SNI 2002 Standard för svensk ?rord I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard för svensk näringsgrensindelning…

  • Published on
    24-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Meddelanden i samordningsfrgorfr Sveriges officiella statistik</p> <p>Reports on Statistical Co-ordination for theOfficial Statistics of Sweden</p> <p>mis2003</p> <p>2</p> <p>Statistiska centralbyrn2003</p> <p>SNI 2002Standard fr svensknringsgrensindelning 2002</p> <p>SNI 2002Swedish Standard IndustrialClassification 2002</p> <p> SNI 2002 Swedish Standard Industrial Classification Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2003 Tidigare publicering MIS 1992:4, MIS 1992:5, MIS 1992:6 Standard fr svensk nringsgrensindelning 1992 Previous publication MIS 1992:4, MIS 1992:5, MIS 1992:6 Swedish Standard Industrial Classification 1992 Producent Statistiska centralbyrn, SCB, Producer Avdelningen fr ekonomisk statistik Frfrgningar Hans Agrell, tfn: +46 19 17 65 13, Inquiries Jinx Hagerlund, tfn: +46 19 17 65 35, e-post: jinx.hagerlund@scb.se Om du citerar ur denna publikation var god uppge: Klla: SCB, MIS, SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning ISSN 1402-0807 Printed in Sweden </p> <p> SCB-Tryck, rebro 2003.07 MILJMRKT Trycksak 341590</p> <p>e-post: hans.agrell@scb.se </p> <p>Frord I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning 2002. Den r resultatet av en revision av SNI 92, Standard fr svensk nringsgrens-indelning 1992, som har varit gllande sedan 1993. Den nya standarden vilken har utarbetats av SCB inom Avdelningen fr ekonomisk statistik och Utvecklingsavdelningen, Metodenheten faststlldes efter remissbehandling av SCB i december 2002. Standarden trdde formellt i kraft den 1 januari 2003. SNI 2002 r liksom fregngaren SNI 92 samordnad med EU:s statistiska nringsgrens-indelning NACE som ven den finns i en reviderad version frn och med 2003, benmnd NACE Rev. 1.1. I freliggande MIS presenteras struktur, innehllsbeskrivningar p detaljerad niv samt nycklar fr frndringarna mellan SNI 92 och SNI 2002. Statistiska centralbyrn i juni 2003 Svante berg </p> <p>Hans Agrell</p> <p> 4</p> <p>Innehllsfrteckning Sida 1 Inledning.. 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Aktivitetsindelning och branschindelning..... 6 1.3 Frndringar i NACE Rev. 1.1 jmfrt med NACE Rev. 1. 6 1.4 Frndringar i SNI 2002 jmfrt med SNI 92... 8 1.5 Infrande av SNI 2002. 12 2 Strukturen 12 3 Innehllsbeskrivningarna.. 12 4 Nycklarna. 13 5 vergripande struktur 14 6 Struktur och innehllsbeskrivningar p detaljerad niv. 18 7 Nyckel SNI 92 SNI 2002. Aggregerade niver.. 163 8 Nyckel SNI 2002 SNI 92. Aggregerade niver.. 167 9 Nyckel SNI 92 SNI 2002. Detaljerad niv.. 171 10 Nyckel SNI 2002 SNI 92. Detaljerad niv.. 176 Bilaga Struktur med branschbenmningar 182 </p> <p> 5</p> <p>1 Inledning </p> <p>1.1 Bakgrund </p> <p>Standarden fr svensk nringsgrensindelning, SNI, r en statistisk standard fr klassificering av produktionsenheter fretag, arbetsstllen etc. till nringsgrenar/branscher. Den frra utgvan av standarden, SNI 92, standard fr svensk nringsgrensindelning 1992, faststlldes av SCB 1992. Den nu freliggande standarden, SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning 2002, faststlldes i december 2002 och gller frn och med 1 januari 2003. SNI har som bas EU:s nringsgrensstandard NACE, Nomenclature statistique des Activits conomiques dans la Communaut Europenne. Ett arbete inom EU med att revidera den gllande nringsgrensstandarden benmnd NACE Rev.1 avslutades under 2002 och en ny version av NACE, NACE Rev.1.1, har faststllts. Revisionen utmynnade i ett mindre antal ndringar i frhllande till NACE Rev.1. Fr Sveriges del genomfrdes likaledes endast smrre ndringar fr den nya standarden SNI 2002 jmfrt med den