ŠKOLSKI KURIKULUM STROJARSKO ?· Naziv programa PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA ... - razvoj humanijeg školskog i društvenog okruženja - senzibilizacija za

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Transcript

KOLSKI KURIKULUM STROJARSKO BRODOGRAEVNE KOLE ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIKA ZANIMANJA KOLSKA GODINA 2015./2016. U Rijeci, rujan 2015. 1 Sadraj Uvod 2 Posebni programi i projekti 3 Izvannastavne aktivnosti 16 Dopunska nastava 22 Dodatna nastava 22 Izborna nastava 24 Centar novih tehnologija 28 Strune ekskurzije 30 Maturalno putovanje 38 Natjecanja uenika 39 Kulturna i javna djelatnost 42 Izdavaka djelatnost 42 2 UVOD Strojarsko brodograevna kola za industrijska i obrtnika zanimanja pod ovim imenom radi od 1992. godine, iako njena prolost pod raznim nazivima see do 1948. godine kada je osnovana kao Vojno industrijska kola. Odgoj i obrazovanje kola ostvaruje temeljem nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma. Definicija: Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, te kontrolu (vrednovanje) postignua prema postavljenim ciljevima. Nacionalni kurikulum utvruje vrijednosti, naela i ciljeve pouavanja, koncepciju i pristupe uenja i pouavanja, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima definirane ishodima obrazovanja, te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni kurikulum donosi ministar. kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. kolski kurikulum odreuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvankolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte. kolskim kurikulumom se utvruje: - aktivnost, program i/ili projekt - ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta - nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost - nain realizacija aktivnosti, programa i/ili projekta - vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea. kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku. Smatra se da je kolski kurikulum dostupan u pisanom obliku ako je objavljen na mrenim stranicama kole. 3 PROGRAMI I PROJEKTI Naziv programa KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Ciljevi Osnaivati zatitne imbenike kod uenika i ublaavati tetne utjecaje rizinih imbenika tijekom kolovanja. Smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i prevencija svih oblika neprihvatljivog ponaanja. Namjena Zdravstveni i socioemocionalni razvoj uenika Nositelji - Renata Domijan, prof., kolska psihologinja - kolska knjiniarka - razrednici i predmetni nastavnici - vanjski suradnici (kolski lijenici, djelatnici MUP-a i ZZJZ i dr.) Nain realizacije - provoenje preventivnih programa Inicijativa mladia, Prevencija nasilja u mladenakim vezama i Zdrav za 5! - provoenje zdravstvenog odgoja i tema graanskog odgoja i obrazovanja - grupni rad s uenicima (pedagoke radionice na teme komunikacije, tolerancije, ovisnosti, nasilja i dr.) - individualni rad s uenicima - ispitivanje miljenja uenika o stavovima o uzimanju sredstava ovisnosti te o nasilju i nainima rjeavanja sukoba - identificiranje i praenje uenika sklonih rizinim ponaanjima - ukljuivanje uenika u rad kole te predavanja i tribine izvan kole - ukljuivanje uenika u sportska natjecanja, ekoloke, humanitarne i volonterske aktivnosti - rad s roditeljima u obliku individualnog savjetovanja i predavanja na roditeljskim sastancima - edukacija nastavnika - obiljeavanje znaajnih datuma kroz tematske izlobe Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Trokove materijala i pribora za provedbu programa snosi kola Vrednovanje Miljenja uenika, roditelja i nastavnika o provedenim aktivnostima, evaluacijski listii 4 Naziv programa INICIJATIVA MLADIA Ciljevi Promovirati rodno ravnopravne norme, zdrave ivotne stilove i nenasilno ponaanje mladih. Namjena Uenicima prvih razreda Nositelji Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije 6 edukativnih radionica, po sadraju podijeljenih u 3 skupine: 1. Rodne uloge i mo 2. Nasilje 3. Alkohol i droge (Radionice je osmislila i razradila Organizacija mladih Status M) Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Potroni materijal (papir, olovke, markeri) financirat e se iz kolskih sredstava Vrednovanje Upitnici za uenike, evaluacijske liste Naziv programa PREVENCIJA NASILJA U MLADENAKIM VEZAMA Ciljevi Educirati uenike o nasilnim ponaanjima u mladenakim vezama i osposobiti ih da ih bolje prepoznaju. Osvijestiti uenike da nasilje nije opravdano ni prihvatljivo, te poveati njihovu spremnost na traenje i pruanje pomoi u sluaju nasilja u vezi. Namjena Uenicima treeg razreda Nositelji Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije Kroz 4 edukativne radionice koje je razradilo Drutvo za psiholoku pomo Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Potroni materijal (papir, olovke, marker) financirat e se iz kolskih sredstava Vrednovanje Evaluacijske liste za uenike 5 Naziv programa PREVENTIVNI PROJEKT ZDRAV ZA 5! Ciljevi Prevencija ovisnosti i podizanje razine javnozdravstvene svijesti Namjena Uenicima prvih i drugog razreda Nositelji Policijski slubenici za prevenciju Policijske uprave PG Predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PG Koordinator u koli: Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije Predavanja i radionice s temama: 1. Bolest ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola 2. tetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe psihoaktivnih droga 3. Ovisnost o igrama na sreu, rizici i izazovi Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Nema dodatnih trokova Vrednovanje Razgovori s uenicima Naziv programa: INTERNET, OVISNOST I MLADI Ciljevi: Preventivno edukativan program koji prua sve potrebite informacije o korisnosti interneta i usmjerava uenike da se njegova korisnost ne pretvori u ovisnost. Namjena: Uenici 1.razreda, BM/V/IGK Nositelji aktivnosti: Andrea Maradin, prof. matematike i informatike Nain realizacije: Uz pristigle broure u obliku radionice na satu informatike. Vremenik: Sijeanj 2015. Trokovnik: Nema predvienih trokova. Vrednovanje: Motivacijska ocjena za uenike koji su se posebno istaknuli svojom aktivnou. 6 Naziv programa PROJEKT MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO Ciljevi Cilj ovog projekta je potaknuti i poveati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema politikom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje politikih institucija i drutva prema mladima, poveati ukljuenost mladih u procese donoenja odluka na lokalnoj razini te potaknuti aktivizam i volonterski rad mladih te njihovo ukljuivanje u rad udruga i graanskih inicijativa. Namjena - namijenjeno zainteresiranim uenicima, u svrhu razvijanja kritikog stava i aktivnog sudjelovanja u raznim drutvenim procesima Nositelj -Udruga Delta - koordinator u koli: Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije - uenici e sudjelovati na pripremnoj radionici u organizaciji udruge Delta - uenici e sudjelovati u Danu akcije u Gradskoj vijenici u Rijeci Vremenik - tijekom kolske godine, u dogovoru s udrugom Delta Trokovnik - udruga sama snosi trokove pripreme i izvoenja radionica Vrednovanje -motivacijske ocjene za uenike koji su se posebno istaknuli prilikom izvoenja radionica Naziv aktivnosti POVEZANOST GRAANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA S NASTAVOM HRVATSKOG JEZIKA I ETIKE U 1. RAZREDU Ciljevi Ostvarivati pravo na identitet i pravo na izraavanje, ukazati na povijesnu borbu za uporabu hrvatskoga jezika i utjecajima na hrvatski jezik. Izbor knjievnih djela u kojima se tematizira nepravda i diskriminacija povezna je s ciljem nastave hrvatskoga jezika: razvoj jezino-komunikacijskih sposobnosti pri govorenoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima, razvoj literarnih sposobnosti, itateljskih interesa i kulture, stvaranja zanimanja za sadraje medijske kulture i upoznavanje i potivanje hrvatske kulture, kulture nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i drugih kultura. Cilj je nastavnog predmeta Etika u srednjim kolama usvajanje osnovnih etikih znanja, potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuivanja i etikog argumentiranja, te orijentiranja u ivotu, njegovanje i razvijanje kreativnog miljenja, razloitog govorenja i razboritog djelovanja, utemeljenog na opim vrednotama i ljudskim pravima. Namjena Uenicima 1. razreda Nositelj Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika Nain realizacije Povezivanje ishoda Graanskog odgoja i obrazovanja i nastave Hrvatskoga jezika i Etike integracijom i korelacijom navedenih predmeta Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Trokovi za izradu pojedinih predmeta Vrednovanje Odaziv uenika, aktivnost uenika ukljuenih u nastavu, prihvaanje ishoda GOO 7 Naziv programa MILOSRDNI SAMARIJANAC Humani odgovor na problem izbjeglike krize u Europi Ciljevi - unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa - razvijati ideje humanosti, suosjeanja, tolerancije - prepoznavanje i suzbijanje predrasuda, stereotipa, diskriminacije - isticati univerzalnost kranske kulture za pomo blinjima - podii osobnu razinu odgovornosti za dogaanja u drutvu - razvijati pozitivna moralna uvjerenja - poticanje na pruanje pomoi slabima i nezatienima, bez obzira na politike i druge predrasude - osvijestiti vrijednost pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja - poticati uenike na pruanje pomoi slabima i nezatienima - ukljuivanjem uenika u drutveno korisne akcije poticati prosocijalno ponaanje - sabirne akcije prema potrebi - humanitarno pravo i enevska konvencija Namjena - namjenjeno svim uenicima koji idu na vjeronauk i etiku - razvoj humanijeg kolskog i drutvenog okruenja - senzibilizacija za rjeavanje globalnih problema i ukljuivanja u drutvene tokove - motivirati uenike da se ukljue u rad volonterskih grupa Nositelji Marijana Medani, dipl. teol., vjerouitelj Anica Mrulja, prof. Nain realizacije - tijekom cijele kolske godine na satovima vjeronauka i etike - kroz motivacijsku biblijsku prispodobu o Milosrdnom Samarijancu potaknuti uenike na drugaije promiljanje o ljudskoj blizini i suosjeajnosti - prikupiti to vie informacija o izbjeglikoj krizi - redovito pratiti razvoj dogaaja putem medija - uenici razvijaju svoja moralno-etika naela Vremenik -motivacijske aktivnosti tijekom cijele kolske godine, ovisno o razvoju situacije , pravovremeno informiranje i reagiranje u skladu s opim humanim i moralno-etikim naelima Trokovnik - nema trokova Vrednovanje - pohvale, izrada panoa o dojmovima, sudjelovanje u socijalnim aktivnostima i sabirnim akcijama, prihvaanje ishoda GOO 8 Naziv aktivnosti MLADE CRVENOGA KRIA Ciljevi - zdravstveno prosvjeivanje - prevencija ovisnosti - animacija za darivanje krvi - socijalne aktivnosti (solidarnost i sl.) - sabirne akcije - irenje znanja o zatiti okolia - humanitarno pravo i enevska konvencija - natjecanje u poznavanju pokreta CK i pruanju prve pomoi Namjena Izvannastavna aktivnost za motivirane uenike Nositelj programa Marijana Medani, prof. Nain realizacije Aktivnost se realizira u koli i na terenu Vremenik Odrava se prema aktivnostima koje zakazuje CK Trokovnik Aktivnost ne iziskuje dodatne trokove Vrednovanje Evaluacija se temelji na osnovi motiviranosti uenika i njihovoj uinkovitosti u konkretnim akcijama HCK u Rijeci Naziv programa ODGOJ ZA TOLERANCIJU I SUIVOT Ciljevi Razvijanje tolerancije kod uenika Razvijanje osjetljivosti za potrebe drugaijih i ranjivijih lanova drutva Namjena Svim uenicima kole Nositelji - dr. sc. Karmen Dela-Petkovi, kolska knjiniarka - Renata Domijan, prof., kolska psihologinja - profesori etike i vjeronauka Nain realizacije - izlobe - predavanja - projekcije filmova - radionice - individualni razgovori s uenicima Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Potroni materijal za izradu izlobi - financiranje iz kolskih sredstava Vrednovanje Razgovor s uenicima, evaluacijski listii 9 Naziv aktivnosti VOLONTERSKE AKTIVNOSTI ivot u zajednici Ciljevi Osvijestiti vrijednost pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja Razvijati ideje humanosti, suosjeanja i tolerancije kod uenika Poticati uenike na pruanje pomoi slabima i nezatienima Ukljuivanjem uenika u drutveno korisne akcije poticati prosocijalno ponaanje Osigurati bolje prepoznavanje i koritenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja meu mladima kroz njegovo potvrivanje kao pozitivnog i privlanog naina ivota mladih Namjena Svim zainteresiranim uenicima kole Nositelj programa Renata Domijan, prof. psihologije Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika Marijana Medani, prof. Nain realizacije Prikupljanje sredstava za darivanje tienika Djejeg doma Ivana Brli-Maurani i posjeta uenika Domu Sudjelovanje u akciji Mladi protiv gladi Pomaganje u Socijalnoj samoposluzi Prikupljanje epova za Drutvo multiple skleroze PG Odazivanje volonterskim akcijama u lokalnoj zajednici Sudjelovanje u volonterskim projektima u organizaciji udruge SMART Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Eventualne trokove provoenja aktivnosti snosit e kola Vrednovanje Odaziv uenika, brojnost uenika ukljuenih u akciju, iznos prikupljenih sredstava za pomo potrebitima Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. 10 Naziv programa PROMICANJE ITANJA Ciljevi - stvoriti kod uenika potrebu za knjigom i naviku itanja - pouiti uenike vjetini itanja i pisanja biljeki o proitanom - upoznati uenike s domaim i stranim knjievnim djelima - poticati uenike na upoznavanje vlastite i drugih kultura - upoznati uenike s ponudom hrvatskih i stranih izdavaa knjiga za mlade - osvijestiti kod uenika potrebu za praenjem nove literature (beletristika i struna literatura) - razviti interes za asopise Namjena - namijenjeno svim zainteresiranim uenicima Nositelji - dr. sc. Karmen Dela-Petkovi, kolska knjiniarka - Anica Mrulja, prof. Nain realizacije - razgovor o proitanom tekstu i pomo u razumijevanju proitanog teksta - upoznavanje uenika s novim izdanjima namijenjenim mladim itateljima - izlobe u knjinici (Noviteti u knjinici) - susreti s knjievnicima - sudjelovanje na knjievnom kvizu Vremenik - tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik - nabava knjiga po izboru uenika (beletristika, hobistika, putopisi, ekologija, prevencija ovisnosti, znanstvena fantastika i dr.) Vrednovanje - individualnim razgovorom s uenicima 11 Naziv aktivnosti Projekt 3D PRINTERI I TAKTILNA SLIKOVNICA Ciljevi Razviti istraivake, komunikacijske, itateljske, tehnike i umjetnike sposobnosti i vjetine kod uenika. Senzibilizirati uenike prema osobama s invaliditetom (tonije, slijepoj djeci), motivirati ih da se ukljue u drutvenu zajednicu radom korisnim za zajednicu, ali i njihov osobni razvoj. Osvijestiti vrijednost pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja Razvijati ideje humanosti, suosjeanja i tolerancije kod uenika. Poticati uenike na pruanje pomoi slabima i nezatienima. Upoznati nove tehnologije, koristiti ih i razvijati kreativnost u osmiljavanju tehnikih rjeenja u struci. Razumjeti ulogu knjinice u ostvarenju ciljeva drutvenog, humanitarnog, poslovnog i osobnog znaaja. Obrazloenje ciljeva (povezanost s potrebama, interesima uenika i vrijednostima kole): Razvijanje interesa za novim tehnikim rjeenjima u struci, razvijanje kreativnosti i inovativnosti. Osvijestiti vanost tehnologije, industrije i poduzetnosti za daljnji poslovni razvoj na osobnoj i drutvenoj razini. Povezivanje vienog sa sadrajima nastavnog procesa, motiviranje na poduzetnost, istraivanje, uenje i rad. Osvijestiti razliitosti te osjeaj solidarnosti prema osobama s invaliditetom. Upoznavanje s razliitim ulogama knjinice, aktivnostima koje se odvijaju u njihovim prostorima te knjinom graom za sve korisnike bez diskriminacije. Razvijanje nediskriminativnog naina razmiljanja i odnosa prema svojim prijateljima, kolegama i drugim ljudima s kojima e imati interakciju u ivotu te motiviranje da se pomogne kreiranjem obrtnikog/industrijskog proizvoda korisnog drutvenoj zajednici. Razvijanje kritikog razmiljanja, vjebanje koncentracije, umjetnikog izraavanja i vizualizacije detalja ime se razvijaju sposobnosti koje pomau u uenju u sklopu nastavnog procesa. Razvijanje interesa za sudjelovanje u drugim projektima koje osmiljava kolska knjiniarka, daljnje ukljuivanje u ivot i rad kole te gradnja pozitivnog odnosa prema knjinici kao mjestu koje im obogauje osobni ivot i pomae im u ostvarenju ciljeva nastave. Graanski odgoj i obrazovanje uenika. Afirmacija uenika i kole. Namjena Svim zainteresiranim uenicima kole Nositelj programa Anja Lebari, mag. kulturologije i knjiniar Ostali zainteresirani nastavnici i struni suradnici kole i srodnih kola Gradska knjinica Rijeka - djeji odjel Stribor Nain realizacije Uenik e uz vodstvo knjiniarke i drugih nastavnika kole: - razgledati uivo proces nastajanja elemenata koji se mogu koristiti u razne svrhe putem 3D printera, od raunalnog izraivanja modela do tehnike izvedbe i konanog proizvoda - prepoznati tehnike koncepte koji se koriste u 3D printu povezujui iskustveno znanje s teoretskim i praktinim nauenim u sklopu nastavnog procesa - osmisliti i napraviti slikovnicu, od teksta do slike (odnosno oblika i materijala budui da se radi o taktilnim slikovnicama) te ju literarno likovno urediti koristei tehnika rjeenja 3D printera i drugih materijala - povezati koncepte industrije, osobnog razvoja i uloge knjinica kao posrednika i podrke u ostvarenju svojih ciljeva Vremenik U mjesecu listopadu 2015. godine, povodom obiljeavanja Meunarodnog dana bijelog tapa posveenog slijepim osobama. 