ŠKOLSKI KURIKULUM STROJARSKO ?· Naziv programa PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA ... - razvoj humanijeg školskog i društvenog okruženja - senzibilizacija za

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • KOLSKI KURIKULUM

  STROJARSKO BRODOGRAEVNE KOLE

  ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIKA ZANIMANJA

  KOLSKA GODINA 2015./2016.

  U Rijeci, rujan 2015.

 • 1

  Sadraj

  Uvod

  2

  Posebni programi i projekti

  3

  Izvannastavne aktivnosti

  16

  Dopunska nastava

  22

  Dodatna nastava

  22

  Izborna nastava

  24

  Centar novih tehnologija

  28

  Strune ekskurzije

  30

  Maturalno putovanje

  38

  Natjecanja uenika

  39

  Kulturna i javna djelatnost

  42

  Izdavaka djelatnost

  42

 • 2

  UVOD

  Strojarsko brodograevna kola za industrijska i obrtnika zanimanja pod ovim

  imenom radi od 1992. godine, iako njena prolost pod raznim nazivima see do 1948. godine

  kada je osnovana kao Vojno industrijska kola. Odgoj i obrazovanje kola ostvaruje temeljem

  nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma.

  Definicija: Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje

  procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, te

  kontrolu (vrednovanje) postignua prema postavljenim ciljevima.

  Nacionalni kurikulum utvruje vrijednosti, naela i ciljeve pouavanja, koncepciju i

  pristupe uenja i pouavanja, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima definirane

  ishodima obrazovanja, te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni kurikulum donosi ministar.

  kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program kole s

  izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma

  i nastavnog plana i programa. kolski kurikulum odreuje nastavni plan i program izbornih

  predmeta, izvannastavne i izvankolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti,

  programe i projekte. kolskim kurikulumom se utvruje:

  - aktivnost, program i/ili projekt

  - ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

  - nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

  - nain realizacija aktivnosti, programa i/ili projekta

  - vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

  - detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

  - nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja

  kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na

  prijedlog Nastavnikog vijea. kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i

  ueniku u pisanom obliku.

  Smatra se da je kolski kurikulum dostupan u pisanom obliku ako je objavljen na

  mrenim stranicama kole.

 • 3

  PROGRAMI I PROJEKTI

  Naziv programa KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

  Ciljevi Osnaivati zatitne imbenike kod uenika i ublaavati tetne utjecaje

  rizinih imbenika tijekom kolovanja. Smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i prevencija svih

  oblika neprihvatljivog ponaanja.

  Namjena Zdravstveni i socioemocionalni razvoj uenika

  Nositelji - Renata Domijan, prof., kolska psihologinja - kolska knjiniarka - razrednici i predmetni nastavnici - vanjski suradnici (kolski lijenici, djelatnici MUP-a i ZZJZ i dr.)

  Nain realizacije - provoenje preventivnih programa Inicijativa mladia, Prevencija nasilja u mladenakim vezama i Zdrav za 5!

  - provoenje zdravstvenog odgoja i tema graanskog odgoja i obrazovanja

  - grupni rad s uenicima (pedagoke radionice na teme komunikacije, tolerancije, ovisnosti, nasilja i dr.)

  - individualni rad s uenicima - ispitivanje miljenja uenika o stavovima o uzimanju sredstava

  ovisnosti te o nasilju i nainima rjeavanja sukoba

  - identificiranje i praenje uenika sklonih rizinim ponaanjima - ukljuivanje uenika u rad kole te predavanja i tribine izvan kole - ukljuivanje uenika u sportska natjecanja, ekoloke, humanitarne

  i volonterske aktivnosti

  - rad s roditeljima u obliku individualnog savjetovanja i predavanja na roditeljskim sastancima

  - edukacija nastavnika - obiljeavanje znaajnih datuma kroz tematske izlobe

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Trokove materijala i pribora za provedbu programa snosi kola

  Vrednovanje Miljenja uenika, roditelja i nastavnika o provedenim aktivnostima,

  evaluacijski listii

 • 4

  Naziv programa INICIJATIVA MLADIA

  Ciljevi Promovirati rodno ravnopravne norme, zdrave ivotne stilove i nenasilno

  ponaanje mladih.

