ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN - os-bogumil-toni os-bogumil-toni- ?· nasilja me ñu djecom ozra čje u školi Aktivno provo ñenje školskog preventivnog programa „Za sigurno i poticajno ... Prevencija elektroni čkog nasilja

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 1</p><p>KOLSKI RAZVOJNI PLAN </p><p>KOLSKA GODINA 2013./2014. </p><p>PRIORITETNO PODRUJE </p><p>UNAPRJEENJA CILJEVI </p><p>METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE </p><p>CILJEVA </p><p>NUNI RESURSI </p><p>DATUM DO KOJEGA E SE CILJ OSTVARITI </p><p>OSOBE ODGOVORNE ZA </p><p>PROVEDBU AKTIVNOSTI </p><p>MJERLJIVI POKAZATELJI </p><p>OSTVARIVANJA CILJEVA </p><p>1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli </p><p>Smanjiti stupanj nasilja meu djecom Stvoriti pozitivno ozraje u koli </p><p>Aktivno provoenje kolskog preventivnog programa Za sigurno i poticajno okruenje u kolama: -uspostava vrijednosti, pravila i posljedica na razini razrednog odjela -radionice na SR </p><p>Radni materijali ve podijeljeni - osigurava UNICEF </p><p> IX./X. mjesec od IX. mjeseca tematske radionice tijekom kolske godine sukladno kurikulumu zdravstvenog odgoja </p><p>Ravnatelj kolska psihologinja koordinator provedbe programa u koli Struni suradnici Razrednici Svi zaposlenici kole Roditelji Uenici </p><p>Voenje evidencije o primijenjenim odgovorima odraslih na nasilno ponaanje uenika, te praenje i evidentiranje njihovog daljnjeg ponaanja kola prati svoj napredak, dokumentira ga, te raspravlja na redovitim sastancima o daljnjim koracima </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 2</p><p>1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli </p><p> - nadzor na hodnicima i dvoritu - roditeljski sastanak Odgojni stilovi u 1./ 2. razredima - suradnja s lokalnom zajednicom -kola djeluje po protokolu -rad s roditeljima i djecom s tekoama </p><p> -tijekom cijele kolske godine XII. mjesec -tijekom cijele kolske godine -tijekom cijele kolske godine -tijekom cijele kolske godine </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 3</p><p>1. Odnos uenika prema drugim uenicima i koli </p><p>Smanjiti stupanj elektronikog nasilja </p><p>Aktivno provoenje aktivnosti na temu prevencije elektronikog nasilja program Prekini lanac: - edukacija uitelja za provedbu tematskog roditeljskog sastanka - edukacija uitelja za provedbu tematskih radionica na satu razrednika - provedba tematskog roditeljskog sastanka - provedba tematske radionice barem jedne ili vie -rad s roditeljima i djecom s tekoama </p><p> I. mjesec I. mjesec III. mjesec II./III. mjesec -tijekom cijele kolske godine </p><p> Uitelji informatike (odgovorni za edukaciju razrednika) Psihologinja (odgovorna za edukaciju o provedbi radionica) Razrednici (odgovorni za realizaciju roditeljskog sastanka) Razrednici (odgovorni za realizaciju radionica) </p><p>Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije i broj ukljuenih roditelja Evidencija realizacije i broj ukljuenih uenika </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 4</p><p>2. Odnos uenika i uitelja </p><p>Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i uenika Edukacija uitelja za stvaranje pozitivne razredne klime u cilju bolje suradnje s uenicima i poticanja osobnog napredovanja uitelja i uenika </p><p>Termin konzultacija uitelja za uenike - priprema Konzultacije provedba Predavanja i radionice vanjski predava: Udruga ti si ok , Antistresni program osnaivanja uitelja -Upravljanje razrednom klimom </p><p>Vrijeme - dva kolska sata tijekom jednog mjeseca Vanjski predava financiranje Vrijeme koje ulau sudionici </p><p>Do 30. rujna 2013. osigurati termine Do kraja nastavne godine 2013./14. provedba X., XI., XII. mjesec 2013. i I. mjesec 