Socijalni izuzetak u Srpskim ruralnim prostorima

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  222

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2010 - Ovaj elaborat pruza preporuke za socijalno ukljucivanje Srpske ruralne populacije koji pate od teskog siromastva i materijalnog gubitka.

Transcript

 • SOCIJALNA ISKLJUENOST KORICA 250 gr MAT KUNSTDRUK TIRA 310 + TEHNIKI VIAK SJAJNA PLASTIFIKACIJA

  SO

  CIJ

  ALN

  AIS

  KLJU

  EN

  OST

  UR

  UR

  ALN

  IMO

  BLA

  STIM

  ASR

  BIJ

  E

  MC

  Y K

  MC

  Y K

  MC

  Y K

  MC

  Y K

  90100 390100 390100 390100 3 90100 390100 390100 390100 3 90100 390100 390100 3 90100 390100 390100 390100 3 90100 390100 390100 390100 3 90100 390100 390100 3

  SOCIJALNA ISKLJUENOSTU RURALNIM OBLASTIMA

  SRBIJE

  This study was financedthrough project supported byEU Delegation in Serbia

  ISBN 978-86-7728-137-3

  9 788677 281373

 • Slobodan CvejiMarija BaboviMina Petrovi

  Natalija Bogdanov

  Olivera Vukovi

  SOCIJALNA ISKLJUENOST U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJE

 • Slobodan CvejiMarija BaboviMina PetroviNatalija BogdanovOlivera VukoviSOCIJALNA ISKLJUENOST U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJEPrvo izdanje

  IzdavaUNDP Srbija, Sektor za inkluzivni razvoj

  Prevod saetkaLjiljana Smua

  Recenzentiprof. dr Milovan Mitrovidr Duan Moji

  Dizajn i tampaDosije studio, Beograd

  ISBN 978-86-7728-137-3

  Tira300

  Stavovi izneseni u ovoj publikaciji jesu stavovi autora, i ne predstavljaju nuno i stavove Ujedinjenih nacija, ukljuujui UNDP, ili drava lanica UN-a

 • Slobodan CvejiMarija BaboviMina Petrovi

  Natalija BogdanovOlivera Vukovi

  SOCIJALNA ISKLJUENOSTU RURALNIM OBLASTIMA

  SRBIJE

  Beograd, 2010.

 • 5SADRAJ

  SKRAENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  SAETAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1. KONCEPT I METODOLOGIJA STRAIVANJASOCIJALNE ISKLJUENOSTI U RURALNOJ SRBIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  1.1. Konceptualne osnove istraivanja socijalne iskljuenosti. . . . . . 19

  1.2. Metodologija istraivanja socijalne iskljuenostiu ruralnoj Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.2.1. Analitiki okvir istraivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.2.2. Jedinice istraivanja i analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.2.3. Instrument za prikupljanje podataka i uzorak . . . . . . . . . . 25

  1.2.4. Merenje siromatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  2. SOCIO-EKONOMSKI KONTEKST I RELEVANTNE POLITIKE . . . . . . . . . . . . . 31

  2.1. Poloaj ruralnih oblasti u transformaciji Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.2. Politike od znaaja za socijalnu ukljuenostseoskog stanovnitva i ruralni razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  3. SIROMATVO SEOSKOG STANOVNITVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  3.1. Finansijsko siromatvo seoskog stanovnitva . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  3.2. Materijalna deprivacija seoskog stanovniva . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4. ZAPOSLENOST RURALNE POPULACIJE I PRISTUP TRITIMA . . . . . . . . . 55

  4.1. Problemi ekonomske iskljuenosti porodinihgazdinstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  4.1.1. Raspoloivi kapital porodinih gazdinstava . . . . . . . . . . . . 57

  4.1.2. Poloaj porodinih gazdinstava na trituroba, nansijskog kapitala i informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  4.1.3. Pristup dravnoj podrci poljoprivredi . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  4.1.4. Diversi kacija prihoda porodinih gazdinstava . . . . . . . . 66

  4.2. Pristup ruralne populacije tritu rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 • Socijalna iskljuenost u ruralnim oblastima Srbije

  6

  5. PRISTUP RURALNE POPULACIJE SOCIJALNIMUSLUGAMA I SOCIJALNOJ ZATITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  5.1. Dostupnost obrazovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  5.2. Pokrivenost ruralne populacije socijalnim osiguranjemi zdravstvena zatita na selu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  5.2.1.Penzijsko-invalidsko osiguranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  5.2.2. Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zatita . . . . . . . . . . 84

  5.3. Socijalna zatita seoske populacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  6. SOCIO-KULTURNA PARTICIPACIJA SEOSKOG STANOVNITVA. . . . . . . . . 91

  6.1. Socijalni kapital i socijalna participacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  6.2. Kulturni aspekti socijalne iskljuenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  7. SOCIJALNA ISKLJUENOST KAO PREPREKAODRIVOG RURALNOG RAZVOJA ZAKLJUCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  8. PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  PRILOG: TABELE I GRAFIKONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