tidigare standarden SNI 92. SNI 2002 verensstmmer - som ven gllde fr SNI 92 - med NACE p NACE:s fyra niver varefter SNI r utkad med en femte niv som r femsiffrig. Niverna r: </p> <p>1. Avdelning enbokstavskod 2. Underavdelning (partiell) tvbokstavkod 3. Huvudgrupp tvsifferkod 4. Grupp tresifferkod 5. Undergrupp fyrsifferkod 6. Detaljgrupp (svensk tillggsniv) femsifferkod </p> <p> Dock finns inte inom alla undergrupper (fyrsiffer-nivn) ngon ytterligare underindelning p detaljgrupp (femsiffer-nivn). Skillnaderna mellan SNI 92 och SNI 2002 vad gller indelningsniver och antal klasser p varje niv visas i fljande tabl: SNI 92 SNI 2002 Niv Antal Antal Avdelning 17 17 Underavdelning 31 31 Huvudgrupp 60 60 Grupp 222 222 Undergrupp 503 513 Detaljgrupp 739 776 Som synes r det endast p niverna undergrupp och detaljgrupp som frndringar har genomfrts frutom rena omnumreringar som ven gjorts p gruppniv. Vad gller undergrupp r det revisionen i NACE som har slagit igenom medan detaljgrupps-frndringarna r inom SNI:s ram. Vad gller generella principer, klassificeringsregler m.m. fr nringsgrensindelningen har revisionen inte medfrt ngra ndringar. D detta sledes r en mindre revision upprepas inte beskrivningar av principer, klassificeringsregler, definitioner, samband med andra nringsgrensindelningar, kopplingar till produktindelningar m.m. Fr beskrivning av dessa samt tidigare versioner av nringsgrensstandarden hnvisas till tidigare Meddelande </p> <p> 6</p> <p>i samordningsfrgor (MIS), som beskrev fregngaren SNI 92, med beteckningen MIS 1992:6. </p> <p>1.2 Aktivitetsindelning och branschindelning </p> <p>En nringsgrensindelning r primrt en aktivitetsindelning, dvs en indelning fr klassificering av produktionsenheter (fretag, arbetsstllen etc) efter den aktivitet som bedrivs. Med aktivitet avses hr en process i vilken en viss kombination av olika produktionsfaktorer (insatsvaror, realkapital och arbetskraft) ger upphov till ett utflde av produkter (varor och tjnster). SNI r ocks, utifrn dess tillmpning i statistiken, en branschindelning eftersom den anvnds fr att gruppera produktionsenheter till branscher och fr att samla in och </p> <p>faktorer, vilkas aktivitet kan hnfras till en och samma aktivitetsklass i standarden. Aktivitetsstandarden utgr p s stt den norm eller referensram som ligger till grund fr branschindelningen. D SNI r bde en aktivitetsindelning och en branschindelning finns det dubbla benm-ningar, en benmning fr aktiviteten och en fr motsvarande bransch. I statistiska redovisningar r det frmst branschbenmningen som anvnds. NACE r endast en aktivitetsindelning och har drfr endast aktivitetsbenmningar. I huvudsak verensstmmer aktivitetsbenmningarna i SNI med den officiella verstt-ningen av NACE:s benmningar. I avsnittet med innehllsbeskrivningar (avsnitt 6) anvnds endast benmningarna fr aktiviteterna. Fr branschbenmningar hnvisas till bilagan med branschstrukturen. </p> <p>1.3 Frndringar i NACE Rev. 1.1 jmfrt med NACE Rev. 1 </p> <p>Endast tta undergrupper (fyrsiffer-niv) frndrades i form av nya underindelningar. Dessa avser: Huvudgrupp tgrd Tillverkning av maskiner som ej ingr i annan underavdelning Tillverkning av verktygsmaskiner under-</p> <p>indelas p: - tillverkning av motordrivna handverktyg - tillverkning av verktygsmaskiner fr </p> <p>metallbearbetning - tillverkning av vriga verktygsmaskiner </p> <p> El-, gas-, ng- och hetvattenfrsrjning Elfrsrjning uppdelas p: </p> <p>- generering av elektricitet - verfring av elektricitet - distribution av och handel med elektricitet </p> <p> El-, gas-, ng- och hetvattenfrsrjning Gasfrsrjning; distribution av gasformiga </p> <p>brnslen via rrnt uppdelas p: - framstllning av gas - distribution av och handel med </p> <p>gasformiga brnslen via rrnt </p> <p>redovisa branschindelad