12 Trokovnik Trokove provoenja aktivnosti snosit e kola i roditelji kupnjom karti za javni prijevoz te donacijom malih koliina materijala za izradu taktilne slikovnice. Vrednovanje Taktilna slikovnica, odaziv i zadovoljstvo ukljuenih uenika, prihvaanje ishoda GOO i izvjee za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. Naziv programa Projekt UPOZNAJMO INDUSTRIJSKU BATINU RIJEKE Ciljevi Razviti istraivake, komunikacijske, itateljske i umjetnike sposobnosti i vjetine kod uenika. Izgraditi kod uenika pozitivan stav i sposobnost vrednovanja industrijske batine naega grada, vanosti knjinica te razvijati njihove umjetnike i istraivake sposobnosti. Obrazloenje cilja (povezanost s potrebama, interesima uenika i vrijednostima kole): Razvijanje interesa za industrijsku povijest naega grada, posebno zbog povezanosti sa strukom i nastavom. Osvijestiti vanost same industrije i industrijskih zanimanja za prosperitet grada, povezivanje sadraja nastave s iskustvom. Razvijanje istraivake znatielje i motivacije za uenje i rad. Upoznavanje s knjininom graom i nainima pretraivanja, valoriziranja i pravilnog citiranja relevantnih izvora znanja, te primjenjivanje nauenog na istraivanje injenica o lokalitetima u projektu i kasnije za potrebe bilo kojeg nastavnog predmeta. Razvijanje kritikog razmiljanja, vjebanje koncentracije, umjetnikog izraavanja i vizualizacije detalja ime se razvijaju sposobnosti koje pomau u uenju u sklopu nastavnog procesa. Razvijanje interesa za sudjelovanje u drugim projektima koje osmiljava kolska knjiniarka, daljnje ukljuivanje u ivot i rad kole te gradnja pozitivnog odnosa prema knjinici kao mjestu koje im obogauje osobni ivot i pomae im u ostvarenju ciljeva nastave. Graanski odgoj i obrazovanje uenika. Afirmacija uenika i kole. Namjena Svim zainteresiranim uenicima kole Nositelji Anja Lebari, mag. kulturologije i knjiniar Ostali zainteresirani nastavnici i struni suradnici kole i srodnih kola Centar za industrijsku batinu grada Rijeke i lanovi Udruge Pro Torpedo Nain realizacije Uenik e uz vodstvo knjiniara i drugih nastavnika kole: - prepoznati elemente industrijske arhitekture i vizualizirati kako su nekada izgledali strojevi u funkciji te ih locirati na karti Rijeke. - razgledati uivo industrijsku batinu Rijeke, fotografirati ju, odabrati najbolje fotografije, pronai u knjinici i na internetu literaturu o vienim lokalitetima, razlikovati relevantne izvore od nerelevantnih te ih moi pravilno citirati, postaviti izlobu u kolskoj knjinici, izraditi foto knjigu uspomena na projekt. - povezati teorijsko i praktino znanje sa nastave sa iskustvenim i primijeniti nauene metode u nastavi ( osobito kako istraivati, razlikovati izvore informacija, pravilno citirati, kritiki razmiljati). Vremenik U Mjesecu knjige 2015. ( od 15.10.2015. do 15.11.2015.) Trokovnik Trokove provoenja aktivnosti snosit e kola (izrada fotografija za izlobu i/ili knjigu fotografija i drugi radni materijali) i roditelji kupnjom 13 karti za javni prijevoz i eventualne trokove strunog vodstva Centra za industrijsku batinu Rijeka. Vrednovanje Knjiga fotografija i/ili izloba, odaziv i zadovoljstvo ukljuenih uenika, prihvaanje ishoda GOO i izvjee za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. Naziv programa KAKO USPJENIJE UITI? Ciljevi Educirati uenike o procesima uenja i imbenicima koji utjeu na uspjenost u uenju Upoznati uenike s tehnikama i metodama uenja Namjena Uenicima prvih razreda Nositelji Renata Domijan, prof. psihologije Nain realizacije Predavanja i radionice na satovima razrednika Vremenik tijekom kolske godine Trokovnik Nema dodatnih trokova Vrednovanje Praenjem uspjeha uenika Naziv programa VIJEE UENIKA Ciljevi Ukljuivanje uenika u ivot kole Poboljanje cjelokupnog rada kole suradnjom uenika i nastavnika Poticanje uenika na analizu rada kole i davanje prijedloga za poboljanje rada Namjena lanovima Vijea uenika (po jedan predstavnik i zamjenik iz svakog razrednog odjela) Nositelji Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije Na sastancima Vijea uenika uenici raspravljaju o njima vanim pitanjima u okviru djelovanja kole i dobivaju mogunost dati svoje primjedbe i prijedloge Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Program ne iziskuje dodatna sredstva Vrednovanje Miljenja uenika 14 Naziv programa VIJEE RODITELJA Ciljevi Aktivno ukljuivanje roditelja uenika u ivot kole Poboljanje cjelokupnog rada kole kroz suradnju roditelja i kole Namjena Roditeljima koji su izabrani kao predstavnici i zamjenici u Vijeu roditelja kole Nositelji - Davor Miloevi, prof., ravnatelj - Iva tefani-Hlaa, dipl. iur., tajnica - Renata Domijan, prof., kolska psihologinja Nain realizacije - na sastancima Vijea roditelja roditelji dobivaju informacije o radu kole i uspjesima uenika - kroz tematska predavanja roditelji saznaju vie o temama od njihovog interesa (motivacija i uenje, ovisnosti, nasilje meu uenicima i dr.) Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Program ne iziskuje dodatna sredstva Vrednovanje Miljenja roditelja o mogunostima vlastitog sudjelovanja u radu kole 15 PROJEKT ZA POTENCIJALNO DAROVITE UENIKE Naziv izvanastavne aktivnosti Mate Balota teak, ribar, mornar, akademik, pjesnik Razred 1., 2. i 3. razred (20-ak uenika) Ciljevi aktivnosti Upoznati se s Mate Balotom (Mijom Mirkoviem), njegovim kolovanjem, knjievnim radom. Istraivati njegovu ostavtinu i knjievno stvaralatvo. Posjet njegovoj rodnoj kui. Mate Balota je pjesnik Primorja, pisao je poeziju na akavskom narjeju. Po njemu je nazvana Ekonomska kola u Rijeci. Neke njegove pjesme su uenici itali u osnovnoj ili srednjoj koli, ali ovo je prilika da vie istraimo jezik i poeziju ovog, nama bliskog pjesnika. Ovaj projekt bi predstavljao niz aktivnosti ujedinjenih u obiljeavanju naeg rada kroz predavanja, radionice, recitale, izlobe, i ostale aktivnosti koje e biti predstavljene na Dan kole. Namjena aktivnosti Proiriti steeno znanje iz hrvatskoga jezika, povijesti, likovne umjetnosti. Prikupljati podatke tijekom strune ekskurzije i iskoristiti ih za individualno izlaganje u razredu, priprema izlaganja za Dan kole, priprema izlobe. Nositelj aktivnosti Anica Mrulja, prof. i zainteresirani nastavnici Nain realizacije Posjetiti sve destinacije koje su vezane uz ostvarenje projekta Vremenik aktivnosti Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovi aktivnosti Dio trokova snosi Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PG, a dio roditelji uenika Nain vrednovanja Uenici izrauju izvjetaj u obliku referata ili PowerPoint prezentacije, izrauju materijale za izlobu, plakate. Priprema lanka za kolski Godinjak 16 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Naziv aktivnosti LITERARNO - RECITATORSKA SKUPINA Ciljevi Kontinuirano razvijanje stvaralakih mogunosti uenika, razvijanje mate, stvaralatva i kreativnosti, otkrivanje izraajnih govornih (recitatorskih ) i kreativnih sposobnosti uenika, razvoj dikcije i pravilne artikulacije i tehnike disanja, priprema i prikazivanje najkvalitetnije recitacije na javnom nastupu Namjena Promicanje kulture izraavanja i podizanje ugleda kole Nositelj programa Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika Nain realizacije Priprema za nastupe, uvjebavanje pred nastupe, izbor tekstova za vjebu i izvoenje (izbor prepustiti uenicima prema eljama i interesima uz sugestije i eventualne korekcije) odravanje radionice po grupama, individualni rad s najdarovitijim uenicima i vjebe pred nastup. Organiziranje natjeaja u koli, Napii priu Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016., na raznim priredbama Trokovnik Trokovi za papir Vrednovanje Pohvale, priznanja, prezentacija rada Naziv aktivnosti POSJET KAZALITU IVAN PL. ZAJC, KINOPREDSTAVAMA, MUZEJIMA I IZLOBAMA Ciljevi Upoznavanje uenika s osnovama kulture, razvijanje kulturnih navika Namjena Posjet predstavama ili izlobama koje su u korelaciji s uzrastom uenika ili koje mogu izazvati pozitivne poglede na svijet Nositelj programa Anica Mrulja, prof. Nain realizacije Posjetom kazalitu, kinu ili izlobi. Posjetom muzeja u Noi muzeja Vremenik Tijekom kolske godine 2015./16. Trokovnik Roditelji uenika snose trokove ili su predstave osloboene plaanja Vrednovanje Razgovor s uenicima nakon povratka u kolu, organiziranje debate ili ak Power Point prezentacije o dojmovima nakon gledanja. Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. 17 Naziv aktivnosti POSJET MUZEJIMA I IZLOBAMA U OKVIRU MANIFESTACIJE FESTIVAL ZNANOSTI Ciljevi i zadaci Obogatiti znanje dodatnim sadrajima i putem iskustva. Stvaranje kulturne navike kod uenika. Osvjeivanje vanosti kulturnih i javnih dogaanja. Upoznavanje s institucijom kulturne ustanove. Kroz zabavne aktivnosti rad na socijalizaciji. Namjena Uenici prvih razreda. Nositelj programa Tihana Pavlek, prof.povijesti Nain realizacije Posjet manifestacijama u sklopu Festivala znanosti te posjet izlobama (ovisno o programu Festivala i programima muzeja) Vremenik Tijekom kolske godine 2015./16. Trokovnik Roditelji uenika snose trokove ulaznica i gradskog prijevoza Vrednovanje Uenici e na temelju prikupljenih podataka izraditi pismene radove i plakate te primijeniti steeno znanje u redovnoj nastavi. Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. Naziv aktivnosti UPOZNAVANJE S INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE Ciljevi Upoznavanje uenika s povijeu, institucijama i organizacijom uprave EU, pravima i obvezama drava lanica, procesima odluivanja u EU Namjena Promicanje kulture izraavanja, iznoenje ideja, praenje aktualnih drutvenih dogaanja, razvijanje svijesti i elje kod uenika da postanu aktivni graani EU i sudjeluju u napretku zajednice u kojoj ive Nositelj programa Anica Mrulja, prof. hrvatskog jezika i etike Nain realizacije Pisanje sastava, praenje aktualnih drutvenih dogaanja, radionice na teme vezane uz rad EU Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Trokovi za papir, za fotografije Trokovi nabavke prijenosnog raunala Vrednovanje Prezentacija rada, evaluacijski listii Priprema llanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. 18 Naziv programa: OBILJEAVANJE PI DANA Ciljevi: Uenici e moi percipirati matematike koncepte u stvarnome ivotu. Popularizirati matematiku s ciljem motivacije i buenja interesa za matematiku kod uenika. Namjena: Uenici 2.razreda Nositelji aktivnosti: Andrea Maradin, prof. matematike i informatike Nain realizacije: U obliku radionice na satu matematike. Vremenik: Oujak, 2016. Trokovnik: Nema predvienih trokova. Vrednovanje: Motivacijska ocjena za uenike koji su se posebno istaknuli svojom aktivnou. Naziv programa EUROPSKI DAN JEZIKA (26. rujna) Ciljevi Promoviranje vanosti uenja stranih jezika Namjena Svim uenicima kole Nositelji - Matea Tomljanovi, prof. - Sonja Juri, prof. Nain realizacije - Izrada plakata - Razgovor s uenicima Vremenik 22.- 26. rujna 2015. Trokovnik Potroni materijal za izradu plakata - financiranje iz kolskih sredstava Vrednovanje Razgovor s uenicima, izlaganje radova na panoima kole i u uionicama 19 Naziv programa PREVODITELJSKA SEKCIJA Ciljevi Uenici e: 1. upoznavati obiljeja naroda i zemalja engleskog govornog podruja 2. druiti se, uvaavati i prihvaati tue miljenje 3. razvijati matu i kreativnost 4. dodatno stei vjetine i znanja 5. stvarati istraivaki polet te ljubav prema prevoenju Namjena Skupina je namijenjena uenicima svih profila u naoj koli ovisno o njihovom afinitetu prema engleskom jeziku. Nositelji Matea Tomljanovi, prof. s uenicima. Nain realizacije Uenici e izvannastavnu aktivnost provoditi izvan redovite kolske satnice, najee poslije zadnjeg nastavnog sata. Vremenik Tijekom nastavne godine 2015./2016. Trokovnik Potrebni materijal uenici e koristiti iz kolskih resursa u dogovoru s ravnateljem kole. Vrednovanje Uspjeni uenici za postignute rezultate mogu biti pohvaljeni i nagraeni. Naziv aktivnosti SIMULIRANO SUENJE Ciljevi Pruiti potporu razvijanju samopouzdanja, sigurnog nastupa, vjetine govorenja, kritikog razmiljanja i timskog rada, te poboljanju osnovnih vjetina itanja, pisanja i govorenja. Poveanje svijesti uenika o vanosti prava u demokratskom drutvu i poveava razumijevanje temeljnih prava. Uenicima e se omoguiti razmiljanje o tome kako drutvo rjeava sporove i ocjenjuje pravinost donesenih odluka. Namjena Razumijevanje ulogu proceduralne i korektivne pravde u ostvarivanju ljudskih prava graana. Nositelj programa Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika Nain realizacije Priprema za suenje, uvjebavanje za suenje, izbor tekstova za suenje i izvoenje (izbor prepustiti uenicima prema eljama i interesima uz sugestije i eventualne korekcije) odravanje vjebi po grupama, i vjebe pred nastup. Organiziranje Simuliranog suenja u koli, Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016., za Dan kole Trokovnik Trokovi za papir Vrednovanje Pohvale, priznanja, prezentacija rada 20 Naziv programa Izvannastavna aktivnost MLADI KNJINIARI Ciljevi Osposobiti uenika da samostalno pronae relevantnu informaciju, kritiki vrednuje izvore, razvija organizacijske sposobnosti i izgrauje kreativnost u radu i uenju Obrazloenje ciljeva (povezanost s potrebama, interesima uenika i vrijednostima kole): Razvijanje radnih navika i sposobnosti uenika kroz praktian rad na poslovima povezanim s organizacijom rada u knjinici i obradom knjinine grae, poticanje i razvijanje organizacijskih sposobnosti uenika (preciznosti, urednosti, postupnosti i sustavnosti u radu). Namjena Svim uenicima kole Nositelji Anja Lebari, mag. kulturologije i knjiniar Nain realizacije Uenik e uz vodstvo kolske knjiniarke uiti istraivanjem, kritinim promiljanjem o razliitim izvorima znanja, povezivati sadraje razliitih predmeta, meusobno se druiti i razvijati prijateljstva uz kreativan rad (postavljanje izlobi, sudjelovanje u provedbi projekata koje organizira kolska knjiniarka, izrada prigodnih plakata povodom obiljeavanja obljetnica) Vremenik Tijekom kolske godine Trokovnik Potroni materijal (papir, olovke, markeri) financirat e se iz kolskih sredstava Vrednovanje Odaziv i zadovoljstvo ukljuenih uenika, izvjee za kolski godinjak. 21 Naziv aktivnosti UREENJE INTERIJERA KOLE Ciljevi Osvjetavati korelaciju meu predmetima i ostalim izvannastavnim grupama Razvijati timski rad Ekonomina iskoristivost materijala za rad Razvijati stvaralaku sposobnost Praktino oblikovanje i donoenje estetskih prosudbi Namjena Promicanje kulture izraavanja i podizanje ugleda kole Sudjelovanje u estetskom ureenju kole Postavljanje izlobi u prostoru kole i njezinom predvorju Razvijati smisao za estetiku, zajednitvo, razvijati vjetine i fine motorike sposobnosti kod uenika Nositelj programa Anica Mrulja, prof. hrvatskog jezika Renata Domijan, prof. psihologije Nain realizacije Estetsko ureivanje kole prema god. planu i programu obiljeavanja odreenih dana i odravanja kolskih sveanosti. Izlobe kao dio veih projekata koji se ostvaruju u koli Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016. Trokovnik Materijali i pribor za izradu plakata i ukrasa za scenografiju i ureenje panoa i kole povodom raznih tema i manifestacija; trokove snosi kola Vrednovanje Pratiti i razgovarati o ostvarenosti zadataka, uspjenosti tehnike izvedbe, isticati pozitivna rjeenja i ideje, usmjeravati savjetima ka boljoj izvedbi, poticati estetsku osvijetenost i razvijati suradnju meu uenicima na grupnim rjeavanjima zadataka. Izlaganje radova na panoima kole. 22 DOPUNSKA NASTAVA Naziv dopunske nastave HRVATSKI JEZIK Ciljevi Pomoi uenicima koji s potekoom prate i usvajaju programom zadani nastavni sadraj te im je potrebna vea pomo nastavnika. Razvijati sposobnost pamenja, povezivanja i zakljuivanja. Namjena Za uenike prvih, razreda koji tee i sporije usvajaju i s potekoom prate programom zadani nastavni sadraj Nositelji Anica Mrulja, prof. Nain realizacije Nastava e se realizirati u prostoru kole s uenicima prvog razreda. Nastava e se realizirati u individualnim i skupnim oblicima rada, objanjavanjem, tumaenjem i drugim odgovarajuim oblicima rada. Vremenik Nastava e se odvijati jednom tjedno u 2015./2016. k.god. Trokovnik Nastava ne zahtijeva dodatne