  Namjena Uenicima prvih razreda

  Nositelji Renata Domijan, prof., kolska psihologinja

  Nain realizacije 6 edukativnih radionica, po sadraju podijeljenih u 3 skupine:

  1. Rodne uloge i mo 2. Nasilje 3. Alkohol i droge (Radionice je osmislila i razradila Organizacija mladih Status M)

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Potroni materijal (papir, olovke, markeri) financirat e se iz kolskih

  sredstava

  Vrednovanje Upitnici za uenike, evaluacijske liste

  Naziv programa PREVENCIJA NASILJA U MLADENAKIM VEZAMA

  Ciljevi Educirati uenike o nasilnim ponaanjima u mladenakim vezama i

  osposobiti ih da ih bolje prepoznaju. Osvijestiti uenike da nasilje nije

  opravdano ni prihvatljivo, te poveati njihovu spremnost na traenje i

  pruanje pomoi u sluaju nasilja u vezi.

  Namjena Uenicima treeg razreda

  Nositelji Renata Domijan, prof., kolska psihologinja

  Nain realizacije Kroz 4 edukativne radionice koje je razradilo Drutvo za psiholoku

  pomo

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Potroni materijal (papir, olovke, marker) financirat e se iz kolskih

  sredstava

  Vrednovanje Evaluacijske liste za uenike

 • 5

  Naziv programa PREVENTIVNI PROJEKT ZDRAV ZA 5!

  Ciljevi Prevencija ovisnosti i podizanje razine javnozdravstvene svijesti

  Namjena Uenicima prvih i drugog razreda

  Nositelji Policijski slubenici za prevenciju Policijske uprave PG

  Predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PG

  Koordinator u koli: Renata Domijan, prof., kolska psihologinja

  Nain realizacije Predavanja i radionice s temama:

  1. Bolest ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola 2. tetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe psihoaktivnih

  droga

  3. Ovisnost o igrama na sreu, rizici i izazovi

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Nema dodatnih trokova

  Vrednovanje Razgovori s uenicima

  Naziv programa: INTERNET, OVISNOST I MLADI

  Ciljevi: Preventivno edukativan program koji prua sve potrebite

  informacije o korisnosti interneta i usmjerava uenike da se njegova

  korisnost ne pretvori u ovisnost.

  Namjena: Uenici 1.razreda, BM/V/IGK

  Nositelji

  aktivnosti:

  Andrea Maradin, prof. matematike i informatike

  Nain realizacije: Uz pristigle broure u obliku radionice na satu informatike.

  Vremenik: Sijeanj 2015.

  Trokovnik: Nema predvienih trokova.

  Vrednovanje: Motivacijska ocjena za uenike koji su se posebno istaknuli svojom

  aktivnou.

 • 6

  Naziv programa PROJEKT MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO

  Ciljevi Cilj ovog projekta je potaknuti i poveati aktivno sudjelovanje mladih u

  lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema politikom

  sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje politikih institucija i

  drutva prema mladima, poveati ukljuenost mladih u procese donoenja

  odluka na lokalnoj razini te potaknuti aktivizam i volonterski rad mladih

  te njihovo ukljuivanje u rad udruga i graanskih inicijativa.

  Namjena - namijenjeno zainteresiranim uenicima, u svrhu razvijanja kritikog

  stava i aktivnog sudjelovanja u raznim drutvenim procesima

  Nositelj -Udruga Delta

  - koordinator u koli: Renata Domijan, prof., kolska psihologinja

  Nain realizacije - uenici e sudjelovati na pripremnoj radionici u organizaciji udruge

  Delta

  - uenici e sudjelovati u Danu akcije u Gradskoj vijenici u Rijeci

  Vremenik - tijekom kolske godine, u dogovoru s udrugom Delta

  Trokovnik - udruga sama snosi trokove pripreme i izvoenja radionica

  Vrednovanje -motivacijske ocjene za uenike koji su se posebno istaknuli prilikom

  izvoenja radionica

  Naziv aktivnosti POVEZANOST GRAANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA S

  NASTAVOM HRVATSKOG JEZIKA I ETIKE U 1. RAZREDU

  Ciljevi Ostvarivati pravo na identitet i pravo na izraavanje, ukazati na povijesnu

  borbu za uporabu hrvatskoga jezika i utjecajima na hrvatski jezik. Izbor

  knjievnih djela u kojima se tematizira nepravda i diskriminacija povezna

  je s ciljem nastave hrvatskoga jezika: razvoj jezino-komunikacijskih

  sposobnosti pri govorenoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim

  stilovima, razvoj literarnih sposobnosti, itateljskih interesa i kulture,

  stvaranja zanimanja za sadraje medijske kulture i upoznavanje i

  potivanje hrvatske kulture, kulture nacionalnih manjina u Republici

  Hrvatskoj i drugih kultura.