2014. </p><p>Svi predmetni uitelji (odgovorni za osiguravanje termina, te za odravanje konzultacija) Ravnateljica i psihologinja (odabir vanjskog predavaa i organizacija) Vanjski predava (realizacija edukacije) </p><p>Evidencija dolaenja uenika i broj ukljuenih uenika Evaluacija uenika o korisnosti ove toke Realizacija edukacije i broj ukljuenih uitelja </p><p>3. Pouavanje i uenje </p><p>Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i uenika </p><p> Podizanje motivacije uenika za pojedini predmet </p><p>Konzultacije uitelja za uenike Svaki predmetni uitelj e ponuditi nekoliko tema zanimljivih uenicima, od kojih uenici odabiru jednu (jednom u polugoditu) tu temu priprema uitelj ili uenici sami </p><p> Pripreme uitelja, struna literatura </p><p> Do 21. prosinca 2013. realizacija prve teme Do 13. lipnja 2014. realizacija druge teme </p><p> Svi uitelji predmetne i razredne nastave (odgovorni da ponude i realiziraju temu na satu) </p><p>Evidencija realizacije tema - izvjea uitelja </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 5</p><p>4. Vrjednovanje uenikog napretka i postignua </p><p>Podizanje razine znanja uitelja na temu vrjednovanja </p><p>Individualno usavravanje uitelja kroz strunu literaturu na temu vrednovanja Struni aktivi po predmetima ukljuuju temu vrjednovanja </p><p>Nabavka strune literature (dio ve postoji u koli) Vrijeme uitelja Vrijeme uitelja </p><p>Do kraja nastavne godine 2013./14. Tijekom kolske godine </p><p>Ravnateljica i knjiniarke (odgovorne za nabavku literature i popis literature na temu na oglasnoj ploi) Voditelji aktiva i ostali lanovi (odgovorni za realizaciju) </p><p>Evidencija koritenje strunih materijala u knjinici Realizacija i broj strunih aktiva na ovu temu Broj ukljuenih uitelja </p><p>5. Odnos uitelja, roditelja i kole </p><p>Omoguiti bolju komunikaciju izmeu uitelja i roditelja </p><p>Termini konzultacija uitelja za roditelje - priprema Konzultacije - provedba </p><p>Vrijeme - dva kolska sata tijekom jednog mjeseca </p><p>Do 30. rujna 2013. - - osigurati termine Do kraja nastavne godine 2013./14. -provedba </p><p>Svi predmetni uitelji (odgovorni za osiguravanje termina u kojem im se roditelji mogu obratiti, te za odravanje konzultacija) </p><p>Evidencija dolaenja roditelja Evaluacija roditelja o korisnosti ove toke </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 6</p><p>5. Odnos uitelja, roditelja i kole </p><p>Suradnja s roditeljima po pitanju prevencije nasilja u koli Omoguiti druenje uitelja i roditelja u oputenijoj atmosferi </p><p>Provedba tematskog roditeljskog sastanka u 1./2. razredima tema: Odgojni stilovi Provedba tematskog roditeljskog sastanka u svim razredima tema: Prevencija elektronikog nasilja Druenje roditelja i uitelja za vrijeme kolskih plesnjaka Uz ve postojee aktivnosti prijedlozi: zajedniki izlet uitelja, roditelja i djece; utakmica izmeu roditelja dva razreda ili roditelja i uitelja; radionica na roditeljskom sastanku </p><p>Vrijeme koje ulau uitelji i roditelji Vrijeme koje ulau uitelji i roditelji Vrijeme koje ulau roditelji i uitelji Sredstva za organizaciju i provedbu izleta osiguravaju roditelji </p><p>XII. mjesec 2013. godine III. mjesec 2014. godine Svaki petak tijekom nastavne godine Tijekom nastavne godine </p><p>Razrednici (odgovorni za realizaciju roditeljskih sastanaka) Uitelji informatike (odgovorni za edukaciju razrednika) Razrednici i predmetni uitelji(odgovorni za organizaciju) Roditelji (sudjelovanje u organizaciji i realizaciji) </p><p>Evidencija realizacije roditeljskih sastanaka Evidencija realizacije edukacije uitelja Evidencija realizacije Broj ukljuenih uitelja, roditelja i uenika Evidencija realizacije jedne od predloenih aktivnosti Broj ukljuenih uitelja, roditelja i