ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-dcesaric ?· Osnovni cilj školskog preventivnog programa (kratica: ... ovisnosti i pravovremenom otkrivanju konzumenata te na suzbijanju nasilja ... Prevencija pijenja alkohola

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    219

  • Download
    3

Transcript

78 KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Osnovni cilj kolskog preventivnog programa (kratica: PP) je da usmjerenim aktivnostima u suradnji s lokalnom zajednicom, uitelji, struni suradnici i roditelji djeluju na smanjivanju interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremenom otkrivanju konzumenata te na suzbijanju nasilja meu djecom i mladima. Odgojiti zdravog, zadovoljnog i odgovornog mladog ovjeka na je zajedniki zadatak. Zadaci kolskog preventivnog programa su smanjivanje faktora rizika u nastajanju nasilnikog ponaanja, pouavanje uenika ivotnim vjetinama, zatita mladih u visokom riziku, razvijanje pozitivne slike o sebi, vjebanje komunikacijskih vjetina, rjeavanje sukoba, uinkovito suprotstavljanje sredstvima ovisnosti, informiranje i educiranje roditelja. Namjena aktivnosti kolskog preventivnog programa je pouavanje uenika opim ivotnim vjetinama te spreavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponaanja. Potrebno je pomoi djeci u donoenju ispravnih odluka i u uspjenom rjeavanju problema. Rad s uiteljima, uenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vjetina koje mogu uvrstiti i unaprijediti zdrav stil ivljenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i drugih kreativnih sadraja. Specifini obrazovni sadraji realizirat e se preko redovne nastave, izborne nastave, INA, na satovima prirode, biologije, hrvatskog jezika, likovne kulture, sata razrednika, tjelesne i zdravstvene kulture prema godinjem planu i programu. U tablici se nalaze aktivnosti koje emo provoditi tijekom godine. AKTIVNOSTI, PROGRAM SADRAJ NOSITELJI NAIN I VRIJEME REALIZACIJE Provoenje modula iz Kurikuluma zdravstvenog odgoja (prevencija nasilnikog ponaanja, prevencija ovisnosti, promicanje zdravih stilova ivota, razvoj socijalnih vjetina, potivanje razliitosti) 1. r. - Pravilno pranje zubi po modelu 3. r. Skrivene kalorije 5. r. Promjene vezane - predavanja i radionice za uenike od 1. do 8. razreda na satu razrednika - predavanja i radionice - predavanje Razrednici, struni suradnici kolska medicina (lijenici i medicinske sestre) Zavod za javno zdravstvo (psiholog) Radionice, tematska predavanja, projekcija filmova Tijekom godine - listopad - studeni - prosinac 79 uz pubertet 8. r. Prevencija pijenja alkohola Nauiti uiti - prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu, metakognicija, nauiti uspjeno uiti, upitnik Kako uim interaktivna predavanja i radionica 5. razred Pedagoginja Tijekom listopada i studenog Pubertet, spolno zdravlje, higijena, poremeaji hranjenja, kontracepcija edukacija uenika 8.-ih razreda o zdravom i odgovornom nainu ivota Lijenica kolske medicine Razrednici Struni suradnici sijeanj veljaa 2016. godine ZDRAV ZA 5 MUP-ov program prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na sreu i ouvanja okolia i prirode Radionice i predavanja uenici 8. razreda MUP Zavod za javno zdravstvo razrednici studeni Hrvatski olimpijski dan Igre na otvorenom - uenici od 5. do 8. razreda Razrednici 5.-8. r. Uitelji TZK 10. rujna 2015. godine Djeca prijatelji u prometu Edukacija uenika prvog razreda o ponaanju pri sudjelovanju u prometu Prometni policajci MUP rujan 2015. ZAJEDNO VIE MOEMO Mogu ako hou (MAH -1) Posjet policijskoj postaji, predavanje kontakt policajca o zanimanju i ulozi policije, opasnosti upotrebe sredstava ovisnosti i zatitno ponaanje - uenici 4.razreda MUP Prema dostavljenom rasporedu Dan otvorenih vrata Policijske postaje Obilazak PP Poega MUP listopad 1. 12. Svjetski dan borbe protiv AIDSa Izrada i prezentacija radova uenika 6. razreda Voditelj PP prosinac Program izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti poticati uenike na pohaanje izborne nastave i izvannastavne Voditelji INA rujan 2015. 80 aktivnosti Diskretni zatitni program Individualni i skupni rad s djecom rizinog ponaanja i njihovim obiteljima Pedagoginja Tijekom godine - prema potrebi Kuni red kole Protokoli koji se primjenjuju u sluaju nasilja meu djecom, Protokol o izricanju pedagokih mjera, Pravilnik o ocjenjivanju Roditeljski sastanci za roditelje uenika od 1. do 8. razreda Razrednici i struni suradnici rujan 2015. Afirmacija pozitivnog roditeljstva Predavanja i radionice za roditelje uenika od 1. do 4. razreda Razrednici i struni suradnici Tijekom godine kolski pano Informirati uenike o aktivnostima koje se provode na satovima razrednih odjela obrade tema iz preventivnog programa Voditelj PP Struni suradnici Tijekom godine Elektroniko nasilje (facebook, twiter i sl.) Sigurnost i zatita djece na Internetu Sadraji u okviru programa izborne nastave Informatike Interaktivna predavanja za uenike o potrebi pridravanja sigurnosnih elemenata pri uporabi novih tehnologija uenici 7. razreda Uitelji informatike MUP Tijekom kolske godine Znam to je, ne diram, opasno je! Zatita djece i mladei od posljedica zlouporabe oruja, minsko-eksplozivnih i pirotehnikih sredstava uenici 5. razreda MUP Tijekom kolske godine Obojimo svijet arenim bojama tolerancije Radionice za uenike od 1. do 8. razreda Tijekom kolske godine Mogu ako hou MAH-2 (Prevencija i alternativa) Interaktivno predavanje: Zlouporaba droga i dr. oblici rizinog ponaanja MUP Prema dogovoru tijekom 81 (vandalizam i nasilniko ponaanje te alkohol) Edukativnoinformativni karton Moj otisak prsta za svakog uenika Uenici 6. razreda Sajam mogunosti predstavljanje moguih aktivnosti za slobodno vrijeme uenika 4. i 6. razred kolske godine Sociometrijska ispitivanja Upoznati razrednike s rezultatima sociometrijskih mjerenja Struni suradnici Tijekom godine Uenici s tekoama u redovnom razrednom odjelu Aktiv razredne nastave predavanje Uitelji razredne nastave studeni 2015. Radosna kola Program prevencije vrnjakog nasilja Uitelji, struni suradnici, vanjski suradnici Tijekom kolske godine Proitat u te kolski program poticanja i vjebanja itanja Uitelji Tijekom kolske godine Prevencija ovisnosti o elektronikim ureajima kolski program prevencije ovisnosti i neprihvatljivih oblika ponaanja Voditelj PP Tijekom kolske godine Imam stav Program udruge PET PLUS za uenike sedmih i osmih razreda - Prvo polugodite LaRa- Lanana Reakcija Preventivni program, trening socijalnih vjetina Struni suradnici Drugo polugodite

Recommended

View more >