku svijest, uiti voljeti i uvati prirodnu ljepotu i bogatstvo svojega zaviaja.

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izvoenje sportskih aktivnosti

 • 75 kolski kurikulum O akanje

  TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

  Sportski dan

  IME I PREZIME VODITELJA Marina Mari

  RAZRED 5. - 8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 100

  PLANIRANI BROJ SATI 4

  CILJEVI

  Poticati zajednitvo, suradnju meu djecom. Poticati nenasilno ponaanje, uiti ih i poticati na fair-play. Poticanje na zdrav i aktivan ivot.

  NAIN REALIZACIJE Sportske igre na kolskom igralitu

  VREMENSKI OKVIRI 16. 6. 2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Razvijanje socijalnih kompetencija, svijesti o vlastitom zdravlju i utjecaju sporta na zdravlje. Razvijanje i poticanje samopouzdanja, samopotovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima. Kvalitetno i zanimljivo provoenje zadnjeg dana kole.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmeno i pismeno vrednovanje

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Koriste se sportski rekviziti kole

 • 76 kolski kurikulum O akanje

  7. PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI

  7.1. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika

  7.2. Za sigurno i poticajno okruenje u kolama, Unicef-ov program

  7.3. kolski preventivni program

  7.4. Sigurniji Internet prevencija svih oblika nasilja putem interneta

  7.5. Rad s (potencijalno) darovitim uenicima

  7.6. Obiljeavanje 8. tjedna psiholohije u Hrvatskoj

 • 77 kolski kurikulum O akanje

  PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI

  Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika

  IME I PREZIME VODITELJA

  kolska psihologinja Mirjana Belavi i pedagoginja Mirjana Peretin, razrednice Melita Matakovi-Roi i Renata Lorkovi Rehori, Hrvatski zavod za zapoljavanje - podrunica Karlovac (Ivana Mehle, Barbara Balako i Majda avor)

  RAZRED 8. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 22

  PLANIRANO SATI TJEDNO 1

  CILJEVI Informirati uenike o srednjim kolama, programima, zanimanjima i pomoi im u odabiru kole i programa koji najbolje odgovaraju njihovim znanjima i sposobnostima.

  NAIN REALIZACIJE

  Profesionalno informiranje za uenike i roditelje

  Profesionalno savjetovanje uenika

  Praenje uenika

  Davanje broura i letaka o srednjim kolama

  Suradnja sa srednjim kolama

  Stavljanje informacija na kolski pano

  Edukacija u sklopu HZZ-a

  VREMENSKI OKVIRI od rujna 2014. do lipnja 2015. godine

  OSNOVNA NAMJENA

  Upoznati razliite mogunosti obrazovanja i osposobljavanja za zanimanja (trajanje obrazovanja, sadraji obrazovnih programa, mree odgojno-obrazovnih organizacija)

  Razvijati pozitivne stavove prema radu, razliitim vrstama rada i zanimanja

  Organizirati savjetodavnu pomo uenicima koji s obzirom na strukturu svojih osobina zahtijevaju specifian tretman (suene mogunosti izbora zanimanja )

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Razgovorom

  Rezultati vrednovanja slue u svrhu poboljanja kvalitete Programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja uenika 8. razreda

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Materijali dobiveni od HZZ-a

  Sredstva za radionice i fotokopiranje

 • 78 kolski kurikulum O akanje

  PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI

  Za sigurno i poticajno okruenje u kolama, Unicef-ov program

  IME I PREZIME VODITELJA Koordinator kolska psihologinja Ana Sutli (na porodiljnom), kolska psihologinja Mirjana Belavi, pedagoginja Mirjana Peretin, razrednici, uitelji, uenici, roditelji

  RAZRED Svi razredi

  PLANIRANI BROJ UENIKA 211

  PLANIRANI BROJ SATI 2

  CILJEVI

  Poveati razinu osvijetenosti o problemu kod djece, zaposlenika kole, roditelja i lokalne zajednice. Poveati razinu znanja o nainima i mehanizmima djelovanja u koli. Potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih, djece, roditelja i imbenika u drutvenoj sredini. Stvoriti sustav podrke i zatite djeci koja trpe nasilje i djeci koja pokazuju nasilno ponaanje. Ukljuiti djecu, zaposlene, roditelje, strunjake i lokalnu zajednicu u proces promjena ponaanja i stvaranja drugaije klime u koli. Osigurati trajnost i odrivost projekta.

  NAIN REALIZACIJE Radionice na satovima razrednika Individualni rad s uenicima i roditeljima Konzultacije s uiteljima

  VREMENSKI OKVIRI od 08. rujna 2014. do 16. lipnja 2015. godine

  OSNOVNA NAMJENA

  Smanjenje razine nasilja meu djecom Osnaivanje uitelja i djelatnika kole (znanje o nainima i mehanizmima djelovanja u koli) Postizanje promjena u ponaanju i stvaranja sigurne i pozitivne klime u koli.

