ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-ipoljaka os-ipoljaka- ?· Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom ... - formiranje članova školskog Povjerenstva (smjernice za

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    219

  • Download
    4

Transcript

KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 1.UVOD kolski preventivni program ovisnosti temelji se na Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojim se definiraju obveze provoenja preventivnih aktivnosti u osnovnim kolama. Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima (u daljnjem tekstu: Protokol) temelji se na sadraju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljae 2004. godine. 2. CILJEVI kolski preventivni program (PPO) osmiljen je na nain da djelujui tijekom itavog odgojno-obrazovnog procesa, uenik do poetka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozatitno reagiranje. kola e se stoga usmjeriti na: - osnaivanje zatitnih imbenika tijekom kolovanja uenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podrku od strane uitelja i roditelja, pomo u rjeavanju kriznih situacija, osmiljavanje kvalitetnog slobodnog vremena ponuda razliitih izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti, osposobljavanje za samopomo i samozatitu), - ublaavanje utjecaja rizinih imbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, kolski neuspjeh, potekoe u ponaanju i dr.). 3. USTROJSTVO PP PPO e se provoditi u dva stupnja: 1. PRIMARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti koje su usmjerene sve uenike kole kroz rad u okviru odreenih metodskih jedinica u nastavnom procesu, na satovima razrednog odjela, kroz rad izvannastavnih aktivnosti i izvankolske aktivnosti. 2. SEKUNDARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti usmjerena na uenike koji spadaju u skupinu djece rizinog ponaanja, a provode ih razrednici, struna sluba u koli, zdravstveni radnici, radnici Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi strunjaci po potrebi. 4. NOSITELJI PP kolsko povjerenstvo: 1. Ankica Dalto, pedagoginja i voditeljica PP 2. Slavica Cingesar, ravnateljica 3. Silvana Vlaisavljevi, defektologinja 4. Andreja Jakopovi, uiteljica biologije 5. Jelena Kolako, uiteljica povijesti 6. Josip Koren, vjerouitelj 7. Petra Fijako, uenica VII. razreda 8. Betka Kujavec palir, roditelj, medicinska sestra 5. AKTIVNOSTI PPO-a Aktivnosti PPO usmjerene su na tri razine: - aktivnosti usmjerene na uenike - aktivnosti usmjerene na roditelje - aktivnosti usmjerene na uitelje i druge strune djelatnike kola U cilju provedbe planiranih aktivnosti kola e suraivati sa vanjskim suradnicima iz drugih kola, Zavoda za javno zdravstvo, Policijske uprave, Obiteljskog centra, Gradom, upanijom i dr. 5.1. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UENIKE Aktivnosti primarne prevencije: Aktivnosti PP kroz nastavne predmete sukladno nastavnom planu i programu ZDRAVSTVENI ODGOJ U koli e se tijekom kolske godine 2012./2013. provoditi Zdravstveni odgoj sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Zdravstveni odgoj provodit e se od 1. do 8 razreda u nastavnim predmetima: Priroda i drutvo, Priroda, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura i Sati razredne zajednice i to u etiri modula: ivjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilnikog ponaanja i Spolna/rodna ravnopravnost odgovorno spolno ponaanje . Uitelji i struni suradnici dodatno e se educirati po pozivu Agencije za odgoj i obrazovanje. Plan tematskih podruja kroz nastavne predmete Razredna nastava NASTAVNE TEME: Nae zdravlje Briga za osobno zdravlje Pravilnom prehranom do zdravlja ZADACI NASTAVE: Spoznati najee neprijatelje zdravlja i bolesti. Imenovati neprijatelje zdravlja - alkoholni i duhanski proizvodi, droga. Objasniti veliku tetnost koritenja alkohola, duhana i droge za zdravlje. Opisati probleme koje