uenika </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 7</p><p>6. Planiranje nastavnog procesa </p><p>Poveati komunikaciju meu uiteljima, te izmeu uitelja i strune slube u svrhu razmjene iskustava, savjetovanja, planiranja nastavnog procesa i podizanja kvalitete rada </p><p>Struna pomo i podrka kolegama s manje radnog iskustva; struna pomo i podrka kolegama te razmjena iskustava meu kolegama; struna pomo i podrka strune slube - kroz odlaenje na nastavni sat, savjetovanje Svaki lan aktiva provest e jedan ogledni kolski sat na kojem e biti prisutni ostali lanovi aktiva i ravnatelj i/li pedagog nakon provedbe aktivnosti razmjena dojmova na aktivu </p><p>Vrijeme koje ulau uitelji i struni suradnici u pomoi, savjetovanju i razmjeni iskustava Vrijeme za pripremu nastavnog sata Vrijeme za provedbu i prisustvovanje satovima </p><p>Tijekom cijele kolske godine 2013./2014. Do kraja nastavne godine 2013./14. </p><p>Uitelji koji ele provesti ovaj oblik suradnje Struni suradnici Uitelji odgovorni za pripremu nastavnog sata i prisustvovanje ostalim satovima Ravnatelj i/ili pedagog odgovorni za prisustvovanje nastavnim satovima </p><p>Broj ukljuenih uitelja Evidencija dolaenja uitelja/ strunih suradnika uitelju na nastavni sat i/ ili drugih oblika suradnje </p><p>Evidencija realizacije oglednih satova unutar svakog aktiva Izvjee o radu aktiva </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 8</p><p>6. Planiranje nastavnog procesa </p><p>Olakati uiteljima i uenicima prijelaz iz etvrtih u peti razred </p><p>Dva sastanka u tijeku kolske godine izmeu Razrednog vijea etvrtih i Razrednog vijea buduih petih razreda Jedan do dva sastanka Razrednog vijea petih i Razrednog vijea bivih etvrtih razreda Sastanak uenika etvrtih i petih razreda na kojem bi uenici petih razreda upoznali uenike etvrtih razreda s onim to ih oekuje u petom razredu (4. a i 5. a, 4. b i 5. b itd.) </p><p>Vrijeme koje ulae Razredno vijee etvrtih razreda i Razredno vijee buduih petih razreda Vrijeme koje ulae Razredno vijee petih razreda i Razredno vijee bivih etvrtih razreda Vrijeme potrebno za pripremu uenika i provedbu susreta </p><p>1. sastanak I. mjesec 2014. 2. sastanak II. mjesec 2014. 1. sastanak X. mjesec 2013. IV./V. mjesec 2014. </p><p>Razredno vijee etvrtih i Razredno vijee buduih petih razreda Razredno vijee petih i Razredno vijee bivih etvrtih razreda </p><p>Razrednici (odgovorni za pripremu uenika i provedbu) Struni suradnici (pomo u organizaciji) Uenici </p><p>Evidencija realizacije dva sastanka Broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije jednog ili dva sastanka Broj ukljuenih uitelja Evidencija realizacije sastanaka Evaluacija od strane uenika </p></li><li><p>Godinji plan i program rada O Bogumila Tonija kolska godina 2013./14. </p><p> 9</p><p>7. Radno ozraje Poveati kvalitetu radnog ozraja i kvalitetu meusobne suradnje Osvijestiti utjecaj radnog ozraja i suradnje na rad uitelja Osvijestiti i podignuti razinu profesionalne etike uitelja </p><p>Predavanja i radionice vanjski predava: Udruga ti si ok , Antistresni program osnaivanja uitelja -Upravljanje razrednom klimom (4. modula: Samopotovanje i stres na poslu, Alati dobrog komuniciranja, Disciplina bez stresa i Zbornica kao tim) Ponovno upoznavanje uitelja s tokama Etikog kodeksa kole </p><p>Vanjski predava i financiranje Vrijeme koje ulau sudionici Vrijeme uloeno u sastanak i raspravu </p><p>X., XI., XII. mjesec 2013. i I. mjesec 2014. XI. mjesec </p><p>Ravnateljica i psihologinja (odabir vanjskog predavaa i organizacija) Vanjski predava (realizacija edukacije) Ravnateljica i lanovi Tima za kvalitetu provedba </p><p>Evidencija realizacije edukacije Broj ukljuenih uitelja </p><p>Evidencija realizacije provedbe </p></li></ul>