ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN - os-bogumil-toni os-bogumil-toni- ?· nasilja me ñu djecom ozra čje u školi Aktivno provo ñenje školskog preventivnog programa „Za sigurno i poticajno ... Prevencija elektroni čkog nasilja

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  1

  KOLSKI RAZVOJNI PLAN

  KOLSKA GODINA 2013./2014.

  PRIORITETNO PODRUJE

  UNAPRJEENJA CILJEVI

  METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  NUNI RESURSI

  DATUM DO KOJEGA E SE CILJ OSTVARITI

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU AKTIVNOSTI

  MJERLJIVI POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA CILJEVA

  1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli

  Smanjiti stupanj nasilja meu djecom Stvoriti pozitivno ozraje u koli

  Aktivno provoenje kolskog preventivnog programa Za sigurno i poticajno okruenje u kolama: -uspostava vrijednosti, pravila i posljedica na razini razrednog odjela -radionice na SR

  Radni materijali ve podijeljeni - osigurava UNICEF

  IX./X. mjesec od IX. mjeseca tematske radionice tijekom kolske godine sukladno kurikulumu zdravstvenog odgoja

  Ravnatelj kolska psihologinja koordinator provedbe programa u koli Struni suradnici Razrednici Svi zaposlenici kole Roditelji Uenici

  Voenje evidencije o primijenjenim odgovorima odraslih na nasilno ponaanje uenika, te praenje i evidentiranje njihovog daljnjeg ponaanja kola prati svoj napredak, dokumentira ga, te raspravlja na redovitim sastancima o daljnjim koracima

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  2

  1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli

  - nadzor na hodnicima i dvoritu - roditeljski sastanak Odgojni stilovi u 1./ 2. razredima - suradnja s lokalnom zajednicom -kola djeluje po protokolu -rad s roditeljima i djecom s tekoama

  -tijekom cijele kolske godine XII. mjesec -tijekom cijele kolske godine -tijekom cijele kolske godine -tijekom cijele kolske godine

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  3

  1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli

  Smanjiti stupanj elektronikog nasilja

  Aktivno provoenje aktivnosti na temu prevencije elektronikog nasilja program Prekini lanac: - edukacija uitelja za provedbu tematskog roditeljskog sastanka - edukacija uitelja za provedbu tematskih radionica na satu razrednika - provedba tematskog roditeljskog sastanka - provedba tematske radionice barem jedne ili vie -rad s roditeljima i djecom s tekoama

  I. mjesec I. mjesec III. mjesec II./III. mjesec -tijekom cijele kolske godine

  Uitelji informatike (odgovorni za edukaciju razrednika) Psihologinja (odgovorna za edukaciju o provedbi radionica) Razrednici (odgovorni za realizaciju roditeljskog sastanka) Razrednici (odgovorni za realizaciju radionica)

  Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije i broj ukljuenih roditelja Evidencija realizacije i broj ukljuenih uenika

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  4

  2. Odnos uenika i uitelja

  Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i uenika Edukacija uitelja za stvaranje pozitivne razredne klime u cilju bolje suradnje s uenicima i poticanja osobnog napredovanja uitelja i uenika

  Termin konzultacija uitelja za uenike - priprema Konzultacije provedba Predavanja i radionice vanjski predava: Udruga ti si ok , Antistresni program osnaivanja uitelja -Upravljanje razrednom klimom

  Vrijeme - dva kolska sata tijekom jednog mjeseca Vanjski predava financiranje Vrijeme koje ulau sudionici

  Do 30. rujna 2013. osigurati termine Do kraja nastavne godine 2013./14. provedba X., XI., XII. mjesec 2013. i I. mjesec 2014.

