Soul Proizvod

  • View
    222

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soul proizvod

Transcript

SOUL PROIZVOD-SNAGA SEMENATHURSDAY, AUGUST 16, 2012Kompan!a RAIN "o!a !# o$no%ana 2011, &$'()*(a no%, !#&n$'%#n, %#oma mo+an proizvod SOUL,Iza ovog proizvoda stoji 50 godina iskustva u leenju i 20 godina klinikog ispitivanja Dr. Arnold S.Leonarda. Fondacija koja nosi njegovo ime i istrauje kancerogene bolesti ve 20 godina pomae istraivanje ovih bolesti na niverzitetu u !inesoti. "roizvod je rezultat jednog zaista revolucionarnog pristupa. #o$ se nikad nije desilo u istoriji dodataka ishrani% da se umesto voa i biljaka% koriste njihove semenke u proizvodnji. &ugogodi$nja istraivanjadr.'eonarda su doveli do zakljuka da u hladno 1ceenim uljima od semenki ima vi$e aktivnih supstanci (npr.antioksidanata) ak i do *0+ vi$e% nego u samim voima ili biljkama.SASTAV SOUL-A UZ SAVRENU PRIRODNU MEAVINUOmega 3, Omega 6, Omega 9,antioxidanti, fito hranljive materije, reveratrol,vitamin ! " # razli$itih o%li&a, vitamin A " 3 o%li&a, vitamin ', vitamin (, vitamini )*+),+)6, nia-in+)3, pantoten&a &ielina, folna &ielina+)9, elen, &alij"m, magnezij"m, fofor, natrij"m,gvo./e, -in&, vla&na02SOUL JE BEZ GLUTENACELIJAKIJA(ALERGIJA NA GLUTEN-BEZ GLUTENSKA ISHRANA) ZAHTEVA ANTIOKSIDANSE, KAKO SLUZOKOA CREVA OBOLELIH SADRI PUNO VEU KOLIINU (80-100 PUTA) TETNIH PRODUKATA OKSIDACIJE NEO SLUZOKOA ZDRAVIH LJUDI! S OBZIRO" NA ZNATNO S"ANJENI NIVO ANTIOKSIDANATA U SLUZOKOI, SVAKODNEVNA KONZU"ACIJA ANTIOKSIDANATA BI "OLA ZNATNO DOPRINETI POBOLJANJU I"UNOLOKO-CREVNO STATUSA, S"ATRAJU AUTORI ISTRAIVANJA!USKLA-IVAN.E E/EKTA RAVNOTE0E OVIH SILAKOD ODRE-ENIH O1OL.EN.A U 2IL.U ZDRAVL.A ILI PO1OL.3AN.A ZDRAVSTVENOG STAN.A 4OVEKA PORED SAVREMENE MEDI2INE POSTI0E SE I UPOTRE1OM PROIZVODA 5SOUL6 ANTIOKSIDANS DODATKA U SVAKODNEVNO. ISHRANI, ANTIOKSIDANSI NEUTRALI3U SLO1ODNE RADIKALE, IMA.U 7,8 PUTA .A4E DE.STVO NEGO VITAMIN 2I 90 PUTA .A4E DE.STVO OD VITAMINA E,SOUL * $#) $a&(: %#oma %$o" n%o an'o"$&an$a ;7,< m#$#= "on$'a'o%ano !# &a ma!*Laringhiti, No?no g",2018,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994U3OR SA 3!4AS4A7O3-&8=% = 3 . 5>5H< SOUL-5 P&C= 72< N=4=C>== N= %&@C& 8= -34&8&C>3N . A6!4I4%< = P&8237< %==B %&H< 43 D2( 5/S028% SU -% S&!P#O!&! P"$S#O -$ )OL! PO*U%L S$ O#$%O#&' 2 !O%"+ S/ )62Z5%82 5+6-285+. 024 S2- 52Z;2+ )6%.20/8.2! $+.% -% ./ )6/)+6U7%+ SOUL! % )%02+ S2- 32! 42 8% ./ 0+ NORMALNO! 42 SU S&!P#O!& '$S#L& 52$+5 @ 4252. 6/$2+ ./ 42 ./ 0+ 5+6-285+! 28% ./ )+1/8.5+! 42 52S02;%- %O'0U!&"'-$ SOUL-2 % 428./! ./6 Z2 "$,$'$".&-U P"OS##$ ./ )+06/=5+ +$+ @-, -/S/>% $+5S02505+3 $+6%9%! )+0)U5+ 6/9%+ S;+. 0/"*S#*$'& P"O)L$!! +4 )6+98+3 4/>/-=62 S/ 20+S/=4N&% O6!RA'I1O3 4&N=1C= 8237=%5DIREKTNO DOPRINOSE ISHRANI MO0DANIH MELI.A. 5RA4ILA 3I S! !N!R2I1A, 6O)OL1:ALA 5I4ALNOS4 7= C31F= = RA8N! O)A5!7! < %&@5 43 6!:ADI3 I 6O *A (3.3TRAU1 4A1A"/3E13 7&P&C3" %3> .,)5. @&4o!e' /iai at 465+ 3% No comments6 =mail 7#is /log7#is0#are to 7Nitter #are to Aace$ook #are to PinterestGomeu$scri$e to6 Posts :3tom;24