trokove. Vrednovanje Uenici e biti provjeravani individualno usmenim i pismenim izlaganjima te izradom pisanih zadaa i drugim odgovarajuim oblicima rada. DODATNA NASTAVA Naziv aktivnosti PRAKTINA NASTAVA - PRIPREMA UENIKA ZA KOLSKO, MEUUPANIJSKO I DRAVNO NATJECANJE INSTALATERA GRIJANIJA I KLIMATIZACIJE Ciljevi Usavravanje teorijskih i praktinih znanja u podruju strojarstva instalacije grijanja i klimatizacije Afirmacija uenika i kole, zajedniko druenje Namjena Aktivnost je namijenjena uenicima 3. razreda u pogledu razvoja i stjecanja kompetencija za trite rada Prezentacija steenih znanja i vjetina Dodatan nastava za uenike koji se pripremaju za meuupanijsko i dravno natjecanje Nositelji Ravnatelj Mentori za teoretsku nastavu Mentori za praktinu nastavu N. Orli, S. Brnjac Nain realizacije Timski rad Vremenik Od rujna 2015. do svibnja 2016. (32sata) Trokovnik Financiranje kole cca 1000 kn i sponzori Vrednovanje Zalaganje, pismene, praktine pripreme i komentari i postignua na natjecanjima 23 Naziv programa KATOLIKI VJERONAUK EKUMENSKI PUT PREMA IZGRADNJI MIRA I OSTVARENJU DIJALOGA S DRUGIMA I DRUGAIJIMA OD NAS Ciljevi: - unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa - unaprijediti kvalitetu dijaloga meu uenicima - razvijati meureligijski dijalog - razvijati ideje humanosti, tolerancije, i meusobnog uvaavanja - razvijati pozitivna moralna uvjerenja - odgoj za mir, nenaslno rjeavanje problema, - odgoj za pozitivno prihvaanje drugih i drugaijih - prihvaanje multikulturalnosti kao bogatstva. Motivacija:Dijalog je mudrost jakih. On ne slabi identitet nego je poziv vidjeti u drugome ono najbolje. Namjena: - namjenjeno svim uenicima s ciljem da se u akciju ukljui to vei broj uenika bez obzira na vjeroispovijest ili pripadnost pojedinoj kranskoj denominaciji - razvoj humanijeg i tolerantnijeg kolskog i drutvenog okruenja - senzibilizacija za rjeavanje problema nasilja i netrpeljivosti meu razliitima Nositelj: Marijana Medani, dipl. teol., vjerouitelj Nain realizacije: - na satovima vjeronauka, etike i razredne zajednice motivirati uenike da se ukljue u dodatnu nastavu - predavanja i terenska nastava tijekom cijele godine Naziv dodatne nastave TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Ciljevi Dodatni razvoj funkcionalnih i motorikih sposobnosti i vjetina te zdravog naina ivota i kulturnog ophoenja. Stjecanje novih motorikih znanja iz nogometa. Namjena Uenicima prvih, drugih i treih razreda Nositelji Darko Jakovi, prof. Nain realizacije Rad u dvorani i na sportskom igralitu Vremenik Tijekom cijele nastavne godine, 1 sat tjedno Trokovnik Nema dodatnih trokova Vrednovanje Inicijalno, tranzitivno i finalno provjeravanje zadanih motorikih znanja Izvjee sa kolskih natjecanja 24 IZBORNA NASTAVA Naziv izborne nastave TEHNIKO CRTANJE Ciljevi i zadaci Stjecanje osnovnih znanja iz tehnikog crtanja koja e uenicima omoguiti obavljanje poslova u zanimanju za koje se koluju. Uenici e znati i razumjeti itati i primijeniti tehniki crte u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda. Znat e i moi izraditi crtee i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se koluju. Znat e i moi koristiti strunu literaturu. Namjena Uenicima drugog razreda u zanimanju instalater grijanja i klimatizacija Nositelj programa Mila Begovi,prof. Nain realizacije Nastava se realizira u klasinoj uionici i u raunalnom kabinetu Vremenik Nastava se odrava redovno Trokovnik Izborna nastava ne iziskuje dodatne trokove Vrednovanje Vrednovanje e obuhvatiti svladavanje i razumijevanje sadraja, zainteresiranost uenika, odnos prema radu, te izradu i usmenu analizu grafikih radova. Naziv izborne nastave NOVE TEHNOLOGIJE GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Ciljevi i zadaci Stjecanje osnovnih znanja iz raunalnog programa AutoCAD-a. Ranije naueno iz tehnikog crtanja,elemenata strojeva i protoka, tehnologije zanimanja i drugi predmeta uenici e moi primijeniti pri izradi crtea i shema u raunalnom programu AutoCAD. Znat e i moi izraditi crtee i sheme instalacija u zanimanju za koje se koluju. Namjena Uenicima treeg razreda u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije Nositelj programa Mila Begovi,prof. Nain realizacije Nastava se realizira u raunalnom kabinetu. Vremenik Nastava se odrava redovno Trokovnik Izborna nastava ne iziskuje dodatne trokove.Trokovi su u okviru redovnih zaduenja nastavnika. Vrednovanje Vrednovanje e obuhvatiti svladavanje i razumijevanje sadraja, zainteresiranost uenika, odnos prema radu, te izradu i usmenu analizu grafikih radova. 25 Naziv aktivnosti TEHNOLOGIJA ZANIMANJA (Nove tehnologije obrade drva) Ciljevi -nacrtati crte za graviranje u Auto-Cad-u -izraditi program za graviranje u drvu u Xilog Plus-u -postaviti program za izradu u panel Mac-u -ukljuiti CNC Tech-80 -postaviti element na stroj -izraditi gravuru -primjeniti zatitu na radu Namjena - izvoenje nastave tj. zornog povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta Crtanje s konstrukcijama i teoretske nastave Tehnologije zanimanja - poticanje timskog rada - razvijanje svijesti o vanosti i prednosti ICT tehnologije - razvijanje spoznaje o uedi energije - spoznaja vrijednosti masivnog drva kao plemenitog i vrijednog materijala - razvijanje ekoloke svijesti Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, - uenici treih razreda Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Crtanje s konstrukcijama i teoretske nastave Tehnologija zanimanja - razvijanje kod uenika pravilnog odnosa prema masivnom drvu - njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom izrade elementa u CNT Nain realizacije - nastava se odvija u CNT - edukacija u raunalnoj uionici izrada programa/odabiranje programa -ukljuivanje stroja -izrada elementa uz primjenu zatite na radu -iskljuivanje stroja Vremenik -tijekom nastavne godine Trokovnik - nema trokova Vrednovanje - rezultate nastave vrednovat e uenici i profesori kroz vjebanje i diskusiju - doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici - nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije - spoznaje na nastavi u CNT mogu pomoi u izboru i izradi zavrnog rada - trajnost znanja - teorijski dio povezan s praktinim radom 26 Naziv aktivnosti TEHNOLOGIJA ZANIMANJA (Hidrotermika obrada drva) Ciljevi - nabrojati vrste suenja te objasniti razliku - napraviti reim suenja - izraunati koliinu grae za punjenje suare - objasniti pravilno postavljanje sonde u piljenice - odabrati program (reim) za suenje - voditi suenje Namjena - spoznati vanost suenja drva - spoznati vanost suenja s minimalnim grekama - spoznati vanost izrade reima suenja te izmjene postojeih reima - razvijanje svijesti o vanosti i prednosti ICT tehnologije kod suenja - razvijanje spoznaje o uedi energije - spoznaja vrijednosti masivnog drva kao plemenitog i vrijednog materijala - razvijanje ekoloke svijesti Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, - uenici treih razreda Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Tehnologija zanimanja,a koji nisu odraivani prema planu i programu 1. razreda zanimanja stolar - razvijanje kod uenika pravilan odnosa prema masivnom drvu - njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima Nain realizacije - nastava se odvija u klasinoj uionici - posjeta suari instaliranoj u dvoritu Medicinske kole - edukacija u raunalnoj uionici CNT-a izrada reima suenja Vremenik -tijekom nastavne godine Trokovnik - nema trokova Vrednovanje - rezultate nastave vrednovat e uenici i profesori kroz vjebanje i diskusiju - doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici - nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije - spoznaje na nastavi u CNT-a mogu pomoi u izboru i izradi zavrnog rada - trajnost znanja - teorijski dio povezan s praktinim radom 27 Naziv aktivnosti CRTANJE S KONSTRUKCIJAMA Ciljevi -nacrtati crte u Auto-Cad-u -izraditi program u Xilog Plus-u -povezati program Auto cad s Xilog Plus-om -postaviti program za izradu u Panel Mac-u Namjena - izvoenje nastave tj. zornog povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta Crtanje s konstrukcijama i teoretske i praktine nastave Tehnologije zanimanja - poticanje timskog rada -razvijanje svijesti o vanosti i prednosti ICT tehnologije - razvijanje spoznaje o uedi energije - spoznaja vrijednosti masivnog drva kao plemenitog i vrijednog materijala -spoznaja vrijednosti drvnih ploa kao drvnog materijala i razlike spram