ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os- ?· školskog uspjeha i vladanja, ... Prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, ... vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  kolski preventivni program za kolsku godinu 2014./2015. sadrava

  aktivnosti koje su usmjerene na primarnu i sekundarnu prevenciju rizinih

  ponaanja. Kroz planirane aktivnosti, programe i projekte elimo osnaiti uenike

  i pomoi im u razvijanju pozitivnih ivotnih vrijednosti i vjetina koje e im pomoi u prevladavanju raznih rizika odrastanja i donoenju zdravih i pozitivnih

  odluka u ivotu.

  kolska koordinatorica programa prevencije za kolsku godinu 2014./2015. je

  socijalna pedagoginja Mihaela Telebar, a lanovi Povjerenstva su:

  Dejana Vitez, ravnateljica Smilja Meugorac, pedagog, struni suradnik mentor

  Margareta ustra, struni suradnik knjiniar

  Draenka Bajan, uiteljica razredne nastave

  Saa Jakopovi, uitelj tehnike kulture Matija Baoti, uitelj TZK

  Saa timac, predstavnik Vijea roditelja

  Mihael Jane, predstavnik Vijea uenika Sanja Jurjec, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske upanije

  OSNOVNI CILJ KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA:

  Smanjenje pojave ovisnosti kod ope populacije uenika te unapreenje

  cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih.

  Specifini ciljevi kolskog preventivnog programa:

  Razviti socijalne (ivotne) vjetine uenika Smanjiti intenzitet pojavnosti rizinih ponaanja uenika

  Razviti odgovornost i brigu za vlastito zdravlje

  Razviti interese, kreativnost i sposobnosti uenika i pravilno

  organiziranje slobodnog vremena

  NAZIV PROGRAMA: TRENING SOCIJALNIH VJETINA

  POSEBNI CILJEVI:

  Olakati uenicima snalaenje u svakodnevnim situacijama i nauiti ih: - pronalaenju rjeenja u konfliktnim situacijama

  - razumijevanju znaenja pravila u meusobnim odnosima

  - kako kontrolirati ljutnju, izraziti svoje osjeaje i prepoznati tue, te ostvariti uspjenu suradnju s okolinom

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI Rad s uenicima:

  6 radionica (Pravila, Komunikacijske

  vjetine, Emocije, Moja osobnost, Miroljubivo rjeavanje sukoba, Asertivnost)

  Individualni razgovori s uenicima po

  potrebi

  CILJANE SKUPINE Uenici petih razreda

  VREMENIK Kontinuirano tijekom cijele kolske godine

  NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja

 • SURADNICI U PROVEDBI Razrednici petih razreda

  FINANCIJSKA SREDSTVA kola snosi trokove fotokopiranja potrebnih

  materijala

  EVALUACIJA/VREDNOVANJE Vrednovanje korisnosti programa i njegove primjene ostvaruje se putem evaluacijske

  ankete na zavrnom susretu, te kratkom

  anketom na kraju svake radionice

  NAZIV PROGRAMA: DISKRETNI ZATITNI PROGRAM

  POSEBNI CILJEVI:

  Razviti odgovornost u rjeavanju ivotnih problema i frustracija, potaknuti na prihvatljivo samopotvrivanje i razvijanje samopotovanja i samopouzdanja

  uenika koji pokazuju probleme u ponaanju ili pripadaju rizinoj skupini.

  Pruiti pravovremenu pomo ueniku koji ima problem, ali na nain da se izbjegne isticanje i etiketiranje

  PROVEDBENE

  AKTIVNOSTI

  Individualni rad ili rad u manjim skupinama za uenike

  koji iskau probleme u ponaanju, uenju ili ve

  pripadaju rizinoj skupini zbog socijalnih uvjeta, psihoemotivnog stanja, zdravstvenih okolnosti ili

  negativnih stavova i vrijednosti

  CILJANE SKUPINE Uenici koji iskau probleme u ponaanju i identificirani

  uenici koji pripadaju rizinoj skupini

  VREMENIK Kontinuirano tijekom cijele kolske godine NOSITELJI Struni suradnici, razrednici, ravnateljica SURADNICI U

  PROVEDBI Predmetni uitelji, roditelji, vanjski suradnici

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/ VREDNOVANJE

  Analiza odgojne situacije u razrednim odjeljenjima-smanjenje neopravdanih izostanaka, poveanje

  kolskog uspjeha i vladanja, rijee izricanje

  pedagokih mjera kazne, evaluacijski listi na kraju

  kolske godine

 • NAZIV PROJEKTA: ZDRAV ZA 5!

