Số: 49/2012/ CV- - CV KIEN...chu ẩn qu ốc gia TCVN 5945:2005 - Ch ...

 • Published on
  19-May-2018

 • View
  218

 • Download
  4

Transcript

 • 1

  HIP HI CH BIN V XUT KHU THY SN VIT NAM

  S: 49/2012/ CV-VASEP

  V/v Kin ngh tho g kh khn cho DN Ch bin Thy sn trong vic thc hin cc

  qui nh v qun l mi trng

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

  Tp. H Ch Minh, ngy 15 thng 5 nm 2012

  Knh gi: - B trng B Ti nguyn & Mi trng

  - Tng Cc trng Tng Cc Mi trng

  Ngnh cng nghip ch bin v xut khu thy sn Vit Nam tr thnh ngnh

  kinh t mi nhn ca Vit Nam, hng nm ng gp rt ln vo kim ngch xut khu c

  nc. Nm 2011, xut khu thy sn t 6,118 t USD. Cc doanh nghip ngnh thy sn ang n lc vt mi kh khn t mc tiu 6,5 t USD nm 2012, vn ti 10 t

  USD vo nm 2020, bng pht huy li th cnh tranh, nng cao cht lng v h gi thnh

  sn phm. Nm 2012 l mt nm cc k kh khn i vi cc DN thy sn khi vn b tht

  cht, hng lot chi ph u vo u tip tc tng t 10-35% so vi nm 2011 (in, nc,

  lng, nguyn liu thy sn, chi ph kim nghim, xng du, bao b do p thu BVMT,....),

  nay li thm kh khn trong vic thc hin cc qui nh v qun l mi trng lm cho cc

  DN li cng kh khn hn do vic tng chi ph x l nc thi

  Ngy 15/8/2011, Vn phng Hip hi gp v trao i trc tip vi i din ca

  Phng Quan trc v Khc phc s c Mi trng (Cc Kim sot nhim thuc Tng Cc

  Mi trng) v cc gp cho D tho thay th QCVN 24:2011/BTNMT Quy chun k

  thut quc gia v nc thi cng nghip v mt s vng mc ca cc DN thy sn trong

  thc thi p dng cc QCVN v nc thi trong thc t, trn c s vn bn gp ca

  VASEP gi Tng Cc Mi trng: i) Gp chi tit D tho thay th QCVN

  24:2011/BTNMT (xin xem Cng vn 112/2011/CV-VASEP, ngy 1/8/2011 ca VASEP gi

  km theo); ii) Kin ngh tho g kh khn cho DN thy sn (xin xem Cng vn

  40/2011/VASEP-VPD, ngy 19/9/2011 gi km theo).

  Tip , nm bt c th cc vng mc v kin ngh ca cc DN ch bin thy

  sn ang gp phi trong vic thc thi p dng cc QCVN v nc thi trong thc t, Hip

  hi CB & XK Thy sn Vit Nam (VASEP) phi hp vi Cc Kim sot nhim t

  chc on cng tc i kho st tnh hnh thc t ti cc DN v c quan qun l a phng

  2 tnh: B Ra Vng Tu v TP. HCM, t ngy 29/9 1/10/2011.

  Tuy nhin, QCVN 40:2011/BTNMT: quy chun k thut quc gia v nc thi cng

  nghip (ban hnh theo Thng t s 47/2011/TT-BTNMT ngy 28/12/2011 ca B trng

  B TNMT) thay th QCVN 24:2009/BTNMT khng xem xt n thc t ht sc khch

  quan v c th ca ngnh ch bin thy sn nn ang l kh khn ln i vi cc DN thy

  sn. C th nh sau:

  1. Cc nh my ch bin thy hi sn, sn xut & kinh doanh cng mt ngnh ngh nhng li phi p dng n 2 quy chun khc nhau:

 • 2

  - Nu nh my nm ngoi cc khu cng nghip (KCN) th p dng theo quy chun QCVN 11:2008/BTNMT, ch phi ng ph bo v mi trng i vi nc thi.

  - Nu nh my nm trong KCN th p dng theo quy chun QCVN 24:2009/BTNMT (nay l QCVN 40:2011/BTNMT) theo yu cu ca Ban Qun l KCN vi cc thng s cho php vi mc C thp hn so vi mc C trong QCVN 11:2008/BTNMT, phi np pht khi vt mc qui inh (VD: ti KCN ng Xuyn Vng Tu phi ng 0,921 USD/m3 nc thi khi c 1 ch tiu duy nht vt mc qui nh l tng Phospho).