masivnog drva - razvijanje ekoloke svijesti Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, - uenici drugog razreda Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Crtanje s konstrukcijama i teoretske i praktine nastave Tehnologija zanimanja - razvijanje kod uenika pravilnog odnosa prema masivnom drvu i drvnim ploama - njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom rada na raunalu u CNT-a Nain realizacije - nastava se odvija u CNT - edukacija u raunalnoj uionici izrada programa/odabiranje programa, prijenos programa Vremenik -tokom nastavne godine Trokovnik - nema trokova Vrednovanje - rezultate nastave vrednovat e uenici i profesori kroz vjebanje i diskusiju - doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici - nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije - spoznaje na nastavi u CNT mogu pomoi u izboru i izradi zavrnog rada - trajnost znanja - teorijski dio povezan s praktinim radom 28 CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA Naziv aktivnosti OBLAGANJE RUBOVA NA CNC STROJU ZA OBLAGANJE RUBOVA (uenici MSV) Ciljevi -odabrati program za kantiranje -postaviti traku -kantirati Namjena -izvoenje terenske nastave tj. zornog povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta: Poznavanje materijala, Tehnologija zanimanja -poticanje timskog rada -spoznaja vrijednosti drvnih ploa kao materijala za izradu namjetaja -razvijanje spoznaje o optimizaciji proizvodnje -razvijanje ekoloke svijesti -razvijanje spoznaje zatite na radu Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost Nositelji: -Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija - uenici drugih razreda (Pula, Buje, Delnice) i njihovi nastavnici Odgovornost: - zadati uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala i Tehnologija zanimanja - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom materijalu -njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom teorijske i praktine nastave Nain realizacije -terenska nastava odvija se posjetom triju kola (Pula, Buje, Delnice) CNT-Rijeka -rad na stroju za oblaganje rubova kantarici-odabiranje programa, pravilno postavljanje trake, ulaganje ploe u stroj, kantiranje Vremenik -mjesec studeni, prosinac i sijeanj u trajanju od 7 sati za svaku kolu tj. 7+7+7 Detaljni trokovnik -1 ploa IT-500 kn -50 m ABS trake- 200 kn -cijenu prijevoza uenika i dnevnice nastavnika ugradit e svaka kola pojedinano Vrednovanje -rezultate terenske nastave vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije -spoznaje na terenskoj nastavi mogu pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 29 Naziv aktivnosti GLODANJE NA CNC OBRADNOM CENTRU (uenici MSV) Ciljevi -sastaviti program za glodanje elementa -sastaviti konfiguraciju za glodalo -izvriti glodanje na CNC obradnom centru Namjena -izvoenje terenske nastave tj. zornog povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta: Poznavanje materijala, Tehnologija zanimanja, Crtanje s konstrukcijama -poticanje timskog rada -spoznaja vrijednosti drvnih materijala kao materijala za izradu namjetaja -razvijanje spoznaje o optimizaciji proizvodnje -razvijanje ekoloke svijesti -razvijanje spoznaje zatite na radu Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost Nositelji: -Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija - uenici treih razreda (Pula, Buje, Delnice) i njihovi nastavnici Odgovornost: - zadati uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala, Tehnologija zanimanja i Crtanje s konstrukcijama - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom materijalu -njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom teorijske i praktine nastave Nain realizacije -terenska nastava odvija se posjetom triju kola (Pula, Buje, Delnice) CNT-Rijeka -rad u raunalnoj uionici-programiranje i spremanje programa -rad na CNC obradno centru-odabiranje programa, putanje stroja u pogon, kalibriranje stroja, pravilno postavljanje elementa, buenje Vremenik -mjesec veljaa, oujak, i travanj u trajanju od 7 sati za svaku kolu tj. 7+7+7 Detaljni trokovnik -1 ploa IT-500 kn -cijenu prijevoza uenika i dnevnice nastavnika ugradit e svaka kola pojedinano Vrednovanje -rezultate terenske nastave vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije -spoznaje na terenskoj nastavi mogu pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 30 STRUNE EKSKURZIJE Naziv aktivnosti Struna ekskurzija Sajmu HMF (Hand made fest) - Pula Ciljevi - prepoznavanje vrste materijala (drvnih i nedrvnih) - identificiranje drvnih konstrukcija runo izraenih - diskutiranje o primijenjenom oblikovanju, dizajniranju proizvoda -unikatni namjetaj -ekologija i runa izrada proizvoda od drva Namjena - zorno povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta: Poznavanje materijala, Crtanje s konstrukcijama, Tehnologija zanimanja, Strojevi i ureaji, Tehnologija proizvodnje s konkretnim primjerima - razvijanje spoznaje vanosti dizajniranja predmeta iz masivnog drva runim nainom izrade - spoznaja vrijednosti drvnog materijala-glavnog i pomonog - razvijanje ekoloke svijesti -uinkovito gospodarenje energijom i okoliem Nositelji Nositelji: - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, nastavnica struno- teorijske nastave -Vesna Pani-Tepavac,dipl.ing., , nastavnica struno- teorijske nastave Jasmin Begovi, nastavnik praktine nastave - uenici prvog, drugog i treeg razreda u programu Stolar Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala, Crtanje s konstrukcijama, Tehnologija zanimanja, Strojevi i ureaji, Tehnologija proizvodnje - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom i nedrvnom materijalu, a nariito prema masivnom drvu - briga o ponaanju uenika tijekom posjete Nain realizacije -odlazak autobusom u jutarnjim satima, posjeta sajmu (Dom hrvatskih branitelja), povratak u veernjim satima pod nadzorom nastavnika Vremenik 16. listopada (petak) 2015. Trokovnik - cijenu prijevoza uenika definirat emo preko putnike agencije Vrednovanje -rezultate posjete salonu vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije -spoznaje na strunoj ekskurziji mogu iskoristiti kao poticaj za nova znanja i pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 31 Naziv aktivnosti Posjeta salonu namjetaja Mima Ciljevi - prepoznavanje vrste materijala drvnih i nedrvnih proizvoda - identificiranje drvnih konstrukcija - diskutiranje o primijenjenom oblikovanju, dizajniranje proizvoda -projektiranje interijera - klasificiranje namjetaja -unikatni namjetaj -zdrav ivot, ekologija Namjena - zorno povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz predmeta: Poznavanje materijala, Crtanje s konstrukcijama, Tehnologija zanimanja, Strojevi i ureaji, Tehnologija proizvodnje s konkretnim primjerima - razvijanje spoznaje vanosti dizajniranja namjetaja iz masivnog drva - razvijanje spoznaje o novom pristupu projektiranja interijera - usporeivanje europskog i hrvatskog namjetaja - poticanje timskog rada - spoznaja vrijednosti drvnog materijala-glavnog i pomonog - razvijanje ekoloke svijesti -uinkovito gospodarenje energijom i okoliem Nositelji Nositelji: - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, nastavnica struno- teorijske nastave -Vesna Pani-Tepavac,dipl.ing., , nastavnica struno- teorijske nastave Jasmin Begovi, nastavnik praktine nastave - uenici prvog, drugog i treeg razreda u programu Stolar Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala, Crtanje s konstrukcijama, Tehnologija zanimanja, Strojevi i ureaji, Tehnologija proizvodnje - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom i nedrvnom materijalu, a nariito prema masivnom drvu -njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom posjete Nain realizacije -odlazak pjeke u salon namjetaja Mima-Rijeka Vremenik Travanj 2016. Trokovnik Bez trokova Vrednovanje -rezultate posjete salonu vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, fotografije -spoznaje na strunoj ekskurziji mogu iskoristiti kao poticaj za nova znanja i pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 32 Naziv aktivnosti Posjeta Sajmu poslova - Matulji Ciljevi prezentacija postignutih znanja i vjetina uenika stolara -zainteresirati uenike osnovne kole za zanimanje stolar --poticanje uenika na aktivno ukljuivanje u rad kole -suradnja i upoznavanje s drugim kolama -unapreenje rada -afirmacija uenika i kole -potvrda kvalitetnog rada s uenicima -razmjena iskustava s ostalim