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Primjena upitnika za djecu, roditelje i uitelje Broj uenika koji trai pomo Broj i vrste intervencija u Protokolima praenja uenika Rezultati vrednovanja koristit e u se u svrhu poboljanja kvalitete rada s uenicima i roditeljima

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Materijali dobiveni od Unicef-a (Prirunik za roditelje, prirunik za uitelje, biljenice za djecu, upitnici) Sredstava potrebna za izvoenje radionica

 • 79 kolski kurikulum O akanje

  PROGRAMI I PROJEKTI U NASTAVI

  kolski preventivni program

  IME I PREZIME VODITELJA kolska psihologinja Mirjana Belavi, pedagoginja Mirjana Peretin, razrednici, vanjski suradnici (MUP, Obiteljski centar, lijenica Slube kolske medicine)

  RAZRED Svi razredi

  PLANIRANI BROJ UENIKA 211

  PLANIRANI BROJ SATI 2

  CILJEVI

  Razvoj samopotovanja

  Razvoj socijalnih vjetina

  Razvoj komunikacijskih vjetina

  NAIN REALIZACIJE

  Predavanja i radionice za uiteljsko vijee

  Predavanja i radionice za roditelje

  Predavanja i radionice za uenike

  VREMENSKI OKVIRI od 08. rujna 2014. do 16. lipnja 2015. godine

  OSNOVNA NAMJENA Kod djece i mladih razviti zatitne mehanizme koji e im u rizinim situacijama omoguiti da se odupru izazovima dananjice

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Broj uenika, roditelja i uitelja koji su se odazvali predavanjima i radionicama

  Rezultati vrednovanja koristit e u se u svrhu poboljanja kvalitete rada s uenicima, roditeljima i uiteljima

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izvoenje radionica

 • 80 kolski kurikulum O akanje

  PROJEKTI - PLAN

  Sigurniji Internet prevencija svih oblika nasilja putem interneta

  IME I PREZIME VODITELJA Mirjana Belavi

  RAZRED 1.-8.

  PLANIRANI BROJ UENIKA 209

  PLANIRANI BROJ SATI 20

  CILJEVI Pruiti strune informacije djeci, uiteljima i roditeljima o djeltvornim nainima zatite od nasilja putem interneta Pouiti uenike i roditelje sigurnim metodama koritenja interneta

  NAIN REALIZACIJE Radionice za uenike

  Predavanja za uitelje i roditelje

  VREMENSKI OKVIRI k. god. 2014./15.

  OSNOVNA NAMJENA Kod djece i roditelja osvijestiti vanost sigurnih metoda koritenja interneta i prevencije nasilja putem interneta

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Usmene i pismene povratne informacije uenika, uitelja i roditelja

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izvoenje radionica

 • 81 kolski kurikulum O akanje

  PROGRAM

  Rad s (potencijalno) darovitim uenicima

  IME I PREZIME VODITELJA

  kolska psihologinja Mirjana Belavi

  Razredne uiteljice

  Predmetni uitelji

  RAZRED 4. - 8. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 22

  PLANIRANI BROJ SATI 10

  CILJEVI

  Razvoj osobnosti

  Poticanje kreativnog miljenja

  Proirivanje znanja iz podruja matematike, hrvatskog jezika, prirode i drutva, ovisno o uenikim interesima

  NAIN REALIZACIJE

  Psihologinja e organizirati radionice za uenike koji su izabrani u skupinu potencijalno darovitih na temelju intelektualnih sposobnosti pokazanih na psihologijskim testovima

  Uiteljice 4. razreda radit e s uenicima dodatne sadraje iz odabranih predmeta

  Uenici 5., 6., 7. i 8. razreda bit e ukljueni u razne izvannastavne aktivnosti i dodatne nastave u skladu s njihovim interesima

  VREMENSKI OKVIRI kolska godina 2014./2015.

  OSNOVNA NAMJENA

  Uenici e razvijati kreativno miljenje i logiko zakljuivanje

  Uenici e usavravati komunikacijske vjetine i suradniki nain rada

  Uenici e proiriti znanja iz podruja matematike, hrvatskog jezika, prirode i drutva, ovisno o uenikim interesima

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Broj uenika koji dolazi na radionice

  Individualno praenje uenika

  Upitnici procjena programa po razliitim imbenicima

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izvoenje radionica

 • 82 kolski kurikulum O akanje

  PROGRAM

  Obiljeavanje 8. tjedna psihologije u Hrvatskoj

  IME I PREZIME VODITELJA

  kolska psihologinja Mirjana Belavi

  Razredne uiteljice

  Predmetni uitelji

  RAZRED 4. - 8. razred

  PLANIRANI BROJ UENIKA 20

  PLANIRANI BROJ SATI 5

  CILJEVI

  Upoznati uenike i njihove roditelje sa psihologijom

  Pribliiti i predstaviti zajednici irinu ukljuenosti psihologijske teorije i prakse u ivot pojedinca i zajednice

  Poticati suradnitvo, prihvaanje i pomaganje meu uenicima, uiteljima i roditeljima

  NAIN REALIZACIJE

  Uenici e u suradnji s psihologinjom te razrednim i predmetnim uiteljima na razliite naine predstaviti podruje djelovanja psihologije drugim uenicima i roditeljima (power-point, video, radionice i sl.)

  VREMENSKI OKVIRI 16.-22.2.2015.g.

  OSNOVNA NAMJENA Obiljeiti 8. tjedan psihologije u Hrvatskoj

  NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  Rezultati e se vrednovati usmeno te upitnicima

  Rezultati e se koristiti u svrhu poboljanja rada s djecom te suradnje kole s roditeljima

  DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

  Sredstva potrebna za izvoenje radionica

 • 83 kolski kurikulum O akanje

  Na temelju lanka 59. Statuta Osnovne kole akanje, a na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea

  roditelja i ravnateljice kole, kolski odbor na 15. sjednici odranoj 11.09.2014. g. donosi

  KOLSKI KURIKULUM ZA 2014./2015. KOLSKU GODINU

  Ravnateljica kole: Predsjednica kolskog odbora:

  mag.ing. Vesna Hajsan-Dolinar dipl.u. Melita Rubi abi univ.spec.oecoing.

Recommended

View more >