ovisnici uzrokuju u obitelji i drutvu u cjelini. Odrediti zatitne obrambene mehanizme od alkohola, duhana i droge. Uoiti vanost pridravanja lijenikove upute za uzimanje lijekova. Objasniti vanost zatite od zaraznih i drugih bolesti. Razvijati svakodnevne higijenske navike. Upuivati uenike u tetnost negativnih pojava za sebe i za okolinu. Uvaavati napore ljudi koji pomau ovisnicima o alkoholu, duhanu i drogi. Predmetna nastava PRIRODA 5. RAZRED N J Put do zrelosti, promjene u pubertetu 1,2 Problemi i tekoe sazrijevanja tetnosti alkohola za zdravlje tetnosti zlouporabe l jekova i d oga na zdravlje Ponavljanje ovisnosti CILJ shvatiti da u pubertetu poinju promjene u ponaanju i doivljavanju. Jedna od promjena je i oponaanje odraslih i potreba da se pripada grupi vrnjaka. Tada se esto kopiraju loa ponaanja te poinje puenje i konzumiranje alkohola. ZADACI - Uenici e se upoznati s osnovama djelovanja sredstava ovisnosti na organizam, uoiti e promjene, definirati posljedice i vjebati donoenje odluke kako izbjei negativne posljedice. Postati e svjesni pritiska vrnjaka i potrebe sa sami donose odluke koje se tiu njihova zdravlja. U MJESECU BORBE PROTIV OVISNOSTI UREENJE PANOA ISPRED RAZREDA, IZRADA UENIKIH PLAKATA BIOLOGIJA 8. RAZRED N j : Ovisnosti alkohol Ovisnosti nikotin Ovisnosti droge Cilj - upoznati djelovanje na ivani sustav, posljedice i opasnosti svakog od sredstava ovisnosti Zadaci radioniki vjebati primjenu znanja i procjenu rizika uzimanja sredstava ovisnosti, izraavati pozitivne strane apstinencije, vjebati rei ne Obrazloiti odluku apstinencije brigom za zdravlje, obitelj, kolovanje i vlastitu budunost. Formirati stav da svatko sam donosi odluku. VJERONAUK 7. RAZRED NJ Uzori ili idoli? Ciljevi zadaci: - uvidjeti vrijednost vrednota koje nai uzori ive - upoznati loe posljedice idola koji pate od ovisnosti ili loih navika 7. RAZRED NJ Puenje i alkohol Ciljevi i zadaci: - upoznati uenike s uzrocima i posljedicama puenja - pomou razgovora, posvijestiti uenicima da puenje i alkohol oduzimaju slobodu ovjeku 8. RAZRED NJ Droga poast dananjeg vremena Ciljevi i zadaci: pomou razgovora upoznati uenike a uzrocima i posljedicama uzimanja droge Rad s uenicima na satovima razrednog odjela Specifino obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u svezi s puenjem duhana, pijenjem alkohola i uzimanjem droga te drugih ovisnosti - uenike se upuuje na sve tetne posljedice i rizike koje zbog toga mogu imati na zdravstvenom, psiholokom, socijalnom, ekonomskom i etikom planu Organizacija slobodnog vremena - izvannastavne i izvankolske aktivnosti pruaju mogunost samopotvrivanja djece u raznim podrujima, potiu zdrave odnose meu lanovima grupe, osjeaj pripadnosti i ispunjenosti. Miroljubivo rjeavanje sukoba Prihvaanje razliitosti Plan tematskih podruja za SRO od 1. do 8. razreda (prevencija ovisnosti i nasilja meu djecom planirale pedagoginja i defektologinja) I. Razred Dim cigarete je tetan za iva bia II. Razred Pria o djedu III. Razred Branko i Ivica IV. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje V. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje VI. Razred Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka VII. Razred - Anketa (to znam o ovisnostima) Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka VIII. Razred Anketa (to znam o ovisnostima) Problemi mladih I. Razred Kretanje u dvoje II. Razred Pored mene ima jedno mjesto prazno III. Razred Poruke u nizu IV. Razred Srea svakoga dana V. Razred Oprezno s ljutnjom VI. Razred Ne priaj iza lea VII. Razred Priaj u svoje ime VIII. Razred Slinosti razliitosti I. Razred Gledanje filma i upoznavanje s Afrikom II. Razred Etiopija-istinite prie III. Razred Lake i Lalem IV. Razred Kviz-Zato je vano da djevojice idu u kolu? V. Razred Za to sam ja odgovoran/a? VI. Razred kola kakvu elim VII. Razred Stablo moje odgovornosti VIII. Razred Budunost