  - Trong khi , ngnh ch bin thy sn c xc nh l ngnh c th v c p dng quy ch c th QCVN 11:2008/BTNMT. y chnh l s bt hp l, khng ch lm pht sinh nhiu chi ph trong x l nc thi m cn khin hu ht cc DN tun th quy hoch ca Nh nc vo KCN c kin ngh lin tip trong thi gian qua.

  2. Kh khn, bt cp trong cch hiu, cch qun l v p dng quy chun QCVN 11:2008/BTNMT: Trong QCVN 11:2008/BTNMT mc 2.2 quy nh: Ngoi 9 thng s quy nh ti Bng 1, tu theo yu cu v mc ch kim sot nhim, gi tr C ca cc thng s nhim khc p dng theo quy nh ti ct A hoc ct B ca bng 1 Tiu chun quc gia TCVN 5945:2005 - Cht lng nc - Nc thi cng nghip - Tiu chun thi. iu ny l c s gy ra kh khn, bt cp v vn dng p t cc a phng v KCN khi khin cho cc DN trong ngnh c th nhng khng c hng y theo c th, c bit l vi chi tiu phospho. Do yu t cng ngh ch bin c c php s dng cc hp cht phosphat v non-phosphat to c ch gi nc cho sn phm, cha k t l cht hu c (t c tht SP thy sn) cao trong nc thi, khin hm lng phospho hu c cao khin nhiu DN thy sn b pht v vic vi phm ch tiu ny theo mc ca QCVN 40:2011 (trc y l QCVN 24:2009).

  3. Mt s ch s qui nh trong QCVN 40:2011/BTNMT v QCVN 11:2008/BTNMT c gi tr qu thp so vi mc quy nh ca cc nc v c bit kh thc hin i vi ngnh ch bin thu sn.

  - Hm lng Phospho trong nc thi sau ch bin thy sn thng vt 3 ln so vi mc tiu chun (ring cc ch tiu nh mu, COD, Nit, Coliform u t tiu chun). Hm lng tng Phospho trong nc thi rt cao, nh phn tch trn, y chnh l vn chung ca ngnh thu sn v cng l 1 trong nhng c s quan trng c QCVN c th ph hp vi ngnh. Tuy nhin, trong QCVN 40:2011/BTNMT quy nh kh thp (ch 6mg/l ct B) m theo cc DN th d c u t h thng x l nc thi n c no th cng kh p ng c. Nhiu KCN/a phng vn dng mc 2.2 ca QCVN 11:2008 p kim ch tiu ny v sau l pht theo quy nh gy hoang mang cho cc DN thy sn.

  - Mt s ch tiu vt tiu chun tip nhn ca KCN (ch tiu COD, BOD5 v Amoni N-NH3 ), vic ny s gy kh khn cho DN trong vic p ng cc tiu chun v x nc thi qua ni tip nhn ca KCN.

  4. Ph v cch tnh ph x l nc thi khng ging nhau gia cc KCN, mc d c tnh nc thi ging nhau:

  - Trong cc KCN, DN phi ng rt nhiu loi ph vi chi ph khng h thp nh: ph bo v mi trng, ph dch v, ph x thi, ph nc sch, ph vn hnh in....

 • 3

  - Ti iu 52 Ngh nh s 88/2007/N-CP ngy 28/5/2007 ca Chnh ph do Th tng ph duyt v thot nc khu th v KCN c quy nh cch xc nh hm lng cht gy nhim thu ph da trn thng s COD. Nhng trong thc t, c mt s KCN tnh ph da trn ch s nhim COD nh KCN An Nghip (Sc Trng) v 1 s KCN khc khng p dng Ngh nh 88/N-CP nh KCN Hip Phc (TP. H Ch Minh).

  - Hin ti cha c mc gi trn hp l tnh chi ph x l nc thi i vi cc KCN, m mc gi c tnh ty theo quy nh ca tng tnh. V vy, khng c s ng b, thng nht v mc gi x l nc thi cc KCN, chi ph phi tr ca Doanh nghip c s chnh lch gia cc KCN, to ra s cnh tranh khng cng bng gia cc nh my ch bin thu sn nm trong cc KCN khc nhau..

  5. Cng tc qun l v x l cht thi rn v ha cht c hi cng gp nhiu kh khn, bt cp:

  - i vi cc cht thi rn v cc ho cht c hi (bng n, du nht...), theo quy nh cc DN khng c php x ra mi trng m phi a i x l ti c s x l cht thi c ph duyt v c giy php hot ng, nhng cc c s x l cht thi theo yu cu ti nhiu a phng vn cn thiu hoc khng c (tr 1 s Doanh nghip c KCN qun l v x l vi chi ph r hn). Do vy, c nhiu DN ang phi tch tr trong kho cc cht thi v ho cht vi s lng ngy cng nhiu m cha c bin php x l.

