ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os- ?· školskog uspjeha i vladanja, ... Prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, ... vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Transcript

KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM kolski preventivni program za kolsku godinu 2014./2015. sadrava aktivnosti koje su usmjerene na primarnu i sekundarnu prevenciju rizinih ponaanja. Kroz planirane aktivnosti, programe i projekte elimo osnaiti uenike i pomoi im u razvijanju pozitivnih ivotnih vrijednosti i vjetina koje e im pomoi u prevladavanju raznih rizika odrastanja i donoenju zdravih i pozitivnih odluka u ivotu. kolska koordinatorica programa prevencije za kolsku godinu 2014./2015. je socijalna pedagoginja Mihaela Telebar, a lanovi Povjerenstva su: Dejana Vitez, ravnateljica Smilja Meugorac, pedagog, struni suradnik mentor Margareta ustra, struni suradnik knjiniar Draenka Bajan, uiteljica razredne nastave Saa Jakopovi, uitelj tehnike kulture Matija Baoti, uitelj TZK Saa timac, predstavnik Vijea roditelja Mihael Jane, predstavnik Vijea uenika Sanja Jurjec, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske upanije OSNOVNI CILJ KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA: Smanjenje pojave ovisnosti kod ope populacije uenika te unapreenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih. Specifini ciljevi kolskog preventivnog programa: Razviti socijalne (ivotne) vjetine uenika Smanjiti intenzitet pojavnosti rizinih ponaanja uenika Razviti odgovornost i brigu za vlastito zdravlje Razviti interese, kreativnost i sposobnosti uenika i pravilno organiziranje slobodnog vremena NAZIV PROGRAMA: TRENING SOCIJALNIH VJETINA POSEBNI CILJEVI: Olakati uenicima snalaenje u svakodnevnim situacijama i nauiti ih: - pronalaenju rjeenja u konfliktnim situacijama - razumijevanju znaenja pravila u meusobnim odnosima - kako kontrolirati ljutnju, izraziti svoje osjeaje i prepoznati tue, te ostvariti uspjenu suradnju s okolinom PROVEDBENE AKTIVNOSTI Rad s uenicima: 6 radionica (Pravila, Komunikacijske vjetine, Emocije, Moja osobnost, Miroljubivo rjeavanje sukoba, Asertivnost) Individualni razgovori s uenicima po potrebi CILJANE SKUPINE Uenici petih razreda VREMENIK Kontinuirano tijekom cijele kolske godine NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja SURADNICI U PROVEDBI Razrednici petih razreda FINANCIJSKA SREDSTVA kola snosi trokove fotokopiranja potrebnih materijala EVALUACIJA/VREDNOVANJE Vrednovanje korisnosti programa i njegove primjene ostvaruje se putem evaluacijske ankete na zavrnom susretu, te kratkom anketom na kraju svake radionice NAZIV PROGRAMA: DISKRETNI ZATITNI PROGRAM POSEBNI CILJEVI: Razviti odgovornost u rjeavanju ivotnih problema i frustracija, potaknuti na prihvatljivo samopotvrivanje i razvijanje samopotovanja i samopouzdanja uenika koji pokazuju probleme u ponaanju ili pripadaju rizinoj skupini. Pruiti pravovremenu pomo ueniku koji ima problem, ali na nain da se izbjegne isticanje i etiketiranje PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni rad ili rad u manjim skupinama za uenike koji iskau probleme u ponaanju, uenju ili ve pripadaju rizinoj skupini zbog socijalnih uvjeta, psihoemotivnog stanja, zdravstvenih okolnosti ili negativnih stavova i vrijednosti CILJANE SKUPINE Uenici koji iskau probleme u ponaanju i identificirani uenici koji pripadaju rizinoj skupini VREMENIK Kontinuirano tijekom cijele kolske godine NOSITELJI Struni suradnici, razrednici, ravnateljica SURADNICI U PROVEDBI Predmetni uitelji, roditelji, vanjski suradnici FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Analiza odgojne situacije u razrednim odjeljenjima-smanjenje neopravdanih izostanaka, poveanje kolskog uspjeha i vladanja, rijee izricanje pedagokih mjera kazne, evaluacijski listi na kraju kolske godine NAZIV PROJEKTA: ZDRAV ZA 5! POSEBNI CILJEVI: Prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zatitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vjetina kod djece i mladih Podii razinu svijesti o vlastitoj ulozi u ouvanju ivotne, kolske i radne okoline Podii razinu samosvijesti o odgovornosti u ouvanju vlastitog i tueg zdravlja i sigurnosti PROVEDBENE AKTIVNOSTI Interaktivna predavanja sa dvije teme: Bolesti ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola i tetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola CILJANE SKUPINE Uenici 6. razreda VREMENIK Tijekom kolske godine NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja SURADNICI U PROVEDBI Razrednici, strune suradnice kole, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorske upanije FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Inicijalno i zavrno anketiranje uenika NAZIV PROJEKTA: ZAJEDNO VIE MOEMO POSEBNI CILJEVI: Prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vrnjakog nasilja i drugih oblika rizinog ponaanja Poveana razina znanja roditelja o rizinim