kakvu elim Aktivnosti sekundarne prevencije: Diskretni, osobni zatitni postupak - specifini pedagoki pristup kojim se na diskretan nain ohrabruje, motivira i gradi samopouzdanje i samopotovanje preosjetljive i tee prilagodljive djece koja su iz bilo kojeg dodatnog razloga (najee zbog tee obiteljske patologije) ili rizine naravi, posebno ugroena (ovu toku tijekom odgojno-obrazovnog rada u razredu neposredno provode uitelji, nastavnici i osobito razrednici uz suradnju sa strunim suradnicima). Individualni rad/savjetovanje od strane strunih suradnika u koli ili strunjaka izvan kole kod uenika kod kojih se oituje utjecaj rizinih imbenika te iskazuju neku tekou. 5.2. AKTIVNOSTI USMJERENE NA RODITELJE/STARATELJE Predavanja, tribine i radionice od 1. do 8. razreda PLAN TEMA RODITELJSKIH SASTANAKA: Informacije na poetku kolske godine: Kuni red kole, Razredna pravila, Pravilnik o pedagokim mjerama, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika, u osnovnoj i srednjoj koli Protokol o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima Kalendar kole, Teme: Zdravstveni odgoj Savjetodavni rad s roditeljima: - Obavlja se s roditeljima na njihovu inicijativu ili inicijativu razrednika, uitelja, strunih suradnika ili ravnatelja kole. - Oblik rada : a) Grupni rad s dijelom roditelja uenika iz istog razreda, iste grupe ili druge grupe iz razliitih razreda, a u svrhu rjeavanja zajednike problematike. b) Individualni s roditeljima jednog uenika . Radno-proizvodni, rekreativni, zabavni programi roditelja i djece: (Dan otvorenih vrata, sajmovi, priredbe, projekti, proslave i sl.) Literatura: - Roditeljima emo preporuiti popis korisne literature vezane uz odgojnu i obrazovnu problematiku djece (navedeni popis postavit emo na web stranicu kole. 5.3. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UITELJE Organizirati sustavnu edukaciju uitelja - planirane teme imaju za cilj educirati uitelje za kreiranje kvalitetne kole i zdrave kole. PODRUJA: TEME: - upuivanje uitelja/nastavnika na postojeu literaturu i postojee zakonske regulative - formiranje lanova kolskog Povjerenstva (smjernice za izradu kolskog preventivnog programa) - planiranje sata razrednika (informacije kako provesti sat razrednika i radionicu s uenicima te dogovaranje tema za satove razrednika; ujedno sadraj kurikuluma) na Uiteljskom vijeu - deurstvo uitelja i uenika (dogovor oko kontrole kolskog prostora te o posljedicama krenja pravila Kunog reda) KOMUNIKACIJA - umijee komuniciranja (radionice iz podruja komunikacije) - kontinuirana suradnja i komunikacija sa strunom slubom kole, ovisno o potrebama EDUKATIVNE TEME Prijedlog moguih tema: 1. Specifina znanja o ovisnostima (podruja ovisnosti prema interesima i potrebama kole) suradnja sa strunjacima, vanjskim suradnicima odgovarajuih profila 6. MATERIJALNA UVJETOVANOST PROVEDBE PPO kola e tijekom realizacije ovog programa koristiti ve postojea sredstva i opremu, a po potrebi nabavit e se i neka nova u skladu s materijalnim mogunostima. 7. VREDNOVANJE U sklopu PPO kontinuirano e se vriti evaluacija realiziranih aktivnosti kako bi se stvorio temelj za daljnje unapreivanje preventivnih aktivnosti. 8. ZAVRNE ODREDBE Ovaj PP razmatran je na sjednici Uiteljskog vijea dana 27.9.2012. godine i usvojen na sjednici kolskog odbora dana 27.9.2012. godine i sastavni je dio Godinjeg plana i programa kole. Predsjednik kolskog odbora: Martina Vusi Ravnateljica kole: Slavica Cingesar Voditeljica kolskog preventivnog programa: Ankica Dalto 2. Znanja o rizinim i zatitnim faktorima kod djece 3. Diskretni zatitni program 4. Osjetljivost na razliite potrebe djece (povezanost s temama razumijevanje sebe i drugih) 5. Odgovornost uitelja RAZREDNI PROJEKT-briga o koli, humanitarna akcija... - ideje i koordinacija u razrednim projektima ili na razini kole-suradnja s GDCC, CARITAS, UNICEF, razne udruge

Recommended

View more >