statistik. En bransch kan definieras som en grupp av produktions-</p> <p> 7</p> <p> Huvudgrupp tgrd Parti- och agenturhandel utom med motorfordon Partihandel med kontorsmaskiner och </p> <p> kontorsutrustning uppdelas p: - partihandel med datorer och </p> <p>kringutrustning samt programvara - partihandel med andra kontorsmaskiner </p> <p>och kontorsutrustning samt kontorsmbler Parti- och agenturhandel utom med motorfordon Partihandel med andra maskiner fr industri, handel och sjfart uppdelas p: </p> <p>- partihandel med elektronikkomponenter - partihandel med andra maskiner fr </p> <p>industri, handel och sjfart Databehandlingsverksamhet m.m. Konsultverksamhet avseende system- och programvara uppdelas p: </p> <p>- utgivning av programvara - annan konsultverksamhet avseende </p> <p>system- och programvara Andra fretagstjnster Kontorsservice och versttningsverksamhet </p> <p>uppdelas p: - kontorsservice och versttningsverk- </p> <p>samhet - telefonserviceverksamhet (callcenter- </p> <p>tjnster) Avloppsrening, avfallshantering, renhllning o.d. Avloppsrening, avfallshantering, renhll- ning o.d. uppdelas p: </p> <p>- avloppsrening - avfallshantering - renhllning och sanering samt efter- </p> <p>behandling av jord och vatten Vidare sammansls ngra undergrupper: Huvudgrupp tgrd Stl- och metallframstllning Framstllning av jrn och stl samt ferro- </p> <p>legeringar (EKSG-produkter) sls samman med vrig primrbearbetning av jrn och stl; framstllning av ferrolegeringar (ej EKSG- </p> <p> produkter) Hotell- och restaurangverksamhet Hotellverksamhet med restaurangverksamhet </p> <p>sls samman med Hotellverksamhet utan restaurangverksamhet </p> <p>8</p> <p>Dessutom har omnumreringar av koder fr vissa grupper och undergrupper gjorts enligt fljande: Kod enligt NACE Rev.1 Kod enligt NACE Rev. 1.1 51.6 Partihandel med maskiner och utrustning 51.8 51.61 Partihandel med verktygsmaskiner 51.81 51.62 Partihandel med bygg- och anlggnings- 51.82 maskiner 51.63 Partihandel med textil-, sy- och stick- 51.83 maskiner 51.64 Partihandel med kontorsmaskiner och 51.84 kontorsutrustning 51.85 51.65 Partihandel med andra maskiner fr 51.86 industri, handel och sjfart 51.87 51.66 Partihandel med maskiner och verktyg fr 51.88 jordbruket inklusive traktorer 51.7 vrig partihandel 51.9 51.70 vrig partihandel 51.90 74.84 Diverse andra fretagstjnster 74.87 I vrigt har endast mindre ndringar av innehllet gjorts samt ndrade benmningar infrts fr ngra redan existerande undergrupper. Fr detaljerad information om NACE hnvisas till Eurostats klassifikationsserver RAMON som kan ns p fljande webb-adress: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ </p> <p>1.4 Frndringar i SNI 2002 jmfrt med SNI 92 </p> <p>De i NACE Rev. 1.1 genomfrda frndringarna har infrts i strukturen fr SNI 2002. Vidare har revideringar i form av kodndringar p den fr SNI specifika femsiffer-nivn (detaljgrupp) gjorts inom fljande huvudgrupper: Huvudgrupp tgrd Stl- och metallframstllning Sammanslagning av Tillverkning av icke-</p> <p>smlsa och smlsa stlrr El-, gas-, ng- och hetvattenfrsrjning Uppdelning p Distribution av elektricitet och </p> <p>Handel med elektricitet Vattenfrsrjning Uppdelning p Grundvatten- och Ytvatten- frsrjning </p> <p>9</p> <p>Huvudgrupp tgrd Partihandel Uppdelning av Partihandel med avfall och skrot p: </p> <p>- uttjnta fordon - metallavfall och metallskrot - avfall och skrot av icke-metall </p> <p> Partihandel Uppdelning p Partihandel med andra </p> <p>kontorsmaskiner och kontorsutrustning och Partihandel med kontorsmbler </p> <p> Partihandel Uppdelning p Partihandel med tele- </p> <p>produkter och Partihandel med elektronikkomponenter </p> <p> Detaljhandel Ny uppdelning i Butikshandel med kontorsmbler Detaljhandel Ny uppdelning frn Postorderhandel p: </p> <p>- detaljhandel via internet med brett sortiment </p> <p>- detaljhandel via internet med bcker, mediavaror samt datorutrustning </p> <p>- detaljhandel via internet med vriga varor Andra fretagstjnster Uppdelning av Arbetsfrmedling och rekrytering p: </p> <p>- frmedling och rekrytering av personal - uthyrning av personal </p> <p> Utbildning Uppdelning av Grundskoleutbildning p: </p> <p>- frskoleutbildning - grunskoleutbildning och frskoleklass - utbildning inom grundsrskola </p> <p> Utbildning Uppdelning av Gymnasial yrkesutbildning p: </p> <p>- gymnasial yrkesutbildning m.m. - utbildning inom gymnasiesrskola - annan gymnasial utbildning </p> <p> Utbildning Sammanslagning av olika Hgskole- utbildningar Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Uppdelning av Sluten sjukvrd p: </p> <p>- sluten primrvrd - specialiserad sluten somatisk sjukvrd - specialiserad sluten psykiatrisk sjukvrd </p> <p> Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Uppdelning av ppen hlso- och sjukvrd p: </p> <p>- ppen hlso- och sjukvrd, p sjukhus - ppen hlso- och sjukvrd, ej p sjukhus </p> <p>10</p> <p>Huvudgrupp tgrd Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Uppdelning av Annan hlso- och sjukvrd p: </p> <p>- medicinsk laboratorieverksamhet m.m. - ambulanstransporter och ambulans-</p> <p>sjukvrd - vrd vid sjukhem o.d. utan lkare - annan ppen hlso- och sjukvrd, ej </p> <p>lkare Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Vrd och service till boende i servicehus o.d. ingr i: </p> <p>- vrd och omsorg i srskilda boendeformer fr ldre personer </p> <p>- vrd och omsorg i bostad med srskild service fr personer med funktionshinder </p> <p> Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Srskild omsorg fr psykiskt utvecklings- strda ingr i Vrd och omsorg i bostad med srskild service fr personer med funktionshinder Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Vrd och behandling i hem fr vrd eller boende ingr i: </p> <p>- vrd och omsorg i bostad med srskild service fr personer med funktionshinder </p> <p>- heldygnsvrd med boende fr barn och ungdomar </p> <p>- heldygnsvrd med boende fr vuxna med missbruksproblem </p> <p> Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Barnomsorg inom frskola ingr i </p> <p>Frskoleutbildning Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Annan barnomsorg ingr i: </p> <p>- dagbarnvrd - ppna sociala insatser fr barn och </p> <p>ungdomar Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet ldre- och handikappomsorg ingr i: </p> <p>- ppna sociala insatser fr ldre personer - ppna sociala insatser fr personer med </p> <p>funktionshinder </p> <p>11</p> <p>Huvudgrupp tgrd Hlso- och sjukvrd; sociala tjnster; veterinrverksamhet Individ- och familjeomsorg ingr i: </p> <p>- ppna sociala insatser fr barn och ungdomar </p> <p>- vriga ppna sociala insatser fr vuxna - ppna sociala insatser fr vuxna med </p> <p>missbruksproblem Rekreations-, kultur- och sport- verksamhet Frvaltning av sportfiskevatten ingr i vrig sportverksamhet Omnumreringarna av koder i revisionen fr NACE medfr fljande kodfrndringar fr SNI: Kod enligt Kod enligt SNI 92 SNI 2002 51.610 Partihandel med verktygsmaskiner 51.810 51.620 Partihandel med bygg- och anlggnings- 51.820 maskiner 51.630 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 51.830 51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontors- 51.840 utrustning 51.851 51.852 51.651 Partihandel med mt- och precisionsinstrument 51.871 51.652 Partihandel med datoriserad materialhanterings- 51.872 utrustning 51.653 Partihandel med teleprodukter och elektronik- 51.860 komponenter 51.873 51.659 Partihandel med vriga maskiner fr industri, 51.879 handel och sjfart 51.660 Partihandel med maskiner och verktyg fr jord- 51.8...</p>

Recommended

View more >