 • 7SKRAENICE

  Skraenica Naziv Abbreviation Name

  ARS Anketa o radnoj snazi LFS Labour Force Survey

  AS Anketa o ivotnom standardu LSMSLiving StandardMeasurement Survey

  BDP Bruto domai proizvodu GDP Gross Domestic ProductCSR Centar za socijalni radEU Evropska unija EU European Union

  MOPMaterijalno obezbeenje porodice

  FA Family Allowance

  NSZNacionalna sluba za zapoljavanje

  NESNational Employment Service

  OMK Otvoreni metod koordinacije OMCOpen Method ofCoordination

  PIO Penzijsko invalidsko osiguranje RDIRetirement and disability insurance

  RSZ Republiki zavoda za statistiku SORSStatistical O ce of the Republic of Serbia

  STOSvetska trgovinskaorganizacija

  WTO World Trade Organisation

  Indikatorska podgrupa komi-teta za socijalnu zatitu EU

  ISSPCThe Inidacators Subgroup of the Social Protection Commitee

  EU SILCEU Statistics on Income and Living Standard SILC

  OECDOrganisation for Economic Co-operation andDevelopment

  NUTSNomenclature of territorial units for statistics

  LAU Local administrative units

  IPARD programInstrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development

  FADNFarm Account Data Network

 • 9SAETAK

  O istraivanju

  Krajem 2009. godine, neposredno pred poetak Evropske godine bor-be protiv siromatva i socijalne iskljuenosti nevladina organizacija SeConS grupa za razvojnu inicijativu je, uz podrku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Delegacije Evropske Komisije u Srbiji, sprovela veliko istraiva-nje o socijalnoj iskljuenosti i siromatvu u ruralnim oblastima Srbije.

  Istraivanje je sprovedeno sa namerom da se prepoznaju najvaniji pro-blemi u ruralnim oblastima koji stvaraju rizike od siromatva i socijalne isklju-enosti, da se uoi na koji nain se razliiti rizici kombinuju i proizvode (vie-struku) iskljuenost i deprivaciju, kao i da se identi kuju drutvene grupe koje su pod najveim rizikom od siromatva i socijalne iskljuenosti. Cilj je bio i da se ispitaju aktuelni efekti razliitih relevantnih politika, kao i da se izloe pre-poruke za unapreenje mera ili njihove implementacije u cilju poveanja so-cijalne ukljuenosti ruralne populacije, a time i podsticanja ruralnog razvoja kao znaajne komponente odrivog razvoja u Srbiji. Osim toga, oslanjajui se na koncept i metodologiju praenja socijalne ukljuenosti u EU, istraivanje je imalo za cilj da doprinese i pripremama za ukljuivanje Srbije u Otvoreni metod koordinacije (OMK), evropski okvir usaglaavanja nacionalnih socijal-nih politika.

  O metodologiji

  Istraivanje je sprovedeno anketiranjem na uzorku od 1621 domain-stva, a uzorak je sainjen u skladu sa OECD standardima za de nisanje rural-nih podruja. U skladu sa ovim standardima iz uzorakog okvira su izostavlje-ne one teritorijalne jedinice koje zadovoljavaju tri kriterijuma:

  Da imaju gustinu stanovnitva veu od 150 stanovnika po km2, Da imaju proporciju stanovnitva koja ivi u gradskim naseljima od

  50% ili vie i Da imaju veliki administrativni centar (preko 20.000 stanovnika).

 • Socijalna iskljuenost u ruralnim oblastima Srbije

  10

  Nakon de nisanja ciljne populacije optine su razvrstane u 4 stratuma: Vojvodina, centralni stratum (Pomoravlje, umadija, Mava i Stig), zapadni stratum i jugoistoni stratum (brdsko-planinski deo istone Srbije i juna Srbi-ja). Prilikom de nisanja stratuma u obzir su uzete geografske odlike podruja koje imaju uticaj na privrednu strukturu i pro l poljoprivredne proizvodnje, ali i kulturne razlike, razlike u stepenu institucionalne razvijenosti i razlike u stepenu infrastrukturne izgraenosti.

  Zbog ovakve de nicije ruralnih podruja i slika o ruralnoj Srbiji u po-gledu socijalne iskljuenosti i siromatva je nova. Naime, ruralna Srbija koja je opisana i analizirana u ovoj studiji, razlikuje se od uobiajenog poistove-ivanja ruralnih podruja sa ne-urbanim podrujima koje domaa statistika de nie kao ostalo. Osim toga, metodologija merenja siromatva je postav-ljena u skladu sa metodologijom EU, to znai da je siromatvo mereno preko prihoda a ne preko potronje.

  Istraivanjem su obuhvaene sledee dimenzije socijalne iskljuenosti: nansijsko