Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

  • Published on
    02-Dec-2014

  • View
    978

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/,7D,.\/ ail?rif>-ISULIT 5227fiPendidikan AI-Quran dan AI-Sunnah Kertas 1 September5227tl24fi2 tlz jamPEPERIKSAAN PERGUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLISPENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAHKertas1Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1.Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi dua baha

Transcript

/

,7

D,

.\

/ ail?ri

f>

-I

SULIT 5227fiPendidikan AI-Quran dan AI-Sunnah Kertas 1 September

5227tl

24fi2 tlz jam

PEPERIKSAAN PERGUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLIS

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kertas

1

Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1.

Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: BahagtranAdanBahagian B.

2. J.

Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Jawab setiap soalan denganmenghitamknn ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan.

4.5.

Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jowab empat soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yang disedialwn Iknt kertas jowapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas p ep e r ilcs aan p oda akhir p ep e r iks aan.

6.

Kertas soaian ini mengandungi 11 halaman bercetak dan522111

t

halaman kosong.

[Lihat sebelahdITT Y6

2

)

522711

A irSt#

[4{/ 20].Jl'y ljr .;ljz:JL; irt/t t z ,;[Li q {"lis Sii,zr

Jt-;

.1

*J,-F

.

t.-

I -ipj *t:F

-r

*.d

t-

i- i

- .dt L;ll &r{i -*t

,

c

l?'

t

t

/

-)4 L. I

l-.g Ja

i Yi;.r;

-l

z

-osl-i,a->

1141 :1u!t it_r"):aJL! a,Jl

r-

alp:l

xj ,t

l,

a^^J5

Lri--:_-t*Jt:-t ', 4-4t'.db 2.2lal''-

AB

cD

*aJh-rr+:) e^,ai,J /JJ.l- lJl+ j,.>

..jri;

f Vr 4 .4f 6-u4{ g_fr Er- Lb o1: j;, \Al J4r} Jet+li B .+J1 oL4S )J J=.r" 1; ,rl: ,;;G Jel+t{ C )'-)1 A*45 _5.']=f ;;tr osl+! Dol>

*)1

Ora6

Utrlt 6Lr J-* A aft,-rpG! A

.2

nlu tgtS .1a-! lyK; ,S,,t.f_li; L:^r,tt: e\r" kt trt(; g;-1: GJ, i(r). A i *g gt ,f)-l .+l fi'{ as-lb crl: ojG Ur l)Ll lrK / t: -i:, ! eS 1.tst B .g)L! t-.1t5;.rl> c--yi *, u^r,r"S of:-,-/W i t"6 2St C .g>t-! t.,tS; *t ;,*.t*1c,13*r & 1"6 TtSt D

::yab1

.J

/1{..-r-41;

tyJ"l; 1>{- ;trU5L-J).! JL>.

ABC

; t>-

aJ

.SL,VJ L .5 -. u'L/J,*1

IJJ ,l

*

Lv,*.s:'*"-"t-li

e )st

4st

,),),-lpc;:l-a.j,

D

:,1t

3-,

,-rL, -ri

r:.jY,

iUt

.:,r(,1r, ;r ;U' I "ft))* il nf -r., IJ .lt"i- *i J *)U- I[],-c

d.flLt

+Jl:l

.5

.Jrt *i U ,* IV III ot' IJ 'I A III rI IV ob III 'IIfV ol' 11 '1 Br-rr:

|\/

C

D

.6

.t

UZJ*Ae 1l:;

3++J .,t

(Jt

,!'al

,ati,:t-a5 (fI ):" cft) jtq-e

- r/ -l .a;.r a;l cgjn+

ABC

.A*.-oriJ,

u-i q

7+

.4p- Cl crj+\1 Oi4

D

:a'}t'-t

.@ ,ir J:--,

^i6

cS;;; J.l)l*- Jle;)t Srtt a'S* f6 _*t, p \ Jvrs ,->t3a;. A.B

.7

.a;c, 4l6\t o i^- LJyJ C lrSi ,*;t^ J*::" .44,; V_r, oglt tr-t- jL-l cll: ,.ir !5-rU .olep)l or..S i>ta; 6^eu a/k-it gJ*

C

D

4

522111

.8

1u-,rt*Jt otrr;

:;i,

c-*-r- / lr "Jt.l-L" : "-o;, a{\t\

,;1t .f! .rU ,sl: ;i^-zS .,:S tt:* Jl) -{Jlf .Y;l erl> u7

.ii-.r*{

Jl:

ABC

D

.9

'1.11-,*LJ1

".)Jj. e. ,F:

". J-JrJ^'f."Ei .-3r ql" :ffi Jy1 Js:4JU

oljr; .r^JJlfJ oeUKj ;3.e;,,+.1,

.7K"rrU- e.J\?a{

Jl:* ..rb!C ,=* Jtr,lC ,"*

ABC

Jtr-

.st:iti*;u-&CJlr*

D

.10

(&'l-r;):rjl-:.,irl.,],r

c-+-r,-

;f ;e

,J^ai,,

*r wtF !( F,S_;]6vrt

"i:L^;

JV)

ilr;{ ,f4J

ABC

fi .al i e g,rir, olt rSs-, 4 ot-t b ,f r".dloY d-i

:;S 1fs;.i-ri,.rt,

D

:JLt 6l Ju

c,,r+x,

i:i

z*i

i,"#J'&5i

6 "ry*fli o'ot a)(-l-l-6:rtlr

is,f i:i oii edt-, i* i;t.*:: !i'a;;t6 @ A-erei i ,{i {U,11

tl-q -t

" [] ,1 BIV,-rl>

III ,I

C

lV ul: III

,il

D

.13

,b-,-t,rl-:

jft=j

*srLS

j & nrt:t 6L ffi ue;

-r;f ;fr-uL: b trgs:c-:-rll .# ar Jj-. +;-c slt -t* ,ct-yt

:d121;i> c4-r-

;fr* lt> jt>),a;,, & # it S-r -o* .@ ue,s 4-:t ;fbrf: ,ut ,(;-rr, b itr* A.@ .i^= ,,: !;1 c.,ly, & .tl:

;rff!: & -l .ffi :^e 4j;(qr: etrg;.# r.-. (,; d)t: ,_y_y Ji-.

BC

D

1I

6

5227tt

:4JUl

J, & qt, L1*ye{J> *,

c4r>- Jt,t-)j{ &-r Jc, lrl+49J>J crsr_S

"14

r.t-:-t> A --r3." e c.-J.r> *K / l.: ;r(rt1r: Aq cr jr-J c+;o B .tr-;, & c4-l- -b; .ga. Oq crJ.-J c-:.1> C..:1.l.f

b,2St; c-jt-:; c>y_ri ,, g>

D

yV gJ.; .+t" ,f$Sr o_&t-t .5,\&, c-.,i ;11r'6 ,f :i* ot> 5{r^-+;, O{t A

,v-\-&r,-

iF; .-31

.15

.$#'(t-sqt o #L5 ,f f>\" bt;t $U ,er-r- a^K Jt> tSi c.r-b-

l_.1LJl:

r;+LL

_e

&;

(i

) IiI)

.4

[6,.41.;\i:e ,.--t-l> \ b)-.rCt( ii

[614)-;13;"

c+t- &fL#

O(,,rt

-

( iii )

1,rr21.g>t"t-at

6*

,Srt

,Ff .--o .E* ;V\ Lf ,r & Yl; JCJ*ol; , rr;, ,*;cr-dto

(i) (ii)(

(c,)

[6r21.;r;,n a*>-J. ..rlr,!^r.;

cjt) trur ,Fr^ -,-o:.>

Wr 4Iji-t,Ya>tL,"r

iii

)

J.;tIt [614)

.

SULIT

11

5227nY.-,:t

.qUFl cjirWr'21

;fut, 5(j-; t

(i) ril(ii)(iii)

.5

,/' .q.\f"t

c-ir> :\y

J$

-,>l

t6: al...r^-Jl-i;3 YL*f

CilJ orj qV

t

r>

urL.l uS_t b J+{_*r.*J

JS_

[6r" 4]

i5-

/

Le

orL*-i

jf!-* t+rt 5i-*

(i

)

(.=,)

[6y[61

41

.,,pt*t,4]

d5

Y,->t

55-L;

(ii)(iii)

!1r;5-u! .* Jl-r gFtJ*JK; t$y2l.'^.-V,-rl:a"^i

px-! afGt*

,st oU) ti, iy: o1-,,U l;1-+ 11:

&U*,f*;(

(i

))

1f

[61 [61

I

.6

41

.'*V,rl-:4)

a-f L.e

*),t, ol-j .ri i,y> .tr\*i .f;E; O*t

tS,

ii

oPtu i

o^1,..r1-u e-!:La; O-S

g* +1-l

o;'c; o_;!=.i

4fUL5L ( iii )ejrU)jF

{6121

.oS,[6," 4]161 2l

trt"..-

it

c_., n^+ dr,l yl lt

Jsr"^

+ls_,

#i o(*U

(i

)

(.:)

.+f eQ t.Lhtj,JlJ lt "f

_rLt,

cjt-u;

( ii ) ( iii )

J}- ,r^ut "a .;rr(; ,-rt: yJrLr" / b ;L! .fV:_ ty 5tj;

i ,fssr,

ulJt

[6 r' 4]KERTAS SOALAN TAMAT