  Svi predmetni uitelji (odgovorni za osiguravanje termina, te za odravanje konzultacija) Ravnateljica i psihologinja (odabir vanjskog predavaa i organizacija) Vanjski predava (realizacija edukacije)

  Evidencija dolaenja uenika i broj ukljuenih uenika Evaluacija uenika o korisnosti ove toke Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja

  3. Pouavanje i uenje

  Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i uenika

  Podizanje motivacije uenika za pojedini predmet

  Konzultacije uitelja za uenike Svaki predmetni uitelj e ponuditi nekoliko tema zanimljivih uenicima, od kojih uenici odabiru jednu (jednom u polugoditu) tu temu priprema uitelj ili uenici sami

  Pripreme uitelja, struna literatura

  Do 21. prosinca 2013. realizacija prve teme Do 13. lipnja 2014. realizacija druge teme

  Svi uitelji predmetne i razredne nastave (odgovorni da ponude i realiziraju temu na satu)

  Evidencija realizacije tema - izvjea uitelja

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  5

  4. Vrjednovanje uenikog napretka i postignua

  Podizanje razine znanja uitelja na temu vrjednovanja

  Individualno usavravanje uitelja kroz strunu literaturu na temu vrednovanja Struni aktivi po predmetima ukljuuju temu vrjednovanja

  Nabavka strune literature (dio ve postoji u koli) Vrijeme uitelja Vrijeme uitelja

  Do kraja nastavne godine 2013./14. Tijekom kolske godine

  Ravnateljica i knjiniarke (odgovorne za nabavku literature i popis literature na temu na oglasnoj ploi) Voditelji aktiva i ostali lanovi (odgovorni za realizaciju)

  Evidencija koritenje strunih materijala u knjinici Realizacija i broj strunih aktiva na ovu temu Broj ukljuenih uitelja

  5. Odnos uitelja, roditelja i kole

  Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i roditelja

  Termini konzultacija uitelja za roditelje - priprema Konzultacije - provedba

  Vrijeme - dva kolska sata tijekom jednog mjeseca

  Do 30. rujna 2013. - - osigurati termine Do kraja nastavne godine 2013./14. -provedba

  Svi predmetni uitelji (odgovorni za osiguravanje termina u kojem im se roditelji mogu obratiti, te za odravanje konzultacija)

  Evidencija dolaenja roditelja Evaluacija roditelja o korisnosti ove toke

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  6

  5. Odnos uitelja, roditelja i kole

  Suradnja s roditeljima po pitanju prevencije nasilja u koli Omoguiti druenje uitelja i roditelja u oputenijoj atmosferi

  Provedba tematskog roditeljskog sastanka u 1./2. razredima tema: Odgojni stilovi Provedba tematskog roditeljskog sastanka u svim razredima tema: Prevencija elektronikog nasilja Druenje roditelja i uitelja za vrijeme kolskih plesnjaka Uz ve postojee aktivnosti prijedlozi: zajedniki izlet uitelja, roditelja i djece; utakmica izmeu roditelja dva razreda ili roditelja i uitelja; radionica na roditeljskom sastanku

  Vrijeme koje ulau uitelji i roditelji Vrijeme koje ulau uitelji i roditelji Vrijeme koje ulau roditelji i uitelji Sredstva za organizaciju i provedbu izleta osiguravaju roditelji

  XII. mjesec 2013. godine III. mjesec 2014. godine Svaki petak tijekom nastavne godine Tijekom nastavne godine

  Razrednici (odgovorni za realizaciju roditeljskih sastanaka) Uitelji informatike (odgovorni za edukaciju razrednika) Razrednici i predmetni uitelji(odgovorni za organizaciju) Roditelji (sudjelovanje u organizaciji i realizaciji)

  Evidencija realizacije roditeljskih sastanaka Evidencija realizacije edukacije uitelja Evidencija realizacije Broj ukljuenih uitelja, roditelja i uenika Evidencija realizacije jedne od predloenih aktivnosti Broj ukljuenih uitelja, roditelja i uenika

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  7

  6. Planiranje nastavnog procesa

  Poveati komunikaciju meu uiteljima, te izmeu uitelja i strune slube u svrhu razmjene iskustava, savjetovanja, planiranja nastavnog procesa i podizanja kvalitete rada