sudionicima sajma poslova -zajedniko druenje s drugim dionicima (poduzeima, predstavnicima grada Rijeke) Namjena - razvijanje spoznaje o vanosti stolarskog zanimanja -razvijanje spoznaje vanosti prezentacije vjetina stolarskog zanimanja -razvijanje spoznaje vanosti marketinkih aktivnosti vezane za pisanje projekata i dobivanje sredstava od EU -stjecanje novih iskustava u cilju marketinga budueg obrta ili poduzea stolara- -suradnja s poduzeima (DIP Klana) te povezivanje kole s tritem u cilju rjeavanja problema upisa u drvodjeljska zanimanja Nositelji Nositelji: - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, nastavnica struno- teorijske nastave, -DIP Klana - uenici drugih i treih razreda u programu stolar Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala i Tehnologija zanimanja te Crtanje s konstrukcijama - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom materijalu -njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom sajma poslova Nain realizacije -odlazak kolskim autom, aktivno sudjelovanje izradom elemenata namjetaja, povratak u popodnevnim satima pod nadzorom nastavnika Vremenik 5. mjesec 2016. Trokovnik -trokove goriva snosi kola Vrednovanje -rezultate sudjelovanja na sajmu poslova vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -spoznaje na sajmu poslova mogu iskoristiti kao poticaj za nova znanja i pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 33 Naziv aktivnosti Posjet Drvnoj konferenciji - Opatija Ciljevi -prezentacija postignutih znanja i vjetina uenika stolara -poticanje uenika na aktivno ukljuivanje u rad kole -suradnja i upoznavanje s drugim dionicima podruja drvne tehnologije -unapreenje rada -afirmacija uenika i kole -potvrda kvalitetnog rada s uenicima -razmjena iskustava s ostalim sudionicima sajma poslova -zajedniko druenje Namjena - razvijanje spoznaje o vanosti stolarskog zanimanja -razvijanje spoznaje vanosti prezentacije vjetina stolarskog zanimanja -razvijanje spoznaje vanosti marketinkih aktivnosti vezane za pisanje projekata i dobivanje sredstava od EU -stjecanje novih iskustava u cilju marketinga budueg obrta ili poduzea stolara -prezentacija problema upisa u drvodjeljska zanimanja na podruju PG upanije te davanje prijedloga za rjeavanje istog Nositelji Nositelji: - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, nastavnica struno- teorijske nastave -DIP Klana - uenici drugih i treih razreda u programu stolar Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Poznavanje materijala i Tehnologija zanimanja te Crtanje s konstrukcijama - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom materijalu -njegovati grupni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom konferencije Nain realizacije -odlazak kolskim autom, aktivno sudjelovanje izradom elemenata namjetaja, povratak u popodnevnim satima pod nadzorom nastavnika Vremenik Lipanj 2016. Trokovnik - trokove goriva snosi kola Vrednovanje -rezultate sudjelovanja na sajmu poslova vrednovat e uenici i profesori na nain provoenja ankete meu svim sudionicima. -doprinos pojedinih uenika ocjenjivat e predmetni nastavnici -spoznaje na sajmu poslova mogu iskoristiti kao poticaj za nova znanja i pomoi u izboru i izradi zavrnog rada -trajnost znanja-teorijski dio povezan s praktinim radom 34 Naziv aktivnosti POSJET UREAJU ZA PROIAVANJU OTPADNIH VODA DELTA Cilj Posjeta postrojenju za proiavanje otpadnih voda, upoznavanje s postrojenjem za mehaniko proiavanje otpadnih voda, upoznavanje sa EU normama koje se primjenjuju. Doznati o planovima za izgradnju druge faze tj. izgradnji biolokog ureaja za proiavanje i obradu voda. Namjena Uenicima u zanimanjima vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije i brodski mehaniar Nositelj Begovi M., Anti S. Nain realizacije Struna posjeta e se realizirati u pogonima za proiavanje otpadnih voda i laboratoriju za analizu, te sobi za praenje cjelokupnog procesa. Vrijeme realizacije Oujak 2016. Trokovnik Nema trokova Vrednovanje Razumijevanje sadraja, razgovor s voditeljem pogona, odnos prema vienom i pisano izvjee Naziv aktivnosti POSJET IZLOBENIM PROSTORIMA HANSGROHE Cilj Upoznati se s najnovijim proizvodima za kupaonice koji su tedljivi i stilski usklaeni Upoznati se s mobilnom verzijom kalkulatora za raunanje utede vode. Namjena Uenicima u zanimanju vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije Nositelj S.Anti, M.Begovi Nain realizacije Posjeta trgovini uz struno voenje te demonstracija rada na sastavljanju i rastavljanju i montai slavina, vodokotlia, kupaonica i dr. Vrijeme realizacije Studeni 2015. Trokovnik Nema trokova Vrednovanje Praenje programa posjete, sudjelovanje u radu, razgovor i pisana izvjea 35 Naziv aktivnosti POSJET FIRMI HARREITHER (Martinkovac bb) koja se bavi sustavima grijanja i hlaenja Cilj Upoznati se s povrinskim sustavima grijanja i hlaenja, s utedama energije uz zdravu i ugodnu klimu (do 35 0 C) u stanu, tj. zdravo toplinsko zraenje. Upoznati se s najekonominijim proizvoaima topline (toplinska crpka, kotao za sagorijevanje, solarne panele) u okviru Novih tehnologija grijanja i klimatizacije. Namjena Uenicima u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije Nositelj Iva N. Bogovi, ravnatelj Nain realizacije Posjeta firmi i pogonima Vrijeme realizacije Veljaa 2016. Trokovnik Nema trokova Vrednovanje Praenje programa i predavanja, razgovor, demonstracija i pisana izvjea Naziv aktivnosti STRUNA EKSKURZIJA UENIKA U ZANIMANJU BRODSKI MEHANIAR U FIRMU PROPELO d.o.o. VIKOVO Cilj Upoznati uenike s izradom propelera i osovinskih vodova Upoznati uenike s servisom i popravkom propelera Upoznati uenike s kompjuterskim balansiranjem propelera, kao procesa koji analizira konfiguraciju svakog kraka u usporedbi s ostalim krakovima propelera Namjena Ekskurzija je namijenjena uenicima 3. razreda u zanimanju brodski mehaniar, s ciljem razvijanja vanosti spoznaje o preciznoj izradi propelera Nositelj I.N. Bogovi, ravnatelj Nain realizacije Odlazak uenika u obrtniku radionicu kolskim vozilom Vrijeme realizacije Studeni prosinac 2015. Trokovnik Trokove prijevoza snosi kola Vrednovanje Razgovor o izletu, struni komentari pisana izvjea o posjeti 36 Naziv aktivnosti POSJET POGONIMA ZA PROIZVODNJU PLASTINIH CIJEVI I SUSTAVA KOJI SU U IROKOJ UPOTREBI U SVIM SEKTORIMA - VARGON d.o.o. Cilj Upoznati se s materijalima za izradu instalacijskih sustava, polimerima otpornim na kemikalije, asortimanom cijevi i cijevnih nastavaka, upoznavanje s CNC strojevima za proizvodnju istih. Upoznavanje s laboratorijem za ispitivanje vrstoe i trajnosti cijevi. Namjena Uenicima u zanimanjima vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije Nositelj S. Anti, S. Brnjac Nain realizacije Posjeta pogonima, skladitu i laboratoriju na Kukuljanovu Vrijeme realizacije Prosinac 2015. sijeanj 2016. Trokovnik Nema trokova Vrednovanje Praenje na predavanjima, odnos prema programu posjete , razgovor i pisana izvjea Naziv aktivnosti POSJET VODOCRPILITU ZVIR - KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Cilj Upoznavanje uenika s postupcima i ureajima za zahvat, pripremu i obradu vode u javnom vodovodu. Namjena Uenicima u zanimanjima vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije Nositelj S. Anti, S. Brnjac Nain realizacije Posjeta vodocrpilitu Vrijeme realizacije Oujak - travanj 2016. Trokovnik Nema trokova Vrednovanje Praenje na predavanjima, odnos prema programu posjete, razgovor i pisana izvjea 37 Naziv programa POSJET MUZEJU RAUNALA I TEHNOLOGIJE PEEK & POKE Ciljevi Uenici e moi usporediti raunala nekada i danas. Uenici e moi identificirati i povezati povijesni razvoj raunala i informatike. Namjena Uenici 1. razreda BM/V/IGK Nositelji aktivnosti Andrea Maradin, prof. matematike i informatike Nain realizacije Dvosatni odlazak u muzej u gradu Rijeci uz organizirano vodstvo. Vrijeme po dogovoru, uz najavu. Vremenik Studeni, 2015. Trokovnik Trokovi ulaznice (20 kn po ueniku) Vrednovanje Motivacijska ocjena za uenike koji su se posebno istaknuli svojom aktivnou. Naziv aktivnosti POSJET HUMU I ROU (ALEJI GLAGOLJAA) Namjena Uenicima prvih, drugog i treeg razreda Ciljevi Upoznati se s prirodno-geografskim obiljejima krajolika kojima putujemo posjetiti kulturne i povijesne znamenitosti . Upoznati se s hrvatskom glagoljakom prolou Razgledavanjem provjeriti steeno znanje iz hrvatskoga jezika, povijesti, geografije, likovne umjetnosti. Prikupljanje podataka tijekom strune ekskurzije te koritenje tih podataka za individualno izlaganje u razredu, zbliavanje uenika i uspjenija socijalizacija Nositelj Anica Mrulja, prof., razrednici i zainteresirani nastavnici Nain realizacije Posjetiti sve destinacije koje su predviene programom putovanja izabrane najpovoljnijom ponudom putnike agencije Vremenik Tijekom 2015./2016., jednodnevni izlet Trokovnik Sve trokove snose roditelji uenika Vrednovanje Uenici izrauju izvjetaj u obliku referata ili PowerPoint prezentacije Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. 