Snimanje terena – premer: Geodetska geodezija/premer/Topografske podloge i terena – premer: Geodetska merenja na terenu na osnovu kojih se izrađuju topografske podloge. Osnova za premer terena su geodetske tačke,

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Snimanje terena premer: Geodetska merenja na terenu na osnovu kojih se izrauju topografske podloge.

  Osnova za premer terena su geodetske take, prvenstveno poligonske take, linijske take i reperi

  1

  Topografske podloge (planovi i karte) su umanjeni prikaz zemljine povrine, objekata, vodova, granica vlasnitva itd. Sadraj topografskih podloga se odnosi na objekte na zemljinoj povrini, ispod zemljine povrine i iznad zemljine povrine.

 • Razmera

  Putem razmere se izraava koliko puta je odreena duina u prirodi umanjena radi prikazivanja na topografskoj podlozi.

  Razmera se moe izraziti numeriki i grafiki

  R = 1 : M M = D : d

  2

  R = 1 : M M = D : d

  D duina prikazane dui u prirodi

  d duina prikazane dui na topografskoj podlozi

  Grafiki razmernik ->

 • M imenilac razmere

  Vrednosti:

  500, 1000, 2000, 2500, 5000 - planovi

  5000, 10000, 25000, 50000, ... - karte

  720, 1440, 2880 planovi izraeni u hvatnom sistemu mera (u Vojvodini za oko 25% teritorije !!!)

  3

  (u Vojvodini za oko 25% teritorije !!!)

  Kada poredimo dve razmere:

  1:500 krupnija od 1:5000

  1:2500 sitnija od 1:1000

 • Planovi: krupnije razmere, jedan list pokriva mali deo Zemljine povrine. Pri izradi planova zanemaruje se zakrivljenost Zemljine povri.

  Karte: sitnije razmere, esto je prikazano veliko podruje Zemljine povrine na jednom listu.

  4

  podruje Zemljine povrine na jednom listu. Preslikavanje sa zakrivljene Zemljine povri putem neke kartografske projekcije. Usled toga imenilac razmere nije isti za celo podruje prikaza (neizbene deformacije)

 • Izbor razmere kod planova u zavisnosti od gustine detalja koji se prikazuje na planovima.

  Razredi uzidanosti:

  1. razred: gusto izgraeni objekti, puno instalacija, velika gustina detalja primer: centar Novog Sada. Razmera 1:500

  2. Razred: Graevinski reon manjih gradova i prigradskih

  5

  2. Razred: Graevinski reon manjih gradova i prigradskih naselja. Razmera 1:1000

  3. Razred: Vangraevinski reon poljoprivredno zemljite, malo objekata, prikaz granica parcela. Razmera 1:2500

  4. Razred: vangraevinski reon - panjaci i umovita podruja, veoma mala gustina detalja. Razmera 1:5000

 • Okvir korisnog prostora i kvadratna mrea

  6

 • 7

 • Nomenklatura oznaka lista

  8

 • Podruje 34. zone UTM projekcije za teritoriju Srbije

  9

  Srbije

 • Podela zone na listove razmere 1:50 000 (UTM projekcija)

  Dimenzije lista:60*40 cm

  10

  Na terenu:30*20 km

  Oznaka rafiranog lista: 50-E9-N19

 • Podela lista 1:50 000 na listove 1:5 000 (UTM projekcija)

  11

  Dimenzije lista: 60*40 cm (3*2 km)Oznaka rafiranog lista: 5-67-E8-N21

 • Podela lista 1:5000 na listove 1:2500 (UTM projekcija)

  12

  Dimenzije lista: 60*40 cm (1500*1000 m)

  Oznaka rafiranog lista: 2.5-2-67-E8-N21

 • Podela lista 1:5000 na listove 1:1000 (UTM projekcija)

  13

  Dimenzije lista: 60*40 cm (600*400 m)

  Oznaka rafiranog lista: 1-7-67-E8-N21

 • Podela lista 1:1000 na listove 1:500 (UTM projekcija)

  14

  Dimenzije lista: 60*40 cm (300*200 m)

  Oznaka rafiranog lista: 0.5-2-7-67-E8-N21

 • Podela meridijanske zone (Gaus krigerovaprojekcija) na trigonometrijske sekcije (22.5*15 km)

  15

 • Podela trigonometrijske sekcije na listove razmere 1:5000 (GK projekcija)

  Koristan prostor lista je 60*45 cm

  U prirodi je to

  16

  U prirodi je to 3000*2250 m

 • Podela trigonometrijske sekcije na listove razmere 1:2500 (GK projekcija)

  Koristan prostor lista je 60*90 cm

  U prirodi je to

  17

  U prirodi je to 1500*2250 m

 • Podela lista razmere 1:5000 na listove razmere 1:1000 (GK projekcija)

  Koristan prostor lista je 50*75 cm

  U prirodi je to

  18

  U prirodi je to 500*750 m

 • Podela 2 lista razmere 1:5000 na listove razmere 1:1000 (GK projekcija)

  Koristan prostor lista je 60*90 cm

  U prirodi je to

  19

  U prirodi je to 600*900 m

 • Podela lista razmere 1:1000 na listove razmere 1:500 (GK projekcija)

  Koristan prostor lista je 60*90 cm ili 50*75 cm

  20

  ili 50*75 cm

  U prirodi je to 300*450 m ili 250*375 m

 • 21

 • 22

 • 23

 • Sadraj planova: svi stalni objekti, granice vlasnitva, podzemni i nadzemni vodovi, nazivi itd.