  Struna pomo i podrka kolegama s manje radnog iskustva; struna pomo i podrka kolegama te razmjena iskustava meu kolegama; struna pomo i podrka strune slube - kroz odlaenje na nastavni sat, savjetovanje Svaki lan aktiva provest e jedan ogledni kolski sat na kojem e biti prisutni ostali lanovi aktiva i ravnatelj i/li pedagog nakon provedbe aktivnosti razmjena dojmova na aktivu

  Vrijeme koje ulau uitelji i struni suradnici u pomoi, savjetovanju i razmjeni iskustava Vrijeme za pripremu nastavnog sata Vrijeme za provedbu i prisustvovanje satovima

  Tijekom cijele kolske godine 2013./2014. Do kraja nastavne godine 2013./14.

  Uitelji koji ele provesti ovaj oblik suradnje Struni suradnici Uitelji odgovorni za pripremu nastavnog sata i prisustvovanje ostalim satovima Ravnatelj i/ili pedagog odgovorni za prisustvovanje nastavnim satovima

  Broj ukljuenih uitelja Evidencija dolaenja uitelja/ strunih suradnika uitelju na nastavni sat i/ ili drugih oblika suradnje

  Evidencija realizacije oglednih satova unutar svakog aktiva Izvjee o radu aktiva

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  8

  6. Planiranje nastavnog procesa

  Olakati uiteljima i uenicima prijelaz iz etvrtih u peti razred

  Dva sastanka u tijeku kolske godine izmeu Razrednog vijea etvrtih i Razrednog vijea buduih petih razreda Jedan do dva sastanka Razrednog vijea petih i Razrednog vijea bivih etvrtih razreda Sastanak uenika etvrtih i petih razreda na kojem bi uenici petih razreda upoznali uenike etvrtih razreda s onim to ih oekuje u petom razredu (4. a i 5. a, 4. b i 5. b itd.)

  Vrijeme koje ulae Razredno vijee etvrtih razreda i Razredno vijee buduih petih razreda Vrijeme koje ulae Razredno vijee petih razreda i Razredno vijee bivih etvrtih razreda Vrijeme potrebno za pripremu uenika i provedbu susreta

  1. sastanak I. mjesec 2014. 2. sastanak II. mjesec 2014. 1. sastanak X. mjesec 2013. IV./V. mjesec 2014.

  Razredno vijee etvrtih i Razredno vijee buduih petih razreda Razredno vijee petih i Razredno vijee bivih etvrtih razreda

  Razrednici (odgovorni za pripremu uenika i provedbu) Struni suradnici (pomo u organizaciji) Uenici

  Evidencija realizacije dva sastanka Broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije jednog ili dva sastanka Broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije sastanaka Evaluacija od strane uenika

 • Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14.

  9

  7. Radno ozraje Poveati kvalitetu radnog ozraja i kvalitetu meusobne suradnje Osvijestiti utjecaj radnog ozraja i suradnje na rad uitelja Osvijestiti i podignuti razinu profesionalne etike uitelja

  Predavanja i radionice vanjski predava: Udruga ti si ok , Antistresni program osnaivanja uitelja -Upravljanje razrednom klimom (4. modula: Samopotovanje i stres na poslu, Alati dobrog komuniciranja, Disciplina bez stresa i Zbornica kao tim) Ponovno upoznavanje uitelja s tokama Etikog kodeksa kole

  Vanjski predava i financiranje Vrijeme koje ulau sudionici Vrijeme uloeno u sastanak i raspravu

  X., XI., XII. mjesec 2013. i I. mjesec 2014. XI. mjesec

  Ravnateljica i psihologinja (odabir vanjskog predavaa i organizacija) Vanjski predava (realizacija edukacije) Ravnateljica i lanovi Tima za kvalitetu provedba

  Evidencija realizacije edukacije Broj ukljuenih uitelja

  Evidencija realizacije provedbe

Recommended

View more >