KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE os-akzrinski- ? Pri tome treba ukljuiti pedagoga, kolskog lijenika, ... -prevencija nasilnikog ponaanja. ... protiv svih oblika nasilja u koli i trgovini ljudima X.

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Transcript

KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE ZLOBORABE SREDSTAVA OVISNOSTI kolski preventivni program sastoji se od niza nespecifinih i vrlo specifinih programskih aktivnosti. Podunavlje- kao specifina drutvena, privredna i socijalna sredina, jo uvijek ima posebnosti u odnosu na druge dijelove Republike Hrvatske. Puanstvo je siromano, nezaposlenost je velika te mnoge obitelji nemaju stalne izvore prihoda. Takvo je ivotno okruenje vrlo pogodno za delikvente: preprodavae droga, cigareta, alkohola i ostalog, jer se na taj nain mogu brzo obogatiti. Depresivno okruenje pogodno je tlo za nezadovoljne mlade ljude koji su skloni prihvaanju razliitih vrsta poroka. U koncipiranju kolskog preventivnog programa vodilo se rauna o heterogenosti kolske populacije. Svjesni smo opasnosti - jedna poruka nekom ueniku s obzirom na sadraj i formu, moe koristiti, a u drugog moe izazvati neeljeni uinak. kolski preventivni program za suzbijanje zloborabe sredstava ovisnosti provodit e se na razliitim nivoima i putem razliitih aktivnosti i projekata. 1. Mjere usmjerene na ueniku populaciju 1.1.kola treba mladima poboljati kvalitetu ivota Djeca se trebaju veseliti odlasku u kolu. U pristupu uenicima treba koristiti princip individualizacije, organizirati izvannastavne i izvankolske aktivnosti prema interesu djece, a izbornom nastavom i dodatnim programima uskladiti sklonosti uenika s mogunostima i potrebama drutva. 1.2.U sklopu organizacije slobodnog vremena uenika i odravanja psihotjelesne ravnotee djece kola treba u suradnji s roditeljima i ostalim initeljima lokalne zajednice organizirati to vie sportskih aktivnosti prilagoenih individualnim potrebama uenika. Prednost trebaju dobiti sportovi u kojima sudjeluje vei broj uenika. U koli imamo izvannastavne portske aktivnosti atletiku i nogomet, a nai se uenici u velikom broju natjeu u raznim sportskim igrama. U koli postoji niz grupa koje zadovoljavaju razliite uenike interese ( zbor, likovnjaci, kreativci, cvjeari, modelari, dramska grupa itd.) Osim redovite, organizirana je izborna, dodatna i dopunska nastava. Time se znatno reducira zanimanje uenika za neprihvatljiva ponaanja. 2. Dodatne mjere u okviru diskretnih nastavnih programa 2.1. Pomo u rjeavanju kriznih situacija Uitelji i razredne i predmetne nastave, posebice razrednici, pratit e ponaanje i psihotjelesno stanje svojih uenika i povremeno diskretnim zatitnim programima intervenirati. Pri tome treba ukljuiti pedagoga, kolskog lijenika, ravnatelja ili suradnike u Centru za socijalnu skrb Vinkovci. U radu emo koristiti metode razgovora, savjetovanja, aktivnog sluanja, rada u manjim skupinama, u kreativnim radionicama i sl. 2.2. Edukativni programi formirat e stajalita uenika u odnosu na uporabu pojedinih sredstava ovisnosti. Informacije treba prenositi na nain koji potie razmiljanje. a) SAT RAZREDNOG ODJELA Na satima razrednog odjela razrednici e obraditi razliite teme i sadraje poput razvijanja odgovornosti za vlastite postupke, primjenjivanje uljudbenog ponaanja i uvaavanja razliitosti, briga o zdravlju i osobnoj higijeni, briga o mentano zdravlju, prepoznavanje vrijednosti vlastitih miljenja i osjeaja, razvijanje osjeaja vlastite vrijednosti, razvoj samopouzdanja i ivotnih vjetina od komunikacije do donoenja ispravnih odluka. Sve navedene teme i sadraji pomoi e razvoju samopotovanja kod uenika to bi, u konanici, trebalo dovesti i do smanjenja prihvaanja sredstava ovisnosti. b) ZDRAVSTVENI ODGOJ Svrha zdravstvenog odgoja uspjean je razvoj djece i mladih u zdrave, zadovoljne, uspjene, samosvjesne i odgovorne osobe. Program zdravstvenog odgoja obuhvaa ouvanje zdravlja i kvalitete ivota, humane odnose, prevenciju ovisnosti, kulturu drutvene komunikacije i prevenciju nasilnikog ponaanja. Program, izmeu ostalog, podrazumijeva i povezanost tjelesnog, mentano, duhovnog, emocionalnog i socijalnog aspekta zdravlja, a ispunjenje i stabilnost u svakoj od navedenih dimenzija pridonosi cjelovitosti razvoja i poveanju kvaliteta ivljenja svake osobe. Ove je kolske godine uitelj tjelesno zdravstvene kulture aktivno ukljuen