ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-ipoljaka os-ipoljaka- ?· Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom ... - formiranje članova školskog Povjerenstva (smjernice za

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM </p><p>1.UVOD </p><p>kolski preventivni program ovisnosti temelji se na Nacionalnom programu </p><p>prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u </p><p>sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojim se definiraju obveze </p><p>provoenja preventivnih aktivnosti u osnovnim kolama. </p><p>Prevencija nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u sluaju nasilja meu djecom </p><p>i mladima (u daljnjem tekstu: Protokol) temelji se na sadraju i obvezama propisanima </p><p>Programom </p><p>aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike </p><p>Hrvatske dana 25. veljae 2004. godine. </p><p>2. CILJEVI </p><p>kolski preventivni program (PPO) osmiljen je na nain da djelujui tijekom </p><p>itavog odgojno-obrazovnog procesa, uenik do poetka adolescencije bude osposobljen za </p><p>kvalitetno samozatitno reagiranje. </p><p>kola e se stoga usmjeriti na: </p><p>- osnaivanje zatitnih imbenika tijekom kolovanja uenika (stvaranje pozitivne </p><p>slike o sebi, podrku od strane uitelja i roditelja, pomo u rjeavanju kriznih situacija, </p><p>osmiljavanje kvalitetnog slobodnog vremena ponuda razliitih izvannastavnih i </p><p>izvankolskih aktivnosti, osposobljavanje za samopomo i samozatitu), </p><p>- ublaavanje utjecaja rizinih imbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, kolski </p><p>neuspjeh, potekoe u ponaanju i dr.). </p><p>3. USTROJSTVO PP </p><p>PPO e se provoditi u dva stupnja: </p><p>1. PRIMARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti koje su usmjerene sve uenike kole kroz rad u okviru odreenih </p><p>metodskih jedinica u nastavnom procesu, na satovima razrednog odjela, kroz rad </p><p>izvannastavnih aktivnosti i izvankolske aktivnosti. </p><p>2. SEKUNDARNA PREVENCIJA - obuhvaa aktivnosti usmjerena na uenike koji spadaju u skupinu djece rizinog </p><p>ponaanja, a provode ih razrednici, struna sluba u koli, zdravstveni radnici, radnici </p><p>Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi strunjaci po potrebi. </p><p> 4. NOSITELJI PP </p><p>kolsko povjerenstvo: </p><p>1. Ankica Dalto, pedagoginja i voditeljica PP 2. Slavica Cingesar, ravnateljica 3. Silvana Vlaisavljevi, defektologinja 4. Andreja Jakopovi, uiteljica biologije 5. Jelena Kolako, uiteljica povijesti 6. Josip Koren, vjerouitelj 7. Petra Fijako, uenica VII. razreda </p></li><li><p>8. Betka Kujavec palir, roditelj, medicinska sestra 5. AKTIVNOSTI PPO-a </p><p>Aktivnosti PPO usmjerene su na tri razine: </p><p>- aktivnosti usmjerene na uenike - aktivnosti usmjerene na roditelje - aktivnosti usmjerene na uitelje i druge strune djelatnike kola </p><p>U cilju provedbe planiranih aktivnosti kola e suraivati sa vanjskim </p><p>suradnicima iz drugih kola, Zavoda za javno zdravstvo, Policijske uprave, Obiteljskog </p><p>centra, Gradom, upanijom i dr. </p><p> 5.1. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UENIKE </p><p>Aktivnosti primarne prevencije: </p><p> Aktivnosti PP kroz nastavne predmete sukladno nastavnom planu i programu </p><p> ZDRAVSTVENI ODGOJ U koli e se tijekom kolske godine 2012./2013. provoditi Zdravstveni odgoj </p><p>sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i </p><p>obrazovanje. </p><p>Zdravstveni odgoj provodit e se od 1. do 8 razreda u nastavnim predmetima: Priroda i </p><p>drutvo, Priroda, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura i Sati razredne zajednice i to </p><p>u etiri modula: ivjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilnikog </p><p>ponaanja i Spolna/rodna ravnopravnost odgovorno spolno ponaanje . </p><p>Uitelji i struni suradnici dodatno e se educirati po pozivu Agencije za odgoj i </p><p>obrazovanje. </p><p>Plan tematskih podruja kroz nastavne predmete </p><p>Razredna nastava </p><p>NASTAVNE TEME: </p><p> Nae zdravlje </p><p> Briga za osobno zdravlje </p><p> Pravilnom prehranom do zdravlja </p><p>ZADACI NASTAVE: </p><p> Spoznati najee neprijatelje zdravlja i bolesti. Imenovati neprijatelje </p><p>zdravlja - alkoholni i duhanski proizvodi, droga. Objasniti veliku tetnost koritenja </p><p>alkohola, duhana i droge za zdravlje. </p><p>Opisati probleme koje ovisnici uzrokuju u obitelji i drutvu u cjelini. Odrediti zatitne </p><p>obrambene mehanizme od alkohola, duhana i droge. Uoiti vanost pridravanja </p><p>lijenikove upute za uzimanje lijekova. </p><p>Objasniti vanost zatite od zaraznih i drugih bolesti. Razvijati svakodnevne </p><p>higijenske navike. Upuivati uenike u tetnost negativnih pojava za sebe i za </p><p>okolinu. Uvaavati napore ljudi koji pomau ovisnicima o alkoholu, duhanu i drogi. </p><p>Predmetna nastava </p><p>PRIRODA 5. RAZRED </p></li><li><p>N J </p><p>Put do zrelosti, promjene u pubertetu 1,2 </p><p>Problemi i tekoe sazrijevanja </p><p>tetnosti alkohola za zdravlje </p><p>tetnosti zlouporabe l </p><p>jekova i d </p><p>oga na zdravlje </p><p>Ponavljanje ovisnosti </p><p>CILJ shvatiti da u pubertetu poinju promjene u ponaanju i doivljavanju. Jedna od </p><p>promjena je i oponaanje odraslih i potreba da se pripada grupi vrnjaka. Tada se </p><p>esto kopiraju loa ponaanja te poinje puenje i konzumiranje alkohola. </p><p>ZADACI - Uenici e se upoznati s osnovama djelovanja sredstava ovisnosti na </p><p>organizam, uoiti e promjene, definirati posljedice i vjebati donoenje odluke kako </p><p>izbjei negativne posljedice. Postati e svjesni pritiska vrnjaka i potrebe sa sami </p><p>donose odluke koje se tiu njihova zdravlja. </p><p>U MJESECU BORBE PROTIV OVISNOSTI UREENJE PANOA ISPRED </p><p>RAZREDA, IZRADA UENIKIH PLAKATA </p><p>BIOLOGIJA 8. RAZRED </p><p>N j : </p><p>Ovisnosti alkohol </p><p>Ovisnosti nikotin </p><p>Ovisnosti droge </p><p>Cilj - upoznati djelovanje na ivani sustav, posljedice i opasnosti svakog od </p><p>sredstava ovisnosti </p><p>Zadaci radioniki vjebati primjenu znanja i procjenu rizika uzimanja sredstava </p><p>ovisnosti, izraavati pozitivne strane apstinencije, vjebati rei ne </p><p>Obrazloiti odluku apstinencije brigom za zdravlje, obitelj, kolovanje i vlastitu </p><p>budunost. Formirati stav da svatko sam donosi odluku. </p><p>VJERONAUK </p><p>7. RAZRED </p><p>NJ </p><p>Uzori ili idoli? </p><p>Ciljevi zadaci: </p><p>- uvidjeti vrijednost vrednota koje nai uzori ive </p><p> - upoznati loe posljedice idola koji pate od ovisnosti ili loih navika </p><p>7. RAZRED </p><p>NJ </p><p>Puenje i alkohol </p><p>Ciljevi i zadaci: </p><p>- upoznati uenike s uzrocima i posljedicama puenja - pomou razgovora, posvijestiti uenicima da puenje i alkohol oduzimaju </p><p>slobodu ovjeku </p><p>8. RAZRED NJ </p></li><li><p>Droga poast dananjeg vremena </p><p>Ciljevi i zadaci: pomou razgovora upoznati uenike a uzrocima i posljedicama </p><p>uzimanja droge </p><p> Rad s uenicima na satovima razrednog odjela </p><p> Specifino obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u svezi s puenjem duhana, pijenjem alkohola i uzimanjem droga te drugih ovisnosti </p><p>- uenike se upuuje na sve tetne posljedice i rizike koje zbog toga mogu imati na </p><p>zdravstvenom, psiholokom, socijalnom, ekonomskom i etikom planu </p><p> Organizacija slobodnog vremena - izvannastavne i izvankolske aktivnosti pruaju mogunost samopotvrivanja djece u raznim podrujima, potiu zdrave odnose meu </p><p>lanovima grupe, osjeaj pripadnosti i ispunjenosti. </p><p> Miroljubivo rjeavanje sukoba </p><p> Prihvaanje razliitosti </p><p>Plan tematskih podruja za SRO od 1. do 8. razreda </p><p>(prevencija ovisnosti i nasilja meu djecom planirale pedagoginja i </p><p>defektologinja) </p><p>I. Razred Dim cigarete je tetan za iva bia II. Razred Pria o djedu III. Razred Branko i Ivica IV. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje V. Razred tetnost duhanskog dima za zdravlje VI. Razred Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka VII. Razred - Anketa (to znam o ovisnostima) </p><p>Moji prijatelji i ja Kako se oduprijeti pritisku vrnjaka </p><p>VIII. Razred Anketa (to znam o ovisnostima) Problemi mladih </p><p>I. Razred Kretanje u dvoje II. Razred Pored mene ima jedno mjesto prazno III. Razred Poruke u nizu IV. Razred Srea svakoga dana V. Razred Oprezno s ljutnjom VI. Razred Ne priaj iza lea VII. Razred Priaj u svoje ime VIII. Razred Slinosti razliitosti </p><p>I. Razred Gledanje filma i upoznavanje s Afrikom </p><p> II. Razred Etiopija-istinite prie </p><p> III. Razred Lake i Lalem </p><p> IV. Razred Kviz-Zato je vano da djevojice idu u kolu? </p><p> V. Razred Za to sam ja odgovoran/a? </p><p> VI. Razred kola kakvu elim </p><p> VII. Razred Stablo moje odgovornosti </p><p> VIII. Razred Budunost kakvu elim </p></li><li><p>Aktivnosti sekundarne prevencije: </p><p> Diskretni, osobni zatitni postupak - specifini pedagoki pristup kojim se na diskretan nain ohrabruje, motivira i gradi samopouzdanje i samopotovanje preosjetljive i tee </p><p>prilagodljive djece koja su iz bilo kojeg dodatnog razloga (najee zbog tee </p><p>obiteljske patologije) ili rizine naravi, posebno ugroena (ovu toku tijekom odgojno-</p><p>obrazovnog rada u razredu neposredno provode uitelji, nastavnici i osobito </p><p>razrednici uz suradnju sa strunim suradnicima). </p><p> Individualni rad/savjetovanje od strane strunih suradnika u koli ili strunjaka izvan kole kod uenika kod kojih se oituje utjecaj rizinih imbenika te iskazuju neku </p><p>tekou. </p><p>5.2. AKTIVNOSTI USMJERENE NA RODITELJE/STARATELJE </p><p> Predavanja, tribine i radionice od 1. do 8. razreda </p><p>PLAN TEMA RODITELJSKIH SASTANAKA: Informacije na poetku kolske </p><p>godine: </p><p>Kuni red kole, </p><p>Razredna pravila, </p><p>Pravilnik o pedagokim mjerama, </p><p>Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika, u osnovnoj i </p><p>srednjoj koli </p><p>Protokol o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima </p><p>Kalendar kole, </p><p>Teme: </p><p>Zdravstveni odgoj </p><p> Savjetodavni rad s roditeljima: - Obavlja se s roditeljima na njihovu inicijativu ili inicijativu razrednika, uitelja, </p><p>strunih suradnika ili ravnatelja kole. </p><p>- Oblik rada : a) Grupni rad s dijelom roditelja uenika iz istog razreda, iste grupe ili druge </p><p>grupe iz razliitih razreda, a u svrhu rjeavanja zajednike problematike. </p><p>b) Individualni s roditeljima jednog uenika . </p><p> Radno-proizvodni, rekreativni, zabavni programi roditelja i djece: (Dan otvorenih vrata, sajmovi, priredbe, projekti, proslave i sl.) </p><p> Literatura: - Roditeljima emo preporuiti popis korisne literature vezane uz odgojnu i obrazovnu </p><p>problematiku djece (navedeni popis postavit emo na web stranicu kole. </p><p>5.3. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UITELJE </p><p> Organizirati sustavnu edukaciju uitelja </p></li><li><p>- planirane teme imaju za cilj educirati uitelje za kreiranje kvalitetne kole i </p><p>zdrave kole. </p><p>PODRUJA: TEME: </p><p> - upuivanje uitelja/nastavnika na postojeu literaturu i </p><p>postojee zakonske regulative </p><p>- formiranje lanova kolskog Povjerenstva (smjernice za </p><p>izradu kolskog preventivnog programa) </p><p>- planiranje sata razrednika (informacije kako provesti sat </p><p>razrednika i radionicu s uenicima te dogovaranje tema za </p><p>satove razrednika; ujedno sadraj kurikuluma) na </p><p>Uiteljskom vijeu </p><p>- deurstvo uitelja i uenika (dogovor oko kontrole kolskog </p><p>prostora te o posljedicama krenja pravila Kunog reda) </p><p>KOMUNIKACIJA - umijee komuniciranja (radionice iz podruja komunikacije) </p><p>- kontinuirana suradnja i komunikacija sa strunom slubom </p><p>kole, ovisno o potrebama </p><p>EDUKATIVNE TEME </p><p>Prijedlog moguih tema: </p><p>1. Specifina znanja o ovisnostima (podruja ovisnosti prema interesima i potrebama kole) suradnja sa </p><p>strunjacima, vanjskim suradnicima odgovarajuih </p><p>profila </p></li><li><p> 6. MATERIJALNA UVJETOVANOST PROVEDBE PPO </p><p>kola e tijekom realizacije ovog programa koristiti ve postojea sredstva i opremu, a </p><p>po potrebi nabavit e se i neka nova u skladu s materijalnim mogunostima. </p><p> 7. VREDNOVANJE </p><p>U sklopu PPO kontinuirano e se vriti evaluacija realiziranih aktivnosti kako bi se </p><p>stvorio temelj za daljnje unapreivanje preventivnih aktivnosti. </p><p>8. ZAVRNE ODREDBE </p><p>Ovaj PP razmatran je na sjednici Uiteljskog vijea dana 27.9.2012. godine i usvojen </p><p>na sjednici kolskog odbora dana 27.9.2012. godine i sastavni je dio Godinjeg plana i </p><p>programa kole. </p><p>Predsjednik kolskog odbora: </p><p>Martina Vusi Ravnateljica kole: </p><p> Slavica Cingesar </p><p>Voditeljica kolskog preventivnog programa: </p><p>Ankica Dalto </p><p>2. Znanja o rizinim i zatitnim faktorima kod djece 3. Diskretni zatitni program 4. Osjetljivost na razliite potrebe djece (povezanost s </p><p>temama razumijevanje sebe i drugih) </p><p>5. Odgovornost uitelja </p><p>RAZREDNI PROJEKT-</p><p>briga o koli, humanitarna </p><p>akcija... </p><p>- ideje i koordinacija u razrednim projektima ili na razini kole-suradnja s GDCC, CARITAS, UNICEF, razne </p><p>udruge </p></li></ul>