  Cilj je nastavnog predmeta Etika u srednjim kolama usvajanje osnovnih

  etikih znanja, potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuivanja

  i etikog argumentiranja, te orijentiranja u ivotu, njegovanje i razvijanje

  kreativnog miljenja, razloitog govorenja i razboritog djelovanja,

  utemeljenog na opim vrednotama i ljudskim pravima.

  Namjena Uenicima 1. razreda

  Nositelj Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika

  Nain realizacije

  Povezivanje ishoda Graanskog odgoja i obrazovanja i nastave

  Hrvatskoga jezika i Etike integracijom i korelacijom navedenih predmeta

  Vremenik Tijekom kolske godine 2015./2016.

  Trokovnik Trokovi za izradu pojedinih predmeta

  Vrednovanje Odaziv uenika, aktivnost uenika ukljuenih u nastavu, prihvaanje

  ishoda GOO

 • 7

  Naziv programa MILOSRDNI SAMARIJANAC

  Humani odgovor na problem izbjeglike krize u Europi

  Ciljevi - unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa

  - razvijati ideje humanosti, suosjeanja, tolerancije

  - prepoznavanje i suzbijanje predrasuda, stereotipa, diskriminacije

  - isticati univerzalnost kranske kulture za pomo blinjima

  - podii osobnu razinu odgovornosti za dogaanja u drutvu

  - razvijati pozitivna moralna uvjerenja

  - poticanje na pruanje pomoi slabima i nezatienima, bez obzira na

  politike i druge predrasude

  - osvijestiti vrijednost pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku

  pomaganja

  - poticati uenike na pruanje pomoi slabima i nezatienima

  - ukljuivanjem uenika u drutveno korisne akcije poticati prosocijalno

  ponaanje

  - sabirne akcije prema potrebi

  - humanitarno pravo i enevska konvencija

  Namjena - namjenjeno svim uenicima koji idu na vjeronauk i etiku

  - razvoj humanijeg kolskog i drutvenog okruenja

  - senzibilizacija za rjeavanje globalnih problema i ukljuivanja u

  drutvene tokove

  - motivirati uenike da se ukljue u rad volonterskih grupa

  Nositelji Marijana Medani, dipl. teol., vjerouitelj

  Anica Mrulja, prof.

  Nain realizacije - tijekom cijele kolske godine na satovima vjeronauka i etike

  - kroz motivacijsku biblijsku prispodobu o Milosrdnom Samarijancu

  potaknuti uenike na drugaije promiljanje o ljudskoj blizini i

  suosjeajnosti

  - prikupiti to vie informacija o izbjeglikoj krizi

  - redovito pratiti razvoj dogaaja putem medija

  - uenici razvijaju svoja moralno-etika naela

  Vremenik -motivacijske aktivnosti tijekom cijele kolske godine, ovisno o razvoju

  situacije , pravovremeno informiranje i reagiranje u skladu s opim

  humanim i moralno-etikim naelima

  Trokovnik - nema trokova

  Vrednovanje - pohvale, izrada panoa o dojmovima, sudjelovanje u socijalnim

  aktivnostima i sabirnim akcijama, prihvaanje ishoda GOO

 • 8

  Naziv aktivnosti MLADE CRVENOGA KRIA

  Ciljevi - zdravstveno prosvjeivanje - prevencija ovisnosti - animacija za darivanje krvi - socijalne aktivnosti (solidarnost i sl.) - sabirne akcije - irenje znanja o zatiti okolia - humanitarno pravo i enevska konvencija - natjecanje u poznavanju pokreta CK i pruanju prve pomoi

  Namjena

  Izvannastavna aktivnost za motivirane uenike

  Nositelj programa Marijana Medani, prof.