u kolski preventivni program u podruju promicanja zdravog ivota svojim projektom Vrtim zdravi film. Neke od tema i sadraja koje su obuhvaene modulima zdravstvenog odgoja, a pridonose prevenciji uporabe sredstava ovisnosti su : -zdrava i pravilna prehrana -tjelesna aktivnost -mentalno zdravlje -prevencija nasilnikog ponaanja. Nastava zdravstvenog odgoja provodi se u propisanom obimu sati, na satima razrednika, u okviru Nastavnog plana i programa odreenih predmeta, koristei se razliitim oblicima i metodama rada i pouavanja (rad u parovima, malim skupinama, organizirana predavanja, pedagoke radionice, ...). c) NASTAVNI PLAN I PROGRAM Dio Preventivnog programa za suzbijanje sredstava ovisnosti i sadraji Zdravstvenog odgoja integrirani su u nastavne programe predmeta Prirode i drutva, Prirode, Biologije, Kemije, Tjelesne i zdravstvene kulture (primarni nositelji prevencije), ali i kroz sve ostale predmete (sekundarni nositelji prevencije). Slijedom Nastavnog plana i programa, kao i Godinjim planom i programom svakog nastavnog predmeta, bit e obraivane odreene nastavne cjeline, teme i jedinice. U okviru kolskog preventivnog programa ove smo godine planirali i PREDAVANJA U SURADNJI S VANJSKIM SURADNICIMA (Dom zdravlja, Policijska postaja, Centar za socijalnu skrb) Tijekom kolske godine planiramo aktivnosti za uenike 5.-8. razreda na temu prevencije uporabe sredstava ovisnosti. Predavanja uenicima odravaju djelatnici zdravstvene skrbi, a najee se teme odnose na sprjeavanje zlouporabe sredstava ovisnosti kao to su alkohol, cigarete, droge. Takoer, planiramo suradnju i s djelatnicima Policijske postaje Vukovar i Centra za socijalnu skrb, koji e govoriti o zakonskim obvezama uenika i roditelja, rizinim ponaanjima, nonim izlascima i svim onim imbenicima koji mogu dovesti do zlouporabe sredstava ovisnosti. Edukativna predavanja bit e odrana i za uenike i za roditelje u okviru zajednikog projekta svih preventivnih odgojno-obrazovnih djelatnosti pod nazivom Zdrav za 5. PLAN RADA RAZREDNIKA ZA KOLSKU GODINU 2014./2015. S A D R A J V R I J E M E 1. Rad s kolektivom -razrednik prati i snima odgojnu situaciju u svom odjelu -analizira odgojnu situaciju u odjelu -izrauje konkretan plan djelovanja -prati uspjenost uenja -prati psihiki razvoj, sposobnosti i specifine interese -brine o zdravlju i samozatiti -njeguje ivot u zajednici: razumijevanje, uvaavanje, toleranciju ljudskih razliitosti -njeguje domoljublje i osjeaj pripadnosti IX. IX. IX. TIJEKOM CIJELE GODINE 2. Rad s pojedincem -iz analize odgojne situacije u odjelu izdvaja pojedince sa specifinim potrebama i izrauje plan djelovanja s pojedincima -na planu socijalizacije, poticanja razvoja sposobnosti i njegovanja specifinih interesa, usmjeravanje pojedinca u izboru zanimanja, suzbijanje neprihvatljivog ponaanja - posebnu pozornost posvetiti preventivnoj borbi protiv ovisnosti, humanim odnosima meu spolovima, borbi protiv svih oblika nasilja u koli i trgovini ljudima X. TIJEKOM CIJELE GODINE - raditi i s uenicima i roditeljima 3. Suradnja s roditeljima Razrednik u svom djelokrugu poslova upuen je na suradnju s mnogim imbenicima, pa tako i s s roditeljima: -razrednik odreuje vrijeme za sat primanja roditelja, s ciljem neposrednog kontakta s roditeljem i prikupljanjem meusobnih informacija o ueniku: o uenju, ponaanju, interesima, zdravlju, specifinim karakteristikama ... -roditeljski sastanci se odravaju najmanje 3 puta godinje sa unaprijed pripremljenim sadrajima: pitanje ivota i rada razrednog odjela, openito o uenju i odnosu prema obvezama, strune teme u vidu strunih predavanja ... TIJEKOM GODINE TIJEKOM GODINE 4. Suradnja s djelatnicima kole Razrednik, za uspjeno obavljanje svojih razrednih dunosti, mora suraivati s lanovima Razrednog vijea, ravnateljem, strunim suradnicima ( pedagog, defektolog, knjiniar), mora obratiti panju na suradnju sa strunjacima razliitih profila izvan kole. Vodi i sudjeluje u radu sjednica Razrednog vijea NA POETKU GODINE TIJEKOM GODINE 5. Voenje evidencije i administracije Razrednik uredno i na vrijeme vodi brigu o: - Razredna knjiga - da je blagovremeno sreena, - E-dnevnik, - Matina knjiga - da se vodi na vrijeme, - E-matica, - Svjedodba, Prijepis ocjena i ostala dokumentacija paljivo i uredno napisana, -Ostali administrativni poslovi NA POETKU GODINE NA POLUGODI. TIJEKOM, NA KRAJU GODINE

Recommended

View more >