38 Naziv aktivnosti JEDNODNEVNI IZLET ZA UENIKE PRVOG RAZREDA Ciljevi: Upoznavanje drugih sredina, njihovih prirodno-geografskih obiljeja, kulturnih i povijesnih znamenitosti. Namjena: Povezivanje uenika, razvijanje boljih meusobnih odnosa. Nositelj: Razrednica 1.A razreda, Mila Begovi. Nain realizacije: Na temelju interesa uenika i roditelja izabrat e se destinacija. Izlet je jednodnevan. Vrijeme Drugo polugodite. Trokovnik: Uenici sami financiraju trokove izleta. Vrednovanje: Razgovori o izletu, plakati i izvjea. MATURALNO PUTOVANJE Naziv aktivnosti MATURALNO PUTOVANJE UENIKA TREEG RAZREDA EKSKURZIJA HRVATSKA, EKA, ITALIJA, PANJOLSKA Ciljevi - posjetiti kulturne i povijesne znamenitosti - upoznati se s prirodno-geografskim obiljejima te obiajima i kulturom europskih turistikih destinacija - ostvariti iskustveno i interaktivno uenje Namjena - razgledavanjem provjeriti steeno znanje iz povijesti, geografije, likovne umjetnosti, stranih jezika te drugih predmeta - razvoj meuljudskih odnosa izmeu uenika Nositelj Anica Mrulja, prof. Uenici 3.a razreda, nastavnici u pratnji, roditelji i turistika agencija Nain realizacije Posjetiti sve destinacije koje su predviene programom putovanja izabrane najpovoljnijom ponudom putnike agencije. Grupni obilazak uz strunog pratitelja putnike agencije i lokalnih vodia u turistikim destinacijama Vremenik Vrijeme Uskrnjih blagdana 2016. Trokovnik Sve trokove snose roditelji uenika Vrednovanje Uenici izrauju izvjetaj u obliku referata ili PowerPoint prezentacije Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska i obrtnika zanimanja. 39 NATJECANJA UENIKA Naziv aktivnosti PRIPREMA UENIKA ZA KOLSKA NATJECANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA, ENGLESKOG JEZIKA I MATEMATIKE U STRUCI PRIPREMA UENIKA ZA NATJECANJA LIDRANO I EUROPA U KOLI Ciljevi - Predstavljanje postignua u vjetinama i kompetencijama hrvatskom jeziku, engleskom jeziku, njemakom jeziku i matematici - Poticanje i motiviranje na sudjelovanje u natjecanju meu uenicima Namjena Probir uenika za upanijsko natjecanje ukoliko prou prag od 70 % Nositelji Anica Mrulja, prof., Matea Tomljanovi, prof., Andrea Maradin, prof. Nain realizacije Aktivnost se realizira u koli Vremenik Sijeanj/veljaa 2016. Trokovnik Kopiranje testova, omotnice za testove i zaporke financira kola Vrednovanje Testovi se ispravljaju i ukoliko se zadovolji bodovni prag, alju se na adresu organizatora natjecanja u upaniji (detaljne upute dolaze u kolu s testovima) 40 Naziv aktivnosti DRAVNO NATJECANJE I SMOTRA RADOVA STOLARA (uenici 3. razreda) Ciljevi -poticanje uenika na aktivno ukljuivanje u rad kole -razvijanje natjecateljskog duha -suradnja i upoznavanje s drugim kolama -unapreenje rada -afirmacija uenika i kole -potvrda kvalitetnog rada s uenicima -razmjena iskustava s ostalim sudionicima natjecanja -zajedniko druenje Namjena - prezentacija steenih znanja i vjetina - razvijanje spoznaje o preciznoj izradi elemenata namjetaja -razvijanje spoznaje o kvalitativnom i kvantitativnom iskoritenju drvnog materijala - usporeivanje europskog i hrvatskog namjetaja - poticanje samostalnosti u radu - razvijanje spoznaje o uedi energije preko novih tehnologija - razvijanje spoznaje o optimizaciji proizvodnje - spoznaja vrijednosti drvnog materijala -glavnog i pomonog - razvijanje ekoloke svijesti Nositelji Nositelji: - Evica Kozera, dipl. ing., voditelj Centra novih tehnologija, nastavnica struno- teorijske nastave, -Vesna Pani-Tepavac,dipl.ing., nastavnica struno- teorijske nastave, - Jasmin Begovi-nastavnik praktine nastave - uenici treih razreda u programu stolar Odgovornost: - pripremiti uenicima zadatke koji odgovaraju temi natjecanja i smotre radova - razvijanje kod uenika pravilni odnos prema drvnom materijalu -njegovati individualni rad i razvijati meusobnu suradnju i toleranciju meu uenicima - briga o ponaanju uenika tijekom dravnog natjecanja i smotre radova Nain realizacije -odlazak u mjesto dravnog natjecanja i smotre radova autobusom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom Vremenik Sijeanj - izbor kandidata iri izbor - rad s uenicima teoretsko i praktino uvjebavanje Veljaa - kolsko natjecanje - rad s uenicima teoretsko i praktino uvjebavanje Travanj - dravno natjecanje i smotra radova Trokovnik - cijenu prijevoza uenika i nastavnika te smjetaj financira kola i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Vrednovanje - spoznaje na dravnom natjecanju i smotri radova uenici mogu iskoristiti kao poticaj za nova znanja i pronalazak zaposlenja - trajnost znanja - teorijski dio povezan s praktinim radom 41 Naziv aktivnosti Natjecanje ITANJEM DO ZVIJEZDA Ciljevi Razvijanje interesa za knjigu i itanje, pozitivnog odnosa prema knjizi i knjinici, izgradnja natjecateljskog duha, razvijanje italake pismenosti, promiljenog i kritikog praenja teksta, vjebanje koncentracije i vizualizacije pri itanju ime se razvijaju sposobnosti koje pomau u uenju u sklopu nastavnog procesa. Afirmacija uenika i kole. Obrazloenje ciljeva (povezanost s potrebama, interesima uenika i vrijednostima kole): Potaknuti uenike na itanje s razumijevanjem, istraivanje, otkrivanje i kreativno stvaranje. Potaknuti timski rad, ali i individualni napor. Upoznati uenike s djelima koja nisu dio obavezne lektire uz drugaiji pristup jednom lektirnom naslovu. Pouavati uenike kritikom itanju, informacijskim tehnikama, vjetinama i znanjima. Raditi na unaprjeenju ivotnih vjetina i sposobnosti djece i mladih. Poticati djecu i mlade na organizirano i smisleno provoenje slobodnog vremena i poticati stvaralatvo. Namjena Svim zainteresiranim uenicima kole Nositelji Anja Lebari, mag. kulturologije i knjiniar Ostali zainteresirani nastavnici i struni suradnici kole Nain realizacije Uenik e uz vodstvo knjiniarke i drugih nastavnika kole: - itati lektirne i nelektirne naslove s interesom - natjecati se u kvizu - izraditi multimedijski uradak kako bi utvrdio znanje o djelu i razumijevanje istoga - primijeniti nauene metode u nastavi Vremenik Studeni - izbor kandidata - rad s uenicima - kolsko natjecanje Veljaa - rad s uenicima - upanijsko natjecanje Dravna - rad s uenicima - dravno natjecanje i smotra radova Trokovnik Kupnja knjiga potrebnih za natjecanje uenika (ukoliko ih knjinica ve ne posjeduje u svom fondu). Ostalih materijalnih trokova nema budui da se natjecanje provodi putem raunala, a multimedijski uradak se izrauje raunalno. Vrednovanje Rezultati natjecanja i smotra multimedijskih uradaka, koritenje kupljenih knjiga za potrebe nastave Hrvatskog jezika, odaziv i zadovoljstvo ukljuenih uenika, izvjee za kolski godinjak. 42 KULTURNA I JAVNA DJELATNOST Naziv programa OBILJEAVANJE ZNAAJNIH DATUMA - obiljeavanje znaajnih godinjica iz knjievnosti, umjetnosti, ope kulture i povijesti Ciljevi - upoznati uenike i zaposlenike s vanim osobama i dogaajima koji su utjecali na hrvatsku i svjetsku kulturnu povijest Namjena - namijenjeno uenicima, profesorima i roditeljima koji borave u prostoru knjinice i kole Nositelji - kolska knjiniarka Aktivnosti / realizacija - godinje 1-2 vea projekta koji ukljuuju tematske izlobe - prigodne izlobe na panoima - obiljeavanje znaajnih godinjica u tekuem mjesecu panoi u predvorju knjinice Vremenik - tijekom kolske godine Trokovnik - potroni materijal za izradu izlobi Vrednovanje - razgovor s korisnicima IZDAVAKA DJELATNOST Naziv aktivnosti GODINJAK KOLE Ciljevi Promidba rada kole Generacijski prikaz rada uenika i uspjeha kole Namjena Uenicima, nastavnicima, roditeljima i svima zainteresiranima za rad kole Nositelji Ravnatelj, Ureivaki odbor Godinjaka, nastavnici i uenici Nain realizacije Praenje i evidentiranje dogaaja iz ivota kole Vremenik Svibanj i lipanj 2016. Trokovnik Izdavanje Godinjaka financira PG i kola iz vlastitih sredstava Vrednovanje Zadovoljstvo rezultatima rada Slika o koli u gradu i okolici

Recommended

View more >