ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-ipoljaka os-ipoljaka- ?· Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom ... - formiranje članova školskog Povjerenstva (smjernice za

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-ipoljaka os-ipoljaka- ?· Prevencija nasilja temelji se na...

 • KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  1.UVOD

  kolski preventivni program ovisnosti temelji se na Nacionalnom programu

  prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u

  sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojim se definiraju obveze

  provoenja preventivnih aktivnosti u osnovnim kolama.

  Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u sluaju nasilja meu djecom

  i mladima (u daljnjem tekstu: Protokol) temelji se na sadraju i obvezama propisanima

  Programom

  aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike

  Hrvatske dana 25. veljae 2004. godine.

  2. CILJEVI

  kolski preventivni program (PPO) osmiljen je na nain da djelujui tijekom

  itavog odgojno-obrazovnog procesa, uenik do poetka adolescencije bude osposobljen za

  kvalitetno samozatitno reagiranje.

  kola e se stoga usmjeriti na:

  - osnaivanje zatitnih imbenika tijekom kolovanja uenika (stvaranje pozitivne

  slike o sebi, podrku od strane uitelja i roditelja, pomo u rjeavanju kriznih situacija,

  osmiljavanje kvalitetnog slobodnog vremena ponuda razliitih izvannastavnih i

  izvankolskih aktivnosti, osposobljavanje za samopomo i samozatitu),

  - ublaavanje utjecaja rizinih imbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, kolski

  neuspjeh, potekoe u ponaanju i dr.).

  3. USTROJSTVO PP

  PPO e se provoditi u dva stupnja:

  1. PRIMARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti koje su usmjerene sve uenike kole kroz rad u okviru odreenih

  metodskih jedinica u nastavnom procesu, na satovima razrednog odjela, kroz rad

  izvannastavnih aktivnosti i izvankolske aktivnosti.

  2. SEKUNDARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti usmjerena na uenike koji spadaju u skupinu djece rizinog

  ponaanja, a provode ih razrednici, struna sluba u koli, zdravstveni radnici, radnici

  Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi strunjaci po potrebi.

  4. NOSITELJI PP

  kolsko povjerenstvo:

  1. Ankica Dalto, pedagoginja i voditeljica PP 2. Slavica Cingesar, ravnateljica 3. Silvana Vlaisavljevi, defektologinja 4. Andreja Jakopovi, uiteljica biologije 5. Jelena Kolako, uiteljica povijesti 6. Josip Koren, vjerouitelj 7. Petra Fijako, uenica VII. razreda

 • 8. Betka Kujavec palir, roditelj, medicinska sestra 5. AKTIVNOSTI PPO-a

  Aktivnosti PPO usmjerene su na tri razine:

  - aktivnosti usmjerene na uenike - aktivnosti usmjerene na roditelje - aktivnosti usmjerene na uitelje i druge strune djelatnike kola

  U cilju provedbe planiranih aktivnosti kola e suraivati sa vanjskim

  suradnicima iz drugih kola, Zavoda za javno zdravstvo, Policijske uprave, Obiteljskog

  centra, Gradom, upanijom i dr.

  5.1. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UENIKE

  Aktivnosti primarne prevencije:

  Aktivnosti PP kroz nastavne predmete sukladno nastavnom planu i programu

  ZDRAVSTVENI ODGOJ U koli e se tijekom kolske godine 2012./2013. provoditi Zdravstveni odgoj

  sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i

  obrazovanje.

  Zdravstveni odgoj provodit e se od 1. do 8 razreda u nastavnim predmetima: Priroda i

  drutvo, Priroda, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura i Sati razredne zajednice i to

  u etiri modula: ivjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilnikog

  ponaanja i Spolna/rodna ravnopravnost odgovorno spolno ponaanje .

  Uitelji i struni suradnici dodatno e se educirati po pozivu Agencije za odgoj i

  obrazovanje.

  Plan tematskih podruja kroz nastavne predmete

  Razredna nastava

  NASTAVNE TEME:

  Nae zdravlje

  Briga za osobno zdravlje

  Pravilnom prehranom do zdravlja

  ZADACI NASTAVE:

  Spoznati najee neprijatelje zdravlja i bolesti. Imenovati neprijatelje

  zdravlja - alkoholni i duhanski proizvodi, droga. Objasniti veliku tetnost koritenja

  alkohola, duhana i droge za zdravlje.

  Opisati probleme koje ovisnici uzrokuju u obitelji i drutvu u cjelini. Odrediti zatitne

  obrambene mehanizme od alkohola, duhana i droge. Uoiti vanost pridravanja

  lijenikove upute za uzimanje lijekova.

  Objasniti vanost zatite od zaraznih i drugih bolesti. Razvijati svakodnevne

  higijenske navike. Upuivati uenike u tetnost negativnih pojava za sebe i za

  okolinu. Uvaavati napore ljudi koji pomau ovisnicima o alkoholu, duhanu i drogi.

  Predmetna nastava

  PRIRODA 5. RAZRED

 • N J

  Put do zrelosti, promjene u pubertetu 1,2

  Problemi i tekoe sazrijevanja

  tetnosti alkohola za zdravlje

  tetnosti zlouporabe l

  jekova i d

  oga na zdravlje

  Ponavljanje ovisnosti

  CILJ shvatiti da u pubertetu poinju promjene u ponaanju i doivljavanju. Jedna od

  promjena je i oponaanje odraslih i potreba da se pripada grupi vrnjaka. Tada se

  esto kopiraju loa ponaanja te poinje puenje i konzumiranje alkohola.