  Topografski znaci (topografski klju)

  Topografski znaci u razmeri

  24

  Uslovni topografski znaci

 • Sadraj karata:Karte opte namene

  Specijalne i tematske karte

  Zbog sitne razmere vri se izbor sadraja karte. U postupku GENERALIZACIJE biraju se znaajni detalji a manje

  25

  GENERALIZACIJE biraju se znaajni detalji a manje znaajni detalji se izostavljaju. Velika gustina detalja ini kartu nepreglednom.

  Kartografski znaci - simbolizuju prisustvo nekih objekata ili pojava na odreenim mestima.

 • Visinska predstava na topografskim podlogama

  Pojedine take sa kotama

  Izohipse

  Hipsometrijska skala

  26

  rafura

  Senenje

  Kombinacija

 • Take sa visinama

  27

 • Izohipse

  E ekvidistancija

  Vrednosti: 0.5, 1, 2.5, ...

  Ista vrednost na celom listu

  Manja ekvidistancija kod

  28

  Manja ekvidistancija kod krupnije razmere i manjih nagiba

  Vea ekvidistancija kod krupnije razmere i strmijih nagiba

 • 29

 • Vrste izohipsi

  Osnovne linija debljine 0.1-0.2 mm

  Glavne - svaka peta osnovna, upisana i kota du izohipse, deblja linija

  Pomone, na 0.5 odnosno 0.25 izohipse

  30

  Pomone, na 0.5 odnosno 0.25 izohipse isprekidana odnosno takasta linija

 • rafura

  31

 • Metode snimanja terena:

  Ortogonalna

  Polarna

  GPS (Global Positioning System)

  32

  GPS (Global Positioning System)

  Fotogrametrijska

  Satelitski snimci

 • Detaljna taka

  Detaljne take take koje predstavljaju karakteristine take na terenu i njihovim snimanjem je mogue kartirati snimljene objekte

  Takasti objekti jedna detaljna taka

  33

  Takasti objekti jedna detaljna taka

  Linijski objekti dve ili vie detaljnih taaka

  Povrine tri ili vie detaljnih taaka

  Krive linije se prikazuju nizom kratkih pravih linija

 • Ortogonalna metoda

  34

 • Neophodno da bude razvijena poligonska ili linijska mrea (osnova za snimanje)

  Krajnje take se signaliu znakama. Du linije za snimanje (poligonske strane) se fiksira poljska pantljika.

  Sa detaljne take se sputa upravna.

  35

  D

  D' BA

 • Upravne se mogu sputati pomou prizme, ogledala pod uglom, prirunim sredstvima.

  Apscise (udaljenost od poetne take do podnoja upravne) se mere pomou poljske pantljike, ordinate (upravne) se mere runom pantljikom

  36

  Primena na uzidanom terenu

  Za visine detaljnih taaka potrebno je posebno sprovesti detaljni nivelman.

 • Korienje trostrane prizme za sputanje upravne

  37

 • Korienje petostrane prizme za sputanje upravne

  38

 • Sputanje upravne pomou prizme

  39

 • Sputanje upravne pomou prizme

  40

 • Sputanje upravne pomou dvostruke prizme

  1. Postavljanje na pravac

  41

  A B

  C

 • Sputanje upravne pomou dvostruke prizme

  1. Postavljanje na pravac

  2. Pomeranje po pravcu

  42

  C

  BA

 • Sputanje upravne pomou dvostruke prizme

  1. Postavljanje na pravac

  2. Pomeranje po pravcu

  3. Sputena upravna

  43

  A B

  C

 • 7

  8

  22

  4421

  1

  23

  4

  5

  6

  ( )2 2t kk a a u= +

 • b a

  m m

  Y Y Yo

  D D

  = =

  b aX X XaD D

  = =

  Raunanje koordinata detaljne take snimljene ortogonalnom metodom (TO22)

  45

  m mD D

  1 1 1 1 1' 'y oY aX od au = + = +

  1 1 1 1 1' 'x aY oX ad ou = =

  1 1 1 1a aY Y y Y od au= + = + +

  1 1 1 1a aX X x X ad ou= + = +

 • b a

  m m

  Y Y Yo

  D D

  = =

  b a

  m m

  X X Xa

  D D

  = =

  Taka sa leve

  46

  2 2 2 2 2' 'y oY aX od au = + = +

  2 2 2 2 2' 'x aY oX ad ou = =

  2 2 2 2a aY Y y Y od au= + = + +

  2 2 2 2a aX X x X ad ou= + = +

  Taka sa leve strane linije, use uzima sa znakom -