  Nain realizacije Aktivnost se realizira u koli i na terenu

  Vremenik Odrava se prema aktivnostima koje zakazuje CK

  Trokovnik

  Aktivnost ne iziskuje dodatne trokove

  Vrednovanje Evaluacija se temelji na osnovi motiviranosti uenika i njihovoj

  uinkovitosti u konkretnim akcijama HCK u Rijeci

  Naziv programa ODGOJ ZA TOLERANCIJU I SUIVOT

  Ciljevi Razvijanje tolerancije kod uenika

  Razvijanje osjetljivosti za potrebe drugaijih i ranjivijih lanova drutva

  Namjena Svim uenicima kole

  Nositelji - dr. sc. Karmen Dela-Petkovi, kolska knjiniarka - Renata Domijan, prof., kolska psihologinja - profesori etike i vjeronauka

  Nain realizacije - izlobe - predavanja - projekcije filmova - radionice - individualni razgovori s uenicima

  Vremenik Tijekom kolske godine

  Trokovnik Potroni materijal za izradu izlobi - financiranje iz kolskih sredstava

  Vrednovanje Razgovor s uenicima, evaluacijski listii

 • 9

  Naziv aktivnosti VOLONTERSKE AKTIVNOSTI ivot u zajednici

  Ciljevi Osvijestiti vrijednost pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja

  Razvijati ideje humanosti, suosjeanja i tolerancije kod uenika

  Poticati uenike na pruanje pomoi slabima i nezatienima

  Ukljuivanjem uenika u drutveno korisne akcije poticati prosocijalno

  ponaanje

  Osigurati bolje prepoznavanje i koritenje potencijala kojeg volontiranje ima

  u prevenciji nasilja meu mladima kroz njegovo potvrivanje kao pozitivnog i

  privlanog naina ivota mladih

  Namjena

  Svim zainteresiranim uenicima kole

  Nositelj

  programa

  Renata Domijan, prof. psihologije

  Anica Mrulja, prof hrvatskog jezika

  Marijana Medani, prof.

  Nain realizacije

  Prikupljanje sredstava za darivanje tienika Djejeg doma Ivana Brli-

  Maurani i posjeta uenika Domu

  Sudjelovanje u akciji Mladi protiv gladi

  Pomaganje u Socijalnoj samoposluzi

  Prikupljanje epova za Drutvo multiple skleroze PG

  Odazivanje volonterskim akcijama u lokalnoj zajednici

  Sudjelovanje u volonterskim projektima u organizaciji udruge SMART

  Vremenik

  Tijekom kolske godine

  Trokovnik

  Eventualne trokove provoenja aktivnosti snosit e kola

  Vrednovanje Odaziv uenika, brojnost uenika ukljuenih u akciju, iznos prikupljenih

  sredstava za pomo potrebitima

  Priprema lanka za Godinjak Strojarsko brodograevne kole za industrijska

  i obrtnika zanimanja.

 • 10

  Naziv programa PROMICANJE ITANJA

  Ciljevi - stvoriti kod uenika potrebu za knjigom i naviku itanja - pouiti uenike vjetini itanja i pisanja biljeki o proitanom - upoznati uenike s domaim i stranim knjievnim djelima - poticati uenike na upoznavanje vlastite i drugih kultura - upoznati uenike s ponudom hrvatskih i stranih izdavaa knjiga za

  mlade

  - osvijestiti kod uenika potrebu za praenjem nove literature (beletristika i struna literatura)

  - razviti interes za asopise

  Namjena - namijenjeno svim zainteresiranim uenicima

  Nositelji - dr. sc. Karmen Dela-Petkovi, kolska knjiniarka - Anica Mrulja, prof.

  Nain realizacije - razgovor o proitanom tekstu i pomo u razumijevanju proitanog teksta

  - upoznavanje uenika s novim izdanjima namijenjenim mladim itateljima

  - izlobe u knjinici (Noviteti u knjinici) - susreti s knjievnicima - sudjelovanje na knjievnom kvizu

  Vremenik - tijekom kolske godine 2015./2016.

  Trokovnik - nabava knjiga po izboru uenika (beletristika, hobistika, putopisi, ekologija, prevencija ovisnosti, znanstvena fantastika i dr.)

  Vrednovanje - individualnim razgovorom s uenicima

 • 11

  Naziv aktivnosti Projekt 3D PRINTERI I TAKTILNA SLIKOVNICA

  Ciljevi Razviti istraivake, komunikacijske, itateljske, tehnike i umjetnike

  sposobnosti i vjetine kod uenika. Senzibilizirati uenike prema osobama s

  invaliditetom (tonije, sl...