  ZADACI - Uenici e se upoznati s osnovama djelovanja sredstava ovisnosti na

  organizam, uoiti e promjene, definirati posljedice i vjebati donoenje odluke kako

  izbjei negativne posljedice. Postati e svjesni pritiska vrnjaka i potrebe sa sami

  donose odluke koje se tiu njihova zdravlja.

  U MJESECU BORBE PROTIV OVISNOSTI UREENJE PANOA ISPRED

  RAZREDA, IZRADA UENIKIH PLAKATA

  BIOLOGIJA 8. RAZRED

  N j :

  Ovisnosti alkohol

  Ovisnosti nikotin

  Ovisnosti droge

  Cilj - upoznati djelovanje na ivani sustav, posljedice i opasnosti svakog od

  sredstava ovisnosti

  Zadaci radioniki vjebati primjenu znanja i procjenu rizika uzimanja sredstava

  ovisnosti, izraavati pozitivne strane apstinencije, vjebati rei ne

  Obrazloiti odluku apstinencije brigom za zdravlje, obitelj, kolovanje i vlastitu

  budunost. Formirati stav da svatko sam donosi odluku.

  VJERONAUK

  7. RAZRED

  NJ

  Uzori ili idoli?

  Ciljevi zadaci:

  - uvidjeti vrijednost vrednota koje nai uzori ive

  - upoznati loe posljedice idola koji pate od ovisnosti ili loih navika

  7. RAZRED

  NJ

  Puenje i alkohol

  Ciljevi i zadaci:

  - upoznati uenike s uzrocima i posljedicama puenja - pomou razgovora, posvijestiti uenicima da puenje i alkohol oduzimaju

  slobodu ovjeku

  8. RAZRED NJ

 • Droga poast dananjeg vremena

  Ciljevi i zadaci: pomou razgovora upoznati uenike a uzrocima i posljedicama

  uzimanja droge

  Rad s uenicima na satovima razrednog odjela

  Specifino obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u svezi s puenjem duhana, pijenjem alkohola i uzimanjem droga te drugih ovisnosti

  - uenike se upuuje na sve tetne posljedice i rizike koje zbog toga mogu imati na

  zdravstvenom, psiholokom, socijalnom, ekonomskom i etikom planu

  Organizacija slobodnog vremena - izvannastavne i izvankolske aktivnosti pruaju mogunost samopotvrivanja djece u raznim podrujima, potiu zdrave odnose meu

  lanovima grupe, osjeaj pripadnosti i ispunjenosti.

  Miroljubivo rjeavanje sukoba

  Prihvaanje razliitosti

  Plan tematskih podruja za SRO od 1. do 8. razreda

  (prevencija ovisnosti i nasilja meu djecom planirale pedagoginja i

  defektologinja)

  I. Razred Dim cigarete je tetan za iva bia II. Razred Pria o djedu III. Razred Branko i Ivica IV. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje V. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje VI. Razred Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka VII. Razred - Anketa (to znam o ovisnostima)

  Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka

  VIII. Razred Anketa (to znam o ovisnostima) Problemi mladih

  I. Razred Kretanje u dvoje II. Razred Pored mene ima jedno mjesto prazno III. Razred Poruke u nizu IV. Razred Srea svakoga dana V. Razred Oprezno s ljutnjom VI. Razred Ne priaj iza lea VII. Razred Priaj u svoje ime VIII. Razred Slinosti razliitosti

  I. Razred Gledanje filma i upoznavanje s Afrikom

  II. Razred Etiopija-istinite prie

  III. Razred Lake i Lalem

  IV. Razred Kviz-Zato je vano da djevojice idu u kolu?

  V. Razred Za to sam ja odgovoran/a?

  VI. Razred kola kakvu elim

  VII. Razred Stablo moje odgovornosti

  VIII. Razred Budunost kakvu elim

 • Aktivnosti sekundarne prevencije:

  Diskretni, osobni zatitni postupak - specifini pedagoki pristup kojim se na diskretan nain ohrabruje, motivira i gradi samopouzdanje i samopotovanje preosjetljive i tee

  prilagodljive djece koja su iz bilo kojeg dodatnog razloga (najee zbog tee

  obiteljske patologije) ili rizine naravi, posebno ugroena (ovu toku tijekom odgojno-

  obrazovnog rada u razredu neposredno provode uitelji, nastavnici i osobito

  razrednici uz suradnju sa strunim suradnicima).

  Individualni rad/savjetovanje od strane strunih suradnika u koli ili strunjaka izvan kole kod uenika kod kojih se oituje utjecaj rizinih imbenika te iskazuju neku

  tekou.

  5.2. AKTIVNOSTI USMJERENE NA RODITELJE/STARATELJE

  Predavanja, tribine i radionice od 1. do 8. razreda

  PLAN TEMA RODITELJSKIH SASTANAKA: Informacije na poetku kolske

  godine:

  Kuni red kole,

  Razredna pravila,

  Pravilnik o pedagokim mjerama,

  Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika, u osnovnoj i

  srednjoj koli

  Protokol o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima

  Kalendar kole,

  Teme:

  Zdravstveni odgoj