ponaanjima PROVEDBENE AKTIVNOSTI Predavanje za roditelje i uenike estih razreda teme: Mogu ako hou; Prevencija i alternativa CILJANE SKUPINE Roditelji i uenici 6. razreda VREMENIK Tijekom drugog obrazovnog razdoblja NOSITELJI Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorske upanije SURADNICI U PROVEDBI Strune suradnice kole FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Kratka anketa NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENCIJA OVISNOSTI POSEBNI CILJEVI: Razviti svijest o zatiti zdravlja i usvojiti zdrave stilove ivljenja Poboljati razinu znanja o tetnosti raznih oblika ovisnosti Promicati pozitivne odnose, prijateljstvo, suradnju i meusobnu pomo uenika PROVEDBENE AKTIVNOSTI Predavanje za uenike na temu Zdravstveni aspekti ovisnosti CILJANE SKUPINE Uenici 7. razreda VREMENIK Tijekom drugog obrazovnog razdoblja NOSITELJI Renata Hunjadi Brzovi, psihologinja (ZZJZ Bjelovarsko-bilogorske upanije, Odjel za prevenciju ovisnosti) SURADNICI U PROVEDBI Strune suradnice kole FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Kratka anketa na kraju predavanja NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA POSEBNI CILJEVI: Poveana razina svijesti i znanja o znaenju tolerancije Tolerantnije ponaanja uenika Poveana razina znanja o vrijednostima volontiranja Promicati pozitivne odnose, prijateljstvo, suradnju i meusobnu pomo uenika Poveana razina znanja uenika o opasnostima interneta i nainima zatite PROVEDBENE AKTIVNOSTI Postavljanje lanka na web stranicu kole na temu tolerancije te ankete za uenike na temu Koliko si tolerantna osoba? Predavanje za uenike: Naela i vrijednosti volontiranja Interaktivna radionica za uenike Sigurnost djece na internetu CILJANE SKUPINE Zainteresirani uenici od 1.-8. razreda Uenici 8. razreda Uenici 3. i 4. razreda VREMENIK 15.studeni 2014.godine Meunarodni dan tolerancije 5.prosinac 2014.godine Meunarodni dan volontiranja Tijekom drugog obrazovnog razdoblja NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja Struna suradnica knjiniarka Uitelji RN, uitelji informatike SURADNICI U PROVEDBI Zainteresirani nastavnici FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/VREDNOVANJE Broj uenika koji su proitali lanak Kratka anketa za uenike nakon predavanja Kratka anketa za uenike nakon radionice NAZIV AKTIVNOSTI: SIGURNO U PROMETU POSEBNI CILJEVI: Podii razinu svijesti i znanja za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila PROVEDBENE AKTIVNOSTI Potujte nae znakove edukacija uenika o pravilnom sudjelovanju u prometu Vidi i klikni iskustveno usvajanje praktinih informacija i znanja o sigurnijem sudjelovanju u prometu CILJANE SKUPINE Uenici prvih razreda VREMENIK Rujan 2014. Po dogovoru NOSITELJI Policijska postaja Garenica HAK SURADNICI U PROVEDBI Struna suradnica socijalna pedagoginja, zainteresirani razrednici FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/VREDNOVANJE Kratka anketa o zadovoljstvu uenika sudjelovanjem u aktivnosti NAZIV AKTIVNOSTI: OBILJEAVANJE MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI POSEBNI CILJEVI: Podii razinu svijesti i znanja o tetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti Razviti odgovornost i brigu za vlastito zdravlje Promovirati mogunosti kvalitetnog provoenja slobodnog vremena i izraavanja vlastite kreativnosti i sposobnosti PROVEDBENE AKTIVNOSTI Izloba knjiga na temu ovisnosti u kolskoj knjinici Ureenje panoa u kolskom hodniku-sa sadrajima o tetnosti ovisnosti i poticanju zdravih stilova ivota CILJANE SKUPINE Zainteresirani uenici od 5.-8. razreda VREMENIK 15.studeni-15.prosinac 2014. NOSITELJI Struna suradnica knjiniarka SURADNICI U PROVEDBI Struna suradnica socijalna pedagoginja, zainteresirani razrednici FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena EVALUACIJA/VREDNOVANJE Kratka anketa o zadovoljstvu uenika sudjelovanjem u aktivnosti NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NAMIJENJENE UITELJIMA POSEBNI CILJEVI: Educirani uitelji o preventivnom djelovanju, ranom otkrivanju rizine skupine uenika, stvaranju i odravanju poticajnog odgojno-obrazovnog ozraja koji podupire pozitivan razvoj te kvalitetnije uenje i pouavanje Promocija koritenja kreativnih i uinkovitih naina rjeavanja svakodnevnih problema u radu s uenicima i roditeljima Ojaan sustav podrke u kolskom okruenju PROVEDBENE AKTIVNOSTI Predavanja na strunim aktivima kole (Ocjenjivanje, Razrednik-njegova uloga i zadaa, Problemi u ponaanju) Individualni savjetodavni razgovori strunih suradnica/ravnateljice s uiteljima prema potrebi CILJANE SKUPINE Svi uitelji VREMENIK Tijekom kolske godine NOSITELJI Strune suradnice kole, ravnateljica SURADNICI U PROVEDBI Vanjski suradnici prema potrebi FINANCIJSKA SREDSTVA kola financira trokove potronog materijala EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Miljenje uitelja, zapisnik sa aktiva, vrednovanje primijenjenih postupaka

Recommended

View more >