  - Tng cc Mi trng vn cha ban hnh danh mc cc cng ty t vn v cha quy nh trch nhim cho cc cng ty t vn v vic x l nc thi ra mi trng. Doanh nghip cha nhn c s hng dn v t vn khoa hc xy dng cc h thng x l nc thi m bo cht lng. Doanh nghip phi t tm hiu xy dng h thng x l nc thi nn c mt s vng mc cha c gii quyt: Mt s nh thu xy dng h thng x l nc thi khng t trnh k thut vn c cp php hot ng dn n h thng d b mc li khi vn hnh, khng x l c nc thi m bo mi trng...lm nh hng n qu trnh sn xut ca doanh nghip v nh hng n mi trng bn ngoi.

  - Hin nay vn cha c quy nh chnh thc xc nh bn thi ca loi hnh ch bin thy sn. Bn thi t qu trnh x l nc thi ca cc DN ch bin thu sn khng phi l bn thi nguy hi. Do ngun nguyn liu ca cc doanh nghip ch bin hi sn l c bin, tm v cc loi thu sn khc nn thnh phn hu c chim a s. V vy, bn thi t h thng x l l cc cht hu c tp d khng c cha nhiu kim loi nng theo QCVN 07:2009/BTNMT v thng t s 12:2011/BTNMT mi c ban hnh quy nh, v vy doanh nghip s gp kh khn khi x l.

  Cn c nhng vng mc trn, Hip hi VASEP v cng ng DN thy sn knh ngh B trng B Ti nguyn v Mi trng xem xt v ch o vic sa i mt s quy nh v x l cht thi, nc thi ti 1 s vn bn: QCVN 11:2008/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT ... tho g cc vng mc, kh khn cho cc DN thy sn, c th:

  1. Cc nh my ch bin thu hi sn nm trong KCN c php p dng & thc hin theo quy chun QCVN 11:2008/BTNMT nh cc nh my nm ngoi KCN khi bn thn nh my c h thng x l nc thi t chun theo QCVN 11:2008.

 • 4

  2. Kin ngh sa i QCVN11:2008 v b cu: Ngoi 9 thng s quy nh ti Bng 1, tu theo yu cu v mc ch kim sot nhim, gi tr C ca cc thng s nhim khc p dng theo quy nh ti ct A hoc ct B ca bng 1 Tiu chun quc gia TCVN 5945:2005 - Cht lng nc - Nc thi cng nghip - Tiu chun thi trong mc 2.2 ca quy chun QCVN 11:2008/BTNMT.

  3. Xem xt nng mc cho php mt s thng s trong quy chun QCVN 40:2011/BTNMT ngang bng vi cc nc khu vc, c bit ch tiu Phospho, Amoni v mt s ch tiu khc nh: Cht rn l lng (TSS), COD, Tng Nit...

  4. C quy nh chnh thc xc nh bn thi ca loi hnh ch bin thy hi sn khng phi l bn thi nguy hi.

  5. Xy dng ch tiu v nh gi, cng b cho cc Doanh nghip v cng ng bit v cc n v nng lc t vn & xy dng h thng x l nc thi m bo t cht lng.

  6. Cho php cc KCN t qun l v x l cht thi, nc thi v nh vy s d dng hn trong khu qun l. Khi cc nh my nm trong KCN s phi tun th theo quy nh ca tng KCN, qun l theo tng ngnh ngh nh vy s hiu qu hn.

  7. Xem xt v c gii php h tr cc Doanh nghip thy sn trong vic gii quyt

  cc cht rn v cc ha cht c hi trong trng hp ti a phng khng c c s

  x l cht thi c giy php hot ng v c nng lc.

  h tr DN gim bt kh khn, h gi thnh sn phm, tng sc cnh tranh, duy tr

  hot ng xut khu thy sn trong bi cnh kh khn chng cht nh hin nay, Hip hi

  VASEP knh ngh B Ti nguyn v Mi trng v Tng Cc Mi trng xem xt v

  ch o sa i theo cc kin ngh trn ca Hip hi VASEP v DN thy sn.

  Hip hi VASEP rt mong nhn c s quan tm v h tr kp thi ca B trng

  v Qu Tng Cc.

  Trn trng cm n!

  Ni nhn: - Nh trn; - B NN&PTNT; - Cc Kim sot nhim; - V CN nh, V XNK (BCT); - Cc KSTTHC; - Cc CBTM NLTS & Ngh mui; - Ch tch HH, PCT HH; - VPD HH ti H Ni: - Lu VPHH.

  TUQ. CH TCH HIP HI CH BIN V XUT KHU THY SN VIT NAM

  TNG TH K HIP HI

Recommended

View more >