  POSEBNI CILJEVI:

  Prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zatitnog

  djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vjetina kod djece i mladih Podii razinu svijesti o vlastitoj ulozi u ouvanju ivotne, kolske i radne

  okoline

  Podii razinu samosvijesti o odgovornosti u ouvanju vlastitog i tueg zdravlja

  i sigurnosti

  PROVEDBENE

  AKTIVNOSTI

  Interaktivna predavanja sa dvije teme: Bolesti

  ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe

  alkohola i tetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola

  CILJANE SKUPINE Uenici 6. razreda

  VREMENIK Tijekom kolske godine

  NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja

  SURADNICI U PROVEDBI

  Razrednici, strune suradnice kole, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorske upanije

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE Inicijalno i zavrno anketiranje uenika

  NAZIV PROJEKTA: ZAJEDNO VIE MOEMO

  POSEBNI CILJEVI:

  Prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma,

  vrnjakog nasilja i drugih oblika rizinog ponaanja

  Poveana razina znanja roditelja o rizinim ponaanjima

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  Predavanje za roditelje i uenike estih razreda teme: Mogu ako hou; Prevencija i alternativa

  CILJANE SKUPINE Roditelji i uenici 6. razreda VREMENIK Tijekom drugog obrazovnog razdoblja

  NOSITELJI Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorske upanije SURADNICI U

  PROVEDBI Strune suradnice kole

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE Kratka anketa

 • NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENCIJA OVISNOSTI

  POSEBNI CILJEVI:

  Razviti svijest o zatiti zdravlja i usvojiti zdrave stilove ivljenja

  Poboljati razinu znanja o tetnosti raznih oblika ovisnosti

  Promicati pozitivne odnose, prijateljstvo, suradnju i meusobnu pomo

  uenika

  PROVEDBENE

  AKTIVNOSTI

  Predavanje za uenike na temu Zdravstveni aspekti

  ovisnosti CILJANE SKUPINE Uenici 7. razreda VREMENIK Tijekom drugog obrazovnog razdoblja

  NOSITELJI

  Renata Hunjadi Brzovi, psihologinja (ZZJZ

  Bjelovarsko-bilogorske upanije, Odjel za prevenciju

  ovisnosti) SURADNICI U

  PROVEDBI Strune suradnice kole

  FINANCIJSKA SREDSTVA

  Nisu predviena

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE Kratka anketa na kraju predavanja

  NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA

  POSEBNI CILJEVI:

  Poveana razina svijesti i znanja o znaenju tolerancije Tolerantnije ponaanja uenika

  Poveana razina znanja o vrijednostima volontiranja

  Promicati pozitivne odnose, prijateljstvo, suradnju i meusobnu pomo

  uenika

  Poveana razina znanja uenika o opasnostima interneta i nainima zatite

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI Postavljanje lanka na web stranicu kole

  na temu tolerancije te ankete za uenike na temu Koliko si tolerantna osoba?

  Predavanje za uenike: Naela i vrijednosti

  volontiranja Interaktivna radionica za uenike

  Sigurnost djece na internetu

  CILJANE SKUPINE Zainteresirani uenici od 1.-8. razreda

  Uenici 8. razreda Uenici 3. i 4. razreda

  VREMENIK 15.studeni 2014.godine Meunarodni

  dan tolerancije

  5.prosinac 2014.godine Meunarodni dan volontiranja

  Tijekom drugog obrazovnog razdoblja

  NOSITELJI Struna suradnica socijalna pedagoginja Struna suradnica knjiniarka

  Uitelji RN, uitelji informatike

 • SURADNICI U PROVEDBI Zainteresirani nastavnici

  FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/VREDNOVANJE Broj uenika koji su proitali lanak

  Kratka anketa za uenike nakon predavanja Kratka anketa za uenike nakon radionice

  NAZIV AKTIVNOSTI: SIGURNO U PROMETU

  POSEBNI CILJEVI:

  Podii razinu svijesti i znanja za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu

  Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI Potujte nae znakove edukacija

  uenika o pravilnom sudjelovanju u

  prometu Vidi i klikni iskustveno usvajanje

  praktinih informacija i znanja o sigurnijem

  sudjelovanju u prometu

  CILJANE SKUPINE Uenici prvih razreda

  VREMENIK Rujan 2014.

  Po dogovoru

  NOSITELJI Policijska postaja Garenica

  HAK

  SURADNICI U PROVEDBI Struna suradnica socijalna pedagoginja,

  zainteresirani razrednici

  FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/VREDNOVANJE Kratka anketa o zadovoljstvu uenika sudjelovanjem u aktivnosti

  NAZIV AKTIVNOSTI: OBILJEAVANJE MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI

  POSEBNI CILJEVI: Podii razinu svijesti i znanja o tetnim zdravstvenim i socijalnim

  posljedicama ovisnosti

  Razviti odgovornost i brigu za vlastito zdravlje

  Promovirati mogunosti kvalitetnog provoenja slobodnog vremena i

  izraavanja vlastite kreativnosti i sposobnosti

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI Izloba knjiga na temu ovisnosti u kolskoj knjinici

  Ureenje panoa u kolskom hodniku-sa

  sadrajima o tetnosti ovisnosti i poticanju

  zdravih stilova ivota

  CILJANE SKUPINE Zainteresirani uenici od 5.-8. razreda

  VREMENIK 15.studeni-15.prosinac 2014.

  NOSITELJI Struna suradnica knjiniarka

  SURADNICI U PROVEDBI Struna suradnica socijalna pedagoginja, zainteresirani razrednici

  FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviena

  EVALUACIJA/VREDNOVANJE Kratka anketa o zadovoljstvu uenika

  sudjelovanjem u aktivnosti

 • NAZIV AKTIVNOSTI: PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NAMIJENJENE

  UITELJIMA

  POSEBNI CILJEVI:

  Educirani uitelji o preventivnom djelovanju, ranom otkrivanju rizine skupine

  uenika, st